Resume

Sign in

QA Lead Tester

Location:
City of Orange Township, NJ
Salary:
80k
Posted:
October 25, 2018

Contact this candidate

Resume:

PK PM word/numbering.xmlíÝÝnÛ* à+Ø= :Oôcù'F ¢h‘ à Hw DÛD%R )» Š m ËÚ•Œ’%9v+Õq Q Þ#Á O2ó’x øÍÛ/i2ÚQ© àKÇ õœ 呈 ß, ß?=ÜÌ ‘Ò Ç$ œ. gªœ Ù/xž® 4 L

® i t Zg

UÑ–¦DÝŠŒr3 2%Ú ” 7%òsžÝD"͈f+–0ýì ž7uª6béä’/ª 7) Pb X YD«K]!/yî 䃈ò”r]>Ñ•41ï Ú LÕÝÒk»™ÉmÝd õ%viRß Ï.yZ,ÉÞ¬sš 2Î ˆ RfôÃa éè Ñ¢© ä NŸY IJ oÚ é8kÔ<ûÖ<»Z Õñ B% ÈaêW ’D> ý äŠõ YŸ R ÖÁTé\6 ¦E %R

’k:$"úLã ïH æxsQœÏ:ÅŒl$I !U úËúÞY\ž $£Çn ëö yvŒ{xM ;П ®AP7 7g Y)-I óttòécl Óò–d )f.KÇ+GÌq*µ Û‘ É i3 Ê“ êÃŒ)üD 4SÿüõG3þKT &t]Ýžý&

ã Î,0 ú Sžêã©WÜë67Ëêò VÅ P cKçQh1z"\ žžÓ•HTÑ%R ýN1Ò2 }ÇÕ7{ Þ üVç æÿø Ù{‘KFåè‘îëÕ ÓÙDµB/G »6Á ÿ~íê þtÐ [Ù Á >èU

-ìC DƒØ +û0 ûdŸZÙ ïÊ 6 Oüÿy Î ìÃi8 “Ý=Áêw Û DA k?Q ,$

É @ cH ’…dû (H ’…dí'

’…d!Ù H6 d!YH d!YHÖ~¢ YH ’

€d

Éö/Q ,$

ÉÚO $

ÉB ì ’…d!Ùþ%

’…d!Yû d!YHv ’ A Û DA k?Q ,$

É @ sH ’…dû (H ’…dí'

’…d!Ù Hö ’…d!Ùþ%

’…d!Yû d!YHv ’õ=P ” eû (P ” eí'

” eAÙ!P ò Ê =L (

Ê ö Ê ì ( Ÿù eAÙ &

” eAYû eAYPv ”Åï l Ê ¬ýD ,(Û Êò s¦Û ñÉrºå _• íeAGÙ lÜQ

e“ö IGÙ lÚQ6k/ u”ÍÛËæ

ewíew

eÕ B ûïíu v GTü®¬ø

añOÒr ® 4;òþ_PK ô&Ô^7 c” PK PM word/settings.xml¥•ÍnÛ0 ÇŸ`ï èžø£I6 uzX í žÒ= #É }A’ãåí'Ç–Õ @áf§H ’?Ò M?>ý q¢Æ2%K” R +Âd ßРDgjÑÓîËcWXêœ

O D sºH À®”¦Ò +e 8 5u"À [ ÄJhpìÀ8sç$OÓ- 1ªD ‘ňX

ªr}H ªŠa:þ 3'ï ò¬p+ t Œ Ü m î¥yc § â$xðëôœlÄ@ç -ø S h£0µÖ«Ïƒq"féŒ öˆ)bN 9C% œ0ýpÜ€¦Ü+Ÿ{lÚ öÂò9… ¦ßì`ÀœßW wôóm f ¦ø à£\k 0. ø= ®ð‘’ï O0

3©g ó

0

ˆ8 öSÿl–ÞŒË M# þ?ÚO£Z

Ç}} íÍ m> È `çW Ü Âaï”^tÅ ü ÍS”ôæaËÅÓ~Ø Á ü sµ _ 5l~q}Êä*'7û>ˆ €ÖCÚC •ˆ ºqYÏwþFüB \ u>Úò - l

`ì œ Q˃öÆï!h Q[ m

µMÐ6QÛ mÛkÍYSÙ<ú6 c WŠsÕQò+ÚßIc?ÂWj PK ö ê PK PM word/fontTable.xml¥”MNÃ0 …OÀ

"ïÛ ŠH *

bS8ÀÔq

Ûc Þ æ J…BXEñó o<~ÉÍí»VÑV “h2 c.M Ù5 œ “ƒB#2 ŽÝ.Ïnš @ã] Ê K5ÏXå MãØñJhps  @Òàà z«íŒ£ àåF*éwñy ƒ «É -b¦%'tXø}IŠE! h ñ=”Ü# µ0þÓ1& B h\% ëhz*-ˆU Ùþvˆ VÝ ÆŽqË šp Z

