Resume

Sign in

30 years in customer service

Location:
Edmonton, Alberta, T6P 1J1, Canada
Posted:
March 10, 2019

Contact this candidate

Resume:

PK âejN word/numbering.xmlíZKnÛ* =Aï`hŸèkÇ*"gÑ E ¢ Ðô D[Dø HÊN =D{ƒ.z Þ§ è JY–üiíˆf Ê€W g8 oè > òõÍ Á 9ä 1 ;þ¥çô MXŠè,v>?Ü] ž 3

çfüêz1 Öõ ÄN&e>r]‘d qÉrH•sÊ8 RMùÌ ùEÂH $š Œä xÞÀYÁ Ø)8

. J8 l*Ë NQ WC

ÁÛì[…Ü ÊåŽ. Xq`Td( 5 9 M9 d~( 9ÁõºEÞf·”ƒ…:g Œ§9g BYo+gƒè h"ÚPØÞ fB ¢

LY

;@ÍÞ—jïÕ - Ö ¬ÏBà6D* 4á€?ÿÍ qž ñ9jUÅ; *J )Èc ’ pY àc 0K aú Ð9hŠ9 µ*ç

d] Bë—õ rù Ñffho9+òu GÇ mt ß j€ º ÁDH ù Ù»T]¦Ë%xŽ•

©!v ¥E Û àr Ó;Ò ' ÆPV ø Ÿ ï/? ûû b8]-Ïïy9 š*_iŽ «á å r Û,æ š+Ì]Ê 9å_ß ëRöýÈ€sð 8 ý Í ï p pŽ¬ÔF œûVj#è ôàÀJm MzðÊJm I ÔF8ÐëAwKh^T +* x'§BÞÐ Š" Î TÈ3àlI…ü g[*dÒƒ–ThhÒƒ–T(0éA ƒš* ž

•Ãd Ÿœ8é¦ÒaÍÒM¥ÃR¦ J N7•

Ÿn*

ÖCÝT:,“º©tX=_NEST£ ÕóÓîü ;?íÎO»óÓ® âtðiG—êC7?kmIÑ® Ñ ûà aáþ ð@X ?,Ú s7þÇ0þ PK Òî

! PK âejN word/settings.xml¥•ÍnÛ0 ÇŸ`ï èžø£I6 uzX í žÒ= #É }A’ãåí'Ç–Õ @áf§H ’?Ò M?>ý q¢Æ2%K” R +Âd ßРDgjÑÓîËcWXêœ

O D sºH À®”¦Ò +e 8 5u"À [ ÄJhpìÀ8sç$OÓ- 1ªD ‘ňX

ªr}H ªŠa:þ 3'ï ò¬p+ t—Œ Ü m î¥yc § â$xðëôœlÄ@ç -ø S h£0µÖ«Ïƒq"féŒ öˆ)bN 9C% œ0ýpÜ€¦Ü+Ÿ{lÚ öÂò9… ¦ßì`ÀœßW wôóm f ¦ø à£\k 0. ø= ®ð‘’ï O0

3©g ó

0

ˆ8 öSÿl–ÞŒË M# þ?ÚO£Z

Ç}} íÍ m> È `çW Ü Âaï”^tÅ ü ÍS”ôæaËÅÓ~Ø Á ü sµ _ 5l~q}Êä*'7û>ˆ €ÖCÚC •ˆ ºqYÏwþFüB \ u>Úò - l—

`ì œ Q˃öÆï!h Q[ m

µMÐ6QÛ mÛkÍYSÙ<ú6 c WŠsÕQò+ÚßIc?ÂWj PK ö ê PK âejN word/fontTable.xml¥”MNÃ0 …OÀ

"ïÛ

bÁÏ ÇI¬Ú kì4ôö 4?Ð" Â*ŠÇï{ãñK. ÞµŠ6 œD“ Å<a‘0 siÊŒ ÜÍ.Xä pìjurÙ ï¢ 7.Õ<c• 6 cÇ+ ÁÍÑ

