Resume

Sign in

Engineer

Location:
Nagpur, Maharashtra, India
Posted:
November 29, 2018

Contact this candidate

Resume:

ÐÏ à á þÿ _ þÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿ

ÿÿÿÿ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 þÿÿÿ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z þÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿa b þÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿR o o t E n t r y ÿÿÿÿÿÿÿÿ À F W o r d D o c u m e n t ÿÿÿÿ 1l 0 T a b l e ÿÿÿÿÿÿÿÿ 2 D a t a

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ì¥Á ˆ P J KSKS 1l ÿÿ ÿÿ ÿÿ Ó5 Ó5 Ó5 Ó5 A Ì ñ Ó5 â â â â â ä 9 A Ó5 Ó5 Ó5 Ó5 Ó5 Ó5 â k 2 k â A â A ú 1 l k A Ž Ó5 2 œ T `ñÿòÿT N o r m a l CJ mH sH nH tH _H OJ PJ QJ ^J aJ Z Z H e a d i n g 1

Æ h 5 mH sH OJ PJ QJ J h h H e a d i n g 2 ð 5 6 CJ nH tH OJ PJ QJ J aJ T A`òÿñÿT D e f a u l t P a r a g r a p h F o n t OJ PJ QJ ^J f i`óÿóÿf T a b l e N o r m a l :V

ö 4Ö

l 4Ö aö

OJ PJ QJ ^J k`ôÿñÿ N o L i s t B B` òÿB B o d y T e x t x OJ PJ QJ ^J h þoñ òÿh

A c h i e v e m e n t

F dÜ õ ] õ CJ mH sH OJ PJ QJ ^J aJ P òÿP L i s t P a r a g r a p h

Ð ^ Ð OJ PJ QJ ^J þoòÿñÿ H e a d i n g 2 C h a r 5 6 CJ mH sH OJ PJ QJ J aJ F U`òÿñÿF H y p e r l i n k B* OJ PJ QJ ^J ph ÿ V þoòÿñÿV

H e a d e r C h a r CJ mH sH nH tH OJ PJ QJ ^J aJ D òÿD H e a d e r

Æ B OJ PJ QJ ^J V þoòÿñÿV

F o o t e r C h a r CJ mH sH nH tH OJ PJ QJ ^J aJ D ` òÿD F o o t e r

Æ B OJ PJ QJ ^J z l d

Ž

º

ª R È D ü Ö X H J

f

L R E S U M E

S u b o d h R a m e s h R e n g h e

C e l l N o : 9 3 2 6 0 7 7 1 4 4 / 7 5 8 8 2 4 9 5 2 4

E - m a i l : s u b o d h r e n g e @ r e d i f f m a i l . c o m

P a s t e l y e m p l o y e e & w o r k i n g - M C N A L L Y B H A R A T E N G I N E E R I N G C O M P A N Y L T D . A S a n E n g i n e e r ( C H P c o n t r o l R o o m S h i f t I n c h a r g e ) F r o m J a n u a r y 2 0 1 4 t o J u l y 2 0 1 5 , s i t e a t A D A N I P O W E R M A H A R A S T R A L T D . 5 X 6 6 0 M W ( 2 4 0 0 / 3 6 0 0 T P H ) C H P ( O & M T I R O D A . D I S T G O N D I A , M A H A R A S T R A

A n E l e c t r o n i c s & T e l e c o m m u n i c a t i o n s . J r . E n g i n e e r w i t h o v e r T e n y e a r s o f e x p e r i e n c e i n T h e r m a l p o w e r p l a n t C H P ( O & M )

J o b p r o f i l e

P r e s e n t l y a s s i g n e d a s C H P C o n t r o l R o o m S h i f t I n c h a r g e .

R e s p o n s i b l e f o r e f f i c i e n t C H P S C A D A & c o n t r o l d e s k o p e r a t i o n s .

E q u i p m e n t h a n d l e d B e l t C o n v S t a c k e r - c u m R e c l a m i e r , w a g o n T i p p l e r w i t h S A C , A p p r o n F e e d e r ,

P a d d l e F e e d e r , S c r e e n v i b r a t i n g G r i z z l y , C r u s h e r G r a n u l a t o r , I L M S , M e t a l d e t e c t o r , B e l t W e i g h t i e r ,

T r a v e l l i n g T r i p p e r , C o a l s a m p l i n g u n i t , f l o w d i v i d e r , F l a p g a t e , s c o o p c o u p l i n g , F l u i d c o u p l i n g , H T

& L T M o t o r e t c .

H a n d l e d i f f e r e n t E m e r g e n c i e s i n c o a l h a n d l i n g p l a n t .

R e s p o n s i b l e f o r c o a l f e e d i n g a s p e r u n i t r e q u i r e m e n t .

M a i n t a i n i n g h e a l t h y d u s t f r e e w o r k e n v i r o n m e n t t h r o u g h t i m e l y r u n n i n g o f D u s t E x t r a c t i o n ( D E

D u s t s u p p r e s s i o n ( D S ) & V e n t i l a t i o n s y s t e m ( V E

H a n d l i n g c o a l s t o c k p i l e M a n a g e m e n t w i t h o u t a n y F i r e .

R e s p o n s i b l e o f c o m p l e t e M a n p o w e r M a n a g e m e n t i n s h i f t o p e r a t i o n a t v a r i o u s l o c a t i o n .

I n v o l v e d i n m o d i f i c a t i o n i n s y s t e m t o i n c r e a s e o p e r a t i o n a l r e l i a b i l i t y .

