Resume

Sign in

B tech Civil Engineer (12 year in Qatar for Roads & Building work )

Location:
Doha, Doha, Qatar
Salary:
12000 full package
Posted:
November 22, 2018

Contact this candidate

Resume:

PK ÀHmM word/header*.xml¥•ën * ÇŸ`ï€ü PI¥*Ú*i ¢v} Ç ê ŽMhúôsÀ \ªŠfù à üÎññ ÚQ0LÉ ¥ó ET U0YåèùïÏÙw e ’4G{jÐýêË] Õ D.YšL ÕÖê,Ž

©©Àf®4•ÎY* غ[ b á¥Ñ3¢ Æ–m gv /’ä yŒÊQ 2óˆ Q¥= dª 0¥nŸ V TÚ®b 45Ó&Ðĵ4ç¬ d Ñ&v VO©V nÝI Þ j Æ8ëºw Ä4™0À bÈ ÒÂiÍÐ ÀL ƒ.Î@Cí «í Ö Æ Œ 0 J# ë Û ýe øŠy çk6IÅg e y

Ô l ðk Z<` à j’œÏH à `1ŠÔ êdÓäL.O5Öt UÿGû ªÑ£Ü ÐŽžÀôÛç X ŸŽÚÌ 4 Ç %þ iMù¥qsiz\Ó 7Ü ãÙÀ 1]f þ]xkz{Û7 nùQt«U ®ŒÆÄ=

Ì ù

v=IÆQ ä Ó" ÊZ%¦Å «ê©Xj[Jå”àxÜ “EäËähöõ&éaDIK_mƒù“ƒ9 C?¥m0 BûQw ó ¬ e < S[ì ñp ðÑé £’Ó3>ê ,?ÙÀQ)_ ûwŸßÕ?PK

öI PK ÀHmM word/footer1.xmlíWmo 0 þ û ˆï) fY Jº¬i«Ië õå 8`Àª IšþúÙ “ F4]§UZ ç»çÎ Ÿ;ÈÙùSA I8 ÜàÄw

Ìbž –EîÃýUgà:R!– Ê ŽÜ –îùðÓÙ<L 8: É ˆ#7WJ ž'ã Hžp ™^L9 HéGÈ Ác):1/ RdJ(Q

ëû} á‘[

kˆNAbà’§Ê <MIŒë €6y« 1 Ë 3µÌè ¦º ÎdN hÅ hz1 C ÔúÍE l V æ ÆRjë Zl hSÂfN[I k`Œ. €šÜ':wMÚ jµ ZúI ÏõxAZ©x

AG© A ç ” Ç P ?âä jÄœd ä V ÙÀß’Ë]Ž ^ eoC» ^Š•Ü{Ç u`ðùu ]

0ÔÓO8óP Íä6rýúçÖ¦1¦»ÆÉ®évŒSTRµge Æ

èGR[ƒ/ƒªˆ KÌ™ÂOªDôN X ¥afÈ ázf

* ©5 •9æ”Cãêwý~í/Ÿ õ o- rÛVZƒ9 Š Ñ«syMipˆ“=ÜmîümÅw{»Å[Ûžâu*E7 óšìÊh&”š]=ê ` a ÝáeGO ê fˆ&ÝÁ Ì< é PU üQ ^ª Jdhÿ ùu] â{R1ÈMU5ƒK0ù\ß, à âTµóœr¥xÑÎ H– …ÅjŽ1kãì í Me}µNËœ&Dp=Fûƒž=2ëKXâÔ¥EnçÔ* e;Õö3ÂF2&$rG@ 5éb ö€‘T#IК) 1Ùøïk¦åÉn5S0Øm¦ÊöŽMÿ7 x éÑÔÛ{Ý? &(Ãλ5þ»3 ÚwJ“

ýMâ4w

w:Å™þZò*áJ Z£/01º 4x Û T ÍôPõ ~Á Ä–øÁX=â¥âðô Œ nŒ’î> ”Z ™ åŸæáoPK ’ÞÏ t PK ÀHmM word/numbering.xmlíœKŽÛ8 O0w0 ï–¬

#î HÐÁ Æ h IÙéSd YÍ,f™cå$ dK~$v,æA ÍÞ f ~R K lÃOŸ 'x \ F§Þð:ð f,Gt1õÞ Í f N g7 <]OhIf «y %AÅ dSo)e1ñ âš ªàœq zÉ > ü]Y\eŒ ÂH>øa ÞV M ’ÓÉV⊠Œ3Áæ J™ ù ep{i2ø%ënR ÊzEŸC¬öÀ X¢B4jDWM ÈêÜM¬ næ KVË9X+Ÿ Þ, f</8Ë jôå&Ø* ƒ

¬$ÚŒK p f meªê8 j VkoM«¥v7 óBàK6 F3 øà îç è¢*>RPY ämAêHdKÀe#€u 0ËÞÁü +Ð s œ ”r ŠNÿÙapT. KPÀ ÚâÇÔ^qV »r uÔöNà0é& 6 7ª dò®$ƒƒW 檙ÖSð

« R © Ô#ª r©ÆV W“ü M3 %íà¬Ä ÊMD% ïÛÐçÿþoÇÿÊšQ çÛéÅß º š«X5¬– ƪ« 'K@ u[ Ò šì ùörË Õ ˆ ©wÇ$ Ü dÆ T2q Ï 'ÂËçT Ss “z

~}[Ç®

Ü5ÖÙ q çÙ

Vr ùà Ž v>

í ð'TÔÇO]Ý “Ðꊊ~ kÿ èêZ ÆV» 8 Ñ“ÔŠs 9 qjwgO œÃ$Öìí=qmdà ¦CÍŽÿ ÏáØÈ9LÇ uvÿ€V á/AÙ ?vÆ ‘mF GÙ0 ã j e£ Ý PC(ûÄîG ” S; fP6 ìîìfP6

4{{O\3 #ÍŽÿ(Pv”ØÖÙ;¢lÔ wec» ž ”

:”=ãÎØ ¬ ʦ 5 läPö Ê vwvCïÊŽ ÊvFÙØ ì ”

mëì

Q6î ÊŽìþ4ØÈ

téÿq ¬.ç ¢Ì ¬íüoäû ºôÿ(HV ó{RQ HÖrþ7A Úôÿ(HV óm!ÙÄ‘ìe>+U on& ÿ â:Äuˆkƒk q

â:Ä5ïšC qS q

âöªÔ â:ÄuˆÛ Šrˆë !n? ÖhK àà€s ìôë™_¥…§ÓÂ3iÑé èLZ œNKÎ ¥§ÓÒý4 ï sn PK S“Ð G PK ÀHmM word/settings.xml¥•ÍnÛ0 ÇŸ`ï èžø£I6 uzX í žÒ= #É }A’ãåí'Ç–Õ @áf§H ’?Ò M?>ý q¢Æ2%K” R +Âd ßРDgjÑÓîËcWXêœ

O D sºH À®”¦Ò +e 8 5u"À [ ÄJhpìÀ8sç$OÓ- 1ªD ‘ňX

ªr}H ªŠa:þ 3'ï ò¬p+ t Œ Ü m î¥yc § â$xðëôœlÄ@ç -ø S h£0µÖ«Ïƒq"féŒ öˆ)bN 9C% œ0ýpÜ€¦Ü+Ÿ{lÚ öÂò9… ¦ßì`ÀœßW wôóm f ¦ø à£\k 0. ø= ®ð‘’ï O0

3©g ó

0

ˆ8 öSÿl–ÞŒË M# þ?ÚO£Z

Ç}} íÍ m> È `çW Ü Âaï”^tÅ ü ÍS”ôæaËÅÓ~Ø Á ü sµ _ 5l~q}Êä*'7û>ˆ €ÖCÚC •ˆ ºqYÏwþFüB \ u>Úò - l

`ì œ Q˃öÆï!h Q[ m

µMÐ6QÛ mÛkÍYSÙ<ú6 c WŠsÕQò+ÚßIc?ÂWj PK ö ê PK ÀHmM word/fontTable.xml¥”MnÛ0 …OÐ; ÜÛ’ƒ&( ÈAš Ù Ù =À ¢$Â$

RV}ûÒ ~RÇ( u%ˆ ó áðI w f{I^ Íùj™r& ÀBÙ*ç qæ Ø 4Z™óƒôünýå ÍJ Á Xn}fDÎë ÔÒ€_¢“6Š _©J Юq

ÆAP[¥U8$WizÃ; æ ! uˆ…Q Ðc Ž ô 4Å Tòˆ¢1Ò 7Ç Ž= õµr Ö=dÿ Cì î µnŠ[AÐÆ»0údÔ" ŽPHïãêãI ˆ«t ˆ bJ

{ö PvÀ “q Ñ» Ú j<È8

§4r’^Ô ó _ïÔ Ÿ bUhh ä B Ðs ÅN 0 ÅùŒT( Ì Rÿ gqÙÔàäH«þ öLØ 1î_çÐÞ} «ëÏ ®zÀºûÿ 6 `bøŸeœ¥ ž P #îØ

êWsI ' úÂú+ d žm f Ú_Øó€

)IìU G5éþÉë?PK šºxv Õ PK ÀHmM word/styles.xmlí\ÛrÛ8 ý ý •žv Q u +Δ$[q¦ Ž+vvž 8_ Ið

ˆ7)ö äypØ èƒFw£Ñž ütìÎ Š {Ùí к

èšØBîÓe ûãâlÒíP

vÿøô »

ê Ø vØx ^8æewíûÞE GÍ5t ý€=è Æ & ðÙ'yê9€<o 3 ; ðÑ ÙÈ ééš6êFlðewCÜ ˆÅ™ƒL )^ù È £_b ©2o8ä

º~0c t 9M Ƶ` Ý'ÄÖ E We6 €

Û Ç 'Úaby RF

cŽ œE<¢Ê sŠ•8 1 ® 9FñÜ ØÜ h «D

jWYHØt â Óã=TI s Ø( Cb…lÂÂ\ â

v 66Ÿ 5 î ÄÊl=URç '

' œDIi ík9uyX &ÜžÚqûLðÆKÔÝhÂ-u ûÃz tÁà 3€ 6 à

llŸòOrO¢Ïè ÿ ûÔÙ]l Óoèž} èö>}ìEÍ ü /ÿ vN“{…y ;Ìæð_<v =@øþyÌ EM_¬Ëî

ßo “¬p$3õ .p XŸ v

ç Ùû`ià ëGN©Ä?èÙ «0 \ˆ 2^

>纻X

®hM&d£àO_F ÂÝz лKu 2 iô[ ØpåóÅy

}2ÑâžÒ ƒ‘VÒà èZ Š k%èiÍà<ÓGFÈá 1s: Š n™ å Mlc"h û ë§ U7 eN ”ö6Ù ú o‘

iŽN=`¢àx • Y ÁP` KȬ# öŒ Úlä Í `ããJp'( FE CZK J o

E}Ò E}"ÑÅÉ P4 EÑ8 ŠÇ:ÑC%ŠÃ7 u Šú P )Q 1 µf(6Åç ù,ä õ• éë dŒ غ D Æ ô«Rl– çïEp;È-‘Pd%!Ãx: Œ o,Š« ðéÔÐÇÆ{ˆúv xãs]»ÝÚ ÂA4Ïkú *ö _óÔŸâD}¢ S æ)\äᢠÌA]0OQ£® Ó

