Resume

Sign in

Proven expertise in Shipping & Chartering

Location:
New Delhi, Delhi, India
Posted:
October 07, 2016

Contact this candidate

Resume:

AANNJJAANNII KKUUMMAARR TTHHAAKKUURR

SSeeccttoorr -BB,, PPoocckkeett--88,, FFllaatt NNoo.. 66111100,, VVaassaannttkkuunnjj,, NNeeww DDeellhhii –– – 111***-****** CCoonnttaacctt :+9911 111*-******** 44993377//44117788 77009955 ;MMoobbiillee +9911 99556600773377773333 /99556600882277773333 EE--mmaaiill :aakktthhaakkuurr5599@@ggmmaaiill..ccoomm /aannjjaannii__kkuummaarrtthhaakkuurr@@hhoottmmaaiill..ccoomm PPRROOFFIITT CCEENNTTRREE HHEEAADD

PPrroovveenn eexxppeerrttiissee iinn eennttiirree ggaammuutt ooff LLooggiissttiiccss iinncclluuddiinngg SShhiippppiinngg,, CChhaarrtteerriinngg &PPoorrtt OOppeerraattiioonnss ffoorr bbuullkk,, bbrreeaakk bbuullkk aanndd ccoonnttaaiinneerriizzeedd sshhiippmmeenntt aanndd IInnttll.. TTrraaddiinngg ooff BBuullkk ccoommmmooddiittyy eesspp.. IIrroonn oorree,, CCooaall,, RRiiccee eettcc.. CCAARREEEERR OOBBJJEECCTTIIVVEE

TToo hheeaadd aa LLooggiissttiiccss,SShhiippppiinngg &CChhaarrtteerriinngg ddiivviissiioonn ooff aa ccoommppaannyy ooff rreeppuuttee aaggggrreessssiivveellyy wwiitthh aa ddeeffiinneedd mmiissssiioonn iinn oorrddeerr ttoo bbeeccoommee oonnee ooff tthhee mmaajjoorr ccoo--aacchhiieevveerrss iinn tthhee ggrroowwtthh ooff tthhee ccoommppaannyy.. PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL SSYYNNOOPPSSIISS

KKeeyy ccoommppeetteenncciieess iinn CCoommmmooddiittyy TTrraaddiinngg &LLooggiissttiiccss iinncclluuddiinngg SShhiipp ss CChhaarrtteerriinngg ffoorr ddrryy bbuullkk aanndd bbrreeaakk bbuullkk ccaarrggoo eessppeecciiaallllyy iirroonn oorree,, ccooaall &sstteeeell pprroodduuccttss,, CCoonnttaaiinneerriizzeedd SShhiippmmeenntt aanndd CCaarrggoo HHaannddlliinngg OOppeerraattiioonnss aatt PPoorrtt..

DDeemmoonnssttrraatteedd pprrooffeessssiioonnaall eexxcceelllleennccee iinn PPllaannnniinngg,, CCoooorrddiinnaattiinngg &MMoonniittoorriinngg PPoorrtt OOppeerraattiioonnss aanndd hhaannddlliinngg LLooggiissttiiccss ooff bbuullkk rraaww mmaatteerriiaallss aanndd ffiinniisshheedd sstteeeell pprroodduuccttss bbyy RRaaiill.. RRooaadd &SSeeaa bbeettwweeeenn sstteeeell ppllaanntt aanndd ppoorrttss..

DDeemmoonnssttrraatteedd pprroovveenn eexxppeerrttiissee iinn iinntteerraaccttiinngg wwiitthh vvaarriioouuss vveesssseell ss oowwnneerrss /mmaannaaggeerrss, ffrreeiigghhtt sseerrvviiccee pprroovviiddeerrss aanndd hhaannddlliinngg ccoonnttrraaccttoorrss iinn oorrddeerr ttoo pprreesseenntt lloonngg tteerrmm ccoonnttrraaccttss ttoo mmiittiiggaattee rriisskkss aassssoocciiaatteedd wwiitthh ffrreeiigghhtt aanndd sshhiippppiinngg ccoommppoonneenntt ooff ttrraaddee..

PPrrooffiicciieenntt iinn sseettttlleemmeenntt ooff ccllaaiimmss rreellaatteedd ttoo ddeemmuurrrraaggee /ddeessppaattcchh,, MMaarriinnee ccaarrggoo iinnssuurraannccee,, LLaayyttiimmee ccaallccuullaattiioonnss

PPrrooffiicciieenntt iinn pprreeppaarriinngg aanndd ssttrruuccttuurriinngg cchhaarrtteerr ppaarrttiieess aanndd lloonngg tteerrmm sshhiippppiinngg ccoonnttrraacctt

(CCAAOO)) iinnccoorrppoorraattiinngg ssppeecciiffiicc ccllaauusseess ttoo ccoovveerr tthhee ccoommppaannyy ffrroomm tthhee eexxppoossuurree ooff rriisskkss ttoo tthhee mmaaxxiimmuumm ppoossssiibbllee eexxtteenntt..