S w i t c h g e a r o p e r a t i o n ( L T & H T B r e a k e r ) f o r g i v i n g I s o l a t i o n & N o r m a l i z a t i o n o f e q u i p m e n t .

R e s p o n s i b l e f o r H o u s e k e e p i n g , M a i n t a i n i n g g o o d h o u s e k e e p i n g o f e q u i p m e n t & t h e s u r r o u n d i n g a r e a .

S o t h a t e q u i p m e n t c a n r u n s m o o t h l y & t h e p e r s o n c a n c h e c k & m a i n t a i n t h e s y s t e m e a s i l y .

C h e c k i n g & m a i n t a i n i n g a v a i l a b i l i t y o f e q u i p m e n t ’ s t h r o u g h g i v i n g t i m e u p n o t i f i c a t i o n s & p e r m i t t o w o r k f o r m a i n t e n a n c e & i n s u r i n g h e a l t h i n e s s o f s y s t e m .

C h e c k t h e d e f e c t s & c o o r d i n a t i o n w i t h C H P m a i n t e n a n c e t e a m t o e n s u r e h i g h a v a i l a b i l i t y o f C H P .

U n l o a d i n g c o a l f r o m r a i l w a y w a g o n s w i t h t h e h e l p w a g o n T i p p l e r , T r a c k H o p p e r , S i d e A r m c h a r g e r &

P a d d l e f e e d e r t o a v o i d a n y d e m u r r a g e s .

M o n i t o r i n g a l l C H P e q u i p m e n t f o r t r o u b l e f r e e o p e r a t i o n . A b i l i t y t o d e v e l o p & i m p l e m e n t a t i o n g o o d s y s t e m f o r C H P o p e r a t i o n .

E x p e r i e n c e

1 ) S u n i l H i - T e c h E n g i n e e r s L t d . H e a d o f f i c e R a m d a s p e t h , N a g p u r i s w e l l k n o w n c o m p a n y i n p r o v i d i n g i n f r a s t r u c t u r e a n d d e v e l o p m e n t t o t h e p o w e r s e c t o r .

W o r k e d i n S U N I L H I - T E C H E N G I N E E R R S L T D . A s a E n g i n e e r , ( C H P c o n t r o l R o o m S h i f t I n c h a r g e & W a g o n T i p p l e r I n c h a r g e ) f r o m M a r c h 2 0 0 7 t o M a r c h 2 0 1 3 s i t e a t T H E R M A L P O W E R P L A N T ( M S P G C L ) N P T P S , U N I T - N O . 6 & 7 , 2 X 2 5 0 M W ( 1 2 0 0 T P H ) C O A L H A N D L I N G P L A N T O p e r a t i o n s & M a i n t e n a n c e . P a r l i - v a i j a n a t h , D i s t . - B e e d , M a h a r a s h t r a .

2 ) W o r k e d i n S U N I L H I - T E C H E N G I N E E R R S L T D . A s a n E n g i n e e r , ( C H P c o n t r o l R o o m S h i f t I n c h a r g e F r o m M a r c h 2 0 1 3 t o D e c e m b e r 2 0 1 3 , s i t e a t K o r b a O & M B A L C O ( C P P U n i t N o . 1 t o 4 , 1 3 5 M W X 4 ( 7 0 0 / 1 0 0 0 T P H ) C O A L H A N D L I N G P L A N T O p e r a t i o n s & M a i n t e n a n c e , K O R B A , C h h a t t i s g a r h

3 ) S I N I C E L E C T R O N I C S P V T . L T D . - D H U L E - 4 2 4 3 1 1 ( M . S

S E P L i s t h e l e a d i n g n a m e i n b a n k a u t o m a t i o n p r o d u c t s u c h a s

C u r r e n c y C o u n t i n g . B a n d i n g m a c h i n e s a n d A T M w i t h I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 0

W o r k e d i n S I N I C E L E C T R O N I C S P R I V A T E L T D . A s a s e r v i c e E n g i n e e r , ( C u r r e n c y c o u n t i n g M a c h i n e & N o t e B i n d i n g M a c h i n e ) M a i n t e n a n c e & s e r v i c i n g p r o v i d e d a t v a r i o u s b a n k s . F r o m S e p t . 2 0 0 3 t o J a n . 2 0 0 6 a t A m r a v a t i B r a n c h .

4 ) A L B E R T S O N S I N T E R N A T I O N A L P V T L T D - M A N G A L O R E - 5 7 5 0 0 1

A I P L i n b a n k a u t o m a t i o n p r o d u c t s u c h a s c u r r e n c y c o u n t i n g & B u n d l i n g M / C .

W o r k e d i n A L B E R T S O N S I N T E R N A T I O N A L P R I V A T E L T D . A s a s e r v i c e E n g i n e e r , ( C u r r e n c y c o u n t i n g M a c h i n e & N o t e B i n d i n g M a c h i n e ) M a i n t e n a n c e & s e r v i c i n g p r o v i d e d a t v a r i o u s b a n k s . F r o m F e b . 2 0 0 6 t o F e b . 2 0 0 7 a t N a g p u r B r a n c h .

Q u a l i f i c a t i o n

D i p l o m a i n E l e c t r o n i c s & C o m m u n i c a t i o n E n g i n e e r i n g f r o m V . Y . W . S . p o l y t e c h n i c , B a d n e r a ,

D i s t - A m r a v a t i , M a h a r a s h t r a

C o m p u t e r S k i l l s .

C o m p u t e r H a r d w a r e & N e t w o r k , C . C . C . O w i t h M S - O F F I C E .