æ)xÔ CF0 •0 ßHÐQ e 3Q 3y ÀŒ+

e! 90tçJèÎ CÇ$} t1Í

H$ tÐ

,èæ$Û kdÁ ÖÐýΦÌ5VÙŽÉhp¥- sü+œø t É »>ç

Ðã :Œ r3u)â{`R?Ež!+ B@ý)E =ä:¢ñö5 ^ä $$64þ g ,dÎÛ.»>à ë ÁólQMÏø3 0™ÕÌèY”ë JÈá) ÍEC:ñ N0(T tO &È Éo] µ:ÎCAØ© P-úü Íað v lì _

ŽmÕ pGƒõ[?AÜu mû ì ùå.lïk i v{ó GpõÛÇ ]T/ G îÆYB g2 ˆ–éÒ

î Ž ï; T/4< Þgj® ÜB^£ ØÌ

eŠ À[eÛœî-Ãr G PØÈ [ß Ó Í^ 2ž tcœ º€]òÎ çÑ% Ñ RâP p âûè zŒ` zÞÐI Ý£Äé @ Kâ ÒЪ ËŽû Ü¥JÐ? R êÚªiY RÚ ¢ a

YÁ âG Ù À{ î~« L$ ^Côò ?Cô?ñ2 Õå O ï ª öFE ocI

–>^D@=ëkm cXU€1èÖÔ3V ñ g ÈËrçƒAYfü<ή*{Œ

óâN ª'}Ù êž / Vºøž` *Ùv Go£ _ ? é£m eHúÖш¬ßoìb$O ÕÎ^]D ŒØ jh¢î vAdå£Ò F ÄV -çžD8Pþ Ã

Ê 8Ì’ï œ 7® Ù s-®œœ Í ~Nmôä^v Í /ñ ºË áÝu ü P 3 Šþâ PŠn:

GÇ ãÅ

©Ñð ÔdŸ+dÛÉW0Ø3ý –?ÑÒ §È Ó çqïýu

œV$Q«Éü Í ãçÎÔõÑß $ŸQ$'É äFÉ ©G* ñiŠ Æ ÿuÜ Æ ü™]…äÖA‘ÄIŧ%ð0£ ö0 ƒæƒD IhÖú K ô üü}W

á Š Êñµ«U€}à Xî b aߢà x þm =I`ÕöÑAžÑ am ße

â%-2© ™ÐjûS0vÌ] é)© h$Ö Û6ÞAK-^ Ç1Åœ ê6 _E r– 4 Î ü¦zÅõ1Ý O ÆÊP þRÜ«<

Ï sc Ø<pmsy öC6:È” Ô Úµ c žõtmnèWÃóŒt" Ì Œ¢Ê ˆ ð ÖWXÔF©É EÐr o2ýÞFñ"CTa'DOYvÀ Î i î

ðnÎ$'8[ Þ «ÏÕµ å.ßbý`«ûÆ lø–“4V Ü {Ñ ËG C

þ

.U/dÿfmÿ)U õ£ÍÞ72õ6þ 7 ÌS k 4_ 5H™'LUYó«þp8 gÄÌ«Ì#Xc I ù3+)ð«šM•G yaÊ i N @åèC åÛ€16}¢

@ü ]Ê þú® àé

hÇÁP[ dà c Í œ

Ý8 ÛÄ óép Gë i<£ Dö¢-š ö FÉÌù ?™Žöhúc s4 b

oS $üò~ ÅË¥¢jã3A–âÏ9ƒ&Ù §Ë Ç Ñ<

ÏkUcÌ0 ï é f.XÓö kùüe %abÉè\î Þ`Ä6Ü 7í ÿ Ùð^ þ P £HQ «îÊMÝ (ùkkìã¢Âð «ŠjÔe{ï ˆî þMñ€ YúÒ ä ?B) è 8ÞJ}&H¦ˆQ &(ÒíÍlæ(øÉû"CrU5*fª Nb™çIû `à7 z@ òÏu¢ SFu #U ö 0 R&

Ì¢ }í ÿk ª–z'ð © @ ªbë ÀÿÖµ p ÿ5á7Nð &üà ü ÿè ÿkÂ?>ÁÿÛà 7 âN¥ÿ Ë çàuNÈ?_ÿ pê'8 çà ç!á4NpV Sü ~ú?PK ?áQ ü øZ PK ÀHmM word/document.xmlí}kvã8’î

î pü£OÕ Y)‘z»;k.-ÉiuÉ KRfvÝ?s ’ЦH6HYvýš=Ì f- ”YÉ )K l l 0ÂÙ]â DÄ à ð èž úÞ 3ãsþ Ïö

ê œ}ë_þR=Ca G œ=’ðìß~ý B ŸØ_ÎÆQ œçr ö âñ CŸMpÄOÙ(7Áìn übû“ Gt æÌ dã 9 2ï<Éâ µ™ úÃH<rî Ô&ÉOú Ûæ ñ# ä“å sŒ ü Ó Ls ì 9N3 7M7

y ÃðŒ câÆ/šùÌ o“0äW ñÍyŽF~

YÌŸØæ –ß™~É Sož PŽ•ŒæïþÌß TšÌê© Ou ºÛ H «M Çç_ ÏÅç º• äÀŸŠ¦l® ûda 1 Ò Ü}rp}ûŽ8uìÝã 2;£ Ôy%' â Ó'%

w’¬‘_Q Þ ä) Ña }eþ4xR â> -X QÚ- 3ÍàW ßy š s uº_ÎòÉßYr©AÜç oŸ_ê6È OÝhÍ [ tÑ(ž á– pU~Ä- ?3êø ºïEÌwy X ÿ,'S\82Iä l qO ÿ™ Èä uã \2Œ K9ð£ÈŸl –ÑÑxÛlI4#ÄÛ&qî žÀ¥ –ÌJù,9éN]~ O Í+Š<DSìöæ -V »eIÞqí ĺFüËÂKr”?Ñ trÉ

ñ 0 Še€b b b™ Š¥ öDx & i"Q ñDàs k ¥Rœÿ )ŠÅüë)L£ )Eµº!E œß ¢X07 (å7}i©TÚ Ô^OQ –R

O+ ÉDñ0"\ E•!2 ñ Y LVþ\òt xAhSúåì ï åEô_S, Ãç øù å _ãúlþ )É áŸéU3 P bb ž hzõ" f"™ù%ea mãù þ}ôOgô Š

Ô™ AšQÓs–o

~e z_ÆX LQ ìžœýz'U4QåÜþ 1ˆ ^Û ûÜr yx8"Â¥óV¬ X û<ØE]ò )å ÿåŒ ÿR8I çØ Ç î ëú {Â\Ì Æ 1õ Þ*–zäÐ0º õçGm tÅB>9í> Ž©ã O&tñ£? Z Ì;nÝÈ{q ýž\ ØòRH' Kn $H]

ÎçWЃLñ *j ƒŠfÿÕ<§Kæóv Wë o ¦in à D þbÔª Qã5 x5= 3ZÊöûJ ÂóñæT0~–s!_®ä åü]>Â1It Ø $f P) JgÈ~ õfT«• Xd8$vÔŒÓ xÒ¢Q 5 ™8 ”ùƒÑSEÌøWu ÄgŽoß2$,ºr b éð üxj/ 6p Ñ”Ñ h ŠwófX Ä vç Ç1

E þƒ xm øCäùõ1öFÄbÌŸ v KŒíïéÑ8ŸPd2 ]ûN

ñ ˆ_þe+z E- ZÅ §Ç Žœ_ + Œ »Ì ß Ã(Nš&‘Ÿï»Ô OØhPw ’àq)ÿ’Ü ørV PnàÈ s Ãç¢Þ8zËã S7>Î W& Îk1z <Hðá s X Í Ùln Ó- ÍËb \_ ªJ ج5 ƒÇ¢•/UëåZ Uøjqµ’ü B J f ºŸ

ÊüEÆË ŸFÜR8äò{_ÎD Œg^§ Æí »unLþ ÉÄk¢Ç€kºè ‘>þ § Ñ0«ÆNNùýke 3.®øÞ_»ÍŽÕn Ô n ºÌµuÅ•ÿ šJ 4S5µQ –ƒ µ-BãÒ W

[ u£hZõuF œÃ+- w f5ßX6êâe3_/7 Û èÑ%i™,Çá J êÅö-ó %ÃO PÏg Ô §3ÿ so£ ëcl Á Ž öêôžºhµ u £_{<x: Q ŦÇÛR ѧ q ™@ï-ák W®æK•jñ u ]jÖK f.{åR©X* F òÛ{å ¥ã Šæ ÿgu >Š 1àÿål 7«"ã!/Í ÜV ñ&L 8ªcÉp•E ž#ô k•b Å ádXY J Fa ++õšÉ ks X 0V&Rø u!ô á ñ'ô;æm“l VÕ*4óÍÍŠ 9å

<Õ7 þ“ÖŽÐçæ/ LÝSµ sĈ ]Ǭf©Â2Q5ÿo$ôH . ÁÉÜÊ8Ena ƒ ®Þ-Cñàe=brø'>ãßt -O0 x«GŒšÉ“šä[ tâÇCŽÓ€Åà Üíß Æ xF ò 21 ò* Ðh!S1àâù Â! ÒA«ø«’ 9

–[ f[< Ç ãO–Å ÊææC r î Ûw¢Ò`à6# eÓ u *Šz{iàvqÐ6 Û€- à ÑÎC Û œ ý ? LéøÀ Paqbwî“oÊ ÿ¦4‘x Œ ë&µÞ%!ý“ ŒŠgY C â s2 Õb 7dv å+µÈÓDŒDöX yv"}2xšÞÈ- NœÅC¢Û õ ä\<ì cn^Õû äÖ’>ÞÎ h 4 Kï 4Üå ÆÈçky#å Á( ÒT ¬ÚÈ Ò ïŒ4•gHcä ¢Ÿ” d9_6de–

yó ó’ÐO€9 ä 4㥎j%è ï9È» 1< ÉO t Ü¥N ßù üúLè_ Xú úrlÌyHÊùO;}R pÒçZ’?ÊŸÌ }Š§ ð™CXÌâ‘Äp;n><•v•{mˆÑŠø] _æ’8 ïãs

