Resume

Sign in

Customer Service Specialist, Medical Assistant, Phlebotomist

Location:
Sebring, Florida, United States
Salary:
$13 per hr
Posted:
December 11, 2018

Contact this candidate

Resume:

PK svóL word/numbering.xmlí\[Nã* ]Áì!Ê?  * *q

"Ûié*æof ¬YÉ8Ï P û•Ö çøæô rzöÈ 5ÃR Á vó a[ »Â ïﮎNlKiÄ=D ÇC 6úr: ð 4ó,CÁÕ€ CÛ : 8Žr}Ì æ&8 ’!m Ê©Ã ƒ#W i2&”è…Ój4zvJ# v(ù ¥8bÄ•B Ž 1 ! Y7 \

7d ëxEGbjr \ù$P Û Í ýŒd é&fŒfóæÁ6«y Í ÎŒ&

Í…ô L 9c EŽØ&…õ5 L ª lÖNE ©–7 ÔBÑm IB d Í í ç*> [Uq Á t(ó Ü Âõ‘Ô Ý

ˆÏP^ÌÞt«r.0y M%bË"U;ý ÍF \n} à%Ûôul_¥ ƒe wöa[Ù Íîn Œ`dž h¬ D® ™µöí g ¦ñ DÌeh7â ó8•ÚŒÍ &9£äazÅòÁqH)ÖIÄ ïðc úûûg>þÝÍF)ž Óƒ 2º î™X4 j>NˆTúšD Ítò©2 \ ®Ut Ê%dhß Ä•u»`cAUÄ⪒ FJŸ+ JÂþ9WÏr&™Ä)8ñ= %k ^2Q Kë Ï3©

CK‘

TžÕÑ …iUPK þüWµÔ í «d

Ø~Ï

Ó…í k-õ`ûí*Y ßóÂœÀö{ –œ5Kú¢_m _ýô*WîW« ËyC Yc ø À:Õ m ~¦Æl+ 5f[A 1Û

Zë f»cWkCWƒ®vÈÙBWƒ® ]

ºÚN] g

ÑÕ>ç +p g

p ðnÛ Î àl Î ÞmûÁÙBõg

]ð«àWÁ N- _

~ üêÇ‘ ü*øÕÚüj ü*øUð« SKàWÁ _ úq$

~µ6 Ú

~ üêáÔ øUð«àWÁ ~ ÉÀ _ Ò òاòÕwa¬™Ö5- xæ X« ÖÚ k ÃÚ ` rXg ën€õÊa

~9¬

sVÞÐ4ú PK …Wrch çI PK svóL word/settings.xml¥•KnÛ0 OÐ; ÜÛzÄv

!r€$h»hVN 0&) 0_ Û

Å] ü óÍp4 =>ý q¢Æ2%s”¬b +Âd™£ßïß ßР4GgjÑÓîËc“Yêœ?e ž m&pŽ*çt E WT€])M¥7 Ê p~kÊH€9Öz •ÐàØ qæÎQ Ç[4`TŽj eUáZ L Ãtx 3'nïòªp- t]ÄÈPîsPÒVLÛ@ Ò

Ó .q <œkôœhÄ@ã

-x Q h£0µÖ« q$&ñŒ ˆÑcN

1C 1msÜ€ÆØ Z š.2ÕÂò9 ô¦_ì`Àœ?f wÔóÒ_ Y] Cð^®6cCÞƒÀ ü WøHÉ

È ŒÍLÊYí C" J bjRû©7 Ä7í @Ó Vþ í QµžÚ}} íâ

L6Ÿ ó# 0«9œŸ KŸ–$ÝU Mv ßÍ ŠºC €š»w8ì ÒÁø5 {s?

§Õ d üR ðŸ ÕÔ S ¦Ú ù7hCFW1 Ù Nô

îà Ê$Gœ••KZ ó;â§v 9”é`K;[ÚÛº

ÚÅ =LÚ:hëIÛ m3iÛ m[ :kj8“G_ lõBq® J~Nö ÒP ð+Ûý PK 3N PK svóL word/fontTable.xml¥”MnÛ0 …OÐ; ÜÛ’ƒ ( ÈY$h6E