P e r s o n a l D e t a i l s

D a t e o f B i r t h : 2 0 M a y , 1 9 7 9

F u l l A d d r e s s : ‘ S h r i k r u p a ’ P l o t N o 2 9 , R a v i k i r a n c o l o n y , B e h i n d S w a s t i k N a g a r ,

A m r a v a t i - 4 4 4 6 0 5

S e x / M a r i t a l S t a t u s : M a l e / M a r r i e d .

L a n g u a g e s K n o w n : M a r a t h i , H i n d i , & E n g l i s h

D a t e :

P l a c e :

( S U B O D H R . R E N G H E )

8 H L d f z çÏ ubO h }2 h Ý B* CJ OJ QJ aJ ph h }2 h uh B* CJ OJ QJ aJ ph h }2 h Ý B* CJ OJ QJ aJ ph h }2 hÇ!í B* CJ OJ QJ aJ ph h }2 h

CJ OJ QJ aJ h }2 hÝ}Ñ CJ OJ QJ aJ h }2 h

5 B* CJ OJ QJ aJ ph™3f h }2 h ˆ 5 B* CJ OJ QJ aJ ph™3f h

5 B* CJ OJ QJ aJ ph™3f h uh h

5 B* CJ$ OJ QJ ^J aJ$ ph™3f / h uh h ˆ 5 B* CJ$ OJ QJ ^J aJ$ phff™

z Ž œ Ô ê ì î ð ü ìÙÊ»¬ Ž~k[L huRä h 5 CJ OJ QJ aJ huRä h 5 CJ OJ QJ aJ

huRä 5 CJ mH sH QJ aJ huRä h 5 CJ OJ QJ aJ j h }2 hÍaé CJ U OJ QJ aJ h uh h 5 CJ OJ QJ aJ h uh hZ

q CJ OJ QJ aJ h }2 h Ý CJ OJ QJ aJ h }2 h CJ OJ QJ aJ h }2 h

CJ OJ QJ aJ h }2 h

CJ OJ QJ aJ h }2 hð= B* CJ OJ QJ aJ ph ÿ % h }2 h

B* CJ OJ QJ aJ ph

ž Æ ô d Ž œ ïßÏ Ÿ qaQA1 huRä h 5 CJ OJ QJ aJ huRä h 5 CJ OJ QJ aJ huRä h 5 CJ OJ QJ aJ huRä h 5 CJ OJ QJ aJ huRä h }2 5 CJ OJ QJ aJ

huRä 5 CJ mH sH QJ aJ

huRä 5 CJ mH sH QJ aJ huRä h Ý 5 CJ OJ QJ aJ huRä h 5 CJ OJ QJ aJ huRä h Ý 5 CJ OJ QJ aJ huRä h 5 CJ OJ QJ aJ huRä h Ý 5 CJ OJ QJ aJ huRä h 5 CJ OJ QJ aJ

À  Рè ê ì î ú 4 6 8 d l ïßÏ Ÿ paRC4% h }2 h r CJ OJ QJ aJ h }2 h c CJ OJ QJ aJ h }2 h Ý CJ OJ QJ aJ h }2 h c CJ OJ QJ aJ h }2 h Ý CJ OJ QJ aJ h }2 h c CJ OJ QJ aJ h uh hÉp£ 5 CJ OJ QJ aJ huRä h 5 CJ OJ QJ aJ huRä h 5 CJ OJ QJ aJ huRä h 5 CJ OJ QJ aJ huRä h 5 CJ OJ QJ aJ huRä h Ý 5 CJ OJ QJ aJ huRä h 5 CJ OJ QJ aJ huRä h 5 CJ OJ QJ aJ l n v œ Ä Ö Ø Ú ð ò ô ö P

b

d

ñâÓĵ¦ ˆyj[L h uh hv6

CJ OJ QJ aJ h uh h CJ OJ QJ aJ h uh hX CJ OJ QJ aJ h uh h’

y CJ OJ QJ aJ h uh hí-Þ CJ OJ QJ aJ h uh hí-Þ CJ OJ QJ aJ h uh hí-Þ CJ OJ QJ aJ h uh hÆ.@ CJ OJ QJ aJ h }2 h c CJ OJ QJ aJ h }2 hX CJ OJ QJ aJ h }2 h Ý CJ OJ QJ aJ h }2 hPb CJ OJ QJ aJ h }2 h c CJ OJ QJ aJ h }2 hPb CJ OJ QJ aJ d

f

h

ä

æ

è

<

B

D

N

P

Ž

ñâÑÀ xiZK?0 h uh h CJ OJ QJ aJ h }2 CJ OJ QJ aJ h uh h CJ OJ QJ aJ h uh hX CJ OJ QJ aJ h uh hÂPò CJ OJ QJ aJ h uh h CJ OJ QJ aJ h }2 CJ OJ QJ aJ h uh h CJ OJ QJ aJ h uh hX CJ OJ QJ aJ h uh hÇK¥ CJ OJ QJ aJ h uh hÇK¥ CJ OJ QJ ^J aJ h uh hX CJ OJ QJ ^J aJ h uh hÇK¥ CJ OJ QJ aJ h uh h <c CJ OJ QJ aJ Ž

¢

¦

R d f h .

