Resume

Sign in

Phlebotomist, Receptionist, Call Center Representative

Location:
Syracuse, New York, United States
Posted:
February 10, 2019

Contact this candidate

Resume:

PK vGN word/numbering.xmlíšKŽÚ@ O ; ïÁ l@Ö Yd*Q¢(Š”™ 4vƒ[Ó «»

à È.Ùæl9IÚ66 Ä ,6µ ÜUÿß]MQßÆw Œö–X*"xd Çêa ðEd=?=ö'VOiÄ D Ç‘µÆʺŸ g3,M^ÏXp 8 R Ð Uœb Ô@d à\H y•

!ù’gýX i2#”èµí9ÎÈÚ؈ÈÊ% 7 }Fb)” ëB ŠùœÄxó Í •äAÄ9Ã\—;Ú Ss ÁUJ2U» KÝL0 M–§ŠX2Zç 6 Ì=3Zm 2É ˆ Rfõ

6Ž®Óâ

FÑæ û{Ö'aˆðÆ¦èŽ £fï Ù{si¥Õ í](Úæ Uè3™I$ oO . Ï]}FZuñ ƒQé\6

y Eœ"©k z ñ

NÞ# DM3' Ví à ˆm T õ˺ÎA» KQ ·n ÿsû EžmÛÝ Ämç è ç xµÁÔÌ@4SZ¢X ÉYoïícb i™B—Ô ˆyD–S® q*µY["Z$ÙÓj > fq–SŠu 1Â'üÚ þüúѬ ŠëUŠç ôì V,GÖØ3C} ¦ˆ/Ê©> 9E®Ý$Ëê‘ nÜLúMF ËÝ q QÌ s q} “j +Tóó Õxî “j 7i4o2é ÿ& f ßI5ÁM:Í v3 F7é Àéf

ŒoÒiÁ )0 I§ ükM ÿä Þ o ·À[à-ð sÞ ·À[à-ð x

ÞvÎ[ x

Þ o ·À[àmç

€·À[à-ð x

Þ^ƒ· ä,ßý>j º{eÚeæ ™w\æ

Ë 'dþq™ B 2{ç;Úé_PK Ë™Q PK vGN word/settings.xml¥•ÍnÛ0 ÇŸ`ï èžø£I6 uzX í žÒ= #É }A’ãåí'Ç–Õ @áf§H ’?Ò M?>ý q¢Æ2%K” R +Âd ßРDgjÑÓîËcWXêœ

O D sºH À®”¦Ò +e 8 5u"À [ ÄJhpìÀ8sç$OÓ- 1ªD ‘ňX

ªr}H ªŠa:þ 3'ï ò¬p+ t—Œ Ü m î¥yc § â$xðëôœlÄ@ç -ø S h£0µÖ«Ïƒq"féŒ öˆ)bN 9C% œ0ýpÜ€¦Ü+Ÿ{lÚ öÂò9… ¦ßì`ÀœßW wôóm f ¦ø à£\k 0. ø= ®ð‘’ï O0

3©g ó

0

ˆ8 öSÿl–ÞŒË M# þ?ÚO£Z

Ç}} íÍ m> È `çW Ü Âaï”^tÅ ü ÍS”ôæaËÅÓ~Ø Á ü sµ _ 5l~q}Êä*'7û>ˆ €ÖCÚC •ˆ ºqYÏwþFüB \ u>Úò - l—

`ì œ Q˃öÆï!h Q[ m

µMÐ6QÛ mÛkÍYSÙ<ú6 c WŠsÕQò+ÚßIc?ÂWj PK ö ê PK vGN word/fontTable.xml¥”MnÛ0 …OÐ; ÜÛ’ƒ¦( ÈA‘ Ù ]$é Æ % ápˆ!eÕ·/