EExxcceelllleenntt mmaann--mmaannaaggeemmeenntt,, ttiimmee mmaannaaggeemmeenntt,, aanndd lleeaaddeerrsshhiipp sskkiillllss.. BBAASSKKEETT OOFF KKEEYYCCOOMMPPEETTEENNCCIIEESS

LLooggiissttiiccss (RRaaiill,RRooaadd &SSeeaa)) SShhiippppiinngg &CChhaarrtteerriinngg TTrraaddiinngg (EEXXIIMM))

CCoonnttaaiinneerr HHaannddlliinngg PPoorrtt OOppeerraattiioonnss NNeeggoottiiaattiioonn SSkkiillllss

QQuuaalliittyy AAssssuurraannccee LLaayyttiimmee sseettttlleemmeenntt CCrriissiiss MMaannaaggeemmeenntt PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEEXXPPEERRIIEENNCCEE

USHA MARTIN LTD, KOLKATA One of the largest manufacturers of wire ropes in the world and leading specialty steel manufacturer in India, today UML at one million tonnes capacity operates one of the largest specialty steel plant near Jamshedpur in India in long product segment.

VVIICCEE PPRREESSIIDDEENNTT,, LLOOGGIISSTTIICCSS (SSHHIIPPPPIINNGG,, CCHHAARRTTEERRIINNGG AANNDD PPOORRTT OOPPEERRAATTIIOONNSS))

(MMAAYY 22001155 -):

MMyy rreessppoonnssiibbiilliittiieess iinncclluuddee mmaannaaggiinngg aallll ggaammuutt ooff sshhiippppiinngg,, cchhaarrtteerriinngg aanndd PPoorrtt ooppeerraattiioonnss iinncclluussiivvee ooff ffoolllloowwiinnggss.. IInncclluuddee tthhee rreessppoonnssiibbiilliittyy ooff mmaannaaggiinngg eennttiirree sshhiippppiinngg aaccttiivviittiieess iinncclluuddiinngg cchhaarrtteerriinngg,pprreeppaarraattiioonn ooff CC//PP,, ffrreeiigghhtt nneeggoottiiaattiioonn,, llaayy ttiimmee ccaallccuullaattiioonn,, sseettttlleemmeenntt ooff ddeemmuurrrraaggee//ddiissppaattcchh,, mmaarriinnee ccaarrggoo iinnssuurraannccee,, vveesssseell ddiissppuuttee rreessoolluuttiioonn eettcc.. NNeeggoottiiaattiinngg cchhaarrtteerr--PPaarrttiieess,ffrreeiigghhtt nneeggoottiiaattiioonn ttoo ffiixx ssuuiittaabbllee sshhiippss ffoorr tthhee sshhiippmmeenntt ooff rraaww mmaatteerriiaallss lliikkee ccooaall,, ccookkee &IIrroonn oorree iinn bbuullkk aanndd ffiinniisshheedd sstteeeell pprroodduuccttss lliikkee sstteeeell ppllaatteess,RRaaiillss,BBeeaammss,WWiirree rroodd ccooiillss eettcc.. iinn bbrreeaakk bbuullkk &ccoonnttaaiinneerrss.. SSoouurrcciinngg tthhee mmoosstt eeffffiicciieenntt aanndd rreelliiaabbllee sshhiipp’’ss oowwnneerrss,, ooppeerraattoorrss,, ffrreeiigghhtt ffoorrwwaarrddeerrss ttoo eennssuurree ttiimmeellyy sshhiippmmeenntt ooff ggooooddss aatt tthhee mmoosstt ccoommppeettiittiivvee rraattee.. PPrreeppaarriinngg aa ssttaannddaarrdd ccaarrggoo hhaannddlliinngg ccoonnttrraacctt aanndd sshhiippmmeenntt ccoonnttrraacctt ffoorr ccaarrggoo hhaannddlliinngg aanndd vveesssseell ooppeerraattiioonnss aatt ppoorrttss ssaaffeegguuaarrddiinngg tthhee ccoommppaannyy’’ss iinntteerreesstt iinn aannyy ddiissppuuttee.. MMaannaaggiinngg eennttiirree LLooggiissttiiccss aarrrraannggeemmeennttss vviizz..,RRaaiill &RRooaadd mmoovveemmeenntt ooff ccaarrggoo ttoo &ffrroo vvaarriioouuss IInnddiiaann ppoorrttss,, mmaakkiinngg sshhiippppiinngg aarrrraannggeemmeenntt lliikkee SStteevveeddoorriinngg,PPoorrtt HHaannddlliinngg aanndd CC&&FF aarrrraannggeemmeennttss aatt vvaarriioouuss ppoorrttss.. TTiimmeellyy eevvaaccuuaattiioonn /ddiissppaattcchh ooff ccaarrggoo ffrroomm /ttoo tthhee ppoorrtt ffrroomm rreessppeeccttiivvee ppllaanntt wwhhiillee mmaakkiinngg aarrrraannggeemmeenntt ooff rreeqquuiirreedd ssppaaccee ffoorr pprrooppeerr ssttoorraaggee ooff ccaarrggoo aatt tthhee ppoorrtt iinn rreeggaarrdd ttoo rreessppeeccttiivvee iimmppoorrtt aanndd eexxppoorrtt sshhiippmmeenntt ooff oouurr ccaarrggoo.. AAnnjjaannii KKuummaarr TThhaakkuurr PPaaggee 22 ooff 44 JJIINNDDAALL SSTTEEEELL &PPOOWWEERR LLTTDD.. (JJSSPPLL)),NNEEWW DDEELLHHII - (wwiitthh aann aannnnuuaall ttuurrnnoovveerr ooff uuss$$ 22..11 bbiilllliioonn (oovveerr rrss.. 1100,,000000 ccrroorree)),jjiinnddaall sstteeeell &ppoowweerr lliimmiitteedd (jjssppll)) ffoorrmmss aa ppaarrtt ooff tthhee uuss$$ 1122 bbiilllliioonn jjiinnddaall ggrroouupp.. jjssppll iiss aa lleeaaddiinngg ppllaayyeerr iinn sstteeeell,ppoowweerr,mmiinniinngg aanndd iinnffrraassttrruuccttuurree sseeccttoorr.. tthhee ccoommppaannyy ooppeerraatteess aaccrroossss aassiiaa.. aaffrriiccaa,, ssoouutthh aammeerriiccaa aanndd ggeeoorrggiiaa.. jjssppll hhaass sseett iittss ffoooott iinn tthhee iinntteerrnnaattiioonnaall aarreennaa bbyy aaccqquuiirriinngg ccooaall mmiinneess iinn aauussttrraalliiaa,, ssoouutthh aaffrriiccaa &mmoozzaammbbiiqquuee.. jjiinnddaall sstteeeell &ppoowweerr llttdd (jjssppll)) iiss ccuurrrreennttllyy ooppeerraattiinngg aann iinntteeggrraatteedd sstteeeell ppllaanntt ooff tthhrreeee mmiilllliioonn ttoonnnneess ccaappaacciittyy aatt rraaiiggaarrhh (iinnddiiaa)) aanndd iiss nnooww sseettttiinngg uupp aannootthheerr iinntteeggrraatteedd sstteeeell ppllaanntt ooff 1122..55 mmiilllliioonn ttoonnnneess ccaappaacciittyy aanndd aann aassssoocciiaatteedd 22000000mmww ppoowweerr ppllaanntt aatt aanngguull (iinnddiiaa)) ffoolllloowweedd bbyy aannootthheerr 33 mmiilllliioonn mmtt sstteeeell ppllaanntt aatt oommaann..dd.. aatt pprreesseenntt tthhee ccoommppaannyy hhaannddlleess mmoorree tthhaann 33 mmiilllliioonn ttoonnnneess ooff iinntteerrnnaattiioonnaall ttrraaffffiicc (iinncclluussiivvee ooff rraaww mmaatteerriiaallss,, ffiinniisshheedd pprroodduuccttss aanndd iirroonn oorree ppaalllleettss ffoorr eexxppoorrttss,hhbbii eettcc)) iinn vvaarriioouuss sshhiippmmeenntt ssiizzeess rraannggiinngg ffrroomm ssuupprraammaaxx ttoo ccaappee ssiizzee vveesssseellss..) AASSSSOOCCIIAATTEE VVIICCEE PPRREESSIIDDEENNTT ––– SSHHIIPPPPIINNGG &CCHHAARRTTEERRIINNGG (AAPPRRIILL 22001100 ––– NNOOVV 22001144))

