Resume

Sign in

Live in caregiver

Location:
Ohio City, Ohio, United States
Posted:
November 22, 2018

Contact this candidate

Resume:

PK o }L word/numbering.xmlµWÛŽ * ý þ BêcÂ%äR d ºÚªÕªªÚí 8Æ k}Ac » _sM ð’ s93Ç> +w œY E¥ˆloéÚ XÆT$‘ýóùq ˆ “ Dö QöýþÝ] Šœ Ë@ r Ù©ÖYè8

§ #µ x”À‘6Ÿ 8 ÁKž- ä Òô@ ÕoŽïº ƒ [ˆ G]• òx sN A

•ÒLuhüV4 L; â_$

κ 2 Ò- Tšsæ¬iTJˆ3 (e M GôÜ XAô CF8ïÙM =L¥Ž

Òôn 9 …bC iBOô Þþœ Ýpž gt Š/ L•Î ä- 8E ; v

“ø…Ä ‘(P/æ8 $ç

T ºYÏ Ë eä –ü Ú' yfïÍ B ¥ aý5çÖÙ çØ Ì 1‘íÖ Ì@ _ X•äì UöÈ{gL0åˆ5!SùL^ûØ{oÙû àÎËÈQ7îì T ŠØÄ*wdo} SË0E"© êjãV NŸ É;4a m Q œºÛ% o &K ODk ù£ yA0

% ¥ï’#q Ñê # IúwJ Òj

Í £oÈßíf L%ºõhJ Á,”Ö n3^tÁjžÕ ™BtÛÑ7 vçY

Û©D Oi;ÏZØM$º ãE ¦Z

ÎÙ Û oÕ § øìU>ãêÔ™ mþJì PK ý Ô PK o }L word/settings.xml¥UÛŽ 0 ý þ ò{Âe i…–ìCWm ºOÙ~À` â l Íß ¬TÑô ûœ™s a4<=ÿ <ê LÉ ¥Û ETbE ¬

ôëíÛæ

Š¬ I€+I

t õ ¥Îù( y is

Ô8§ó8 ìVi*=Y)#Àù«©c æÔê

VBƒc%ãÌ ã,Iöh’Q j Ì Ø(«*7 䪪 ¦Ó#d 5 cÊ Â Ò] cC AIÛ0mƒš WÍ“M éþö à!® k܈ Þ7ZðÑ W h£0µÖ£/#9+¦ÉŠ sÆš ®=C% œe á š Þ{jÚEjy d ~ Ò€9 ¬ îèçû ÍVMñ Ïr ™ ò Ü€qA€ß£À >Qò d ó0“zÕ8ß( µ ©ý 7ãrl@ÓE þ?µïFµ

ü 7( Né Ï;ð3ô9KP<ÐãŽYNÇq_… t üQ ðs{µŽ Õ ÒÁ2 òäæ8$ÑWÐz -ë @œÕ K }çoÄ ÃË Ë.\6r

`ì Œ ž

– ì]ÜCÀ l Ý = ìqÁö Û XsÖÔp&O

á8à•â\õ”üXø ÐÔ ð 8ü PK ñâö h PK o }L word/fontTable.xml¥”MNÃ0 …OÀ

"ïÛ , ŠšvÑŠnØ NbÕöXc§ Çi~

PVQ2~ß _ \ k

9 &c yÂ"a8æÒ š= Èy09(4"c'áØzu lÒ wQ jž Ê{ Æ ã•Ðàæh… Å Iƒ TÆ èPÛ GmÁË TÒŸâû$y`= 3V“I{ÄLKNè ð $Å¢ \ô AAS ;É y …ñgÇ

= q• n é[i X

ão 8j5¬kì œ g UgÔ å–

ç mW d [Ä ÒÂWÏ

ÒŒ 6 W Ñ{ û Q \fáÔ”FºÒ Ü Ðé{ pÃ<?ë œ”â+BPùšÆ@Þ à ê B~ ù Ì Æ0çå 8_‘r Ôýéd ÉU âB+ÿGÛ Ö– úÛ'jR :Do * B ø{%ü¢5 ¢