Ôé Æ 9Ä êÛ õ“:F +Azœï

O ûc4;Hò

mÎ7ë”3i ÊV9ÿýü}õ 3 À ÑÊœ ¥çwÛO mV¢

žÅrë3#r^ à $ñ¢– ü Q,‘ øJUb h µWZ…cr“¦_y Áœ7d 2J z,CW’aY*!ûÇPAs Ï m89&$uì ó Í,¥E 6q0zX º9n A ÏÂè Q T8B! _ ÎâHÜ 3 Ø!ÆŠ9-üë9tb@Ù Ó%ã 4z £w? jÚÈ4

ç4r

ßv

æùºÞ©Y) ĪÐÐ È% Q … 4Š Y܃=À 梚 ç

R "0SHý Nv“^ÄeWƒ“ ú?Ú#aã B{õ n p3 ýýÇÚÌ áÿ Ëv`=OÞh 2ÎYÁ åY éÙ“lÙ/4` ¬x€'.Û

Í õ5þ=6 $uœNMú«yû PK V Ü PK svóL word/styles.xmlí™ínâ8 ï å H) ÐÐQ ÕÌ®TuVÛî Ä o

Û

2 «_;q Xe :C2 ?àcû=þ8 üšÑÁ

KE8 £óa0À,æ aËYðÏó§ ë` 4b ¢œáYðŠUðñæ ÅTéWŠÕÀôgjšÅ ÕZLÃPÅ)Î :ç 3S à2CÚ å2Ì ÉÅYÌ3 4™ Jôk

“ÀÉðY K6u g %W m )_,HŒÝWÝC ñ[u çqža¦K ÄÔŒ 3• jµìX5S™Ö"«ÿ Ä*£u»B ñ–HT ÍÈhå à2 ’ÇX)c ÅÑ Å Z ¦G !lû¬G’! žPãûÜøv VJ

EÛ ªz s äëî(Ð ë Ù_ VQì M HêZ yü “;ÄV ædÙ*œ=¥ ¥DÙ:HÕwíìhè…ËSŠ ߦöYò\¬Ã} ŒÚ £Ëï ˆj s Ç

”S lQþ%]Ñ•Ê Oœi5(¦HÅ Ì /fý Oˆ™M*¦ ò òÌé-S[}C ª 2àDQm SÛ Ð

$ô 'üRÙ_ ج

íBcs š€ þ) xGW“ºðwN åš;'Â9Ù”

wV 1Œ ÒFšH jYõg2

mdRkJªžæR*W “cU£ÊwÙuW^£9Å[ÒÏÖÒJ l9xláeÿ$þÀÈ^ »ÂiU1 U 6G

'_X]»vhzá zŸÝmÕ

Æâq æ AÊ $áÅ EÉ©W%~OJEÍÅ

3 rÛÕ7 £ZsâF@ñB k9çZó¬][I–i[Y¬

ŒY Æáz~*MLå Pê" n SŒ È sl Lãh Ý bJ õe Ê ©œ û Ré RbX5 ÍÆ Ì }j P ÍÕÿ Ü 8gæ^À otÊÄ& CBùv-É

öŒ1§\6 òãŸfãëÝÓ¬ åë €a ¬Å šÿ ú–’eCš ÏnœwF yt ò ï ä [Œ_L€ñwgüb Ëxm;AÆ/ 2~ Œw ñ îñ g<Ús G 2> Æ;Áøx ñ10þþŒ 0>>YÆ/ 2~ Œw‘ñ Æ .ž$㓃ŒO€ñ.2Þê

ãÃ=Œ O ñg¢)Þ w à õ O Õž üê opÈýÁI 'Õ RAî Ü_ Ü 0 3 r =g r À8äþúÍ8äþ€qÈýõ qÈý Üð¢ÞSº 8©à :ý“

r 9äþúÍ8äþ€qÈýõ qÈý ã ûë9ã û Æ! oÆ! ŒCî ߌCî à õžÒÝ•ÜßS o*€ñ.0ÞÕ õÏ Ë%A5à Å5Þ F wmÙF{è =z+Ú“òã£Ý•d

h Ú€6

h Ú? íú ºù PK þt

ˆ úe PK svóL word/document.xmlí]ëR 9 l%U c0 Cf

23

leÿÊêc µÔ%©qœ Ô<ÈîËÍ“¬Ô 7dbwBaË¢Š -µŽÔçœþÎ'µ.?ýü9bè ŸÔ:Ív

'" rRû ÍYã ”Æ<ÀLp8©Í@Õ~~ó Ÿ¦Ç I ㈜ÔB ããVK š" n2ÇBFX ŸrÒŠ Mâ QŒ5

QFõ¬Õm j qRK$?ÎE4"J Pb¬m‘c1 S ùGQB®RoVä4orZcK 3m \…4V… ª4“ Bîþê&î"V\7 W©- xjÌ A Lêi–9 Øi @+b^b Y $”ÏÅXç( š Ý4uçJKE-nd

