Resume

Sign in

C Management Trainee

Location:
India
Posted:
June 24, 2019

Contact this candidate

Resume:

ÐÏ à á þÿ þÿÿÿ þÿÿÿ G H I ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿR o o t E n t r y ÿÿÿÿÿÿÿÿ ò Á 1 T a b l e ÿÿÿÿ Ö W o r d D o c u m e n t ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ D a t a

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ a º S u m m a r y I n f o r m a t i o n ÿÿÿÿ 5 D o c u m e n t S u m m a r y I n f o r m a t i o n 8 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ V @ñÿ V N o r m a l 1$ 4$ 7$ 8$ a KH OJ PJ _H aJ mH nH sH tH A òÿ D e f a u l t P a r a g r a p h F o n t J i óÿ J T a b l e N o r m a l ö 4Ö

l 4Ö aö

k ôÿÁ N o L i s t ÿÿÿÿ ÿÿ Ú Ì ì h 1 4 0

x P J

@ D + Ê+ â 4- l- Ž Â- Ð- Þ- ì- T. l/ r F1 î1 z3 ˆ4 Ú: 4< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q è, 0< 4 ê X ÿ œ

ÿ Œ ð8 ð

ñ ÿÿ ÿ ð ð ð0 ð ð

ð ðT

ð ƒ

ð0 ÿÿÿ ÿ Ä Å ð b ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ b ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ b ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ™b ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ šb ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ w b ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ wœb ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ b ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ Èû þ^ Èû` þ6 5 RHd ph CJ OJ QJ PJ o _ þ þ6 5 RHd ph CJ OJ QJ PJ o þ þ6 5 RHd ph CJ OJ QJ PJ o Ü 0ý þ^ 0ý` þ6 5 RHd ph CJ OJ QJ PJ o Ü ü þ^ ü` þ6 5 RHd ph CJ OJ QJ PJ o Ü ü þ^ ü` þ6 5 RHd ph CJ OJ QJ PJ o Ü 0ý þ^ 0ý` þ5 RHd ph CJ OJ QJ PJ o h h 5 RHd ph CJ OJ QJ PJ o Ü 5 b”\ÿÿ ÿÿ b”\ÿÿ ÿÿ b”\ÿÿ ÿÿ b”\ÿÿ ÿÿ b”\ÿÿ ÿÿ b”\ÿÿ ÿÿ b”\ÿÿ ÿÿ b”\ÿÿ ÿÿ b”\ÿÿ ÿÿ b”\ÿÿ ÿÿ b”\ÿÿ ÿÿ b”\ÿÿ ÿÿ b”\ÿÿ ÿÿ b”\ÿÿ ÿÿ b”\ÿÿ ÿÿ b”\ÿÿ ÿÿ b”\ÿÿ ÿÿ b”\ÿÿ ÿÿ b”\ÿÿ ÿÿ b”\ÿÿ ÿÿ b”\ÿÿ ÿÿ b”\ÿÿ ÿÿ b”\ÿÿ ÿÿ b”\ÿÿ ÿÿ b”\ÿÿ ÿÿ b”\ÿÿ ÿÿ b”\ÿÿ ÿÿ b”\ÿÿ ÿÿ b”\ÿÿ ÿÿ šb”\ÿÿ ÿÿ šb”\ÿÿ ÿÿ šb”\ÿÿ ÿÿ b”\ÿÿ ÿÿ b”\ÿÿ ÿÿ b”\ÿÿ ÿÿ b”\ÿÿ ÿÿ šb”\ÿÿ ÿÿ b”\ÿÿ ÿÿ b”\ÿÿ ÿÿ b”\ÿÿ ÿÿ b”\ÿÿ ÿÿ b”\ÿÿ ÿÿ b”\ÿÿ ÿÿ b”\ÿÿ ÿÿ œb”\ÿÿ ÿÿ œb”\ÿÿ ÿÿ œb”\ÿÿ ÿÿ œb”\ÿÿ ÿÿ b”\ÿÿ ÿÿ b”\ÿÿ ÿÿ b”\ÿÿ ÿÿ b”\ÿÿ ÿÿ b”\ÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ P N a n u m G o t h i c W i n g d i n g s G T i m e s N e w R o m a n N a n u m G o t h i c W i n g d i n g s G T i m e s N e w R o m a n G ÿ* àAx À ÿ T i m e s N e w R o m a n 5 S y m b o l 3

ÿ* àCx À ÿ A r i a l

Ÿ A r i a l B l a c k W i n g d i n g s ÿ àûýÇj Ÿ M S M i n c h o A G o t h a m S S m B A

Ÿ T r e b u c h e t M S N a n u m G o t h i c ÿ* àCx À ÿ C o u r i e r N e w W i n g d i n g s 3 A ï ë B Ÿ C a m b r i a M a t h Ð h g+p

2 3 ! 0

0

0 0 0 0 ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ=ÿ]ÿàÿ 0

0 0 0 0 0 ÿ ÿ;ÿ[ÿæÿ Á ÿÿ ì¥Á M øR 4 bjbj'2'2 EX EX ÿÿ ÿÿ ÿÿ l 8 8 8 8 8 8 8 h h h h 8 D ä D h x D Z p p p ô h c 8 8 c 8 8 p 8 p í ô 8 p 8 p Z 8 8 0 t 8 8 h p h h N U R U L I S L A M

C e l l : + 9 1 - 9 8 0 4 1 4 5 3 1 1 w w E - m a i l : - H Y P E R L I N K " m a i l t o : i s l a m . n u r u l 0 @ m a i l . c o m " i s l a m . n u r u l 0 @ g m a i l . c o m

A d d r e s s : 5 3 / A K a z i P a r a L a n e, S h i b p u r, H o w r a h - 7 1 1 1 0 2 .

A b o u t 8 y e a r s o f v a s t & d i v e r s i f i e d e x p e r i e n c e i n t h e f i e l d o f T e l e c o m, n e t w o r k, W i n d o w s d e s k t o p s u p p o r t a n d s e r v e r .

C u r r e n t l y d e s i g n a t e d a s P r o j e c t I n c h a r g e - D r o n T e c h n o l o g y S o l u t i o n s P v t . L t d .

C a r e e r O b j e c t

I a m a t e c h n i c a l l y w e l l s o u n d h a r d w o r k i n g, a n d h o n e s t, 2 4 - h o u r s w o r k i n g c a p a b i l i t y, l o o k i n g f o r a p o s i t i o n t o i m p r o v e m y a n a l y t i c a l s k i l l s . k n o w l e d g e o f T e l e c o m, N e t w o r k, S e r v e r 2 0 0 8, E l e c t r o n i c s & T e l e c o m m u n i c a t i o n, i n a n i n d u s t r y w h i c h o f f e r s p r o f e s s i o n a l g r o w t h, I m p r o v e m e n t o f s k i l l s a l o n g w i t h r e s o u r c e f u l a n d f l e x i b l e o p p o r t u n i t i e s . T o g a i n a d e q u a t e s k i l l s f r o m t h e w o r k e n v i r o n m e n t . T o w o r k i n a n o r g a n i z a t i o n o f g r o w t h - o r i e n t e d e n v i r o n m e n t t h a t p r o v i d e s u n l i m i t e d s c o p e f o r t h e p r o j e c t s o f c h a l l e n g i n g n a t u r e . M y c o m m u n i c a t i o n s k i l l s, p o s i t i v e a t t i t u d e, h a r d w o r k a n d c o m m i t m e n t t o w a r d s w o r k w i l l p r o v e t o b e a v a l u a b l e a s s e t t o y o u r e s t e e m e d o r g a n i z a t i o n .