MMyy rreessppoonnssiibbiilliitteess iinncclluuddeedd :-

EEssttaabblliisshhiinngg ccoonnttaaccttss wwiitthh wwoorrllddwwiiddee sshhiipp oowwnneerrss /mmaannaaggeerrss,, bbrrookkeerrss,, sstteevveeddoorreess,, bbuunnkkeerr bbrrookkeerrss ttoo ffiinnaalliizzee sshhiippmmeennttss ffoorr iimmppoorrtt ooff cclloossee ttoo 33..00 mmiilllliioonn MMTT ooff rraaww mmaatteerriiaallss..

OOvveerrsseeee aanndd mmaannaaggee aallll aassppeeccttss ooff sshhiippppiinngg aaccttiivviittiieess iinncclluuddiinngg mmaakkiinngg ffiirrmm ccaarrggoo ooffffeerrss,nneeggoottiiaattiinngg wwiitthh sshhiipp oowwnneerrss /mmaannaaggeerrss ttoo aacchhiieevvee bbeesstt oocceeaann ffrreeiigghhtt .

NNeeggoottiiaattiinngg cchhaarrtteerr--PPaarrttiieess,ffrreeiigghhtt nneeggoottiiaattiioonn ttoo ffiixx ssuuiittaabbllee sshhiippss ffoorr tthhee sshhiippmmeenntt ooff rraaww mmaatteerriiaallss lliikkee ccooaall,, ccookkee &IIrroonn oorree iinn bbuullkk aanndd ffiinniisshheedd sstteeeell pprroodduuccttss lliikkee sstteeeell ppllaatteess,RRaaiillss,BBeeaammss,WWiirree rroodd ccooiillss eettcc.. iinn bbrreeaakk bbuullkk &ccoonnttaaiinneerrss..

FFuullllyy rreessppoonnssiibbllee ffoorr pprreeppaarriinngg CChhaarrtteerr PPaarrttyy ffoorr bbuullkk aanndd bbrreeaakk bbuullkk sshhiippmmeenntt aanndd aarrrraannggiinngg sslloottss iinn tthhee vveesssseell ffoorr ccoonnttaaiinneerriizzeedd sshhiippmmeenntt..

FFuullllyy aaccccoouunnttaabbllee ffoorr pprree aanndd ppoosstt ffiixxttuurree aaccttiivviittiieess iinncclluuddiinngg hhaannddlliinngg ooff ddiissppuuttee aanndd lleeggaall ccllaaiimm aanndd aatttteennddiinngg aarrbbiittrraattiioonn..

EEffffeeccttiivveellyy mmaannaaggee sshhiipp ss aanndd ppoorrtt ooppeerraattiioonnss..

CChheecckk aanndd ffiinnaalliizzee llaayy ttiimmee ccaallccuullaattiioonnss..

MMaaiinnttaaiinniinngg llaatteesstt iinnffoorrmmaattiioonn oonn ppoorrttss &vveesssseellss..