ë'u @QW 8 ß Ÿtuý M Wì5ÙBlÖ™H”•Tj[ â ÓÏÕw‘ø CV â Þ~ êòŠlðI”[Ÿ£,D ËÓÔËF!ø59ec "F ñ•ë Ÿ Þi£Ã! È o¢ÇP!Z y X –Lžªp”äTUZªþ1(xŽïIrK Eeà cÊÊÄ ÈúF;?Ðp ÿè {4à ÎÍq+ ºx hNF

qé ò>®ÞžŠ#q“Í à 1*æ ð çÐ #æ Œ3Ðè ŽÞýÐ^PÓA¦Yx3§‘Sé^ï øð

X0Ï z§g¥øŒ U å1 K À Ϫ 1Ìe=+Îg RCÍ€SHý§nv“ Åå Zý ÖMqÿº öê

Ü\~ p1 ýÿ/ér

Ãÿ Qùä—ê’ B ãNÅikx§r ãw+?â 9®§ýïvû PK PK vGN word/styles.xmlÝY]sÛ( ý û 4zOôaÇÉzêtÒdÒv& Í4Éì3– Å eÉ4Ší¬íúÅâ^î Î O 3ƒŒ#JFnpê ŽÜç§Û“

á JàÈ]@î~ üãà ÈÅ CîÈx i4r çñ à§4ƒD È" z)`/yv Ñ4 Fbá… ?pK :rsF %ÄIŠ"F9 2 “ Š`ùg"X—v å)$B·è1ˆe (á Ê AK7E“ÎÄ€Ì~5ˆYŠM yÖ¥µ ÅECsÊâŒÑ r. 7… B ü *ˆ*¢K VÛ4=I " ŒJ PÕö©l»$MC- ä ã.

)\whÌ 6à Ÿ NYÜ@ Q"gUBn €7AÀ4z ñ5 3P%s<í”Î

é2Iù ”

üFº<& ƒK évhŸ Í eº 7A«ÍÀàìm

`L£ 8 9 \ Ù + eIÿÝR" 3 4rŸP* Ì{8w Ñ ÈÌ Ö W µÎäŠð5hžjr,ý3 ç“_”Q£ÌS€ñ5ÈxÓ. z

cD1e•MÿÊÚ?Œ5ì Ë5oÚrc òåQVKbiœ, Ô5U" +êÈ ‘ ÂhJŒo 8ÄÈ Æ ÉÉó£2{%ç^S ¬YR / f ð»h W™ïd;Mnæ(¦ók)%£Ø •}Š5¢ ™ôð DP…©ç åCÁ ÂeïáDt«9¦BÐ IWX(æ åøºè¦ð Ö L d%à ÊåÆ4£TTùQ å –ˆEº ÕŽ"©ŒÐ#+Ÿ'ˆqq§!ª %Bê üX5^WîßÈ S™(õÔðZ Zopd Xd 0µ0f &K Æ X™â"Rå…

& æ mëÐ6 c W Ÿ éÜwheý @ ö{mà p8eª«Y ÿ]MÊeƒ2ª6—êvËt,Ó- äQ ®dRÿÂ’>^Õb þŽ ÈÕ Õ h lBch¥1Ü7 ö Û Ø Y,l[ Ø Ø;, Ã

äb & Ã]äbßÊb ß,öWY aqK~άüœ

?á eá X XY þ Xô èoÃâ òÕßz©këï Þ=_“…ç[ea§=R œÿnõñ Êž)G Q ÄÂxÿ û=¥Ö i.”Þw êàã Qñ£ÚiYÉç0E_P CÒ hN à Hžek

ç»JÖÞÎY

Þ ØQíêŽW Ð>ÇÂ7*vT;ÈcR¬ Mµ(Ö;ÎÝê k ZµèÿÎ;ã#VÌ·*vö?îÂÕm

ˆdÿV + ü= 9Õ ûWö”eˆSÅ8:È¢R JïóÙ äè kjm•[bŒ

!åÃWý]w ŠþÇßAUõ bü }L·V.? K à_¬ Q}:·b æV oµS^5 OÇ é

Ù•óÉ

â åÒ=ut wÐá Σk¦ƒ ·CÍ^O« ùX¬% rì ã BZ 7/B?Cʦ

ÐZqyñY3– žÆ èßû EÕ Öÿ–¦Ê ªl[Á^ÿW

2Žª©îû ßût~ ¢mý2í< íÊlå x8y çË ãË\óÄ/ PK Ýe í ß% PK vGN word/document.xmlí]ërâ8 IÀäÒéÔ gi әɅ