C a r e e r P r o f i l e

D r o n T e c h n o l o g y S o l u t i o n s P v t . L t d . K o l k a t a

P r o j e c t I n c h a r g e . ( A p r i l " 2 0 1 6 " - t i l l d a t e

J o b P r o f i l e :

B u i l d, m a n a g e a n d m o t i v a t e a l l m e m b e r s o f t h e t e a m o f f i e l d e n g i n e e r s .

M a n a g e C u s t o m e r s a n d V e n d o r s .

B u d g e t i n g a n d p r o j e c t m a n a g e m e n t .

M a i n t a i n i n g D a y t o D a y r e p o r t .

T r a i n i n g S t a f f o n M W I & C, I W A N I & C, G S M I & C, L O S S u r v e y .

E n s u r e d a i l y / w e e k l y r e p o r t i n g t o c l i e n t a n d c u s t o m e r s i s a c c u r a t e a n d o n t r a c k .

C o m m u n i c a t e p r o j e c t s t a t u s r e p o r t s t o t h e c u s t o m e r a n d e x e c u t i v e l e a d e r s h i p t e a m i n c l u d i n g r i s k a s s e s s m e n t s a n d m i t i g a t i o n p l a n s .

L e a d i n t e r n a l a n d e x t e r n a l d e p l o y m e n t m e e t i n g s w i t h o t h e r m a n a g e r s a n d t e a m m e m b e r s t o r e v i e w t h e s t a t u s o f e a c h j o b a n d i m p l e m e n t c h a n g e s a s n e c e s s a r y t o e n s u r e t i m e l y p r o j e c t c o m p l e t i o n .

E n s u r e t h a t a l l j o b s a r e m a i n t a i n e d i n a p r o j e c t t r a c k i n g s y s t e m, i n v o i c e d a n d c l o s e d w i t h c o m p l e t e a c c u r a c y .

E n s u r e a c c u r a t e a n d c o m p l e t e f i l e s a r e m a i n t a i n e d f o r p r o j e c t s a n d a p p r o p r i a t e c l o s e - o u t d o c u m e n t s a r e d i s t r i b u t e d i n a t i m e l y m a n n e r i n a c c o r d a n c e w i t h c o r p o r a t e a n d c u s t o m e r s t a n d a r d s .

C a r r y i n g o u t o t h e r d u t i e s a s m a y b e r e q u e s t e d b y m a n a g e m e n t .

B L U E C O R E S Y S T E M P V T L T D K o l k a t a

S E N I O R S Y S T E M E N G I N E E R . ( J u n e " 2 0 1 4 " M a r c h 2 0 1 6

J o b P r o f i l e :

M a i n t a i n i n g A c t i v e D i r e c t o r y s e r v e r 2 0 0 8 .

P r o v i d i n g c o m p u t e r s u p p o r t s e r v i c e s b o t h f o r s o f t w a r e a n d h a r d w a r e f o r a n o r g a n i z a t i o n ' s e m p l o y e e s

T e s t i n g o f c o m p u t e r s a n d e n s u r i n g t h a t c o m p u t e r s y s t e m s a r e f u n c t i o n i n g p r o p e r l y .

P h y s i c a l s e t t i n g u p o f c o m p u t e r s a n d s o f t w a r e s y s t e m i n s t a l l a t i o n f o r v a r i o u s c o m p u t e r a p p l i c a t i o n s a n d p r o g r a m s

I d e n t i f y i n g a n d s o l v i n g a n y p r o b l e m s t h a t a f f e c t c o m p u t e r o p e r a t i n g s y s t e m s .

D i s c u s s i n g w i t h i n d i v i d u a l s t a f f m e m b e r s w h o w o r k o n t h e c o m p u t e r s w h a t t h e p r o b l e m s i s i n o r d e r t o f i g u r e o u t h o w t o h e l p s o l v e t h e p r o b l e m .

H e l p i n e x a m i n a t i o n o f n e t w o r k s e r v e r s e q u i p m e n t a n d m a i n t e n a n c e

M a i n t e n a n c e o f n e t w o r k i n g s y s t e m s

M a i n t e n a n c e a n d u p g r a d i n g o f c o m p u t e r s y s t e m s o r o f f e r i n g r e c o m m e n d a t i o n s o n u p g r a d e s n e e d e d

N e t w o r k i n g a n d c o n n e c t i n g c o m p u t e r s w i t h i n t h e s a m e o r g a n i z a t i o n t o e n h a n c e c o m m u n i c a t i o n

T r a i n i n g s t a f f a n d o r i e n t i n g t h e m o n h o w t o u s e c o m p u t e r h a r d w a r e a n d s o f t w a r e s y s t e m s

T r o u b l e s h o o t i n g r o u t i n e p r o b l e m s a n d m a i n t e n a n c e o f s e r v e r s

C a r r y i n g o u t o t h e r d u t i e s a s m a y b e r e q u e s t e d b y m a n a g e m e n t .

C h e n n a i D a t a c o m P v t L t d K o l k a t a ( E a s t e r n R e g i o n ) S i e m e n s P r o j e c t s

K o l k a t a A u t o m a t i c M a i l P r o c e s s i n g C e n t r e ( G o v t

M a i n t e n a n c e E n g i n e e r - A u t o m a t i o n I n d u s t r i a l s P r o j e c t ( M M S, L S M ( S e p " 2 0 1 2 " - M a y " 2 0 1 4

J o b P r o f i l e :

M a i n t e n a n c e o f N e t w o r k, S e r v e r 2 0 0 8 a n d C o m p u t e r H a r d w a r e .

C o n f i g u r e d R o u t e r, S w i t c h s e r i e s 2 8 0 0, S e r v e r 2 0 0 8 .

I n s t a l l a t i o n & S e t t i n g t h e N e t w o r k i n g, P a t c h C a b l e .

T e s t i n g & c h e c k i n g a l l E l e c t r i c a l W i r i n g .

I n s t a l l a t i o n & S e t t i n g t h e A S I M o d u l e & A S I C o n t r o l l e r, F e s t o M o d u l e .

I n s t a l l a t i o n & S e t t i n g t h e 3 G, 4 G C a m e r a .