Š Œ5к 3ŽÚ —oRI —IrÎZ f ˆ™–œÐaáw’ BrÑ ñÝKn‘ Z ÿé “P 4®’Öu4=• ŠU Ùüvˆ VÝ ÆŽqË šp Zí Ü rá\X Ý {â" 1À

¢WŒiá»g izÌ. Þ{ Û ƒ pjL#ûÒƒ # íq 0až_õVŽJñ M} § x ä;€šBPÈ Ìy9*Î \BI º?Ýì"9ˆËs V ò {ÂÚ q? Bûò .Îþ Xv€Uûÿ šÔ€ á ‘Z èQ4Ñ j0,>Úq/ %üP & j ÕÕ PK Ow AŽ PK âejN word/styles.xmlí ÝrÛ €Ÿ ïÀÑ #ñ ã:' g çê D ŽI ÎÓ à j)K”Š9 µ w »

~+šD~ýí{ Ï8á Ñ« ùn610õY@èòjòçÃÇ ÁSD 2Š O~{ÿÓ Kž â Ê/#ÿj JÓør:åþ

Gˆ c1¦bð‘% JÅÇd9 Pò ŽÏ Å(%

’ôejÍfÞ Pî&ë Î"â'Œ ÇTžrÉ å É.vóS>0

ašf § … Œò y©-ÚW Jž I<GayÜ&ÞÅZ HF æ 6, â ù s!ý V ÍÙ ª3vqáµÍÒ“ Z©‘¥ÑRTÙ~'l AËTÕ ©cÁÃ] É îÈ"AÉ ê Ú#žÍóc S ·4ˆ ÒuR ä>*ü JÒRA ùO8 Aô UÅ ,w*ç–¦€ e ¢ºHù 2kÎZå2_ Ú– iû#aë .wg m hºoS`•

Þ

`Àü ø Ã”Ë É øX ’?ø csùŒDu[ÎdšKnx[ "º,e žÝ\Kñ P2m«ŽÛŸä

Øæ Ñ4aa©jV

5Í §ŠÿÙõ\œš Äb1Ç(‘u «Z1t \MîeÝ R äg

dd (Â¥Yš ”ÛÎNUÕ§h âWª d'ýÙ‘Æý Vº'ñ # 7Uñ* 0Ì<+

Äqð…–£µAq þžvÉ d<a ß7 ) ò ù$Ë4zL —iÍ g,Ö#–å } ÅßÖ uÊš9¬Ê*ù(2-Ë qŸ ßã ñ EˆJ->ï cÄÓkNPçàêšò my4Ú“©*Û P+;—5JxŸ Y[3d

)CR 'ÂÏû2wñ*q ·kâ GÑöÔ(æ £ho ¢ W ãhuÔ¢5D èüÓQtö ˆ QÜʪ £èn ¢«Y huDÑ ŠÞÖ(zšEq6@ g

Å ’ŠÞCé*2é? VCà pE<ï Âóƒªpl Ç&pl Ç&pl Ç&pl Ç&pl Ç&pl Ç&pl Ç&pl 5 ïØ ŽM .Q ÀÿÝ&

Àf8þú =jÐrªï ÖÂÆ:Ž Ìùµ 秗x…i;dì Û ]S A ÒVXEX Q ©Tdz'[¢üèÿúåé!~,d©HçuH–T>öS Ë

‘: iÎ>#ºÌ{ݺ' “h Þ 3[HÚa Ê >ŠÛ".Ò ÞtÈÓ <á–0è” u*ÃÒ ÅB i Ö¢Õ.oè u) Œ K Gª¬x CV Ûû Iù :»ÉDÙy]Oj óõã øõ£ Ýa} I {î~$ä-uºwešJenùÚÐ Eù òÅåñU _G– E1ð 1bXe »c%Œ _

