Resume

Sign in

. Net

Location:
Jajpur, Odisha, India
Salary:
40000
Posted:
November 29, 2018

Contact this candidate

Resume:

PK ódïL word/numbering.xmlí\]nÛ* >ÁÞÁ Ð }HôkÙ*ê A,v Ŧ{ Z¢-¢ü HÊnN o»wè z’R -ÿÛ’"ËŠÁ'Á ÎpæÓ ç3AûÃÇï w¦

ÄèÐ o-£ iÀBD'C㟠7 !ÀŒÂ ñ …ññî MÈ r5 £LP1 ÁЈ Œ nY © Ž '@ª b À %ñMÀH $ !Œä éX–o,Ì ‘p:X àL LU l<F Ⱥs•Ï,H 2[Ñä ŠÅÒ ©jM £¥‘é ¦ /çÍâ Ì Î Ï š1 Æœ P 5úy.Ì-ÚV S F 6 \zB 4; åkߪµ e¦V ˆ#sÑ# qÀ_v ð\ Q,Þ dÂó ¬b"ˆ K Š Ì o0ü è äÉ N

¥ó d• ¢Ô µ tyŽ@ WÖ& ö gI Jw Šµµ

»å 8K wj 9 äSB: Ÿþ ÕfšMÁS¬DH í”K56 8 dÞÍ7Ó ’ Ž Œ œK”âWø= ýüÿß ü `9Šáx1=þÂÓ ÃC£ç M}6ˆ d»ºë[é\3ŸÌ F¥Hã BCã IÖy Ttž_Ȉa‘Z Ä BÞ

ˆ£{*öÚÌ V

HÞc4 9 @@Œ(\8šyhfAocj SV QÛóªAú % AÞy C

G_

SC:þ £,xŽí_s>º ©q§ß fP

Bð Š Ü«n:þEŠ kUl;o ÔÞ Š Û«ØŒÚUäý ï]YÓ178üI ïh Mð5Á j ~ òQ MðÛTäšà_ ໚àk ßæmA Mðß šàk ߦ Ô _ ü6 &ø ø^e Ù òG(%ä{_Æ;û s ü öÉèœÛ 1î èp Þߌ º?:w_t M¢ œØî ^Qb  Çæ•~s…™i ôðdbvK W %6@áN%¦_>1wxÜ š Òo®0 j€ÒœLÌ~ùðŠ2 hÇ©Ä _>1w G- Y’ t eõ-§ëëƒ fØÇ LË šÁ9F\ÈG”þ@a NóŒgk

z[Ã UƒÞÖp Ô 5 À4èm

'

z[ÑAƒÞÖð-ý¬Þ–ì~~áîçº

t Ó êÞ§{Ÿî}º éÞ§{ß+{_ Hï tÓÓ7;ôÍŽkÉG} CßìhS‘ë

úfÇÛ UßìÐ7;Úv ƒf ž®ÿÙÊ Çß@ÛÌfî 9 Õœ#jîa5 ˆšwXÍ;¢Ö=¬Ö=¢æ Vó õ «õÖÕ̵ »û PK tFä B HL PK ódïL word/settings.xml¥•ÍnÛ0 ÇŸ`ï èžø£I6 uzX í žÒ= #É }A’ãåí'Ç–Õ @áf§H ’?Ò M?>ý q¢Æ2%K” R +Âd ßРDgjÑÓîËcWXêœ

O D sºH À®”¦Ò +e 8 5u"À [ ÄJhpìÀ8sç$OÓ- 1ªD ‘ňX

ªr}H ªŠa:þ 3'ï ò¬p+ t Œ Ü m î¥yc § â$xðëôœlÄ@ç -ø S h£0µÖ«Ïƒq"féŒ öˆ)bN 9C% œ0ýpÜ€¦Ü+Ÿ{lÚ öÂò9… ¦ßì`ÀœßW wôóm f ¦ø à£\k 0. ø= ®ð‘’ï O0

3©g ó

0

ˆ8 öSÿl–ÞŒË M# þ?ÚO£Z

Ç}} íÍ m> È `çW Ü Âaï”^tÅ ü ÍS”ôæaËÅÓ~Ø Á ü sµ _ 5l~q}Êä*'7û>ˆ €ÖCÚC •ˆ ºqYÏwþFüB \ u>Úò - l

`ì œ Q˃öÆï!h Q[ m

µMÐ6QÛ mÛkÍYSÙ<ú6 c WŠsÕQò+ÚßIc?ÂWj PK ö ê PK ódïL word/fontTable.xml¥•Ýnœ0 …Ÿ ï€

µU…ÂFU¢¦ U.ºiïg Ç è }M–Ÿdƒ*B ŸoÆã \ßüÑ*j 9 &c»mÂ"a8æÒ” ûõømó…E΃ÉA Çnö ®Û @ã] ìÆ¥šg¬òÞ¦qìx%4 -Za X iðá–ÊX =ÕvÃQ[ðò(•ô§ø*I> ƒ «É =b£%'tXøÎ’bQH.úËà %uÏ–;äµ Æ?WŒI Ð WIë š^K

b5@š m¢ÑjX Ú%Õr 6œ…VçB-Rn p q

KZx]sèDƒ4#¦KÆ h¬

µû L pjI#gé < Ðém bž/ýV.Jñ Mc x ä €ZCPÈŸD~

¦ 1Ìy (Î \BI § ºw ì. ˆË Zù {ÂÚNqÿ öâ

Ü}z àj ìûï_Ô¦ t ÿoA9 `ñ å ô‘ä ¢B”åŒr/ÂÉÌz ”šyþ] FxÉ!z µ Yð(µpAl£Ÿ Á̬x@ Ñ Œ DåæZÆš ŽÓ©qÿ Øÿ PK Ïk" à G PK ódïL word/styles.xmlí][Sã þ û Ry:§v3 µÌ 3ÃT œ-Âì h - I!Ãþú•lË ÉVœÄ /`]ZRw nÝøõ ®Óx "ì]5» :Í ô,l#ovÕüþô¥5j6( ž