éÚ _[Â>ؚȒG’ ™_ó ûk_ožd B t 8U),É:–u>Iç&ù ?ÅœŒAi&ÅYÍÛoÖ _ L gµ wç{'5¢

åRÀYm

ºöã» ü09

ŸÆ A

BŸÆþY-2&9m4 ALõ L@`áHª Lª SuŸ&{ Œ jØ qf¦ V y\+ÈÈ ZªÄiAb/f ’ZŽŒ r*G#æCñSÖPOyn^¥[49{bC Ç6H #–è’Z .5,ŒJ"ã Ä8æå}“ä)O

;bž?h"U (éƒÖ ÛÍ

g æ :Ð’ ÕxJ lIL àX"4{ö>>»è ŒÔüEæ} ùS júy+è ý X?aOBñ ¬eR5 ä:$üˆ*S àëPàÒ CÅ ÎÀ O ó ¥€ÑPÑx R g æ M`N-ü{Ô~R2Mæp?\ Ú ôŽV#Ð* Ã)p(ƒ©ýMÈä gÐàö¬Ö,þjEV øç™ýÏ n»0¢)7 ”ôÕƒLïð4 Š^

Y#úÊþøR ødRÊ õ Ã Ì ÚFÔ \å·©s Oc Õ>cgµ ŠQûP_?H Õ µ Q –Oòò þ£ÌhµÊœŽ^ÎKË Ë\ 6 Q 1{)õµÞ öÙâk þ ? U<Ð ~z«ðó7 Ìðq- õU.·‘Y äñ,1çð,«àož^âæÁñçÜ,ó 37

x /cjršÉF§ ù c¢@ƒ Cí]ïö¢óK 7 oïìýÆ1 ÜCàfÀhe,x cò3 A ç@Úc )ÔI;1ä}ëÚEl TØøNØ L õS p þ•x - é xG{oß öZÍã# ‘p Hˆ¦ (ÎÄ=Q§ Û®. ãš« ñ%—j&V{GG ÿœ L v>óï©wðÏ uanµžetÍ:m ñãM õn ä {,YÖ~·t ê ì º <Ô[v

'Ï`r©Æÿš ÿÖÅñ g iü»ß» è]wz.J¦íEÄ0 `E #$õ 1¥Í% N Ì*… í ÖßeÍ Ã c ÓôKÉ-kŒü åœt •ÜB–/ 5l

Jh¬ûûü"Æk üšÖ tLþúó qqÆì æÈÙ iz`öÉÏRC ýõçÿ4éGSÍ FE–ºÉüŽ;-dw 1(Ò X ù /á Ë. 2 U Ϭ ža–Žp’ µðz #© Hp\ùoSŽIš 2žS f 1 Çß SV WTÐ B §* Bc™

Cäˆ01ÄK,Á ™š<áã êÛ ¬i" 6 ã € EÁžÂšÅ=yU# H I Ô Sqo apT

ƒ T ؈” E® u ñ ð,g û4I$ ÆƦi zG ý1 z á @,CE“ˆùºŽ N•Å1^åAiLŠ àID1éCj ÎÚ ŠSk« þE Ø@ U/')9 jíï 8è æ67û

¥ ª1ûeƒÍóhçŽ`d¥Ð Jm ÃF gù 2 ò (7 i é®æá èx Ö.â ê çX- O jA N

#l 5ä %rƒJ· 8XK 9 Cæ• Ì ; Â.”He Ä u

k{E-ÖXÅ /}Ë Ð x”ê Ê wXáwGðÛe: a 1 ˆÖló ª0 # ìD`

’1 S¦f ÐuBµfÚN š€‘ŒƒÉŒ Cj¢Ò~™€ÒR`¥ÌTï$ŒWŠý y™{aCÝI îä¥a F¢•bCwsŒÿmUî 5 ÖU ÇSà nx[ ÏúšKãõ äœÆŒOI *pRù}»– vP j Æeß Úc— íÑ,*¢NB ™ 6s ÕÉ¢ÓyÁ l•bJ Ñ

S!ÜŒ ðÚ w ßßò4g:ÇãÎæÜ Õëö®ïÈ ð'ï“oü wÞ Õc¥ Ùj[ÊwÙ–Òîv/î.n®Û—Äé

Sî äÞ®0Ã!£B?â0” åQmH ƒºoÜ É%Ð íùëÂäµÍ œŒB:2ŽSÁÌ ;)6"ír ÒSN6•Ò 9ã Ø7Q'FQdE MB…T ? t à 7t4 »+ N œ 8é~iy Žw Ç}PV