A«ê “Úªu4«j#_[µ fUm k«ÎѬª bmÕ=šUµ ª zG z X=?šÕ

ÀêÅѬþ Xýyx«Å“n_Ë

â ÕQFvØàÎÜR! 8 à“âD9hd ž3ñïbÖ D2Ä \Mç¢ £Ë Eñ

q çòa£ C

öuô u âTõ Ö¦Þ— ÓùK `á/ A ñ'%>

ñy^vj= Ô ì9 'tÔN Ý7x[óû Ä’– äÛíý óáWá

áé

ZàPm

ª ÞÖáU!õ•È Q©<R;ŽÚÙ ŽãäΪ Jíl_£rrgÕþ¦v 9 j[T;Û ÜYµ ª íë¦Nî¬Ú ÕÎö5a'wVíÝjgûz µ }-ßÉ 5g fÚ

BL;Š™ ÆLí8fB 3µ#™ ÌÔŽe& 3S;š™ ÎLíxfB@3µ#š !ÍÔŽi& 5S;ªY Õ,í ÖqW·á®vTë

ÜpW;ªuÜGn «

Õ:n@7ÜÕŽj

w® îjGµŽ[Þ

wµ£ZÇ ò »ÚQ ã&{Ã]í Öqw á®vT !ªÙÚQÍ fkG5 ¢š

Õlð¦£vT !ªÙÚQÍ fkG5 ¢š

Õlˆj vT !ªÙÚQÍ fkG5 ¢š£

Õ ˆjŽvTs ª9ÚQÍ æhG5 ücšvTs ª9ÚQÍ æhG5 ¢š£

Õ ˆjŽvTs ª9ÚQÍ… æjG5 ¢š«

Õ\ˆj®vTs!ª ÚQÍ… æjG5 HD;ª Õ\í æBTsµ£š

QÍÕŽj.D5W;ªy Õ<í æATó £š QÍÓŽj D5O;ªy Õ ©v šë AÜó æÞ 94 O1!ˆ ÞÐì<Å ºzCÓõ øë

Íß Lè "ôùÐ >Å Ÿ ÍðSL ¢üùД bBàk ÛÞê-Œí Àƒøýw l« ®m š/Åw óÎDY Ê ©À7Œ?—[ð ÿFŸ0i 0•ë æÓ ß 6 môR A)4äho Pô ÿØ óÖOÝ Ý7 rùv®éÎø ®õ8 JÅ xvƒbùŸ (Εò ü 릥gÞûÞè 2ni€ w ú*¥ Å^»ð lÙxåîËÙ Ê üŒ{ Œ{ 4 4 BP(·cR{µjØ 7 ·ñÀº ÿ º€ùz‘vn U

¥#Öh

Çö%æ Ì’%A奥ñ uCX\\JI' _-Z/û ^{Ãoº9&lLØ ý VþÆßÿ

PK T™þos s PK âejN word/document.xmlí]ýrÛ6 Œþº Ë ñÔé9 }I :nœN§37s ‘ ˆ $X ”ÂüÕ ÿ Éí ä Q-š ™ŒE ÁÝÅï· ÀÝ þ +6 ÆJ ·º I C™Œ ß>l1ëx r¥ qÜÊ…m}ýü/_M B

d H ƒ Ç È ô Ý A$bnwt* 89Ò&æ Í

ss ¥Û ŽSîäP*éòv ÓÙo•ÍèãVf íX F[=rxÉ‘ d Ê?Õ f™û —œ–]öwl LmÕZ jkp2ª ™ î!& ªêMÓeî uĪ ÑT 05: ÖBéiqrÖb Ù Ëtáö=«žÄ\& fÐ8î44» Ü» šojþ sYXµLGŠS åÐp“ßï _Až7 OåRV Êeff «4 DÜ ª µJ

J ðdÂgÆ Ž—2ç

çFj ÙnçŽ \E< óÖÆ ¬µ ssï ÒÚ ØÝ{X ª ç C

æø7eÓ#@Ððíq«Sþk•E§BÝ/ _ôöTŒx¦Ü 3—æVa· ”rÃ_…7J}'.

