Resume

Sign in

Account Officer Administrative

Location:
Chandigarh, Chandigarh capital, India
Posted:
July 18, 2021

Contact this candidate

Resume:

Ȥુજર ત Ĥહ ર સેવ આય ગ

વષ **** દર મય ન ̆ સƚધ થન ર Ĥહ ર ત ન ક ય મ

Ȥુજર ત Ĥહ ર સેવ આય ગ Ď ર વ વધ જƊય ઓ મ ટ સ ધ ભરત /ƨપધ Ɨમક પર ë Ď ર ભરત મ ટ વષ 2019 દર મય ન ̆ સƚધ કરવ ન Ĥહ ર ત અƛવયે Ʌૂ ચત ક ય મ ન ચે Ⱥુજબછે.

વȴુ મ હત મ ટ ઉમેદવ ર ને આય ગન વેબસ ઈટ https://gpsc.gujarat.gov.in અને https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in જ ત રહ વ અથવ આય ગન Twitter Handle ‘@GPSC_OFFICIAL’ને follow કરવ અથવ આય ગન એƛ ઈડ Ɯલેટફ મ આધ રત મ બ ઈલ એ Ɯલક શન ‘GPSC

(Official)’ન ઉપય ગ કરવ ઉમેદવ ર ને જણ વવ મ ં આવે છે: અȵુ.

મ ંક

જƊય ȵું ન મ અને વગ જƊય ન

સંƉય

Ĥહ ર તન

ત ર ખ

̆ થ મક/

ȺુƉય

કસ ટ ન

Ʌૂ ચત

ત ર ખ

̆ થ મક

કસ ટ ન

પ રણ મન

સંભ વત મ સ

ĮબĮ Ⱥુલ ક તન

સંભ વત મ સ

ȩૂન-2019

1. સંȻુƈત ખેત નય મક, વગ -1 01 **-**-**-**-**-** નવે.-19 ડ સે.-19 2. ન યબ બ ગ યત નય મક, વગ -1 03 **-**-**-**-**-** ડ સે.-19 ĤƛȻુ.-20 3. નય મક, ȶુર તƗƗવ અને સં હ લય, વગ -1 01 **-**-**-**-**-** નવે.-19 ડ સે.-19 4. ન યબ ક મĕર, વગ -1 (ખ ર ક અને ઔષધ નયમન) 01 **-**-**-**-**-** નવે.-19 ડ સે.-19 5. ̆ ફ સર (હ મય પેથ ), ̆ે ƈટ સ ઓફ મેડ સ ન, વગ -1 01 **-**-**-**-**-** નવે.-19 ડ સે.-19 6. ̆ ફ સર (હ મય પેથ ), ર પટ ર, વગ -1 01 **-**-**-**-**-** નવે.-19 ડ સે.-19 7. ȹૂƨતરશ Ę, વગ -1

(ȹૂƨતર વì ન અને ખન જ ક મĕર)

06 **-**-**-**-**-** ડ સે.-19 ફ ʢુ.-20

8. ન યબ નય મક (એફ.એસ.), વગ -1

(ȹૂƨતર વì ન અને ખન જ ક મĕર)

01 **-**-**-**-**-** ĤƛȻુ.-20 ફ ʢુ.-20

9. ƥયવƨથ પક, વગ -1 (સરક ર Ⱥુ̃ ણ અને લેખનસ મ )

(ઉČ ગ અને ખ ણ વભ ગ)

01 **-**-**-**-**-** ĤƛȻુ.-20 ફ ʢુ.-20

10. સંȻુƈત નય મક (આઇ.ટ .), વગ -1 05 **-**-**-**-**-** ફ ʢુ.-20 મ ચ -20 11. લેƈચરર ( સલેƈશન ƨક લ) ̆ ફ સર Ӕગદતં́ અને વ ધ

વૈČક,વગ -2

02 **-**-**-**-**-** નવે.-19 ĤƛȻુ.-20

12. મદદન શ બ ગ યત નય મક, વગ -2 02 **-**-**-**-**-** ĤƛȻુ.-20 ફ ʢુ.-20 13. દહ જ ̆ તબંધક અ ધક ર, વગ -2 04 **-**-**-**-**-** ĤƛȻુ.-20 મ ચ -20 14. તબ બ અ ધક ર, વગ -2-149*-**-**-** 29-09-19 ડ સે.-19 ફ ʢુ.-20 15. વમ તબ બ અ ધક ર (એલ પેથ ક), વગ -2

(ક .ર . વ.ય .)

96 **-**-**-**-**-** ડ સે.-19 ĤƛȻુ.-20

16. સહ યક નય મક, ȶુર તƗƗવ અને સં હ લય, વગ -2 05 **-**-**-**-**-** ĤƛȻુ.-20 મ ચ -20 17. રહƨય સ ચવ (Ȥુજર ત ƨટ ન ફર ેડ-1), વગ -2 22 **-**-**-**-**-** ફ ʢુ.-20 લȥુ લ પ

કસ ટ ન

ત .12-04-20

ȩુલ ઇ-20

લȥુ લ પ કસ ટ ન

પ રણ મન

સંભ વત મ સ

ȩૂન-20

18. રહƨય સ ચવ (Ӕ ેĥ ƨટ ન ફર ેડ-1), વગ -2 18 **-**-**-**-**-** ફ ʢુ.-20 લȥુ લ પ

કસ ટ ન

ત .19-04-20

ȩુલ ઇ-20

લȥુ લ પ કસ ટ ન

પ રણ મન

સંભ વત મ સ

ȩૂન-20

ȩુલ ઈ-2019

19. Ȥુજર ત વહ વટ સેવ, વગ -1, Ȥુજર ત Ⱥુƣક સેવ,

વગ -1/2 અને Ȥુજર ત નગરપ લક ȺુƉય અ ધક ર

સેવ, વગ -2

(Ӕદ Ȑ)