ù ò}Ÿ§\ƒ rµM ÅW2ø o gâ mé çr Ò âÌ% Ê ÙO™ÌUê+£Ž8 ñߺœN"” Z*Ç VªµyÞâÁ ˆRúñ Yæ žÌ ä Æßž EY [ åäM Y ã »+j

LHß‘>dÇÿMúÌÆ ?àŠ_ ÿæ•o» ø»ï- Ž ù

î K M2:1È _žË‘èÛPþ-è ™ê[y

ÝõéUƒÝõù {ÝùõûÍ,ZP R ÿÖ)ÃóÉ

2ÏtnC ÏÔ Ò c{ÄmúÜ ß7»Æ *X

/{ÿ ù <dæ Î_èi Ÿ Zö ª

G8 µÀ V 0 åœ9P'ÝñöMgr e

núñ ¢òr «ïlåwÂÄU&Á+óu©ìCH ኻ º ÇK0 Uü;và'úëß ~ê Ö0Ñ#oN…ïU c ùCÄO ŸÃõÀ%ˆ< QâÙ Q ]L sSéúØAÜ>ˆMm1t€f>»

Eº *íß Õý0¢žÑhŒfÄu ăiD 4 l ¢1 2ŽÆ þŒ oäókžÃÕ óÄw 'C ' œâ! .õ M GD.á ÞQ

£ ï €ùC1E PòýÑ ñň M žÉœø7 Bá”ß §aªt =Oœð

m,z“…ê}’IFøž (âjé tâe c ÿv Ü D6ñ Š Fø.ù €a®Ï<[DÃpJ F;t8$L ro yÛÌ [–ü1B ê C ]À

ûÞJ ØÑ Ö9`•ŽW<

!ò ÛåI Nî© ;þïú^ïZU Nï tzC§wÖz

æðNï…Ðçw®9tÈ

npk é$> îýêº~ü^ËI •’BÌ Ð¥'ä Í £OuC (ó 3I*æz Å ØQ ß ŽQÆÆhfÕV !Ž Oì1Š§Ë§ œ…ÜÐ;NžWa@å @åpPIƒ A Ÿ`Ñ ñ e F : Ì Ò ñpèÇ Ög zDÖ 3âñ¦ ªûS ’“Æ2»uB f ôBA/TÖÀ úP¬ lì µÑ >j Ts î :b&Ó aˆËmnPáÊõuûP óÀo» 0UTý  µ ê62 JkVÿ _>ORË?ãÎ Sƒ Ígx s JWô)œ` ã`U=ÈÑ; rñ óvÛˆR¬L Q 3!£§aóƒ% OœO Î;XDööØç É£aI ©

Æ ô%§

îOî{.Á €ï ß Ï ûž[FÐÿüÇ 1¢V ’©i èBÊZŸÉÇó Gïî yÒ édÂÛ ëÈØvOÒ ãñ ®ñø ô%j U ÛŠëþDLô`È¢ qPƒqÇ!D0•ó+ÄR’u« Rœ¥í*)Æ+;ÞBœ q ÄY Ž}â, ê úÍóg.qFä#ÅZ… WÚ T/ Åß…c öu ÝÈýkÑOüð ÏœO ù º•“lo}êE? B-a n2TÿnÓËU `1Š[ Ðt … Œ bn2vX

è] $E]ɃF Z$Ð"ÉZ ®~ rê I Ýñ&ÉGb

å-

ð¥oåKgÛ žìrö xµR.ï øî } _êzÛµ ý")ëŸßz¥ï ÖéÖa ïZ!Þ’bù iV*û\ÞcYð ü€Üì 7vê

Ïe ‘ VFT1X95 g Ô ÛÅ YÐß*è/èïSg~@ð :Ê[ å å +o `G

ݵ@wAwçºûƒÑè• a[v ráó…jV Ö “–7yC cu@º ê©“zŠÑm ËN

m fYA Z é iú õ ª yPN ”S 8Á4@AAA ¬ è ìn

+dAÓ

é iz O « A95RÎ9 #u4

ši

-ƒ j bGÓûc• b•#æ ’ 2Y »ø‘ÿ ¢

+Ç Õ«Çk'vmö ªøÒ6êÉŸ i 5 ê… @ŒÕIÓ- ÔV vÞ GD . Åê Ÿ

_

Í šù

h& «ø 9 j. Xaq™C W …

y ù‘E [»µ` wi Ê ŒÅù

K PXœ çÛ , é'Àâ o^

{DD ïÏ ]à® b™àLu Ÿö[ ÞHÊ£Ýòðï e …e ü¢ÃZZˆº,#£

V æÕžm[ùö;MªïqŽîa íˆÞ G ï q:4ZÞ L7 e

®z<Bä2ã

{ èì öHU Ê R¥t êñÿñ x X ðyk^7È* d d de

z e4Bþ OùÇ “ YÈ ŽPH ˆ»ü Àçß ‘W 0 0 0 b\B‘ l 2™zb E f4 #ìºÈ% Ä

M Gd 檅

Ī b b b™ ºï

©“6

])B a

“èï &H

ˆ cÝP¬ »tÉ

pdâ vp É dËÍÎ dSfO'a 9Ì… ¥I {Ê ïÔ!Ùn Cc åweí~ Þ Cà

f h§>N iuì }bF C= áØßrÊ» ˆµ4Uxc d¬ 8 $jøø#Ç êÇR 4x~ÿ:Ú © øì 5  è,øŸÿøOd [äœåMäÞ¦:Í Vw™ÐÑ?x »nîÂÉ ñÑc µa]…Ø ùÑUH-•É®Y™kêÈÜ Poîyã <ÕAM í ¢w Hôø,ÆQ ®Ž

kˆÌÛ1bГûÆ0bS;¢ Ð:S~ö(n\SÇq jò ¢Ÿ~Ç f?k=ò Ó^zÙW©ìD [ ?YŽ ÿ$Ê=p{Ñ# ÏäÑ ƒ_Ÿ}9«–

µÏò ¢Ç€[ ó€W µäh ö)žâÂgbNŒ y*ìê Dqí Æò Ì®O ÀìúüÊ Ì® S 4ƒïûf {&Š ÛÆ þ4šËlH ˆ3 Z[ Lªdŧñô múÊ # Gü .çÇÏĈy)Îcéªi–òk. Œ “ S òæüCÄ[êr\–ß \ÎŽõþÜÂkr wÓHlQµ•K Êm5©ùÈÜÑ9ù.êøŸ €Ë >ï 3¥B¢ ÍÝUs è]

õUnßJPê#Ór' ö ÕQhå ö

v ªäU

•Û 3 YQ m&3+m Š êxtåö£ Ó>`Pí { hDPSL¬! e`REÖìI /Á~Žj?WV ÕéYè§f Õ ~F n ÉlEåvÈ =>n ÅM§ßµêýVçk Õw§ý3A}5TßÏ?ÚmuÂtå6ß }>ª> y£ z$ˆÈd

Q E

‘ƒ{ãªUÕzã”ÛÀ3 Ö¢Boœr bfVÚ

lTÇÍ+ w& rFzß2 ÖÊm ™YµVÁ ïD ik b ~ ŽÄÔò ?ÆHÎ P ÊJÀ Õ ÊJ;ñOAÚÚA™™ÏWÐ5föX Z ;ÂK@A

ÞØqx _á Y6 J/-qPßgÝÑì £0/ËÇ yb5Û“Ñ

‘]l}ÿ:Ú €ëS&Wßþ GÓ,®mTÚ“ñ

ÖðQáq 7ºç:ÝF1^fv Pw%uÖêi Ñéû΃B

<!çïF*Í®bìQeh…H m>V© p É b2 ìNþ Íp? TÁ À Þmâ%óÿIìè ýý è dÔ "tåGÄEu {YÜŸ J téú~6

ö RY1 m

y }ûf 9 m

đ

rK ç Õ»9Gµ Þ87óùê'qŽŒbr^D Á“à èæªgõ ÀŠŽ r$ÇkT ; p Ë": b'ª = I/»'7úTÊ{jeU /n õ^…ébyO xo Ñ; QcÊ WÇÚÍÇ'Žþi î' H¢1AÎêL ÝŒ¬ F Fö º-íŒÛVV N8 Á ì P… ú

þ àËy ž 7@ðz

Þ Áë)ø ^OÁ Aðz

Sðe ž €àõ àk x Ù €ˆ® ç dÝ 'Wâ%"PpáÄÅ nÆ' dé=êÆ5’ld EÊù M7(Ü&[ Í ñ Iœ{*_l¬ò5\ J…íŒõ *ú gkmµ gòý Ûz çóça[Ï4“ 6 ÝV X)Çy,]5ª•ÂºËźm5

ºnoN£b¬ \M_ û& §ûÚÜìÍ Um ÔòN Àìû… w ÿx‘Ü 7Tï© ^vY 5aA 3¥ëb&2ò (ˆ 5ê( r+È âgJñÛ Ö&»eå Ï”Æ ]ÊUA

}Wny]Ð lé»ï…\õ B:_QnÕ]Ðù¬é Ä

ù ¬4 Ûn7 #_T Ü*Æ{ Q}®.ñµ“ ýŸXúÊ ¬Œô ¬Ž= S ͬ+ Pu nÏ {Aú t èÄÒYV Ûºé ÖeÇúI¬™Õ éþ¬ î Z/X ÀÁ2H pð ê þ Þìô»Mu€ ª 1ðUAú ßíU T µ 5P ÁÏ é ø

~ æº 2

u{.b™

e?µN«€hÊs8O-äì–z Jö;y Ý Š 8 ` ÜÀ® dOÀÇ ñQ'à<vÄg® Ì“+µrìÆSëê H•Í ª © ðëýð Ç o:èæ ] Û7

tÛm~ovĵ êÕ š Í ºþÖê_5»?]Þö~1ò?ß n íV§ ¬N uo¬ úqÓýmÝæ% µ ôi U Ч ô 㦠ô ã 1Ó!1S © ê •Mg ÎÒ 6 ÎÒ 6 Vïê땥ΚEUàoé wÀßÒYúÊ š@ú H_y¦Sf¥ `uì êÔ wÝê_© ì(O]:µf«€kÊ3”@È c'kBÎn© pE@Ó}f!5 :iŒ 5 ëè,} ë , yì¦]A™&]

I ê õbèÊç «Kç (N:K (N:K (N 3

3 Ìç= j

Tû Õþ©wó ¥Îª«5àoéìÉ ô ô Î! ŽjTõšòì Ì*

p§<

€ô•ç{ ô u uÔ£ª[Ê N Ù*àšò<- òf!+ÏP:µ [ê=\ÑûSÕ+q ªCU 3> Igé éc Íc7íŠê4é Z£UÀ3å H äÍBVžtsj!g Ô{ 1 jµÅ 6ºíÞü Y裏5uü“òd¢Skµ

