Resume

Sign in

C Hp

Location:
Chennai, Tamil Nadu, India
Salary:
15000
Posted:
May 12, 2019

Contact this candidate

Resume:

ÐÏ à á þÿ * þÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿ

þÿÿÿ þÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿ4 þÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿR o o t E n t r y ÿÿÿÿÿÿÿÿ À F 3 W o r d D o c u m e n t ÿÿÿÿ 5 0 T a b l e ÿÿÿÿÿÿÿÿ ú D a t a

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ þÿÿÿ ì¥Á ˆ P KSKS 5 ÿÿ ÿÿ ÿÿ g g g g a u Á

D g 0     2 2 2 Â Ä I g g 2 2 g g g g  s Ï s  u  u ª S s u è 2 g Ï œ X `ñÿòÿX N o r m a l 1 CJ KH mH sH nH tH _H OJ PJ QJ ^J r r H e a d i n g 1 dð ð XD YD 5 6 CJ KH, OJ PJ QJ ^J n n H e a d i n g 2 dð ð XD YD 5 6 CJ OJ PJ QJ ^J l l H e a d i n g 3 dð ð XD YD 5 CJ OJ PJ QJ ^J l l H e a d i n g 4 dð ð XD YD 5 CJ OJ PJ QJ ^J n n H e a d i n g 5 dð ð XD YD 5 6 CJ OJ PJ QJ ^J l l H e a d i n g 6 dð ð XD YD 5 CJ OJ PJ QJ ^J l l H e a d i n g 7 dð ð XD YD 5 CJ OJ PJ QJ ^J l l H e a d i n g 8 dð ð XD YD 6 CJ OJ PJ QJ ^J h h H e a d i n g 9 dð ð XD YD CJ OJ PJ QJ ^J T A`òÿñÿT D e f a u l t P a r a g r a p h F o n t OJ PJ QJ ^J f i`óÿóÿf T a b l e N o r m a l :V

ö 4Ö 4Ö

l aö

OJ PJ QJ ^J k`ôÿñÿ N o L i s t J U`òÿñÿJ H y p e r l i n k B* OJ PJ QJ ^J `J ph ÿ T ` òÿT F o o t e r a$

Æ 9 r G CJ OJ PJ QJ ^J aJ N òÿN H e a d e r

Æ 9 r G CJ OJ PJ QJ ^J aJ z š` óÿz

T a b l e G r i d 7 :V Ö0 ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ OJ PJ QJ ^J V R F

2 r Ú

ê

®

$ œ L

à

ÿ ÿ ÿ ÓD ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ Æ58âÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ

J e e v a v i g n e s h . R

1 \ 1 1 3 9 , F i r s t c r o s s s t r e e t ,

B e t h a l N a g a r ( S o u t h I n j a m b a k k a m

C h e n n a i - 6 0 0 1 1 5

M o b i l e n u m b e r 9 1 8 1 9 0 9 9 7 9 4 3

e m a i l : j e e v a v i g n e s h j e e @ g m a i l . c o m

C A R E E R O B J E C T I V E

T o g e t a g r o w t h o r i e n t e d p o s i t i o n i n a r e p u t e d o r g a n i z a t i o n w h e r e m y s k i l l s a n d k n o w l e d g e w i l l b e u t i l i z e d f o r t h e g r o w t h a n d s u c c e s s o f t h e o r g a n i z a t i o n .

A C A D E M I C Q U A L I F I C A T I O N

C o u r s e Y e a r o f p a s s i n g I n s t i t u t e \ s c h o o l C G P A o b t a i n e d B . E ( C I V I L 2 0 1 9 A g n i c o l l e g e o f t e c h n o l o g y 6 . 9 ( u p t o 6 t h s e m H S C 2 0 1 5 R a s i m a t r i c u l a t i o n h i g h e r s e c o n d a r y s c h o o l 9 1 . 5 S S L C 2 0 1 3 R a s i m a t r i c u l a t i o n h i g h e r s e c o n d a r y s c h o o l 9 6 . 4

S K I L L S

T e c h n i c a l s k i l l s : A u t o c a d d , R e v i t , S t a d d p r o , M e p , M s p .