DDeeaalliinngg wwiitthh PP&&II CClluubb IInnssuurraanncceess..

PPrreeppaarree lloonngg tteerrmm ccoonnttrraaccttss iinncclluuddiinngg CCAAOO ffoorr sshhiippmmeennttss ooff ccookkiinngg ccooaall ffrroomm AAuussttrraalliiaa aanndd MMoozzaammbbiiqquuee ttoo mmiittiiggaattee rriisskkss aassssoocciiaatteedd wwiitthh ffrreeiigghhtt aanndd sshhiippppiinngg..

EEnnggaaggee iinn ddeevveellooppmmeenntt ooff aa ccaappttiivvee PPoorrtt /TTeerrmmiinnaall ffoorr tthhee ccoommppaannyy.. MMAANNGGRROOVVEE IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL PPVVTT.. LLTTDD.. JJAANN.. 22000055 ––– MMAARRCCHH 22001100

(AA wwhhoollllyy oowwnneedd ssuubbssiiddiiaarryy ooff ttoopp rraannkkeedd IITT bbaasseedd eenntteerrpprriissee,, .eeSSyyss TTeecchhnnoollooggiieess PPttee LLttdd.. bbaasseedd iinn SSiinnggaappoorree wwiitthh aannnnuuaall ggrroouupp ttuurrnnoovveerr ooff UU..SS.. $22..44 bbiilllliioonn aanndd gglloobbaall ooffffiicceess iinn 3300 ccoouunnttrriieess.. WWiitthh aa vviissiioonn ttoo ddiivveerrssiiffyy bbuussiinneessss,, eessyyss iiss nnooww ccoonncceennttrraattiinngg oonn ccrroossss ccoouunnttrryy ttrraaddiinngg ooff ssoofftt aanndd hhaarrdd ccoommmmooddiittiieess nnaammeellyy sstteeaamm ccooaall,iirroonn oorree,, ssccrraapp eettcc.. AAnndd aaggrroo pprroodduuccttss lliikkee rriiccee,, ppuullsseess ggrroouunnddnnuutt kkeerrnneellss,, ssppiicceess eettcc.."uunnddeerr tthhee bbaannnneerr ooff MMaannggrroovvee IInntteerrnnaattiioonnaall bbaasseedd iinn NNeeww DDeellhhii /GGuurrggaaoonn)). DDYY.. GGEENNEERRAALL MMAANNAAGGEERR ––– (TTRRAADDIINNGG &SSHHIIPPPPIINNGG))

OOvveerraallll rreessppoonnssiibbllee ffoorr bbuussiinneessss ddeevveellooppmmeenntt rreellaatteedd ttoo ccoommmmooddiittyy ttrraaddiinngg ffoorr eexxiimm ooff iitteemmss lliikkee IIrroonn OOrree &CCooaall eettcc.. iinncclluuddiinngg ffiinnaalliizzaattiioonn ooff ssaallee &ppuurrcchhaassee ccoonnttrraacctt aanndd nneeggoottiiaattiioonn ooff LLCC..

FFuullllyy aaccccoouunnttaabbllee ffoorr eennttiirree LLooggiissttiiccss aarrrraannggeemmeennttss vviizz..,RRaaiill &RRooaadd mmoovveemmeenntt ooff ccaarrggoo ttoo &ffrroo vvaarriioouuss IInnddiiaann ppoorrttss,, mmaakkiinngg sshhiippppiinngg aarrrraannggeemmeenntt lliikkee SStteevveeddoorriinngg,PPoorrtt HHaannddlliinngg aanndd CC&&FF aarrrraannggeemmeennttss aatt vvaarriioouuss ppoorrttss..

KKeeyy ppllaayyeerr iinn ffiixxiinngg ooff vveesssseellss oonn cchhaarrtteerr ppaarrttyy ffoorr mmoovveemmeenntt ooff ccaarrggooeess ffrroomm//ttoo ddiiffffeerreenntt IInnddiiaann &oovveerrsseeaass ppoorrttss..

JJuuddiicciioouussllyy hhaannddlleedd nneeggoottiiaattiioonn &sseettttlleemmeenntt ooff ffrreeiigghhtt &ccllaaiimmss rreellaatteedd ttoo ddeemmuurrrraaggee / ddiissppaattcchh &llaayy ttiimmee aanndd ootthheerr rreellaatteedd ffuunnccttiioonnss iinncclluuddiinngg ppoorrtt ooppeerraattiioonnss ffoorr tthhee iimmppoorrtt ooff ccooaall aanndd eexxppoorrtt ooff IIrroonn oorree..

PPllaayyeedd ppiivvoottaall rroollee iinn iinntteerrnnaattiioonnaall ttrraaddiinngg ooff vvaarriioouuss ccoommmmooddiittiieess ppaarrttiiccuullaarrllyy iirroonn oorree ffiinneess aanndd tthheerrmmaall ccooaall..

SSttrruuccttuurriinngg aannnnuuaall ooppeerraattiioonnaall bbuuddggeett aanndd iimmpplleemmeennttiinngg ccoonnttrrooll mmeeaassuurreess ttoo ccoonnttaaiinn eexxppeennsseess wwiitthhiinn ddeeffiinneedd lliimmiittss ttoo eennssuurree pprrooffiittaabbiilliittyy /vviiaabbiilliittyy ooff ttrraaddiinngg pprroodduuccttss..