þy Àu w

iµ Ô\ øÛžÕ2ŸëÞ Ç Ý Eÿç\'ÎB-n Fr…W öÆ àÖ XÉo E' Õ } V

ï–}vª*é ŠÞ—7õœsdS è FXa&¢õü5Ï goµµ1O º+.ú ü ^ 7B o€EtÉ" Et»Û/¥R 8vj m = o ga ÑÉ ;yÑhƒØ%ƒð ñnÿ’u é6Ú úd

Þ ,Ÿ€ Ùí\ÿ#Ò f

}ÀF[Æ Y ·ŒƒÃÎö ÝíÝÝî^£

bÿ¦A ªŸ Y

_}D

û Ý)üîõú Bòéø;Ž jç4ÌO»ÝÝ>Ör 1ró##ÇÑ ÃHðP`7ñ` µ+ ÊÖ/ ø]ž

8e

LªK ·ç ÖAq G2Šº ã Ô· s S µwÊ øX•öúUÉÀÞ-{ S Ù4Ò1“ŽÅ<g N a’£F#Çá VØ !•F"À

Ü Å e"î © õt Š1ZÝ9 ñùÊ à»e õD–ZA /W åêz–X Yá¦B$ËTnÏŸÏF! ŽTp–gNϪ JðÒ ÂöÀƒDã

I

ÅH ê6Jâ»ò^ vð6S¢l À $œQ`ç ÿ u ø 0’ÞÉ ì ŽyR © Åóѵàd9ÎîžùC m ‘ âË¢v6Ó¥NDYm

N q'JŽ“êÜ [ ŠZ7 <>MÖE

+0ò+6Õ™

™Â tšI 0

shxÄ eœ < eÈ `0bY®3Ãübe’ï W,â Á4ôŒívþÎÖFæ_Î äo™ 1ñ! F

p[jð dî öÍ Ì {

P( J0u n g ß;ìd ühˆàŒÂó9 Òe~aœ ˆ;Æ Ân ©t E ò f ˆ O ÁÑÁcÜI ß ÂÓÔh D Š{OA ¥>ñw 9ŽÅ Ž ä Î}Õ ñùa( Y æN£Ýç òÞší ŠWV lxAØÐll ™ÝFc !ù ]Ý· W£Ðß 9 ÌâDœ pY_ < pf Ìù á MµqÞÁÝaßå šIÁ .6£JDÇH ï ÞM

x Yïõ }d_¥ú ƒ-O Rˆ pÃb’8€n ®ØÉ

ïü^} N9g–

oØÀS{ Æ ú%L7- €Ç-Â-Öë· XÈs *J 'šíþ ˆâˆâˆâ6–âê ÍÆ r ÈýÝh á š

qPßö Úº@o Ë ç 4ÁÎÐ ÍR 'lµiƒ *ý+Ü[þå @ö A6A6 s

áœ Ü ÕÂ

îÜÅà

;— O îí ©À ù îÏ—ñq Æ …áê_—FOdy ËBü@ÿµæ 4€ %ç

ËÄ:é âú ª¢J¬Íx )

