Resume

Sign in

C Pk

Location:
Surrey, BC, Canada
Salary:
15 to 16
Posted:
March 18, 2019

Contact this candidate

Resume:

PK ã pN word/numbering.xmlíZKnÛ* =Aï hïèëOŒØA E ô 4E[Dø HÊŽOÑ]»ë¢Ë õõ'ub+M !ò à çqø<3x

œÞQbÌ é Ù¦ ä f ‘ùíæ 30

©

á Ì%’æéøÃÉbÈb:ABŸ34 “C

Gf T4 , CD <â bÚ9å bfQ nã 9 €Â L ZZ®m Ì ÌX a Ñ

.ùT%!C> bˆò¥ˆ ûÜ …\p SÄTz£% Ñ9p&C É VEÓÎ öˆ9%Å E Ïm

Í3%ÙE

. Hpˆ ÔÖ ÌY":ö eÄ>)lÞYdB f%LR

[@åÝGúîœ jõ ì“Hæú ' ˆåà ã# W o!è «@À U Ã[ œ 6 e1 Êy

)À èŸuì r A Vh ç ŽVåîWA[ë Œõ ê*¦ÆÆîS iz Ì va ŒL;µèq*” Í I Yãl ^ÒÒ8 A*óèÀ tWºî ü)íŸaa%hš ŠdÁ,РĬ ð}=Õ Ã Y:Ö ž ÊÓ"_.9S2yˆ Ì+® q

4®—t LP Üá@@ª3 Á wxÆä?1 LÒ ¬ôYÛ¬9Ïg s(g®Ó«ÆÙ™À 7¥)ç#Û§i@N ÓßÓä µ 4º ÿÀÚÏï ¦Ij4kþóYã ræ{n5ÎÎy,0 Æ Z lm™V<m9r Ö OrÓ v G ìö+ 7ÂZ >ìù 'þ+ á –>ì»M ìÖ \}R˺ ZöàÖ ¬e_ u[)ÛJÙVÊÖß ”m¥l+eëïÃVÊ ˆ”õ^DÊþú}0ÑÝ~ x®_É gïCÉ:Ç ® z”¬{ì4šµ ó Ñ õ(Yßköd IÉÚ gû a %ÛíWœøïBÉöºM ì •,K ,[ÿ `CÎnÐi ÃÜG ÝaÞz µö)Øø/PK `GDb P& PK ã pN word/settings.xml¥•ÍnÛ0 ÇŸ`ï èžø£I6 uzX í žÒ= #É }A’ãåí'Ç–Õ @áf§H ’?Ò M?>ý q¢Æ2%K” R +Âd ßРDgjÑÓîËcWXêœ

O D sºH À®”¦Ò +e 8 5u"À [ ÄJhpìÀ8sç$OÓ- 1ªD ‘ňX

ªr}H ªŠa:þ 3'ï ò¬p+ t—Œ Ü m î¥yc § â$xðëôœlÄ@ç -ø S h£0µÖ«Ïƒq"féŒ öˆ)bN 9C% œ0ýpÜ€¦Ü+Ÿ{lÚ öÂò9… ¦ßì`ÀœßW wôóm f ¦ø à£\k 0. ø= ®ð‘’ï O0

3©g ó

0

ˆ8 öSÿl–ÞŒË M# þ?ÚO£Z

Ç}} íÍ m> È `çW Ü Âaï”^tÅ ü ÍS”ôæaËÅÓ~Ø Á ü sµ _ 5l~q}Êä*'7û>ˆ €ÖCÚC •ˆ ºqYÏwþFüB \ u>Úò - l—