0

L

N

P

R

º

ñâÓĵ¦ ˆyj[L h uh h

7 CJ OJ QJ aJ h uh hÇK¥ CJ OJ QJ aJ h uh hÂPò CJ OJ QJ aJ h uh h CJ OJ QJ aJ h uh h

7 CJ OJ QJ aJ h uh hX CJ OJ QJ aJ h uh h

7 CJ OJ QJ aJ h uh h

7 CJ OJ QJ aJ h uh h

7 CJ OJ QJ aJ h uh h CJ OJ QJ aJ h uh h

7 CJ OJ QJ aJ h uh hX CJ OJ QJ aJ h uh hX CJ OJ QJ aJ h uh hX CJ OJ QJ aJ º

Ö

è ê J L N º ñâÓĵ¦ ˆyj[L h uh h CJ OJ QJ aJ h uh hÆ CJ OJ QJ aJ h uh hÆ CJ OJ QJ aJ h uh hÆ CJ OJ QJ aJ h uh hÆ CJ OJ QJ aJ h uh hÆ CJ OJ QJ aJ h uh h>r CJ OJ QJ aJ h uh hÆ CJ OJ QJ aJ h uh h>r CJ OJ QJ aJ h uh h CJ OJ QJ aJ h uh hÆ CJ OJ QJ aJ h uh h

7 CJ OJ QJ aJ h uh h>r CJ OJ QJ aJ h uh h CJ OJ QJ aJ b d f ô ö ø 6 F P p ª ñâÓĵ¦ ˆyj[L h uh h P CJ OJ QJ aJ h uh h CJ OJ QJ aJ h uh h P CJ OJ QJ aJ h uh h CJ OJ QJ aJ h uh h P CJ OJ QJ aJ h uh h CJ OJ QJ aJ h uh h P CJ OJ QJ aJ h uh hPb CJ OJ QJ aJ h uh h

; CJ OJ QJ aJ h uh h P CJ OJ QJ aJ h uh hO ü CJ OJ QJ aJ h uh h>r CJ OJ QJ aJ h uh h P CJ OJ QJ aJ h uh hÆ CJ OJ QJ aJ ª Î l n p P R ñâÓĵ¦ ˆyj[L=1 h CJ OJ QJ aJ h uh hv6

CJ OJ QJ aJ h uh hoP CJ OJ QJ aJ h uh hoP CJ OJ QJ aJ h uh hoP CJ OJ QJ aJ h uh h CJ OJ QJ aJ h uh hoP CJ OJ QJ aJ h uh h P CJ OJ QJ aJ h uh hoP CJ OJ QJ aJ h uh h P CJ OJ QJ aJ h uh h CJ OJ QJ aJ h uh h P CJ OJ QJ aJ h uh h P CJ OJ QJ aJ h uh hPb CJ OJ QJ aJ R n p ô ú ü Z È ñâÓĵ¦ ˆyj[L h uh h CJ OJ QJ aJ h uh hv6

CJ OJ QJ aJ h uh hv6

CJ OJ QJ aJ h hv6

CJ OJ QJ aJ h hv6

CJ OJ QJ aJ h h CJ OJ QJ aJ h hv6

CJ OJ QJ aJ h h CJ OJ QJ aJ h uh hv6

CJ OJ QJ aJ h uh h CJ OJ QJ aJ h uh hv6

CJ OJ QJ aJ h uh h CJ OJ QJ aJ h uh hv6

CJ OJ QJ aJ h uh h CJ OJ QJ aJ È ò ô

Œ ª Â Þ à ñåÖÇ ©š m^O@1 h uh hNPj CJ OJ QJ aJ h uh hNPj CJ OJ QJ aJ h uh hNPj CJ OJ QJ aJ h uh hNPj CJ OJ QJ aJ h uh h CJ OJ QJ aJ h uh hNPj CJ OJ QJ aJ h uh h CJ OJ QJ aJ h uh hNPj CJ OJ QJ aJ h uh hv6

CJ OJ QJ aJ h uh h P CJ OJ QJ aJ h uh hv6

CJ OJ QJ aJ h uh h CJ OJ QJ aJ h CJ OJ QJ aJ h uh hv6

CJ OJ QJ aJ 0 ô 0 D ñâÓÇ ©š paRC1 hˆDø 5 B* CJ OJ QJ aJ ph™3f h uh hNPj CJ OJ QJ aJ h uh hNPj CJ OJ QJ aJ h uh h }2 CJ OJ QJ aJ hNPj CJ OJ QJ aJ h hNPj CJ OJ QJ aJ h hNPj CJ OJ QJ aJ h h CJ OJ QJ aJ h hNPj CJ OJ QJ aJ h h CJ OJ QJ aJ h CJ OJ QJ aJ h uh h CJ OJ QJ aJ h uh hNPj CJ OJ QJ aJ h uh hNPj CJ OJ QJ aJ D F H J P Z r t Ê ü ëÞÑÄ ¥™Š{l\L h hˆDø CJ OJ QJ aJ h h uh CJ OJ QJ aJ h h uh 6 CJ OJ QJ aJ h hˆDø 6 CJ OJ QJ aJ h h uh CJ OJ QJ aJ h hˆDø CJ OJ QJ aJ h h CJ OJ QJ aJ h

Rï CJ OJ QJ aJ h h

Rï CJ OJ QJ aJ h h

Rï 5 CJ OJ QJ aJ h }2 5 CJ OJ QJ aJ h }2 5 CJ OJ QJ aJ h uh 5 CJ OJ QJ aJ hÉ I h uh 5 B* CJ OJ QJ aJ ph™3f ü 0 B H Œ š œ þ À Ö ñâÓÄ § ˆxhXH8 h h CJ OJ QJ aJ h h uh CJ OJ QJ aJ h h CJ OJ QJ aJ h h uh CJ OJ QJ aJ h hˆDø CJ OJ QJ aJ h h uh CJ OJ QJ aJ h hˆDø CJ OJ QJ aJ h hˆDø CJ OJ QJ aJ h }2 CJ OJ QJ aJ h h uh CJ OJ QJ aJ h hˆDø CJ OJ QJ aJ h h CJ OJ QJ aJ h hˆDø CJ OJ QJ aJ h h CJ OJ QJ aJ Ö Ø Ú Ü Þ â ä ò ö ø 2 8 P ïàÑ vfVF6 h hˆDø CJ OJ QJ aJ h hˆDø CJ OJ QJ aJ h h }2 CJ OJ QJ aJ h hˆDø CJ OJ QJ aJ h hˆDø 6 CJ OJ QJ aJ h hˆDø CJ OJ QJ aJ h h