I N - P L A N T T R A I N I N G

T r a i n i n g i n t h e c o n s t r u c t i o n s i t e o f B a n g a l o r e T V S s h o w r o o m a t o l d b u s s t a n d i n S a l e m t o w n f o r 1 0 d a y s d u r i n g t h e m o n t h o f N o v e m b e r 2 0 1 7 .

I N D U S R I A L V I S I T

V i s i t e d S a t h a n u r d a m , T i r u v a n n a m a l a i o n 2 5 t h o f J a n u a r y 2 0 1 8 .

P R O J E C T S

D e s i g n p r o j e c t e n t i t l e d “ P l a n , A n a l y z e a n d D e s i g n o f s c h o o l b u i l d i n g ( G + 2 f l o o r )

S E M I N A R S

A t t e n d e d w o r k s h o p o n “ E N V I R O N M E N T A L A W A R E N E S S T O W A R D S W A T E R A N D A I R Q U A L I T Y M O N I T O R I N G M E A S U R E S ” i n J e p p i a r S R R e n g i n e e r i n g c o l l e g e h e l d o n 2 6 t h o f F e b r u a r y 2 0 1 8 .

O R G A N I Z A T I O N A L S K I L L S

M e m b e r a s s o c i a t e i n N a t i o n a l L e v e l T e c h n i c a l S y m p o s i u m f o r D e p a r t m e n t o f C i v i l E n g i n e e r i n g , “ A G N I F E S T 2 K 1 7

T R E A S U R E R f o r t h e R o t a r a c t C l u b o f A g n i C o l l e g e o f T e c h n o l o g y .

A W A R D S

W o n 4 t h p l a c e i n k a b a d d i k a n c h e e p u r a m z o n e h e l d o n 1 0 t h S e p 2 0 1 7

W o n 1 s t p r i z e i n s p e e c h c o m p e t i t i o n i n s c h o o l l e v e l .

P E R S O N A L P R O F I L E

D a t e o f B i r t h : 0 4 / 1 2 / 1 9 9 7

G e n d e r : M a l e

N a t i o n a l i t y : I n d i a n

L a n g u a g e s : E n g l i s h , T a m i l .

D a t e : 0 7 / 0 1 / 2 0 1 9 S i g n a t u r e

P l a c e : C h e n n a i ( R . J e e v a v i g n e s h )

6 J b Æ È Ê Ø Ú V òáÒƺ®¢–Š wlaVK@<8 h hP h >ë hP – CJ aJ h >ë hP – CJ aJ h >ë h >ë CJ aJ h >ë hP – CJ aJ h >ë h >ë CJ aJ h >ë CJ aJ h >ë hP – CJ aJ hÁ@« B* CJ aJ ph hFLä B* CJ aJ ph hP – B* CJ aJ ph hFLä B* CJ aJ ph h B* CJ aJ ph hÁ@« B* CJ aJ ph

hi h L B* CJ aJ ph hFLä h L 5 B* CJ aJ ph hFLä 5 B* CJ aJ ph V b l ª ê L º Ú ä < > @ R øðèÝÙÕÍ ªž’ŽŠ ti^VNC hÁ h z– h z– CJ aJ hÁ@« CJ aJ hÁ@« CJ aJ hÑDU hÑDU CJ aJ h >ë hÁ@« CJ aJ h >ë hÁ@« CJ aJ h >ë h >ë CJ aJ h hÁ hÁ@« B* CJ aJ ph hÁ@« B* CJ aJ ph h B* CJ aJ ph hP – B* CJ aJ ph h >ë hP – CJ aJ h >ë CJ aJ h h >ë h >ë h >ë CJ aJ h >ë CJ aJ hP – CJ aJ h CJ aJ R è D

ˆ

Š

º

È

Ê

è

ê

.