Œ Ü rá\X ?ˆ=q‘Œ à ÑWŒiá»g izÌ> G Þ{ Û ƒ pjL# éIn h

0Ï õVŽJñ !Tùšú@NAð

Èw 5… f

} órTœ H u ºÙEr u V ò GÂÚ q Bûò ..ÿ 8ï Ëöÿ 5©

 b)YüCy aÊ N(w$A X F Ñ Œ Ö; AåNìYaMRPô,š ãå PK 1Û øŸ Ð PK PM word/styles.xmlí ßNã8 ÆŸ`ß!Ê=$MK ª)£ ˆ™‘X - v pì¬í tŸ~mçOÛ PÊÂÂá¦äØþì ç$þ¥ Í o uæXHÂÙØí

ú®ƒYÈ#Âfc îöâàØu B,B”3<v XºßN ûº Iµ X:z RéÈód ã ÉCžb HéC1ó $î ô äIŠ ™ JÔÒ

è 2 ìf

ƒ K>UfȈO§$ÄÅG9Bt™7 rÎÃ,ÁLÙ g2&©,Õ’]Õtc\ŠÌ ; yBË~ Ël‘@

Œ æ - ˆRÁC,¥Žžç •bÏï` ‘ FtYÂæœåJ DX%cJ£&TÍ} ç.L R« Yy!i …äM d" X6W vðs} J:UqMA R™

r 0FB• t Êà 6GU1G Nå\SŠ š ”¬ŠT V.71JñJmö2µ géªÜ ç ¥À© F<<ÇS”Q%Í Åaqd?.8SÒYŒ »gˆêê%®Ž rã K 6 ñw& FyFRþ£ æH_0APFÎd=F •1Ì înLØ+ÖåÕW Ö ¬lŠBbUÐTa}£Õõa E Úƒ/ÃòàÏŒê Ê /&I IÖe av Ñ j™êá) ¦ðÒØ Ú¦_ÑØ 2…JM(ÊGê=ÊšÏP Ëócy§ n Ð â

é[ é o{:W

fÙ~ ?12ûiS8Î œ^ž ’8úƒ• « õ(ü Å TÝcœ^ u) MøR'HÖâ Ìö Ù Ö7 } ƒcÿñÜVõ=©+WÅ98n g [«Â]l Zm ÞÚÆã

ûà »Ø 6]Ìc/t ßêbÿ} ì ƒ-µ ì ÞÚÅÁ¦ ƒ= 8Øââ µºxôÎ\ vsñ…þ [ý 3 ü=T™ ¥Êü xK”Þú º Ë (Ìc»ú ö 0`0` w ; ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ}ˆ} ìcì»À`À`À`À`À`À`À`À`À`Ÿ Á>

ÙŽ<S&U sZ*øÏL 3{Ï4 X)h Ìà™f 2 dj1 ä 9µ 9è`æg ŽþCŽ2ï ß ™Åo»_ N Ÿ

Š!N5Æ ƒìÂ2r- D-ëç€ ò“D fµ ŒÅ$ ŠÝétÕ

ä øÉ;9v@Û¢ONv_µ^ã æ Ôÿüb¦u )âÐ E þè U]Ï0 O ëLñTåí=ÿxk WŠ' i 2 ñ6 åU§Óž

ˆy¥É a^ ùT-]qÇöz…< ì'Š É&j«aUà H –Õ_õñ s1#È 5 úX;\ êc-X ꣌ؕ ÚÊBN (cCû úO 梪îÏ ™ÖÕíûÉL5 Ë~Á> _ nõ IªKÑ Þð boŠævfÊÐ/}bJç;Cô¦Êeó‘á Ô©ÓéË Z 0H $ ƒ A a 0H $ ÛWÂÊÿäé PK þèœd Iz PK PM word/document.xmlí]ýrÛF Õ®SE ú d9ëìQ$ 3!%Z ìäþ Cr" ƒÌ ò Uí \žäºg ”äÄ mš fkwM

€ÁÇt ôÇ »ÿñÏ»À's& á« ƒ ý

ÂBWx<œ Ú ]ì Ø G} W;K¦vþùÝ ücñÒ n 0&0C ^ î« Y G/ MåÎX@ÕžˆX 'B 4 ?å Py D ó1 y l îïŸì ÓˆW; _¦Sì Ü•B IŒ wYúOv…ü ûšK:é#ë;6%óá D f<RÙlAÙÙàà, dþg/1 üì Eô!wó$]Àr ÑBH/’ÂeJÁhÇ Ìg<Øÿ€ ˆSäW È#¬ß3{’€ò0Ÿ ãÞDù àÞéGÓS ^dõ-”ÿ! b õùXR ø Ä ñ ¢â{3ÀUq"s ,3…;£2Î&ðËÌà