Rï CJ OJ QJ aJ h hˆDø CJ OJ QJ aJ h h

Rï CJ OJ QJ aJ huRä h

Rï 5 CJ OJ QJ aJ h hNPj CJ OJ QJ aJ h h uh CJ OJ QJ aJ h h uh CJ OJ QJ aJ h h uh CJ OJ QJ aJ ª Ö Ø ä ê 0

º

ä

æ

è

X ñâÓĵ©šŽ paRB3 h h

Rï CJ OJ QJ aJ h h

Rï 5 CJ OJ QJ aJ h hNPj CJ OJ QJ aJ h hˆDø CJ OJ QJ aJ h h }2 CJ OJ QJ aJ h hˆDø CJ OJ QJ aJ h }2 CJ OJ QJ aJ h hñFˆ CJ OJ QJ aJ h }2 CJ OJ QJ aJ h h }2 CJ OJ QJ aJ h hˆDø CJ OJ QJ aJ h h }2 CJ OJ QJ aJ h hˆDø CJ OJ QJ aJ h h CJ OJ QJ aJ X Z Ú Ü b v Þ à H ñâÓĵ¦ xhXH8 h hñFˆ CJ OJ QJ aJ h hñFˆ CJ OJ QJ aJ h h CJ OJ QJ aJ h hñFˆ CJ OJ QJ aJ h hñFˆ 6 CJ OJ QJ aJ h hñFˆ CJ OJ QJ aJ h hñFˆ 6 CJ OJ QJ aJ h hñFˆ CJ OJ QJ aJ h h CJ OJ QJ aJ h h

Rï CJ OJ QJ aJ h h

Rï CJ OJ QJ aJ h h

Rï CJ OJ QJ aJ h h

Rï CJ OJ QJ aJ h h

Rï CJ OJ QJ aJ H ^ ` ® Ê ä

! X ñåÖÇ ©™Š{k\M h h }2 CJ OJ QJ aJ h h

Rï CJ OJ QJ aJ h h

Rï CJ OJ QJ aJ h h

Rï CJ OJ QJ aJ h h

Rï 5 CJ OJ QJ aJ h hñFˆ CJ OJ QJ aJ h hñFˆ CJ OJ QJ aJ h hñFˆ 6 CJ OJ QJ aJ h h

Rï CJ OJ QJ aJ h hñFˆ CJ OJ QJ aJ h h CJ OJ QJ aJ h hñFˆ CJ OJ QJ aJ h CJ OJ QJ aJ h h CJ OJ QJ aJ " 4 ˆ ª x# ˆ# Š ñåÖÇ xiZK h h

Rï CJ OJ QJ aJ h h

Rï 5 CJ OJ QJ aJ h h CJ OJ QJ aJ h h

Rï CJ OJ QJ aJ h h CJ OJ QJ aJ h h

Rï CJ OJ QJ aJ h h

Rï CJ OJ QJ aJ h h CJ OJ QJ aJ h h

Rï CJ OJ QJ aJ h h

Rï 6 CJ OJ QJ aJ h h

Rï CJ OJ QJ aJ h h CJ OJ QJ aJ h

Rï CJ OJ QJ aJ h h

Rï CJ OJ QJ aJ š# # ª Î# Ð# Ò# Ô# Ö# ð# ò# ô# ö ïãÔÈ ©šŠzeRC4% h hËJ* CJ OJ QJ aJ h h8gâ CJ OJ QJ aJ h h

; CJ OJ QJ aJ h h

B* CJ OJ QJ aJ ph™3f ( h h8gâ 5 B* CJ OJ QJ aJ ph™3f h h!Râ 5 CJ OJ QJ aJ h hO ü 5 CJ OJ QJ aJ h h

Rï CJ OJ QJ aJ h h

Rï 6 CJ OJ QJ aJ h h

Rï CJ OJ QJ aJ h }2 CJ OJ QJ aJ h h

Rï CJ OJ QJ aJ h CJ OJ QJ aJ h h

Rï 5 CJ OJ QJ aJ f Æ$ Ü$ Þ$ à$ ò$ þ ñâÓĵ¦ ˆs^O h h

; CJ OJ QJ aJ h h

5 B* CJ OJ QJ aJ ph™3f h h ì CJ OJ QJ aJ h h

5 B* CJ OJ QJ aJ ph™3f h h8gâ 5 B* CJ OJ QJ aJ ph™3f h h

; CJ OJ QJ aJ h h

; CJ OJ QJ aJ h h CJ OJ QJ aJ h hËJ* CJ OJ QJ aJ h h8gâ CJ OJ QJ aJ h h8gâ CJ OJ QJ aJ h hËJ* CJ OJ QJ aJ h h

; CJ OJ QJ aJ

n% p% r% t Ø% Ú ñåÖÇ r_M h eµ huRä 6 CJ OJ QJ aJ h eµ huRä 6 CJ OJ QJ aJ h eµ huRä CJ OJ QJ aJ h eµ huRä 6 CJ OJ QJ aJ huRä huRä CJ OJ QJ aJ hÉ I h

