Resume

Sign in

Security Guard

Location:
Chicago, IL
Salary:
12.00
Posted:
November 12, 2018

Contact this candidate

Resume:

PK u “LÕ), ã ú word/header*.xml¥VíNã* ÿ!ié!TQ ŠÓI !Ž i õ l§ žþìÄNÛP Ðë &™Ý YÛcË œ

•bžŒÏ d ÈœŠõ<ùór v•ŒŒ çÉ šäöæÛu=+s=rÅÂÌ8™'¥µj ÈÁœK…Â

©9X Ô Ê }K'Yv™ 9O*-f âŒS õ%3Y ”`xÄ

=D -YJRq QL52 ƒ ¦ ÊD6~*

–‘dûÙ œÅ Z

QË5Ôn%8k…j©s¥%Ac ºlƒ

ã8 0 ž¢« Ò fì

E Ó>wÚaÒ ªÝ@vsaØ FÚÐ ]iÐo æs ^ÑA.î1 *[éÎ §P ì &É ó ˆ-tfÎ ƒìÜcÊ)¬5ð IÍ Vvœõìò õÿ ýÔ R;»OOaÛÛ ãï_# D wú©Q=s fþ<O ðK Dö ú ŠÙ Ž§3 ~å M<iÿØ ªG µ®z

^;I#ü@ š ^Ó\Ö

ÆmHýÈ F+ýøŒ Ì PÖ 0,ì Ì• Vòa š®Ë hkD1$9Ý Ï”

TVv© !è–ÙÂÊ g uG>jŸ¬ Û Ó IÖåÆœ¦ .åêrš íÈçûtfv P8 Ðè

Ý Œí3ê ÔÉ ûx® N ÿ~òCE£ Þ

ª }h(B{Ä- óG ìw' ïˆ $ ž2¬Aë-}ïj ƒÀ JçÉ

åÎP X ž% áõˆ9

# {g(

–w ak

í} Œ-@õ}m¬¦ ì D2©;¬ÝPmö{D'

0}¬ê<än?!m€wÜ…ÊÞ1º 1 ƒ~!ƒ šÉM»

¬?;9Žœ0 çÃþjYv0þ=© Øü»«ÛÍ?PK u “L1

Û®ã ú word/header2.xml¥VíNã0 ÿ!i PEA\+N i õ l§ žþìÄNÛP Ðë &™Ý YÛcËW7 œ

•bžŒÏ d ÈœŠõ<ùórwv™ŒŒ çÉ šäæúÛU=+s=rÅÂÌ8™'¥µj ÈÁœK…Â

©9X Ô Ê }K'Yv‘ 9O*-f âŒS õ%3Y ”`xÄ

=D -YJRq QL52 ƒ ¦ ÊD6~*

–‘dûÙ œÅ Z

QË5Ôn%8k…j©s¥%Ac ºlƒ

ã8 0 ž¢« Ò fì

E Ó>wÚaÒ ªÝ@vsaØ FÚÐ=]iÐo æs ^ÑA.î1 *[éÎ §P ì &É ó ˆ-tfÎ ƒìÜcÊ)¬5ð IÍ Vvœõìò\ Â

ÛúÿØ~iY© ݧ§ ííÀñ L"Áµ;ýÔ ž C3 š'Yø% Z"û ž–X@Åì‘È£> ÇÓ™

óˆN/Ú& µ l Õ ZW M i.ë… VK Cã6 ~æ

F A_æßßÃK“.(k

vXæJZ+ù \M åPZ 5¢ ’œîÆgÊÜ

Ê T tËlae º# µOVÒíŒé IÖåÆœ¦ .åòbš íÈçûtfv P8 Ðè

Ý Œí3ê ÔÉ ûxª N ÿ~òCE£ Þ

ª o(B{Ä- óG ì ßwÄ_ O Ö õ– sµÞA` ¥óä…rg ¬GO’ƒðzÄ … Œ 5 Ž Ë[aŽ µKÚëŽö

Æ ú 6VÓ

ö@"™Ô

Ön 6û Y >Vu r Ÿ 6À;îBeo A Á

Íä¦Ý ÖŸ GN Ãóa µ,; ÿžT lþÝÕíú PK u “Lh`( ã ú word/header3.xml¥VíNã0 ÿ!i PEA\+N i õ l§ žþìÄNÛP Ðë &™Ý YÛcËW7 œ