Ð¥<g YÈÊSƒN-äì–z ÿÔ Ú ?¬Oª Âm)Ï 9µ « UÊÓz@È çÔBÎn© l/©D< Pž~tjõU p p ŽèÉ ýveõ[ Èj[ Oèw«o©Ó:º Z‘ x¥<3æÔBÎn© À«Öõm Û Ú ßµ 2&–žzF!ûü ýS«_ 2 ýÃRÉ.€L 3\ ™ècáè ÉD%uÂ?åÉDÛÈ F e ºü…ò,# þ ÒWž~”Yé+X

{ 9«Ýú»Õµ®PßúG 7 ®oÛÍ ü O þ ºMtuó LyLêxDåéK™

þTÀDåyM ý á) ÒW :öðˆ=«cýa ’©Ž»Sž

•Y•W ð”§M ô ò ªÌJ_Áê8 Œ «+OÁʬÆ+€wuå Y ý i+ ÒW :öðv εÕEÍÎ V§)–ßùªŽß

¬<3éÔBÎn© ðI[Qù> ߎÊg y

È\:Ã¥ ü& pôØA Y _y2 ©5Z <Sž uj!g Ô{ SÝêô Í jþ£ o3® ݪ t+ á èV

çŽ

ž}»îY :h 3 Ñ V€v \Z Õ š ºÕF ÿ" Õ ? é ~@6 ð; üÔB» òT S«µ ÖPžQvj!g Ô{@ÔÑGc UÅFc @ÂÓ eVú

VÇ [Q'üSžŒ YUW è”gé ô >PÎÀÍ

âæ ÍïÍöÍíu ÓG7 èÚjuP Æjô ?øÿ7 &ZòƒêWð{ Ãf

«ÓBWÖßW6,Q ÊŽ éSgï ô•'HfVú

VÇ ~î Ú

lÉ b[F£

àPêìï€Q ô Q ÑÎ!ÑŽj{è5€C 3Ü Pcé7•gÔeVú

VÇ Î®ß¬_uZ}« zŸo?[Ê8 & 5@7å™q äÍBVž wj!g Ô{8 £ó…Ëq «Ã n Ng ÎÒ ÝÇò¢ÇnïUÕiá cIg Æ Ý ÑÌ úvm][

Q9 @çÒ î Àx 0ª y; º îè u

ä¬3Ž)FÓi /Mg ÀÝAãb £Q éô µû* nÊÓÓN Þ

€Û¥ò, S

9»¥Þ ªŽ= oš» áÇ >s

eµøQäOP és4ç ’¢ÅÇ ~9+ž¥ï ÇSn §wœØ&w"È)ìKuÇÞ 8r geå M 䬬œwbw œ ÊYÁêØ#Ϊm

Ô$ÞÙ Ý j7mëâ¦kõoº æ?n NOl ö < þŠ®o ËVÝZÜ7lËÎ MÌ ˆ: 'ÀÉÓYúÀÉ Ç{ˆãíZ=ôÕê óéŒ @æÓYú J øSð§okS@ Ô ;wbÓ œ %çÝyý¦µå– š@¦òÔÄSÛ‘

x <<%Á2 Îáû£ÖŽ< bù ^ä ˵ y áéà ðô 3 ðT

ŽÝê4ò{ 1? J#XÍvV#& õ»ßê’ us ¬ß "CR Ltà , µ…zWÍv n/"Mí

– Ô9& FžÎÒ F xÜÓ g

$G á èx:K èxàLÁ™ AÁ }z ' î " ÎÆú€x©ü §6" À øvJ"%P ^Rhà ?jíHŪVw båN DÆN >…c&Í Ÿ ”8=ä ”8U £S¥Œí €YðR@ Ô œaÕ8ðR[z©’ ºÍ^«ÑìôEsý{«Ý d7f ÞO– 3Êèâ[«

7ãoo n_ì?§Žw *™ÎX T2 ð øGëâê º ®o µ ægÁã ßKgÌ ÎÒ å Àã

âñ –ÕEV

þ ˆZz œwâ œ ÊYÁêØÃ[õn õ Ð fO þH 3a!/

ë ü\ÈÙ-õ H}Î z/ÔúèœW ØDzx?` é!g` é!ç x2 çµrV :öˆt

S™Þ ø?:c ð t–>ð`ÀÏ

âç¬ö ë Õ[ý?Ò•

Ôñ{À Ò ù ôwâÀôÁï ñ{Ö…: Nù 2«ï* ò+ ô òlšÌJ_ÁêØà u¬^ ÙE úíÊj Ê Ä `q!=ä

ÓÚÎi ä ÞüªŽ»Rˆ tj-V v¢ÿd1ð !o ò ZÈÙ-õ nG} sAùÅ€N Ð;3œÅÏÀÍ€è @3êø : óÝ Nl r%þÕ… å LîQ7~À%Ãh ŠüÉviYB ß&[ Í ñ Iœ{*_8 y zü! R>KN ù4òÓø ¢5µ

ùND ãŠs Æ“ F®éµizai# ï }êèííëd Ø®ë»$LV ì’0ðùÇ K#JÂó,Fr; œT îˆ Ägò¦“ø€º «Á rÒk… <ó ô

íð Ä 2ôYšÅº0 z¢êD™yØT,Êtcì xV 2Ëù

Á dkÛ Aq õ õ ÿðÙ êш - nÀQ à àx E ý_ æP scžÑhŒxý… Ú õ=ä ®éÑ x  öm ŠCê!ìº(Œðˆ ˆ æÛ$ Qä# ïS M= ˆ+ =ò,\ü(ŸæøöˆÈ §2oþàŒÃÉç, }

0h0h5

ú {XÔ š`/ðgÜ5 Ӏߢ"ÎGÑ H« 6;âÏ Ÿ ñÂ)Kïá{L], d ÂB žñŒ L)vC”ESm BÐþ

"ܺØó 0rè Gÿ” pçcbËp>qÅsPHzhBžÀ™Š îÙ' D

"a E øU D(2 Ó >kÝ" T T Tz •ºäž’ q⦠ˆAÄ mO eèq õ§ D¦Pg0)æ L L L^ “Kþ 4iµ ÑÔ‘ âðÆ

ÞØa v v v Ö<Â,¢6

D (õ–û?E£'m-1 ø,B9 ö” ‘ü á”è 1&` ` `Ì+ #ÇJë~2Ò" E JŸà ý xDÄ Ö R y-Pab4 §ƒ§ü;ø ð êÎ §Ã5 bæ'<µl

¥} ZcM æ ¬éûˆ ÊqI ""DA d Ùg é3~GkêW P løpˆ`ŒHJYÝ Bn^<\9i?In§=QÊ Âm #Š¬ Ð !uùÃNMü Û í œÌë òæ7æ3>sO Ñ ã’T£/gCùwödúfjúåy XµçÓsüÚóù Óö}ý~8 ,þ S g Uq ˆ *Î)Î, o

«&Ÿ}c^šŽ áA ü¦ß,LSä ø\覑V@šr{=ãV

èÙ 7

j7/U4Šºú©*ø)ðSà§ Õ ® Q Q QfË(-0J0J0Êl å e Œ F F©“Q*X

{ GÝ ú vQƒD ºË£P ž R 5 Ý©êõÜ7_vE:Ð âÕB

å7p J M<7 Á YâÓ/)

£ Fùi ÏÏ<<áµõï…ü?ó º® B 9ü¦95%Ãbá ^ÁÞ%XØ p BÇÚ2mµTÓÔöT

Ž

`u$ûX2Œÿû ^ú ö» ÿ #Ôò Š Æn¥< É[ 5"oŽ À…cK ”E\1 W W WÞ W bz ?D ”Eãw Ž"f) /äŒZµ E41 M M MÞ M Ï!ì-a üq4 Æ.É"Ž G G GÞf < Ž ï O»f %õ1£a”ÑΓ"À À ÀÉÛ¬ýÍh ]Ô p4

GŽy  %N ÿ Þf g"»H 8 ÆÍ3(xé/ Š

ŽY Û 6 ëÄë L òaæØvêÃè VÇ z ÃP® Úò bÁ 1Rþ2L*GT+U Û à O=™ íøïÒUÊ[0ÝB T¬–ªYìäxeV= Éî< –X ÿ= ä ™Å\ ’3óF% XòÊb cIó! lOâû ®T IôxeÕ

Ú4. ðN H:(㌧ Sô)ž;ó ÂÝq ÆÔuÁÁ ã3™ P wß :öÀá tmˆxïë,Æ^

À ÀŸì Ü Ñ] ëú3 §7Z f žt eÇ SÉÖâ:§vò*Œ ^fW « qjqf Ôk Û Ïß

Ô ä6ÿfÉÀËùì ýNáËb ö Fèf8 69_à 6ò ZÕú ,æÛw ûS 'ŸP <>ú<âúéöæç ùÈhm? É•Ü %W\ÉS }Á1] ŽŸ(Þ ÔÝl!Ü

Êf š7_È$SÚl 6 hmnÐ0bÔŽvUh®Ä aï ßM' Ñ,âðÒüõM{bUÌD…_J ¦ 5…i”7¥ V7 (”ó R

ßô¥¥Ê 7 M)ÊùjÚ= å>cÙ È O6à “J c

Ôõ 3ýtÊÞ “ W €

Ÿ# U û“ Šå g&Cõ à à J ÏÎÛ ŠŸ S+g UüÂÐ¥æcKå

HL1 U *1Ý S Á¬ æð MìsË óxëY0Õˆ É õ Om ºä_SÊCØ/g ”ßå0<ãµÍ ƒsìÙcŽ Xðqnî sq 1õœ oË3 Ñ…ø yÔŸ µçG]y4¦ŽC<yèâG µ :qÝø oß G 2ââˆÞ“ 7,/…t äVÄB ò óù ô S<¦z ˆ Š5 ®æ9]2 òål Ùˆzgiš á0$Ñ K £Vãõ x5= 3ZÊöûJ B G ãÕœ

jVò eü]>Á•\ FÛ åJÅ4+¥3d?Š T Ã! £fœt O k !W-/Ž ǬR6ù Qz-~rÆ ã{$>s û–! eKù Å ˆtø\ Ú

a4eÜ ÆQ œçr žP ù ?Œ>Ûþ$çË ÜÌgŽ G óm ŠaúÞ DVMx>

ƒøÀîÜ èá m® !òüú {#b1æÏÆ ;a Wæ ó E&ƒÙµï Ñà MÄ/ÿ íÀ¢ _«éÜÓÓ

£ ÄŸ @î‘ÃxõËÜñ};Œâ i ùõ K Kêºò u !iÖµ xͬÜJ2 C3ÞR© ÒR_ËãÒ ÿÖå1 Ü ‘K &Vc å õÖô y,h©ñqN SVƒT'^ YOSžEoìÌ ó£ 4 K™ÉŠÃîˆ ¬