–ym ÎiNÌÞôƒÈùÞL §SIƒ ‘ª ZÙƒý{äâÌhÄV M?m ï¥H À Ï?n Ãl ï@ Ž… Ä # x Ô»~µ Ÿþg'

ê0ÿáàðáÐu MhâÇ ÊµÁƒã ç FõC %þ£"êÂg é$fx)NäsäÏÃãü ëÄ šÄb ŒÙ]œPßÉ' S vsü 7 pAä1iF ÞR œ ÚiIN

0ªâ–â 04k…*?_Ï8Îns€ 7Ó[4ó “ ö] ùþë_o Ï SÇþÚ kæ7Õ øø‘dŠÉ9ÛùîÇÖu ’ öÈ»n ïàù Ê ù Ø % j“Ø Ó£oÈáþáîóã£ým$ à ‘Øl 1 /pKäK Ÿ@ö “ ªÐž+ !ó

ÿ™LÌ $ Ä}Úge 0ßWgûÿ5 íÌÇ}ø>Åæ_ðó~µ <ìV1ÊÑ åsSÑ ” UX ã

®YMwJçf0h]ÿür ÈçE2

“ÀüàþÜ G

p¬çec/Ò Î/ˆÎ=ó çÙ-ðYÒOb~ÿ–þÐ3…"LźÏ&qÙkÇ"ŽEPöjɧ ò fñ ÜåÍÕ {œ…Ç Ìjdâ ïeb â à {µsz O ÑpªÝmG'û Åék ñÁ ƒÓƒSs\ý g#mµ>V

nþ W,Áü-E(qXÈá®ç è1L©æPŠ_

é”ÉæMkDFLÁº7H Ç<2 ª î Aÿ¦Ïîp TÄcŠOC8 0<gDEŒy

ò+,3 eàÂKá 1!ãôî$u}0µG <Éœ{0 ë3*ý%Ì;á8mz#Âî"øÇ 5 $æ Ó'ù Îä §u% K} Àƒª ( Îà cŸå“ÁW 9¥öÖ$aÝvî +r« r À ¦Àí3ê Å“Z ž Ñ@ º bìÉ ù.™ Ѓ 5â £0 T€

h A Ä3#èÙUf Ð Ûc \é úL ÒšË S+û¬ì ïKÉ ®ŠAßâj

h aÌQs Í E‘Q

ÍßF7ÓbN µ/ Yp,T Ä’º ~ c Úe Áã$FöÁ…™ U cñŒ xF oµÒ(§ úðªL2Ð © Ïš^8 Ûáuõ Œ 2ÒÊÈ â ˆñムqhÄcÌÜY Ï5åh̺ ¦b4‘…Š ÉFý¥â ñ ÔÄÍíi ÊXÿ+ÍÒÈS”Š Æt “pÛ G #nj Œf…§X’ U UÌ žˆðfãåJÁ4Â{Ì\ à ÌtœU Q óiŒT üã ÿSd*Å"ž fÓe % VâZ ûå,r ’6”w'Iè¦æ0Úä “ 7j¬Ìè fs DôDñ Mz ÔXëFøÆ3 Ñ39g>^ eì

s“ ¥a¦{.8œ âÓ€,”è õ Os"Ajî‘ZKÁ–• V

Z)ø¥ à;!oAÚ **m* £dÚ Í ÖZ [d â. Ö E3õF:-g%â Ê8 E e®TÅB<ˆ®f‘, R«ºiô d A mžhJX ƒ"‘,f

QQ%Ôu IÝš+ŒçVTn© L åVXV[XfFú5û5a*6îÈ ‘P Ââ ÜTx0

žIµGÎYèÎ07 &QÂOŒ ÅYr‘ 2æÕ< Óþ<rì Å¢} C ¬1äÓá ÐZ Ž3ŒŒ ÌOY€ E ~uÆÀÌš6 ~ åTð^ W

QÚ ZsRÇrR-9© n ã Ôš:“3w«Ïî æS lA èô,PÆ ðÙ têl¬ \eâxét:µ ’\ N/Ý u?ÖÞcXjêyÒ$ Å@9ÇûÙ m k – Ù L€9øÜÀ ¥ì™ 6 kàF

