Resume

Sign in

C Pk

Location:
Almasguda, Telangana, India
Posted:
December 24, 2018

Contact this candidate

Resume:

PK ðœxM word/numbering.xmlíœßnÚ* ÆŸ`ï€rßæ ªVuÚTM“Ö=€I XMìÈ6Ð>Åî »]ìr µ'™ @P í:ró]Yñ9ßgç` ý$ W YÚ™S© à‘åž;V òX$ŒO"ëËýíYhu à4 ž o ËFTš Ž àj Å‘5Õ: Ø Š§4#ê\ä” àXÈŒhó('vFäÃ,? E– ÍF,eúÉö ' V6" f’ V g ¥Pb¬

É@ŒÇ,¦«a Ǭ»”܈x–Q®Ë mIS ÁÕ”åjí– ÔÍ §k“ù gé:o‘ Z"ÉÂÔ9K

- Lr)bª”™ Y +G 9¢€…E¥8f

»k®w’ Æ+ âtÔŒªµÏÍÚ«¢•V ÙÔB¥Çld ºc#IäÓþ.È

ê ÏÙQ§ æ`Tz&« ù xJ qHEü ÏIu “ÉQÇ æ”02‘$Û Rõ¬OÖujÇåó”ätã6ù7 wRÌrkh I¬?Î ÎÎÓûÄ 2 ÄÌ YN9cš™ÔfnNÒ"É .[ÙmVMŽfiJõ2b ô

ýþþµšÿ gS:^¥çŸd10ž X1

Y}Ï ÔÅ`Ì Òw¬ $nè8Eº]åËÕp+ VŠȺ–Œ …8V Ùšš^sUå/ KK»Üh î A<

®ï ËÐ Z-ƒ

ÇáÛ ç Âsƒz! kµ ÝVî… õB ^Øj!ü .F7pöúƒS\– ëÐkåføÝýNé í Ê •«Ñsöš¥ë Ûí–ý îF Ýà¢Ýf r7 Yº Î Y %0 À@` 0 vb ëþ ûñ À@` 0 ÖD`> À@` 0 ìÄ Ö À@` 0 À ü À@` 0 ìÄ Ö À@` 0 ÀB

À@` 0 öú ÆKòâÛÿÿµƒa;% ËÌ ó ÈºÍ î ™ß,ó ÈzÍ Þ YÐ,

ÈúÍ þ YØ,

eöÖ_I ÿ PK ýáó©c R PK ðœxM word/settings.xml¥UËnÛ0 ü þƒÁ» G H æäô V$% æ

$eÕ _êA)v€@uO&gvg–ëÅêáñ à« 5 d X ý~û þ VÖ $À• 9:S _ ÚÌRç ”]y i3 sT ìFi*=Y*#Àù æØè5VBƒc ãÌ £4Žwh”Q9jŒÌF µ`Ø(«J ¥dª, ¦ãOÈ0K A¥ë

#C AI[3mƒš UÍ“u 9}öˆ“à!®ÕK܈ Ö7ZðÁ U h£0µÖ£/ 9)&ñ v SÆ C% œdºá š 7Þ{lZ/5?dî…åK

_¬0`Î úù>_ ES ¥à \c¦ E à (p ƒ<Á4Ì Z4ÎWJ Ae@ÌCjÿéŸMâ«q9Ô é¬VýŸÚ ö~ f5 ó àcåAIz£U ÀÏR ¢>ˆ–Ðp ÅÁ)