úJò ìD wÚê PK oÿ¬F PK o }L word/styles.xmlíYQs 8 þ Þ v ÇS§“º 3i.S'sÏ2ÈF !q’ˆãþúJ€0`ˆ ì4iïòb o ]-Ê ãˆ’ í O D– ûîöòhd L œØkÈí ç XcÈ-iOø8ò'v(D<îõ  ðc C"•

Ê" ä I äÓ( Í FbÝó ghçnèÄN ç.Ž"ä3ÊéB(“1 ó mÁLÖÍL>R? éŠ= Ü %<D1 Þ¢®Þ 2ÔN žz ëy«Ødµ€ • F …V” 1£>ä\J?fÊ£ë w D

7Š 5GÅÚÇrí ÔÕæE6Xpl ‘Lu…æ õö Ëö12bq̓ + ÙÅ ÜÅ ¦þ= ÌÁÒˆÎ5O K ¢

Iù "ë:5ºÌB à å~Þ>1šÄö õ? H àjÈnX>ÌGéÏ 1à>B {

ä ¥Äç p *Âð ð’UO œKù lu 1ª y 0ž å {X ú SVÈÒ öw-õ<-™òº,Ñ "Ks>- p DP[Oñ1 ÀhI n 8ÄH»À€,µ rL{u ãúHýÜC _ÃGQ ëÔ Y 2TŒb r3Uü!H=

K

zþž?d œï . ÙÌ9 Ffs Z ¦n XAHL& 6ïg 7å

åÁç S s(ÓY/ â( rr¦ ß sŸ a ZIÁ”[ ï ãâ*uQP” É àY 9vÿøZ \ê Ê©R&Go+eÓ BZ u S…' S ”êK0 U ÂJ d–Š Ê € È&’MÊÖNM Ý

0Ç âúVIŒü§3 kƒUš_â3 ªŸÚv f

+'»ÊÃà "-7

J«R6•å- ç Š H

‘dÉ™ëyÀÞp ëz #U Æ Îß:7 A… ƒQ™ Ç Gîè DP=,qTIJŒk û OKØÚúDEˆü¢üoIK§À–N UEõLpÍËú ¬ j•

É V’y?™d2ãxþ[) r S ÿÉéÐÉ_XOÝ®pN…Ežc¢_‘ N

œ Ð ßJ þO¦ÃVlGÕÐŽL£Y â ÅÑ P ¢8xm «eÖ<'ž@ñ¥JÓI+Š'o Eï ( öí{¢8lEqøÆPt €âÁëâ- yÙêðRé+Ãçzm-SgüN Xxº

æ28ÿ^¦w

•- r ý ë[9Î Ð4Ô ] ºaˆ2$ÖzÎÙYû IP9

6g}ÿC 4 ü U/ZõÕ &By»z(>õ FR 5m Õõ F€T» 3ë& Þ¥k Oë ø

Úú Ô Þ õ_í îoDÒ= UuS

m… ù Î f BeÇ ‘ X µ O l0BŸQ @RS$$D ü; äN¦ áY Ï•P6ÉJ

veK ]Ë=ÎqÆ1ùð%-µ+ Ðã” ÙþƒGPL BŒ ÒUiëäü t¥rcÔ8£8jZ}èëÐV' ê¦zÅë Gƒ$Ñ ôŸY•vã

ñ]\º¦V:ë âðÜL 4 *ý . œ)uÓÎ?ëþÅÚ”ÝZ%oÌ ÖÆe í5ú ®h{ »OÆÑ{f ÅÑû ÆñàŸ{E S RX Nè ö© íÎ IÚÙ m7â/y y P ãÕ5Ç*`îÎ "bûæXµ þ…rìùÀ $ À RÒœ ™®CjlœšdG østñtN

