Resume

Sign in

C Qa

Location:
Barddhaman, West Bengal, India
Posted:
March 28, 2019

Contact this candidate

Resume:

ÐÏ à á þÿ E þÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿB

A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 þÿÿÿþÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿG þÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿR o o t E n t r y ÿÿÿÿÿÿÿÿ À F F W o r d D o c u m e n t ÿÿÿÿ Öj 0 T a b l e ÿÿÿÿÿÿÿÿ û D a t a

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ þÿÿÿ ì¥Á ˆ P ê KSKS Öj õ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ú

ú

ú

ú

Q Í 4 ú

Í Í Í Í Í Ï 6 è ú

ú

ú

ú

ú

ú

Í Í Q Í Q Ž Q ó ú

T œ ñÿòÿ N o r m a l d È, CJ mH sH nH tH _H OJ PJ QJ ^J aJ H e a d i n g 1 dð 5 CJ OJ PJ QJ J aJ H e a d i n g 2 dð 5 CJ OJ PJ QJ J aJ Z Z H e a d i n g 4 dð CJ OJ PJ QJ ^J aJ f f H e a d i n g 5 a dð 5 CJ OJ PJ QJ J aJ T A`òÿñÿT D e f a u l t P a r a g r a p h F o n t OJ PJ QJ ^J n i`óÿóÿn T a b l e N o r m a l V

4Ö 4Ö l 4Ö 4Ö l

OJ PJ QJ ^J k`ôÿñÿ N o L i s t V þo¢ ñÿV H e a d i n g 5 C h a r 5 CJ OJ PJ QJ J aJ R þo¢ ñÿR H e a d i n g 1 C h a r 5 CJ OJ PJ QJ J aJ V þo¢ ñÿV H e a d i n g 2 C h a r 5 CJ OJ PJ QJ J aJ P þo¢ ñÿP H e a d i n g 4 C h a r CJ OJ PJ QJ ^J aJ N ` òÿN F o o t e r

Æ H dð OJ PJ QJ ^J þo¢ ñÿ

F o o t e r C h a r OJ PJ QJ ^J J U`¢ ñÿJ H y p e r l i n k B* OJ PJ QJ ^J `J ph ÿ N òÿN H e a d e r

Æ H dð OJ PJ QJ ^J þo¢ ñÿ

H e a d e r C h a r OJ PJ QJ ^J õ Â Ä

"

ò ê

C U R R I C U L U M V I T A E

M e h e b u r M o l l a

V i l l : P i p u l d a h a, P O : c h a n d i b a r i, P S : M i n a k h a n, D i s t : 2 4 N o r t h P a r g a n a s .

P h o n e N o - 7 4 3 2 9 6 3 5 3 5 / 8 7 6 8 7 2 9 9 7 2

E m a i l I D : m m e h e b u r @ g m a i l . c o m

C A R E E R O B J E C T I V E

T o w o r k i n a n o r g a n i z a t i o n w h i c h p r o v i d e s m e t h e o p p o r t u n i t y t o i m p r o v e m y s k i l l s a n d k n o w l e d g e t o g r o w a l o n g w i t h t h e o r g a n i z a t i o n a l o b j e c t i v e .

E D U C A T I O N A L Q U A L I F I C A T I O N

E X A M I N A T I O N Y E A R B O A R D I N S T I T U T I O N C e r t i f i c a t e C o u r s e o n H o s p i t a l i t y O p e r a t i o n s 2 0 1 8 N S D C ( P M K V Y I L & F S I n s t i t u t e o f S k i l l s . K o l k a t a S e c o n d a r y 2 0 1 4 W B B S E K a n t h a l i a h i g h s c h o o l H i g h e r S e c o n d a r y 2 0 1 6 W B B H S E G h a t a k p u k u r h i g h s c h o o l

C O M P U T E R S K I L L S :

M S W o r d .

M S E x c e l .

M S O f f i c e P o w e r P o i n t .