ìÁ«æ+ Íß>þôëò’ W Ò ïÑK ºjÎ ó/ÛmjÍ

è ìC gN1q ãŸdÖv y^ø-

»>`h Ä^Û NgØŒÈà«æ x ž2Qå O§È Ñ/Yƒ”i7¬r …

= Ø&Ðá}À #ŸJjî¦Ôxæ\ y1

âÅud ¥_¦5 ë

-1 H)O

3cŠÝN

q 2]È ){â äÅd j( â ?ð N™Ž Y hB yÕ{ 6àgº Ji B b

+ä&$¬9 L p6 à`ë Ú7À{ 2Û Rê¬P à&JJ ’l £ Ëx P mGí+Á

Q Á&ÔR ìž G ' ä ÐÆÖ-œ …à ø$ è3ú

~}Á £ å% BWÍ š<Å¢™O d ç MÕj

’ô žñ 8`z ™rCÕ4 x3™ Ö O"

õ« öÖW Ä % ñò Ÿ`G’êDdüˆLºb[cI0EðªìÕçöÁ D

ÙWÍ ŠŽH Ú

Øë Êf PØvPU'ÏÀÄ ÒO"¥ ý dã D+ùƒ ƒ@Ì :áy Ñè R™

íÿy27i X^zYa ªÜ

p' Å* úLT œL »-[ìª*Øïé*(Ó WÁ®

4 +Fï *ª §{…œîÕŠÓ ó Q øG»ç óýZq>Åéa çô Óƒ ä ÃÝ/”p:þLs:NŒ9

¦¬âô éôY!§ÏjÅiƒ5y#

r~X+Χ8ÝÉátg œ~BŒûEšÇ nÉâg ý T‘h "ùž šªLð L ä œ M Gxÿ £àS øqáð `8WbÅì=ÏqH Mù [e` 6 þ?Bîwò eT +

mè) ÿÿ ÄeJê*}æ}]ø>á Ò5oïîÕŸCOe èÉ Þ~Vê&9 jŽý G4 ož 6 ËRˆK X ÌNPÛ Svà ]Ž VPš ÊQJ ø)"” ÅIŠ õ gï-"Ð ë514Ø=I Ôˆå ™Í æâ ݺ YÓ GjyAÙ2æwGJ

S”îoK ð

N§ 2ÕÃ,a!DO 1AW dóQ Ò _gM ðXMlt ult ñâKqÙŸ Ëç l<b xe ôÉ *

Ï Ä£’ éjtš"Û Dç +Ǧ Mßm

MŸ yˆØì )6Õø •@o yÔ 5Ö

©úêËÝÖ R{oŠÔ phXC õµ æN8<D öKâ0 dd a ùP_ Ûzåö ÃCÄáàMq #Ïõ

Í úJÿÝÖ+ý RÏŽoÆ4ìÉÔ

ç…8<?á V8 î uÚïØ ÊF PV+” ï e;ò:ß /

qxqÂa p8* ÃMÖKO>eS\Q ƒ$ƒ è Û â¢B T#(¦a, X…ˆ T¢ 0w-¦RŒ7 kWy dÏr8]

Æv3¦lµ :bó’ á u nâ ümÉÒ ‘ÑÈ'Nhø œè Ù?@\â :Îï $ }SaA8ÌïvF 1ìšh B5 ig;ÕŽ XŒ oáN .Çe óÝ#ª Ü Òsæý$ý – À îœ"Ï Ÿ k Ùš 2•«Ÿ;Öw tÂ)ë Tã È LFm陵¥Wgm©å™ Ju§oÔ YwúuÖ #ÜÓªT3 FÍ 5c 7ÍXµ TN3ê~. RÍ83jÆ™Y3Îê¬ µÜ) Tw FÝ šugXgÝ9œpºj™Ÿ e~n–ùùñÊü ûÈ( ‘Yî£ã•{-w®*ÕŒ

£f\ 5ãâx£Ž£ ñù{ Ö Á ( Ç4 ¦óÂY/»áø Û O\Àº µš;ßw”x+^šÔv ?+usö

eNî cÑÍða œ

ré3Y"Ÿ`6 ÓÞäBä5 ˆ zc2,¦p-ÄÍÙ –õ@w+ã$ Ôïãm £M…©Èh$8,y*

ÞJ õ\@öå ãÞ Œµ} ÒS OŒ Sy OíŸ} Æå -âÏ 3~éöý MUQ¦ñs#)Õð õ ò Ú«7ä-Ü r^TKÌó ŦR ìÓN ùQ{ Ò ãDmf -ì`" º è Ã-ð ÚÛß jY“^Ö‘Ê7éŸ èã

ÉÙœJ x•«

qè«`å€ç Þä l çè+ Ù¬JùžÁM ÿL§ë Äë òE ƒ 9 ПLI ™õ MI( ï(¢ðõ S qØ å~ƒˆü“>)ð ˆ#öuØç H” §ãà K [“hœ I2 Si ÎÒ§jú ý fVÒ ŸpÎ 6 ÿÖávë á ÿŸ àä Eáp Žƒ &º aõF@ PñF€P;ù%ú ˆà%_Ž J…Ÿz à äÖ FŽKaö4Ôœc zLpþö 3ÿÚÂç sPx œ©)HÎÃpñ