B* CJ OJ QJ aJ ph™3f ( hÉ I h

5 B* CJ OJ QJ aJ ph™3f hò h

; CJ OJ QJ aJ h

; CJ OJ QJ aJ h h

; CJ OJ QJ aJ h hÔ;Ã CJ OJ QJ aJ h T¢ CJ OJ QJ aJ h hËJ* CJ OJ QJ aJ

à& â z ìÜÉ paRC7 h 5 OJ QJ hN\F 5 OJ QJ h… P CJ OJ QJ aJ h eµ h$ L CJ OJ QJ aJ h eµ h$ L CJ OJ QJ aJ h eµ h

CJ OJ QJ aJ h eµ huRä CJ OJ QJ aJ h eµ huRä 6 CJ OJ QJ aJ h eµ huRä CJ OJ QJ aJ h eµ huRä 6 CJ OJ QJ aJ h eµ huRä CJ OJ QJ aJ h eµ huRä 6 CJ OJ QJ aJ h eµ 6 CJ OJ QJ aJ h eµ huRä 6 CJ OJ QJ aJ r( v( ø( ú( ü F* H* J* öêáØÏÆ «Ÿ“ ~uf h… P hj CJ OJ QJ aJ h… P 5 OJ QJ h… P 5 OJ QJ h… P CJ OJ QJ aJ h… P CJ OJ QJ aJ h… P CJ OJ QJ aJ h… P 5 OJ QJ hN\F 5 OJ QJ h… P 5 OJ QJ hN\F 5 OJ QJ h 5 OJ QJ hN\F 5 OJ QJ hN\F 5 OJ QJ h eµ h$ L 5 OJ QJ hN\F 5 OJ QJ ì ê ì î Ø Ú ò ô ö f

ú ò í å å Ý Ý Õ Ê

a$

&

F gd

a h ^ h gd’

y

a h ^ h gdí-Þ a$ MÆ

ÿÌÌÌ gdí-Þ

a h ^ h gdÆ.@

a$

&

F gd c a$ gdrdÍ a$ gd a$ gd

gdZ

q a$ gd

gd

f

h

æ

è

¢

h 0

P

R

ê L ì ä Ù Í Í Á ˆ h ^ h gdÆ

a$

&

F gd a$ gd>r

a$

&

F gd$ L a$ gd>r

a$

&

F gd a$ gdÇK¥

a h ^ h gd

7

a h ^ h gdX

a$

&

F gd

a$ gdÇK¥

a$

&

F gdÇK a$ gdÇK L N º d f ö ø p ì ä Ù Ñ Â µ Ÿ š h ^ h gdv6

&

F gd gdoP h ^ h gdoP

&

F gdrdÍ gd P

&

F gdrdÍ gdPb

&

F

Æ Ð 1$ gdÂPò a$ gdO ü

a$

&

F gd>r a$ gd>r

a$

&

F gd a$ gdÆ à 0 0 F H J Ü î æ Ý Ý Õ Ì Ì Ì Ì a$ gd uh Ð ^ Ð gd gd }2 a$ gd uh a$ MÆ

ÿÌÌÌ gd uh h ^ h gdNPj

&

F gd h ^ h gdNPj

&

F gdNPj h ^ h gdv6

&

F gdrdÍ Ü Þ æ

è

Z Ü b " Ò# Ô# Ö# ò# ô# ö î é á á á á Ù Ô Ì Ì Ì Ì Ä ž a ^ Èû` ÈûgdÎ a$ MÆ

ÿÌÌÌ gd

a$ gd!Râ a$ gd8gâ a$ gd

Rï gdñFˆ a$ gdñFˆ a$ gd

Rï gdNPj a$ gdˆDø h ^ h gdNPj ô Þ$ à p% r% t Ú â ç Ù Ñ É É Á a$ gd

gd8gâ gduRä a$ MÆ

ÿÌÌÌ gd

a$ gd

a$ gd

a$ gd

a$ MÆ

ÿÌÌÌ gd8gâ a ^ Èû` ÈûgdÎ a$ gdËJ ú( ü( H* J ò ò ò ò í í ä

Æ T$ gd… P gd… P gdN\F a$ gd

Ü ô J 0 1 2 3 4 5 l ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ d FÞÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ PYÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ fÞ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ˆ Бÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ö-ö{ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ TÎ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ZÇÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ Ó ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ

62D#ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ

ܪRÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ê3ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ

žù ,ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ Àd&õÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ m (ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ JÚÆñÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ/ Ð Ð Ð

0 Ð/ à 1 h Lô"ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ e4ßÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ

Æ Ð Ð ^ Ð þ` þ

Æ 8 8 ^ 8 þ` þ

Æ ^ þ` þ

Æ þ` þ

Æ p p ^ p þ` þ

Æ Ø Ø ^ Ø þ` þ

Æ

^ @

þ` þ

Æ ^ þ` þ

Æ þ` þ

Æ Ð Ð ^ Ð þ` þB* OJ QJ o( ph ÿ ð

Æ ^ þ` þOJ QJ ^J o o

Æ p p ^ p þ` þOJ QJ o ð

Æ

^ @

þ` þOJ QJ o ð

Æ þ` þOJ QJ ^J o o

Æ à à ^ à þ` þOJ QJ o ð

Æ þ` þOJ QJ o ð

Æ þ` þOJ QJ ^J o o

Æ P P ^ P þ` þOJ QJ o ð

Æ Ð Ð ^ Ð þ` þB* OJ QJ o( ph ÿ ð

Æ ^ þ` þOJ QJ ^J o o

Æ p p ^ p þ` þOJ QJ o ð

Æ

^ @

þ` þOJ QJ o ð

Æ þ` þOJ QJ ^J o o

Æ à à ^ à þ` þOJ QJ o ð

Æ þ` þOJ QJ o ð

Æ þ` þOJ QJ ^J o o

Æ P P ^ P þ` þOJ QJ o ð

Æ h h ^ h þ` þB* OJ QJ ^J o( phÿ ÿ ðð

Æ ^ þ` þOJ QJ ^J o o

Æ p p ^ p þ` þOJ QJ o ð

Æ

^ @

þ` þOJ QJ o ð

Æ þ` þOJ QJ ^J o o

Æ à à ^ à þ` þOJ QJ o ð

Æ þ` þOJ QJ o ð

Æ þ` þOJ QJ ^J o o

Æ P P ^ P þ` þOJ QJ o ð

Æ p p ^ p þ` þOJ QJ o vð

Æ

^ @

þ` þOJ QJ o o

Æ þ` þOJ QJ o ð

Æ à à ^ à þ` þOJ QJ o ð

Æ þ` þOJ QJ o o

Æ þ` þOJ QJ o ð

Æ P P ^ P þ` þOJ QJ o ð

Æ ^ þ` þOJ QJ o o

Æ ð ð ^ ð þ` þOJ QJ o ð

Æ h h ^ h þ` þB* OJ QJ o( phÿ ÿ þð

Æ 8 8 ^ 8 þ` þOJ QJ ^J o o

Æ þ` þOJ QJ o ð

Æ Ø Ø ^ Ø þ` þOJ QJ o ð

Æ ^ þ` þOJ QJ ^J o o

Æ x x ^ x þ` þOJ QJ o ð

Æ H H ^ H þ` þOJ QJ o ð

Æ þ` þOJ QJ ^J o o

Æ è è ^ è þ` þOJ QJ o ð

Æ Ð Ð ^ Ð þ` þOJ PJ QJ ^J o ð

Æ ^ þ` þOJ QJ ^J o o

Æ p p ^ p þ` þOJ QJ o ð

Æ

^ @

þ` þOJ QJ o ð

Æ þ` þOJ QJ ^J o o

Æ à à ^ à þ` þOJ QJ o ð

Æ þ` þOJ QJ o ð

Æ þ` þOJ QJ ^J o o

Æ P P ^ P þ` þOJ QJ o ð Ð ^ Ð þ` þ6 o ^ þ` þ

p ^ p Lÿ` Lÿ

^ @

þ` þ þ` þ

à ^ à Lÿ` Lÿ þ` þ þ` þ

P ^ P Lÿ` Lÿ

Æ h h ^ h þ` þB* OJ QJ o( phÿ ÿ þð

Æ ^ þ` þB* OJ QJ o( phÿ ÿ ð

Æ p p ^ p þ` þOJ QJ o ð

Æ

^ @

þ` þOJ QJ o ð

Æ þ` þOJ QJ ^J o o

Æ à à ^ à þ` þOJ QJ o ð

Æ þ` þOJ QJ o ð

Æ þ` þOJ QJ ^J o o

Æ P P ^ P þ` þOJ QJ o ð Ð ^ Ð þ` þ5 o

^ þ` þ h ˆH

p ^ p Lÿ` Lÿ h ˆH

^ @

þ` þ h ˆH

þ` þ h ˆH

à ^ à Lÿ` Lÿ h ˆH

þ` þ h ˆH

þ` þ h ˆH

P ^ P Lÿ` Lÿ h ˆH Ñ

Æ H H ^ H þ` þo

Æ ^ þ` þ

Æ p p ^ p Lÿ` Lÿ

Æ

^ @

þ` þ

Æ þ` þ

Æ à à ^ à Lÿ` Lÿ

Æ þ` þ

Æ þ` þ

Æ P P ^ P Lÿ` Lÿ

Æ h h ^ h þ` þB* OJ QJ ^J o( phÿ ÿ ðð

Æ ^ þ` þOJ QJ ^J o o

Æ p p ^ p þ` þOJ QJ o ð

Æ

^ @

þ` þOJ QJ o ð

Æ þ` þOJ QJ ^J o o

Æ à à ^ à þ` þOJ QJ o ð

Æ þ` þOJ QJ o ð

Æ þ` þOJ QJ ^J o o

Æ P P ^ P þ` þOJ QJ o ðÏ

Æ 9 9 ^ 9 þ` /þo

Æ ^ þ` þ

Æ p p ^ p Lÿ` Lÿ

Æ

^ @

þ` þ

Æ þ` þ

Æ à à ^ à Lÿ` Lÿ

Æ þ` þ

Æ þ` þ

Æ P P ^ P Lÿ` Lÿ Ð ^ Ð þ` þo ^ þ` þ

p ^ p Lÿ` Lÿ

^ @

þ` þ þ` þ

à ^ à Lÿ` Lÿ þ` þ þ` þ

P ^ P Lÿ` Lÿ

Æ Ð Ð ^ Ð þ` þB* OJ QJ o( phÿ ÿ Øð

Æ ^ þ` þOJ QJ ^J o o

Æ p p ^ p þ` þOJ QJ o ð

Æ

^ @

þ` þOJ QJ o ð

Æ þ` þOJ QJ ^J o o

Æ à à ^ à þ` þOJ QJ o ð

Æ þ` þOJ QJ o ð

Æ þ` þOJ QJ ^J o o

Æ P P ^ P þ` þOJ QJ o ð

Æ ^ þ` þB* OJ QJ ^J o( phÿ ÿ o

Æ ^ þ` þOJ QJ ^J o o

Æ p p ^ p þ` þOJ QJ o ð

Æ

^ @

þ` þOJ QJ o ð

Æ þ` þOJ QJ ^J o o

Æ à à ^ à þ` þOJ QJ o ð