GÈÚ :È 2äR ÄžLªë$

aÃü{L Sƒ\ ñi‘“a> ÝG ¥ÊQ4·*4ï š rÂ! Zc+ Ù^3+ àŒ Ÿ¥ ìî BÞ ø=eIv”6 >OíÙÛù^5ÌRl” à$

œ« y Š:át 44

Yó?Ê B t: Ÿ!”Ýœ

yˆ]Ñ Px žê Ó

µ œzüš6 j#àŽØ7V:gt“Í À ÏÇÜy W û Ó n ÐÜ ÑZÅù= àñ/Æ9£1 –Æ OEx9 Á " X =WTìWv…$\ÆÔÅ ÒA Úž Ù$ }ò Ì 206h Nf. ü[ C v%º ÃŒ Í ïÙa ý üHdGûYkð `»TÕÝÛÜqÉül?¦ 3í« à ¥ƒû¦sEÞßtz G< —a> nÇ.

3Mn%

êä’ A%Ròì ãU#

w}É}ÕÈÂ-

•_> h»Ö Ûò AÂÅ øUÃF?Ÿ RÞÛÏr UÆR”üÜ~

á, dbò’ÎR ÆØÑÿ

ÂOÚfØOh M- õ2?çBÁV@êÜz

™öQ /f AšX w i

Ú 8ŠT é E ï yòøIï 6¦7ÂÙàèä0ë ^£2_ôd ^QÛ > þ0s# ™Ì® ø iîmÎB©gÉ‘”¦L Ô Óønš j ž\ Q~ô 1ÿ ü»ÿ PK zªŒSc E~ PK vGN word/_rels/document.xml.rels “ÍNÃ0 ÇŸ€w r_ n0 ié8 Ò \Py€,u? T Ö·Ç mí ©âУÿ ÿþÅ–wû ÑÑ7øP;+X /Y V _Ùûâ™E ¥Í¥v ë }ú û -‘jBU7 çAU`dˆ

ç D

}É ©N Z.7Ü =Xzã

rÁü!OX”u

üÇÛ E àÕ©Ö€Å;-8R- ô% `}ø'&1™1~Ÿa5'C D n 0.Ê ÂzN ÂYÌäQ Fq•¦ ç 9 Wi

âiÖe`§a Š>žj EN^ ö4 Ykt[-•k=Ò4è^’õKù«ÇÊ™Kæ Ë âíL)Vö üæ$Ó PK ¢µ ì Ú PK vGN

_rels/.rels Ï; Â0 à p È;MË€ jÒ !uEå Q⦠ÍCIxôöd` ÄÀhû g í v&7ŒÉxÇ ©j è WÆi çá Þ IY8%fï Á : jO8 \vÒdB" q Á”sØSšä V Ê te2úhE.eÔ4 y 馮·4 À?LÒ+ W

a ø íÇÑH<xyµèò _ 13 û zµ«Â å-ýx‘? PK -hÏ PK vGN word/theme/theme1.xmlíYKoÛ6 Øw toeÙVê uŠØ Û M $n i –ØP¢@ÒI Ú〠úa Øm a[ Ø¥û4Ù:l

РΣM 6Iýþï Iùò•Ãˆ åqÛr.Ö,Db û4 ÚÖíAÿBËBRáØÇŒÇ mMˆ øÁe ¦B ô \Ãm+T*Y méÁ2– yBbx6â"Â

oÄìz bG Æ Šq lo FÔ#h Ö§Ì{ b%Ó SdX ÏI äDv™@û µ- ãóƒ 9T bX*xÐ jÙÇ /Û% SKh5º~ö)è

žÑ `X :ýæê¥Í’ =ç ˆëõzÝžSòË ØóÀRg Û췜Δ§ Ê 5·Ö¬â5þ üj§ÓqW+øÆ ß\À·j+Í z ßœáÝEý; ÝîJ ïÎð+

øþ¥Õ•f Ÿ BFã t Ï22%dÄÙ5# ðÖ4 f([Ë®œ>VËr- è

.V4Fj’ ö ÅŒ M à5 µ'ù RYHz &ªm}œ` ˆ äå _>{ Žî?=ºÿËу G 6P]Ãq S øþ ŠþzòÝ _™ñRÇÿþÓg ýú¥ tàó ÿñôñóo>ÿó ø ÀC