ÅViH–uNG ËÙãVà

ú X>¦+yqI 9wÈ*"Hˆ 1 Ãsg sIR@ñDâhá j-ËvÚ%w q

i“ï“ö^Š Š O`g = ÝBÀ Ln Óc" 0Xt–þÕZi fö36Ù aƒ«“Z;ÿ«åI§À Nº:…1N ~"çR.%vzÇ1–ø àAjÚˆKi?TŒ Q£)ŒÇ lQ+ˆQ W 3Ï0N ÈZO ðY' ]ÏËÜaÛÜ,ÿwR$ ƒ T™U#ÏLiekQ Ò“Ú

0EW"ÂÜÖIÔ“É ŠŸÌ ÓvÑœŽýÝÊ Òšß ü+•?ašeÅnÒ ™&h d Ö qi<N lŒ KP ï öæ K

hÐDï% ù €ÎŠe*Ú 7íì ºå–k»ao s ~Ó Kt* è ]ï λá5Œ 1Q

Ã~w

qÏ;¢óŽ8 ƎѫÃ ßoØÿþAgo ý çýÑy ð@ î

îýsbúÆÌö 6Ñ

Ÿ;~Å76ÊÈ ÞÈî ÿ<FÞ”Þº[!å»G">Ž~ ¢é

£M + n9£[ÎW Ö Z 1Ò r ‘ÉŒ…©cÄ ‘Di DözJ ÅBQûR MC ºåbÊ Â<@ê–2¦ Á š2ú 4

Ǧ^B Ž QŒáöö xˆ9 ‘þ~äý}U ß X:pËœnÇÒõál A ûæËD")~Û *j gHŒÑ Œ3Ó1%Ù ŽŽ71 ñ ƒG% Éç T)}J 1

CHÁJÊáI” 쎕Š™ _ƒ"m/WÝ @ü6È”(¬fr%¦7 ä_Ò œ L ƒ ^íÊ‘Ð u¬v “pU ûS ÕÁØК< 8ï ?

HF0 ÆF•“Z ðµ CÓ äVIy ôÎòïc*•>OE å F%;ÓÒo aÆ 8.»‘Ò’ÞB)1} ?OËü7»úK‘Úí )CUN Ç U ~ R ð"o X º V ˆ ŠXk+ Óvéö ?2ðÌHV íy+aH 6ß) róÙ¬

y*ä© kÖª lM H;W ƒµc®"Ñéê ûP E Ï;üiî£ÑݬdóùÈÅ6 S ^ xù1áå H …Çk£Õ»Ï æÐ ÁÙR£ €v Þyüñøãé Yëû ˆâD[®šsTË ) 6 rtQ,JC Ó iuôIH;ÏÀ<k© ÝŽ)g Sz_ ð£bÊ£ >¦ø ÁÖª Snf Ñ“ ï Ñ§Ë Ý ïè Žè h}Ô1ºi òà í–g¦&tn žƒ ÍPˆ¥Q¬ 6ùï8Šÿ 0 â™B ýùÇ ß

ô þñ

wäŽwäMpä ž DÌÀ He' S

Õ€# 3<3𠵦: `Çý ëýv üÖv c;

™ñYãžZdŸD` ZeùÑÉvgiÕõ L ~rö¬£Dÿ N ƒ,v_ ô x7Ÿ 3d; J0Ú+ÃèŠ ñovÀ È-w Ë–tó%Rùv ß#Àt Ñ æx ÐÀ

f)v ººK“åÖVÏÀ E G bC 6ú îP Ýé7Ð¥ ”ë ŽjûÏ

£óx Œ Å«çÖ Ù/Ê)œ( üUà :*o ÔF

ilm

Y … Ígß~â ø“äÁ oâ-hkÂ+ˆ=€>TÍ) PmºM HÑBMéþ¬ Mu ã 9ºîµ º^C e v n7 ÛÕ Ôië\ú»©SN™ ô ý Òè Dó'þZ $]c]GççCà utó Ô?ì ôÐ=: bŸíncù ßi^qøÂÓUöýt ? r