È i<ÐÃ"šO a©M"[ä î õª í Æ åÏé,£

On Û¢JrÄYU» ÓwþFüÎì/E•Ž\ÚséÀõ ÀØ f,

Ø ÝÍØ6`Û » ØýŒí ë ú¬©áL }  ÃKÅ j)ù9ó áC ÿ

PK b PK ðœxM word/fontTable.xml¥”ÍNë0 …Ÿ€wˆ o E Ä

0uœÄÂã ÆNCßþºä§PÐUnYEñø g<>òÕõ;šd«Øk …X-3 Ô .ÄëËýâR Á U…Ø gW]^‘

> rës”…hBpyšzÙ l,VÄ !þr "ð[ë ’ÐAÐ mtØ¥çYv! ¢e ˆ jÉä©

{INU çøö SV&ö@Ö7Úù‘ §Òb !Û

b fÜ 9n%C ï MoÔ ŽI*ïãê]_œˆ«lÆ ˆI1§… žc' ÚN }2Ž@“ 2z Cû@

r …7s éK zÃÀ»ï]À óü¬wzVŠ Q Zž y

B6Àa S ä *oÁna

sYÏŠó ©ÔP3à! þ nv•

ÅåO N

hõïh L ëáõIºÜ Æè hT>yR]òL V ßvÜ óÃúƒŠ3ÐðCå pÃ}%

»õ_PK Üðí PK ðœxM word/styles.xmlíZÝrÚ ó î B eJ:)9i;“æt’tε V š>ý‘dÉ? ? æ úøéw GH "ñ ?ñz Œ} x9íý z7î9Œƒ8 ÄpÚ éü « ãO 2GØÇl ùÓ^Èy2q]æ 0 ì $0 Ê àbH n èCš óI” Žæ #þä <oÔÓnÈ Òx O #

.M&d @>Ô_Æ Y73 Á

ˆ Ä,D 3Þ¢m ehœ Ç y« Íj Œ g

J È ^fÊÜcßk t‘[ º ÎÝÈÒ åkŸˆµ5hÊU ‘

Û Ñœ ú Ø Ï } ZU åAXñ”æ

x ø 0 ø äÅ å)@`IAT ){QfûžU.w!H`ám Iï\ÐO@üK )æL é ª z ®HÌ™ š æ#4íÝ£H0Ö

\9 ï« ÏjÅ 0~Á U 1«ñæÊ%çBÿ D5{Ù Yc Œg a œSô - O0 L}ôì?F: ÉŒÙ Ô bAÝ™H0= Àh Õ 0ˆQ¦v5p®

gb ä É

üÍ ¥øZ8 7 B YÍD>(ÁFÕÏTÉç@yä J3ùû þ‘m áÌ Ã o7sN8'Q à n!_A ™ì û“sE

Ëz\pHõä9 §Ñ Ì r¢ë) œ m ¢Ö ˆ2~ \hÔ ù& ibâÑI.§Õ];Qêù.¬ùS"ü%€J^HBµQ©ú L{7’G Ì©4ŽA êS“ µ•éº{ æ V\ßKI+ÿj¦sÓb•úM ëŽÃLáè2•G%ø'?9Šªt Êò £Òo8*Z V'£J <S

8_b à»ÜGáÙÍ jàÇ

Š2 %+æƒ

s‘fÀl\å ÍP§ƒu Êd% Ù&aƒÆ

Þ:aãJÂNGûJØ3( jP í åÓF”O

åÁøð( Æ5OÛñ P 6¢< k ŸgPnìivDù}#Êï åÁ+ \Ã˃}ðò åÑ‘ ì Ê^

ÊÞ.(ß#.Z¥µ&HIß Þþ ïð ù¬¦ŠÏvªâ®§ízÚ®§ízÚc@ ëi»ž ëi»ž ëi»ž ëi»ž ëi»ž ëi»ž ëi 宧ízÚ®§=Þž Þ WêÖ“ "e(0"Ï»º8ý0ô*` ßÚØpQcc

W Ñ

0 Ά,3

Ý)

'¦E æ‘”Ë _?æW VY®oÔ7wåó ÍQ,:õ}ôîòò!ðÅî+ Ö7 ~ ìË m8kÚÄÉm e KÑ Š EüÉÎ ŒÐW 0 i ¢ þ Âø v ð 4 ä(ƒ¦ ? Ø>ê¦Úåsœ øñMÝîZ ò:Q… í*ø

