Resume

Sign in

Hk

Location:
Jeddah, Makkah Region, Saudi Arabia
Posted:
March 21, 2020

Contact this candidate

Resume:

المهارات :

الخبرات :

@الكتابه

@اعداد التقارير

@التنظيم والااتزام

@الحاسب والانقليزي ولغة الاشاره الصم والبكم

الم علوما ت الشخصية :

@

=Ìà ÿ Ñgƒ=ÑÍÑè=!^Ñgƒ = = =W = fi ã ̆^

=ÌÉÈ ã == =W = ÔÎ å ^

= = NQNQ L NO L MP = = =W = É ̇ Îa^=ÅÍá_j

= iäƒ^=W = Ô΃_ kr ̆^=Ôÿ_• ^

=MRRVVRMVMO = == = W = €^È ^

= = à _åÿ^=Ïv = ÓÑr = =W È ÿ^

@

: المؤهلات العلمية

äÍä ÿ^=Ñgƒ= Ÿa^=Ô _r = =Ô _ƒ=m_– ̇ƒ=ï î £ =é’fÈÍáÈÿ_=ÓÉ_Âè= Ÿƒ= ì _v

=

=

m^È·ã = R =ÓÑa = – =äÍä ÿ^=Ñgƒ= Ÿa^=á_ ¥=ÌÜÎÕ·kÿ^=hk’ =Ω ÿ^ áÈÂè P =ÓÑa =–3·ã=€È‘== – = Íâ=Ô‘ àè =Ω ÿ^

= =

=

Efi’gÿ^Ë=fiî ÿ^F=Óá_è ̆^=Ô...ÿ=ÓÉ_r ^

= =Ïÿ ̋^=hã_• ^=fl^ÑÄ kã ^=ÓÉ_r `

ÑÎr =ÒÈkå¥ = ÔÍäΟTMˇ^=Ô...Ÿÿ^= _—j^

= Ñ Îƒ^Èa_f=fl^äkÿˇ^

= Íà~ ̋ = _ kÿ^=Ñ Îr `

= ==œà î kÿ^= åvË=Ô _gŸÿ^

= ÿ^=ø È ó Ÿƒ=ÓáÑ —ÿ^Contact this candidate