100

જƊય ઓ

**-**-**-**-**-**

ȺુƉય પર ë

23 ફ ʢુ, 08,

15 મ ચ -20

ડ સે.-19

ȺુƉય પર ë ȵું

પ રણ મ

ȩૂન -20

ȩુલ ઇ.-20

20. મદદન શ ક મશનર, વગ -1 (ખ ર ક અને ઔષધ નયમન) 07 **-**-**-**-**-** ફ ʢુ.-20 એ ̆ લ-20 21. હસ બ અ ધક ર, વગ -1 12 **-**-**-**-**-**

ȺુƉય પર ë

3,10 મે-20

ફ ʢુ.-20

ȺુƉય પર ë ȵું

પ રણ મ

ȩૂલ ઈ-20

ઓગƧટ-20

22. આચ ય /અધ ëક, સરક ર હ મય પેથ ક લેજ, વગ -1 01 **-**-**-**-**-** ĤƛȻુ.-20 મ ચ -20 23. ન યબ નય મક ȶુર તƗƗવ અને સં હ લય, વગ -1 02 **-**-**-**-**-** ફ ʢુ.-20 મ ચ -20 24. ક મƨટ, વગ -1 (ȹૂƨતર વì ન અને ખ નજ ક મĕરન કચેર ) 02 **-**-**-**-**-** ફ ʢુ.-20 મ ચ -20 25. અધ ëક ȶુર તƗƗવ વદ, વગ -2 05 **-**-**-**-**-** ફ ʢુ.-20 મ ચ -20 26. બ ગ યત અ ધક ર, વગ -2 61 **-**-**-**-**-** મ ચ -20 મે-20 27. ખેત ઇજનેર, વગ -2 03 **-**-**-**-**-** મ ચ -20 મે-20 28. ઇƛડƨ યલ ̆ મ શન ઓ ફસર, વગ -2

(ઉČ ગ અને ખ ણ વભ ગ)

07 **-**-**-**-**-** ફ ʢુ.-20 એ ̆ લ-20

29. મદદન શ નય મક,વગ -2, (ȹૂƨતર વì ન અને ખ નજ

ક મĕરન કચેર )

05 **-**-**-**-**-** મ ચ -20 એ ̆ લ-20

30. આચ ય, વગ -2

(ક મĕર Ȼુવક સેવ ન કચેર )

01 **-**-**-**-**-** ફ ʢુ.-20 મ ચ -20

31. જƣલ સમ જ Ʌુરë અ ધક ર, વગ -2 02 **-**-**-**-**-** ફ ʢુ.-20 એ ̆ લ-20 32. બ ળ વક સ ય જન અ ધક ર, વગ -2 02 **-**-**-**-**-** ĤƛȻુ.-20 મ ચ -20 33. પ રëે́ વન અ ધક ર, વગ -2 43 **-**-**-**-**-** ĤƛȻુ.-20 એ ̆ લ-20 34. આઇસ ટ ઑ ફસર, વગ -2 31 **-**-**-**-**-** મ ચ -20 મે-20 ઓગƧટ-2019

35. ડ ઝ Ɗનેટ ડ ઓ ફસર, વગ -1

(ખ ર ક અને ઔષધ નયમન)

15 **-**-**-**-**-** મ ચ -20 મે-20

36. ર ડર (હ મય પેથ ), સȒર, વગ -1 01 **-**-**-**-**-**

(શ નવ ર)

ફ ʢુ.-20 મ ચ -20

37. ર ડર (હ મય પેથ ), ઓƞસ એƛડ ગ યનેક, વગ -1 01 **-**-**-**-**-** ફ ʢુ.-20 મ ચ -20 38. ર ડર (હ મય પેથ ), ̆ે ƈટ સ ઓફ મેડ સ ન, વગ -1 01 **-**-**-**-**-** મ ચ -20 એ ̆ લ-20 39. ન યબ નય મક (હ મય પેથ ), વગ -1 01 **-**-**-**-**-** મ ચ -20 મે-20 40. જƣલ રƈત પĂ અ ધક ર, વગ -1 02 **-**-**-**-**-** મ ચ -20 એ ̆ લ-20 41. ન યબ નય મક (પɃુપ લન), વગ -1 04 **-**-**-**-**-** મ ચ -20 મે-20 42. ય ં ́ ક ઈજનેર, વગ -2, (ઉČ ગ અને ખ ણ વભ ગ) 01 **-**-**-**-**-** મ ચ -20 એ ̆ લ-20 43. મદદન શ નય મક/વહ વટ અ ધક ર, વગ -2

(ઉČ ગ અને ખ ણ વભ ગ)

02 **-**-**-**-**-** મ ચ -20 એ ̆ લ-20

44. ન યબ સેકશન અ ધક ર /ન યબ મ મલતદ ર, વગ -3

(Ӕદ Ȑ)