ò©3ˆñwPº. 8Y_’ ú 7® ‘_Žkôa®Ä5:q«A ùvšs §Ñ Ruk Âæ ˆmª â Y ÈÎKÏG…™ä O™ÀòNªë"ÿjhÑ) ÌâÆÚ Èˆ xoË7 Í #a«úÇ‘¬Š 5ð õÂ:

îôð)ßÙ< äw{ÛtV/ B Q Š43ÛmAö52Nxùwå XÖÜØšà áVRHÆkeåaºª ˆæ¢NM ºŠ D§` ëÕÛ>Xï8% ûìthñˈa RÍŸÅ6•zyÖ Ÿ +t édo Œ ïEÁ í\ë ¥Üt6ËTXrZ ê ŸÙUÈ W£þøy Î ŸÏG¦SÏ V™õkÞ

ö 3 œÍ PÎîO©r MËÞ oõ jïi©? wéœ È oüjàPoÄíd

¦.

t• :MF¢"@Ö^*t>R ; Ú Âà Þ

w í Ú%ôm j~ óÿ PK ÿb Ç< PK ðœxM word/document.xmlí]ëvÚH ~ ó µ ÖÌJÖ`l ;vœNÏQ€ÄtŒÍ éLÏŸY…T@µ%•¦ªdB~ 8 wžäì b .Û Ò@I*IõíýíKÝ~ùû À' L*.Âw; Õý

ÂBWx< ÛùÜÿ { C”¦ G} w;S¦vþþë ý29õ Ô j Õià Û k

îí)wÌ ªª"b!

P

åh/ ò*Žv] DTó žîÕö _ï̪ ïvb žÎªØ

Cm.9 Ã!wÙì# B®rßä’Æì‘í

$óá D Æ<RimÁºµÁÁqZÉõ ^â:ðÓó&Ñ*wó ŸÜh" Iá2¥ ‘ œ x B š*æW¬ò ï™>I@y8 Æ ÇREó{WáÞ F U-^dÑ Ê_åA’Cç ©œÞ}

ºF{Þ >â+IñR

p•Žå\ ©Â

S©Ó

üujð…{Å :

é\ ÑJâ T“ÇéHÒ`! êQÈ ì/ KoL# môsµ}”"Žv P j B LN]á

` öogÏ ÞÔ Fp øÍë ÛÙŸýíÌŠ Ì [Ø [Ôm Ï‘Ž Qho ‘æà f_uLý^D]xp àššÛ%O À!L&¥2 x ;HŠÕ àð å 8-0íä3S 7«roþ\ò{ ~O Ý}Á§~F Qû Zgo~ k]N ÐK$™bòšíüZÿÜí êŸÏ? Éï Ó4Wèäºä N#õ`[ îiëÚ ÈÃC æ

” 3žB Åy ô; V Ùh H ÔÏœ F é: T`

ÂÝè`ïî' z Þ ooO žsñ Ók-p} Wø ÿ.íË óæ)!äoo È 7 o Þì Õ* äÒ,âø{ë_ ?œ

ç£Óm“ V ÿ B@]Ϻ ét F wV! FË©. üäJüÓ”Ól; óSB=.™çñj$ é Àyö öyìçÓ= ~ýåúÔç!#Ü{ sn ÔLô<õM[

ÅM yJ Jø fo}6Ô§ûo ïRŸ ÂSSòvèóètúöÛ. =öõ vtðúè v ÿöš«YÄ j E' 27û Wó ÿV ûµ æ–R\ ã£1 ÛQ ‘ÅP