I T s m a r t c o u r s e

H O B B I E S :

P l a y i n g F o o t b a l l

P E R S O N A L D E T A I L S

F a t h e r ’ s n a m e : M r . S a f i c k a l i M o l l a

M o t h e r ’ s n a m e : M r s . M a s u r a B i b i

D a t e o f B i r t h : 1 7 / 0 3 / 1 9 9 9

S e x : M a l e

N a t i o n a l i t y : I n d i a n

R e l i g i o n : M u s l i m

M a r i t a l S t a t u s : S i n g l e

L a n g u a g e s k n o w n : E n g l i s h, H i n d i & B e n g a l i

D E C L A R A T I O N

I h e r e b y d e c l a r e t h a t t h e i n f o r m a t i o n f u r n i s h e d a b o v e i s t r u e t o t h e b e s t o f m y k n o w l e d g e a n d I b e a r t h e r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e c o r r e c t n e s s o f t h e a b o v e m e n t i o n e d p a r t i c u l a r s .

D a t e :

P l a c e : K o l k a t a .

S i g n a t u r e

( M e h e b u r M o l l a )

8 ê ì î ú 6 F z À  üøåÚÌ Œ xpd\TND

h sX 5 CJ h sX CJ mH @sH @

h sX CJ h sX CJ aJ h sX CJ aJ h sX CJ mH @sH @aJ h sX CJ aJ h sX CJ mH @sH @aJ h sX CJ aJ h sX CJ mH @sH @aJ h sX CJ aJ hÿ[E CJ aJ hÿ[E h sX hÿ[E h sX CJ mH @sH @ hÿ[E hÿ[E CJ mH @sH @ hÿ[E h sX CJ mH @sH @ hÿ[E 5 CJ mH @sH @% hÿ[E hÿ[E U mH sH nH tH u hÿ[E h sX Â Ö æ ú ü

º Ü Þ à

.

0

8

:

D

F

\

^

`

º

Ä

úðêäàÛÖÍÉÅÁ Ÿš”Ž €yrkd]YUQ h sX h sX h sX

h sX CJ

h sX CJ

h sX CJ

h sX CJ

h sX CJ

h sX CJ

h sX CJ

h sX CJ

h sX CJ h sX h sX 5 h sX 5 h sX 5 CJ h sX h sX h sX h sX h sX h sX 5 CJ h sX h sX h sX

h sX CJ

h sX CJ h sX CJ mH @sH @

h sX CJ

Ä

Æ

Þ

à

$

&

(

:

<

>

D

F

P

R

~

¢

ª

¬

º

è

ê

ì

î

" üøôðìèäàÜÔÐÌÈÀ œ ” ˆ€xtkd[WS h sX h sX h sX 5 CJ

h sX 5 CJ h sX 5 CJ h sX h sX mH @sH h sX mH @sH h sX mH @sH h sX h sX h sX h sX mH @sH h sX h sX h sX h sX mH @sH h sX mH @sH h sX mH @sH h sX h sX h sX h sX mH @sH h sX h sX h sX h sX h sX h sX h sX h sX h sX " 4 6 b d ˆ – š À Â Ä Æ è ê ì

4

6

T

b

x

z

üøôðèäàÖÌú wokd`XTM h sX 5 h sX h sX mH @sH h sX h sX 5 h sX h sX mH @sH h sX h sX 5 h sX 5

h sX CJ

h sX CJ

h sX CJ

h sX CJ h sX h sX h sX CJ aJ h sX CJ aJ h sX 5 CJ h sX 5 CJ h sX 5 CJ h sX 5 CJ h sX h sX h sX mH @sH h sX h sX h sX h sX

š

®

Æ

È

â

ð

ò

6 D F h ž B Ò Ô ð ò üôðéåáÚÖÒËÇ yuqmiea h sX h sX h sX h sX h sX h sX h sX h sX h sX h sX

h sX CJ

h sX CJ h sX h sX h sX h sX h sX h sX 5 h sX h sX h sX 5 h sX h sX mH @sH h sX h sX 5 h sX h sX h sX 5 h sX h sX h sX 5 h sX h sX mH @sH h sX "ò

b Ì æ è ê üøôðìèäàÜØ h sX h sX hÿ[E h sX h sX h sX h sX h sX h sX h sX

&

~

ê

š ò ê õ 0 º d ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ

^ þ` þOJ QJ o ð x ^ x þ` þOJ QJ ^J o o

H ^ H þ` þOJ QJ o ð

þ` þOJ QJ o ð è ^ è þ` þOJ QJ ^J o o

þ` þOJ QJ o ð

ˆ

^ ˆ

ì î Â ü º Þ à

0

:

F

^

ú ò ò ì ì ì ê ä ä â â â â â Ü Ü Ü Ü If Èû] Èû

Æ a$ gdÿ[E gdÿ[E

`

Æ

à

&

u o o o o If If Ö0 ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ Ö ÿ‘ ý ó ö ö ö 4Ö 4Ö

l aö Ö ÿ ÿ ÿ ÿ Ö ÿ ÿ ÿ ÿ Ö ÿ ÿ ÿ ÿ

Ö ÿ ÿ ÿ ÿ &

(

<

F

R

~

s m m m m If If c Ö0 ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ Ö ÿ‘ ý ó ö ö ö 4Ö 4Ö

l aö Ö ÿ ÿ ÿ ÿ Ö ÿ ÿ ÿ ÿ Ö ÿ ÿ ÿ ÿ

Ö ÿ ÿ ÿ ÿ ~

¢

¬

º

ê

u o o o o If If Ö0 ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ Ö ÿ‘ ý ó ö ö ö 4Ö 4Ö

l aö Ö ÿ ÿ ÿ ÿ Ö ÿ ÿ ÿ ÿ Ö ÿ ÿ ÿ ÿ

Ö ÿ ÿ ÿ ÿ ê

ì

î

" 6 d ˆ š u o m _ _ _ _

&

F dð Ð ^ Ð

Æ

If Ö0 ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ Ö ÿ‘ ý ó ö ö ö 4Ö 4Ö

l aö Ö ÿ ÿ ÿ ÿ Ö ÿ ÿ ÿ ÿ Ö ÿ ÿ ÿ ÿ

Ö ÿ ÿ ÿ ÿ

š À Â Ä Æ ê ì 6

z

È

ò

F B Ô ò ý õ ó ó ó ì ì ì ì ì ì ì ì ì ê ê ä Þ Þ Þ Þ Þ Þ

Æ x

Æ x

Æ

x ò b ê ù ù ù ð a$

Æ x

Æ x Ð

0 Ð/ à=! " ü 1 h F

ð jxl 5

»sñµ Ê ÿÿØÿà JFIF ÿá øExif MM J i Zœ Òê ê þ` þOJ QJ o ð X ^ X þ` þOJ QJ ^J o o

þ` þOJ QJ o ð ÿÿÿÿÏ å Î æ AL ßT O H Š H 2 ß]2 (4 x7 mC ÿ[E r I º+L i}P 5

R +S sX Êwb c0d \Lo Pgp ê'q È t ~\u V;x µIx Œlz N]} D=~ r Ó0€ Ù

ƒ *9 OX š Iyœ ž f¢ ž R ª n ß2º )S à 93Å ž

È À7 Ø Ð ç Îmî = ò,ô N/õ @M Ž ú Nxû *þ ó : ƒh” Yl J $u t6 Ñ

§

â

B@Ø

yN,A w= eR ã d1 O ` Ä<% õ'c

2–

Û@

P3 òKí “bû * þ ¦0, ” ‘u ü:Ê w:c!9U !šCï!] 4#B MJ\&•

' j (ø9 )™b E, iæ0œL 2ä5œ2 d 3 I 3ÌN 4Ô í4LNL52pR6í_ 6Æx

7]W 7g

ö7º[ 7 9N 9 l;: lø ZÊ;Œm CD#@Ä3 @ZY$Aµ+`AËj BFg2D dEDTf Eš!*G6p He óH g

JÑ4nJZ J—C L

ïL UhM M iýP# _Q8\>SÄ-ðSø5 TVPqU F.W`9 XÆr XiF3XÁP9Xº «X êXDt5Z<x¢\ 1 ^Ô%z^vXè_Bfjb;

Ñb

!cndic–MÞc Wäd \"eõ 8eV$¦ed Ñe‘ `g¢YÝg RCh”TIhKC…h f7i miA'ÃiZ}Çi wdnÿ~Án€cøn _ØoHSÚpU àq’\äqi9irÉ.þt { w,S wŸoOxÒDØx

xtzi Äz j {m9æ{y â s 9Z8 g ÿ T i m e s N e w R o m a n T i m e s N e w R o m a n C S y m b o l S y m b o l

ÿ A r i a l A r i a l G ÿ àÿ Ÿ C a l i b r i C a l i b r i W5 ÿ C o u r i e r N e w C o u r i e r N e w O

W i n g d i n g s W i n g d i n g s

C a m b r i a M a t h C a m b r i a M a t h ˆ ðÐ h 9 eG9 eG ð Z Ç É

& 6" 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ=ÿ@ÿ\ÿ]ÿ^ÿàÿ 0

0 0 0 0 0 0 ÿ ÿ;ÿ[ÿáÿåÿ Þ 0 ð üý ðÿ P ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ p2 ÿÿ ðT ð ð R ð jxl 5