150

જƊય ઓ

**-**-**-**-**-**

ȺુƉય પર ë

24, 31 મે-20

ફ ʢુ.-20

ȺુƉય પર ë ȵું

પ રણ મ

ઓગƧટ-20

-

45. પેડ આ કન ̆ ƚય પક, વગ -1 03 **-**-**-**-**-** ફ ʢુ.-20 એ ̆ લ-20 46. ફ ર ƛસક મેડ સનન ̆ ƚય પક, વગ -1 03 **-**-**-**-**-** મ ચ -20 મે-20 47. જનરલ મેડ સનન ̆ ƚય પક, વગ -1 04 **-**-**-**-**-** ફ ʢુ.-20 એ ̆ લ-20 48. જનરલ સȒર ન ̆ ƚય પક, વગ -1 03 **-**-**-**-**-** મ ચ -20 મે-20 49. જનરલ સȒર ન ̆ ƚય પક, વગ -1 (ખ સ ભરત )03 **-**-**-**-**-** ફ ʢુ.-20 એ ̆ લ-20 50. ઓથҴપે ડƈસન ̆ ƚય પક, વગ -1 03 **-**-**-**-**-** ફ ʢુ.-20 એ ̆ લ-20 51. ઓƞસ એƛડ ગ યનેકન ̆ ƚય પક, વગ -1 03 **-**-**-**-**-** ફ ʢુ.-20 એ ̆ લ-20 52. સ ઇ કય ન ̆ ƚય પક, વગ -1 01 **-**-**-**-**-** મ ચ -20 મે-20 53. ર ડય થેર પ ન ̆ ƚય પક, વગ -1 03 **-**-**-**-**-** મ ચ -20 મે-20 54. ટ .બ . અને ચેƨટ ડ સ ઝન ̆ ƚય પક, વગ -1 02 **-**-**-**-**-** મ ચ -20 મે-20 55. મ ઈ બ ય લ ĥન ̆ ƚય પક, વગ -1 03 **-**-**-**-**-** ફ ʢુ.-20 એ ̆ લ-20 સƜટ Ơબર-2019

56. મદદન શ નય મક (હ મય પેથ ), વગ -1 01 **-**-**-**-**-** મ ચ -20 મે-20 57. સ નયર ક મƨટ, વગ -1 02 **-**-**-**-**-**

(શ નવ ર)

મ ચ -20 મે-20

58. વૈČ પંચકમ, વગ -1 15 **-**-**-**-**-** એ ̆ લ-20 ȩૂન-20 59. સ નયર ઇƛƨપેકટર ઓફ ઇƛƨપેકસન ઓફ બƣડӄગ એƛડ

કƛƨͽકશન, વગ -1

04 **-**-**-**-**-** મ ચ -20 ȩૂન-20

60. મદદન શ નય મક/ ȺુƉય જƣલ આર Ɗય

અ ધક ર /મદદન શ ̆ ƚય પક,વગ -1 (ત લ મ ક ƛ̃ )

06 **-**-**-**-**-** મ ચ -20 ȩૂન-20

61. ̆ વર ઔષધ નર ëક, વગ -2 06 **-**-**-**-**-** મ ચ -20 ȩૂન-20 62. હસ બ અ ધક ર, વગ -2 30 **-**-**-**-**-**

ȺુƉય પર ë

7, 13, 14

ȩૂન-20

એ ̆ લ-20

ȺુƉય પર ë ȵું

પ રણ મ

ઓગƧટ-20

સƜટ .-20

63. લેƈચરર (હ મય પેથ ), સȒર, વગ -2 01 **-**-**-**-**-** એ ̆ લ-20 ȩૂન-20 64. લેƈચરર (હ મય પેથ ), ઓƞસ એƛડ ગ યનેક, વગ -2 01 **-**-**-**-**-** મ ચ -20 ȩૂન-20 65. ક યદ અ ધક ર, ઔધ ગક સલ મત અને ƨવ ƨƘય,

વગ -2

02 **-**-**-**-**-** મ ચ -20 ȩૂન-20

66. ક યદ અ ધક ર (ચેર ટ તં́ ), વગ -2 02 **-**-**-**-**-** મ ચ -20 ȩૂન-20 67. Ȥુજર ત શëણ સેવ વગ -2 (વહ વટ શ ખ ) 140 **-**-**-**-**-** મ ચ -20 ȩૂન-20 ઓƈટ બર -2019

68. મદદન શ ઇજનેર (સ વ લ), વગ -2

(નમ દ અને જળસંપ Ă)

350 **-**-**-**-**-** એ ̆ લ-20 ȩુલ ઇ-20

69. મદદન શ ȹૂƨતરશ Ę, વગ -2

(ȹૂƨતર વì ન અને ખન જ ક મĕર)

04 **-**-**-**-**-** એ ̆ લ-20 ȩુલ ઇ-20

70. વહ વટ અ ધક ર, વગ -2

(ȹૂƨતર વì ન અને ખન જ ક મĕર)