CCoooorrddiinnaatteedd ssiiggnniiffiiccaannttllyy wwiitthh iinnssppeeccttiioonn aaggeenncciieess aanndd sscchheedduulleedd iinnssppeeccttiioonnss ooff eexxppoorrtt//iimmppoorrtt ccoonnssiiggnnmmeennttss AAnnjjaannii KKuummaarr TThhaakkuurr PPaaggee 33 ooff 44 IISSPPAATT IINNDDUUSSTTRRIIEESS LLIIMMIITTEEDD,, MMUUMMBBAAII JJAANN 22000044 ––– DDEECC.. 22000044

(OOnnee ooff tthhee ttoopp iinndduussttrriiaall hhoouusseess iinn ccoorrppoorraattee IInnddiiaa,, IIssppaatt iinndduussttrriieess llttdd iiss tthhee ffllaaggsshhiipp ooff tthhee IIssppaatt ggrroouupp.. IIttss ccoorree ccoommppeetteennccee iiss tthhee pprroodduuccttiioonn ooff hhiigghh qquuaalliittyy sstteeeell aatt iittss iinntteeggrraatteedd sstteeeell ppllaannttss iinn MMaahhaarraasshhttrraa aannddoovveerrsseeaass)). DDYY.. GGEENNEERRAALL MMAANNAAGGEERR (SSHHIIPPPPIINNGG &CCHHAARRTTEERRIINNGG )

AAccccoouunnttaabbllee ffoorr ddrraaffttiinngg,, nneeggoottiiaattiinngg aanndd rreevviieeww ooff eexxiissttiinngg aanndd nneeww ccoonnttrraaccttss ffoorr tthhee ttoottaall ssuuppppllyy cchhaaiinn aarrrraannggeemmeenntt ffoorr tthhee mmoovveemmeenntt ooff rraaww mmaatteerriiaallss aanndd ffiinniisshheedd pprroodduuccttss bbeettwweeeenn ppoorrttss aanndd sstteeeell ppllaanntt llooccaatteedd iinn DDoollvvii..

AAccccoommpplliisshheedd rreessppoonnssiibbiilliittyy ffoorr ffrreeiigghhtt nneeggoottiiaattiioonn,, ffiixxiinngg ooff vveesssseellss oonn ttiimmee cchhaarrtteerr//vvooyyaaggee cchhaarrtteerr ffoorr mmoovveemmeenntt ooff iittss rraaww mmaatteerriiaallss ii..ee.. ccooaall,, ccookkee &iirroonn oorree ffrroomm ddiiffffeerreenntt ssoouurrcciinngg ccoouunnttrriieess ttoo tthhee IInnddiiaann aanndd oovveerrsseeaass ppllaannttss (oovveerrsseeaass cchhaarrtteerriinngg)).

IInntteerraacctt wwiitthh vvaarriioouuss ffrreeiigghhtt ffoorrwwaarrddeerrss ffoorr ffiinnaalliizzaattiioonn ooff ““CCCo “ oon nnt ttr rra aac cct tt ooff AAffffrreeiigghhttmmeenntt”” ffoorr tthhee sshhiippmmeenntt ooff ffiinniisshheedd pprroodduucctt ffoorr ddeessttiinnaattiioonnss lliikkee UUSSAA aanndd pprreesseenntt lloonngg tteerrmm ccoonnttrraaccttss ttoo mmiittiiggaattee rriisskkss aassssoocciiaatteedd wwiitthh ffrreeiigghhtt aanndd sshhiippppiinngg..

HHaannddlleedd ttoottaall llooggiissttiiccss ffuunnccttiioonn iinncclluuddiinngg mmoovveemmeenntt tthhrroouugghh IInnddiiaann RRaaiillwwaayyss &RRooaadd aanndd ccoonnttaaiinneerriizzeedd mmoovveemmeenntt ooff ffiinniisshheedd pprroodduucctt ffrroomm ppllaanntt ttoo ppoorrtt ffoorr eexxppoorrtt..

TToo llooookk aafftteerr tthhee iimmppoorrtt,, llooggiissttiiccss aanndd rraaiill mmoovveemmeenntt ffoorr aabboouutt 22--33 MMMMTT ooff ccooaall aanndd tthheerreeffoorree nneeeedd ttoo hhaavvee ggoooodd eexxppoossuurree ttoo ttrraaddiinngg,, sshhiippppiinngg mmoovveemmeenntt aanndd llooggiissttiiccss.. TThhee oonnee mmuusstt hhaavvee hhaannddlleedd bbuullkk ccoommmmooddiittiieess aanndd wwoouulldd bbee rreessppoonnssiibbllee ttoo tthhee ooppeerraattiioonn aanndd mmaarrkkeettiinngg ooff bbuullkk pprroodduuccttss..

CCoooorrddiinnaatteedd wwiitthh PPoorrtt OOffffiicciiaallss ffoorr ppoorrtt ooppeerraattiioonnss aanndd mmoovveemmeenntt ooff mmaatteerriiaallss ccoommiinngg ttoo aanndd ffrroo ffrroomm ppoorrttss /ppllaanntt..