I n s t a l l a t i o n & S e t t i n g t h e S e n s o r S I C K H L G, S I C K M L G ( P r o f i - b u s

C o m m i s s i o n & I n s t a l l a t i o n t h e B A R C O D E P R I N T E R, B A R C O D E P C, B A R C O D E R E A D E R, B A R C O D E V E R I F I E R S y s t e m s .

S e t t i n g t h e P o w e r D i s t r i b u t i o n B o x, D B B o x,

I n s t a l l a t i o n & S e t t i n g t h e B l a c k A S I C a b l e, Y e l l o w A S I C a b l e, P r o f i - b u s C a b l e .

I n s t a l l a t i o n & S e t t i n g t h e D i f f e r e n t t y p e o f P o w e r C a b l e ( 2 4 v, 2 3 0 v, 4 0 0 v

R e a d y & T e s t i n g o f 3 p h a s e i n d u c t i o n m o t o r, M O V I - M O T ( 0 . 7 5 k w )

A l l t y p e s o f C o n t r o l l i n g l i k e ( r e l a y, C o n t r a c t o r, S a f e t y S w i t c h, D C I n j e c t i o n B r e a k e r, S M P S b a s e d p o w e r S u p p l y

I n s t a l l a t i o n & A s s e m b l e C i r c u i t C a r d C C A, P - A D X 9 9, P - D I O 2 1, P - D M E 2 1, P - D D M 1 0, P - D Z 9 0, P - F A T 9 4 _ X, P - M P U _ 9 4 .

M a i n t a i n i n g t h e s p e a r s t o c k r e g i s t e r .

A c a d e m i c / T e c h n i c a l Q u a l i f i c a t i o n

Q u a l i f i c a t i o n I n s t i t u t i o n B o a r d Y e a r

M a t r i c u l a t i o n

D I P L O M A i n

E l e c t r o n i c s & T e l e c o m m u n i c a t i o n

B . T e c h i n

E l e c t r o n i c s & C o m m u n i c a t i o n

S o u t h E n d C e n t r e S c h o o l

I E T E

C M J U n i v e r s i t y

I . C . S . E

D E L H I

S H I L O N G

2 0 0 1

2 0 0 8

2 0 1 2

A c a d e m i c / T e c h n i c a l Q u a l i f i c a t i o n

Q u a l i f i c a t i o n

I n s t i t u t i o n

U n i v e r s i t y

Y e a r

A d v a n c e D i p l o m a i n S y s t e m a n d N e t w o r k i n g

N I I T

N I I T

2 0 1 2

P r e v i o u s A s s i g n m e n t .

I h a v e d o n e m y A u t o m a t i o n t r a i n i n g o n D E L H I A M P C ( L S M, M M S M a c h i n e ) b y S I M E N S A G ( G e r m a n y ) w i t h d u r a t i o n t w o m o n t h s .

C o m p u t e r P r o f i c i e n c y

O p e r a t i n g s y s t e m s - W i n d o w s 9 8, 2 0 0 0 P r o f e s s i o n a l, X P a n d W i n 7,

C C N A

A c t i v e D i r e c t o r y S e r v e r 2 0 0 3, 2 0 0 8

C o m p u t e r A s s e m b l i n g

P e r s o n a l P a r t i c u l a r s

D a t e o f B i r t h : 3 1 s t D e c 1 9 8 3 .

L a n g u a g e s K n o w n : E n g l i s h, H i n d i a n d B e n g a l i .

H o b b i e s : I n t e r n e t S u r f i n g, P l a y i n g C r i c k e t .

N a t i o n a l i t y : I N D I A N

M a r i t a l S t a t u s : M a r r i e d .

T r a n s p a r e n t, f r i e n d l y w o r k i n g e n v i r o n m e n t, r a p i d g r o w t h o p p o r t u n i t y a n d g o o d C o m p e n s a t i o n .

D e c l a r a t i o n

I h e r e b y d e c l a r e t h a t a l l t h e i n f o r m a t i o n g i v e n a b o v e i s c o r r e c t & t r u e t o t h e b e s t o f m y k n o w l e d g e a n d b e l i e f .

D a t e : & & & & & & & S i g n a t u r e

P l a c e & & & & & & & &

N u r u l I s l a m

P a g e P A G E 3 o f 3

4 6 b d f h Ô Ö D R V b v x Ú ïÞϻϬϬϚ šxgXÏIÏIÏIÏXÏ

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph U 5 CJ OJ PJ QJ RHd ph 5 CJ OJ PJ QJ RHd ph ÿ 5 CJ OJ PJ QJ RHd ph ÿ #U 5 CJ OJ PJ QJ RHd ph ÿ

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph U j 5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph 5 CJ$ OJ PJ QJ RHd ph 5 CJ$ OJ PJ QJ RHd ph x b

ä Å Å š o a$

&

F

Æ h ^ h ^ h þ dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ MÆ

ÿæææ a a$

&

F

Æ h ^ h ^ h þ dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ MÆ

ÿæææ a a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ PÆ ÿ$

a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a x b

V Z x z Ø N P j l n ü 8 º Ì Ð J œ ê ì Æ B

à

Þ 2! 4! 6 4 Ž$ â$ p% Â% D j ü) Ä 6+ 8 š+ Ê+ Ö+ à+ â+ æ x è eÚ b ¢ À þ

Ê T V X Z v Ô Ö Ø L P h l n ú ü 6 8 z º Ê Ì ïÞÏÀï ïÞÏ Ï‘ Ï Ï sÏÞÏÀïÏ Ï ÞïÞÏÞÏÞÏÞÏÞïÏïÞ

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ

QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph 5 6 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph 5 6 CJ OJ PJ QJ RHd ph 5 6 CJ OJ PJ QJ RHd ph

V Z x Ý a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ MÆ

ÿààà NÆ ÿ a a h ^ h ^ h dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ MÆ

ÿæææ è, ò 4- 6- 8 h- l Œ- Ž À- Â- Ä- Î- Ð- Ò- Ô- Ö- Ø- Ú- Ü- Þ- à- â- ä- æ- è- ê- ì- î- ð- 6. 8. T. j ˆ. ž. B/ V/ X/ l/ n/ p/ r/ t/ v/ x/ z ª 0 –0 À0 F1 P1 –1 Â1 Ä1 î1 ò1 J2 ®2 03 z3 Ä3 Æ3 È3 4 ˆ4 4 ˆ5 Š5 Ø6 ú7 Ú 0 eÌ Ì Î Ð F H J š œ J L Æ È Ö Ø à â è ì èÒÁè«ÁèÁèÁšÁ zkšk\Á\š\M\M\M\z

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph 5 6 CJ OJ PJ QJ RHd ph 5 6 CJ OJ PJ QJ RHd ph 5 CJ OJ PJ QJ RHd phgiz qÊ