02 **-**-**-**-**-** એ ̆ લ-20 ȩુલ ઇ-20

71. એન લ ટકલ ક મƨટ, વગ -1 02 **-**-**-**-**-** એ ̆ લ-20 ȩુલ ઇ-20 72. મ ટર વ હન નર ëક, વગ -2 50 **-**-**-**-**-** મ ચ -20 ȩૂન-20 73. વહ વટ અ ધક ર, વગ -2, નય મક̒ આȻુષન કચેર 06 **-**-**-**-**-** એ ̆ લ-20 ઓગƧટ-20 74. ઓƞસ એƛ ડ ગ યનેકન સહ̆ ƚય પક, વગ -1 5 **-**-**-**-**-** મે-20 ઓગƧટ-20 75. ઓƞસ એƛ ડ ગ યનેકન સહ̆ ƚય પક, વગ -1 (ખ સભરત ) 07 **-**-**-**-**-** મે-20 ઓગƧટ-20 76. ઓથҴપે ડƈસન સહ̆ ƚય પક, વગ -1 07 **-**-**-**-**-** મે-20 ઓગƧટ-20 77. ઓથҴપે ડƈસન સહ̆ ƚય પક, વગ -1 (ખ સ ભરત )09 **-**-**-**-**-** મે-20 ઓગƧટ-20 78. ƨક ન એƛ ડ વ .ડ .ન સહ̆ ƚય પક, વગ -1 01 **-**-**-**-**-** મે-20 ઓગƧટ-20 79. જનરલ સȒર ન સહ̆ ƚય પક, વગ -1 03 **-**-**-**-**-** ȩૂન-20 સƜટ .-20 80. ટ .બ . અને ચેƨટ ડ સ ઝન સહ̆ ƚય પક, વગ -1 03 **-**-**-**-**-** ȩૂન-20 સƜટ .-20 81. જનરલ સȒર ન સહ̆ ƚય પક, વગ -1 (ખ સ ભરત )11 **-**-**-**-**-** મે-20 ઓગƧટ-20 82. ઓટ ર ઇન લે ર ગ લ ĥન સહ̆ ƚય પક, વગ -1 04 **-**-**-**-**-** મે-20 ઓગƧટ-20 83. એન ટ મ ન સહ̆ ƚય પક, વગ -1 08 **-**-**-**-**-** મે-20 ઓગƧટ-20 84. પે ડય ƈસન સહ̆ ƚય પક, વગ -1 01 **-**-**-**-**-** મે-20 ઓગƧટ-20 85. પે ડય ƈસન સહ̆ ƚય પક, વગ -1 (ખ સ ભરત )04 **-**-**-**-**-** મે-20 ઓગƧટ-20 86. જનરલ મેડ સનન સહ̆ ƚય પક, વગ -1 20 **-**-**-**-**-** મે-20 ઓગƧટ-20 નવેƠબર-2019

87. સ ઇ કય ન મદદન શ ̆ ƚય પક, વગ -1 05 **-**-**-**-**-** ȩૂન-20 સƜટ .-20 88. ટ .બ . અને ચેƨટ વષયન મદદન શ ̆ ƚય પક, વગ -1 05 **-**-**-**-**-** ȩૂન-20 સƜટ .-20 89. જનરલ સȒર ન મદદન શ ̆ ƚય પક, વગ -1 18 **-**-**-**-**-** ȩૂન-20 સƜટ .-20 90. જનરલ સȒર ન મદદન શ ̆ ƚય પક, વગ -1 (ખ સભરત ) 21 **-**-**-**-**-** ȩૂન-20 સƜટ .-20 91. પે ડય ƈસન મદદન શ ̆ ƚય પક, વગ -1 06 **-**-**-**-**-** ȩુલ ઈ-20 સƜટ .-20 92. ઓથҴપે ડƈસન મદદન શ ̆ ƚય પક, વગ -1 29 **-**-**-**-**-** ȩૂન-20 સƜટ .-20 93. ર ડય લ ĥન મદદન શ ̆ ƚય પક, વગ -1 22 **-**-**-**-**-** ȩુલ ઈ-20 સƜટ .-20 94. ર ડય થેર પ ન મદદન શ ̆ ƚય પક, વગ -1 04 **-**-**-**-**-** ȩુલ ઈ-20 સƜટ .-20 95. પે ડય ƈસન મદદન શ ̆ ƚય પક, વગ -1 (ખ સભરત ) 13 **-**-**-**-**-** ȩુલ ઈ-20 સƜટ .-20 96. ઈ.એન.ટ .ન મદદન શ ̆ ƚય પક, વગ -1 05 **-**-**-**-**-** ȩુલ ઈ-20 સƜટ .-20 97. ઓƞસ એƛડ ગ યનેકન મદદન શ ̆ ƚય પક, વગ -1 32 **-**-**-**-**-** ȩુલ ઈ-20 સƜટ .-20 98. ડ ƛટ ƨ ન મદદન શ ̆ ƚય પક, વગ -1 04 **-**-**-**-**-** ઓગƧટ-20 ઓƈટ .-20 99. જનરલ મેડ સનન મદદન શ ̆ ƚય પક, વગ -1 43 **-**-**-**-**-** ઓગƧટ-20 ઓƈટ .-20 100. ઓƜથેƣમ લ ĥન મદદન શ ̆ ƚય પક,વગ -1 02 **-**-**-**-**-** ઓગƧટ-20 ઓƈટ .-20 101. ƨક ન એƛ ડ વ .ડ . ન મદદન શ ̆ ƚય પક, વગ -1 04 **-**-**-**-**-** ઓગƧટ-20 ઓƈટ .-20 102. મદદન શ ઈજનેર ( વɎુત), વગ -2 (મ ગ અને મક ન)11 **-**-**-**-**-** મે-20 ȩૂન-20 103. ર Ԍય વેર નર ëક, વગ -3-224-**-**-** 29-03-20 ȺુƉય પર ë

6, 13 સƜટ .20

ȩૂન-20

ȺુƉય પર ë ȵું

પ રણ મ

નવેƠબર-20

-

ડસેƠબર-2019

104. Ȥુજર ત ઇજનેર સેવ ( સ વલ), વગ -1/2

ક ય પ લક ઇજનેર, વગ -1

(મ ગ અને મક ન વભ ગ)