¦ì – Ô 9¦#6[ ÙˆËE7Ít g2öå1œ.inü4lÑûëyGM E ©Ø'ÃVhØ€ï; eaOô

Ú- Rú ñù¥67{ zïù gA Ü ûãŒõ}ÈŒåÚöñþQæíþþ `õf%Ú BLfÉ £Ôg¢þ©ÄÈ È”ÐÊ)}Í að s }0 á

çŠ ñÝLþÇXÔ ÄËO<

£ 2 Yâ ;Å%Žï¦¦ü ~ü PK &üu& ~r PK ódïL word/document.xmlí]ivã8’>ÁÜ Ïõf^ kY–äÝÓÙ3 ¬ÌTŽ 2Q& Z©úÕ èëÍI à¢ÝN%MI Êze

Hâ ˆ þö_ß ó?ì5ë =D ÙÔ ú ëãÇý ömì2Ÿ Ø _ ÿ lf… ñ%R-øâ >ì9R Ârˆ E ÄW; Œ{XªŸüéÀÃü9 ö-æ XÒ u öa/äþEÒÄ G-Î J}Ê E’?é ëÆ ñ€ WÝ ó…C ‘ æemMítÒF^Þzˆ ÏM ë\Íæx àðÜøB#Æí€3 Å;'-6 kt nbrÆ: 0 ÍôN<LýI3Z8 š tZÔÔôA¦}!Üun$ÞuM óñò]à ý9 â… ÔY2ä ÌÒ å`.Ó Ü,- Ìz&v û/x"ÌöÓZâ Ð’Mñ ÇÞTHÅ !Ûl,ˆKßÁ ™ öô Ö>q Sq?ÊÒÚŒ 6 VÚÀß• 0{¬ÿ ht, ýða ‘ ö’MWÄ]Þx éአqèÊ {îùÜÆæÑE€9îÙ3 çÑŸ »D û Õ MùÑÞ Þ LHpK Éto3Þl1_ª !vû ÔáéþF ŸÇ-

»n ba ø3ÝpØJ tÄâ6Å1 íÒ'?Ý1À Ô'z Ar‘ƒÉcð úoE?Ï ÒÌ vé)š =…º¦tç:ç`r M^ Õ ÊN œ Â_ÈÞß "D p,q€ Óg}ŠŒO̵ øBºß

äæ¬ ÜšgË ¥ÛŒ‘ ßm )»w”ïv )ÑÚÍ3 ž7 7 ðéGÀ¢ôÃ^ Sìê,1óƒ`!Û â™MNÛ “ã ãê2ž>ÚQôÙ¥(œ 7O V

ýµ\ äáì qÖ<>i4Ïç Í óÖš5o pqpiÇ ƒIÉ<”ÈOÚ VòÜÍèûŸ öZG{i Ú?rS ƒ}}Mòºûj á^ MéÓœ

9<9 žïôqµÓ û,õÈgùï'ýøÚ rX:ï¥ Ý~” Ûç J7r~ P Æ2 é6S¬Ý æ ü E sB8º üN,I_ÈVldÎ fqO 2Ñ 9. Ú

ö ö ËØ îµ R .Aœ F á õЈ Eû$C .ý“ oŒ$ ŸZØE “Ä jÈ€ o#ªPá á ùj x¦®+ô© ºaõ è c § FJ»PÀ™V.Q7QâNÀ< lž»vhEoA.66 Ë ŽžœÎê zñ ê

:¢öõìtÛIòÈ Éßô =zHšyí€æQãèí#ŽNš§ÉeÓ«Q_ß úá`ÿ)z 8 â ”ÿwk 0“Î SPéG™ ]E

çÇ n”Ê¢GÍ J»žÆåšÉACÎ<ÔÆ< )ú ;TO ˆ

g ñ}Lk Õhœ 9þw#µü üMÙ ¢ Ë<\-Uï ù æ êj R#F-9}ËaÌEw6 ÖÚ} hwëßMTîsPnPî7¥ýs » IâÝ<Q ZPÐoÔ ct ÏôÉIÕ ïnžŸŸ¢Z Ï©N Ô Y?6R Û0v5zìú-P<A ñ<Ì7Æ 0 ]G].3ñß1ð_eøo

ä M=l IØ MÚ:øE Ǧ Ö,Û zæouttV.Tÿê)-w "SzQƒ ~

4V 5d I Ñ øha9 Ö Dü'ú ð1êKΔÍP Ý kLÑ `/øOô• m{:ÐS§En”;F S

é&Õ5Ç>ö UC T QêA ûBb. 'Æl$ öPàâ Þ"

Nµ("5 ìºÄ "ñ

«ç

/âEøúb ÐªÇ ˆ>NÆO*õ ŠÚÂK } Å</Ôï/¢ñiüš¢ )I(Ä è ðŸ ü7 &ú,ypÍ 6&ÝæèÞ * ÿ 7 õ ô Ë% oÆ õ

epî™Ò=t Û Âã f %ÆŠ

gíUb 4@Ñ E/p 6MÑ Ê ÑýØâ æ Q L¥•

” uå, º 1oå ÿ6ý ™áæˆñÉ ÿ(–Í ZiýéÎê Z

©ßÝ ÎΦ"Ôçêç ÿëƒ m>¦öþ9! £hR)ˆ £û Y –v]

