Resume

Sign in

Es Sk

Location:
The Pas, Manitoba, Canada
Salary:
55,000-70K
Posted:
September 16, 2019

Contact this candidate

Resume:

'ĂďƌŝĞů ŽŶƐƚĂŶƚ

ηϭϯ EŝƐŬĂ ^ƚƌĞĞƚ

KƉĂƐŬǁĂLJĂŬ͕ D ZϬ Ϯ:Ϭ

WŚ͗ ϮϬϰͿ ϲϮϯ Ϯϴϰϲ

ĐŽŶƐƚĂŶƚĞĨdžΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ

d^ K& Yh d/KE^

x ^ƚƌŽŶŐ ďĂĐŬŐƌŽƵŶĚ ŝŶ ŵĞĚŝĂ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ŶĞǁƐ ƉƌŝŶƚ ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐ x ^ƚƌŽŶŐ ďĂĐŬŐƌŽƵŶĚ ŝŶ ŵŽƐƚ ϯͲ ͬs&y ĂŶŝŵĂƚŝŽŶ͕ ĚŽďĞ ǀŝĚĞŽ ĂŶĚ ĂƵĚŝŽ ĞĚŝƚŝŶŐ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ

x ^ƚƌŽŶŐ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ŽĨ DŝĐƌŽƐŽĨƚ W ĂŶĚ DĂĐ ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ x ^ƚƌŽŶŐ ĐƌĞĂƚŝǀĞ ĂŶĚ ĂƌƚŝƐƚŝĐ ďĂĐŬŐƌŽƵŶĚ

x <ŶŽǁůĞĚŐĞ ŝŶ ǁĞďƐŝƚĞ ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ ĂŶĚ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ x ^ƚƌŽŶŐ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶ͕ ŶĞƚǁŽƌŬŝŶŐ͕ ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ ĂŶĚ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƐŬŝůůƐ x <ŶŽǁůĞĚŐĞ ŝŶ ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ĂŶĚ ƌĞĐŽƌĚŝŶŐ ƐƚƵĚŝŽƐ x <ŶŽǁůĞĚŐĞ ŝŶ ZĂĚŝŽ :͕ ƐŽƵŶĚ ŵŝdžŝŶŐ ĂŶĚ ůŝǀĞ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ x ďůĞ ƚŽ ŵĞĞƚ ĚĞĂĚůŝŶĞƐ ĂŶĚ ŽĨĨĞƌ ŶĞŐŽƚŝĂďůĞ ĨĞĞĚďĂĐŬ x ďŝůŝƚLJ ƚŽ ǁŽƌŬ ŝŶ ƚĞĂŵ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐ ĂŶĚ ŵƵůƚŝͲƚĂƐŬŝŶŐ x ďŝůŝƚLJ ƚŽ ǁŽƌŬ ĨůĞdžŝďůĞ ŚŽƵƌƐ ĂŶĚ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ƌĞůŝĂďůĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƚŝŽŶ x,ŝƐƚŽƌLJ ŽĨ ĚŝƌĞĐƚŝŶŐ ĂŶĚ ƉƌŽĚƵĐŝŶŐ ƚĞůĞǀŝƐĞĚ ƉƌŽŐƌĂŵƐ x džƉĞƌŝĞŶĐĞĚ ŵƵƐŝĐ ǀŝĚĞŽŐƌĂƉŚĞƌ

x ƵƐŝŶĞƐƐ ŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌ

h d/KE E dZ /E/E'

,ĞƌnjŝŶŐ ŽůůĞŐĞ͕ tŝŶŶŝƉĞŐ D KĐƚŽďĞƌ ϮϬϭϳ Ͳ EŽǀĞŵďĞƌ ϮϬϭϴ

WdE /ŶƚĞƌŶƐŚŝƉ ĨŽƌ WdE EĞǁƐ /ŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞ DĂƌĐŚ ϮϬϭϱ ʹ:ƵůLJ Ϯϰ͕ ϮϬϭϱ

WdE͕ tŝŶŶŝƉĞŐ D

ƉƉůŝĞĚ DƵůƚŝŵĞĚŝĂ dƌĂŝŶŝŶŐ ĞŶƚĞƌƐ ĞƉƚĞŵďĞƌ ϮϬϬϯͲDĂLJ ϮϬϬϰ tŝŶŶŝƉĞŐ͕ D

:ŽĞ ZŽƐƐ,ŝŐŚ ^ĐŚŽŽů ^ĞƉƚĞŵďĞƌ ϭϵϵϮͲ:ƵŶĞ ϭϵϵϰ KƉĂƐŬǁĂLJĂŬ ƌĞĞ EĂƚŝŽŶ͕ D

Z > s Ed tKZ< yW Z/ E

h^/E KtE Z K& KE^d Ed &y WZK h d/KE^

KƉĂƐŬǁĂLJĂŬ͕ D

͞d, dZh D E/E' K& Z D d, Z^͟ >ŝǀĞ ŽŶ ĂŝƌͬLJŽƵ ƚƵďĞ WĂƌƚ ϭͲϱ :ĂŶƵĂƌLJ ϮϬϭϴ ʹDĂƌĐŚ ϮϬϭϴ