ˆ vßDºrp\=6E bí£W óøÉ¥Ä ÅìÁõ ý1w lû ã,ð `©fŸ 4 A ƒÔ 9™1ÆCgÔŽj?:ãä$•ÀôvÜF æ¬Ùaø5¦áÈæNÒó f ûô =ºg \Í 4j Þ™ýèÆF[h¬ERëf¥c;®é EkT2&ÉåàOæj~ÍžÛXdÏ žnÚ x ÊØ• ÆÔl µ ëó ‘`JÔ }BAÄib’ˆ SMÄpÈ "Š 4…æ HŠ I݈ úd$ÅD ÉdÌ}F ÌÜ n)bé aìW CqM Øk >ûj ]5CNé yeuñC< ïEl1%ø4æ£éÅ®í !ÿ€ çCžüÚ AYE 9 b,º€V]jKSlBMµT>áž Ô )ü¥6

ã ©’û þÒep¬å¥eG 6 _ 9 ¦

fšj ÜOª3¢ Ú™ Z M`»bµLO

W9yïÆûmVÏèP39

ð – M åßÖÅW Š VE $*w:'Òr-ù ýsó D »2 ïéÊ8üŽ% fR;&q2 ª iµM Ä hTóˆT œ Ûéó Ôï MHW 44 »êÞbF•v º Xìg P « ÉoðÈ p€lÌÌ?#ˆYR Í Øf.ð xk>i Z29€"¢Y •œpˆÛiHèh$Ùˆj Á~!á, r þRHôÊ Œ¦7§ ð•Cùz”“ 4 ÕcN:Ÿj µ :ù‘{üOêÓ

ù ãS€wD%

*Ä ÇÔØø zÌÈ”QiLhmÿà º1Ô1Ÿ ùŒ_0Ÿ ù

Ïi Þ

*= ò aË Ö ÇMè[D Ë _îÉb

V þB0¦Ê5 à^ l8õ[•Ô…ï º¬B ª(ÆVù vDUD Ë îGYŒýcÌb Å(a #KXl Û¢Ú«ÖÑ ç uá >ÀÐ7ç þ«Ú©ž !Ê

ác _ b Òrh'jcn Ã Þ w 2¥aRípµ CV û:lÏB zKœJ Ù8,kf “ O` Êž Ø–M®ÝƒEmk6 E\ a}F=BÍtò82 X3 yé!5+1 ®Ìš¦SâŠ] ÅÚ å Læ {êDÈ+3SÝL2 3? Æ 1ïÉå ÒcþpWi*µQ dš»ÏÌ xs! cá ò ˆŠá fA ð G<æÚ t nÈä=" iMÏpó lp_- Ü5ç ÏìÍ U ä Òã I Yå…§d ”7 Ý7 û*K *  L

('òi «$C Û µîž¥'OPëPë~¬uTk /b¢ii"ŸtM k^• Ä •ÌFÙ‘ä¬%S1 Æ c C BÙk ó0 Ÿh >0ø Qº Vx «ïXaTSTSTÓ

û š ý+

¢ KÆ&šßf]ÂÔ0JöŸØ, 9ŸákN Y…Zf N4èk j PëHÃE ˬ {b 8`û£LA@Ý1Ô J J JûXÛÊ 0{ 3• ºvÁ6E S2âöàH b ш)» r“k a

8L òìZë 5Î s O–k r©ô äG Æ;ZeÇkÝäÄ Ô "ûÇ'ÔÐ< yø y0ÛÝhø ˆVïÒR OS

ƒè+ñïn¬áb< È D þËAÿ ÿçïÝB ¥ðì .Î q Þ y¬5 FO õ ¢ùY Pòñ éú 8>![ã î e-A v[šC$ÖIšJaöN Œ úf,/

S š[< Ïý˺Ó(ã Y k eOf_7”Ê@Ó a*» ûê ÈÍ S Py…•4ªõªS!ít e’l \Êq h Ðf Í f5Uš s«…1U~AýÂC «v +äŸ RÚ©Ò € å> Ç¥