$£fpI u E <ÎãUˆj‘r î ]Ã;é m 9¥ î <%ît

q{ ß þÍÙ3Kæ¢ñ P ò=bõ +ýaWÖ Ð úU æ Ð’ìŽè þÕ 6h Ø %`ú Ÿÿ PK

È( PK o }L word/document.xmlí ÛvÛ ñ

ú 8z u §Ê:[ vâmÓÄÇJŸ{ rD í?ô© _Ò Ne5Že z f Ì ƒ‘~ùõ6“l Æ

NZ v Å@E: *9iýóó»Ã -f

W1 ZÁIk õëÛ?ý2

Ä:*2PŽ! e YtÒJ Ë Ž RÈ më vŽµÉ ÃW“t2nnŠü0ÒYÎ )ܬÓïv_µ }Ò*Œ ˆŒ zìhÈ@ Ç" ð F mè–CÎÔ=ÅŽ sÐÊ lWlØ™VH&ßZÄ$“ Ü4ß Zlø Ù‘É’ÐT 87: k õ ì¬1öº[l Gl3…ešÕL2.T c QM» æyTó…Ì ÂÊm&Rv} #ÃÍl ý\ Ÿ x Žr…© r QÊ « È]0H

Ý@ ÆÕ Â ó

¦XðÄðl. ö^œíuWÄe ò æØ’ÿ Û õ

ÐHÇ3zæl:@û _Ÿ ºáÓ

Mç Ö ®ÏaÌ

é6ô\™…FOîÊøÇÐÍ$ Ô # Kàd2{ õ c 1!$Lca¬û HGº%H •ƒ[Wp9Ìy C+L ÿKT5DhbÀ m V ý~Ùa žÙå N€îÔ36ßÚ”

ô{ G`' ÖÔ©Ç{ 1 nÜ Ü€ 3 Ö[öwˆAÄ Ø§ P#1 4Æ•#Ë…4ì~Fì^ûôŽŽúGìR$ P–]k !WìT9 Ÿá–[vüºß;n$ã KÆ úÿ ®%ù =âö

@þ ùµÂ%j& Ú•ö©ˆõô Ylt A6ò Æå&hZIØ ? û5 ñàJÈr Ñv #íœÎ ƒ5"I E

n

îÌ gÓØ

Ä^^8]ƒF x g Œ£ì Æ) !éÕ¦ T ÎÍÚæ ö0šgÞáhâ6 3 )ÌŒ Œì¦VàÖ ZÁ7õ¥§Ê enbåÝf\Ê3ž ÊŸuFÜÀJc ¥6u[)â }înÐçÐVÔ Æ a Û ÇxÈt§R$ªê q

ÄÆ 6R? SÛíá mâ Ýà ý G ã£%sø=wêŽIíƒÝ}`/û¬ýé§Ñ ˆœ @ãG ?ú ~”PþL^ çu-®Ú /ú3sj +þ ã ƒÛ Œ AÌ c Œ 6 s •V

ë@Ñ Ó,’ çì Ã3ó dœ¥ Çr £Ð p (pBãCë AcÑfž Ôú&`Ð#Ç…Âq 2ålš ðX^X`Ù æÜçñ mš Ám llÐr 7 Y.õÌ_ ò â (

ÇÐ:á P ÑS6 ( Š j €AáŽD 8BÊ çW! f©Î x Ó g &Fsœoc@ Ç,ã "+2FÛ-ÊŽ mv1'ä )CYÓ QóM/ ,re ¦Õ‘à ü H” {ä• (k (ë

Ÿ#5>êÌŸ?ÕÁàû ’ªÈJ”BNäÊ0ìû-^ ï, hBÐ A ûkAhÊUâo _ ú_ AheW 8 yüTÎ C

ºø R Áü ß‘ï ÌÄ S<CIøWò%Nn-5ˆ ^m…èÂKÇBÇ“ sŸ©,ìàFO#ºèe : I_ )H #Á§®ºº-ž Éô døØ ò4\R“ yBF ÉŠ< Níà.Î

Æ 3õ0 :gã ÀÎ ãì Íãì€á P ðüm§àÏæ ÚfqH Yžâ"ðä

ƒ b ùúÀ6 9a €ëCbŠÅE ê"ñ ?Chp }8ûW üþ ËF ò e@êLŒeUõ §pÀ ŠdA mæ+Á–»ÛìTZ}Àr£'"FÔ)péR¢Ê)ÓBl$bíÆ“5ž¬ñdÏ û)R< -ilÉž Í »Â Sß/*N5Æ–