õÃÈ èÉPÃ;B Ú 8

dÖQoÀ©køS Wª[ æI¥ÍùG0çÕ5ç ŸK®Þñ L¬cÒï,©- ^…y£ ]U Í X ÝZ Cô(þ”kú ìÆ § ž£{6"<Yh§

:mÔ µ k OúûQ¥

Â8*bÀÚ¥ Œã'ŠõL ê …$žˆ 7 =7ôQ /Ø &¬9ã

c4ÿ© ž

« Q ”K/9s uíIýÃÅIý\¦ a*}v*] _Ð ý~Šù

/Ûgß¦Ï ÀŠ_6 !ê Tï<@}Ý"GƒP Û á p“ Ò é O3/ÛËm £BI êËЦ,

ÅmÍFm¦?ú \§

j©Ã• UM= €q Þ t Y%j_•î ‘Ð

_í% Íà mms õž3 Ï òÌZÕr GtKäü ª ÕP» _ IL'í«;ý Úª ªlº* Y ºð 6r ý u Ü*Œ D Ú }ì=þ/úøÐ é~ {ø t\oTZ[ A[M Ö9E-9Ùöz}tZi Bˆ QûKû ù C_ð

îGË~6¦

IS #ÜÆ>Öçé ©3?§ Sg6&©SÓ s>™ê þ ØËo ÅM õ ô

®â®öìì)ØI “æÚÉÏ 7 5tÓO&0« «g «…ÖÕÙØžÎÝMmSÂ<GÃÍ–úwT0êÜÑ Î žâ# t Ìîn*Í çkrB¦åJï äßAzƒ Aêš Ô5

Á [1¦9Cš…5ŒL\ÓÌ Ò ÈkªKãmgýæVÜÛm.ÐìD•(w3Ÿ Íç¬ÿØ ëͻŠåPI¢*Š&&1ofËì bó 3!R DÑøÄ a”;T Ñ Î0Œ ÕHê w ë»$]Dˆ]µS :w~ôSè >ÄF C LIÌ–¦ rŒ–W Úq e Ö=JÒ - 爑 A öñS röÀŠVÌÆ ® Ÿ?aŸþ “5Qλ ç ç

kÆÓ d“µÞs)ÈjÓ *µ™Ôe‘õ 8S áéTGQŽ UÙÊ ü øY t+œT3^%8 ÔWYø85ašÿk&

Ú7"ƒ ( J/ƒm5@߀hæôéWß&jX¦ 'T GNT õòD åfI’ Î

š ã ãó… â FÍQ}ºrO é _ôz ’Ua Ô &JãYÃòƒ G&–

D ÔQpêØÊûÌIvô w … UÌÅÉš!üÛ öï ÖÎ eÈ üI 9vIzê£.Ó Ú Um }Ø;W ªG Ç {û ^ì Œô ^ÔóêÄfãlö Àš s Ç Cú ØÓ Œ=OžF?h ìÌm âÔÖ_ŸÔßN G] uv–à8 ù ™ ÏONìh+ šj Ý{G“ 3g W} ïÝŠÿŸ< uÉ nE? ÖÚhÉB

î ÄØÄßÿÔä Ê¢i Ÿ ]2/ûùœ>9 Ð /s

zerPÜi; mG – e™ Û 11ÃÏ} RY¦]ÒèÁT]Ai Ç Û™<Ô 5 î9û] +8 ¬Ï7 T\

ÞŠV_1©sË Â µÅ ÚÓ Zk –îhqp 8ö ûX Vƪ/«&Q ýÊ©GgÀ~Û ˆÎ¬K

ÕÍAuÏ sQÍnT–•SAjQ

Y <%I $o UÞÚL€x’

v~Ãa-ú

OjwÃ!µ :<9^ŸXÓ[æŸI"ÒñKÁø ÜCèªGÀòZg I¥2 àŠ %î 8ùÇ ÿ.ÐKТz®Ñ"4àePß Ô x9 õœ&FO ˆ Ô} tûˆŽêúË?î ÎÏ6– e1 Ûgâ

nIHôé:%ÛòÖif å}I …

7 qt ûY 7Óç {UfHg®'ÊÛìòD ËÞñ Å¥–b ÑÅ ¦ô; q©… Ù2` Sì% t`8 )vÆ ÍCg ` Ÿó ~©ŠZãø@ E;ˆæÐÕÿZµ <xûwü Ÿæ[ é ÃðZº2ú ÎÜÎ n h Ô6 µý ™3m

¬Š.

6 k“ôn F y©o 0ï d X %j nEÉz

Éam2(n>Š{ ì bví0Î0 ÝÚ ‘ ºµ Ô

õŸ8_ÇŽ J Aq*B žÃ, ïP e0 i <êNòÖ^l§ XÎ fxv kà f Â~Í ? Ü Ð uõ ý 2mÁ¥Í§ è¢ Ö xo>uçüÎ5Žœø k ú“ë4Käˆ ƒ ¦Ï7[ê ’M )ô tR+ 8dœL~ºQ}–ÖÑäG Á [ Ú™Í v Ÿ =_r Üd‘íäêtá ð ëvp (ezÐõL 6n {ÖÁrg dóEÏË Gv ýÔÜå( ç¬p–3+4€ Ë

sœðãŒ Ä ï)ú5Í3YT>h,Mm®e æ \ %FLh` óÝ ¬ü»úä

–Ï_}ü/ žúÆhgAdÚœb7 É © L6%Â ÿ6NTÞ

}X!F « ŽºB _ªNÚZ Z 0Ý c CT Ö8 þä™V:ëûá9xçà ƒw ÞyiÐÈ@ qú©Ìîù øåw ÛÇJóM ø ø ø ø¦4hdà « ÏV1ÏŸiš-t£€tĺ'ì fÇÎIé H H H H©4hd ¥ öŽ7 Ûšø E ôoÃ8) yE^ˆË … c u Ø Ø Ø Øº4hdywE nˆ7 íA tA ÆUe

vNÊs

ÅŸ î aôYÕwYWóÿ ÆF äø ™lKR c `Yr7 Z ŽØ‘á4F Þ~~]µLW*CGõã ú+IÝ–»A Ðù ÙÄ kz Ñý Oâ ï4^zç6