1aÇL k œ Ub« W UÏž}m YæÊ Œq µ”~]nž\ Ï_/Ï Š8 vô0x $þ;G ŸU- ùËÍ>ËÊ

£ Îg5/ År} M z û,ÃlæMë _ ®J žìUÎæ ¦Ó £m

áêõ•&Õ loøI¢#£Al WÔ

kÕì)µåt R« åj E Q 7 õêÅf©íX K vBEÞJp§® Ó Uòåzå… Iº

m ühà ãX 8äÙ ˆ

-/Œ} zÀæ ~ìß x Á øà ò/b"à y Æ wlÉc W<ßâp? Qê â HN £É-y ÅóØ

ÇŸ( 7 yróÈH I \Ö lßA\tâ Z ÖD”# u lÔ^Œ â (Ž ò2 Ú æçÀ í ù ñ &n e Eùr. v4e" âGç ÈV x T2œÅ m’oÊ ÿ¦4‘x %dHX7©ó. éŸ$mC<ËzàÒ Ä1bçd2 ŠÅZN5.oÈì. ËWj ì 8 S DúÄ §7rË g

ß2.[/é

qY.Ž¦Ò¢Ç/ÌÍkz_$x2ÿÜÚfT¦ Ï 4ž Ù«q ɦ`ê l

& [Yë A ~A

!O.Ò ¦F ^ Y iÎŽ" ¬o/2VZh*

éÈ# r 4&Œ Q(©vÑ G(òù/A Ê¥F& hˆm^bì9 µëR2ü$ à OÐ Å ý&2 M%Ûg"<w ‘CB QÞà 9ðb tHmÙ;ô ‘ €0J< È\'ä Î$ ÊÒT¦gË ÍÙ5Ù7ÕS ¦

ÂÎ𔞬!

âÌðœ çîâ,€8 gvK G\Ômv¬v õ¬ï N@ª A/? Ì”@œ Iœ ¦ð*)Î 7!ãô Ô š ìœÆ#XrAÈèQ VœXpqi ÀÈ ðD0ê : ó**W

E‘jÆ Z Æ¢ âÅËâ ’Ë Í w ~’ l'gq æ§ñ ñüó1Á_dß™Núü»ø]Þ gÑœû4 ÜL vÇÃU î_ÿ PK Vþ !7. ÿ_ PK ÀHmM word/_rels/document.xml.rels ”MNÃ0 …OÀ,ï “ JAMºAHÝ¢p 7žüˆøGö ‘ÛcZµI¥b º Ïò{ŸG# 7ßr _`] UA T E Ú ~To +J r%ø t G7åÝú

ŽþŽëz㈠Q®

¢yaÌÕ

Hî m@ù“F[ÉÑKÛ2ÃëOÞ ËÓtÉì<ƒ– ™d+

j

ü'[7M_à èï ä ,èA Í,ña”]gÈc28@ôÃu ÆÉ !,b"4ZaÅwÃl g+ ñ Bíå q B Y w ÁÎçð«ƒÛð æýG

ì Œº 8 0ßŃ Õ/cÖ Ò S» Ñó£ HŒ_ ? žnà … V aÈO ìâÇ- PK ;o g PK ÀHmM

_rels/.rels Ï; Â0 à p È;MË€ jÒ !uEå Q⦠ÍCIxôöd` ÄÀhû g í v&7ŒÉxÇ ©j è WÆi çá Þ IY8%fï Á : jO8 \vÒdB" q Á”sØSšä V Ê te2úhE.eÔ4 y 馮 4 À?LÒ+ W

a ø íÇÑH<xyµèò _ 13 û zµ«Â å-ýx‘? PK -hÏ PK ÀHmM word/media/image2.pngíXWTSÙ»wþÎÈŒ( Ý H JS)‘ŽT5Ò ˆ eD: H1( H B È=aÆûv_îZ <Üý ó vöÞgŸïW

{ÓÒôèañà 8zýš‘õ 8ø CÀ àõåcÀãçà« m ZÔ b 8 ~ÝèŠmxÖÊDDˆÝ hÊAîê ÔcF

Ò# µÙ ˆŒ[jó‘( èo

µ Ö ÔYØ;Ð` j ŠÅ RP@ÿ ÅŸ üÏ@ Aý=ÿ<ðÓ Þ sÛ oç~ <êH@aª«Dvôwv íLpßÞ ZgaQÑ _ üÓ ø/ýýýÓoÞ B\ºôÓ? o ~Cþ pï w ÿ •Ooþ òoOÿ4ø1äã õñý ^ 9ÁþÑÝ~õªÌ øÖµ…ƒÿ §øÿ“É_e È74.

JHÚ4 ò¬

}ý YãYí Kì-ùK Rn [ZZ A-W jDÿ ‘(Y8gk ÔÔºhºÁ•!cVQÑ U Òó Âú Äå =Ü 2;Ž oï^!y

¥ìÌÍTÆîÌ 2 Z$ÛÁ'ù •7åŸÄ ðƒÁÍDê §$ï ÖÆ 8Ÿ£f TWµ w V< š«z§N-y®îÑ ànÝ Ý€{ qžÓµàªß 2Š¢Gpe šMU 0 î zDÂî A Á'Ø uÙ8 ºüþ Ø b T–üÅ óùà k yÙVÆ'&&fOþ zó µAQõ¬9"I ãÄá »-nâ =Ù1 yñZ-WùL b ý bìOy»–Îd8*ì ®éûÍ áÔ; 7(ÅàzUY”(«n¥që w [wº§a* jŽ ¥zûG êi–žMŽÓ ºínñJàl ðŸ»ë%wÔ7– ÔCW BÊlhÙ8Î8k Ýt®

"ö ÀRSù(í_ R©ÉÜ §A=y^ùúÒÀ1Múì§ÅÛƒÏ:ü(7#,üo9 7CWëD')&ù µ z QW ÿBØPéùá Q DøÖÑ`_N#»JíÀ

ìù Fxiâ (û 2

uDœÄUYÐô N vÓÃgñëÚ^t–t =ãyô ƒþccî¥

2#âÆøí îìžXy-óNÖy 7È ü >?ê ìÆ a RwÝ Ï mCi -Íã

å

&J€#í»ô &Ã@ª%!ö` œA P"çq-“̃4Ε ÌÎ 5M [V à Ö$XOÈîÙ ù£ ø¢ u5 wŒ yP W Bgôê Ìb "ë =¥QQˆb §Óp

G “X{ øè äÖ+ 1 woÉ vÈ€ô iæ µÁ iýè k =Fä Wª û ŸŠ~ Ð fº

å@` YÙŒLk«ˆ 5Ý Ñ);”1 žXö^ å Kê^ BovÒ;9§ÀÒ~ pòv ŽµY¦IH ÔUc§ýnäa 4Ù # r«ô vªå 4ÔvKm# =Œ-2 Ë (ˆíraÒq #Ëý §Æ êaw ðgÎÍÙÚÊÀb g/–ö c£ ãÜÜPú#ˆòò`Ó Dñ iÜ3æð™ÇºÍd <}ü k<¬9èt p¢8%«ä (IÆÏw£Ú}oi1&¦ŽÒö]ÌucO Þ

Ìã$’Â>Ã(lÏpqÚ Ò䟈 Ç ]ê ¦Oõjµõ

Ô á0]I.}Â.h ý]% tˆ“ X[^}X&A\K-€µvK=øK»¢ê «âÛz

á 0ÉÄ Y3 Þï t \ À@k–;#C I Lö ñ™üF 7 u %k FÛ! MØ!ù $Op}qK /yˆ…%™m á ÀÌZÑ0m ÈÖg Qâ Ü %ˆ^ íDô §û 0ÎŽòó(þL(yšK)Êôlýó» •ÞÛSI /à & éý º@b šg!h®~P ä Ln‘ KËa îH Å8sKÔ4 €ýH §à 8p. -y }š– BÍw8Fu jõóK£ÅzÉ\BŽ9ØÚ [ Éî™ ,Òõ• Ì”Ê5J Ê£ä ññ,m(eŠõ©Y ºýä 9yü“Ž€L Š~ rÊ

üºé ÃKfRÄ¢[ 5ñè ÿ ƒy d *_ê6Vá X@% 5!úmš‘*nä E+D/Ÿ' ù£ 'H\Jþ œ x–À:kHAÊè( p ;s? ZáÑ â™TQ2âlFæù 9 •uýÊuº”þ

í“Å) _žFÐ Ù.' Ü/hZ Y o7 à "çc¥bW Þ dƒÁ ^1ýàæ ˆÎ,Eå B)ðÐï îçhƒnc<ä, 8 >Ð

XŸz ÞIozcGg =i Û=_ oô ΩQI\j DÂ

‘Pe,Ú,§Æ Ϊ nÙ •ïº

ZdjÉ lwÕÇ’–2 ðCiJ «Ó dw!S 7{o ó àÍ v þ€šŸÜ

!

6Ì ‘Ù

(_ùjÎø:ìMož jûlI P]’™wÕüÃj¬âã j$iÑëÅX Køàûº© ØXRQA ÓWP(ÿ … ŒŽãpOºÂæÓ&,t`q];ê”X]ݪað )Àã %H݃Ya J/'Y…Ö ¬r§Ù TV öåéH¢6ôvVíL ËÁ Ý YüPrÍ . ÝQ$'•n€6¢ /E?y~ãÆ N –JžOm èÖE wé šÏÌf ñq¦ä ŒEhãÈu … Ñ ed L7ôâK ù oT ñÌÌ4 Q ô#uþŽÕ R 7 7

Õ \Ôw Ê c ß{`+So®îk}ÃmfÎ XêÑbf>ã N é ÎÐVUìŠ â+ÐG-fMÓ ô*ûn 3SGcKïFŽå îä vÒ M 1ê

ïï_ h Ñ œQ j ñö ÔæC ^š N(^zI ÍÕ ß úª#Ž í çY@-kô H Ìt KãÖ\ò ñŽêÞ Ï Ÿ Ð’Ï8…-T N$dö uB…“ŠZ TºM Ñ•;n$}A)« ñåé ¬ ËiÙLÖªÓ6 ÙJ 0;SÅ ø–G */udš”oVxLì…OWÎ O^ oî €ÕÍÈ M Á6ë6í Y w`?C- eƬ5*N 4Á®ä ݦeÒÉ` î oG0]dó( ßµÏ_<zZê z‘ šÊ éO ß# Ѭ/ hWú Ë p}hûÃ+»ý ¥Rû[VB ƒÆâÙ:€X å }îàn1 [uw Év G ª

ï#K" àã[Oªc#éŸÿr\+cÖ G ï¬þÆ %ä ª ?µ ’Ø

4e Š îb 2 > o « ëXú/©éÏjª Ò f]Í ýÍ3µrž<ç Àëo©ç c V

çm

à '

*ÔÞýîðJŸ[êŽ

8

Ÿ_^U2Þå§üU ß ÐÊ>ù)

ŽÛ™»åã % åÒ !