ü

_ áÛ

Ñ; ÉC Vï Fo t ý Lh

êâ§Ô

"7cáX–N -ëí]·ñ «hg }Ìn x x Œ Ì ØÐ%l l l scµ Ò+Ãj &nnÎ`Ð Ôè‘ $ø [,Ã@+~

Zgàçå©ð.&ÆD wN<É Ï<M• Š€PÞ¥M#P 3"Ð £aUŽ+Ø >/

å å€

~4p) `jÿß“ŸÒF

äIƒèþ ëÛß `ø 0óûœqß æ_Âç:ó;J

2kYœ öÆF™ Õf €ïöÈ " h%ÔhúÔa—FN G íX¢)Æ“ÐÂ

ÞÑ©f v, V:^l–

@Þ<p, É ß~m Û» ÿìÙJŠÅÙ™zDÕþ A’ê ÌšŽÒß~… X Úh

ÜŸüæv Ý@ ò &ofïöÉ5 Ã& Ý H â4W4p+ âýXz®ˆcWè ,R&™Îl õ g ¢éu Aœ b õ5¦º Â Ì Ûsd R–pøšÏŽ Ãðø ø}8þ _5tæ èÆ f û€ÆI]Uwø qÒ,Q êNÈŠ+Q +®«ê dÅ•(NɊ몺3 âJ ç$Š WÕuÉŠ+QôȊ몺GM§T =jŽ : èQSíÔA@û$ Ï

ˆÞ“ÖVu·Þ“ÒŽ€?eG@·ç Ü ÊL_ ~

(s Ãbt Ì Ñ rC F

«Oè@è@è

(`þSG ð UÚh !4_ã·JßžýÄ ÿáäõ«óWƒ“w Þ\\5ùƒ¥ Eã ê @_® 4C

+ Áï ü—ívXª2Ëf™Òy ËDÂSû`n[ ¬ÛŸJºÍÄ @ÀÑ<µúj 3§"Ä r"ô7 …“A¦tf f ñfp 3j EÖCû ï: 4 a#cþ 4}?häÍ æPÊZA J Ú0 ¥ UE g ú XS Él K 'ˆ

ˆ

ˆ

ž V`ƒÏdgŸMS ~nFÂðß)æj7 /ùÔßÅM !ëuºûÛßd À_ æ¦5å>I hRªÉ s ª¬_Jfv Ú Ûòï-¦ ƒT 4íííí–ÍVU ôîQaÄ“1Üä µ»OTHTH  û ÁE{pÉ DËF Pé 2+ (ÊÕïF3Óš’R 3 3 3 3=e-¬ÀL $L \e2âçL ø‘òT ©6 ˆ < ºU¬ E>Ö7LëŒæa£ jM9`ˆ ˆ ˆ ˆ ž V *$$ §*s¥ ä

ò x éõÛ Ê;ÑøÕ&B úÚã è GèÐtt ïq£Q Ö¢ è=^éÌE

7Ò~v!úË{Ž5Öjo V{ ¥Õ 0 (v âÖ Þ k ÔX‘ 4< iãJ jôq þØkô oÿ‘ß8vé ãŸéþ

ÐëÃÍ š9€OT

+

ìM*Œÿšªzƒ8ûŒi Yøá4s ] Öe @mTp 4}ÞÔÙ= þ!þ!þ!þ!þy0ÿœk¥ô ·W H+

" Âè þû^ Ï,ÒS óY Æ< ñWÁL£‘ Í©à. o “P _

Ë A](ƒªÜà qWìÜ p — PXx O O£©lM1٠ʈʈʈÊj ì, î DJ Ž 0Àg–…ÚÇ p–© æáRå@S6 e S! úF m1Üæ —ÎØm 2 –eé r yz Á= Ìé LœHx ˆr>·C ëhY¬Ñ. cAKô ;MßèC # E E6 EÈ…\£

9ÐÖ šý i%,Wó0 w Ð V ~Î

H— Õpv·œ d}Ÿà O Ÿ ^e) Ü ÚÔðq …ÊËíëºÐ ÜÍÕÙ®6x5zâ ¦,NK EôJÉÐZÄ @_ iÄòDµ gÐ/buÿþË l#1ô6

p ñ'Bv;Ãe £ºÑ ¦ü`Ä;Ä;Ä;Ä;µÑÂ

s*b ø ŸÁ9‘àZ5®j Âq©Š=]C© Ë Ô Ó‘ ã@Cj

J ë ÔÖ …Ö” ŽXˆXˆXˆX 6ZXi d‘ TŽ {&2D:bFLy w i ªã «Q O ts AÞb …iöÇ-kÊ G<D<D<D<T -¬ÀC'ÖÓPˆ3œÙ«µ ŒWø @B4 Y(+\