ÿÿÿ 5 6 CJ OJ PJ QJ RHd ph 5 CJ OJ PJ QJ RHd phDEE qÊ

ÿÿÿ 5 6 CJ OJ PJ QJ RHd ph qÊ

ÿÿÿ

x z Ø N P â â Ç œ Ç Ç a$

&

F

Æ þ dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ MÆ

ÿæææ a a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a 0< 2< 4 ì Z Ä Æ B

^

Þ

à

Ü Þ @ 0! 6! v! š º Þ! ì 2# 4 Œ$ Ž$ à$ â$ n% p% À% Â% B& D h' j ðáРРРРРРРРРРРРЮŸðŸð ðŸðáðáðáÐ Ðð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph 5 6 CJ OJ PJ QJ RHd ph 5 6 CJ OJ PJ QJ RHd ph 5 6 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph P j l n ü 8 ä ä ä o a$

&

F Ð ^ Ð ^ Ð þ dð 1$ 4$ 7$ 8$ G MÆ

ÿÿÿÿ a$

&

F Ð ^ Ð ^ Ð þ dð 1$ 4$ 7$ 8$ G MÆ

ÿÿÿÿ a$

&

F Ð ^ Ð ^ Ð þ dð 1$ 4$ 7$ 8$ G MÆ

ÿÿÿÿ a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a ž ú) ü) Â* Ä 4+ 8 š+ È+ Ê+ Ô+ Ö+ Þ+ à+ â+ ä+ æ v, x æ, è, ð, ò 2 f- h- ïÞïÞïÞïÞïÞÏÞÀÏÀÏ

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph 5 6 CJ OJ PJ QJ RHd ph 5 6 CJ OJ PJ QJ RHd ph 2 º Ì Ð J Ø Š c a$

&

F

Ð ^ Ð ^ Ð þ dð 1$ 4$ 7$ 8$ G MÆ

ÿÿÿÿ a$

&

F

Ð ^ Ð ^ Ð þ dð 1$ 4$ 7$ 8$ G MÆ

ÿÿÿÿ a$

&

F Ð ^ Ð ^ Ð þ dð 1$ 4$ 7$ 8$ G MÆ

ÿÿÿÿ a$

&

F Ð ^ Ð ^ Ð þ dð 1$ 4$ 7$ 8$ G MÆ

ÿÿÿÿ a$

&

F Ð ^ Ð ^ Ð þ dð 1$ 4$ 7$ 8$ G MÆ

ÿÿÿÿ h- j- l- z Š Ä- Ì- Î- Ð- ð- 4. 6. 8. R. T. h. j ˆ. œ. ž.

/ B/ T/ V/ X/ j/ l/ n ª 0 –0 0 À0 D1 F1 N1 P1 ”1 –1 ðáðáðáðÒðáðáðáðÒÃ ¥ áðÒðáðÒáðÒáðáÒÃðáÒðáðáðÒáðÒáðÒÃ

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph J œ Ø Š o o a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a a$

&

F Ð ^ Ð ^ Ð þ dð 1$ 4$ 7$ 8$ G MÆ

ÿÿÿÿ a$

&

F

Ð ^ Ð ^ Ð þ dð 1$ 4$ 7$ 8$ G MÆ

ÿÿÿÿ a$

&

F Ð ^ Ð ^ Ð þ dð 1$ 4$ 7$ 8$ G MÆ

ÿÿÿÿ 1 À1 Ä1 ì1 î1 ð1 ò1 02 42 H2 J2 ¬2 ®2 .3 03 x3 z3 Â3 È3 4 ˆ4 ž4 4 5 Š5 Ö6 Ø6 ä6 ò6 ø7 ú7 09 @9 Ø: Ú: ð; ú ðáðáðáðÐðáðáðáðáðáðáðáðáðáðÁðáðÁðáð ðᣒƒr U 5 CJ OJ

PJ QJ

RHd ph

5 CJ OJ

PJ QJ

RHd ph U 5 CJ OJ

PJ QJ

RHd ph

5 CJ OJ

PJ QJ

RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph 5 CJ H* OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph ê ì Ô a$

&

F

Æ h Ð Ð ^ Ð ^ Ð þ dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a a$

&

F

Æ þ dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ MÆ

ÿæææ a 2< 4< ðßÐÁ h 4Ì hNlE 5 CJ OJ

PJ QJ

RHd ph

5 CJ OJ

PJ QJ

RHd ph

5 CJ OJ

PJ QJ

RHd ph U 5 CJ OJ

PJ QJ

RHd ph

5 CJ OJ

PJ QJ

RHd ph Æ B

Ù g A a$

&

F

Æ h Ð Ð ^ Ð ^ Ð þ dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a a$

&

F

Æ h Ð Ð ^ Ð ^ Ð þ dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a a$

&

F

Æ h Ð Ð ^ Ð ^ Ð þ dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a a$

&

F

Æ h Ð Ð ^ Ð ^ Ð þ dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a a$

&

F

Æ h Ð Ð ^ Ð ^ Ð þ dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a

à

Þ Ù g A a$

&

F

Æ h Ð Ð ^ Ð ^ Ð þ dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a a$

&

F

Æ h Ð Ð ^ Ð ^ Ð þ dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a a$

&

F

Æ h Ð Ð ^ Ð ^ Ð þ dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a a$

&

F

Æ h Ð Ð ^ Ð ^ Ð þ dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a a$

&

F

Æ h Ð Ð ^ Ð ^ Ð þ dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a 2! 4! 6 Ù g a$

&

F

Æ Ð ^ Ð ^ Ð þ dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ MÆ

ÿæææ a$ a$

Æ h Ð Ð ^ Ð ^ Ð dð 1$ 4$ 7$ 8$ G a$

&

F

Æ h Ð Ð ^ Ð ^ Ð þ dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a a$

&

F

Æ h Ð Ð ^ Ð ^ Ð þ dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a 4 ä ä ä ä a$

&

F

Æ

h þ dð 1$ 4$ 7$ 8$ G a$

&

F

Æ

h þ dð 1$ 4$ 7$ 8$ G a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a Ž$ â$ p% Â% D& Ù g A a$

&

F$

Æ þ dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a a$

&

F#

Æ þ dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a a$

&

F"

Æ þ dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a a$

&

F!