¢uaÌ ß Nkf,Ÿt ç 2'Æ’ µjŠ ™fè§ cb Ø idä îò# Þ ®f+¢dg)wÖÐ,lÏ™§–ýP (ðXx Gûêü6[ /f–M-â«H í Tð qæ iyªÓ 8Óø ÂÛù æãUcS`I<€ yÔäHÔ Ï P™ Q t ö¢VuS © û2-Mòå ]moon8

óæÃ

)L;u¢Vžú7 }œWº }ÏÞg8ƒ z:iœ+ìW:-r`p#íöŒèéÞÎ _9W î ÿÁ[áŽ\ÍZÆkíOÊ&É D n ¬lÎÝÞÌÊ•”ƒê»%ÏõI bB ðGe0¢ sZÓ ÜavîŸí Ü úD; â gà éU

ƒ €Ñœ ]  5.PQ<Ÿ o ICÎÎï?YàKÝ *ZVŒ.YßïH•<

ó û&ZŠòt rŠÏ _ bÌã:àÓµ!ÁŽÃÖÎŒ™ iAˆKØ.Ñò Ìqd9 lÑ ÈnÒ ê åYóèÉJi1{ <åAp0%?9[*sh â t£ í*…f v’8XžÖ_: õ®7‘UïìJÑ çß% *Jß

©ëÅ” r“ZŸW®à«”ÚxÜÏa9`žÓf? 6

þ Ê `øRðb À®yžì@ÈÝÂŒ Ì Šš Êì ž

ÛeÏ áMÕ¬ EèÒN \h5Aˆ*'Ë õB5

ÊèŸÚ[ õÄe£æñ© â%ÁÖó xùaHg8ï3 üM®ª#Ÿv Q b(Šßgù8y q' º5ÒIУ V# Fî Œ £ D bO}H Š k ö äƒ SÉÎ äq ëê Œ

ì ûM à 8 À “

ü€ dúµ ÌÛ ÐË®K –P5 ]Gë þÒ fÇOêë Eù:ø»a óÂÈ CmËOs xe î¥GÍö9 8vü Æ¢Œ¥ 5®þ<3s xX ú ÛÖ hð2j š®Wm «ñø.CÔ Å“ 7 5t–: Õ'Äå øq*¬ Râ$

ü D[ @s NS Ðõ3¢ ˆk šf§tmU Žñ 3k š P ãQc Û;Át B(à ^L+ Ë M û 8:ø ý kïKrP cI ÛrˆÝ 1 Ä

UW+1ßë£ gžì ?3µ ýbwNÉ 0 ~L ”)ö"Ác bñ K’ý >8 79W , a4 <oQ©f •^ˆÈÆ €þn{Œ U Ï'¬ 5ž ëŸâ è êP%¦ÑàtS ÇñýÒîo+uDÒÏ ÍÑŒêzø >ùÚ 9,À-@ Éó gÎtÉÙ7y¢Y^Äý I nñ ç ÕtÊ€®Põäê6ñrÇæ'“Öù&T Ý Á U

æõRý ú G 4ãù[z H 7ÛV7Õ «~ÿæ gL I mû*ñ Uª 8 rœ= x *íg øü‘Û sÂV=  d-ý!=,vðœ, tÙ%û ñ)*Õ 7l<

E®ÿÄ bÄvã,{ Îõ4ß Z SG Wì 5 ú ìœaˆf+ ƒ©NVA .

Ãló<ëJÎó æ™yÕë`Åû=”™ú ñd êà HÕÆ q\á ÞN_M 9 ˆÏ Ø»’ ƒª iÙsCÌ^æÌè Ÿ þú) ?3Ú iÎáÔm

ñ7è

îçåß– ϺÐVR } ƒ wæP cE o”¥V.

ú6øÒÒ ì!wƒÒ–ŒIù œESÄ µ2(4B Fù Õ ù

ú&Z å(mûs D?d ÙZL æŒÃýöÓ 4ü¦? ÕÍÞŽ ÀEvø

¥ _Ê9]

2Éa®égžpŽÛÄ7!:äÑj:ù J7ÂÍ¢v’ ˆ ßrÞ•© µºds= µ œl

cT¦nl¬ Sç Ê€ ÆŒŠxw,O 1v í. ’ÐòÞ Æh mŽÚNoïäN 2(À ˆƒ’ ã ç;( ƒê +ê L k-z§£Õ ”§ñ¥ VÒ¬BÍ È w Oy ÄuÕde ìˆFHØ’ðåü.1i ì!¥]ÔÚùùÖº w ç ' ŸzÀ *Þ–ö Þ+Š é©Ú Tææ1)/u C z ¥â -cMÑ õ ƒ/I P:1Ð=Þ/0]èø7/@óŸî®S

ÑHË(ê SÙ© • '8 oVn« EÞJf2&Á a HÚÅ #BÜxd plŸ _f5t "DT ed8]:V s ky £5Y0XË€ ç§ ÈŽ£ ÏóÛæ æôÆÚ$fkœ6ˆÜÙ uéSÚÕ” Lb7PéãýÃB ãx ˆQëc zÁ5ú“[Ï#Ôïß vP Ó(Ñ.kð1á0

Ê«ˆ©“Ø ª(Ú{Åsª

Ÿ üFåÃ{5 Ýâd7£/ câÒ d : s nÜ :o« V ç ¢ h Ez ïâêÑù3 qÎÍ!V ”è=IÖÂuž7‘s ïÍØÄß ì ä© ky8µ àÂÈêZ â-SÆóèT*Ž3þºZm#EÕ £ q8~Ý))YÆ/Ž Z^ C VQÜ ÐÄgã>v b æ”Mà $è ß ß+U¢vdöóß7Ï Ã~áö[ gr< Њ§¥ ûm ðóXJÊ xƒ? æáI 4o Íü‘äß :sÞª•o S ¢cÈ º‘*O4n oóø bõõõê 6]Èï’–þ$š w' µLG(É 1Únáô:E© ÛçDñ SqòB”t Új¢ ÛÄ% ñ>€ UW v

H Ÿâ x ª4ƒ 8ä `ºhÍ W uýÝl … ä w§Þ¢¬4?ž>c ŠOç7i Õ"Ûüv Ä

(Aß »$Æ{1 Ž ù! Š9æ Ý µì 7 áÎb.zªe <óhIe ©ÉÑëû ý_ºDüo üÿÉÿÏO .pRó õ…

C ß!ï @݃qÑ^ Þë yù È: öÇ A:ŽNN$ ëÖ}rø_{åÿ‘ 8C® ˆF ÅÊüç?y

Ê®Þ~üïPK ý3$Þ Á PK ÀHmM word/theme/theme1.xmlíYM ÛD #ñ F Ž“8Í®š 6Ù …í «Ý Ç ÉnsCí Q *q J Ä¥üš…"(Rÿ Œ“É6Û.¢ Í!ñŒŸ ûÃï8 Ü BR ,çbÅB$ö Oã eÝê .4-$ Ž}ÌxLZÖ HëÊÖ \Æ A@ ËMÜ B¥’MÛ– lcy C Û ø øFÌ®V*

;Â4 PŒ#`{s8 Aý”¥µ5eÞeð +™nxL z™D "Ãú#'ý‘ Ùa

aÖ @ŽÏ ûäž ÃRÁ –UÉ>– uÙž 1µ V£ëeŸ ® ðGÕŒN ƒ Ó«o\Ú™ñ æü qÝn Óufü2 ö< ÔYÂÖ{M§=å© òËeÞ Š[© ñ ÿÚ ~£Ýn mŽ /á •F}»Z çxwYÿöv§Ó(áÝ9 ï]ÚhÔËø 2 –Ði<g‘™A œ]3 oN `Ž µìÊécµ àbEc & b p

Å© I v'ßòäÒV*

IOÐDµ¬ 1 öãËgOÐÉý 9yðàäþÏ ªk8 tª ß ñ £OÑ_O {ñð+3^êøß úì _ 4 þõã?ž>~þÍç þðÐ ß x Ãû4" Ý Çè€G` A ˆ QôCLuŠí8 8Æ) ÝUa }c 6àÚ ìÁÛ Z€ xu ða(ÆŠ €»aT îqÎÚ\ mÚMeé^ Ç Y ë Œ L ;

ñíŽ ÈejbÙ IIÍ} !Ç Bé=>"Ä@v Ò’_ äC…îPÔÆÔè’>

(3Ñ5 A Þ%ßìÝFmÎLìwÈQ U a%7^Åc…#£Æ8b:ò:V IÉà ðJ

"

ÆQ 'RšhnŠIIÝ] È ö=6 ÊH èÈ Ž9 Ô q” u¦q c?’#HQŒö 2*ÁË 8^ îÛ” Õö- æ IïŒEÑ K

8¢ñií QèÇçÝŽ >ÿöÑÿ oÃ3ÉT íw n év ðéÛßswð8Þ' æï[îû–û. ÜUõ n£ V[ Š3~ÑÊ yH ;T F®Ë¬+KPÚïÁf Ȉf y Âe!®

ή‘àê ªÂà ' ÆÉ

H”p Ç k%ïì,IÁølÏ Õ óíš~0œ ÉV Ô ÕR ë

«]z3aN \Sšãš¥ §J 5oB5 œ û F5

ƒ ñS ç ¦a9 É û ˆ‘c4Ä© é æ« ¦IÛ u çžC”*KQ Ë‘Åå ܪk k C \F ð“i Â,ˆ[–§

S^YÌ ÓÒ©¬4 Rí` æTÙ é{“x® Õ §~8 Ýh=-jMç?ÔÂ^ VìÌ Å=>VD þ1 8À w=Ï.ŸJxfT§

Z ùE , Ÿ)ª $ÄEOjj ÏáÙõL l¥©g Ðý5M î»kJš 0 Öüì, c€À(ÍÑ–Å…

9t OÀà É Eª béÛæTWr4ï[9 É :