0

2

F

øðèàØÐÈ qdWJ hþK– h iÞ CJ KH aJ hþK– hÑDU CJ KH aJ hþK– hÑDU CJ KH aJ hþK– h iÞ CJ KH aJ hþK– hÑDU CJ KH aJ hþK– h iÞ CJ KH aJ hþK– hÑDU CJ KH aJ hþK– h iÞ CJ KH aJ hþK– hÑDU CJ KH aJ hþK– h iÞ CJ KH aJ h z– h z– CJ hÑDU CJ aJ hÑDU CJ aJ hÑDU CJ aJ hÁ@« CJ aJ hÑDU CJ aJ hP – CJ aJ hÑDU CJ aJ F

H

P

R

ˆ

Š

ž

¬

®

À

Â

óæÙÌ xk^QD7 hþK– hÑDU CJ KH aJ hþK– h iÞ CJ KH aJ hþK– hÑDU CJ KH aJ hþK– hÑDU CJ KH aJ hþK– hÑDU CJ KH aJ hþK– h iÞ CJ KH aJ hþK– hÑDU CJ KH aJ hþK– h iÞ CJ aJ hþK– h iÞ CJ aJ hþK– h iÞ CJ H* aJ hþK– h iÞ CJ aJ hþK– hÑDU CJ KH aJ hþK– h iÞ CJ KH aJ hþK– hÑDU CJ KH aJ hþK– hÑDU CJ KH aJ hþK– hÑDU CJ KH aJ " $ & . 0 8 : Ž š œ ž ¬ ® Ü

óæÙÌ qd\VPJ?7 hP – CJ aJ h z– h z– CJ aJ

h z– CJ

h iÞ CJ

h z– CJ hÑDU CJ aJ hþK– hÑDU CJ KH aJ hþK– hÑDU CJ KH aJ hþK– h iÞ CJ KH aJ hþK– hÑDU CJ KH aJ hþK– h iÞ CJ KH aJ hþK– hÑDU CJ KH aJ hþK– hÑDU CJ KH aJ hþK– hÑDU CJ KH aJ hþK– h iÞ CJ KH aJ hþK– hÑDU CJ KH aJ hþK– hÑDU CJ KH aJ hþK– h iÞ CJ KH aJ

"

$

&

H

J

L

b Š Ž â æ

2 õêáÛÕÎÈ ª ž ’Œ vpifc]WQI h

X CJ aJ

h

X CJ

h

X CJ

hP – CJ CJ CJ h

X h

X

h

X CJ

h z– CJ

h

X CJ h

X h

X CJ H*

h

X CJ

h 2 CJ

h

X CJ

h 2 CJ

h 2 CJ

h 2 CJ

h 2 CJ h 2 h 2 h 2 h 2 CJ KH

h 2 CJ h z– h z–

h z– CJ

h z– CJ h z– h z– CJ h z– h z– CJ KH h z– h z– CJ aJ 2 4 6 n Ü Þ à â ä ô ö 2 6 Ì N P R øôìäÜÔÌÄ ˆ€tld\TLD h

e CJ aJ h

e CJ aJ h

e CJ aJ h

e CJ aJ h

X CJ aJ h

e CJ aJ h

e h

e CJ H* aJ h

e CJ aJ hP – CJ aJ h

e CJ aJ hP – CJ aJ h

X CJ aJ h

X CJ aJ h

X h

X CJ aJ h

X CJ aJ h

X CJ aJ h

X CJ aJ h

X CJ aJ hP – CJ aJ h

X CJ aJ hP – CJ aJ h

X h

X CJ aJ ú X Z ˆ Ú Ü Þ à î ð ò ú ü F h r øðèàØÍÅ µ ¥š”Žˆ€xpg_WOG h >ë CJ aJ h4 ý CJ aJ h >ë CJ aJ h4 ý CJ aJ h4 ý CJ H* aJ h4 ý CJ aJ h >ë CJ aJ h4 ý CJ aJ