CCHHUURRCCHHGGAATTEE NNIIGGEERRIIAA LLIIMMIITTEEDD,, LLAAGGOOSS,, NNIIGGEERRIIAA MMAAYY 22000033 ––– JJAANN 22000044

(CChhuurrcchhggaattee ggrroouupp ooff ccoommppaanniieess iiss oonnee ooff tthhee lleeaaddiinngg iinndduussttrriiaall &ttrraaddiinngg hhoouusseess ooff NNiiggeerriiaa.. IIttss ccoorree aaccttiivviittyy iiss iinn tthhee iimmppoorrttaattiioonn aanndd ddiissttrriibbuuttiioonn ooff aaggrroo ccoommmmooddiittiieess lliikkee rriiccee &ssuuggaarr ssoouurrcceedd ffrroomm vvaarriioouuss oovveerrsseeaass ccoouunnttrriieess)) DDYY.. GGEENNEERRAALL MMAANNAAGGEERR (SSHHIIPPPPIINNGG))

SShhoouullddeerreedd tthhee rreessppoonnssiibbiilliittyy ooff mmaannaaggiinngg eennttiirree sshhiippppiinngg aaccttiivviittiieess tthhaatt iinncclluuddeedd cchhaarrtteerriinngg,pprreeppaarraattiioonn ooff CC//PP,, ffrreeiigghhtt nneeggoottiiaattiioonn,, llaayy ttiimmee ccaallccuullaattiioonn,, sseettttlleemmeenntt ooff ddeemmuurrrraaggee//ddiissppaattcchh,, mmaarriinnee ccaarrggoo iinnssuurraannccee,, vveesssseell ddiissppuuttee rreessoolluuttiioonn eettcc..

MMeettiiccuulloouussllyy hhaannddlleedd tthhee aarrrraannggeemmeennttss ooff sshhiipp''ss llooaaddiinngg//ddiisscchhaarrggiinngg ooppeerraattiioonnss iinn ppoorrttss..

IInntteerrffaacceedd &ccoooorrddiinnaatteedd wwiitthh SShhiippppeerrss,, SShhiipp oowwnneerrss,, PPoorrttss &CCuussttoommss eettcc..

SSttrreeaammlliinneedd tthhee pprroocceessss ttoo aavvooiidd aannyy ddeellaayyss//iirrrreegguullaarriittiieess aanndd ttooookk ccoorrrreeccttiivvee mmeeaassuurreess iinn ccoooorrddiinnaattiioonn wwiitthh sseerrvviiccee pprroovviiddeerrss,, ppoorrtt aauutthhoorriittiieess,, LLooccaall CCuussttoommss aanndd ootthheerrss..

DDeessiiggnneedd aanndd iimmpplleemmeenntteedd ssyysstteemm ffoorr mmaaiinnttaaiinniinngg pprrooppeerr rreeccoorrddss ttoo eelliimmiinnaattee eexxcceessss DDeemmuurrrraaggee ppaaiidd ttoo tthhee SShhiippppiinngg ccoo.. &PPoorrtt AAuutthhoorriittiieess aanndd aallssoo mmaaiinnttaaiinniinngg aa Z ZZe eer rro oo DDeebbiitt BBaallaannccee wwiitthh SShhiippppiinngg CCoommppaanniieess.. AADDAANNII EEXXPPOORRTTSS LLIIMMIITTEEDD,, AAHHMMEEDDAABBAADD//MMUUMMBBAAII MMAARRCCHH11999988 ––– MMAAYY 22000033 SSRR.. MMAANNAAGGEERR (LLOOGGIISSTTIICCSS &PPOORRTT OOPPEERRAATTIIOONNSS))

DDoonnnneedd tthhee rreessppoonnssiibbiilliittyy ooff mmaannaaggiinngg llooggiissttiiccss (RRaaiill &RRooaadd mmoovveemmeenntt)), sshhiippppiinngg aanndd ppoorrtt ooppeerraattiioonnss..

PPllaayyeedd aann iinnssttrruummeennttaall rroollee iinn ccoommmmiissssiioonniinngg aanndd ddeevveellooppiinngg ooff MMuunnddrraa ppoorrtt pprroommootteedd bbyy AAddaannii GGrroouupp

CClloosseellyy mmoonniittoorreedd oonn--sshhoorree &ooffff--sshhoorree aaccttiivviittiieess iinncclluuddiinngg ffiinnaalliizzaattiioonn ooff sshhiippppiinngg tteerrmmss ooff rreessppeeccttiivvee ssaallee &ppuurrcchhaassee ccoonnttrraaccttss ffoorr iinntteerrnnaattiioonnaall ttrraaddiinngg ooff bbuullkk ccoommmmooddiittiieess

(pprriimmaarriillyy ccooaall,, ccookkee &aaggrroo)).

PPrrooaaccttiivveellyy ccoonnttrriibbuutteedd iinn pprreeppaarraattiioonn ooff vvaarriioouuss ccoonnttrraaccttss ffoorr mmoovviinngg ccaarrggoo bbyy RRaaiill,RRooaadd

&SShhiipp ffrroomm &ttoo vvaarriioouuss ppoorrttss..

EEffffiicciieennttllyy hhaannddlleedd ttoottaall llooggiissttiiccss ffuunnccttiioonn ooff ssuuppppllyyiinngg iimmppoorrtteedd sstteeaamm ccooaall ttoo ddiiffffeerreenntt ppoowweerr ssttaattiioonnss uunnddeerr GGuujjaarraatt EElleeccttrriicciittyy BBooaarrdd bbyy mmoovviinngg eennttiirree ccaarrggoo iinn rraaiillwwaayy rraakkeess ffrroomm ppoorrtt ttoo ppllaanntt aafftteerr eennssuurriinngg ssaaffee ddiisscchhaarrggiinngg ooff ccaarrggoo ffrroomm tthhee vveesssseell..