03 **-**-**-**-**-**

ȺુƉય પર ë

20, 27 સƜટ,

4 ઓƈટ -20

ȩુલ ઈ-20

ȺુƉય પર ë ȵું

પ રણ મ

ડ સેƠબર-20

ĤƛȻુ.-21

105. પ લ સ ઇƛƨપેકટર ( બન હ થય ર ), વગ -2

શ ર રક ëમત કસ ટ ન સંભ વત મ સ-સƜટ Ơબર-20

40 **-**-**-**-**-**

ȺુƉય પર ë

01, 08

નવે-20

ȩુલ ઈ-20

ȺુƉય પર ë ȵું

પ રણ મ

ĤƛȻુ.-21

ફ ʢુ.-21

106. ખેત અ ધક ર, વગ -2 92 **-**-**-**-**-** ઓગƧટ-20 ઓƈટ .-20 107. મદદન શ ઇજનેર ( સ વલ), વગ -2 (મ ગ અને મક ન) 77 **-**-**-**-**-** ઓગƧટ-20 ઓƈટ .-20 108. ભ ષ ંતરક ર, વગ -3 01 **-**-**-**-**-** ઓગƧટ-20 ઓƈટ .-20 109. સહ યક મ ટર વ હન નર ëક, વગ -3 25 **-**-**-**-**-** ઓગƧટ-20 ઓƈટ .-20 110. સȒન, વગ -1-191-**-**-** 19-04-20 ȩુલ ઈ-20 સƜટ .-20 111. ઓથҴપેડ ક સȒન, વગ -1 45 **-**-**-**-**-** ȩુલ ઈ-20 સƜટ .-20 112. ફ ĥ શયન, વગ -1-213-**-**-** 17-05-20 ȩુલ ઈ-20 સƜટ .-20 113. ઓƜથ ƣમક સȒન, વગ -1 21 **-**-**-**-**-** ȩુલ ઈ-20 સƜટ .-20 114. ગ યનેક લ ĥƨટ, વગ -1-273-**-**-** 17-05-20 ȩુલ ઈ-20 સƜટ .-20 115. એનેƨથેટ ƨટ, વગ -1-128-**-**-** 17-05-20 ȩુલ ઈ-20 સƜટ .-20 116. ƈલ નકલ સ યક લ ĥƨટ, વગ -1 14 **-**-**-**-**-** ȩુલ ઈ-20 સƜટ .-20 117. ડ ƛટલ સȒન, વગ -1 08 **-**-**-**-**-** ȩુલ ઈ-20 સƜટ .-20 118. ડરમેટ લ ĥƨટ, વગ -1 10 **-**-**-**-**-** ȩુલ ઈ-20 સƜટ .-20 119. ̒ે ય ન અ ધëક, વગ -2, Ȥુજર ત શëણ સેવ 12 **-**-**-**-**-** ઓગƧટ-20 ઓƈટ .-20 120. નય મક, Ȥુજર ત શëણ સેવ, વગ -1 03 **-**-**-**-**-** ȩુલ ઈ-20 સƜટ .-20 ઉમેદવ ર મ ટ Ʌૂચન ઓ:

1. Ĥહ ર ત ̆ સć થવ ન અને ̆ થ મક/ ȺુƉય પર ë ન ઉપર ƈત ત ર ખ સંભ વત છે. અƛય ભરત બ ડ ન પર ë ઓ અથવ એક કરત વધ ર પર ë મ ં ક મન ઉમેદવ ર ન તથ ભરત નયમ આખર ન થવ ન કƨસ ઓમ ં ક ક ઈ પણ અસ ધ રણ સંજ ગ મ ં Ĥહ ર ત ક પર ë ન ત ર ખ મ ં ફ રફ ર કરવ ન આય ગન અબ ધત અ ધક ર રહ શે. 2. આય ગ Ď ર હ લ દશ વેલ જƊય ઓન સંƉય Ʌૂ ચત છે. Ĥહ ર તમ ં જƊય ઓન સંƉય સરક ર̒ ન વભ ગ Ď ર તેઓન મ ંગણ પ́ કમ ં દશ ƥય ̆ મ ણે વધઘટ સંભવ છે.

3. ઉમેદવ ર ન સંƉય ƚય ને લઈને ̆ થ મક કસ ટ ‘OMR’ આધ રત ક ‘ક ƠƜȻુટરબેͪ ડ રĴટમેƛટ ટ ƨટ’ (CBRT) રહ શે. 4. ઉમેદ વ ર ન સંƉય ƚય ને લઈને પર ë ન દવસે ક Ɨય રબ દન દવસે દર ક ઉમેદવ રન OMR Sheet આય ગન વેબસ ઈટ પર Ⱥૂકવ મ ં આવશે.

5. સ ધ ભરત ન કƨસ મ ં આય ગ ̃ ર ̆ થ મક કસ ટ ય જવ મ ં આવશે.̆ થ મક કસ ટ મ ં આય ગે નï કર લ લ યક ધ રણમ ં આવત અને Ĥહ ર તમ ં ભરત નયમમ ં દશ વેલ જ ગવ ઇઓ સંત ષત ઉમેદવ ર ને ĮબĮ Ⱥુલ ક તમ ં બ લ વવ મ ં આવશે. ઉમેદવ ર ન આખર પસંદગ ̆ થ મક કસ ટ મ ં Ȑ Ȥુણ મેળવેલ હશે અને ĮબĮ Ⱥુલ ક તન મેળવેલ Ȥુણન ̆ મ ણસહ ગણતર કર ને Ȣુલ Ȥુણન આધ ર કરવ મ ં આવશે. અƛય બ બત ભરત Ӕગેન વગતવ ર Ĥહ ર ત ̆ સƚધ થશે તેમ ં દશ વવ મ ં આવશે. 6. આખર પ રણ મ ĮબĮ Ⱥુલ ક ત ȶૂણ થય ન Ӕદ ĥત 10 ક મક જન દવસ દરƠય ન ̆ સƚધ કરવ મ ં આવશે. ત ર ખ: 23/01/2019 Gujarat Public Service Commission

Schedule of Advertisements to be published in the year 2019 The tentative programme of advertisement to be published by the Gujarat Public Service Commission for the year 2019 for recruitment to various posts through direct selection/ competitive examination is given below. For more information candidates are requested to visit the Commission’s websites https://gpsc.gujarat.gov.in and https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in and to follow Twitter Handle ‘@GPSC_OFFICIAL’. Candidates may also use the Commission’s Android based mobile application ‘GPSC (Official)’. Sr.