\ V…ˆr 8p2ÄV%!7@BN ÅÜE 8

S ìœNáe ç€ F %¦3u#)f

: ÒðP6CÃw§Wƒ ÈÒªœUuú Uý–p <ªÓ(øÕN ª#O < ò Ê U Fˆˆªç{éé Ä Xz

ñp\¦Ó ƒ1–6 s& Ó bð âÀ O Ø&kU ZC!d@9ÖBz*á Í‘ÁR{" ºj¢ Xr»(çÕ è Ù«ÜO iÁÑ[ æ r {ýû

<CöÄÐFN&ÚG;M!^z Û § žBl @y

MÖª N. H Ý Í D8mîúSÔ ™r 9u œ 4ˆ%e–5ìߣ Iì4 xém_ 6< ðüaÃ!Êó m –ç ž ƒcsƒÄš M Ï Ú݃{t #Ë z }ØiÒðÒ ùzÒàIÖà’Û úZ á ©Øž^ÉL ûh»5^]e¬ÿ"[ Q¬

vÈÚëë ¦Ä$= Õ!Ex âµ& TÍ "v ЃA v Ûóh öfÿq

ž_ê9xÎ

æ ¦m‘=ÇßÖÍ 7€ º ÜîV f

á] dgJmâ®pÝö

uý ÚŽgßQ vÔZU D 30]ydš ì èRÍHhnn2 ªL$Ž Ö.uô ï ;tóþ xd^ÌÑ€kÁ©@CÁ Lvû0ånÇó#Ï <?òüÈ5kUˆ

ï% lùQzXÅ/

©L àDH» K 6Ðò û ä ê

’I¢Ò

\–N x Ã'VR• ¢ó 4 ÌÛ?ÌF%§æ{ ŽPf㻓

l[ Å “ÕË®2!kñ#CÜâW ºÅÏ0= û Öïf0 æ5 H"{P•

$ K IR eë fé @ ÄîtþæÿPK Ý3 mO

PK svóL word/_rels/document.xml.rels ’MjÃ0 …OÐ;ˆÙ Ó J œM d[Ü (òø Z#!MJ}ûŠ Ó… ï yóÍŒÖ ;ˆo w Èr HÆÕ=µ

>«Ý㠈Țj=8B #FØ” ë 4§šØõ>Š BQAÇìߥŒ¦C«cæ<Rzi\ š“ ôÚ é å*Ï_e f@y“)öµ

Õèñ?Ù®izƒ[gŽ ï œj1 êÐ"+8É? ÈR Èû 2§åÆ+ÆÙ™CxZ qÄ•> “U\¬9ˆç%!èh ÒÜWˆ 5 ñ è1x pzŠ 7Ÿ ü PK ëñ PK svóL

_rels/.rels Ï; Â0 à p È;MË€ jÒ !uEå Q⦠ÍCIxôöd` ÄÀhû g í v&7ŒÉxÇ ©j è WÆi çá Þ IY8%fï Á : jO8 \vÒdB" q Á”sØSšä V Ê te2úhE.eÔ4 y 馮 4 À?LÒ+ W

a ø íÇÑH<xyµèò _ 13 û zµ«Â å-ýx‘? PK -hÏ PK svóL word/theme/theme1.xmlíYKoÛ6 Øw toeÙVê uŠØ Û M $n i –ØP¢@ÒI Ú〠úa Øm a[ Ø¥û4Ù:l

РΣM 6Iýþï Iùò•Ãˆ åqÛr.Ö,Db û4 ÚÖíAÿBËBRáØÇŒÇ mMˆ øÁe ¦B ô \Ãm+T*Y méÁ2– yBbx6â"Â

oÄìz bG Æ Šq lo FÔ#h Ö§Ì{ b%Ó SdX ÏI äDv™@û µ- ãóƒ 9T bX*xÐ jÙÇ /Û% SKh5º~ö)è

žÑ `X :ýæê¥Í’ =ç ˆëõzÝžSòË ØóÀRg Ûì œÎ”§ Ê 5 Ö¬â5þ üj§ÓqW+øÆ ß\À j+Í z ßœáÝEý; ÝîJ ïÎð+

øþ¥Õ•f Ÿ BFã t Ï22%dÄÙ5# ðÖ4 f([Ë®œ>VËr- è

.V4Fj’ ö ÅŒ M à5 µ'ù RYHz &ªm}œ` ˆ äå _>{ Žî?=ºÿËу G 6P]Ãq S øþ ŠþzòÝ _™ñRÇÿþÓg ýú¥ tàó ÿñôñóo>ÿó ø ÀC