!ûª ó Ìœªþ 2*úÌL]™ä rDX? ÞFj …Âi7) ‘á ƒf ªk ôÞâɧ bò9}<

ªŸe ©kM_{ l ™

g ÔVÍ Wݵ µ >Pú

ÍçÛ>?€è£ÙD /4 ò m @ç¦f\Êêß

£æ!h®ˆ y Ÿš k+œ}º w kðµ{º«íå µµƒL Zú î ì

8 ù {pÔìLÿ/ >öœtë PK –µ â P PK ÀHmM word/media/image3.pngÜ eTV]Ôþ

R"e Ò

" twJ J tKw t

J7 Ò tÙûyßÿ8ßÏ sÆaŒg<r ï{ï= œ ü]k ûAz Oú

ʵ^ TÝë ðJ[Ùu1ø ú«§Òj áÇëºi

Ê i 1µ ) Sîz

«W¢ÿ4 e ¥O%©H Çð8â o ?Ž

-63”zÏì A ŠJ7FB%ä ~ÝçêòßÊåt ÿ‘ VN”»(eÄÙΊÈQ]Ü«©å Æ>þßu¬œTT Û MÂØÛQ uww+¬ 8ÑèßùŸ ¦_dÞ åw0 l õã4ùï Û Ýÿ

“€NÆÇùßá X ÿý-Lúÿ§ åÜæ &577ÇléŒg å~™n5”»ò»Œ’ˆEçm2 cëå^©Ø’ËB :Ž £ÅÁ È ;ùÜ Rz Yt«%tt’¦mï‘‘1 L5 ý 7 Ï o ¦ õõõÍÚ]Ÿnj ÛLNL,Ðä Oæáî8:mÅ¢L7hòpxõê{ºXÀc“vÜ eeå TY ™µÔ44 Žÿ Rö i ÕÖÕe nNäÃéÉÈÉ * TqÉønî-õ o

ÀŠüøÑhWÀë`D3 ç bîG0 Î €s~ ÝŸZT” jÛd ƒZ Í$ƒI]%¥7º5v/ºâX ø_Ñ

dJâð

f9-væ 4 èéë 4{{ Ahdã [

Tó>FE ;Ü r¢Äú mMuŒŽÆ $lp{ ÚDu êt

ä ¢a îÚšiiÉ ËϧßÝÝÍä ø ““cIÊÆÆ–z ~ DÚÐû€ÐeëOâÆæ& ®ÍL ðÁöLÚRO E *õãÇJ43íá U} š[OXôëcN ÖŸ…ßç

ëIæÍû$ì • Ggfa ®Þ»Ð ] ^ 395 ßÐ ù§n(ÿðqNm-_Òã Ô µ” mI LÕ úI òëêï @ÌÅÅímEaÏCjAAÁÔÉ~ˆ wŸ'ÌéÕ«ª¥õõuY ƒá&O /åå ŠÄ 0 œW”BÂÃi 2£é û3Ä

ÓD ææ2«(z

8ÓOµø ºÒRS 1ëÊ 8ÅÜ ØÜ” :ß Û ì“Sâø c^ Á ìO ËÄz õë yÖ K ÞáÜ œiöærœ“(Aý !zI_`S§§€CÄ Ç þp 8ÿõæLKÚµk ,Ï 7+]7uNw~RZ}}ƒ Rß Ä-û9… ~Z)O!U¢K»ñuyëf b¢4 Nsá`9Í 4% žU Þrøàxgž ãl 5 s Ü 25U ¢ ˆù{gg «Acþn Ãßk ÐЬ Çã2ï&~ÙŸî7šž# ˆ õ> éüØ1üN yOÒ@ !ÓÊþê óÅ©

r/YÏ" ý1pò• ü[8Uµ KM ^ìG Å #Ñ Õµˆ HNFV õ V

á #Œ:ðÌÎŽµD wíO

' asÊ JÑÒã+ ¥n KGÓFfeeYêÞÅ8 š ÛµÃì• ÏkwW ÙçBçqÏÅÙQGO œ\Xö ñ§O%Ð

FKtŸ ¬@poê[ì̵é } û‘fUL ˆˆ Jó<Ú"I ø þ» g  C”•U ’¥T Î8Š#(Èßß ësEEtLóçÏ {ÓD !6wJÊšš Š{O cc ð Ÿ ü6d`cSä

£Í

À"ˆŠŽŽ¦’wv® péèì »bck+éûS¥ÉëDe +&99 Õ bW? r_ áïâ" V !“ÆsÖ£ñ

á¬g áBõ® 2 ÿþ 05í wYG/K äãSrpø P  š”/þô»ßH‘æ îoßž âÝ yó

ŒÎ

Ÿý ei3]]Ýu Èþ B ’Bn {{û ïÊ ßU*92 vPäþ] þþ g Y{W NµßÝ ëm ;Òmör ^íŠe

Ä' 0 c úD1Z~fgSïoNÞƒÒà oû {drr‘ H ’Ÿë ÚZZ_ î ºn(1 4 ð;Î 5J[Õ,3ø

…%µhka Ý ¦ð "(èº $IÌv"§Å]ß OºƒÛy Tþ]EêE ÝË}iYð6>ø€Î]Çùö ôô öòUrnÐÊ 5â (ôŠKH ñ> ňZû E(šCÁg ÃØvÍ ÅÁÑ •wÆëÑñøüÏ šX ¢ì` §!øÙ ø)õ ª žŒ~} ø\F&JÏî SÛÌÒÒ’Gžf T”?Èz O Œ®çs 97qÞâ2 ¬ôgü ÑЈˆŸ53>º™ x§''Vè… q)Í Ñ•uiii+ ç;X7ppÂ;g&'u %Ü x,ÇGFú5y ]{í9 ßâë+ ÊÌ ËþúŸQ[@ ÇÑVx•õï »4b^^^ÐR} w ÆÆF «Kï¦]hu º X ø ÆX T “Õ zŸbci

lÊÏ Ô

Qœ7Æn ü©«X Xì 0äl úêhKßëâà À3 ¥< s¦x“ HbªG Ä _ ŠŠf¥-üv}š Éé

ÈÄn赃 Ô Æv<ž! VjDDW§Wêxm~m-$ ÛZ¦7kåíÈôôôÊ© ”Ô (…Ž (ôQe ábí þi •ÒÛ š

i"%Ä#K

ÛÍÑ^5R63‘_ Y ßcÕSÒÖ(7–,Ö©êœ h ÆœÀc Ô ŒÎ ØRiŸ TÕ ü*ÆÔg ß pÑÛJwGKõuUÆ YÈÊÊŽ Y

2\N vª Ñ Ö®Ø w* ## Ïwïî]#(h”7Ðù Œ ánLÖôå;Uê“ð ©ïQ Ï ždKG Ò@ ÂëÕ ttt$Õ wЙ 5 2ÕÀ+ryl’µ®:\õsjŠÜäç B g“ú Rá 4µB ÒNGÅT

® þ

n

ÓäÝ™tsÆè% ú: Ê

AÆ? RÊaìFÚûI KŸ Ø û Œ NŒó æ ý}çÖÅÍÉšxµj t«Âæo’1hËÀ.–xT£ÅÚ Ðª¥{'c4-ûÒDËjÃÏ{xgŒ ¥ý Kô 4 ŸÈ'V

$Ï Ö 5y <Y êÃt© ˆï ÓúÑÖ&ÝûýÛ kÏ> µî.v… Ê \

Ak k ä _ M+?»ºÊp<þ ï>ušƒˆ ñÍ@ JL”ããã Nä?.

W'ìC ž ¬Þ© utum ìA ¬w) 8 ¦8Cê0 ƒ à/}hXØ Œ éj^T'‘à ôªõX aBb¢ môª E/ÙÀ â§0Õ<…Õî{J ïßw&"7 Ý 9 Ž QÀ Ò f)ç¦ ; Ù,3Ñ ç ñðz€ ’Øš»Æ •F î çIgHý!dF:ˆ åT= ÈÙ g«Khé.©ÉùñŽ H L¦s nZå\ØøÇõ¦N^j ÞÞ^¢©Cà–uõæ fï ÿ=0hö Šâ ÆlBƒTD}V,(

e%Tlfm

z þ )ÚI’ƒ ý ÀAÔ)Ï XNßK "

”Ǧ nJgaÐ

> uï^že »I;ÊëÉ+õ

ÔnÀ R NÆ ¥ Æ ózÙÚ æ™i ÿ}ÍoÌ ßè}æŠKü å Lùï¬ôô' Âm? b ª Z .ÀUÜçÒÍý 8 è 5œ(ÂÄ$[ íáá‘ -Û#– Ú åÙ F™AÓ Öt£û« ;ÑÓÁjò Z öö1A2>ëuÖÈ ˆí–+

fUfëþtT ùd ÖÉþ Ú¬ñó ªQgOqbU3žbØLTb èTÞ” Ž xÄήì4Ý®W wý:Ê vSõ HÖ«8\ A

¥x` ©jàHÔÕ5ÆÔËÃà ¢Ì0LC ‘hÇÈm=*Q Q .ŠsãÆS ¢ÙÙY 0f Ú

m ]ñÐÛq¢?œ;^ž Ü ;Ýäi Ù8•G@Æg –HDD”©oVm3î i»

F ªßüðl ž î Övã ë JÔ í¦ ÛÇZôAT Å f!ELp) ÌÔü GQ13ãnmmÑ ººòÌÍÍ øŽÙè '¥âvû Гšªª6 B Ï#Ö P ñšæRRSKj ø Î_ÇbñèVÛ ê7ÜÈå4 (ßžŠñ«ÐòLÈ4¬

S7ô~æöøm]

4ºt ÔÊJ.2 /â å Ÿ ŠÏþý Š……ÅÇÏÿ ¬ù IØVDÉtUÞóÅÎXv(âV. NîzAih6 g4ËKKkdI¥ù¢®PÓ• Þ>jÿ8“0¦ Ýû}Óp è™?