^ŚĂǁ ds tŝŶŶŝƉĞŐ

͞WZ ^ Zs/E' d Z E ^͟ ƵƌƌĞŶƚ

Ğůů Dd^ ^ƚŽƌŝĞƐ ĨƌŽŵ,ŽŵĞ tŝŶŶŝƉĞŐ͕ D

WdE /Es ^d/' d W Ed ZE^,/WͿ DĂƌĐŚ ϮϬϭϱ Ͳ:ƵůLJ ϮϬϭϱ tŝŶŶŝƉĞŐ͕ D

h&&z Ed D Z/ Dh s/ K DĂLJ ϮϬϭϱͲ&ĞďƌƵĂƌLJ ϮϬϭϲ

ŝƌĞĐƚĞĚ ĂŶĚ WƌŽĚƵĐĞĚ ͞WŽǁĞƌ ŝŶ ƚŚĞ ůŽŽĚ͟ ĂŶĚ ͞ ĂƌƌLJ ŝƚ KŶ͟ KW ^Yh/ d/D ^ Z WKZd Z EŽǀĞŵďĞƌ ϮϬϭϰ ʹ &ĞďƌƵĂƌLJ ϮϬϭϱ dŚĞ WĂƐ͕ D

͞&/E /E Z' Ed W ZdZ ͟ ĂŶƵĂƌLJ ϮϬϭϯ ʹ DĂƌĐŚ ϮϬϭϰ WƌŽĚƵĐĞĚ ĂŶĚ ŽͲĚŝƌĞĐƚŽƌ

ďŽƌŝŐŝŶĂů ŽĐƵŵĞŶƚĂƌLJͲE^/ tŝŶŶŝƉĞŐ

E dKd t/E dKZͬ:KhZE d DĂƌĐŚ ϮϬϬϱ ʹ ƵŐƵƐƚ ϮϬϭϯ KƉĂƐŬǁĂLJĂŬ͕ D

t d KKZ /E dKZ ƵŐƵƐƚ ϮϬϬϰ ʹ DĂƌĐŚ ϮϬϬϱ KƉĂƐŬǁĂLJĂŬ͕ D

sK>hEd Z

,ĞƌnjŝŶŐ ŽůůĞŐĞ ZŽƚĂƌLJ ĂƌĞĞƌ ^LJŵƉŽƐŝƵŵ Ɖƌŝů ϮϬϭϴ tŝŶŶŝƉĞŐ ŽŶǀĞŶƚŝŽŶ ĞŶƚĞƌ

,ĞƌnjŝŶŐ ŽůůĞŐĞ ^Ğŵŝ ŶŶƵĂů DŝdžĞƌ DĂƌĐŚ ϮϬϭϴ sŝƐĐŽƵŶƚ 'Žƌƚ ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ ZŽŽŵ͕ tŝŶŶŝƉĞŐ D

ŶŐůŝĐĂŶ ŽƵŶĐŝů ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ WĞŽƉůĞ Ɖƌŝů ϮϬϬϬ ^ĞƉƚĞŵďĞƌ ϮϬϬϰ

ƌĂŶĚŽŶ͕ D

WƌŝŵĂƚĞ tŽƌůĚ ZĞůŝĞĨ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ &ƵŶĚ zŽƵƚŚ ŽƵŶĐŝů ƵŶĞ ϮϬϬϬ ʹ ^ĞƉƚĞŵďĞƌ ϮϬϬϰ dŽƌŽŶƚŽ͕ KE

K E Z DW WŽůŝĐĞ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ ŽĂƌĚ ŽĨ ŝƌĞĐƚŽƌƐ &ĞďƌƵĂƌLJ ϮϬϬϰ ʹ Ɖƌŝů ϮϬϬϳ KƉĂƐŬǁĂLJĂŬ͕ D

K E ŚŝůĚ ĂŶĚ &ĂŵŝůLJ ^ĞƌǀŝĐĞ ŽŵŵŝƚƚĞĞ ĞƉƚ ϮϬϬϲ ʹ KĐƚŽďĞƌ ϮϬϭϬ KƉĂƐŬǁĂLJĂŬ͕ D

K E >ĂŶĚ ŽĚĞ ŽŵŵŝƚƚĞĞ EŽǀĞŵďĞƌ ϮϬϬϱ ʹ :ƵůLJ ϮϬϬϵ KƉĂƐŬǁĂLJĂŬ͕ D

ZĞĨĞƌĞŶĐĞƐ ǀĂŝůĂďůĞ ƵƉŽŶ ZĞƋƵĞƐƚContact this candidate