`ì œ Q˃öÆï!h Q[ m

µMÐ6QÛ mÛkÍYSÙ<ú6 c WŠsÕQò+ÚßIc?ÂWj PK ö ê PK ã pN word/fontTable.xml¥”MnÛ0 …OÐ; ÜÛ ƒ ( ÈA~ÐlÚ,êô cŠ aHYõíKE Šº ħ ÍhøÈë _F Ð& »Þp& ÀTÙ<á?Ÿ ® pæ<Ø 4Z™ð tüf Ẏ3 Þ 6"á… e EN Ò€[c)m 3 R cU® š ü9ºÚl>ó ƒ ÈÆ

be” t ùÆ c Gï 9u[Ë ŠÊHë_*F$uè +TézšYJ

bÑCNÿú “Ñýwu9§ZJP 0º-T Î…Õ V ˆÛÍŒ 6ˆÁ1§…?kö PvÀ4É

µ v7 Ôø#ã,œžÓH+}S í Ìóµ T R A ._Ñ È% Q ù — 4Š£LïÁž` sšÏŠó )U 1 î];»Ý\Äe_@)GZþ Gª ãþq íÕ Ü~z ઠìºû Õ Âÿ(Ã, ðè ò¬ŒtìIÖì _Ü’ ý·uv§A 'Ô{ =XÇ ï§tÐá å = ÆýÙ P»IzEJRÓw£FÝu û

PK þŽE 0 PK ã pN word/styles.xmlí[]sÚ8 ý û <<í>$ØÆ 'Ó íL7 Éô #l jdÉ+É ì _É_ØÆ óá :ä…XW:’Î= J àÃÇ_ Ö^!㈒˖qª·4H ê"2 l=?Ý Ø-

ä W p1à k =á žsÙš á_ ÛÜ™@ ðSêC" #Ê< ä À^ ÿÄ ž ŒÄ¬mêz ÃÐËVÀÈE qâ! QNGB5 £ r`ü‘ `uú šÜP'ð a m ž y ¢Iã$ y]6 W 'õ¦~ Þ\ ¦Ò Ž:šRæúŒ: sYz SDC A H[Ô B Ïd QÒ ŸÊ cÒB ùDæ\p\g ‘é 2Àf ð™mï£Z*. ÈV"`© 7 p o €©ó Ý> ç ’ À o.R –g

—Á øpŽ6Þ í3 µ Z& îz f p% K 8 ÆOê 2Ö ê ’“çA«}õ

ÛÅF~ñ)ªœ-n/ô æaÙ ù2 }À”ÿ ™ bÓW u ü U‘ µ”©>œ LÆG¢JQŸaÓEx æ ŸTI-ü ¦v_£—òI K À“È

uz1 ºÿ Ä:ïP DY yë Bÿ>S% TÅß œûÀA ÁH F< 2 ä4,; Ä éc€e m¥>ÍÈdXDþ/) ì Ïóe mB£YI£ùÞ4Ú9 ; íYìô YŒÊ d SÉbg X4w E D æ. hU h 7 VžEk ,Z%,Z ÉbwÏX4wÀ¢Y ööŒE} ,ê%,êÛ ø Ü,,ýaéï·:Ÿ• ðl+ wj ª…ãNí S;îÔöfu<îÔŽ;µ}añ S{ Õù vjYrþ

ߺ È8r lÓêžåÈ 0 > ÄI ÇjPD ${ðæ Òr_ Ñx pEÊü’”*y’Î ÆhLÔ H ©ô£*—zŠÝQ w Rºó .îáT{ ª CÀÅ5G Ô8 m Á ÞÕ Gr“ CüBö!QŠšÝ

iÄM 6

(CbV 4ôÐ äº ™ ~Ÿ@ò,£6glæŒ UÒ Uƒ>?ß ÔrŒC iEþ )u*õx Š0 û

Uû ã ATŸúË*c8 ‘ÝÐíÒ C* õ–a0 >Ë@ÚùAµÓéT{ƒ Þ ð:/—f ! JK T

k5à uÓb,ë0€ež Þ@Y– @Í4 ©ne ë Œ %ù+ó ƒC1eói« æ7 J)iÒYðŠ ÎsÒÊ À¢Ø:ÖVË

¥bT-Ðz QKL ð õZN¢þ&I{ •ÑVd .. yiš à!Ù ®ËCÅVfØçÅIoäýO cJÉ“ saæ M

ƒã¥ÐPµëKª Y ò”ÝÜê}[ÏQVŒÅ S = M 1û GcZTˆ:£ä mÔ HÑêü õ 6§µ svÊ ]ÜÛ9§O=µs} #È q E€ *Âï