No.

Name of Post and Class No. of

Post

Date of

Adverti

sement

Tentative

Date for

Primary /

Mains Exam

Tentative

Month of

Primary

Test Result

Tentative

Month of

Interview

June - 2019

1. Joint Director (Agriculture), Class-1 01 **-**-**-**-**-** Nov.-19 Dec.-19 2. Deputy Director (Horticulture), Class-1 03 **-**-**-**-**-** Dec.-19 Jan.-20 3. Director, Archaeology and Museum, Class-1 01 **-**-**-**-**-** Nov.-19 Dec.-19 4. Deputy Commissioner, Class-1 (Food and Drug) 01 **-**-**-**-**-** Nov.-19 Dec.-19 5. Professor (Homeopathy), Practice of Medicine,

Class-1

01 **-**-**-**-**-** Nov.-19 Dec.-19

6. Professor (Homeopathy), Repertory, Class-1 01 **-**-**-**-**-** Nov.-19 Dec.-19 7. Geologist, Class-1

(Commissioner of Geological Science & Minerals)

06 **-**-**-**-**-** Dec.-19 Feb.-20

8. Deputy Director (F.S.), Class-1

(Commissioner of Geological Science & Minerals)

01 **-**-**-**-**-** Jan.-20 Feb.-20

9. Manager, Government Printing & Stationary,

Class-1, Industries and Mines

01 **-**-**-**-**-** Jan.-20 Feb.-20

10. Joint Director (IT), Class-1 05 **-**-**-**-**-** Feb.-20 March-20 11. Lecturer (Selection Scale) Professor

Angadtantra and Vidhi-Vaidyaak, Class-2

02 **-**-**-**-**-** Nov.-19 Jan.-20

12. Assistant Director (Horticulture), Class-2 02 **-**-**-**-**-** Jan.-20 Feb.-20 13. Dowry Prohibition Officer, Class-2 04 **-**-**-**-**-** Jan.-20 Feb.-20 14. Medical Officer, Class-2-149*-**-**-** 29-09-19 Dec.-19 Feb.-20 15. Medical Insurance Officer (Allopathic), Class-2,

(ESIS)

96 **-**-**-**-**-** Dec.-19 Jan.-20

16. Assistant Director, Archaeology and Museum,

Class-2

05 **-**-**-**-**-** Jan.-20 March-20

17. Private Secretary

(Gujarati Stenographer Grade-1), Class-2

22 **-**-**-**-**-** Feb.-20

Shorthand

Test Date

12-04-20

July-20

Shorthand Test

Result Tentative

Month June-20

18. Private Secretary

(English Stenographer, Grade-1), Class-2

18 **-**-**-**-**-** Feb.-20

Short hand

Test Date

19-04-20

July-20

Short hand Test

Result Tentative

Month June-20

July – 2019

19. Gujarat Administrative Service, Class-1, Gujarat Civil Service, Class-1/2 and Gujarat Municipal

Chief Officer Service, Class-2

(Approx)

100

vacancies

**-**-**-**-**-**

Mains Exam

23 Feb, 8,15

March-20

Dec.-19

Mains Result

June-20

July-20

20. Assistant Commissioner, Class-1(Food & Drug) 07 **-**-**-**-**-** Feb.-20 April-20 21. Account Officer, Class-1 12 **-**-**-**-**-**

Mains Exam

03, 10 May-20

Feb.-20

Mains Result

July-20

Aug.-20

22. Principal / Superintendent, Government

Homeopathy College, Class-1

01 **-**-**-**-**-** Jan.-20 March-20

23. Deputy Director Archaeology & Museum,Class-1 02 **-**-**-**-**-** Feb.-20 March-20 24. Chemist, (Commissioner of Geological Science

and Minerals), Class-1

02 **-**-**-**-**-** Feb.-20

March-20

25. Superintendent Archaeologist, Class-2 05 **-**-**-**-**-** Feb.-20 March-20 26. Horticulture Officer, Class-2 61 **-**-**-**-**-** March-20 May.-20 27. Agriculture Engineer, Class-2 03 **-**-**-**-**-** March-20 May.-20 28. Industrial Promotion Officer, Class-2

(Industry and Mines)

07 **-**-**-**-**-** Feb.-20 April-20

29. Assistant Director, (Commissioner of

Geological Science and Minerals), Class-2

05 **-**-**-**-**-** March-20 April-20

30. Principal (Commissioner of Youth Services),

Class-1

01 **-**-**-**-**-** Feb.-20

March-20

31. District Social Welfare Officer, Class-2 02 **-**-**-**-**-** Feb.-20 April-20 32. Child Development Project Officer, Class-2 02 **-**-**-**-**-** Jan.-20 March-20 33. Range Forest Officer, Class-2 43 **-**-**-**-**-** Jan.-20 April-20 34. ICT Officer, Class-2 31 **-**-**-**-**-** March-20 May.-20 August – 2019

35. Designated Officer, Class-1 (Food and Drug) 15 **-**-**-**-**-** March-20 May.-20 36. Reader (Homeopathy), Surgery, Class-1 01 **-**-**-**-**-**

(Saturday)

Feb.-20

March-20

37. Reader (Homeopathy), Obstetrics and

Gynaecology, Class-1

01 **-**-**-**-**-** Feb.-20

March-20

38. Reader (Homeopathy), Practice of Medicine,

Class-1

01 **-**-**-**-**-** March-20 April-20

39. Deputy Director (Homeopathy), Class-1 01 **-**-**-**-**-** March-20 May.-20 40. District Leprosy Officer, Class-1 02 **-**-**-**-**-** March-20 April-20 41. Deputy Director (Animal Husbandry), Class-1 04 **-**-**-**-**-** March-20 May.-20 42. Mechanical Engineer, Class-2 (Industry & Mines) 01 **-**-**-**-**-** March-20 April-20 43. Assistant Director / Administrative Officer,

Class-2 (Industry & Mines)

02 **-**-**-**-**-** March-20 April-20

44. Deputy Section Officer /

Deputy Mamlatdar, Class-3

(Approx.)