K:R y Yê4(

æYV gðÒ ÑKÇž ….âÌR 6îú i ÎÏÉ Ë.ùâô ]ÒùÜî Þ šL A A A@ Ê Â–Ó©_ÌŠCÍ “œ…n¦–ˆ+

äYÖ»gȦ¦k+a6 6 {ù 0[Ì#T ZÈ YÒ Í Ø 6«ýBâW -äa!Á+ òµ T• o I« qúäE ßlž $çýF xÈ/¬ ÛJ®áû- Imÿà –C µ("våP?r!®Y0`Ò*a)Gd`Æ 3> ñÉ 3 êbƧ (ÚŒO á Ìøä =“ñ)"z%Ñ "BW Åëu[ ~æ ê: Þl7/ú&ËZD8Ë Õ

îi o oey

c94 S ùÅŽ4 ;WÂ ¦Z Øaª S Ùd Lµf

Lµ¢}ýÁH n VD Ë Ž tÍ3z tÍ3z 5/ ØaÖµPpbÖ5ï þFÃ Ê©É ŒåPDLºæ »[I W t]` IWLºf“

0éš, ’tÅtO~at”ÒULºæ GLºæ =Lºæ =Lºæ ;Lº

NLºæ

Á I ÃBÂX EÄ k~ »µ À æ\1çºbµ s}.2Àœkv À ®h Àt‘p-$ŒåPFL æ <L æ ü BÁ xsˆÝQ!q, &jQHðÊ N$ o4ð pÃ É pÍ pEÛú= 1Ùš{ 1Ùšcð0Ùšgô0ÙšcðúgMÒºh 0 Z 41 šw ÛÔŽl åPBL æ r!& d] F’ S¥O–*

r©ô äG©ÒÙñï J‘@2” Í0,äúQâk ùk ì ™ü{ðB@~ H.Úz…» c K} FLr ºŒ 8 œžÞ èˆ&jN>Ûzùî« ÄÚ Žu…6Ó/?q 4ã “ä£ 3 o ) yÛ/I æ Aô– ”ƒl Ô Š ’Ï! A ÑÌûŽZ T¢ +c5f BÞƒ[CÚ N 8ë _ I E ª…W©lª¥ž[<6 ûn]Îé ƈ+ o€u À ÀVÞÇî Ó é kƒ¬z1` &z ™è c àe…8\ ŸC ÅAT!p Ý1ƒê¥ š é ò ¦F §k6 æ r%øØ7

êö 7

š È d@ááÇ4 ç ©1 õ• Ç Ž@Ø}A=û /áµÒŸÕÍ%42l8žaÈÑëY à £m 9ZÄÉÐ ãûMü R–ßa®Çf p@QV XÃêÔÅ® àI% G ñ M OÒ Õ ãG üšÏ 6ØwŽìŒìŒìŒìŒìœöÎ âêùF%à“ü) $òi š 1 Í a£en N Éè R

M<Éþ ó 9’9’yN(d d^§Á@rš’ø Ÿ

ò Q8#í ŒdÝ‘&ÛfD]iÆ "

ÉJfX q ®ž yUÄA å@ m&ÚL ™9Ño € Ä LëhˆfLG ñ L _Æžê1 {Í ¢1 ")Fp)Æ4ÈÏ[æçÓêþÍ ƒŒðu–ÆÀ!_?- žùï1HŒAœü™jØ “1 lk\ÞeÔ I P®ÉÀ Y !“V ¢çc©Ò~ Óñ<f DL. 7Wº"ˆb xwÄB“öb X€HHLcý$å t¬ W!ê;4 £§7`9pô4ò ò ò@&x x kxŠmç Ë.9o:Ý ÖÅÇÛƒ ‘isÎ O óÞ 1® í ˆÝKá œz;ÁÔ[ÆSo9LÐ ÔmÊ! k8M@( OFñŠ kaG"ˆ!1Ó Ã l