æ.ð$ Q¢ 5E“7`ñLx`]Ï(B M _s PÇß <C ¥öDbÐ ïF Ù h$NÍqßìœ7ð Ä a Œ àóå§iV6“ëXyƒôŠ b q©Â) ƒ“%Žß ÜìÍ=ø Ÿ E ŽÚ ï 1 IãúÌ xˆI Ù

8®L 2 KÝ# ó'»BNih žß 9/` Ÿ®æR碔Ôyn¥NÅ¥Žá ƒ2ÔÈ

_à ^Ð é côß 4Òøh ?à Îæ d fÿZsÔÁ&RÑmnÚç] MävÛÜ Ï\Bp ºí v«Oœ {ý Ij ¥vÕƒƒmÞV Ož ƒ _lçú ùÑ E Ió ä

ÕV ï7ŒíPï úÈòi ùtÐ

ê\õ ïu §É N§ß&ÏœÌÃÝ1 6Éû ÂH{ 6ð7) 7H{0è‘gmTÎu=90 cãX ù``Çlj øx º ð`Ç” ë}ª i¥ Ñl Þ áØÊ

Ê «a º5ê]~OœŸ QwðDåÃ; Pä§aó-W15…Ý á g/šW ušƒV»Þ,\®V eá Ë ó§Êµ óà hã»Î >A^m Nk Coêͧå

X>ýÊæòõÕ -Ð<a í i}ÿTÕñöÕùU x Ýk;

òz4èƒ }Ù!

üYoÞ- oy + Ð Þå 0o iò+j WÎîÑ l ÿ

dä\5{Îð¢A~h õŸ

â o.zÀÔ e(ÙO s ãWjOY/œ A tÊÚ Ð ƒç r § ù)b 0 ßâ œ w ü Ñ hNëxû +Sû æîRµŒ AL%oNë G;( DnåÈ •#oZdtuu?

BŒdeÐÉ Sÿ.D z¦’ ƒg Û ’V 4xGÐè e F A 8HšÞu+wÑ ccÒŠ"? à dˆ¢ ¬ FáVÝ; ù PFC84 Á4 kû ( uÖ œ úòô ç ƒö…©É Ó

I/ k æ 'q üñû Þõúí«?~ÿw %N $j+q ®Ä BWOSÚä Áxëùdù@

K oÖ L 9 åà ì¢ èµ» 5 ö{íÖ wuùäÕ +ÝA…8

µx<ü

C ý[,ªòˆRÐòÄ ‘k1 à`EÜ}[81ŸøþÅõ– kù xÕ

” ®àšÕ ” íÜ I •h r©nGVKØänÙ Xù++8NÚ ٠æð r)a–p7J ”Ë g ùLº h\ïb Ü k®l

V1k¥¦ÊV»{=ê]<n:o 5

”Ú íÆµÉ «Ý NÄ øË• Ü"Vêuþ“œ Vàm?Þ õìøÅ>y-Õžv)à sFœ8ñ–ßÔZA9, žeÅÓfÅ ÃZ œy Un ¢Ð Ú £A-ÄÔAg ä U WýèW« Õ ªjù'Ê Ó ê+§ÎëÍÓåòÆ š§ŸºrqÉâ… d *J\_ö wÎØa œ1Ë _‘}ï;1êË»û xUk gåÑFI Ï þ ú 5К¢

pùC é º _TpÍþÚë0 â

ì;1•i ˆ

.Uœ üÙ§ù_!

àuþgú 7 S8À üÑ ºZ l£,ûdÍbx}uÑuœÞÕe«Oº?

» îe»»•qÇ 'I õ U

Øó =ã 'Y t }8£A æÒÄMT ŸTLÀÿÑqóƒþ}_Þ xNþøý É 4 ß/ Q U h^Sêí ÞêÜoŸcÅñm 19 ð Ü Éµ Yé Ë é Åè i 1M d“Ü F Ï GF ó Ú s 7êÐÉ{®c l+å B»’ù ;S Ä ÅŽSiÏÊ yæd «f .ÅN Ðã c ytÃ9 "Ä)êí5* ù`™d£L bÞKÜ Y àia Û D>

“Ð º3l.£»EÄô–Í M êMèåú XBßlnZÞ–IÓµéÒŽ•VV þ$ñý%q iÆ

¦ œ ûª ÓIê {ê6,µæƒ£}Ë ÛÏ ™V” nQ+B.xÓÊ4¦œæ p K Ñ q¢b XøÌ šÎ€¦ 86

}bšp 5

* 6 _ 62=t

ó™FßYŸA îëÞ ”üí DÄß la~

Û “]Ø v1 c 1Ým7ÕÜðRWbu7âRéÁÍ»ƒ

âbé ÇU”Ä ôA ^Ó”_Ò:ß[®hƒ Ú

Ò

Ø]ƒt r…. 5 1ð “vSÄy L

Ö ÿËe Yþß ÂÇ R¢gš… YšR2è9À îÐ ÄØ L 4ÍV ª ð µãÅ /ë.Vo (Ù3ÈrÀF @ü’M ŸJÓF Ù1 ÿ5 cñP ú~jõ£ c6©Æ:µ#ùç;(ð 1œ( U ñ Wa v cÁV(Ü$0§b Á §ÙvpZ *m