Ë;§3_ vÿ Ê

wïÆvgÂå%ûã SÊåU 6Î¥q.M ú œKSˆR; láS.Ežkã 캻 # ™Óì Q⊵kiRØ”&Ý”# J8á«Ç úQ” _Œ Š1ªM VÐÏÆ©Ž*5ºHRvÉ' jè1» ë+ÀR /íªJÕX ñZÅÛ¦!9Z

1’àÓ Y‘ Qa)L U

– À¥ þ 6 ªŸq8 cTPVª-$Sýž Lk™LÍ ÀL +ñµln3oô$ ÚcýRÄ aá áÈC ò ¬Æ L}ö8Y ÔTá Á çR F… yüªZO zï’ »uï Kõï t Î>å^ v8pu Ê îþ

G<V

À# Ë.ÓÙA > Æ_e cŒ¦þª zhjS’®ˆ X Ò…£ æ 2Wß…ö: Ûu3ì / ž Ç% èœì2 M

d FÎJ”SôËi ñ Hë _ KÞNU¥ÌÎ ¢è k$x $xŸ=Ð ;ÚyXµîí qQ^9 ø®dßß( ú€š áà¥À@n ¥ZKöþâü

«LÌ §bL æðÆ n K GÍNE Üyvu]5@ü ùBÀE(j ùéráB Ñ G“ F wÞ G `Γ!™Ò µöåë2 9Åï}JK–iÝä œfWæ` ë r:Ÿ ”9Êê å@C!óXkW

ìó,'§â Œ3/1 æÙ©þî¦3ÿã ÿ PK _vAkT K PK o }L word/_rels/document.xml.rels ’MjÃ0 …OÐ;ˆÙ Ó J œM d[Ü (òø Z#!MJ}ûŠ Ó… óÄ éIëÍ

Ä7 Ø;RPd9 $ãêžZ ŸÕîñ

DdMµ lÊ õ šÓNìz E2 cöïRFÓ Õ1s ) 4.XÍi ôÚ é å*Ï_e z@yã)öµ W ªÑã ]Óô Î - ß ÓÅbòÔ EVpV ä ò>ÂÓ ôaÀ+ÃEšƒxY œ pšç⟠Œ Hµ_ .Ò D ÝÉ#œÆ? 83È O^þ PK Ý:ˆñ PK o }L

_rels/.rels Ï; Â0 à p È;MË€ jÒ !uEå Q⦠ÍCIxôöd` ÄÀhû g í v&7ŒÉxÇ ©j è WÆi çá Þ IY8%fï Á : jO8 \vÒdB" q Á”sØSšä V Ê te2úhE.eÔ4 y 馮 4 À?LÒ+ W

a ø íÇÑH<xyµèò _ 13 û zµ«Â å-ýx‘? PK -hÏ PK o }L word/theme/theme1.xmlíYM 7 ú ó= xƒ= “vw“ Ý ä(ÏÈ3ÊjFF’w @IN

ié Þz zé YHhÓ QÍŒ?4

öHzÞW ÞWz å,ÅÚ L]ƒYH"”Å

ýöÑ ÑÒ5ÆA L2ØÑg éWv?ýä2Øá L &ì3 :zÂùdÇ0X(ª »D&0 mcBSÀE‘ÆFDÁ©ð bÃ6MßH Êt- ©p{c<F!ÔŽr úîÂù ŸŒ "Äô0,z”-

ltlå lÆ Lµ €;ºè'"§GðŒë Œ Žn ÝØ l, 0 •ì Ågn77ˆŽíÂŽÆ£¥ ëz®ß]ú Kÿ Asà ü ÂPŒÔRølÚ ;ÇJ òRá»ßì;V /ùw6ð]/ÿVðÎ

ïnà Ã` C T^z x îõ«þ ÞßÀ7ÍnßmVð (Á(;Þ@ žï Ñ.!c )ámÏ

6í9 …2 ÙUÚg n®¥à C (’