150

vacancies

**-**-**-**-**-**

Mains Exam

24, 31 May-20

Feb.-20

Mains Result

Aug.-20

-

45. Professor of Paediatrics, Class-1 03 **-**-**-**-**-** Feb.-20 April-20 46. Professor of Forensic Medicine, Class-1 03 **-**-**-**-**-** March-20 May.-20 47. Professor of General Medicine, Class-1 04 **-**-**-**-**-** Feb.-20 April-20 48. Professor of General Surgery, Class-1 03 **-**-**-**-**-** March-20 May.-20 49. Professor of General Surgery, Class-1 (Special Recruitment)

03 **-**-**-**-**-** Feb.-20

April-20

50. Professor of Orthopaedics, Class-1 03 **-**-**-**-**-** Feb.-20 April-20 51. Professor of Obstetrics & Gynaecology, Class-1 03 **-**-**-**-**-** Feb.-20 April-20 52. Professor of Psychiatry, Class-1 01 **-**-**-**-**-** March-20 May.-20 53. Professor of Radiotherapy, Class-1 03 **-**-**-**-**-** March-20 May.-20 54. Professor of T.B. & Chest Disease, Class-1 02 **-**-**-**-**-** March-20 May.-20 55. Professor of Microbiology, Class-1 03 **-**-**-**-**-** Feb.-20 April-20 September – 2019

56. Assistant Director (Homeopathy), Class-1 01 **-**-**-**-**-** Mar-20 May-20 57. Senior Chemist, Class-1 02 **-**-**-**-**-**

(Saturday)

Mar-20 May-20

58. Vaidya Panchkarma, Class-1 15 **-**-**-**-**-** April-20 June 20 59. Senior Inspector of Inspection of Building and Construction, Class-1

04 **-**-**-**-**-** Mar-20 June 20

60. Assistant Director/Chief District Health

Officer/Assistant Professor, Class-1 (Training

Center)

06 **-**-**-**-**-** Mar-20 June 20

61. Senior Drug Inspector, Class-2 06 **-**-**-**-**-** Mar-20 June 20 62. Account Officer, Class-2 30 **-**-**-**-**-**

Mains Exam

7,13,14 Jun20

April-20

Mains Result

Aug-20

Sept.20

63. Lecturer (Homeopathy), Surgery, Class-2 01 **-**-**-**-**-** April-20 June 20 64. Lecturer (Homeopathy), Obstetrics and

Gynaecologyt, Class-2

01 **-**-**-**-**-** Mar-20 June 20

65. Law Officer, Industrial Safety and Health,

Class-2

02 **-**-**-**-**-** Mar-20 June 20

66. Law officer (Charity Organisation), Class-2 02 **-**-**-**-**-** Mar-20 June 20 67. Gujarat Education Service Class-2 (Admin.Br) 140 **-**-**-**-**-** Mar-20 June 20 October 2019

68. Assistant Engineer (Civil), Class-2

(Narmada and Water Resources)

350 **-**-**-**-**-** April-20 July 20

69. Assistant Geologist, Class-2

(Commissioner of Geological Science and Minerals)

04 **-**-**-**-**-** April-20 July 20

70. Administrative Officer, Class-2

(Commissioner of Geological Science and Minerals)

02 **-**-**-**-**-** April-20 July 20

71. Analytical Chemist, Class-1 02 **-**-**-**-**-** April-20 July 20 72. Motor Vehicle Inspector Class-2 50 **-**-**-**-**-** Mar-20 June 20 73. Administrative Officer, Class-2, Directorate of AYUSH

06 **-**-**-**-**-** April-20 Aug-20

74. Associate Professor of Obstetrics &

Gynaecology, Class-1 05 **-**-**-**-**-** May-20 Aug-20 75. Associate Professor of Obstetrics &

Gynaecology, Class-1 (Special Recruitment)

07 **-**-**-**-**-** May-20 Aug-20

76. Associate Professor of Orthopaedics, Class-1 07 **-**-**-**-**-** May-20 Aug-20 77. Associate Professor of Orthopaedics, Class-1

(Special Recruitment) 09 **-**-**-**-**-** May-20 Aug-20 78. Associate Professor of Skin & V.D., Class-1 01 **-**-**-**-**-** May-20 Aug-20 79. Associate Professor of General Surgery, Class-1 03 **-**-**-**-**-** June 20 Sept.20 80. Associate Professor of TB and Chest Disease,

Class-1 03 **-**-**-**-**-** June 20 Sept.20

81. Associate Professor of General Surgery Cadre,

Class-1 (Special Recruitment) 11 **-**-**-**-**-** May-20 Aug-20 82. Associate Professor of Otorhinolaryngology

(ENT), Class-1 04 **-**-**-**-**-** May-20 Aug-20

83. Associate Professor of Anatomy, Class-1 08 **-**-**-**-**-** May-20 Aug-20 84. Associate Professor of Paediatrics, Class-1 01 **-**-**-**-**-** May-20 Aug-20 85. Associate Professor of Paediatrics, Class-1