PPiioonneeeerr iinn aappppooiinnttmmeenntt ooff eeffffiicciieenntt &ccoommppeetteenntt sstteevveeddoorriinngg,, hhaannddlliinngg aanndd cclleeaarriinngg aaggeenntt ffoorr ssmmooootthh aanndd ccoosstt eeffffeeccttiivvee cclleeaarraannccee ooff bbuullkk ccaarrggoo ffrroomm vvaarriioouuss IInnddiiaann ppoorrttss..

PPrrooffiicciieennttllyy ssttrruuccttuurreedd tthhee sseettttlleemmeenntt ooff LLaayyttiimmee &ddeemmuurrrraaggee /ddiissppaattcchh ccllaaiimm..

IInniittiiaatteedd tthhee ttuurrnnaarroouunndd eeffffoorrttss aanndd mmoonniittoorreedd iinnllaanndd mmoovveemmeenntt ooff ccaarrggoo bbyy rraaiill oorr rrooaadd ffrroomm aanndd ttoo vvaarriioouuss ppoorrttss.. WWiitthh mmaajjoorr tthhrruusstt oonn cchheecckkiinngg tthhee ppiillffeerraaggee,lloossss aanndd ssaaffeettyy ooff ccaarrggoo..

AArrrraannggeedd iinnssppeeccttiioonn,, ppaacckkaaggiinngg,, ttrraannssppoorrttaattiioonn,, ddooccuummeennttaattiioonn,, aanndd ccuussttoommss cclleeaarraanncceess ffoorr ssmmooootthh mmoovveemmeenntt ooff ggooooddss.. AAnnjjaannii KKuummaarr TThhaakkuurr PPaaggee 44 ooff 44 CCOONNTTAAIINNEERR CCOORRPP.. OOFF IINNDDIIAA LLTTDD..,GGUUWWAAHHAATTII &NNEEWW DDEELLHHII AAPPRR 11999933 ––– MMaarrcchh 11999988

(AA wwhhoollllyy oowwnneedd ssuubbssiiddiiaarryy ooff IInnddiiaann RRaaiillwwaayyss eennggaaggeedd iinn tthhee bbuussiinneessss ooff mmuullttiimmooddaall ttrraannssppoorrttaattiioonnss bbyy rraaiill,, rrooaadd aanndd sseeaa aanndd rruunnnniinngg aanndd mmaannaaggiinngg ddrryy ppoorrttss (II..CC..DD..) SSRR.. MMAANNAAGGEERR (OOPPEERRAATTIIOONNSS,MMAARRKKEETTIINNGG &BBUUSSIINNEESSSS DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT))

EEnnttrruusstteedd wwiitthh tthhee oonnuuss ooff mmaannaaggiinngg OOppeerraattiioonn,, CCoommmmeerrcciiaall &MMaarrkkeettiinngg aaccttiivviittiieess ooff ddrryy ppoorrttss (IICCDD)) aatt GGuuwwaahhaattii..

FFuullllyy rreessppoonnssiibbllee ffoorr ccoooorrddiinnaattiioonn wwiitthh NN..FF.. RRaaiillwwaayyss ffoorr rruunnnniinngg aanndd ooppeerraattiioonn ooff IICCDD..

SSuubbsseeqquueennttllyy ttrraannssffeerrrreedd ttoo ccoorrppoorraattee ooffffiiccee iinn NNeeww DDeellhhii wwiitthh aa ttaasskk ooff BBuussiinneessss DDeevveellooppmmeenntt aanndd tthhuuss ddeevviisseedd eeffffeeccttiivvee ssttrraatteeggiieess ffoorr ddiivveerrssiiffyyiinngg iittss bbuussiinneessss iinnttoo ccooaassttaall aanndd iinntteerrnnaattiioonnaall sshhiippppiinngg bbyy oowwnniinngg oorr cchhaarrtteerriinngg ssuuiittaabbllee vveesssseellss tthhuuss mmaakkiinngg CCOONNCCOORR aa rraaiill rrooaadd aanndd oocceeaann ccaarrrriieerr wwhhiicchh rreeqquuiirreedd ggoooodd lliiaaiissiioonniinngg wwiitthh MMiinniissttrriieess ooff RRaaiillwwaayyss & SShhiippppiinngg,GGoovvtt ooff IInnddiiaa..

BBuuiilltt &nnuurrttuurreedd rreellaattiioonnss wwiitthh AAuutthhoorriittiieess ooff MMiinniissttrryy ooff RRaaiillwwaayyss &SShhiippppiinngg,, GGoovvtt.. ooff IInnddiiaa..

HHAALLDDIIAA DDOOCCKK CCOOMMPPLLEEXX (UUNNDDEERR KKOOLLKKAATTAA PPOORRTT TTRRUUSSTT)),HHAALLDDIIAA JJAANN 11998877––AAPPRRIILL 11999933 TTRRAAFFFFIICC OOFFFFIICCEERR (SSHHIIPPPPIINNGG &CCAARRGGOO HHAANNDDLLIINNGG))

RReessppoonnssiibbllee ffoorr ppllaannnniinngg aanndd iittss eexxeeccuuttiioonn ffoorr sshhiippss &ccaarrggoo hhaannddlliinngg ooppeerraattiioonnss oonn bbooaarrdd

(sstteevveeddoorriinngg)) aass wweellll aass oonn sshhoorree ffoorr aallll bbuullkk,, bbrreeaakk--bbuullkk aanndd ccoonnttaaiinneerriizzeedd ccaarrggoo..