i, m Øe8œßtû7vÎ

ÂJ^ª [ T +Í" ®Äº $ƒûV dÎÜ ªY# ã ; é¬

v Ò% :ØcÚRÙ áOè,U ùg ùìë c Ïâþß^á;Ü],

ì ëGEܪ:0J C5 UX¬òX ï7<óÜêÚ Žaê ®n gç å È Ý2Ï{–mÙ ÑQÇ ˆÝ ž ~”áþX ^Ò,xÓîÞö?m’î ä@ /a#$ÄÈ Á d ákÀ È oÃF {vkw߀ Ÿt( ì

p‘b OåP Xg X þA0"ý º!mDØ ÁDøû 2S3n Œ,üAð îK G

pÌ`#Òˆ‘·báSG·ïÞbeeTýP£ ¥5 ß4 Ë.X ÃaÕÝÓŸÒö o “ýÿ G k Û ôÜ êÒ{Y£x%q[i /ZJ È£ï O 3® hó ó VôX â–^Ü® ìHN1O èÉn<D(» Ëš À Ç;Qúå…Ô J {úµ â ò3 l Çù12S pl 0ÖÜ S/ü+:l _d<:lo –üÇ þ PK Æu=”Ù û; PK ã pN docProps/custom.xml Mnà …OÐ; Ù 0 MlÙŽ ;Q—] ÝV ã ĪUõî%J öÙÍÌ }ïÍT sF“òA;[C öXÃëa €B ggU

i ª ïFå£V %

5œb KB Â"É6)ƒóFÄÔú#qà ¥êœ e#a”> y Ñ <þáàÆ+§x/ wòš.

æ1ñšê >£ÁDÝ ðÙñ ë8å íŠ g4Ûâ"/V ®)e[Öî §Ý ñºÌ YaÒåïÉåÙ •€S,õ ay âŒçËŠÜ ùuJåÿƒšoPK 5È qì e PK ã pN docProps/core.xmlm‘ßNà ŸÀwh o .Ñ Ý…fWš X£ñŽÀ h··—v[5nwÀï;ß9@ Þë!û ”5

¢ A a¥2}ƒ^»M^ ,Dn

u{S

Ç õðì L`Â5h £c ÍC‘ “ÂOë5 ië{ì Øñ pIÈ-Ö ä‘ãI »ÅˆNJ) ¥ûòÃ, à L ÿ W

æä ©U<8 ŠžÃ…Þ µ€ã8 ãjFÓü ÌWÍ•™žJ jëÓ Lxà d– ìØîœ î º

jKB«œ’œV]I c Ôø_ý oa ùD, 5 øŽö PK 2(

Ú PK ã pN word/document.xmlí]Ýrâ8 UùÁ $4;éYBH éL*IwÍÝ– V#K.I ¦ æ5öŽgáQöIVò {h ˆ Eª %YG ÎÑ

ôçŸ~þìS0ÂB Î.*ÎQµ 0CÜ%lpQùðx}Ø © s!å _T&XV~~û—ŸÆM—£ÐÇL - É žRAóøX" ûP ñ 3 Øç J ÅàØ b ˆû T G(Q“ãZµzVIÄð J(X3 qè $ ä}e 4y O N Ò b•rã,WI º œI 2•æ +M'z© Ñ· bäÓô q Ji®€c ŸÆ p Á –RÇ^Å ™D§ºB YŽUªð Ì cŒcAPVö‘.;i HÔüAæm!é nHO@1yY

F{>Í xA Î¥B‘ ä J Ðu$PŽ ØmC6 ™1»ƒ•ÌyA’Kà@@ n ò»4ëT ÌåÁƒ žK ü w ÁÜÜëëH{Ò Óï PK Õ ØãîÄ `ÜÔ êÞ_TªÉ§’D]aú2òîeÔý îà ª%)wâY So PÀ® Å:Qe ;a ø Ò GД]9N£o Ãr!~L\>ns¦ §i n$Qqó 2€ læúKr ÝÎ 3PÜW«ÝÙãJq µ{ x«ŠÅjŒ1[åæãùóIÏÕ }Bu* ÏnE C K6ò ñé ØWX$ {Xw£ J ÖêYà> 8‘ É Ì”c )É =YrÝ'Bª HD¢™O( É’ E¬cq f4 %"ä¢òH Ø Ü ÌÈCri4 Rµ$ K K ÅM»` dÁŽ )mÃ`Ñ dˆ dq aÇw IcO Œ