Æ þ` þOJ QJ o ð

Æ þ` þOJ QJ ^J o o

Æ P P ^ P þ` þOJ QJ o ð

Æ h h ^ h þ` þB* OJ QJ ^J o( phÿ ÿ ðð

Æ ^ þ` þOJ QJ ^J o o

Æ p p ^ p þ` þOJ QJ o ð

Æ

^ @

þ` þOJ QJ o ð

Æ þ` þOJ QJ ^J o o

Æ à à ^ à þ` þOJ QJ o ð

Æ þ` þOJ QJ o ð

Æ þ` þOJ QJ ^J o o

Æ P P ^ P þ` þOJ QJ o ð

Æ þ` þB* OJ QJ o( ph ÿ ð

Æ Ø Ø ^ Ø þ` þOJ QJ ^J o o

Æ ^ þ` þOJ QJ o ð

Æ x x ^ x þ` þOJ QJ o ð

Æ H H ^ H þ` þOJ QJ ^J o o

Æ þ` þOJ QJ o ð

Æ è è ^ è þ` þOJ QJ o ð

Æ þ` þOJ QJ ^J o o

Æ ˆ

ˆ

^ ˆ

þ` þOJ QJ o ð

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÄ å Ã Ú c Éb

v6

Ža /

Pb cN ]m Æ Ž

ð U C W WZ hF# c$ Üj$ j ËJ* c 7 0 }2 4 k6 è

7 Dr7 _ 8 y 8 í O:

; Æ cC `D î E N\F É I ZJ vJ $ L

^N ?vO … P H P rcQ YdQ fSR US {lT X *5X &Y i\ õ8] lX _ gpa *b Õyb <c úDe Ž e + g uh P i NPj ¬il l m *&n \p Z

q [<w ’

y oP

c€ œ P a r

7 è5 ˆ ñFˆ q Š J*Ž ß6Ž gVŽ Ø r )3 úQ’ q5“ '4” Q– o ïnž LSŸ ålŸ ã% T¢ Ép Î ¥ ÇK¥ w 0¦ æ3¦ 6 R¦ Ó ª ãs« zb® X q 0 eµ

0 @I f1 dZ» o\» MW c %t GÁ ÉVÁ ÌTÂ M2Ã Ô;Ã à Æ gCÉ @qÉ a Ë À Ì rdÍ "aÎ Ý}Ñ ’ Ò BRÓ ^#Ô *Ô è`Ö Dv Ø º"Û áYÛ Ý í-Þ - ß K ß !Râ ëcâ 8gâ Õrâ }â uRä

å }

æ Íaé ú]ê ì ì í Ç!í dî pî

Rï Mñ tkñ ÂPò Hö j ü1ø ˆDø Úeø û a û O ü #ý

g ÿ T i m e s N e w R o m a n T i m e s N e w R o m a n C S y m b o l S y m b o l

ÿ A r i a l A r i a l w A n t i q u e O l i v e R o m a n A n t i q u e O l i v e R o m a n ƒ

Ÿ F r a n k l i n G o t h i c M e d i u m F r a n k l i n G o t h i c M e d i u m G

Ÿ V e r d a n a V e r d a n a G ï K Ÿ C a m b r i a C a m b r i a B a t a n g ÕÐ W5 ÿ C o u r i e r N e w C o u r i e r N e w O

W i n g d i n g s W i n g d i n g s

ï ë B Ÿ C a m b r i a M a t h C a m b r i a M a t h ˆ ðÐ h â£d§â£d ð Ç É

& 0 2 3 : !6" 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 06þ:þ>þ@þDþZþ\þ^þ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ=ÿ@ÿ\ÿ]ÿ^ÿàÿ 0

0 0 0 0 0 0

0Yþ[þ]þ ÿ ÿ ÿ;ÿ[ÿáÿåÿ 0 ð üý ðÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ 02

ÿÿ ð ð ðŽ ð ð0 ð ð

ð ð

ð 3

ð ÿ ñ ÿÿ ìÒ ìÒ HîÊd f j èDž 4ÅL] D^ @ @ @ @ @ @ @ @ Ìw õ æ"&v ôÙ qÐ& 2â ô î¢øá ìÒ ÿÿ ÿ À ÿÿ S u m m a r y I n f o r m a t i o n ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ

Ô D o c u m e n t S u m m a r y I n f o r m a t i o n 8 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ L X X X X þÿÿÿ

þÿÿÿ þÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿ

ÕÍÕœ ù®D ÕÍÕœ ù®ø

X h

p x Š š ª

h p

R Ì Ò Ú ä H _ReviewingToolsShownOnce _AuthorEmailDisplayName

_AuthorEmail _EmailSubject _AdHocReviewCycleID 6&

s n i t i n @ s u z l o n . c o m N i t i n S u r y a w a n s h i D d à à ðh

ð

C

ð ÿ c "ñ ð þÿ à…ŸòùOh Ù0 ž Ð Ú ì ö

H

T h p x š N i t i n S S u r y a v a n s h i h p N o r m a l A 3 7 f w 2 H óŽØÓ H óŽØÓ e

W P S O f f i c eContact this candidate