,hÜ ª žÉB“Ãýl Ðä

È V ¬í ð eR–ƒb ù¬æ µdŸ'+[7

ê-XÍ 7wc ËÂÌäN œøAÎ z YiÚ E% “º?r Hë/F\¢V2ä ˆs EKí

ŽO£gÔà ÒAÛâ Ã£Þ u\ÁÈdÍ 5GÏíšmkô8/£ý$5 nR ð’Ÿ ä

0?6 ÌZ" Á ÅY

ôG

‘š*è« Æ[ 9:© h Ñõ5¬b¢AMÁR bNÑÏO.Ù üÀ bK ëìÂÝÉk GùçÃŽþ øäï Ç ìèóm”BO3íâIRp[ ÏnyG `MbDë ‘È lRDeÈê>pÒ1ÀÊ{ðÉ"Ll ÓpŽJöeÈ ‘õ m,–q–ÆÞŒ - Oà ¬ Ë]cbBò= ù ÜÕ oé‘gÝÁõ7 +hL Xa&“ k [Þ{ QðÒ5•Ž€ ÎŽRIú ‘ ÅëòçHA €q! ù8:ó\ qŒ š;èÎ-

V€ AÞÏ ètúmâÄ@ßT 1Ÿ‘{AÖ§Û AÛdh Î ]H +Û3Î&dÀ<î C mC ªõ:`3 <E§á õã™îr Õ$pÚ5SÀ 8úìµÓ Æï S=ÖO x.2n4ÿ_¬ óëýÏ ÿ Šâ n1•ˆÁÁ! Ô ø\ åº,Š1U'ÿ>Ï`c¬w)Ë£ åó

ðyû Ô]º ûK=ŠÀ D Á Y N5Ö, ý§ (Wò ö8¬uç!Œê V 2ôu 1h Ä<`pŸ vU Déƒ g¬ kõ榒 9 Ç p, Ç pþL –Ìé Âuà 0 á @É çÔ õÅ mmDßL EãC ŒzøY Þ4@ˆÎP_OÿÒ(

~ òuF ó8A• ÈÅ 0ÂwÌH 4Qú xçI¢-ž, sïËI * TÉì1ËRu Õz 9.™XfYä«d–!õgz:ÈxÍ2 ü?N óº^ O 5yiØÇÕyø> K é™ ö£T 7yû Ž Æ À fr\2 ËrÊF9¥ ùsP JÍÓ<ç2sç,( y Sw gf

f ™ ª™kOµ¦ Ã

ÆÅk ò:>ªàšÕ Ë`1ÍÛö’Ÿ O ÓŒiÊ Çü ~y…\Î Ìoùo\Ôzë¬bú ÅK a Ó jº•ž Ï Vº þ+ 4£

Péã-D Û Ê ïeËi_‘^»s Ûk

õÙFš ÃIo çd ý 6j \3 !”qì3í>ÓñÉ,Š“ ;Œ\Ë% ð3H%Ý ËÁð ñÌ,ºÃcØØs u óeæO" Æ W ծr•DˆZÁgÅç ò P…bg ¬•Â óRncîû Z] À,"kÞ 0 åú 5_óˆ/ €JW Ï,Æ[o ã CÌvpy ˆÃ Ól Ü _Ë r¥2Ì b ŒÛ}Ì<eNŸëê (XL ª0 –4 1 ž ˆtCïk8k

È Nª7 •Ì Y b w Ìn0PÿQ–ês kçæ N U D–ÒpË9 ]f e u dÙfÃh 3 ª €'FjF 1ã Î ú Ô Ömëœê aÇ®aU 2O;ØûHÕ£G …m¬

þ+è

k v

ÌsE ¦ˆ6È… á-¬ éÓ[öY{r^ vú ƒÃB ðh

}îÏ -íV…vß ØÑA

Ô1t\ç% ^9 Ýj vŸM šÀ6RbIˆµµÀ7ë òi >hk–‘æ0ïùô èŽã J.T ç … Ð ˆ1&Ùa Ü g•54 a “ Á/ï/ JÆ Ý$ Š)