Æ þ dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a a$

&

F

Æ þ dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a D j Ù g A a$

&

F)

Æ þ dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a a$

&

F(

Æ þ dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a a$

&

F'

Æ þ dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a a$

&

F&

Æ þ dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a a$

&

F%

Æ

 þ dð 1$ 4$ 7$ 8$ G ü) Ä Ù p p a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a a$

&

F,

Æ þ dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a a$

&

F+

Æ þ dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a a$

&

F*

Æ þ dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a + â â â Ã Ã Ã a$

Æ h dð 1$ 4$ 7$ 8$ G a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a 6+ 8 š+ Ê+ ä ä Ç a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ If a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ MÆ

ÿààà NÆ ÿ a a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a Ê+ Ö+ à+ â+ Ý Ý C If c ”å Ö Ç

6 pÖ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ 2Ö 2Ö 2Ö 2Ö 4Ö

Ö Ö Ö

Ö

t aö a a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ If â+ æ Ý Ý Ý Ý a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ If a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ If x Ý Ý Ý Ý a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ If a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ If è, ò 4- Ý Ý Ý Ý Ý a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ If 4- 6- 8 h- l- Ý Ý Ý Ý Ý a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ If l Œ- Ž- Ý Ý Ý Ý Ý a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ If Ž Ý Ý Ý Ý a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ If a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ If À- Â- Ý Ý Ý Ý Ý a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ If Â- Ä- Î- Ð- Ý Ý C If c ”F

Ö Ç

6 pÖ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ 2Ö 2Ö 2Ö 2Ö 4Ö

Ö Ö Ö

Ö

t aö a a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ If Ð- Ò- Ô- Ö- Ø- Ú- Ü- Þ- ä ä ä ä ä ä ä a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a Þ- à- â- ä- æ- è- ê- ì- ä ä ä ä ä ä ä a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a ì- î- ð- 6. 8. T. ä a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ If a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ MÆ

ÿààà NÆ ÿ a a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a T. j ˆ. ž. . Ý Ý Ý Ý Ý a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ If Ý Ý C If c Ö ž

r

6 pÖ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ 2Ö 2Ö 2Ö 2Ö 4Ö

Ö Ö Ö

Ö

t aö a a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ If Ý Ý Ý Ý Ý a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ If B/ V/ X/ l/ Ý Ý Ý Ý a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ If l/ n/ p/ r/ e J J a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a If c Ö ž

r

6 pÖ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ 2Ö 2Ö 2Ö 2Ö 4Ö

Ö Ö Ö

Ö

t aö a r/ t/ v/ x/ z ä ä ä ä ä ä a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a ª 0 –0 À0 F1 Ø Ø a$

&

F-

Æ h Ð Ð ^ Ð ^ Ð þ dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ MÆ

ÿààà NÆ ÿ a F1 P1 –1 Â1 Ä1 î1 Ù r K a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ MÆ

ÿààà NÆ ÿ a a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a a$

&

F0

Æ h Ð Ð ^ Ð ^ Ð þ dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a a$

&

F/

Æ h Ð Ð ^ Ð ^ Ð þ dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a a$

&

F.

Æ h Ð Ð ^ Ð ^ Ð þ dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a î1 ò1 J2 ®2 03 z3 Ü ˆ 1 a$

&

F4

Æ h Ü h ^ h h dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a a$

&

F3

Æ

h Ü h ^ h h dð 1$ 4$ 7$ 8$ G a$

&

F2

Æ

h Ü h ^ h h dð 1$ 4$ 7$ 8$ G a$

&

F1

Æ

h Ü h ^ h h dð 1$ 4$ 7$ 8$ G a$

Æ Ü dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a z3 Ä3 Æ3 È3 4 ˆ4 Õ n n a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ MÆ

ÿààà NÆ ÿ a a$

Æ Ü h ^ h h dð 1$ 4$ 7$ 8$ G a$

&

F5

Æ

h Ü h ^ h h dð 1$ 4$ 7$ 8$ G ˆ4 4 ˆ5 Š5 Ø6 ú7 Ú: Ø ž ž a$

Æ Î dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ MÆ

ÿààà NÆ ÿ a Ú 0< 2< 4< à Á Á à a d 7$ 8$ G$ a a$

Æ à À dð 1$ 4$ 7$ 8$ G a$

Æ Î dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a 8 1 h Ð/ à ð Ð Ð Ð &P ?P AP º§ D d Ñ Ñ è è ðZ

ð

ð6 á A ÿ ð R ð šµ'aº& ÖÝFÿ è D F

ðà šµ'aº& ÖÝFÿÿØÿà JFIF ÿá …Exif MM b j 1 r 2 i œ È u u Adobe Photoshop 7.0 2010:05:06 11:38:33 ÿÿ W H H ÿØÿà JFIF H H ÿí Adobe_CM ÿî Adobe d ÿÛ

ÿÀ ÿÝ ÿÄ

3 1 AQa "q 2 B#$ RÁb34r ÑC %’Sðáñcs5 ¢ ƒ&D“TdE£t6 ÒUâeò ÃÓuãóF ÄÔäô¥µÅÕåõVfv ÆÖæö7GWgw Ç ç 5 1 AQaq" 2 B#ÁRÑð3$bár ’CS cs4ñ ƒ &5ÂÒD“T£ dEU6teâò ÃÓuãóF ÄÔäô¥µÅÕåõVfv ÆÖæö'7GWgw ÇÿÚ ï:?Gé é 3œìz Ic Äèß þÙgþE. ÿ áj ê ìN ÿ p1 í– äRý Ñ î 7ý ÏüŠº’Ji~Äèß þÙgþE/Ø þàc Û,ÿ È««—úÝõû ý\ ô ž¦[ú,Vk ý d8 7ZJv Eè IÀÆ rM5ÿ äUBϪ ßD·§

ÑÅ; ÌúKú XúÍÖo9Yù–8 @c\Y[[û ݪ X 6 Nº

ƒÿ _þE/Ø þàc Û,ÿ È céÖU~ PÉh§èÖmsÙ§æz/s Ù]^ øçêµ1¬ê8 Ü[ öÖK ?œâÏ Ô•o ~Äèß þÙgþE/Ø þàc Û,ÿ È ÖI Ã^S » ßkãÅŸé ýUÐ –—ìN ÿ p1 í– äRý Ñ î 7ý ÏüŠº’Ji~Äèß þÙgþE /£tvâ\æàc +y Ñ Oò š oô;ÿ âßÿ RRSÿÐôŽ ÿ áj ê ®ª] þFÀÿ ÂÔÿ Ô5]IJI$’SÈ Œ?®nú» Ì æ è ïí 6 yÌp äeØo˺^ 8îtŸßqŸ òWCþ22mê \3

X ºê`z íþ«í\Ó= 4·– ( D H h š“N;Á 5Î ƒ¦ *Æ?KêýVÀ(a Î é?ÖúNþÊÛÆÿ á® ÊÊ’ 6 -ÏQË,# ú

Y!ƒ$ w:<Õ® ÆÃé N£ vþú ÝßFZí ]ë~ à1ÁÖ=ö6gdéóUº Õ *1ì 7kÏÑq3Äîoõ“>ñ

}Ò}ÃÉâ ì >Ï‘Ž}Jìn Aˆwõ ýPúÛ…õŸ¦7 žÜœbAs ?8~õOÿ õáï}n Õ€CZ Åçä ÅïS ¥}uÅ/ŸO(œgGcoµ…ßõͪf