ùáËnÉ"

Ñ OY ä;n4ŠÐÖ 5úŽ ƒ7ì\âÇ[ %vU,ÒÎó h0ËÁÌ®R M CúÐFz ÁmÜ–ÔdoµÿØ™Áª ìô äOa yj Y3îz¢ Ä

Ü %T"d UÂ`L)=b Á È S Ê#C5à«vüà “®ð k5ú Iÿ S~ å å å åÔ€r^ a6

`Žd n?òK üg1È>R9û9ÓŽ Œ ÔÛk_7šc q q qÌæq̃ x}qóˆ8 HœÐ^ŽÉ•3 Ç—IËü æ j

' b â1

E,x ÏÞhâ b5 ?Z W t b ÑaM k

êƒ þ(bEàÊÉUžÎ e’éÌ–£r …"ŠÀ

S ¢9¢Ù• ãØóbŒÁ©în kÁ0ž 6X

•fX

F hã…Yj튃¢ãU/Ûx 0 ?B

d1Lòžÿ PK ƒ

ó 7 PK âejN word/_rels/document.xml.rels ’MjÃ0 …OÐ;ˆÙ Ó J œM d[Ü (òø Z#!MJ}ûŠ Ó…—ï yóÍŒÖ ;ˆo w Èr HÆÕ=µ

>«Ý㠈Țj=8B #FØ” ë 4§šØõ>Š BQAÇìߥŒ¦C«cæ<Rzi\ š“ ôÚ é å*Ï_e f@y“)öµ

Õèñ?Ù®izƒ[gŽ ï œj1 êÐ"+8É? ÈR Èû 2§åÆ+ÆÙ™CxZ qÄ•> “U\¬9ˆç%!èh ÒÜWˆ 5 ñ è1x pzŠ 7Ÿ ü PK ëñ PK âejN

_rels/.rels Ï; Â0 à p È;MË€ jÒ !uEå Q⦠ÍCIxôöd` ÄÀhû g í v&7ŒÉxÇ ©j è WÆi çá Þ IY8%fï Á : jO8 \vÒdB" q Á”sØSšä V Ê te2úhE.eÔ4 y 馮·4 À?LÒ+ W

a ø íÇÑH<xyµèò _ 13 û zµ«Â å-ýx‘? PK -hÏ PK âejN word/theme/theme1.xmlíYKoÛ6 Øw toeÙVê uŠØ Û M $n i –ØP¢@ÒI Ú〠úa Øm a[ Ø¥û4Ù:l

РΣM 6Iýþï Iùò•Ãˆ åqÛr.Ö,Db û4 ÚÖíAÿBËBRáØÇŒÇ mMˆ øÁe ¦B ô \Ãm+T*Y méÁ2– yBbx6â"Â

oÄìz bG Æ Šq lo FÔ#h Ö§Ì{ b%Ó SdX ÏI äDv™@û µ- ãóƒ 9T bX*xÐ jÙÇ /Û% SKh5º~ö)è

žÑ `X :ýæê¥Í’ =ç ˆëõzÝžSòË ØóÀRg Û췜Δ§ Ê 5·Ö¬â5þ üj§ÓqW+øÆ ß\À·j+Í z ßœáÝEý; ÝîJ ïÎð+

øþ¥Õ•f Ÿ BFã t Ï22%dÄÙ5# ðÖ4 f([Ë®œ>VËr- è

.V4Fj’ ö ÅŒ M à5 µ'ù RYHz &ªm}œ` ˆ äå _>{ Žî?=ºÿËу G 6P]Ãq S øþ ŠþzòÝ _™ñRÇÿþÓg ýú¥ tàó ÿñôñóo>ÿó ø ÀC