AAccccoouunnttaabbllee ffoorr ccaarrggoo mmoovveemmeenntt bbyy rraaiill aanndd rrooaadd ffrroomm tthhee ddoocckk iinncclluuddiinngg ppoorrtt rraaiillwwaayy ssiiddiinngg..

DDrroovvee iinniittiiaattiivveess ffoorr mmaannaaggiinngg tthhee ppoorrtt aanndd ppoorrtt cclleeaarraannccee aaccttiivviittiieess.. KKEEYY AACCHHIIEEVVEEMMEENNTTSS :

SSeelleecctteedd &ddeeppuutteedd ttoo NNeetthheerrllaannddss (HHoollllaanndd)) ttoo aatttteenndd ssppeecciiaalliizzeedd ttrraaiinniinngg pprrooggrraamm oonn

““P “ PPo oor rrt tt &SShhiippppiinngg ooppeerraattiioonnss aanndd mmoovveemmeenntt ooff ccaarrggoo bbyy RRaaiill

TTooookk oovveerr tthhee ccoommmmaanndd ooff HHHE EEAAADDD- -TTRRAADDIINNGG &SSHHIIPPPPIINNGG iinn mmyy pprreevviioouuss eemmppllooyymmeenntt uunnddeerr MMaannggrroovvee IInntteerrnnaattiioonnaall PPvvtt.. LLttdd.. wwiitthh zzeerroo ttuurrnnoovveerr –– – ffoorrmmaalliizzeedd tthhee bbuussiinneessss ppllaann ffoorr tthhee ccoommppaannyy aanndd ssuubbssttaannttiiaallllyy ccoonnttrriibbuutteedd iinn tthhee ggrroowwtthh ooff tthhee ccoommppaannyy iinn aacchhiieevviinngg aa ttuurrnnoovveerr ooff mmoorree tthhaann RRss.. 550000 ccrr.. iinn aa ssppaann ooff lleessss tthhaann ffiivvee yyeeaarrss iinn ssppiittee ooff ffaacciinngg ssoommee ffiinnaanncciiaall ccoonnssttrraaiinntt dduurriinngg tthhiiss ppeerriioodd..

SSeettttlleedd tthhee ccllaaiimm ccaassee rreellaatteedd ttoo cchhaarrtteerriinngg ooff aa vveesssseell iinn ffaavvoorr ooff tthhee ccoommppaannyy iinn aann AArrbbiittrraattiioonn iinn SSiinnggaappoorree iinn mmyy pprreevviioouuss eemmppllooyymmeenntt..

IInnttrroodduucceedd tthhee ccoonncceepptt ooff MMIISS rreeppoorrttiinngg ttoo uuppddaattee tthhee MMaannaaggeemmeenntt oonn rreegguullaarr bbaassiiss.. AACCAADDEEMMIIAA

BBaacchheelloorr ooff AArrttss (HHoonnss..)ffrroomm PPaattnnaa UUnniivveerrssiittyy..

SSppeecciiaalliisseedd ccoouurrssee oonn ““T “ TTh hhe ee uussee ooff MMaarriittiimmee TTrraannssppoorrtt:: FFuunnddaammeennttaallss ooff sshhiippppiinngg wwiitthh eessppeecciiaall rreeffeerraannccee ttoo bbuullkk sshhiippmmeenntt((ttrraammpp ttrraaddee ccoonndduucctteedd bbyy EEaasstteerrnn IInnddiiaa SShhiippppeerr ss AAssssoocciiaattiioonn,, KKoollkkaattaa (IInnddiiaa 11998899..

SSuucccceessssffuullllyy ccoommpplleetteedd ccoonnddeennsseedd ccoouurrssee iinn ““s “ ssh hhi iip pps ss cchhaarrtteerriinngg &ppoorrtt ooppeerraattiioonnss”” --- sshhiippppiinngg aanndd ttrraannssppoorrtt ccoolllleeggee,, RRootttteerrddaamm (HHoollllaanndd)) -11999966..

SSuucccceessssffuullllyy ccoommpplleetteedd ccoonnddeennsseedd ccoouurrssee oonn ““PPPooor “ rrt tt &SShhiippppiinngg OOppeerraattiioonnss iinn rreeffeerreennccee ttoo BBuullkk &CCoonnttaaiinneerr HHaannddlliinngg aatt ppoorrtt”” oorrggaanniizzeedd bbyy SSShhhi iippppppi iinnnggg aanndd TTrraannssppoorrtt CCoolllleeggee,, RRootttteerrddaamm (HHoollllaanndd -11999966.. TTRRAAIINNIINNGG

PPrrooffeessssiioonnaall DDiipplloommaa iinn ““PPPooor “ rrt tt OOppeerraattiioonnss &SShhiippppiinngg MMaannaaggeemmeenntt”” ffrroomm IInnddiiaann IInnssttiittuuttee ooff PPoorrtt MMaannaaggeemmeenntt,, KKoollkkaattaa –– – 11998877.. CCOOMMPPUUTTEERR LLIITTEERRAACCYY

BBaassiicc,, MMiiccrroossoofftt OOffffiiccee,, WWiinnddoowwss 22000000,, aanndd tthhee IInntteerrnneett.. DDOOBB :26.12.1959 GGeennddeerr :MMaallee

NNaattiioonnaalliittyy :IInnddiiaann LLooccaattiioonn PPrreeffeerreennccee :IInnddiiaa oorr AAbbrrooaadd MMaarriittaall SSttaattuuss :MMaarrrriieedd LLaanngguuaaggeess KKnnoowwnn :EEnngglliisshh &HHiinnddiiContact this candidate