Resume

Sign in

C Catia

Location:
Bangalore, Karnataka, India
Posted:
June 10, 2019

Contact this candidate

Resume:

ÐÏ à á þÿ * þÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿ4

þÿÿÿ 0 1 2 3 þÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿ9 þÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿR o o t E n t r y ÿÿÿÿÿÿÿÿ À F 8 W o r d D o c u m e n t ÿÿÿÿ 1H 0 T a b l e ÿÿÿÿÿÿÿÿ Ç D a t a

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ þÿÿÿ ì¥Á ˆ P KSKS 1H ÿÿ ÿÿ ÿÿ T T T T m Å L T q q q Ö ˆ T T q q T T T T Ž h q T L œ f `ñÿòÿf N o r m a l a$ 1$ 7$ 8$ H CJ mH sH nH tH _H OJ PJ QJ ^J aJ T T H e a d i n g 1 5 CJ KH OJ PJ QJ J aJ T A`òÿñÿT D e f a u l t P a r a g r a p h F o n t OJ PJ QJ ^J n i`óÿóÿn T a b l e N o r m a l V

4Ö 4Ö l 4Ö 4Ö l

OJ PJ QJ ^J J U`òÿñÿJ H y p e r l i n k B* OJ PJ QJ ^J `J ph ÿ V þo¢ ñÿV H e a d i n g 1 C h a r 5 CJ KH OJ PJ QJ J aJ ` þo¢ ñÿ B o d y T e x t C h a r CJ KH mH sH nH tH OJ PJ QJ ^J aJ B` òÿ B o d y T e x t 1$ 7$ 8$ H$ KH nH tH OJ PJ QJ ^J aJ N þo¢ ñÿN

F o o t e r C h a r CJ mH sH OJ PJ QJ ^J aJ D ` òÿD F o o t e r

Æ B OJ PJ QJ ^J N þo¢ ñÿN

H e a d e r C h a r CJ mH sH OJ PJ QJ ^J aJ D òÿD H e a d e r

Æ B OJ PJ QJ ^J n `ñÿòÿn

N o S p a c i n g a$ 1$ 7$ 8$ H CJ mH sH nH tH _H OJ PJ QJ ^J aJ Ì è

Ô R R

â j R

H èHÛ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ h=Qÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ l‘kÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ yÿ ÿ ÿC U R I C U L L U M V I T A E .

S A M E E R S U B E D A R .

B . E I N D U S T R I A L P R O D U C T I O N ( 2 0 1 7

M b n o : 0 8 1 4 7 7 6 5 3 5 4 .

E - M a i l I D :

s a m e e r s u b e d a r @ g m a i l . c o m .

A d d r e s s :

A l s t o m C o l o n y L t r t 1 1 t h C r o s s 2 / 8 S h a h a b a d , D i s t r i c t - G u l b a r g a - 5 8 5 2 2 9 P h : 0 8 1 4 7 7 6 5 3 5 4 .

C e r t i f i c a t e C o u r s e :

1 C a t i a V 5

2 . C o m p u t e r a i d e d d r a f t i n g a n d

3 D m o d e l i n g u s i n g s o l i d

W o r k s .

T e c h n i c a l S k i l l s :

E x c e l l e n t i n A u t o C A D .

S t r o n g k n o w l e d g e o f C o r e

M e c h a n i c a l s u b j e c t s .

3 . P r o f i c i e n c y i n C o m p u t e r

s k i l l s l i k e M S w o r d , e x c e l ,

P o w e r P o i n t , M S o u t l o o k

W i n 1 0 / X P / 7 .

C o r e C o m p e t e n c i e s :

G o a l O r i e n t e d .

D e d i c a t e d t o w a r d s w o r k .

P o s i t i v e a t t i t u d e .

S t r o n g c o m m u n i c a t i o n a n d i n t e r p e r s o n a l s k i l l .

S t r o n g w i l l p o w e r .

B e t t e r p l a n n i n g a n d c o o r d i n a t i o n .