3]j—$ m

j/Gµ( 4 %6ŠJì!jÜã¬# oõà%=ýy?µÚÚ¦ t£*ú¬šÇYsG i

À þ

GDA#LÅ"cƒÈ Æ ,Æï5Æ#ýC ñ 7Ò K HS

e f D qøU à y©…4.'èíTëoN sÒ€àAÍ x2 ^ gÓ ' ~S ÏPÛÒwž»á küà#dˆ ZøÁe; 4}biºì4

9

ŸÁÿ<j æ O© }Ž Õ

áÁÙ <8Û Z ÚÙ2Z ƒH5ÁùyãôÔ9« ©ç ë s5p §è § g{ª u ÎòˆÜ r[, È] mmkÊcé§ãCB C8"è Öø À Ílx ©àÌRA © Í} À d H åEä X ò<þ9 ìj TêÅ êíO£¦ÀH ©&Æ t?S^ zT

Ô?=l ßtŽN U éi É…Tnv

M 7` 2jÀ Ê_[UógÖ%

>Ä:K?µé èÍÏ xs ƒç Ë

ƒû8/µ phµ•# ø·Ë_;íÇîÇN3 žlÃB …p

…ð" o ƒ!,ôc‘ ŽèB6 ÖuÓ “ e ç§ç øãA6ˆön œý9þì Ìl À #œù çî 4  ê~ ÅO fX XH® ò8 \ì 3 @q0æb å” MÏÔ= @ 1U ¥u Ù# 3ñQh u #"83»ÿŽ î tÓ tcéÆÒ ¥ âik

ºyäš(P(4Û

pÝz= s òtsà 7ÌY JÃ ŠÂ o {X è è ”N _0ð'`Èø bw K•Cý€ÒP 2@Iz ¦:

R ÁÇÊ ÚSÏ&åæ£K; R8V© w eO ìƒ(m "EC‘âbˆ

ˆ-’3 §ÚZà ßï: ÝÎm»Ó\ ¥Ù+ ò8õwe §hŒSd uOQ¬ì~kÇ¢HÑPd R C'ö ÕÚë»}·Ã]

–a

r£Ûª ô

J šúâAÇ gÓê 9œðl6U p> ö9w Uè ƒÙ Ë\’Ë 2Êú3ŠZ ÑJîÇ9UÛ lOØvOØ•« ÍyºÑT X 0Ðòá ÎÊ<YéØs{

ÔÍ7ñsm ßã hÎÍ PfYZäË^ R“ èà

ÌB úº*ÿ r Ÿ¥ nV TP'z ' åêvö(Õ’u;;ÒºƒÑ”uPÊÿÒg Ö V9_Ã*gÓXe " C ݺk]voº ÝÎC æ — r8 âléTÒ•Wi S « wÀ•N þ LÛ ú… p.À®F Vi!

ð Y í eöû õÔÐ, N7þD{z œ cJÍ·îJ8Àú St «i’ ZÉF{õ vRêÅòΖŽ ]Ù-p¬[`Ý ÜÐLÁ ì© Ö ñ “fKV x€ g

"º Ašïá Ú–e6di’OöcÉè }n6ô~ ˆÀî< /4Z D N€ô0

aYn ØÒ vÈ mHIO ”/ž Ÿœi9 LO Lb,k,g w c¥ íéß ¦ã dIUÌ

ƒ Øl õ5A 0 ÃŽöÜ&ü jÖ œ§ G t ¥ K K yÒÆ ôð^à 94?$BH à ”Hï ü 8â.ZPKÊ ú[:uØ¢ Eý âŒEý<ic

Ôo-L õu[ s“k K!ßžR À] t{ŠNeßãòì â Á'v}~ö5».õfŠÎÕ vë ûÛm Ï wZ{¥Ò

NÚý ü”b{ï®Ûè N 9 š%BX m µªs2 þb^ u Ð# š w )œÀÙôWýÍ\ Š 4ó® õ mòÚ¦7 ÆcG¥þ qùcd‘Ws j-/