> ‘è&9 à ÈPœ b bªSlÄ Ä1Ni èž

+è Ì U Þ Ð LÀ«ã{ …wC1VÔ F à ç¬Ã…Ѧë©,Ý

ã80

c

·ƒñ Ivw. q LM Í ä8 1Q(}Æ 1 Ý¥ â -ê .ùH » u05ºd@ ÊLt F — IAˆwÅ7[wP 3 ûM _EBU`fbIXÅ WñXáÈ 1Ž Ž UhRrw" ŠÃ¥ H qÔó ”&š[bRQ sØ·Ø$ª ä

Ì ŽÜä{Ý G Qg :ö ŠÑ6WF%xµBÒ9Ä ÇKÃ} u Ú MƒÐœ é“ 0• áÕzœ &qÑá ñq Ï»qC« þí£ÿQËÞ ' jf Q/ÃÍ·ç û»ó& ÇÛ

â}s~ßœßÅæ ¬žÏ %Ϻ 36ÑÒS ˆ2 «&ŒÜ Yÿ–`žß Ål ü$ a!®

ÎÆHpõ Uánˆ ãd Y $J µ”wv?¥`s æN/•€Æj ûùrC l–l Y uA ”Ái…5. ž0' žRšãš¥ ÇJ 5oBÝ œ JpVê hH ̈Ÿú=g0

Ë ‘SÓb bŸ –5ûœÆ ñ ÎÇɵ 'Û ÕÄâê

U·îZÈÃIÛ Ái Q üdÚi0

â å©ÜÀ“kqÎâUsV95w™Á j Ë0§Ê M_¥Ä3ýën3õÃù `h&§Ó¢ÑrþC-ìùВшxjÉÊlZ<ãcEÄnè !

z7óìò© N_ŸN äv H já µ1ÿʦ Ì’ ÙÞÒbŸÃ q©C6ÓÔ —èþŠ¦4ÎÑ Ý5%Í\8Ÿ6üìÒ » À(ÍÑ Å…

9t _À ŸÉ Eª bé

èTW ?ë[9 É Ú

!Ûª ó fN]ß §ŒŠ>Sª+“üwHö Õ»’Úo pÚM

Gd ù Ù¦ê ý·øàÒ ¥ g& y–Í ©5}m+X}= N kâêf ëîÒ g~«Mà– Ò/hÜTxlv<

ð

ˆ>* y x U”_ 8 [šq)« ë ÔZ ïó<;jÎn,qöñâ^ÝÙ®Á îñ® KÔÖî!Ùlá 7áz3fùŠL Efð û“bÈdÞ rGL[: wÈ Qÿp Ö9 ÿô” ùN. µ $lœLXàg HI ÞñJâì gbÀf’s å E–žbñë ì Ê ]fÌÞÓºì z —©Ãã]VxÊ6% 9T w§ ]AþÚ ”]ÿ PK !Z Û

PK âejN Content_Types].xmlµ“MnÂ0 …OÐ;DÞVÄÐEUU ýY ]Ð Î ¬úOž Âí; š eûÍ y$Oç;ïŠ-f 1TjRŽU ÁÄÚ U U C ÁÅ€•Ú#©ùìfºØ' Bš UjÍœ µ& F TÆ A”&f ,Ç Ò Ì ¬Pß Ç ÚÄÀ xÄ šMŸ ãâépßZW

RrÖ

— 3U ìD<` gý m Ï`FG 2£ëjhm Ýž ˆJm»L&Û ÿ Æ ¬£Ùxi) c®SŽ d Þ• Ì æ7ðb«ÛJ}RËã# Aà Ãk 6h #^

X: LÐ˃B _b–ýeˆ W<Øp /ùG – zeø tX'§HÝýöÙ PK 3 PK âejN“ Òî

word/numbering.xmlPK âejN ö ê word/settings.xmlPK âejNOw AŽ r word/fontTable.xmlPK âejNT™þos s word/styles.xmlPK âejN ƒ

ó 7 ð word/document.xmlPK âejN «ëñ word/_rels/document.xml.relsPK âejN-hÏ

_rels/.relsPK âejN!Z Û

G! word/theme/theme1.xmlPK âejN3 Content_Types].xmlPK BContact this candidate