µ ñŸ ì a i£ÜÔai…

]BÆ Œ Z#Í;é 'é BÉ {ŒHŒ bØ2AŽ£9Ç 2q UQ©47ˆ ŒÂï

ØÐœóÑ O ÿ% Ž9vx`’Å+ÓÐiÊr…Š YT4;ÃÌ[ov,ÙdÁ ã aGd D>KËÊhžQ GŒÁ XÇ#z»q’qª‘źô nÑFž9ƒî7v+ÊiÿØÒ~ h Î1T ãù2 1ö e!Èô,_. %2ì^ æÍÕ ÔŸ[R

È®¬ë&– 3© AùLbŒÝ”å UiF4î v )æºÀ’ Á Ì •m ®

:CKÜ Y! hFA©syÍ1]ÏO,ST€)FÅœÿ Îù äŸ K« Õ –«ˆƒ yxæ m

P TþH óÞ Bg @õeEË®aUdÅ9

ou3í€IîÒæ€IÉÁ4í/Cw òáÜÒVUhëµˆØ ùþG ŠÔ, 2 fúo

hœÈ€. 3 ÂËâM+CQÃAó õ µk C… 3},

}3RœÈ*m3 pÖ Øšbo i dñä#ë`Úlpm¢+'g%,•

lÚ a Ç& DrKk ó fÒ™ºY "¢ñ Œ 9¥aZ] Þn©’µŽ 0ÝE Ÿh ª ûˆjÒ ª ª €Æ ŠMH–ôTïÈÂIÉúÅ–ì7JöZ Á€X–'ÒR*‘ir+

PËð4g j aJš1ò Ù p”'ôå

I 7cR yÕ aØ $ Ö ÉFÙ$+óm2[w

ß®OW ;à ßkª£È Å

ÆÂ Ù Ú AÍ9 $*Ör We t Ÿ Û œ å

ÌÆ šQqÌÀÊß á • ª9c”ħZÆØ(c\ S .Çn Þœ+P©:LÝ’‘ˆ0‘-`ºÏaÞÊM RO e2æ‘Æ6) b‘ Ç©”t ¦5 çÀ!z Xí%*kqªÑã LtGU/ë9Ts–©b ßš wOl]ßÊx mÕ õJ «Ã Ç“

‘ žñÒc'jœ ö¥ Olåãê a –5 ÑíÞègruA.»ïÈÏW ?6H§;l] ÝË Žw;7íÖ wuù Š ý ÑŠ$þÞÂðô Å…V ¢ ƒæ:nBã ÎuÆg AF3.Á ¦ ô º…:q@5[€ºö Èñ_ H* æ à á ÿ{ \©Ø ëóÙ ¥€U[ä =â M 4^Ì î4 3#ére\-Io” ß Ë ñ<

ædÊGZ è 1Ïà ëý ÒÊ ç™£ÿºØ º“žÚ0…5ðê®Achk:ÆÜÏéR ë Úµo zÒ lµýlU åUà ÂTÆf+Åe ã3p . “ ãe >Ÿt,Åo?Å ªè ñ 5Ï}êÞ6o ËÜÄ8póš«Ûæu^Ó¢ " ~5 RÆ'ºÙ Ⱥ

ú ÇÔ–Ÿ Œ Á µÖ Zµ X Úò»Õ_à » U rZ QÕBV B€&Ûw_ ¬.Å oadàô U

J« i »ù’]Ý úÇÀ•)UZl2šÄÜ ¥

cï’ŵ uOËÕ žÍæL®WÈÎœ6ijX•êa Ûª ecñ”•Q

¬géac9

Þ?µpÚê VF º Ÿô l n üLøKÿü

ÇÒV;š,’µ: ˆ¥äöOLûAt:íŸm££ÉÖ[ E {œ Äܪ œq4}ï 1XÅ s i0G H ÆâØ 3jš^À:+߀4 ‘.ËáH oè+Á r_

© T óÔ 5 ÄÓ

XEÌ-Ö] ɦ@ë ö Ý;– ˆÒ ëÕ»ŒwHW5ÒàÕ -L

~&µG0 üÄK ßÁË"ef ¦D1ãªj –Š…äi úº ö4…ÿ *ÖÌœ ÑÏ™áËÓÏQo/U9 «åû ò Í9¥ ã¬zû [Ütò=§A.~j .ˆ <