^Bäa]æß 9–8åÕ ÿ JWç(ø šc‘#Þ= Mß Á! Â#ð ý

J 5Ñ9}A” Œ»ŒqA åµ-s áæ 0 ,`î# v¬ZË 6Eüý ¥¦H= ÿýñßÈ'è…D2 O ‘JD l FÕ4Gw),XÔ` ꦔ$jJ_»L lf¦"Oªa

Á ò8§¦Ýßg i7L»V ée; œx _ à«Zu š GàÖùýñ uØþp ßm i݃–y l ýªælHÉ9q ŠÐ ìa3… -ßìT Ýë• åRV

\&u º *evÉ»€<sJ g},0CØl·3/-Ã~À Ù` tÍ\, G h pî Æ/Ls1Å ðQ 9tKg©X x( €ž èà

\â Fl,L Mã #+ð ŽÀµ€ i }d Z&C

H Ÿ# ÍÛ e.q{K ]XÜ.

n ú ?ç ùû dñt»ÑÄ G þ*êصªßÀŽ-

}` ÃbÇ Ö»[ìxMìØÒ x

;^Ïïh,ÁŽ ÅŽMcÇ–vW[ì Øa ã ÃjiSZZg¬j KŒTr`ÄàÁ<µ§[â ñ þ £åà=4 C[öÞ_

ž â] ÕjãIïOîó¢ Ž,Øç\¥ÁDümè?N £$iÞ 0?Ô" ä )Ü D .G ™)yû PK ÈDe=

ºÅ PK ã pN word/_rels/document.xml.rels ’MjÃ0 …OÐ;ˆÙ Ó J œM d[Ü (òø Z#!MJ}ûŠ Ó…—ï yï 1ëÍ

Ä7 Ø;RPd9 $ãêžZ ŸÕîñ

DdMµ lÊ õ šÓLìz E

cöïRFÓ Õ1s ) 4.XÍI Vzm t r•ç 2L3 É ûZAØ O ªÑã ]Óô ·Î - ß ôaÀ ªC ¬àbe)

ä}ˆÕ ÓïÆ+ÃÙ™CxY Ç Wÿ d=

í CÚøJp æ Š%!8ÍNîà$ÿÌâÌ oŽ ü PK J »ð PK ã pN

_rels/.rels ’ÏJ 1 ŸÀw sïf[ADšíE

Ô ’ÙÝàæ É Ú·w(*Vªöà1“ß ùfÈrõ &µ§R}Š æM

Š¢MÎÇÁÀÓv=» U £Ã)E2p

«îjùH ôÔÑçª 9ßi]íH k“2E éS Èr,ƒÎhŸq hÛ ] 2 ;aª 3P6î Ôö é vê{oé>Ù] Ègžø– 2– ØÀK*N» r#XÐçm —Ûü<© Äè QÛTh– t ö ØO!qy r šÿçzì®r

3 Júä toPK u@u;æ N PK ã pN word/theme/theme1.xmlíYOoÛ6 Øw toeÙVê uŠØ Û M $n i –ØP¢@ÒI} Ú〠úa Øm a[ Ø¥û4Ù:l

Ð 'Y ( jœ6ÅV,>Ø"õû O ùÊýˆ C"$åqÛr.Ö,Db û4 ÚÖíAÿBËBRáØÇŒÇ mMˆ ®l~øÁe B üXnà lØ ô` Ë <!1Ü q a C Ø ÀG 7bv V[ #Lc

Å8 ·F#ê 4HEZ 3á= _ ’é ÇÄ —iÔ Ö?pÒ 9‘]&Ð!fm

ôøüh@î+

1, Üh[µìc!{ó =g1UAÖˆýì3#æ ÿ ž E0œ3 ~sýÒv >Õ ìõzÝžSHÌ ØóÀ[g Üì·œÎ\ª š^.KïÖÜZs ih, Ö; Ž»^&4

Bs Ъ 5·êeB Ë>t ºÝµ2Á- kK þ¥õµæ !C…ŒÆ Kð4 EŠæ g Œø à[óµPÀlm¥M ĪjÝEø dYÆŠÆHM 2 àº8

Š3

xƒ`íV>çÉå T

’ž j

À zþã«çOÑñƒgÇ ~9~øðøÁÏ&Ú5 :íå _üýøSô Óï^>úª uÂï?}öÛ _V •Ž ñõ“?ž=yñÍç þðÈ ß x ã 4" Ý$Gh G©s d(NI ê” 8 8Æ)É ï 9Á €