F l e x i b l e & A d a p t a b l e .

P e r s o n a l D a t a :

D a t e o f B i r t h : 3 1 / 0 5 / 1 9 9 3

S e x : M a l e

N a t i o n a l i t y : I n d i a n

F a t h e r s N a m e : S h i v a -

s h a r a n a p a S u b e d a r

M o t h e r s N a m e : S e e m a

S u b e d a r .

L a n g u a g e s : E n g l i s h , K a n n a d a

, H i n d i .

C A R E E R O B E J C T I V E :

S e e k i n g f o r t h e i n d u s t r i a l e n g i n e e r i n g j o b p o s i t i o n i n p r o f i t o r i e n t e d o r g a n i z a t i o n w h e r e m y s k i l l s a n d k n o w l e d g e w i l l h a v e i m p o r t a n t u t i l i z a t i o n f o r t h e d e v e l o p m e n t o f o r g a n i z a t i o n a l p r o d u c t i v i t y .

A C A D E M I C C R E D E N T I A L S :

B . E i n I N D U S T R I A L P R O D U C T I O N f r o m P d a E n g i n e e r i n g C o l l e g e w i t h 7 6 % i n 2 0 1 7 .

P U C f r o m S t . M a r y C o l l e g e w i t h 6 0 % i n 2 0 1 1 .

S S L C f r o m M c c S c h o o l S h a h a b a d w i t h 5 0 % i n 2 0 0 9 .

A C H I E V E M E N T S a n d A W A R D S :

H o n o r e d 1 s t i n 1 0 0 m r t s a n d 2 0 0 m t r s r u n n i n g c o m p e t i t i o n i n s c h o o l .

H o n o r e d 1 s t i n G r o u p d a n c e , M o r a l p l a y , M o r a l s i g n i n g c o m p e t i t i o n i n s c h o o l .

H o n o r e d 3 r d i n L o n g j u m p , H i g h j u m p a n d G r o u p d a n c e i n s c h o o l .

H o n o r e d a s w i n n e r s i n i n t e r s c h o o l l e v e l c r i c k e t c o m p e t i t i o n .

P R O J E C T U N D E R T A K E N :

D e s i g n a n d I m p l e m e n t a t i o n o f P o r t a b l e M o b i l e P h o n e C h a r g e r u s i n g M u l t i D i r e c t i o n a l W i n d T u r b i n e E x t r a c t .

P r i n c i p l e : A w i n d t u r b i n e w o r k s o n a s i m p l e p r i n c i p l e . E n e r g y i n t h e w i n d t u r n s t w o o r t h r e e p r o p e l l e r - l i k e b l a d e s a r o u n d a r o t o r . T h e r o t o r i s c o n n e c t e d t o t h e m a i n s h a f t , w h i c h s p i n s a g e n e r a t o r t o c r e a t e e l e c t r i c i t y .

W o r k i n g : T h e f i r s t p r o c e s s i s d e s i g n i n g t h e b l a d e o f a w i n d t u r b i n e , d e s i g n o f t h e b l a d e m u s t b e s u i t a b l e f o r a i r s t r e a m r e s i s t a n c e a n d c o n s i d e r t h e w i n d f l o w b e h a v i o r a r o u n d t h e a i r f o i l . D C m o t o r i s a t t a c h e d t o t h e b l a d e a s t h e i n p u t o f w i n d t u r b i n e . I n p o r t a b l e m o b i l e p h o n e c h a r g e r , t h e o u t p u t b y t u r n i n g t h e b l a d e t h a t c a u s e b y a i r s t r e a m i s d c v o l t a g e . I n o r d e r t o e n s u r e t h e o u t p u t t h a t w i l l p r o d u c e c o n s t a n t i n d c v o l t a g e , f u l l w a v e r e c t i f i e r b r i d g e h a s b e e n u s e d . A f t e r t h a t , d c t o d c b o o s t c i r c u i t h a s b e e n u s e d t o c o n s t a n t t h e d c v o l t a g e o u t p u t .