þâw0A/tE ÇÚ Bî Jì

t.Å-“tÊò +VrpÿëÐest`P ic þvõ4 îZÔ H( L»\ñ

\@å܈R 6O æcnªÕ ø6 o _ž–ƒêZžÝ(ÏfÕÍ D /LA@ [Yí[

lÉwÃaÈU 2 x Ô(£Ö Òñ@Ëœs 7U «Hl©Úæ–n+I ø ¬î§ æ z Va,Ö JþÂÚG h ÁÄ

s~Ø o ÖÀ$=4Ú i ‘sUk ú èe+V ð X oõÖ¬ŠõGkº ž O; ü ý‘@€Gþ}Ÿ§E’ Ÿ

éÈï c x

#l/ªˆ )ùê bÍ,þ º ÛH]åzΟY ÃFã8I ÆUZæ Ý

‘ó*¦“IÖñ L {

- Š ’Pã š@ €Ðìd GãB)ê Þ ŒSË ÛÏ +§s ÿ <C>œÆ!u e - Öp A V G

faõ hôâè ÁûX aYlûYÌFï 6 œY6Ù~6yBY Ù fÞ=Ò

ÓhM2êïÂŽé{ðЈõ •ö é ÙŒú“ìj ç ˆê ƒº áŒÆfÚÌ:Z " ÔH…ÐK•\ å0Å9 Ûf¦Ç*”JúEñ~ ÞtyHV ®ê-6ÊÕ. bcÃñeB=ÃC Xm/ îe@Z}Äà( 6Mµ\üd’º Ñj yf ^A YÝ]õm»fÛêÛ Qê ŽJëP Wß Go u*ÈC6‘y}

«X] ¦1 gÐ &ç ëËîÏÍÑuëm ß všíÞ ÑÌ Œ`þIÿž ƒU òìh ªÕ ÊÌm. Y¢PKû»ã¦I]ÝB ; u`+Cc œ Ä _n#

”ò œZ É ù ö Fì

ùÈ yù ¢täâ z ìh~®@G –tÂe št¢ÿ µ'çìÐ2äö3ä;)bFœ7}òkÂt®}, / Óߣ1%\ÇÜAå𠺃 u a:UÁ X ƒxi¬€Ù¬Ç #KüÛOü«Ý Øb

[ %Rf@¬I Ÿ0µ šø Rov(W Ø ÃFÙ -™Ž iYð n8u‘ãR SŸ Q

1 ¥#Üi… z ûsKìÛOì `ÃûÈ Ü’ïfU Ï 2T= Øþ ýµ’%L~ "Ã@?ÿÚ80 lfÎ ¦Îoø® Ï_ %^ÀïC\î¦9 sÓ€$D _àXDùïµ Ð £ RUúçDˆ8û3 ý2 FˈÁAøB2 glâ ¥þ‘Ù#ßý?PK

X äÒ PK PM word/_rels/document.xml.rels “MNÃ0 …OÀ,ï TMÊ *Ä ÎäGµÇ‘=…æö ¢4 T" YÎ çÍç§ñrµ7š} ó Å”'QÌ EƒUÊ?ò ë{Î<I ïÀóUvµ ôøºi=

&èS^ µ

! ªÁH Ù 0œ”Ö I t•h¥ÚÊ

Ä,Žç zðìÌ u1ã,ïZø -ËFÁ“U; H F Dáa>xJW ¥ W¢àÅÅe J ”Ë á( AÜMš u NS8ÔcãçSŽ ƒ“Ó

n Mvñ*

à hí âÇêGŒ”5ýµ7[ ç= Cù'êí” 3 paC Ô£4–W2% …Þ“}9” bÒ3ˆ ÿ } PK SšöÁ PK PM

_rels/.rels Ï; Â0 à p È;MË€ jÒ !uEå Q⦠ÍCIxôöd` ÄÀhû g í v&7ŒÉxÇ ©j è WÆi çá Þ IY8%fï Á : jO8 \vÒdB" q Á”sØSšä V Ê te2úhE.eÔ4 y 馮 4 À?LÒ+ W

a ø íÇÑH<xyµèò _ 13 û zµ«Â å-ýx‘? PK -hÏ PK PM word/theme/theme1.xmlíYKoÛ6 Øw toeÙVê uŠØ Û M $n i –ØP¢@ÒI Ú〠úa Øm a[ Ø¥û4Ù:l

РΣM 6Iýþï Iùò•Ãˆ åqÛr.Ö,Db û4 ÚÖíAÿBËBRáØÇŒÇ mMˆ øÁe ¦B ô \Ãm+T*Y méÁ2– yBbx6â"Â

oÄìz bG Æ Šq lo FÔ#h Ö§Ì{ b%Ó SdX ÏI äDv™@û µ- ãóƒ 9T bX*xÐ jÙÇ /Û% SKh5º~ö)è

žÑ `X :ýæê¥Í’ =ç ˆëõzÝžSòË ØóÀRg Ûì œÎ”§ Ê 5 Ö¬â5þ üj§ÓqW+øÆ ß\À j+Í z ßœáÝEý; ÝîJ ïÎð+