»sñµ Ê ÿ 10 ð ð ðÆ ð ð

ð ðŽ Â

ð

ðV í f A ÿÿÿ IIS-KOLKATA 15 89 89 ê œ ê 2018:04:11 15:27:10 2018:04:11 15:27:10 I I S - K O L K A T A 1 5 ÿá

!http://ns.adobe.com/xap/1.0 xpacket begin='ï» ' id='W5M0MpCehiHzreSzNTczkc9d'?>

<x:xmpmeta xmlns:x="adobe:ns:meta rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns rdf:Description rdf:about="uuid:faf5bdd5-ba3d-11da-ad31-d33d75182f1b" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1 rdf:Description rdf:about="uuid:faf5bdd5-ba3d-11da-ad31-d33d75182f1b" xmlns:xmp="http://ns.adobe.com/xap/1.0 xmp:CreateDate>2018-04-11T15:27:10.894</xmp:CreateDate></rdf:Description><rdf:Description rdf:about="uuid:faf5bdd5-ba3d-11da-ad31-d33d75182f1b" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1 dc:creator><rdf:Seq xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns rdf:li>IIS-KOLKATA 15</rdf:li></rdf:Seq>

</dc:creator></rdf:Description></rdf:RDF></x:xmpmeta>

<?xpacket end='w'?>ÿÛ C

%

/3/*2 ÿÛ C

ÿÀ û ÿÄ

ÿÄ µ 1A Qa "q 2 B Á RÑð$3br

*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyzƒ ˆ Š š ª µ ºÂÃÄÅÆÇÈÉÊÒÓÔÕÖ ØÙÚáâãäåæçèéêñòóôõö øùúÿÄ

ÿÄ µ w 1 AQ aq "2 B‘ Á #3Rð brÑ

$4á%ñ *56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ƒ ˆ Š š ª µ ºÂÃÄÅÆÇÈÉÊÒÓÔÕÖ ØÙÚâãäåæçèéêòóôõö øùúÿÚ õ 4µ

1@ ŠP1KJ 0 ˆ i J\R3…ûÔÆ qÀÏÖ ’Rq\§Š<} ø]1 \ 1 Ä2øþ•ãþ#øç«ê G¢ÀtèsÌ Ã» Åp … ì; CË<6èdžT Ég eáËy

K Ø mYÕŽ~€ Ë7^ ÖäÝ}}us!8 t¥ÀüÏ Ê11tÉùFÌ©üsÓó¥ QÙx ÃÚ ÞMž e, Ü Ö S {Šù9e H ÒM6 Ûä ß t: ÄY4b ˆ'

Ë zô æ•Ø öÑ ŠÇã%îà.í z1 þùä

éôÏ Z

Ô Cz

œ’tÉÊŸ ïK -Æ¢ÞÇm šE> ˆnáY Y#q•e9 ”Š ‘IŠ“m&Ú GŠ1Š“m ìRâ Å&*B)1š GŒÑŠ“m

ÀRâ N 1)qŠ -0 )qINÍ Qõ¥ Bâ ò ë µ+ ÕªŒû “Hb»—9c\gÄ EáM)… /äSåG·v1Õ #Šë.®c µ’âg hY ô

ùWÆ^.ŸÄšõÅØvŠ l"©ÇÊ8 ÿ =é=JFV ¬]ë7ïy +K+’Icœgüô Mž 2 Ü øTËmæ©!È#» άLt3¬`–ÈÇ@§ ö â RBJð o·LãúÖdQ Û[a õc Ö®µ Ô ¬‘Åæ#p¢Hóù õ©X.-ò m Û q» Ê}Çÿ ¬ýj â?1 8b 0Ek[_G©[ K NáÂl –

µŽ Ð Õ+Ë1 Š 9 Ÿ” 3î ÈþT ˆcºh ÖR à«ž~ úÔ‘^È«åî;Kgfî é‘Yæ ôíNFÉ »ž> Y1ì{·Á Ü ÞÈ^ ÂÌI  Lø n Å b *ÊÛ é ƒüñ_XÀÛáFaÉ ÔG 1Ø ÛOÅ «$f)6Ô Æ( ÜqIŠ "ŒSÍ% 6 P ZZ1NÅ" Å S€¥Å 3 S KŒõ bŒS Zäà