P r o j e c t D u r a t i o n : 3 m o n t h s

P r o j e c t M e m b e r s : 3 .

I h e r e b y d e c l a r e t h a t a l l t h e d e t a i l s f u r n i s h e d a b o v e a r e t r u e t o t h e b e s t

o f m y k n o w l e d g e .

S A M E E R S U B E D A R . D A T E : J U N E 2 0 1 8

B D ˆ Š Œ š Æ Ê Ì íÛÇ ž uk_UQE7 CJ mH sH QJ

aJ CJ mH sH QJ

aJ CJ OJ

QJ

aJ 5 CJ OJ

QJ

aJ 5 CJ OJ

QJ

aJ CJ OJ

QJ

aJ CJ OJ

QJ

aJ 5 CJ aJ B* CJ mH sH OJ

QJ

J aJ ph333 (B* CJ mH sH OJ

QJ

J aJ ph333 &5 B* mH sH OJ

QJ

J ph333 &5 B* mH sH OJ

QJ

J ph333 #5 B* mH sH OJ

QJ

J ph333 #5 B* mH sH OJ

QJ

J ph333 Ì ú ü þ N R Ä Ì â ä æ è óêáØÊ Š~rfZNB6 CJ OJ

QJ

J

aJ CJ OJ

QJ

J

aJ CJ OJ

QJ

J

aJ 5 CJ OJ

QJ

aJ CJ OJ

QJ

J

aJ CJ OJ

QJ

J

aJ CJ OJ

QJ

J

aJ CJ OJ

QJ

J

aJ CJ OJ

QJ

J

aJ CJ H* OJ

QJ

J

aJ CJ OJ

QJ

J

aJ CJ OJ

QJ

J

aJ CJ OJ

QJ

J

aJ B* `J ph ÿ B* `J ph ÿ B* `J ph ÿ B* mH sH `J ph ÿ è * , . n p º èÑÎ ¢Œv`J4 *5 CJ KH mH sH nH tH OJ

QJ

aJ 5 CJ KH mH sH nH tH OJ

QJ

aJ 5 CJ KH mH sH nH tH OJ

QJ

aJ 5 CJ KH mH sH nH tH OJ

QJ

aJ 5 CJ KH mH @sH @nH tH OJ

QJ

aJ 5 CJ KH mH @sH @nH tH OJ

QJ

aJ 5 CJ KH mH @sH @nH tH OJ

QJ

aJ 5 CJ KH mH sH nH tH OJ

QJ

aJ 0J 5 CJ KH mH sH nH tH OJ

QJ

aJ -5 CJ KH mH sH nH tH OJ

QJ

aJ

à â ä

4

6

p

r

¦

ì

î

:

<

êÔÑÅ wlaVK@5 CJ OJ

QJ

^J aJ CJ OJ

QJ

^J aJ CJ OJ

QJ

^J aJ CJ OJ

QJ

^J aJ CJ OJ

QJ

^J aJ CJ OJ

QJ

^J aJ CJ OJ

QJ

^J aJ CJ OJ

QJ

^J aJ CJ OJ

QJ

^J aJ CJ OJ

QJ

^J aJ CJ OJ

QJ

^J aJ CJ OJ

QJ

^J aJ CJ OJ

QJ

aJ CJ OJ

QJ

aJ 0J 5 CJ KH mH sH nH tH OJ

QJ

aJ 5 CJ KH mH sH nH tH OJ

QJ

aJ

º

à

â

þ

. 0 T V Ø Ú

õêÞР«Ÿ”ˆ}qfZOC8 CJ OJ

QJ

^J aJ CJ OJ

QJ

J aJ CJ OJ

QJ

^J aJ CJ OJ

QJ

J aJ CJ OJ

QJ

^J aJ CJ OJ

QJ

J aJ CJ OJ

QJ

^J aJ CJ OJ

QJ

J aJ CJ OJ

QJ

^J aJ CJ OJ

QJ

J aJ CJ OJ

QJ

^J aJ CJ OJ

QJ

J aJ CJ OJ

QJ

J aJ CJ OJ

QJ

J aJ CJ OJ

QJ

^J aJ CJ OJ

QJ

^J aJ CJ OJ

QJ

^J aJ

J

L

N

j

l

¢

º

Ú

æ

è

H J z Ô óèÝÑÅ ©Ÿ– ƒypg^ULC CJ OJ

QJ

aJ CJ OJ

QJ

aJ CJ OJ

QJ

aJ CJ OJ

QJ

aJ CJ OJ

QJ

aJ CJ OJ

QJ

aJ CJ OJ

QJ

aJ CJ OJ

QJ

aJ CJ OJ

QJ

aJ CJ OJ

QJ

aJ CJ OJ

QJ

aJ CJ OJ

QJ

aJ CJ OJ

QJ

aJ CJ OJ

QJ

aJ CJ OJ

QJ

aJ CJ OJ

QJ

aJ CJ OJ

QJ

aJ CJ OJ QJ ^J aJ CJ OJ

QJ

^J aJ CJ OJ

QJ

J aJ Ô Ö B D h j l ø ú ü þ îåÜÓÊ µ paWI 5 CJ OJ

QJ

^J

aJ 5 CJ OJ

QJ

^J

aJ 5 OJ

QJ

^J

5 CJ OJ QJ J aJ !5 CJ mH @sH @OJ

QJ

aJ CJ mH @sH @OJ

QJ

aJ CJ OJ

QJ

aJ 5 CJ OJ

QJ

aJ 5 CJ OJ

QJ

aJ 5 CJ OJ QJ ^J 5 OJ

QJ

CJ OJ

QJ

aJ CJ OJ

QJ

aJ CJ OJ

QJ

aJ CJ OJ

QJ

aJ CJ OJ

QJ

aJ CJ OJ

QJ

aJ Â Ä x z 4 6 Ð Ò ä è P R óéßÕËÁ·«ž‘…{qg]SG=3 CJ OJ

QJ

aJ CJ OJ

QJ

aJ CJ H* OJ

QJ

aJ CJ OJ

QJ

aJ CJ OJ

QJ

aJ CJ OJ

QJ

aJ CJ OJ

QJ

aJ CJ OJ

QJ

aJ CJ OJ

QJ

aJ 5 CJ OJ

QJ

aJ 5 CJ OJ

QJ

aJ 5 CJ OJ

QJ

aJ CJ OJ

QJ

aJ CJ OJ

QJ

aJ CJ OJ

QJ

aJ CJ OJ

QJ

aJ CJ OJ

QJ

aJ CJ OJ

QJ

aJ CJ OJ

QJ

^J

aJ R Ì Î Ð Ò þ Þ à â ü þ õëßÓÆÄÂ Š~te[QG 5 CJ OJ

QJ

aJ CJ OJ

QJ

aJ CJ OJ

QJ

aJ CJ OJ

QJ

aJ

B* CJ OJ QJ `J aJ ph333 CJ OJ

QJ

aJ 5 CJ OJ

QJ

aJ CJ OJ

QJ

aJ CJ OJ

QJ

aJ CJ OJ

QJ

aJ CJ OJ

QJ

aJ CJ OJ

QJ

aJ 5 5 5 CJ OJ

QJ

aJ CJ OJ