(Special Recruitment) 04 **-**-**-**-**-** May-20 Aug-20 86. Associate Professor of General Medicine, Class-1 20 **-**-**-**-**-** May-20 Aug-20 November 2019

87. Assistant Professor of Psychiatry, Class-1 05 **-**-**-**-**-** June 20 Sept.20 88. Assistant Professor of TB & Chest, Class-1 05 **-**-**-**-**-** June 20 Sept.20 89. Assistant Professor of General Surgery, Class-1 18 **-**-**-**-**-** June 20 Sept.20 90. Assistant Professor of General Surgery, Class-1

(Special Recruitment) 21 **-**-**-**-**-** June 20 Sept.20 91. Assistant Professor of Paediatrics, Class-1 06 **-**-**-**-**-** July 20 Sept.20 92. Assistant Professor of Orthopaedics, Class-1 29 **-**-**-**-**-** June 20 Sept.20 93. Assistant Professor of Radiology, Class-1 22 **-**-**-**-**-** July 20 Sept.20 94. Assistant Professor of Radiotherapy, Class-1 04 **-**-**-**-**-** July 20 Sept.20 95. Assistant Professor of Paediatrics, Class-1

(Special Recruitment) 13 **-**-**-**-**-** July 20 Sept.20 96. Assistant Professor of Otorhinolaryngology

(ENT), Class-1 05 **-**-**-**-**-** July 20 Sept.20 97. Assistant Professor of Obstetrics &

Gynaecology, Class-1 32 **-**-**-**-**-** July 20 Sept.20 98. Assistant Professor of Dentistry, Class-1 04 **-**-**-**-**-** Aug.20 Oct.20 99. Assistant Professor of General Medicine, Class-1 43 **-**-**-**-**-** Aug.20 Oct.20 100. Assistant Professor of Ophthalmology, Class-1 02 **-**-**-**-**-** Aug.20 Oct.20 101. Assistant Professor, Skin & V.D. Class-1 04 **-**-**-**-**-** Aug.20 Oct.20 102. Assistant Engineer (Electrical), Class-2 (Road & Building)

11 **-**-**-**-**-** May-20 June-20

103. State Inspector Class-3-224-**-**-** 29-03-20 Mains Exam

6,13 Sept.20

June-20

Mains Result

Nov.20

--

December 2019

104. Gujarat Engineering Service (Civil), Class-1/2 Executive Engineer, Class-1

(Road and Building)

03 **-**-**-**-**-**

Mains Exam

20, 27 Sept.20

4-Oct.20

Jul-20

Mains Result

Dec-20

Jan.21

105. Police Inspector (Unarmed), Class-2

Physical Efficiency/Standard Test in Sept.-20

40 **-**-**-**-**-**

Mains Exam

1, 8 Nov.-20

Jul-20

Mains Result

Jan.21

Feb.21

106. Agriculture Officer, Class-2 92 **-**-**-**-**-** Aug.20 Oct.20 107. Assistant Engineer (Civil), Class-2 (Road &

Building)

77 **-**-**-**-**-** Aug.20 Oct.20

108. Translator, Class-3 01 **-**-**-**-**-** Aug.20 Oct.20 109. Assistant Motor Vehicle Inspector, Class-3 25 **-**-**-**-**-** Aug.20 Oct.20 110. Surgeon, Class-1-191-**-**-** 19-04-20 July-20 Sept.-20 111. Orthopaedic Surgeon, Class-1 45 **-**-**-**-**-** July-20 Sept.-20 112. Physician, Class-1-213-**-**-** 17-05-20 July-20 Sept.-20 113. Ophthalmic Surgeon, Class-1 21 **-**-**-**-**-** July-20 Sept.-20 114. Gynaecologist, Class-1-273-**-**-** 17-05-20 July-20 Sept.-20 115. Anaesthetist, Class-1-128-**-**-** 17-05-20 July-20 Sept.-20 116. Clinical Psychologist 14 **-**-**-**-**-** July-20 Sept.-20 117. Dental Surgeon, Class-1 08 **-**-**-**-**-** July-20 Sept.-20 118. Dermatologist, Class-1 10 **-**-**-**-**-** July-20 Sept.-20 119. Senior Superintendent, Class-2, Gujarat

Education Service

12 **-**-**-**-**-** Sept.20 Nov.20

120. Director, Gujarat Education Service, Class-1 03 **-**-**-**-**-** July-20 Sept.-20 Instructions for Candidates:

1. All the above mentioned dates of Advertisement and Preliminary/Main Exams are tentative. It will be the Commission’s sole discretion to alter the proposed date of advertisements, Preliminary/Main Exams in case of any extraordinary circumstances or common candidates in more than one advertisements or if the recruitment rules are not finalised. 2. The number of posts mentioned are tentative. The number of posts may vary (increase or decrease) depending upon the actual indent sent by the concerned Department.

3. The Preliminary Test will be based on “OMR” method or Computer Based Recruitment Test (CBRT) considering the number of enrolled candidates.

4. The OMR Sheet will be uploaded on Commission’s website on the day of examination or the next day in case the number of candidates is very large.

5. For recruitment through direct selection the commission shall conduct a Preliminary Test. The final selection of the candidates shall be based on marks obtained in the preliminary test and marks obtained in the personal interview subject to the minimum qualifying marks as determined by the commission. All other details will be mentioned in the detailed advertisement. 6. The final result shall be published in approximately 10 working days after the interview is over. Date: 23/01/2019Contact this candidate