Ÿ¢

ZÍ û æz tìSR42ø'SZ0Ñ þ VºhV L aF c ˆˆ J//v€I B { VÆ© d a pf

ýP I (çãì™Ì PCƒ º6êS© _S!£j {T %3 éÊž\ŠU5 wÍôGYR Bþ ÍáÑÌÙó ü ß ÿDþÄ`B ðÀÌÂã

>ØO;- µsVhÁx Æã…æƒÝ €

LB# l5ÿD åö ÐE Fó Òäs C’ ÈçõÅ"ŦŸ

ƒÝ 5 Øúß’1l®0 ÍRPÓ#õ”’Þ’ z` öS Vlžbµbg Öâ ® g :݈ ú ^õîú ópw_ 4w

ÁÀ N0p*

;ÁÀi ì ñPíóùHíjRÍ1P

P

P

PMiÐÈ@5 èK €}t l

l

l

l] 4 Qƒ ìòBþ6Œ- I9ïâ[@Ê@ÊU @Ê _É\ Ô\nà“ J3 &zéQ

M“ ÜÝÔÐ= )oÍ ePM iÀæÀæ•dó’¢‘Ý i n h0Е4Ð0Ü (ÿ AÔGÊI4 ŠÃú=Å•Tµú 죎íçH

CøP ÅíGÖS

âp O Ì

µX u{q: â;Ø æò M Æj èK 1

VN ¬Ã& (Éú îa^r4Öˆcé( ’J Òô rÄ

8 ñ gð”wö3

ý ÜêŽ Cö “tì&[ì ÐZ¬zzÆô« TDsml 4žlLË ðn:ä-šÜÔ“ïæI5éW Ï >Î ` r Ü»yj#3.Í êz#> ÜéÃ

K ÊÝÑžû4é Jí >Š'n ú%

N

8õ Gx,êFNüå]}¦Â Ý d

’LÁ Ax c

ð§f¥ Ø®àuÐÖY k ØÀ$42pÁV“L} Õ Æ A7Óñx,$ñ*MGP) è è è <hd £-%ŽêwÛýÏw ]ôéáî {t uînîÛ n Ò up€ƒ€ƒ€ƒÊƒF Úxú Ó$}ÔæVÎ €kŽ À5À5À5À5¥A þ

@_ üQÇy é š‘ 6,/Ë Ty! Æ# I Ê L ù£J üÛ0v~Bõ8gT£ Ú ão5Ôÿå õ» u ö[ ÆY

uúýš iIŽó®7, q o5O€È

%ò ÈÑäó à ü >61 ñ Š ÎpƒÕžØ ã£3Û>Êd' `S»ýëÃ5 Â,9ò Ì {™ACG£Q] .t kÖ-V§ î wª î” F œ)“ÐÈ`ª!=gI @TÆÙÖ ]Ñ` ºàûF zÖ:k OH{Yhu ‘ ÂAàR+Šõ fœÞ ÕP?låù T º v\T mžÙP)òç u$$æQ Ä!Wþ : ë áIcµévÉ C Äéx ”Ä u¦Ý ºÇcåͺ vÿ Õºý^ Õz Å<u2þ

p6$Bèû O}Ý j5 òLŒþ@ƒ'Ç ê í }åª Ô § V Y6)£ÏŽƒfõ Ì û w Š \”w ÛDØüÐ îËâ8SíëÙ Izfr ŒB

… Î~ ºéLq…'Ð Ž

ÚÝùÛø ÄúIœH”7gÃÉ™

Çß…Ävâ ÝÌ: EÄ ôu2< 9Ôr rØÝÐ62™þqÞÕ ÁGÚš xHÅînð ÀCZ ÛödZ Ý€sTx8

à å]Ì œ£M:GÉr p À=

îQÕ Mß oT,

à å]G

Ê) áá@9¥Üíƒ å{

êW™ øb «ë'å”Z•ÎçÚ åû[g…wŽz ø –ïïÖ_ 60 \ ÕrJý ŠÅC Ý»F7íÛö§îM ö ÒDt D D D DT 42 RÚ) å]q 8 8 8 8 P µBJ c T T TS 42P

ÔQª ôe £ UÞ ËƒF– dPG

ã eï ˃F&R :J J õã e” ÇF Q:i  ˆ’yæ£,^R42 xÑŠ( @aù n ÚÆ Ý Ñ Qª òP Á {™AC

QDé î S…u§Ì0âàL™ F S

E”J

ì zt ˆË(uB xƒþIP

IJÔÃÍ t©%™th’IG 2r KÐ b ÆŸ“ÝzÅ º£gbÇ5` V ™tTƒóU] ÈSÔj ( Ä.êù/ê ãã º¢ºÏ•ÀÍl{ S ðZR IgÙ D ûË