h4 ý CJ

h4 ý CJ

h4 ý CJ h4 ý h

e CJ KH h4 ý CJ aJ h

e CJ aJ h4 ý CJ aJ h

e CJ aJ h4 ý CJ aJ h

e h

e CJ KH h

e CJ aJ hP – CJ aJ h

e CJ aJ hP – CJ aJ h

e CJ aJ r t Ü Þ à d f h š Æ È Ö Ø Ú õíáÙÎÆ žš’Š zrjbZRJ h4 ý h4 ý CJ aJ h4 ý CJ aJ h4 ý CJ aJ hP – CJ aJ h4 ý CJ aJ h4 ý CJ aJ h4 ý CJ aJ h4 ý CJ aJ h4 ý CJ aJ h4 ý CJ aJ h4 ý CJ aJ h4 ý h4 ý CJ aJ h4 ý CJ aJ h4 ý CJ aJ h4 ý CJ aJ h4 ý CJ aJ h4 ý CJ aJ h4 ý h4 ý CJ KH h4 ý CJ aJ h4 ý h4 ý CJ H* aJ h4 ý CJ aJ h4 ý h4 ý CJ KH Ú Ü æ î ò ô ü þ b î ð ú ü þ

úôîèâÜÖÐÇ žš‘ ~wlaRC

hi h L B* CJ aJ ph

hi h L B* CJ aJ ph hÁ hÁ@« CJ aJ hÁ hÁ@« CJ aJ hÑDU hÑDU hÑDU CJ aJ hÑDU hÑDU CJ aJ h z– h z– CJ h z– h

X h

X h

X h

X CJ

h

X CJ hm À hm À CJ aJ hm À CJ aJ hm À hm À CJ

hm À CJ

h >ë CJ

hm À CJ

h >ë CJ

hm À CJ

hP – CJ

hm À CJ

h

e CJ ï hFLä h L 5 B* CJ aJ ph > @ ˆ

Š

º

Ê

ê

ò à Å ª ž

1 If gdþK 1$ gd z 1$ gdÑDU 1$ gdÁ 1$ gd z 1$ gdÁ@« a$ 1$ gd a$

Æ A ð ^ ð VDd gd a$ 1$ gd a$

Æ A ð ^ ð VDd gd

Æ Hþ] HþgdFLä ê

0

2

H

R

Š

®

ô ô c X X X X

1 If gdþK If l Ö0 ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ Ö ÿ û L

Œ

Å ö ö 4Ö 4Ö

l aö 6

t ytþK– Ö ÿ ÿ ÿ ÿ Ö ÿ ÿ ÿ ÿ Ö ÿ ÿ ÿ ÿ

Ö ÿ ÿ ÿ ÿ

1 If gdþK

Â

$ n c c c c

1 If gdþK If l Ö0 ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ Ö ÿ û L

Œ

Å ö ö 4Ö 4Ö

l aö 6

t ytþK– Ö ÿ ÿ ÿ ÿ Ö ÿ ÿ ÿ ÿ Ö ÿ ÿ ÿ ÿ

Ö ÿ ÿ ÿ ÿ $ & 0 : œ n c c c c

1 If gdþK If l Ö0 ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ Ö ÿ û L

Œ

Å ö ö 4Ö 4Ö

l aö 6

t ytþK– Ö ÿ ÿ ÿ ÿ Ö ÿ ÿ ÿ ÿ Ö ÿ ÿ ÿ ÿ

Ö ÿ ÿ ÿ ÿ œ ž ® $

&

J

L

n h b R L L L 1$ gd z–

&

F 1$ gd z 1$ gd z 1$ gd iÞ 1$ gdÑDU If l Ö0 ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ Ö ÿ û L