>ø’I$¥ fÿ C þ-ÿ õ%

ÿ ñoÿ ÿÑôŽ ÿ áj ê ®ª] þFÀÿ ÂÔÿ Ô5]IJI$’SóÇZ Ãë VnTï9·9Æu C Íú+Oê KÄÉsîs=F1Ð

Ç€Gÿ ìßZíÉ© —UN.hö ÌuOpÿ æ2» ©bÐéu;§c š]sëhõ Çé}# ÎÜ£Í/M ÈØ Òz :Y P ïLé¢È£ë M¦+Êe îow À=ýÁmãåaeV

klkµ iUj· Üâ bÁí Æ

7- ò ŸMm— 2 ªtfnk X]ä Š {

H•o£Âýcé,Ä dcèË Ê

š«!ôu*2)1eV ì>mpsWiõ Ê 0, <9õ âßÎ è,O© Wmë Yñq dä nis ë®ý

· “

w 4 € K H_Õú

—9ô îúNh'âBšdêF% fÿ C þ-ÿ õ%

ÿ ñoÿ ÿÒôŽ ÿ áj ê ®ª] þFÀÿ ÂÔÿ Ô5]IJI$’SåßZ þØâ 6åÖçVu Ãôšý

+gèÿ âÔó ò6 q > À>_N[ÿ Eiýx£ìö]d ö ö ÿ ÚÝïFÃØö U3q z_ û ü8ždô ÛmÆcÝUÔZÖ;#*ÍáÕ »í þu·îþoÑô[éÿ Áÿ £ÒèøÏÃÉ5 }7€g ŸßÑ Î#$C â4”:+iË êàdžèJV Ir:û –öâî> úEÒD »vÆû wîV Y f E Øø—:êšë\ zn ÒkYclgè««ôž§¦ÖS ëo]&S üÈoÒ gtÚnh iÚ5Û>Дd !R… mæ

WÛq Å » x æí ê

Ý7 Œ ùõ Û}6 ó=7þwï Ž§]Xø

Þ< þ¥ã ÛŽ

} ôï2;“ú1øïOŒ hGK ü N1 )

ŸùÏp’I+M fÿ C þ-ÿ õ%

ÿ ñoÿ ÿÓôŽ ÿ áj ê ®ª] þFÀÿ ÂÔÿ Ô5]IJI$’S X§Ó æ·m-Ü 2 »è» ^ÝÍ\wL í ¬ na,xþSN ÒjôUÀõlW`õœ¦pÛ_ë0ð

l Р㥎ú 9iž*'¦Ž Á=Ö}Wgã WTú &ÇŸðw6 Ù ý%{ýF*§.ö En{ 68ø µ ŒÑüå ù Ÿgµ úŸä Å@ l ¬wd»*oÆ

ûýFÙº+#è_-gé

ûµ Õ«eì

‘ðXwõ â W —F Téÿ ¢

(È/ 8 R »:¢êž®[~Ë ÂºÚ5$»Në¬ú Ò®éøŽõÛ ÇíkZ` 1 êmöïÜë ã Ž .wÑÄa –ç MŸô=EÚ)ðÃA/6 1“S IN R oô;ÿ âßÿ RQÐ3 ßÿ ÿ ú’’ŸÿÔôŽ ÿ áj ê ®ª] þFÀÿ ÂÔÿ Ô5]IJI$’R—

õæ UÖ Äû 7 xKßî]ËœÖ4 ä5£RN€. ëMNÈë ÇØ,ªÚG 5 s ïë~—Þ™”úY1

C þ Ñä ÎWjÀÊa.ÇÎ €íKX GÝc_ÿ Esö Œ;K`éô\<?ïȬëö

<d u Dº µ ù —[fC y{ãwý b eû À îqø* uû® ZÉŽ!C +4îº[P o õ’áë$ñ^‘ ö_P2NV.}Ä@9! ñÚ+®'üåÕ®/ê]à üŠLzy75€ê sksù>ßvÍ V ç*I 7ú

ÿ ñoÿ ©(è Ðïÿ ýIIOÿÕôŽ ÿ áj ê ®¬î•‘U

§úŽ q©

orK 8EÈ 7Ò Üò?àÙínô”ÛsšÑ. ܪ§:·Úh ÃÇç8 ŸÝoï=ßš cd e ˬi& µ w» éÿ Û‘uÍ šëšÜ Úè6í Ûô ûÎÞ™Æ É¦ TÃ79 ºÇ]UÞË*q$ ùŽeuý Í §þÜUþ 3¬bú 5™u è6 Ñÿ ðÚ ÿ &ÆWoý ìà ûêµþ 3 »žÖ 1¬w·þ üWýuSÍØÛ Ö 5c .Ÿ µÁ»w {lºÖ Á¥(Š?ÖÑ1 ÍÛ ^MBF£PGe\` í}myìáßâµ-Á Ž !Õ Ac ù Íÿ aIÕÇo U 14[ îä·¦4 ÐÖ J ö2ª 0 ŸC !š{ŒG ÒOòR Jt –æ oEÅ #"ÛŽh ôÛÿ tåW…K çME $i$þ ßü

&Öý¥•Àm ÃØ ÙUŽd~ë·3b3zx`im®.dŠ à ·ØÝ ú?èÕÀ(iÑ #d“Õ·FC. K\4s

Èø¢¬ê 1ñZë7 úk S }

ßø"%96 Ïmm'Óv Öý Ÿ Ušîöû 7þ‘ OT ê oô;ÿ âßÿ RT뺻4 9iÐ… ßèwÿ Å þ ¢ ÿÖï:Y Òû %N¬ —hÚYà

ÿ M_ ºždí#Wm‘ùÛ}žå—…ÕðñúWN Ôm– j Œ{4ŠÙ eÊã: Oqh

€C Œ õÿ ÔTË?ë Hì–à ‘ ý [i Cí3âÿ ¥»Ú¢Á–- o¦CŒs©>ßÍoø/øÏý+Qýa¥ ÁØì6 íÝsa§o©c, ~óö1LuF=ïo ŒÐ µ õZdHgÐmŸKk’2 JlÛë ¢íá n:mÝíÚß ª» k E šÚš@k ÄÀdÝgü' ßóÒoU¥Ö ý Ö h öÏÐ} ?ÈUú·T ^U, Â[îkö4îm—ZÙÛüÛ Cþ’ïø4MU”1µŸµ- Àæ5 ãm0=Æ é ãþ —?sY·ý ü" q\á ‘ S ú}

âìGº¦1µ ØÖ;sƒ Ÿœ>–íÍP«> C/} Øt eì{\#Øï þ ¢É !Ä ¬Ø úIÓ¢ÎÄ€#’ Ûz O 9îÛL–3Ú^

ˆ 8 Îulüç©äõ VZ x IÛ/sIö7ü ª bâeYe =@ºhnÈs Dìxôÿ Mÿ Cjd!DHíÑv\º OWfúqîËÆ

í~=Áðk2ÝÏõ^lcÄîõwûÿ ëjùÇs©sE® —íwq; ò W?Óè§ TÌ‘é, Ô Ë vû?á ú2èq å X ìÒ,¥ÛgÔú?ú+ÔV æÀèWM áa z` ù>æ ó =I õ3Ò

