Resume

Sign in

administration clerk

Location:
Bronkhorstspruit, Gauteng, South Africa
Salary:
15000
Posted:
February 11, 2020

Contact this candidate

Resume:

EMMARENTIA BOTES

CURRICULUM VITAE

PERSONAL DETAILS / PERSOONLIKE BESONDERHEDE

Surname:

Van:

Botes

Name:

Naam:

Emmarentia

Address:

Adres:

** ****** *******

Universitas

Bloemfontein

9301

Contact number:

Kontaknommer:

083-***-****

Identity number:

Identiteitsnommer:

810-***-**** 089

Gender:

Geslag:

Female

Vroulik

Marital status:

Huwelikstatus:

Married

Getroued

Dependants:

Afhanklikes:

Two daughters (11 years and 15 years)

Twee dogters (11 jaar en 15 jaar)

Nationality:

Nasionaliteit:

South African

Suid-Afrikaans

Health:

Gesondheid:

Excellent

Uitstekend

Religion:

Geloof:

Christian

Christen

EDUCATION RECEIVED ONDERRIG ONTVANG

SECONDARY SEKONDêRE

School:

Skool:

High School Prieska

Prieska Hoërskool

Highest grade:

Hoogste graad:

Grade 12

Graad 12

Subjects:

Vakke:

Afrikaans, English, Business Economics, Biology, Accounting, Typing

Afrikaans, Engels, Bedryfsekonomie, Biologie,

Rekeningkunde, Tik

SCHOOL ACCOMPLISHMENTS / SKOOLPRESTASIES

Accomplishments:

Prestasies:

Student Council in 1999

Captain of Second Netball Team

Grieqwa colours in athletics

Leerlingraad in 1999

Kaptein: Tweede Netbalspan

Griekwa klere hekkies atletiek

TERTIARY EDUCATION / TERSIêRE OPVOEDING

Institution:

Institusie:

Technicon of the Free State

Tegnikon van die Vrystaat

Qualification:

Kwalifikasie:

BSBFDF-B TECH Office Management and Technology

BSBFDF-B TECH Kantoorbestuur en Tegnologie

Main subjects:

Hoofvakke:

Information Administration, Communication, Business administration, Personnel management, Legal practice (all subjects completed in phase 1,2 and 3) and Mercantile 1 Inligtingsadministrasie, Kommunikasie, Personeelbestuur, Regspraktyk, Sakeadministrasie, Duits, Handelsreg 1 TERTIARY ACCOMPLISHMENTS / TERSIêRE PRESTASIES

University of the Free State:

Universiteit van die Vrystaat:

Member of the Technicon singing group

Lid van die Tegnikon sang groep

COURSES COMPLETED

• VIP PAYROLL – 2004

• PRP FOR HACCP AND FOOD SAFETY (2004)

• FIRST AID LEVEL ONE (2007)

• ATTI – MICROSOFT EXCEL 2003 INTERMEDIATE (2008)

• PROJECT MANAGEMENT COURCE (2010)

• ATTI – MICROSOFT MS PROJECT ADVANCED (2011)

• ATTI- MICROSOFT MS PROJECT BASIC (2011)

• BASIC MARKETING COURSE (2011)

• HIGH AGILITY SALES (2012)

• TIME MANAGEMENT (2013)

• NOSA PRELIMINARY INSIDENT INVESTIGATION (2014)

• NOSA SHE REPRESENTATIVES TRAINING COURSE (2014)

• Will send certificates on request

COMPUTER LITERACY / REKENAARVAARDIGHEDE

Programs:

Programme:

Microsoft Word & Excel

Microsoft Outlook & G-mail

Power Point

WORK EXPERIENCE / WERKSONDERVINDING

Institution:

Institusie:

PRO FREEZE

PRO FREEZE

Term:

Termyn:

From April 2015 until current

Vanaf April 2015 tot huidig

Position:

Posisie:

Administration and Sales

Administrasie en Verkope

DUTIES / VERPLIGTINGE Selling and ordering products from suppliers sold by Pro Freeze Stock control

Month end invoicing

Receiving all cash payment

All administrative duties

Quotes to clients of Pro Freeze products

Collections of outstanding payments

Reconciliation of all supplier invoices for payment Verkoop en bestel produkte van verskaffers verkoop deur Pro Freeze

Voorraadbeheer

Fakturering van kliente verkope

Verskaffer invoice rekonsilasie vir betalings

Ontvang alle kontantbetalings

Alle administratiewe pligte

Kwotasies aan kliënte van Pro Freeze-produkte

Invordering van uitstaande betalings

Institution:

Institusie:

GWK

GWK

Term:

Termyn:

From November 2007 – March 2015

Vanaf November 2007 – Maart 2015

Position:

Posisie:

Financial Department – Admin Clark

Fianansiele Departement – Administratiewe klerk

DUTIES / VERPLIGTINGE Reconciliation of all bank deposits by GWK clients Reconciliation of all personnel Telephone bills

Banking of all money receive

Filling

Landbank payment deposits

Rekonsiliasie van alle bankdeposito's deur GWK-kliënte ontvang

Rekonsiliasie van alle personeel Telefoonrekeninge Bank van alle geld ontvang

Liassering van all tjeks en deposito strokies

Landbankbetaling oorplasings

Position:

Posisie:

Administration Clark Research and Development

Fianansiele Departement – Administratiewe klerk

DUTIES / VERPLIGTINGE Administrative Duties

Co-ordinating of meetings and functions

Taking notes in meetings

Assisting with communication between all departments Assisting with financial planning

Assisting to the Project office

Alle Administratiewe pligte

Koördinering van vergaderings en funksies

Neem notas tydens vergaderings

Help met kommunikasie tussen alle buite takke

Help met finansiële beplanning

Bystand aan die projekkantoor

Position:

Posisie:

Administrative Clark – Seed Department

Administratiewe Klerk – Saad Departement

DUTIES / VERPLIGTINGE Ordering and selling off all seed products Co-ordinating all transport to clients

Co-ordinating of all meetings and functions

Safety representor

Stock control

All Administrative duties

Bestel en verkoop van alle saad produkte aan GWK kliente Organisering van Vervoer vir die aflewering van saad produkte Veiligheids verteenwoordiger

Voorraad beheer

Alle administratiewe verpligtinge

Institution:

Institusie:

Opfin Chartered Accountants Parys

Opfin Geoktriheerde Rekenmeester Parys

Term:

Termyn:

April 2004 – September 2005

April 2004 – September 2005

Position:

Posisie:

Admin Clark

Administratiewe Klerk

DUTIES / VERPLIGTINGE All Administrative duties

Handling the filling and sending of all SARS documentation Vat invoicing

Registration of Companies

Collection of outstanding debt

Alle administratiewe pligte

Hantering van die invul en versending van alle SAID- dokumente

BTW fakturering

Registrasie van maatskappye

Invordering van uitstaande skuld

Institution:

Institusie:

Opfin Chartered Accountants Parys

Opfin Geoktriheerde Rekenmeester Parys

Term:

Termyn:

April 2004 – September 2005

April 2004 – September 2005

Position:

Posisie:

Admin Clark

Administratiewe Klerk

DUTIES / VERPLIGTINGE All Administrative duties

Handling the filling and sending of all SARS documentation Vat invoicing

Registration of Companies

Collection of outstanding debt

Alle administratiewe pligte

Hantering van die invul en versending van alle SAID- dokumente

BTW fakturering

Registrasie van maatskappye

Invordering van uitstaande skuld

Institution:

Institusie:

Technikon of the Free State – Department of Environmental Development and Department of Co-operative

Tegnikon van die Vrystaat – Departement van

Omgewingsontwikkeling en Departement van Kommunikasie Term:

Termyn:

February 2002 – October 2003

Februarie 2002 – Oktober 2003

Position:

Posisie:

Student Assistant

Studente Assistant

DUTIES / VERPLIGTINGE Filling

Administration

Liassering

Administrasie

HIGHLIGHTS HOOGTEPUNTE

ACADEMIC, CULTURE & SPORT AKADEMIES, KULTUUR & SPORT 1999 Typing Olympiad – 47 word in a minute

Tikspoedolimpiade – 47 woorde per minuut

2000

1 year as Aupair in Germany

Vir ‘n jaar in Duitsland – Au Pair

2003 Receive National Diploma Cum Laude Office Management and Technology

Ontvang Nasionale Diploma Cum Laude Kantoorbestuur en Tegnologie

2003

Receive Merit Award at Central University of Technology Free State at School for Entrepreneurship and Business Development

Ontvang Mariete Toekenning van Tegnikon van die Vrystaat skool vir Entrepreneurskap en Besigheidsontwikkeling 2012 - 2014 Playing Northern Cape League Netball

Speel Netbal Noord Kaap Liga

REFERENCES VERWYSINGS

Marius van der Schyff

Cornel

Pro Freeze

GWK

Head of Seed Department

053*******

Douglas

GWK

Head of Project Management

060*******

Douglas

Pro Freeze

051*******

BloemfonteinContact this candidate