Vn Î* 1R3€øÁ¬ÿ fø [xÜù ¬"ES Wø Ó Ô뵈 Xø y%ÏŠÖÝdc

û¬I$þ /å^U+38 §AM dcž§žÕ·§ZË þ œô¬È â1’k£Ñô=JI «yjFNIÁç

• šŽ šFœ ôFUí öäHÖÆ0Nräóø VK R U

Ae? éøW¢Ká™.íöIoq r

%,§ó çÞ®é

Ñž9n&rY ÈÜñX<U4·:#ƒªú xt JÜÜÛÙyQž ñžqN > qn¥ã•Õ H§ ì}+Ý£ð¬ Ûy( hè1ÇåI öâ ž=ßc eñ çÏ XÝ@Ùš ƒPI «mà W 7 `ly v® _𕬠òÜ û d ·¥ ŒÝš9ªàe Úe º"Üjïq. ÅOÝ©

AnOáŠú24) ì1_6ø Q“Lñuœ y¢=€ã ð8üké(äÈ úWl]ÙæËAÔRç4 U’ Í%

)E ¥Å ÜRS F( à(ÛOÅ ŠP)ÀQŒR ÜP)Æ S Í q ö

f š ñšlv JCZŸ5üdÑ NnT ûp Ç=>Sü ç^f!&é @Æ{WÐ HeÑ4ÛÎDðÌÑ® Xdÿ è" ÂÚjÏ w Å @Æy8ý:ÔÊiFæ …åbÎ,®£ŽÇ gÒ GÓ‘B

z§§i % I8Á

Œc õ®»O· ü£ Ò MVÝ £ÂÓQW.ÚئÀOLô y"T? àQ $pjvB:q Ð íQÊ€ƒÅL ŽÔÖŒ‘Ò ÜÌ ß¥dkƒ 8ùzÖìÑ ë FÈO UR ág ª%ž·iu nÙÑ (àóŸóõ àmУ r ñ_:Þ[:_¢ ìG À 9 Jú*ÐbÎ ùWÒÑwW>V ùµ'Zv) T kfd3 m§bŒR ÃÅ%8ŠLP!¦œ

3Ji d8§ Š AéKM&€ Ð( U 8 SÅ2œ ƒSÆ äT

>9r L çß ìÅÏ P¥ ÊÃ

Çõ "ðu’¦šÓàfF'?CÇõ HøŸ j 5æ

f@¢3 `üwïùW áX ømÑÆ0î§ þ ŽèÒ•6œº”&ñZZ^ í¢ó 8.G ç ï Š

wg4j ˆ

ý TNŸ¦Y .¢é G

ËÁ #ò«#Yð ÂËo UùÀC€

G $ ø £NOH6vFU ΑÙi~)Óõ0< 0ÝÔö5 “G(Êœþ5æ éVö“ š{I (Æ òâºÍ í á Ÿ4 ÆÅÍs7~=µŠC VÓÌwm õö £ Eæ µÎ]_iZ

ö Ÿ>–&ªqW ’øŽi¢ mÖ0Ã#. QV,µ$ !

vKœmÎAüj(µ

úG Æ 1 ôä ŸaWã ·Þ’C Ei% »rØÆòk™Jèæµ}<?ˆícA 3.@úò *ö r €+Êïtó{â(·ŒÇn Éõ$œ Ò 3Dµkm 3

ßLö c

=y cÇÅS ç}Y œª1FEv3Œn(Å> Ð22))ÇšLS ÜsJ -=E Š6Ó Í +Rõ QAALnµ'jiëB F)iqT!1šrÑŠ\q@ gÅU 1ãµM!ëY ÌB

Ž*e âõ9 ˆÖ{Êß Ý >; W#áð$ÑåØ»33 V Þi“Ây, h ® ÃqËl v ºVDlu côÅyµ É& S ¥SÚRIý 2 w ädw« Á wZûêÓO2ù… ÆÀG!L {eG ÕÔÚZFñò Ï\Š ºmºr#_n+ÊX™ÇgcÔú 6 ås:þ(n]® ÝøÇÊ ÝU x