Œ £ À µ ê51µŸ

c6=Ì Ñô}Gz ÊújÉê¬7ìõ1 Áõ Ô· ÐŒ l¢Æê µû®i 5O¦êÃÃ9Ø oþ·þ¥ý

% ˧§ÚÜ Ëœ4" ã æ A b Œ7m ÏkÜvØÇ í Ãé~jlÞ£ÓîéÖ eV ©y º –xÿ Q EÕ ÿÙÿí @Photoshop 3.0 8BIM 8BIM í ÿÙ ÿÙ 8BIM 8BIM

x8BIM 8BIM ó 8BIM

8BIM

8BIM õ H /ff lff ff š 2 Z 5 8BIM ø p ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ è ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ è ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ è ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ è 8BIM 8BIM 8BIM 8BIM 8BIM I

U n t i t l e d - 3 null boundsObjc Rct1 Top long Leftlong Btomlong Rghtlong slicesVlLs Objc slice sliceIDlong groupIDlong originenum ESliceOrigin

autoGenerated Typeenum

ESliceType Img boundsObjc Rct1 Top long Leftlong Btomlong Rghtlong urlTEXT nullTEXT MsgeTEXT altTagTEXT cellTextIsHTMLbool cellTextTEXT horzAlignenum ESliceHorzAlign default vertAlignenum ESliceVertAlign default

bgColorTypeenum ESliceBGColorType None topOutsetlong

leftOutsetlong bottomOutsetlong

rightOutsetlong 8BIM 8BIM 8BIM s À W ÿØÿà JFIF H H ÿí Adobe_CM ÿî Adobe d ÿÛ

ÿÀ ÿÝ ÿÄ

3 1 AQa "q 2 B#$ RÁb34r ÑC %’Sðáñcs5 ¢ ƒ&D“TdE£t6 ÒUâeò ÃÓuãóF ÄÔäô¥µÅÕåõVfv ÆÖæö7GWgw Ç ç 5 1 AQaq" 2 B#ÁRÑð3$bár ’CS cs4ñ ƒ &5ÂÒD“T£ dEU6teâò ÃÓuãóF ÄÔäô¥µÅÕåõVfv ÆÖæö'7GWgw ÇÿÚ ï:?Gé é 3œìz Ic Äèß þÙgþE. ÿ áj ê ìN ÿ p1 í– äRý Ñ î 7ý ÏüŠº’Ji~Äèß þÙgþE/Ø þàc Û,ÿ È««—úÝõû ý\ ô ž¦[ú,Vk ý d8 7ZJv Eè IÀÆ rM5ÿ äUBϪ ßD·§

ÑÅ; ÌúKú XúÍÖo9Yù–8 @c\Y[[û ݪ X 6 Nº

ƒÿ _þE/Ø þàc Û,ÿ È céÖU~ PÉh§èÖmsÙ§æz/s Ù]^ øçêµ1¬ê8 Ü[ öÖK ?œâÏ Ô•o ~Äèß þÙgþE/Ø þàc Û,ÿ È ÖI Ã^S » ßkãÅŸé ýUÐ –—ìN ÿ p1 í– äRý Ñ î 7ý ÏüŠº’Ji~Äèß þÙgþE /£tvâ\æàc +y Ñ Oò š oô;ÿ âßÿ RRSÿÐôŽ ÿ áj ê ®ª] þFÀÿ ÂÔÿ Ô5]IJI$’SÈ Œ?®nú» Ì æ è ïí 6 yÌp äeØo˺^ 8îtŸßqŸ òWCþ22mê \3

X ºê`z íþ«í\Ó= 4·– ( D H h š“N;Á 5Î ƒ¦ *Æ?KêýVÀ(a Î é?ÖúNþÊÛÆÿ á® ÊÊ’ 6 -ÏQË,# ú

Y!ƒ$ w:<Õ® ÆÃé N£ vþú ÝßFZí ]ë~ à1ÁÖ=ö6gdéóUº Õ *1ì 7kÏÑq3Äîoõ“>ñ

}Ò}ÃÉâ ì >Ï‘Ž}Jìn Aˆwõ ýPúÛ…õŸ¦7 žÜœbAs ?8~õOÿ õáï}n Õ€CZ Åçä ÅïS ¥}uÅ/ŸO(œgGcoµ…ßõͪf

>ø’I$¥ fÿ C þ-ÿ õ%

ÿ ñoÿ ÿÑôŽ ÿ áj ê ®ª] þFÀÿ ÂÔÿ Ô5]IJI$’SóÇZ Ãë VnTï9·9Æu C Íú+Oê KÄÉsîs=F1Ð

Ç€Gÿ ìßZíÉ© —UN.hö ÌuOpÿ æ2» ©bÐéu;§c š]sëhõ Çé}# ÎÜ£Í/M ÈØ Òz :Y P ïLé¢È£ë M¦+Êe îow À=ýÁmãåaeV

klkµ iUj· Üâ bÁí Æ

7- ò ŸMm— 2 ªtfnk X]ä Š {

H•o£Âýcé,Ä dcèË Ê

š«!ôu*2)1eV ì>mpsWiõ Ê 0, <9õ âßÎ è,O© Wmë Yñq dä nis ë®ý

· “

w 4 € K H_Õú

—9ô îúNh'âBšdêF% fÿ C þ-ÿ õ%

ÿ ñoÿ ÿÒôŽ ÿ áj ê ®ª] þFÀÿ ÂÔÿ Ô5]IJI$’SåßZ þØâ 6åÖçVu Ãôšý

+gèÿ âÔó ò6 q > À>_N[ÿ Eiýx£ìö]d ö ö ÿ ÚÝïFÃØö U3q z_ û ü8ždô ÛmÆcÝUÔZÖ;#*ÍáÕ »í þu·îþoÑô[éÿ Áÿ £ÒèøÏÃÉ5 }7€g ŸßÑ Î#$C â4”:+iË êàdžèJV Ir:û –öâî> úEÒD »vÆû wîV Y f E Øø—:êšë\ zn ÒkYclgè««ôž§¦ÖS ëo]&S üÈoÒ gtÚnh iÚ5Û>Дd !R… mæ

WÛq Å » x æí ê

Ý7 Œ ùõ Û}6 ó=7þwï Ž§]Xø

Þ< þ¥ã ÛŽ

} ôï2;“ú1øïOŒ hGK ü N1 )

ŸùÏp’I+M fÿ C þ-ÿ õ%

ÿ ñoÿ ÿÓôŽ ÿ áj ê ®ª] þFÀÿ ÂÔÿ Ô5]IJI$’S X§Ó æ·m-Ü 2 »è» ^ÝÍ\wL í ¬ na,xþSN ÒjôUÀõlW`õœ¦pÛ_ë0ð

l Р㥎ú 9iž*'¦Ž Á=Ö}Wgã WTú &ÇŸðw6 Ù ý%{ýF*§.ö En{ 68ø µ ŒÑüå ù Ÿgµ úŸä Å@ l ¬wd»*oÆ