Ï arèDB @Ë b

Z i ¢ N ! fQ=\(Ð ù5 ÞÝùÛxÈ Y^lï õŒµ %@ÓÈ Gà È J\ È7 þ XYð ª mOˆ I#} cÈ I ª sÌ v ì Ø ó <“Þ?îzñÚ FÁa•s¥ ä]ò Œð]F0 `u A ÐÈÀ [J

Ýqè3• Ý` P{Œ]<Æ5tI Ž ä ËË Šˆ6ž ú òC7Nò®Ö T T T TS(ª üÐ ù O Š* 5 5 uyÐÈÀÖ ºÄ gÈn")CEY e e åò tÉ _+?ôê Ð ÙF

M

5y Å Å Å˃F 5 á€~ÇÉBË

®Æ8N•õ ©«úQüe .y"uôè äaê úBÒØÌö4 Vtzœ«JçÇbüyè ‘>0i ÙxŒ$ þè)õè,QG=ù ÿü ôbÊ«…fâ¬XqSóéº.Œô!ò. !%ß !š 9/"ùiT }áL a àK …Ç; ŸŽ* Ä

ŠúÂÈ Ø ØÀ$4 Ì SùŽ5VIÑ¢ußöÆ)sã $X j “@ùZ Ÿò Õø äØž®Lª$çœB Uà à àœò ‘ s €q T b j€j€jʃF ª Æ

@_ ÆS(@

l

l

l] 4

ƒ ÆòBþ6ŒG&’rÞÕ f €”MB# )C cÉ _+€ñ ÃÈÇBb qi"…ç] j (Ü$42PøëÑ ©ñ Š èÑ "ŽVTDìÛØU ƒFÊœ ‘

IL m/í Î Ò “F ãhC xµ0á3Q l>êQ_x>ìQ2 îCn9êÁô1Ÿ rÅh/ S ª»z"J4þÒS Û䀅RÿýY9 صô ääêÝo ñ Êé ÌzŽ® îÇ ÔÇ EÐ_î ”cdaáüœ 5t¥nyŒ võ™íIôd_o@ ø : z Ç jI

ib,åiÞeþÀ£YRSe EòwÎ P W«Ù<NšM 'h£Ö9c 8A&…]îx¥ 6{t jÃ~ qÿ§ KÄ6TéÑ Iê,ÒŒÚ ôÌä õkD&? ˆUš %bÉ5¢ ð>zAÍ Q»; 3

l

¥

IÒ”x Eà ø{2<ê%YTLôûó. 9T~Øäf0 GG zòÅO I _ /ï"z`H `HÀŠTÈŠTd>À 4LóÙó«Æ Pé \ Õ4L ÝÎ

ôù ÝÜ]ýzÝ~ {ØïUš P P PPyÐÈò r;© î

\ å ï(s

r좎º0'•¦ (V T 4 ÌL[ T T TS 42P

dfª ôeÈÌ”wí*`k`ëª `k“ÐÈòz 23• ò ff Òa@Ê@Ê@ÊåA# )Cf Vf¦ jÿŽ -'gê kè

~Áý(éGÝD lÀãÀãÀãåA# ÿúp

3á%G~.Ë 3 W A òž

§b . Ãa&øv

B4 ê B«ÎøÓ Ã ”Ä ëX ß ý êù gPö Ü<póÀÍ p– Ø$

g{> æŠ Íç Œ ûèöÓ

R^ öéŸÑI §Ù$h1b¬ww dÛ 8 ˆ ë EŸ=_]+ÎâYCíÈ Òe¦ 2 Ž QnœtÇ y5ã :QjÍ»á NZC ñåõ£ ÆÑ ¦7R71{æ TŠ왕s^vŸ œ “ÐÈÀq =s Jò.Ù Ù379 Î!{æik W yæl ÔÊ µ»ó òo'ÏL=ûÂäÌ<Ë ºûaC»cç

RÝ ón€ó ë T“Tw'UŽ =ƒjpð

Ø Ø <hdà ¦º»óõ ¢î7ìQ 6 D5 Šw L Î2t

Y gy ª ª ª ª) Õ@–

@_,CgyWw š‘ 6,3“ e

cËDRλR" 2 r!V~çº\ h 06 ò 9 Ì3T

Õ sY ZŠ# ò UzÒ

ji ÇPl a

ü “ÐÈà/@ {I @ËË ’8wŒFd€tû6ÂÓ@øú Æ[Ì

O 8 TFÁ Q »2Àv $Š ëF ?F~ 'ŠtpŠ…} ÚX*JÅRÝŠ ª Y î Oí uÄ»O ™aéP ü bû

» j Á$42ÐËÊ ójŽ#ó®F

å[c ˆ, Èò¢wwþ ýíÈò"N Ãx ÂJ 3N

PD,AOS,

Ô!ïò à <Ê Ï º <#ðŒ~dF#ä €cT (

à å pŒŠk À1* Å Ç Øê ü¢ Y (ïbÑà mÒ/jž€g ž Ø\ðŒ* mÛö OÕ bÉ ÀEÊ» 7$J_ÃÑiÍ9:ÉO£\ ÂÙ ˆw5 MÀ#ƒÅž K? ò*Ôs(Û K Pí Ýû À

š.ýš 8æcÔ

I J“ Tj ò ò ò) Yfz7 *ý R¥7Îó®ä

T T T TS(ª Té ÒÏó.ê

l

l]5# lm Yf%!Uzy!/^ªôs ¬ \ 42‘2$J/9ð J”n C}j q q ñò ‘ Æ! yI A Ö™Á©§ã¥ìx¢[ D© •Ï Ò ÊuöqN 8Gê?Õ=.y"È OO ž éÓ”u ¢q ˆ ºC“=54`ì aÛ^Ü C ™ØT.n ËP,m

s7‘l–ã€Ìm㜠â]K[uöu =êtWúÄ6Q ŒÂÏ wá… UGH¦ztf

s© g ß–:Ãc tßC ~~a '2äþÒƒ+1 œWîê…’Qz Å<uÿ •é Vž EÝy:ÿ n¢ 7Wù=v ÿ` ÙÚ@TH S즦jòcj 3 ÿ^i 6 @`