QJ

aJ CJ OJ

QJ

aJ CJ OJ

QJ

aJ CJ OJ

QJ

aJ À 6 8 n p r t ˆ

(

L

N

P

R

õòèãÙÔÊÀ Ž zpnli`WNKHD 5 0J 0J CJ OJ

QJ

aJ CJ OJ

QJ

aJ CJ OJ

QJ

aJ 0J CJ OJ

QJ

aJ CJ OJ

QJ

aJ CJ OJ

QJ

aJ CJ OJ

QJ

aJ CJ OJ

QJ

aJ CJ OJ

QJ

aJ CJ OJ

QJ

aJ CJ OJ

QJ

aJ CJ OJ

QJ

aJ CJ OJ

QJ

aJ CJ aJ CJ OJ

QJ

aJ CJ aJ CJ OJ

QJ

aJ 0J CJ OJ

QJ

aJ R

T

V

b

d

üøíâÔÄ ¦ Š 0J 5 CJ OJ QJ J aJ 5 CJ OJ QJ J aJ 5 CJ mH sH QJ J aJ 5 CJ OJ QJ J aJ 5 CJ mH sH QJ J aJ 5 CJ OJ QJ J aJ CJ OJ

QJ

^J

aJ CJ OJ

QJ

^J

aJ 5 5

D Š Œ Ì þ î â È È µ a

Æ üÿ 6 &P $ If üÿ 6 &P $ If d üÿ 6 &P $ If d üÿ 6 &P $ If a

Æ üÿ 6 &P $ If

a ü^ ü ü^ ü a

æ è , p â Ý Ý Ã q O O a

Æ 7 üÿ 6 &P ª ^ ª Vþ` Vþ $ If a

Æ 7 üÿ 6 &P i ` i WD2 If a

Æ 7 üÿ 6 &P ª ^ ª Vþ` Vþ $ If üÿ 6 &P $ If a

Æ 7 üÿ 6 &P $ If a

Æ üÿ 6 &P ª ^ ª Vþ` Vþ $ If â ä

6

r

î

<

º

â

0 V ï ï Õ Õ º º a$

&

F

Æ ü üÿ 6 &P $ If a$

Æ ü üÿ 6 &P $ If a$

Æ ü üÿ 6 &P ª ^ ª If a$

&

F

Æ ü üÿ 6 &P $ If üÿ 6 &P $ If Ú

L

N

l

¢

è

J å å å Î Š p a$

&

F üÿ 6 &P 0ý` 0ý $ If a üÿ 6 &P z ^ z If a$

&

F üÿ 6 &P 0ý` 0ý $ If a üÿ 6 &P $ If a$

Æ ü üÿ 6 &P $ If a$

&

F

Æ ü üÿ 6 &P $ If

Ö B D j è Î z c P P a üÿ 6 &P $ If a$

Æ Ð üÿ 6 &P $ If a$

Æ Ð üÿ 6 &P ª ^ ª Ú ` Ú If

a$

Æ Ð d üÿ 6 &P ª ^ ª If a üÿ 6 &P z ^ z If a$

&

F üÿ 6 &P 0ý` 0ý $ If a üÿ 6 &P ª ^ ª If j l ú ü Ä z 6 Ò R ì ì Ü É É š š š a

&

F üÿ 6 &P $ If a üÿ 6 &P $ If a

&

F üÿ 6 &P $ If a üÿ 6 &P $ If üÿ 6 &P $ If a üÿ 6 &P $ If R Î Ò à â p r t æ Ð Ð œ œ a üÿ 6 &P $ If

a üÿ 6 &P á ^ á ÿ` ÿ $ If a üÿ 6 &P $ If a

&

F üÿ 6 &P $ If

P

R

T

V

d

ï ï Ø Ø Ø Å µ üÿ 6 &P $ If üÿ 6 &P $ If üÿ 6 &P Ð ^ Ð If üÿ 6 &P $ If x If ÿ f4 ”Ù7 Ö0 –F F F F F ÿ Ö0 ”ÿ§

6P ”üÿ ”6 ö ö 4Ö 4Ö l 4Ö 4Ö l Ö ÿ ÿ Ö ÿ –F Ö ÿ ÿ

Ö –F ÿ Ä Ä

0 ÆA! " # Å $ R 1 h ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ g ^ g þ` þCJ o 7 ^ 7 þ` þ Lÿ` Lÿ