ûýFÙº+#è_-gé

ûµ Õ«eì

‘ðXwõ â W —F Téÿ ¢

(È/ 8 R »:¢êž®[~Ë ÂºÚ5$»Në¬ú Ò®éøŽõÛ ÇíkZ` 1 êmöïÜë ã Ž .wÑÄa –ç MŸô=EÚ)ðÃA/6 1“S IN R oô;ÿ âßÿ RQÐ3 ßÿ ÿ ú’’ŸÿÔôŽ ÿ áj ê ®ª] þFÀÿ ÂÔÿ Ô5]IJI$’R—

õæ UÖ Äû 7 xKßî]ËœÖ4 ä5£RN€. ëMNÈë ÇØ,ªÚG 5 s ïë~—Þ™”úY1

C þ Ñä ÎWjÀÊa.ÇÎ €íKX GÝc_ÿ Esö Œ;K`éô\<?ïȬëö

<d u Dº µ ù —[fC y{ãwý b eû À îqø* uû® ZÉŽ!C +4îº[P o õ’áë$ñ^‘ ö_P2NV.}Ä@9! ñÚ+®'üåÕ®/ê]à üŠLzy75€ê sksù>ßvÍ V ç*I 7ú

ÿ ñoÿ ©(è Ðïÿ ýIIOÿÕôŽ ÿ áj ê ®¬î•‘U

§úŽ q©

orK 8EÈ 7Ò Üò?àÙínô”ÛsšÑ. ܪ§:·Úh ÃÇç8 ŸÝoï=ßš cd e ˬi& µ w» éÿ Û‘uÍ šëšÜ Úè6í Ûô ûÎÞ™Æ É¦ TÃ79 ºÇ]UÞË*q$ ùŽeuý Í §þÜUþ 3¬bú 5™u è6 Ñÿ ðÚ ÿ &ÆWoý ìà ûêµþ 3 »žÖ 1¬w·þ üWýuSÍØÛ Ö 5c .Ÿ µÁ»w {lºÖ Á¥(Š?ÖÑ1 ÍÛ ^MBF£PGe\` í}myìáßâµ-Á Ž !Õ Ac ù Íÿ aIÕÇo U 14[ îä·¦4 ÐÖ J ö2ª 0 ŸC !š{ŒG ÒOòR Jt –æ oEÅ #"ÛŽh ôÛÿ tåW…K çME $i$þ ßü

&Öý¥•Àm ÃØ ÙUŽd~ë·3b3zx`im®.dŠ à ·ØÝ ú?èÕÀ(iÑ #d“Õ·FC. K\4s

Èø¢¬ê 1ñZë7 úk S }

ßø"%96 Ïmm'Óv Öý Ÿ Ušîöû 7þ‘ OT ê oô;ÿ âßÿ RT뺻4 9iÐ… ßèwÿ Å þ ¢ ÿÖï:Y Òû %N¬ —hÚYà

ÿ M_ ºždí#Wm‘ùÛ}žå—…ÕðñúWN Ôm– j Œ{4ŠÙ eÊã: Oqh

€C Œ õÿ ÔTË?ë Hì–à ‘ ý [i Cí3âÿ ¥»Ú¢Á–- o¦CŒs©>ßÍoø/øÏý+Qýa¥ ÁØì6 íÝsa§o©c, ~óö1LuF=ïo ŒÐ µ õZdHgÐmŸKk’2 JlÛë ¢íá n:mÝíÚß ª» k E šÚš@k ÄÀdÝgü' ßóÒoU¥Ö ý Ö h öÏÐ} ?ÈUú·T ^U, Â[îkö4îm—ZÙÛüÛ Cþ’ïø4MU”1µŸµ- Àæ5 ãm0=Æ é ãþ —?sY·ý ü" q\á ‘ S ú}

âìGº¦1µ ØÖ;sƒ Ÿœ>–íÍP«> C/} Øt eì{\#Øï þ ¢É !Ä ¬Ø úIÓ¢ÎÄ€#’ Ûz O 9îÛL–3Ú^

ˆ 8 Îulüç©äõ VZ x IÛ/sIö7ü ª bâeYe =@ºhnÈs Dìxôÿ Mÿ Cjd!DHíÑv\º OWfúqîËÆ

í~=Áðk2ÝÏõ^lcÄîõwûÿ ëjùÇs©sE® —íwq; ò W?Óè§ TÌ‘é, Ô Ë vû?á ú2èq å X ìÒ,¥ÛgÔú?ú+ÔV æÀèWM áa z` ù>æ ó =I õ3Ò

Œ £ À µ ê51µŸ

c6=Ì Ñô}Gz ÊújÉê¬7ìõ1 Áõ Ô· ÐŒ l¢Æê µû®i 5O¦êÃÃ9Ø oþ·þ¥ý

% ˧§ÚÜ Ëœ4" ã æ A b Œ7m ÏkÜvØÇ í Ãé~jlÞ£ÓîéÖ eV ©y º –xÿ Q EÕ ÿÙ 8BIM U A d o b e P h o t o s h o p A d o b e P h o t o s h o p 7 . 0 8BIM ÿá Hhttp://ns.adobe.com/xap/1.0 xpacket begin='ï» ' id='W5M0MpCehiHzreSzNTczkc9d'?>

<?adobe-xap-filters esc="CR"?>

<x:xapmeta xmlns:x='adobe:ns:meta/' x:xaptk='XMP toolkit 2.8.2-33, framework 1.5'>

<rdf:RDF xmlns:rdf='http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#' xmlns:iX='http://ns.adobe.com/iX/1.0/'>

<rdf:Description about='uuid:fb5b4c5d-58d3-11df-bb64-8d01c8acdc26'

xmlns:xapMM='http://ns.adobe.com/xap/1.0/mm/'>

<xapMM:DocumentID>adobe:docid:photoshop:fb5b4c57-58d3-11df-bb64-8d01c8acdc26</xapMM:DocumentID>

</rdf:Description>

</rdf:RDF>

</x:xapmeta>

<?xpacket end='w'?>ÿî Adobe d ÿÛ ÿÀ ÿÝ 4ÿÄ

1" AQa2# x 9qB Y 3$

‘ ÑR%ÁábC 4ñ 1 ðAQa q ÁÑáñ2# B R 3$brC ÒDTÿÚ ôSöÓûiý yßÛ—Ø 8ç À}“ó.kÌ “ûUå —ò j

ä\£•òŽEà® —ä “’r Îçó k“Z rÔÒصbW’GgfbEv?Ò£íyþÛ Â?Éï·ŸðïDOô û^ ï ò{íçü;Ñ ý*>Contact this candidate