ˆ' øŒ ç[ k#kç•+ µ Ä

ÿŒrDÒ æ õt»cf&Äq5ãì #{M ˆ Ú ˆ þ Ù p;Ê òÅ9tÈéÈé e äô¬ §w sm§jØ KÆ b qKàp3MƒQ8 j ]ØHØ êôÚä>

{È}ÏŸÎ]ƒûš_ ü“ ÚNu€' swLxèú Gf‘

ïÆÄ5áñálv æA&Ì

>ÿŽ3È ùdÂöí œÌì0 éM•f y1[ÒÊ,ïcÖm2_ÍŠ? e à d ž H H H H E¢Ã a6 Ì,"fàŸwR ß àò"dËëžUHoyY2 Ö™ò q0 OÙ ®H/KÎ2k ˆLçK î ˆ f ‘ï Ô€ë ä Óè~HC•x µvMa¥Ùë؃ó8 Õ å €eïz bŒ]

îØ+p¥ Ê Aó æ Ã

7rÍbK–Î.öÞuÞŸY{ þ Ø Hø~l{ó–Ò8 :

D0ó TˆTˆTX(* ï åy K ÍC ^þ ëù N DȀȀȀȀ…bÀGíëƒü ü UþÃ\t sÑHÚONÚÉ œËìœ mà E >ßIB V

U b »qT!j k»sD2R7 ]ŒlŽlŽlžO A6Ï

k y}6ä Ø ?Ç"aò3øL ï‘ëØwiÈ Íf Û I»úªç =:oÌ'®’RÎ ^Ÿ€ Ä ßÜå Yc= x TÕ Eý§æ èŠ ™ž "ô ô ò Ã çŸ Õ»\`jé Ýïwg Óî ÿ žWÔÿ SŸƒ ŒÁ ØyË YK(6 @ ŸÑ \Qþ ™¬w Óž ƒ Ë’Ã i” ¢ò Ìh7bRE s/ŽÌrûf!þ€+ P§ RŠH eh BðÐ Êc òÏ Ê 9í^ iröVºuþãæ ì5 œmnh0 îå èÆ ñ0 O ìÓ Œúõòø= ˆ@]Æj w XR!L»ÕJ 8tâžÍ à ÿÐ Âvgº

ë7 i 6

Ø-Áã 7 •øB©Ùª Ôu çÀ) û{f zzhæoJÿ£¥ôCì Í B ) ýdóD Ö

ä =9b ;%šÑ€P•n^ï Ãé[ â,Ë^6òñgôÚ.’ò è…3ã nÎçþeÝiXÞHwÍDÄ …ØU(&>óFŒˆ 4: ßìõ ni 7µzÐ! ô6ÈYrÍ3ì ä Ë ÏN{Rù

ÓÁ Âs ôb BÄò‘X"L ƒÉef õ[@e Ÿ 5œ N Û» pÎI£ÙwZç 2F ÙeølH䣅ê,ÍÓÀÿè`ﻟ WrzO

ô

6ZÝf£Ñ"

R?s ë\–Q Ôì3}F;Õ ~D <ÙÚÉIúÌé©Ëù g öŒ ª YÄãÿþç Áqÿ ÿ¬Ìöœ ?œ^«ëônK*

P KiRÝç"ÙÂáñ ª u Ž 4– è' aºLÌ \êñ ùç ) y' âˆIåJ Q - 5sþ ñù#9xóf •®8J Ô 6õ Òt $¦M%7=Ó=Mu¬6é'Ú E§8¢ó H¦ ™þ y ò 4ÿ{µO tªPFŠ##