Jp ÀÀÍhß.Õ Í(ï ñÂñXJ£ ÕN”a

3ÀQƒm8=k#TÒàÕ4™t« ) 9 ú Kr T)k ÀoEo ÍU:Ž ÐÊpŒãï# ðÜ6º,Ú =À }óM9Ý#žÇ' ÇZÕ ÜÌ ÀÝÖ 9 áMš0;UÎ å/y™F0Š UŠ ûKH£æp W G •o uÚ ~•ÇiV¦m^ Sx%{ 9 Bo.Hð£ +ÛÀEÚR<\ÂjÐ èŠ

¥jFˆ«s@ Aža 4üqNÚ(Å

m FìRÒc4 £š( Š ¬)i(Å" SH KJ)ˆLSˆÀ PÆ ÉÍQº tl:ñ‘W^ qœæ ÅrW:=Ŧµö ð ì‘Û< ʺ٠2ŸZ 8Ý ªAM

4ª8mÔÏ €

j =kš ŒS

Þ V $ã<ÿ *ùÊ ä ™ ùš ƒm Ä ŸnŸ¥YÒ mùO85Zî(®à1ÍÈ?Î ØéRZ\ f `6G# 51 4“kC©ºò g¦MElDySÓ<U · Æ¢à ‘ œU õÙšÚÆ ðx &nÃ’jºHÀŸJžÊ6 ÔaNÛ º• 1 .Jm Ú>”l {3 ÐV cšh§ Šú B4,O• IT—4 s F{S Å'4ñÍ1 PP8 HÔ œE% sNÛH)h w¥ P

¥Å.( Ä S©Bæ äZ¬üU Ñ‘ Ïš£ ⪠ï dzVEÄ>T¥ *ÆF‘9ýB .mã£sUR\e ÿ Ö© U4–vPÝD» nw ”ƒÇéY–—qÞ@ ÀÁ‘ >ÇÒ E ÝÑëá«8 ™b

f 3Åp ¦SÈ ûŠÕƒS Ô ¬y WÞƒ'

RÒ$ÄÊ ôeÍrò¦ô=JR MIš ò S—Aÿ l Éäô zÒ NÚaˆ þ ŠT}ääTJ)2e(ô'Ž\Æ êk£ðÕ©* L1Ÿ•? r 8ˆ žIé]Ö t[ouÏë ç YrXÐQO qN ež* Râ”RÒ,nM Q@Æ‘MÅ<Ò H ¥7 ! ÜP i)Æ“ E-( LS Æiih â”RÑL U”u©å•Wï Tf™ä8 ÆˆÛ rk îMó VÓ¥x ÜÊ@þêš…í Š™= õ¬Ü[4 HÁÕ4ÖÔ4i£AûÃó(õÅyiyô;Óum kG8 € G î [á î q +Ð ŸÞ ü-ëø -h ®dwa ù R ì q $n2 ˆáµ o â e }6fžÃ0 å Óñ

}Vï;X pq^Dà YëFN*ÒGb […ýÚ(ú

yc…rxÏAêk

=B~ÍÔúUû8 fó'$údÖv »eë- -ZÛKsp É’FÚ£Ò .Ò!o

B O iB( Ý2üÌ1 mO”Œ õ îàé Cš[ ÁÆÎ2Ÿ,vEœRâ Rè ï S Jî<ë )ii1H Å m4Óé¦ ÆÒS©:P qIŠq¦Ð2µ: RÒ qE Œã“L