øþ¥Õ•f Ÿ BFã t Ï22%dÄÙ5# ðÖ4 f([Ë®œ>VËr- è

.V4Fj’ ö ÅŒ M à5 µ'ù RYHz &ªm}œ` ˆ äå _>{ Žî?=ºÿËу G 6P]Ãq S øþ ŠþzòÝ _™ñRÇÿþÓg ýú¥ tàó ÿñôñóo>ÿó ø ÀC

> ‘è&9 à ÈPœ b bªSlÄ Ä1Ni èž

+è Ì U Þ Ð LÀ«ã{ …wC1VÔ F à ç¬Ã…Ѧë©,Ý

ã80

c

ƒñ Ivw. q LM Í ä8 1Q(}Æ 1 Ý¥ â -ê .ùH » u05ºd@ ÊLt F IAˆwÅ7[wP 3 ûM _EBU`fbIXÅ WñXáÈ 1Ž Ž UhRrw" ŠÃ¥ H qÔó ”&š[bRQ sØ Ø$ª ä

Ì ŽÜä{Ý G Qg :ö ŠÑ6WF%xµBÒ9Ä ÇKÃ} u Ú MƒÐœ é“ 0• áÕzœ &qÑá ñq Ï»qC« þí£ÿQËÞ ' jf Q/ÃÍ ç û»ó& ÇÛ

â}s~ßœßÅæ ¬žÏ %Ϻ 36ÑÒS ˆ2 «&ŒÜ Yÿ–`žß Ål ü$ a!®

ÎÆHpõ Uánˆ ãd Y $J µ”wv?¥`s æN/•€Æj ûùrC l–l Y uA ”Ái…5. ž0' žRšãš¥ ÇJ 5oBÝ œ JpVê hH ̈Ÿú=g0

Ë ‘SÓb bŸ –5ûœÆ ñ ÎÇɵ 'Û ÕÄâê

U îZÈÃIÛ Ái Q üdÚi0

â å©ÜÀ“kqÎâUsV95w™Á j Ë0§Ê M_¥Ä3ýën3õÃù `h&§Ó¢ÑrþC-ìùВшxjÉÊlZ<ãcEÄnè !

z7óìò© N_ŸN äv H já µ1ÿʦ Ì’ ÙÞÒbŸÃ q©C6ÓÔ èþŠ¦4ÎÑ Ý5%Í\8Ÿ6üìÒ » À(ÍÑ Å…

9t _À ŸÉ Eª bé

èTW ?ë[9 É Ú

!Ûª ó fN]ß §ŒŠ>Sª+“üwHö Õ»’Úo pÚM

Gd ù Ù¦ê ý øàÒ ¥ g& y–Í ©5}m+X}= N kâêf ëîÒ g~«Mà– Ò/hÜTxlv<

ð

ˆ>* y x U”_ 8 [šq)« ë ÔZ ïó<;jÎn,qöñâ^ÝÙ®Á îñ® KÔÖî!Ùlá 7áz3fùŠL Efð û“bÈdÞ rGL[: wÈ Qÿp Ö9 ÿô” ùN. µ $lœLXàg HI ÞñJâì gbÀf’s å E–žbñë ì Ê ]fÌÞÓºì z ©Ãã]VxÊ6% 9T w§ ]AþÚ ”]ÿ PK !Z Û

PK PM Content_Types].xmlµ“MNÃ0 …OÀ

"oQâ– B i ü, E9€ëLR

ÿÉ3)íí™$m U+ D6‘íçyï ÇY¬öÎf;Hh /Å •ñM ùƒÈ

Jq «åÍb}ˆ Å–(>J z

Na "xVê œ"ž¦FF¥ T òn6» :x O9u b x Zµ– §a ŠÑ ˆ ìeÏâ€ÙÍå/êv :ƒÉ E ÛïÁ x{ À*v ï 3ÉTð§ˆP FC të T¢7åØB~ TÉ^ óâx ÿˆìÌc

Î D<ÂË 'uR ߺ

$ _f åI!FÅ)ã/ƒŒ[&í ,\ëF M _ Zmì•g9Ê' ÙÿíË PK tÒš PK PMô&Ô^7 c word/numbering.xmlPK PM ö ê w word/settings.xmlPK PM1Û øŸ Ð word/fontTable.xmlPK PMþèœd Iz š word/styles.xmlPK PM¥®

X äÒ word/document.xmlPK PMSšöÁ word/_rels/document.xml.relsPK PM-hÏ

0 _rels/.relsPK PM!Z Û

ï0 word/theme/theme1.xmlPK PM tÒš 7 [Content_Types].xmlPK B Í8Contact this candidate