ó

 E WÈÑ~ vo E§ê $ Ðã4$]ðØ

T ªù5b® é’HÔæÂÒ

6 šÓ Ú¬" O *eGÇ7 ¦Ü_ÃáYY~D•œ’Oo _ ËÚ ß©Ï=ò9"Zœ’ýW»ûµÝÚ~í ÊWqäëœ £ Ž "ŸB1 7çN â

i WÍÕ8Y ctV q2 ÐÆfÑÙOé ñ• yHêN£BÚ=rigúWÈ hc1QäŸ c « vÉRoç

p 6&a

ŸÚm ë’Û

ü’E%ºŒz¦ô WÊšÉMeHo7üwÛÇ H D 8

n‘ ˆ ¦Ä TÇ 06 qš IÖ}Iæ% Mç ŒŒ ê Fs®$BŽÌÊcIO`lsÌ üÊ Œ

5 áò f!Ü j&ÂÎG Ãtñ™ÖìV Wî Ê‘}Z/6“ŸÍm“Ŧ4WCê¦kOÀ ó…

™¥‘ÖO,OK# P lAúc ÚÝF Ë‘kQ óßžvîUÖ –lëï pÖ Q<t™dþ4K9BÄù ÿ^8žé 8 H

ì âå p+æêä©£QÏÌ Û9x}òê yÿ ?x œ d4jSÓzÉ Íù F-¢w; _ Ó ™Ù+fŽU4ºˆƒþ42“ íŽ LXúH{æVÞÔ~ñ õ ÿ PK Û¢ü2p ù PK ðœxM word/_rels/document.xml.rels ’MjÃ0 …OÐ;ˆÙ Ó J œM d[Ü (òø Z#!MJ}ûŠ Ó… óÄ éIëÍ

Ä7 Ø;RPd9 $ãêžZ ŸÕîñ

DdMµ lÊ õ šÓNìz E2 cöïRFÓ Õ1s ) 4.XÍi ôÚ é å*Ï_e z@yã)öµ W ªÑã ]Óô Î - ß ÓÅbòÔ EVpV ä ò>ÂÓ ôaÀ+ÃEšƒxY œ pšç⟠Œ Hµ_ .Ò D ÝÉ#œÆ? 83È O^þ PK Ý:ˆñ PK ðœxM

_rels/.rels Ï; Â0 à p È;MË€ jÒ !uEå Q⦠ÍCIxôöd` ÄÀhû g í v&7ŒÉxÇ ©j è WÆi çá Þ IY8%fï Á : jO8 \vÒdB" q Á”sØSšä V Ê te2úhE.eÔ4 y 馮 4 À?LÒ+ W

a ø íÇÑH<xyµèò _ 13 û zµ«Â å-ýx‘? PK -hÏ PK ðœxM word/theme/theme1.xmlíYM ÛD #ñ F Ž“8Í®š 6Ù …í «Ý Ç ÉnsCí Q *q J Ä¥üš…"(Rÿ Œ“É6Û.¢ Í!ñŒŸ ûÃï8 Ü BR,çbÅB$ö Oã eÝê .4-$ Ž}ÌxLZÖ HëÊÖ \Æ A@ ËMÜ B¥’MÛ– lcy C Û ø øFÌ®V*

;Â4 PŒ#`{s8 Aý”¥µ5eÞeð +™nxL z™D "Ãú#'ý‘ Ùa

aÖ @ŽÏ ûäž ÃRÁ –UÉ>– uÙž 1µ V£ëeŸ ® ðGÕŒN ƒ Ó«o\Ú™ñ æü qÝn Óufü2 ö< ÔYÂÖ{M§=å© òËeÞ Š[© ñ ÿÚ ~£Ýn mŽ /á •F}»Z çxwYÿöv§Ó(áÝ9 ï]ÚhÔËø 2 –Ði<g‘™A œ]3 oN `Ž µìÊécµ àbEc & b p