CÅBóÿ só¦ iŽKP"V™Tpsô Éd8

”B ïõ© ã v!K@N_Ÿ Nc

Q Ab Iâ¢Þó>Ôè:“@ÆLK( y9 ýÂF Ý! çW 2 ÎBô¦Ý.w SŽ0 ÝKqa

ÔM a © yëOšæ

kw »• %,òHØU ©'µM“ЫÛSÍuÏ •9ŠTÝ Ý cìk"+%9ÀçéZúçÆ

ÏxÚo“-Õ 87H Œ A Åâ_ Í Õš Ý {y? Zñq ‘w¥ª=Ì6aIÇ Übº DþÑœHã Ÿ ÿ ú

Æ Ô4KÛÈ£}bÖ8]Âç~

sÓžŸS^©ko ¥º Tm

Ó 9J\õU¬,^6

<” ïÔM T PÌ™O YaœTs #Èì+Û<2µ’í o`ÄTà B)ò eüiˆp“

iêr* CŽ( ƒH ¦ õ •?9 JJSE ŠJu!¦1 Ú}6 •3N áH 8 ZY

J–fÚžõUŽ š Z l JW yAªÛ v§Õ3V ùo ƒ 8 tÃqK€*YWæ ɦ" ìH

Xâ nØ 9”öáEIm åß©4 J«µ@ •Zã©

rjÙëUÞ 3’ÌÀ Àõ¦" Ó¢q’ÍÙW’j…þ™.©i$Wè ’FTýkq-∠ˆ éJéº2 ^¢š

Ÿ%øóÁ øO\c

·ØåmÑ6 Ê3 síTôÐnQ 1’ ü»WÒ 2ðå·ˆ4Yaž0Çi*ØåN+ç[K ì}ZêÂçi01

ÍÆr=é_ 3 ÕÉ®e{xÐD¬òä( ä“í^åðèë~ Ðc _•åŠfÝ e Ôû úv®Wàç Ö gò Lä ë ö X ù$@Gò¦( µ'ŽHçŒI CÑ ëDŸ2àúÖ9Óî,ä2ØJ}Júþ v Ó4'zl•xeþ Ã✣,WÖ ’Inµ#

¬

1 ÿ ÕI èzT ¥:hüÈÏ cPÀå GûË@ 7 ã¥? çƒíJTŽ”ì jZh 9 ÇR ZJ i£ ìSq@Êbœ)¢ p Ð2 2cÒ«Jz

—995]Ïï

L n ^ §ør? X

{T ß, OÝq ý{U ]ŒTÓC$ ÃÛÆÝú W? ô 5 C ̃ª Šr “ ɦ äí

:š QF1Ï L:R sLé+{Š Ž

1 Ó@ÂŽô QLE

ÔU· y $  a7o©x QœI 7 gœ ߥ{ ÄÍLé òØ n uùºþC5óÖƒ ó¦ ðýyÿ <ÿ rfô ë 5o ß_é

ÂH â0: >Vý

þUêç–$õÍx7à þÇã ß HÍ s ùâ èõ (l&*9 î{â¦ å€ Xèy #.TÓ£L- 1HdxȪ·+åÈ N Šlñî……1u ®iBîl

KsºÔzæ¬(òã. LeyÎß ~5 áþ ãË’i¬>aHCé(íE Š(Í!”E6_õf M—ˆ V v mئh™ RÈ<Û i> i -Ç™jq ÿ ú«CýlI*õ Ë”oá[älúö5v"by!=Žõþ À M— F R@À Å9 æ™qÄ,Ëþòš m'ú\Dõ$Ó N =jTåsU¦8e©ã?»üjXÑ'cL#Šzž(#šh F=iái1LG s VŸ` `wJÈ; €þ¦ ÇJB d` ÀþµÚ [ ûOŽÚ0 ÔÀ ô< ý

rvX ( ã$cŒÓw Œ$õ5ü:æ/ éì n£$ÿ À…} 9 š`ao2J£ Ø0þuô¬G1)õ ÓiXªd Q ÜôóÒ sPÍI•qL TÄTr 3Hd# Jß2 Nøõ …º©ª$[`6 Ý3NšLñÚ™»b“Q Üi€ñÒšFiIÅ &1 -'zZB ŠJSI@ *9Ž ¥

* ÁþT NVË êqWìãó-gµ=Q Ù ª ®ûÈ jÒSö}as fM ˆéI

üÈw/

Ž Ù& —OòE+Gå\ŸîÉÈ íómtbn NŸZ r£

ã“îŸîšÇg6Ú B@F ÖìðŒ0#ä Ð 5âh® Î9í[lñ8 =ù§Ð çPÌ F85%¬¦H[= Š¥hI Rz ŠŸMlÛ ûæ eÕ5%W š ò ÖàRÂrÔ 0(%Ÿ7øîssãÍV\qçm

Ûå JÊ·àŒàdó‘V5y~Ñ ßÌ å’æF =~cQDžœ ÎvîL $0é_HY ë8 ƒ œþ óŠ tô t) ý O—»ÛFßøè©eAš

Î*h ZŒ jT©6CÈÈâšzsI’ zPzP2 ™ü©Õ £u© üÕ ª .zŠd ; 7H ~ïSïDM»9ê)€f”(ÜpqÇ5@Kœœš\ñÅ5yúSÀÀÍ ô Òb i)Ô”€Ï Zs–5dtª’ž ÆGkÿ ºª