^

þ` þ

^ §

þ` þ w ^ w Lÿ` Lÿ G ^ G þ` þ þ` þ ç ^ ç Lÿ` Lÿ g ^ g þ` þo 7 ^ 7 þ` þ Lÿ` Lÿ

^

þ` þ

^ §

þ` þ w ^ w Lÿ` Lÿ G ^ G þ` þ þ` þ ç ^ ç Lÿ` Lÿ 9 ^ 9 þ` þo ^ þ` þ Ù ^ Ù Lÿ` Lÿ

^ ©

þ` þ y ^ y þ` þ I ^ I Lÿ` Lÿ þ` þ é ^ é þ` þ Lÿ` Lÿ

Ð ^ Ð þ` þOJ QJ o üð ^ þ` þOJ QJ ^J o o

p ^ p þ` þOJ QJ o ð

^ @

þ` þOJ QJ o ð þ` þOJ QJ ^J o o

à ^ à þ` þOJ QJ o ð

þ` þOJ QJ o ð þ` þOJ QJ ^J o o

P ^ P þ` þOJ QJ o ð

z ^ z þ` þOJ QJ o üð J ^ J þ` þOJ QJ ^J o o

^

þ` þOJ QJ o ð

ê ^ ê þ` þOJ QJ o ð º ^ º þ` þOJ QJ ^J o o

Š ^ Š þ` þOJ QJ o ð

Z ^ Z þ` þOJ QJ o ð þ` þOJ QJ ^J o o

ú ^ ú þ` þOJ QJ o ð ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿM å L

Å! ç) V' á2 Ò/ oF £0 €K .

B4 gp Û 1 qY =k ô Á

& - î]4 z7 Š OF I Á*K Ä:L N ,FO Ð Q ŸOW U%_ c:e SDe Eh j ñ@p "r gu Prv # w ew [y Ô ƒ 6… Ž O™ W ž ~j ÐG æhª îM M Îd a Á ‘^Â ,Æ W!Ç ïZË Î ;zÓ !+Õ ÿ!Ö \Ö y*Ü eÜ [xî 1 õ lþ ênþ g z ÿ T i m e s N e w R o m a n T i m e s N e w R o m a n z SO S i m S u n G$ z ÿ* à{$ À ÿ C a l i b r i C a l i b r i O

W i n g d i n g s W i n g d i n g s W4 ÿ. àCx À ÿ ÿÿC o u r i e r N e w C o u r i e r N e w C S y m b o l S y m b o l G

ÿ Ÿ V e r d a n a V e r d a n a C z S i m S u n S i m S u n M M a n g a l S e g o e P r i n t G ÿ àÿ Ÿ C a m b r i a C a m b r i a

Ÿ ßB o o k A n t i q u a B o o k A n t i q u a

ÿ. àCx À ÿ ÿÿA r i a l A r i a l

Ÿ T r e b u c h e t M S T r e b u c h e t M S C

ÿ. á[` À ÿ ( T a h o m a T a h o m a G Ÿ G e o r g i a G e o r g i a ˆ ðÐ h pÌX§

]r ð Z Ç É

& 6" 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ=ÿ@ÿ\ÿ]ÿ^ÿàÿ 0

0 0 0 0 0 0 ÿ ÿ;ÿ[ÿáÿåÿ Å n 0 ð üý ðÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ 02 ÿÿ ð ð ðŽ ð ð0 ð ð

ð ð

ð 3

ð ÿ ñ ÿÿ ÿÿ ÿ@

ÿÿ S u m m a r y I n f o r m a t i o n ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ D o c u m e n t S u m m a r y I n f o r m a t i o n 8 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ X X X X þÿÿÿ

þÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿ à…ŸòùOh Ù0 ž Ä Î è

4 H P X z H P N o r m a l M o t o G ( 5 S 7 p

FH Œ

Ó 0.6Ù ÂÔ Ü

W P S O f f i c e þÿ

ÕÍÕœ ù®D ÕÍÕœ ù Ê

X h

p x ª º Â

H e w l e t t - P a c k a r d

s

o E KSOProductBuildVer 1 0 3 3 - 1 0 . 2 . 0 . 5 9 6 5Contact this candidate