Å© I v'ßòäÒV*

IOÐDµ¬ 1 öãËgOÐÉý 9yðàäþÏ ªk8 tª ß ñ £OÑ_O {ñð+3^êøß úì _ 4 þõã?ž>~þÍç þðÐ ß x Ãû4" Ý Çè€G` A ˆ QôCLuŠí8 8Æ) ÝUa }c 6àÚ ìÁÛ Z€ xu ða(ÆŠ €»aT îqÎÚ\ mÚMeé^ Ç Y ë Œ L ;

ñíŽ ÈejbÙ IIÍ} !Ç Bé=>"Ä@v Ò’_ äC…îPÔÆÔè’>

(3Ñ5 A Þ%ßìÝFmÎLìwÈQ U a%7^Åc…#£Æ8b:ò:V IÉà ðJ

"

ÆQ 'RšhnŠIIÝ] È ö=6 ÊH èÈ Ž9 Ô q” u¦q c?’#HQŒö 2*ÁË 8^ îÛ” Õö- æ IïŒEÑ K

8¢ñií QèÇçÝŽ >ÿöÑÿ oÃ3ÉT íw n év ðéÛßswð8Þ' æï[îû–û. ÜUõ n£ V[ Š3~ÑÊ yH ;T F®Ë¬+KPÚïÁf Ȉf y Âe!®

ή‘àê ªÂà ' ÆÉ

H”p Ç k%ïì,IÁølÏ Õ óíš~0œ ÉV Ô ÕR ë

«]z3aN \Sšãš¥ §J 5oB5 œ û F5

ƒ ñS ç ¦a9 É û ˆ‘c4Ä© é æ« ¦IÛ u çžC”*KQ Ë‘Åå ܪk k C \F ð“i Â,ˆ[–§

S^YÌ ÓÒ©¬4 Rí` æTÙ é{“x® Õ §~8 Ýh=-jMç?ÔÂ^ VìÌ Å=>VD þ1 8À w=Ï.ŸJxfT§

Z ùE, Ÿ)ª $ÄEOjj ÏáÙõL l¥©g Ðý5M î»kJš 0 Öüì, c€À(ÍÑ–Å…

9t OÀà É Eª béÛæTWr4ï[9 É :

!ûª ó Ìœªþ 2*úÌL]™ä rDX? ÞFj …Âi7) ‘á ƒf ªk ôÞâɧ bò9}<

ªŸe ©kM_{ l ™

g ÔVÍ Wݵ µ >Pú

ÍçÛ>?€è£ÙD /4 ò m @ç¦f\Êêß

£æ!h®ˆ y Ÿš k+œ}º w kðµ{º«íå µµƒL Zú î ì

8 ù {pÔìLÿ/ >öœtë PK –µ â P PK ðœxM Content_Types].xmlµ“MNÃ0 …OÀ

"oQâ– B i ü, E9€ëLR

ÿÉ3)íí™$m U+ D6‘íçyï ÇY¬öÎf;Hh /Å •ñM ùƒÈ

Jq «åÍb}ˆ Å–(>J z

Na "xVê œ"ž¦FF¥ T òn6» :x O9u b x Zµ– §a ŠÑ ˆ ìeÏâ€ÙÍå/êv :ƒÉ E ÛïÁ x{ À*v ï 3ÉTð§ˆP FC të T¢7åØB~ TÉ^ óâx ÿˆìÌc

Î D<ÂË 'uR ߺ

$ _f åI!FÅ)ã/ƒŒ[&í,\ëF M _ Zmì•g9Ê' ÙÿíË PK tÒš PK ðœxMýáó©c R word/numbering.xmlPK ðœxM–”b word/settings.xmlPK ðœxMÜðí è word/fontTable.xmlPK ðœxM§ ÿb Ç word/styles.xmlPK ðœxMÛ¢ü2p ù word/document.xmlPK ðœxM Ý:ˆñ word/_rels/document.xml.relsPK ðœxM-hÏ

ê& _rels/.relsPK ðœxM–µ â P Ô' word/theme/theme1.xmlPK ðœxM tÒš Ù Content_Types].xmlPK B HContact this candidate