R ä

Áˆ : W2z? cEMÈëaTBîpÎ:\

»ž©Ób1Žƒ

ýb¬ 0>4ªï. º7N`mS£ÐnHJ¦î2È> HL Jïñ BL â»C=Á% )t æÀ èP™Y h š m Ô—" s u83*Ø& e(” fF y ŽÌVãˆéÐ X…FC ' Hz@ G=ŸHi$Ý “’É 14)ó

Øa“ Š 70ç:t tC %f»i êà ä ¬XŒv 2ÛÁË5“Ž!8®Îü

JÔ)+þ6

BóbIïŒÅ tDã µkF _ ƒv

ÝñÅ· ß F cm, çJàbSîráÓ £'oãq KÒu Þ’Ï[òyK~M• ܈ Þkë êL`T à QÆöÕ ‘ 2ëÚ ìöû0™

2Ò GŸ p9ÓW g Hpõ Uá~ˆ Ðãd* ™Ë $J U Rp? sç§I€cµÃýé £tÌœ

ÊF ÔU5R «ªk\z[uÎ Ç Ðç ^Ÿ Å j áôM VÏÍ” fÄO£ŸK eçÌ3%Cì“<UŽÙ § jìZ' NÓ·Þx[}«äJWجRèžE jËÉ Åå : Ãܺk! 'mk Œ (Ó– Y ·-OåÞœXÛ >W,P§VísII" ÚÆ2œÒ [ó72qáBÝm¦âÎÆ S ZÑŽFËùWí 3LF#â©Š™b ßãcEÄ~è –7§«Ì õÙ@@ 6ó Xî y Éë $Äy jé+`ŠÏ®çFd#Í>»Âø7ô¥q ÿg_Òå

ÛÛ Ÿ

Á` 0J iÛâB… úQ R /`G‘) à ÔFÖ XúJ;5– j-l*dÚð PíÑ

]O z 4gÖ!óòÈ%å

gn L¦ CrHØ -âµ4

çm% E \Lœmª aÐÿ/U

…ªæiv)Mý! = ÖßÖŠS>€ë n ÝÕ À œTPú œ

{à ߃U€ŠM',É

ç“C º¥û—Êz ª ŸéöT x£*â'( óˆ ÄÛ^.X[;òd£¥ÿºøð (ß 3Õ º §Óîì ”ëÌÈ ÿ PK ¢xgùÉ È PK ã pN Content_Types].xmlµ”KnÂ0 OÐ;DÞV ªª ,úX ,è Œ3 «~É3 pûN È Ôª ìü3ó 3v2™m Í6 Ð _Šq1 x

*ãW¥øX æ "CR R6x(Å P̦7“Å. fœì k¢ø(%ê58…EˆàY©CrŠx V2*ý©V ïF£{©ƒ'ð”S[CL'ÏP«ÆRöÔ oK—BÅh VÄ ìeËb Ùîå/ò6 : É E ÛÅàÚD =6 wžL2 üÉ"ÔµÑP Ý8N) Bªb

y Î D Ú»ÎU¢7å ¬l#åA-öM^ ø\à ]'õÏñ%-Oºö [BâõyŽA *Ä 8eüy !ä C œ "$2pzâl6g e xÕÎk®µPKûÃ5 äKBè ) ßõß…^u H ÿè:í`/»ŸÛô PK Ž:>T PK ã pN`GDb P word/numbering.xmlPK ã pN ö ê word/settings.xmlPK ã pN þŽE 0 à word/fontTable.xmlPK ã pNÆu=”Ù û word/styles.xmlPK ã pN5È qì e Õ docProps/custom.xmlPK ã pN<{2(

Ú docProps/core.xmlPK ã pN ÈDe=

ºÅ L word/document.xmlPK ã pNJ »ð È word/_rels/document.xml.relsPK ã pNu@u;æ N

_rels/.relsPK ã pN¢xgùÉ È word/theme/theme1.xmlPK ã pN Ž:>T Content_Types].xmlPK

 ÂContact this candidate