8Ê4> À1 ÒöQœˆ 7 a¢Ú Í éˆßüë WEFÁ ’uY ªœ ÆBŠ ê äÅóçç Ÿ ?üýüÑ£ó ÎûÞ X {õÓ7ÿ<ùRûû _=þV g2þå/_ üãÏ ç Zß=}ùìé ï þëçÇ

x ‘ ?B)dÚuxªÝ"© ¢ 8¢ïfq t ä6

ô€' ôõ À@ ëÁj ïP! *àÕé

áà N9R UŽi/ïKŽÂ4 Õ Ó©Œ» À ªï`-˃éDÌ{ r $ Bó 1Ì ò6r Âì.B• FÆ Ê W ]C©ÈËLEPä» ƒ;Z `•û ÅÚ Xå âJ 1H ŒÜ <Q‘<œÑ pÆE¦cˆ 6ˆ c* tV »'dF ö <K«HÊÑ

r $ (9 Ÿ c1E v“p% R]!yYä dµé ƒ µ}[È z ä-SªZ T ã Ìæ»AE S” Qä äÝ»8y "úâ éÛ ó.EÊÕ .áu uá Ð Û}0ÍnB T>ÊöGÙþ?ÊvÝzÞ X ôÙ ë… öì>F ò û¬Pv&

EeQ(Œ–

“D\λ«àb

Šk þ âÉa è!fs 1Ó A õ]ì-Óô€De e-îN… à«z ,êÅNÄËZ º

[º/J1“ x…Ó '!uV%á(H4 #a™ÛbÑV hY caHY ëO ùƒ

Ï- ù 0Œò<•ö ìn=ÓuÁ¬ ÛV ín-Ó Òt a å\ ÛêTÛJ ÍÖEäÚØÔ œUKÚ©XsŽ'Ü `ÒÑÇâT(.Ó ðÇrÝ 8Î:zÈç þ/Ê2 Œ KJXÑTŽ?E R

£TÌu9

8[q ì¦ùá’k ^äŒõ$Ãñ fU m¥ eë{ ó ™

Ò Itª ð”Þ "P^ÓÊ !Æ ÑŒ Škr5_Š•§f«%

ð$ ó

E ó éHã ÊP…p ë ÙhM4k6 f Š]Ü&/ rÔ¬<¥Öµ[æëw ß $j-55GM nïØâ @êÎ Í Ü

Ög ÒÆë 2º'f~_ W§ òîÿLÜ Ë¥ µ

u9ãÚ”¢Ž~ßôºn`{AÃlyƒ ë f£åu F ó kàYf g? AáIjyeßCq?ƒgó /EýÆ tqÌ ’Ô Å9Ø(Œ 70–]ÿ FC"2 }{ØvÚ= ÑvºÃ Ûïµ íÀï5ú~Ðì û j èÚI v»NàúƒVà áúfN Õn4]ÛîºÍnkàv Ìc-F ø_ àµû/PK f: ù PK o }L Content_Types].xmlµ“MNÃ0 …OÀ

"oQâ– B i ü, E9€ëLR

ÿÉ3)íí™$m U+ D6‘íçyï ÇY¬öÎf;Hh /Å •ñM ùƒÈ

Jq «åÍb}ˆ Å–(>J z

Na "xVê œ"ž¦FF¥ T òn6» :x O9u b x Zµ– §a ŠÑ ˆ ìeÏâ€ÙÍå/êv :ƒÉ E ÛïÁ x{ À*v ï 3ÉTð§ˆP FC të T¢7åØB~ TÉ^ óâx ÿˆìÌc

Î D<ÂË 'uR ߺ

$ _f åI!FÅ)ã/ƒŒ[&í ,\ëF M _ Zmì•g9Ê' ÙÿíË PK tÒš PK o }Lý Ô word/numbering.xmlPK o }L™ ñâö h word/settings.xmlPK o }Loÿ¬F Ò word/fontTable.xmlPK o }L

È word/styles.xmlPK o }L_vAkT K word/document.xmlPK o }L Ý:ˆñ j word/_rels/document.xml.relsPK o }L-hÏ

_rels/.relsPK o }Lf: ù word/theme/theme1.xmlPK o }L tÒš Ë

[Content_Types].xmlPK BContact this candidate