> ‘è&9 à ÈPœ b bªSlÄ Ä1Ni èž

+è Ì U Þ Ð LÀ«ã{ …wC1VÔ F à ç¬Ã…Ѧë©,Ý

ã80

c

ƒñ Ivw. q LM Í ä8 1Q(}Æ 1 Ý¥ â -ê .ùH » u05ºd@ ÊLt F IAˆwÅ7[wP 3 ûM _EBU`fbIXÅ WñXáÈ 1Ž Ž UhRrw" ŠÃ¥ H qÔó ”&š[bRQ sØ Ø$ª ä

Ì ŽÜä{Ý G Qg :ö ŠÑ6WF%xµBÒ9Ä ÇKÃ} u Ú MƒÐœ é“ 0• áÕzœ &qÑá ñq Ï»qC« þí£ÿQËÞ ' jf Q/ÃÍ ç û»ó& ÇÛ

â}s~ßœßÅæ ¬žÏ %Ϻ 36ÑÒS ˆ2 «&ŒÜ Yÿ–`žß Ål ü$ a!®

ÎÆHpõ Uánˆ ãd Y $J µ”wv?¥`s æN/•€Æj ûùrC l–l Y uA ”Ái…5. ž0' žRšãš¥ ÇJ 5oBÝ œ JpVê hH ̈Ÿú=g0

Ë ‘SÓb bŸ –5ûœÆ ñ ÎÇɵ 'Û ÕÄâê

U îZÈÃIÛ Ái Q üdÚi0

â å©ÜÀ“kqÎâUsV95w™Á j Ë0§Ê M_¥Ä3ýën3õÃù `h&§Ó¢ÑrþC-ìùВшxjÉÊlZ<ãcEÄnè !

z7óìò© N_ŸN äv H já µ1ÿʦ Ì’ ÙÞÒbŸÃ q©C6ÓÔ èþŠ¦4ÎÑ Ý5%Í\8Ÿ6üìÒ » À(ÍÑ Å…

9t _À ŸÉ Eª bé

èTW ?ë[9 É Ú

!Ûª ó fN]ß §ŒŠ>Sª+“üwHö Õ»’Úo pÚM

Gd ù Ù¦ê ý øàÒ ¥ g& y–Í ©5}m+X}= N kâêf ëîÒ g~«Mà– Ò/hÜTxlv<

ð

ˆ>* y x U”_ 8 [šq)« ë ÔZ ïó<;jÎn,qöñâ^ÝÙ®Á îñ® KÔÖî!Ùlá 7áz3fùŠL Efð û“bÈdÞ rGL[: wÈ Qÿp Ö9 ÿô” ùN. µ $lœLXàg HI ÞñJâì gbÀf’s å E–žbñë ì Ê ]fÌÞÓºì z ©Ãã]VxÊ6% 9T w§ ]AþÚ ”]ÿ PK !Z Û

PK svóL Content_Types].xmlµ“MnÂ0 …OÐ;DÞVÄÐEUU ýY ]Ð Î ¬úOž Âí; š eûÍ y$Oç;ïŠ-f 1TjRŽU ÁÄÚ U U C ÁÅ€•Ú#©ùìfºØ' Bš UjÍœ µ& F TÆ A”&f ,Ç Ò Ì ¬Pß Ç ÚÄÀ xÄ šMŸ ãâépßZW

RrÖ

3U ìD<` gý m Ï`FG 2£ëjhm Ýž ˆJm»L&Û ÿ Æ ¬£Ùxi) c®SŽ d Þ• Ì æ7ðb«ÛJ}RËã# Aà Ãk 6h #^

X: LÐ˃B _b–ýeˆ W<Øp /ùG – zeø tX'§HÝýöÙ PK 3 PK svóL…Wrch çI word/numbering.xmlPK svóL 3N word/settings.xmlPK svóLV Ü ý word/fontTable.xmlPK svóLþt

ˆ úe å word/styles.xmlPK svóLÝ3 mO

ª word/document.xmlPK svóL «ëñ 8 word/_rels/document.xml.relsPK svóL-hÏ

s _rels/.relsPK svóL!Z Û

word/theme/theme1.xmlPK svóL3 Ì Content_Types].xmlPK B 9Contact this candidate