> ‘è&9 à ÈPœ b bªSlÄ Ä1Ni èž

+è Ì U Þ Ð LÀ«ã{ …wC1VÔ F à ç¬Ã…Ѧë©,Ý

ã80

c

·ƒñ Ivw. q LM Í ä8 1Q(}Æ 1 Ý¥ â -ê .ùH » u05ºd@ ÊLt F — IAˆwÅ7[wP 3 ûM _EBU`fbIXÅ WñXáÈ 1Ž Ž UhRrw" ŠÃ¥ H qÔó ”&š[bRQ sØ·Ø$ª ä

Ì ŽÜä{Ý G Qg :ö ŠÑ6WF%xµBÒ9Ä ÇKÃ} u Ú MƒÐœ é“ 0• áÕzœ &qÑá ñq Ï»qC« þí£ÿQËÞ ' jf Q/ÃÍ·ç û»ó& ÇÛ

â}s~ßœßÅæ ¬žÏ %Ϻ 36ÑÒS ˆ2 «&ŒÜ Yÿ–`žß Ål ü$ a!®

ÎÆHpõ Uánˆ ãd Y $J µ”wv?¥`s æN/•€Æj ûùrC l–l Y uA ”Ái…5. ž0' žRšãš¥ ÇJ 5oBÝ œ JpVê hH ̈Ÿú=g0

Ë ‘SÓb bŸ –5ûœÆ ñ ÎÇɵ 'Û ÕÄâê

U·îZÈÃIÛ Ái Q üdÚi0

â å©ÜÀ“kqÎâUsV95w™Á j Ë0§Ê M_¥Ä3ýën3õÃù `h&§Ó¢ÑrþC-ìùВшxjÉÊlZ<ãcEÄnè !

z7óìò© N_ŸN äv H já µ1ÿʦ Ì’ ÙÞÒbŸÃ q©C6ÓÔ —èþŠ¦4ÎÑ Ý5%Í\8Ÿ6üìÒ » À(ÍÑ Å…

9t _À ŸÉ Eª bé

èTW ?ë[9 É Ú

!Ûª ó fN]ß §ŒŠ>Sª+“üwHö Õ»’Úo pÚM

Gd ù Ù¦ê ý·øàÒ ¥ g& y–Í ©5}m+X}= N kâêf ëîÒ g~«Mà– Ò/hÜTxlv<

ð

ˆ>* y x U”_ 8 [šq)« ë ÔZ ïó<;jÎn,qöñâ^ÝÙ®Á îñ® KÔÖî!Ùlá 7áz3fùŠL Efð û“bÈdÞ rGL[: wÈ Qÿp Ö9 ÿô” ùN. µ $lœLXàg HI ÞñJâì gbÀf’s å E–žbñë ì Ê ]fÌÞÓºì z —©Ãã]VxÊ6% 9T w§ ]AþÚ ”]ÿ PK !Z Û

PK vGN Content_Types].xmlµ“MnÂ0 …OÐ;DÞVÄÐEUU ýY ]Ð Î ¬úOž Âí; š eûÍ y$Oç;ïŠ-f 1TjRŽU ÁÄÚ U U C ÁÅ€•Ú#©ùìfºØ' Bš UjÍœ µ& F TÆ A”&f ,Ç Ò Ì ¬Pß Ç ÚÄÀ xÄ šMŸ ãâépßZW

RrÖ

— 3U ìD<` gý m Ï`FG 2£ëjhm Ýž ˆJm»L&Û ÿ Æ ¬£Ùxi) c®SŽ d Þ• Ì æ7ðb«ÛJ}RËã# Aà Ãk 6h #^

X: LÐ˃B _b–ýeˆ W<Øp /ùG – zeø tX'§HÝýöÙ PK 3 PK vGNË™Q word/numbering.xmlPK vGN ö ê ù word/settings.xmlPK vGN word/fontTable.xmlPK vGNÝe í ß word/styles.xmlPK vGNzªŒSc E s word/document.xmlPK vGN¢µ ì Ú word/_rels/document.xml.relsPK vGN-hÏ

_rels/.relsPK vGN!Z Û

i word/theme/theme1.xmlPK vGN3 Ø Content_Types].xmlPK B EContact this candidate