Œ

Å ö ö 4Ö 4Ö

l aö 6

t ytþK– Ö ÿ ÿ ÿ ÿ Ö ÿ ÿ ÿ ÿ Ö ÿ ÿ ÿ ÿ

Ö ÿ ÿ ÿ ÿ L

b

4 â ä ö P R Þ à õ ï ï ï ï é é é é é é é é é é é é ã ã ã Ù Ù Ó 1$ gd4 ý

&

F 1$ gd

e 1$ gd

e 1$ gd

X 1$ gd 2

&

F 1$ gd 2 à ð ò t Þ à f h š Ø Ú Ü b ð ü þ ù ù ï ï é é é à à à à à à à Ú Ñ Ë Ë Å Å 1$ gd z 1$ gd

X 1$ gdm À a$ 1$ gdm À 1$ gd4 ý a$ 1$ gd4 ý 1$ gd4 ý

&

F 1$ gd4 ý 1$ gd4 ý

ù ù ù ó ó á Ù a$ gdÁ a$

Æ A ð ^ ð VDd gdÁ 1$ gdÁ 1$ gdÑDU 3 Ð Â Â

0 Ð/ à=! 8 $ P 1 1 gÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ

Æ þ` \þOJ QJ o lð

Æ þ` \þOJ QJ o lð

Æ þ` \þOJ QJ o lð h Ð ^ Ð þ` þOJ QJ o( h ˆH Øð h ^ þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o h p ^ p þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h

^ @

þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o h à ^ à þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o h P ^ P þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h Ð ^ Ð þ` þOJ QJ o( h ˆH Øð h ^ þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o h p ^ p þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h

^ @

þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o h à ^ à þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o h P ^ P þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h Ð ^ Ð þ` þOJ QJ o( h ˆH Øð h ^ þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o h p ^ p þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h

^ @

þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o h à ^ à þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o h P ^ P þ` þOJ QJ o( h ˆH ð ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ å L í ô8 Ða À 2 ê:F ÑDU

X

e V{ P – þK– z– i]— 3 š ï6 c_ º0¥ D¦ Á@« Sz øf m À @Þ iÞ O`à FLä >ë 4 ý ÄGý g ÿ. àCx À ÿ T i m e s N e w R o m a n T i m e s N e w R o m a n C S y m b o l S y m b o l

ÿ. àCx À ÿ A r i a l A r i a l z S i m S u n SO O

W i n g d i n g s W i n g d i n g s W5 ÿ. àCx À ÿ C o u r i e r N e w C o u r i e r N e w

ÿ àÿ$ B Ÿ C a m b r i a M a t h C a m b r i a M a t h ˆ h à h #2sg Z Ç É

& 6" 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ=ÿ@ÿ\ÿ]ÿ^ÿàÿ 0

0 0 0 0 0 0 ÿ ÿ;ÿ[ÿáÿåÿ 8 üý ðÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ p2 ÿÿ ð ð ðŽ ð ð0 ð ð

ð ð

ð 3

ð ÿ ñ ÿÿ

ÿÿ ÿ m ƒ ƒ ÿÿ S u m m a r y I n f o r m a t i o n ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ D o c u m e n t S u m m a r y I n f o r m a t i o n 8 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ X X X X þÿÿÿ

þÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿ à…ŸòùOh Ù0 Ô Ø â

n z

š ª Ì N A M E : T H A M O T H A R A N . S J e e v a v i g n e s h N o r m a l

R e d m i N o t e 5 3 G b¦e5Ô tÇcÉÓÔ 3 Ü

W P S O f f i c e þÿ

ÕÍÕœ ù®D ÕÍÕœ ù à

p z Œ

œ À È Ð Ø

o E KSOProductBuildVer 1 0 3 3 - 9 . 1 . 0 . 4 6 7 4Contact this candidate