YçÑMÍ

uS c» 8Ô

4B +g + +kÊÊ9È

ÈÊš Ò Y YYSV.AV@VÖ”• È

ÈÊš r tAV@VÖ”• + +ëÉJ 4AV@VÖ”• È

ÈÊš r s

v§KKã } ø¬ % ö j'€Z Q; Ô

ˆÚ V@ÔÎ µ ¢Ö Ô

ˆÚ% Ö€•»3ñ/Ý þÝmû Ý?Ü}ì]w7 œZ íÈ»Ü

B 2 Z

á ú\ 9

8–8@ Xõ€ !Qí Kcƒ 5 QõaRÞedÁ €

Ž` Á X: ÿß?ÿ%ÐœOx nxýÒQ S¢Žƒ} cs Á K^5ÛQqoð j#

4 à

Þ •Þ v Eýžc ºæº Pa L8 psMx Ü@(

6 lˆ 6 ÐØ x¥Ó£ !º \:s µáKè Ô<?3 pÉ%T Ü Š

4 à Þ îa_' oÛ Ú*. jËýŽƒ G Lýp Q! àßõæ TÞãþ M…ƒÑ=õÑ-Û?=>j Mt z0õæšú CÀ €

1Ö Ûp õ © 8 Çx

Ö ¬=X{c Æ3 !`CÀ kC -xŒŸÙ`@ X ü KËÑúã uD

. ëß §Ö31 Òöå9 t0é`Ò 5éEp

À b« .ªûMr ß "ÛÐÅ µ-I_ TL\éÌQ ÔTK ø ÖwWª ÉÛÎ ª_

â Õ(êéBâ6’Ô#ˆú(õA 1 ê •1R§ Li瀺‘$Ge GŒ IM5à à Ù,.$OÐ é_ø e0DFç ò+ Cä ^"ÇîˢϩöõìtÛQ Äô ê 5ëCÅZ í öŸT_ÅÉ Õ û iÕ##Ô EuµÝÁj»ÞHl]Þ^k€ºy <‘É^eÝ_ˆÚd#… Q ÛR

Ä3úÑ8lÚŠ B B_~ ŸÊ<§6A 5¢ ø CÌW;UÿÚ\ X!é/ S

Gyvlˆî8 ë uCê ⪑“2û o 5 Ôm 3à AŸŒÔF®HBó@D6š@ŒT . EeÔb 8e& ¥F!ôÏXx Žì8

%ÂR zKOB9Ôr æD;IZ;4a 1»ŽL ì\Š &ÝúÝ ì2 Í exÓm»rÌ ;ÐÌñ12Hé Kˆ2?u Õÿðà ¢cÉN.5 “ 6[27-p‘ î*ÇŸMÍ[ ¦fÚñ!œ ÆÈŽ N @Ž z Š&ö=mÚ ê+kïE Pî=çÊ¥Aa =,åï?ûl zjH yÔÐÜHz q Þœ4àëµ?Ê ZuIí ÅSJ

ü Ì6 …€gE

ÈØÅm

ôqgÞ Ö o:M µ >Éö å _+Š_ ì Õ+ ì } `Wƒú*Í_' åÕ û À® Øg vuÀ öŠµ‘ vYÁ^ Ò À.+Ø

_ ØÕ »

`W ì r ì’ }U å Ï Ç»áX € àØ

+^W »ƒcÅ

e€cwp¬xå

pì Ž ï& ŽÝÁ âíaÕC

v A€% x ’ Ÿ =ÌÑ=Ç qÝ»ŸßÝænW^ bÉøøà© t dÇgñ tò”ƒø€ ¬ï.Î 3

ÇK L ¬ â§?

m §%

2&ÓŸÉ nCïq èÔ$Bb.“õ2 Óû<Ð ÇÑ Y ^Mþ ÿ PK p\T' HE PK ódïL word/_rels/document.xml.rels “Ínƒ0 €Ÿ`ï€r n mR »Lì Ò`~Tp¢Ä xûEl-TªÐ íÄŸ ØÊnß7uð

ÖU È €Jg ï Ï,p$1“µF l ÇöÉÝî jI Æ••q ¬$2/œ;UB#]

?ɵm$ùÐ ÜHu’ ðM m 3XrÅ ™`ö Å,H ÿaë jÕ6€t£ '_

(m $Ø þ&ãÐà í YÓÁ 4Î 5 r ”Êc= Å%µ$ñ Í qI-I< º j bŒ Úo l_z M Ø®ëB ªU f t¦?_þЙ xë,ÊQ _ýÊä PK q]

Ý PK ódïL

_rels/.rels Ï; Â0 à p È;MË€ jÒ !uEå Q⦠ÍCIxôöd` ÄÀhû g í v&7ŒÉxÇ ©j è WÆi çá Þ IY8%fï Á : jO8 \vÒdB" q Á”sØSšä V Ê te2úhE.eÔ4 y 馮 4 À?LÒ+ W

a ø íÇÑH<xyµèò _ 13 û zµ«Â å-ýx‘? PK -hÏ PK ódïL word/theme/theme1.xmlíYKoÛ6 Øw toeÙVê uŠØ Û M $n i –ØP¢@ÒI Ú〠úa Øm a[ Ø¥û4Ù:l