ˆé Ðî SN µ ì +ñò % D E‘{ ‘ãóá

™y Þ Ó Êw€ýß CÖ® Î yÑmaƒÑ ¬Mf< Bp¬ã5·"í à =â Ú

X]z ˆ é 7ýË(éVt û ûF mfò ÇcWô þ ª

eå5%FÜ5.y åÚÊÙÀT'?…F§ U Iqö

ê g -œçþ i gÍ# Œîà üÄ槀óËvüê¬Dùc-Ž20jÄg =ñÓŽ*Ž);2Úíb9â Âg> Ò ëÒ?ý W€&àyÇJ ß ŒxGKÇüúÇÿ Š ÐÒ–ìèv EUô¦

: w¦#í$f Þä̪x4yk dSJe ܮȬÍÎ

BH Û/‘U§ Æzõ gÆ

XáEK êzš 1Îæ 8àz

š#ûÆ_`E0%Å z

QÀ¦)Ý M4 ij (¢Š Íþ §9ûßZ·š 3u a¦ 55 ŠÙ ]Ñ \í«• ;WL1,8þðÈ *}èÎ a$jÊx U c zu«yNзLnO§¥P Ïxš"öQà ‘Ž{`ƒšè_îŒwª—p,Ñì~ Å4# ÂÊOsT< ˆÉû Vž Â7Ö§©}

mëM

ÎiÎp*"h "žEcxú]ž Õ LÛ: Äbµ ò+œø™?“ðóP#« Qø Öàö< Û È uoZ· eº ª(YÔ ü9 Ç µm V 9 Ò«Ôäi2èl(ï_@xKþE]+ ú4 ú Ÿ

È< Ð ãÂzHÿ §Xÿ ô K T·7§Œõ

*©ã¥h •ÅS•6µ ì ·!ÍNq·ðªhpjØ`cü v-£2 vŽ Ó VÕÞä È Â ó«ZÄb}6d aÅW bö YA4Ð À§/Ë"Ÿ^*2ÿ 8Ç# 1;c ^ž 霪 U QøÒ" ÅÛ–#ò ”ïz

Î

: 4ê€

)3E f1“YÓ Wä8ŒÖ Üf 2 Q “1…=GJÀ õ By L $ î PéÃ!È« w'4 öÍhI

ËòƒŒ©éŽÕJîñVê Î71ÇåWv Ü rº«<š Îüã ÿ õP ÊßZ·`yj¦ jÞŸ HË®x \Ô’uü* û À ŸÅ©6ü h ?ïƒ]DF oŒ ó-Ò ŸéB Z™ Ï‘žœ çžjÂ0É,G îjº …ÈŽpIÅ} á ÿ ïk þ +ç cŽàö …ðˆ#š>?çÒ?ý R* ÔèÁ" 2îZ #ƒO Ì6 N§1œÓ. ž)"lŠD™zÛ ìÙ ¦0j

=ÿ Ðã?ì

ÐÕ

6}Ã#a5 §ÌL^Xäã ÐØ^\cš «Îæäöö¦, J§rG& Ï 3 õ ªNß ƒR S L'‘NÍH

Iš)3@ ’ÿ «¬ù ÿ Y'Ò -ÇÍùQE ئiG jGà

ò í«‘Ž6©üh ÓýHúU ?ï áE #-K ª èh þuç p

ï? ÃQE2e å‘ž ÃŽ)íò)+Áÿ õÑE3—©j â”ÒGý:Çÿ Š( lU3u9 ¥4QA ^^j ûÔQH u/øðŸþ ·ò®{F ÌÙõ QY?

luÒt 1Í V š -Í R` =E)¢ŠB Š( gÿÙ ÿ ƒ C a p t u r e C a p t u r e ñ ð ð

ð 3

ð ÿ ñ ö x T ÿÿ ÿÿ ÿ X v v ÿÿ S u m m a r y I n f o r m a t i o n ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ D o c u m e n t S u m m a r y I n f o r m a t i o n 8 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ X X X X þÿÿÿ

þÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿ

ÕÍÕœ ù®D ÕÍÕœ ù®ð ª

X h

p x Š š

ñ

o E KSOProductBuildVer 1 0 3 3 - 1 0 . 2 . 0 . 6 0 2 0 þÿ à…ŸòùOh Ù0 ž Ä Î ð

4 H P X z M I T M N o r m a l . d o t m R e d m i 3 S 2 ‘žÚ ñÓ ‘žÚ ñÓ 0 Å

W P S O f f i c eContact this candidate