JXsg â

c<f™sé

> …ý€ šÝÞŽ Èz6ßruQ6 ú ì/üúïà`Äz0ŠÊ « šØ ñqíEõ2 a/ 6–Ó us ü 5çUä6 ,ßxŸ

»êó ZÂm 8Ô•n}Ÿ! 3ÿ

ˆvk`ì Òî Åò2T <ÕE Dþ 7 ì <þ ßîî þÓ§ .Ï ÃÈ o X 4{ªï ƒGÂ!ñx

àÖíÛ™nî …À Ý7'ª2§Ôb Ü ˆÑ) ßH{:Å… y •dîê¢åŠ® ‘Za nx&s Í¢ My@ ïg å ÉÉûóíáß #Õ)Ú»::Äš< pY'Ç&G;+ª Ö Õ Ì«D.š]Ö5 u* 8ý8>;C{=É" R ¦svc£ \HPpr6cõ ?‘ê #Ñ™ ò{ ÏV EA Z::ßúú TsåØù ì.t Ÿ,§

l2 ä) öôÄÉe™ {x 4 }Yâç +)OßÄ © ÏIŽØ"ém>ëû ¦b~Ha1 DóƒÎòÒ Õf c:µ À% PsH û€žþ ì 6ÿw “ó

é™™ßÊÑŠC ƒœ Ô Ó È ˆ Ø BÿéÎò ”Óf ºgÅi ÁðÝ õ š RTëÑbö 1®:=ÖÚ?1š) œÐ©ÞË g ôù~ö8x©WïŒÍiÑ+

Ó œ'ŸëFÂÂA•Ë¦2 Qú A 7 H¦æŸwï= Öb OÀ,ü ÛL¬Vú nÒ .X…îe”ŒÍ.5ƒ 'G;qt.Œ

»dÍPOw g qŽ Ÿ À µe cbŸ Ñppp dèÕ9}þüùIŽL¬ fŸÈ .X>à‘ Ùh à t Q¦1©T

¢

- ÝÜÜJ¢_àBú ý aÆ-Œ #ÔUÅì5n c :Ðå^D3T© Âlnn®}µŒÿIÄ; îï+Œ §y àb }Œß<fÕ úúž!•Ö ñ NýÓ 2X©P Žÿ ÿªç.Õ

¦ô ~µ€m cy$§ ð r aë‘B A'$ÿº +,ˆŸo É"ÛGx dï Ðs:jj£Ã ñ1h¥Óú ?®11x Bçƒ ¢gÈÿ 19Ù â^êŽõ ÙV( Ùü §v 227xì§qQ,G

//ÏìKÖkì¦H_ xAÚÅk3ö pyE z µ\EEåãÇ éå :;eÖW0Û Ü ppv– y

ÀÇq}”…LÀù:“FñÍ

cg ¦ffÒ UùEï’“ïgfeU Û

db€ Í H`7yßªéƒ wå 9Á

Þ Tq y

6tj4LÜÇÇ B . dtg7 kÏ!U1 ç{•ßz o v ®ÌÐ €ÚÿÚÝà Ëjìó

ÿõkéÀ +ú ÐNÐ Ö¦ jz+wvvœ §…Áz

üžª M¦Ú J Q®0ï‘ éè ¦ zýDB XA w i@ Çî Îûæ2ð…ëêÕUUUF"üüü YˆÇÄ»ô©â 5ß SàRî íƒö#9)Âãaq

2 h Çéá ã«ÛÉvÿþ} YÙGT™ ?ÞlÛ ’Õy š Þ%è d™ôõë“ ž ;sï” v WU[Ï! $ëêêþë ãX ý lŒ”…@Cÿ

ãÎæ v λMöÞ D m Ö W ËvÑÂUvK• 0!jt Ü"" 4ŸD}K9ÙØ100<ä7Kºà Å ÎÒÎ# Mïb Nªriz tjì µÝð ] ÙÂP u jg ÿ.ÙßlK

4 ü\ Ñg ? l[¬ËÙkPg Œ¥Fò _ !ôÇÖO ¦ ]ÆoînŒs Ðí þD;¦ÆZL òËi<R g’ Ja!ßÞ ¢© º ßq~ÿö- 9m£ë&iÐóAY W __ß RÔ ËgCm w C<ü Ò Àƒ óò zß µ6R”ç $mû# Ç(wö W< á 2œîi Ö;

ÁߦN 8 WW ‘'Ù]œ"ÓDê ˆˆxàÚ ô <Ð (ï O ™ 4Ö‘2 0 w »

: E KƧ oôùÕ Bê Ï tgŠŒ ÃÆ D} ëœ

i KF™ À 'pZ Ø ad ñFHHHÂ íî`ƒ }kÞþ«W ÊÝ

Ý- Ñ ý µ Hp%ÜÃI ë$ y3} ~xpðv(

ÇËÎWÞw ˆ xxFg ßQ môg ŒŽ

Í4{ÿêíÅDñÚi» Õe=ö9cö£Ë š [žcÛ Š ö_ 66 þ

nì? rÆë^Ñ ª*(à e–{ JXŽ ÉQvçü_K¥uóÑáÛ Êñxå/Zrå ©Žgãn–o]3&(

æwߥ ø§Õ)ÝåY Ö š Áû Ðîðp”i ¢ ü ø 2ïB~[6 úp Î Ù J :ð çM ìÎKõ`èç Rú k5 $Ý& Ï lñ 8 q/ùsös;»RcQP ú £Å š Æâä [^Ä mm’û¦õ–ùmØwhƒ>Øe ˆo È.úÉ/ž{y mM5 Ý &k

Ì‘

ïŒgoOÈuãqP ‘ Ýt ] Á2Àz_ZZúøòl ÃÈx

# Ý ™D}r®QãôÆîy? û Ë *

~ôŠÕT®8Ú Ë á3 Øj{ 'Ú Gó í¦ Qü£+PæÎâ j¦ rrzlÞM ^Ô 1,ðÖÈ‘žôŠ –VÊYCÀv %

*e=åÝ r €ET”€ú ý qUg Þg?qnÝO*

*xŸŽ ÃT ž$n Í3 SË ÙÙÙ

mßEæ".YÁz gê ¬™r$Žb_Ã$

ÀÄö© Ÿ ic~1 XÖw J ŽÙA ô å 7 7 %æëÉÉÞrHà5a ÚjÛI"(È ç6 M E J ’Sô*0ä( D J Þ”n +ëè J… gÜrPHâÂfÒ,e.g%• )%î2å +8

` 5ôþÝ» ã_Ì »4Ê J ^ ë jò+oBâ~âö™ –ØPhk îÑ_ íŸ GÆ oú

ôÕ © åGèèè ñ

ù Ž

p öà ЮÆ}#6‘SýožãtB ) XÒ&i ü 2Ù ì Ñ õ/2.. x Õ ÜçÂc 9óMeQU2 Ù çá 33 }xàû s ã :CÖ

sÌUÉr Èø =ñª ) æ( ƒŠÁ'ãC! üM4»éVnÜv£X Ne0a& zLÛŒŸŸßJ 2oy

ä Òÿp sRÓì w H“ dñââh&$:FQääÇìø SI

õ BÕ{ rI\Òÿ*ÀvNä7Ææäæ®Uéé ?Þ$#+vü– é Ô b* øöÆ ÈL ðxa m8ô SÑ X r+©1ý @Le ÇâÂÂ[ ®8l…Ídpb ÅßÏþŠ ì}ªæà ƒy 5UäD ô ì

(ÑÂÒ Ippp-x•75X yy5Í® Ýçµ $ÿ$“Ì ^hô»T e ŽŠŠŠKä7! h‘nŽh {Vàp ê ý

è; vvvù %I Ë t ÎÏÏÕhÛ P ®<àå WfØ"elL 7ýË… æé»ÓÝkOà ñ ª 2 ŒùJ L9Hvww?FEù Ôû™çþŠß;œ{ßzzä ï $Ÿö Œ ÝCV4 y+mÆos ~òî áÇOŸ>€G 2{ïõd“ÙT ËÊ@Vàè ƒ Ÿð4ŸSé i ZŽÄîô ß«K)y…Á2CÑ ññ m õQÂ

] în Ö =”ÙÝÅ® TÒn”ÈôÁÛÀ@“µá F áNSŽî þ;À Ä V*à

ý\Zº ýg * R© 0ñ eJ þû HIZ

¦’)X9{Ävì ñ (Á~ 1ÿ 3oi ?É Ë Ó-K æ[r H,Û ùäýÜü w… ï£Ô Z' ä J

g œæ xä 1I ö¥åvÐá ˆÊ #Œ l vååäîêµ ø ~!ÞêÑP[û1 ûs º–«KÁ*ÛÉ8Rî Ù ÂÌ öö Ý W(Ç 7££¢ÔÖ ##Åà ÕÊ ìÍÌ$Á3e ñHß™ [s~î%àºA }ZsÛÖ ôžª“Ó Q ê K{{Eðßyì&íJ€è£^

i"òÐÔó _ Ž ª»Œöµµ pÛ q <?ßëc<aÑúüu 1(È? ÀêGÐ a *'W Q # Û ~ð. àâ(D è ® â ñ&4A :àå§ââ3Á QìíÓ 2ï ÇÈÌ

¦o" ýj g l E nÍÝu68

5ªz[ aGk« d ÕìW óX

Æ C ü úp”ýÕ <ÿõúúúµbYàcç8ÀC ¦IË ò ý Ñ ª #*èŒîîîŒ \ÎR LLL…º5¬H ä[. ï {û ïòSÈdè=6úÇ ?ú ÿÅÚÝßÏ ö ™•õH ÓýõëþÙÖ€U@Á, ÊŽ

Y ár9yù‘ ñÀýK

ˆ âØÆRý s BÎWk{!AAýE 7ððr G?ÖÔðBb C Iâãã«U T æ" ü »ÕÎ\ óÜ ìTÛ>b“n£L

’Hl #š5 ø çÇì  o (Œæ~ û+n ûó liié1''2õÔ N Àù€J X«ünµ S(Ô ‘ 9&(] “¦By ŠÒ ç»wïòµÊ ƒEÉ îrrröXYµþŸ%ÜN e Jõ€ÿVvË A øŸõmêÙ ÿ ÆŽÍ «Ür ðSHþ{Wôÿ[ åf ŒlîµüŸ 9úxÿ]»Û

H™bý "ðã? žÉ6Èü IÛwC KQ È Ä\NÖØÏŸŸì= ‘Qñ2(PÉQ)&GN5Ö Ü ð

” Çþu

Bˆ ÅÄÜEy“šJ ø èq ö åê í r0Óq =_ ãÚµk ëë8 Èü™ Ç>} ü ¬ E «~Hª r Vµ

d; hƒÏ… 2 Æ2 "ÉÃýøßÃoß ÈÀ€

Š KX Yö N ï Î õgjêïÜÜ5 ÐÔ ) Ä Þ]Àn Œ€f ©Ww M+gnN[ QòrP JS9G P D 0–I ý-ö ÇVƒÔÑq;¬ž;s ÿï :ÿ 5 ÕT*Ñ ÎIm£Öé) is #úR^þ Å Ä ó

) ÍsÕ\ Е!dn «Þi1Dê ó_ M ØÓ*Ë ÈK ßlôôéÏ dêƒ n W Þ ÅÊ4 ]®œ%µ .

Ùsv þ{aa!;Ê Ö…æ mô vê ¥ r(7 tFl kp0ÊÆÆæ ô µ'Z:§EoÌ y\> Z ÍU¥Õ Ì Ã/GwÒ ÂfØ,§ßàªÎ TW[Û F ex Î

q êèŽç¬ñª /aÏà ÞO šñ Ǭ(ü ã 4 ¦ %Dy>O ž : a ÊÌÌ”I þæôêÕ*à ZA U Ä ðø ÀBä l q ÁÌŸ,Šzí jžB¬ÞÏâbæ J«; ÓM VPÚÃContact this candidate