РΣM 6Iýþï Iùò•Ãˆ åqÛr.Ö,Db û4 ÚÖíAÿBËBRáØÇŒÇ mMˆ øÁe ¦B ô \Ãm+T*Y méÁ2– yBbx6â"Â

oÄìz bG Æ Šq lo FÔ#h Ö§Ì{ b%Ó SdX ÏI äDv™@û µ- ãóƒ 9T bX*xÐ jÙÇ /Û% SKh5º~ö)è

žÑ `X :ýæê¥Í’ =ç ˆëõzÝžSòË ØóÀRg Ûì œÎ”§ Ê 5 Ö¬â5þ üj§ÓqW+øÆ ß\À j+Í z ßœáÝEý; ÝîJ ïÎð+

øþ¥Õ•f Ÿ BFã t Ï22%dÄÙ5# ðÖ4 f([Ë®œ>VËr- è

.V4Fj’ ö ÅŒ M à5 µ'ù RYHz &ªm}œ` ˆ äå _>{ Žî?=ºÿËу G 6P]Ãq S øþ ŠþzòÝ _™ñRÇÿþÓg ýú¥ tàó ÿñôñóo>ÿó ø ÀC

> ‘è&9 à ÈPœ b bªSlÄ Ä1Ni èž

+è Ì U Þ Ð LÀ«ã{ …wC1VÔ F à ç¬Ã…Ѧë©,Ý

ã80

c

ƒñ Ivw. q LM Í ä8 1Q(}Æ 1 Ý¥ â -ê .ùH » u05ºd@ ÊLt F IAˆwÅ7[wP 3 ûM _EBU`fbIXÅ WñXáÈ 1Ž Ž UhRrw" ŠÃ¥ H qÔó ”&š[bRQ sØ Ø$ª ä

Ì ŽÜä{Ý G Qg :ö ŠÑ6WF%xµBÒ9Ä ÇKÃ} u Ú MƒÐœ é“ 0• áÕzœ &qÑá ñq Ï»qC« þí£ÿQËÞ ' jf Q/ÃÍ ç û»ó& ÇÛ

â}s~ßœßÅæ ¬žÏ %Ϻ 36ÑÒS ˆ2 «&ŒÜ Yÿ–`žß Ål ü$ a!®

ÎÆHpõ Uánˆ ãd Y $J µ”wv?¥`s æN/•€Æj ûùrC l–l Y uA ”Ái…5. ž0' žRšãš¥ ÇJ 5oBÝ œ JpVê hH ̈Ÿú=g0

Ë ‘SÓb bŸ –5ûœÆ ñ ÎÇɵ 'Û ÕÄâê

U îZÈÃIÛ Ái Q üdÚi0

â å©ÜÀ“kqÎâUsV95w™Á j Ë0§Ê M_¥Ä3ýën3õÃù `h&§Ó¢ÑrþC-ìùВшxjÉÊlZ<ãcEÄnè !

z7óìò© N_ŸN äv H já µ1ÿʦ Ì’ ÙÞÒbŸÃ q©C6ÓÔ èþŠ¦4ÎÑ Ý5%Í\8Ÿ6üìÒ » À(ÍÑ Å…

9t _À ŸÉ Eª bé

èTW ?ë[9 É Ú

!Ûª ó fN]ß §ŒŠ>Sª+“üwHö Õ»’Úo pÚM

Gd ù Ù¦ê ý øàÒ ¥ g& y–Í ©5}m+X}= N kâêf ëîÒ g~«Mà– Ò/hÜTxlv<

ð

ˆ>* y x U”_ 8 [šq)« ë ÔZ ïó<;jÎn,qöñâ^ÝÙ®Á îñ® KÔÖî!Ùlá 7áz3fùŠL Efð û“bÈdÞ rGL[: wÈ Qÿp Ö9 ÿô” ùN. µ $lœLXàg HI ÞñJâì gbÀf’s å E–žbñë ì Ê ]fÌÞÓºì z ©Ãã]VxÊ6% 9T w§ ]AþÚ ”]ÿ PK !Z Û

PK ódïL Content_Types].xmlµ“MnÂ0 …OÐ;DÞVÄÐEUU ýY ]Ð Î ¬úOž Âí; š eûÍ y$Oç;ïŠ-f 1TjRŽU ÁÄÚ U U C ÁÅ€•Ú#©ùìfºØ' Bš UjÍœ µ& F TÆ A”&f,Ç Ò Ì ¬Pß Ç ÚÄÀ xÄ šMŸ ãâépßZW

RrÖ

3U ìD<` gý m Ï`FG 2£ëjhm Ýž ˆJm»L&Û ÿ Æ ¬£Ùxi) c®SŽ d Þ• Ì æ7ðb«ÛJ}RËã# Aà Ãk 6h #^

X: LÐ˃B _b–ýeˆ W<Øp /ùG – zeø tX'§HÝýöÙ PK 3 PK ódïLtFä B HL word/numbering.xmlPK ódïL ö ê word/settings.xmlPK ódïLÏk" à G Æ word/fontTable.xmlPK ódïL&üu& ~r É word/styles.xmlPK ódïL” p\T' HE word/document.xmlPK ódïL q]

Ý 9 word/_rels/document.xml.relsPK ódïL-hÏ

_rels/.relsPK ódïL!Z Û

ú; word/theme/theme1.xmlPK ódïL3 iB [Content_Types].xmlPK B ÖCContact this candidate