•bžŒÏ d ÈœŠõ<ùórwv™ŒŒ çÉ šäæúÛU=+s=rÅÂÌ8™'¥µj ÈÁœK…Â

©9X Ô Ê }K'Yv‘ 9O*-f âŒS õ%3Y ”`xÄ

=D -YJRq QL52 ƒ ¦ ÊD6~*

–‘dûÙ œÅ Z

QË5Ôn%8k…j©s¥%Ac ºlƒ

ã8 0 ž¢« Ò fì

E Ó>wÚaÒ ªÝ@vsaØ FÚÐ=]iÐo æs ^ÑA.î1 *[éÎ §P ì &É ó ˆ-tfÎ ƒìÜcÊ)¬5ð IÍ Vvœõìò\ Â

ÛúÿØ~iY© ݧ§ ííÀñ L"Áµ;ýÔ ž C3 š'Yø% Z"û ž–X@Åì‘È£> ÇÓ™

óˆN/Û& µ l Õ ZW M i.ë… VK Cã6 ~æ

F A_æßßÃK“.(k

vXæJZ+ù \M åPZ 5¢ ’œîÆgÊÜ

Ê T tËlae º# µOVÒíŒé IÖåÆœ¦ .åòbš íÈçûtfv P8 Ðè

Ý Œí3ê ÔÉ ûxª N ÿ~òCE£ Þ

ª o(B{Ä- óG ì ßwÄ_ O Ö õ– sµÞA` ¥óä…rg ¬GO’ƒðzÄ … Œ 5 Ž Ë[aŽ µKÚëŽö

Æ ú 6VÓ

ö@"™Ô

Ön 6û Y >Vu r Ÿ 6À;îBeo A Á

Íä¦Ý ÖŸ GN Ãóa µ,; ÿžT lþÝÕíú PK u “L@ð y word/footer1.xmlí ïnÚ0 ÀŸ`ï€ò 0ZM PQh»I¬ªh Æ ÿ“í O?;q ¬JÙ>l Ir ~gß Oæòê™ÑÎ Û

:À ˆ _ O g_ Ž6ˆÇˆ

£à tp5þt Ö™ë!ã 5F ÃPã Ò e" CÆ~ªUÈ Zgò

&‘!KB y û ÞEà1b dŠ =⌠q.C‘$ ƒ T ªMÜÒe&pÆ€ "b €Ú5 ®S"uEcÇÒ¬2 6 a Ëe h B e \ X* Ak+ •Êš õZ$Ð!j 6KØ Y !ÂkŒë ŽÝµ }Ò

Ôv#Û\hÚf!¥jN–

Gäs _’V]Ü X/“©º! Aà )S è1 *ð â)â T7s jÕÎ

RLÐJ! mRý ÊF F»<¦H– ú3Ú ™Ü ûà ÚÎ ŒÎ? èW íÐŒ £ ç Í f Œš š µ'Œ C ú WÒÁ \ăr 5€ gc 7ÈÅ ÂJ<' tCž“XäSÁ RE¥J^Ç Ñ çæÞ_ýKaÎ -

åR #X;[EVi 1 ûÓil• V 2#jSL ©’ìx é Á Ÿ* %nôõ õÇ"£à ƒp Ç%É{ ;óï QÚÌ

E uÌ }¬ƒïVî ésUö€ºµ ®ÒHcBFÁ a ð w !îâa}P H &è 2 p}€V ÒøÖ Q:E Ù Ú

*T ô¢’LuS–Õµ oÖ¢Æöâc&”¬x¥["

® _Šä õASï ð “`ÿ ïVËÐ ýï ò ÿ s~š1§ sš1ÿíŒ9UëoWë ƒÛŽ3w T Am wñ9ŒÂ ß »w7 7 ÉÜy™ýa ÿ§Ç PK u “L ÝÇ

word/footer2.xmlíVÛnÓ@ ý þ!ò o í

MQiÅE* *ð “õ8^º7í®cÊ kïnZ7ªL oô çræxæìħo r6Û¢6TŠUV Ù UöýÛû£ ÙÌX 0)p•Ý ÉÞž=;í–µÕ3 ,Ì’“UÖX«–ynHƒ Ì T(œ –šƒu z“sÐ tM µwù (N #WY«Å2@ qJ 4 >e)ëš Ô

R.%i9

ÛWÌ52ÇA

ÓPe Í9 ê% œÅ NM©VièÜ$8

uRWJK Æ8ëåàLˆe1 eL ð fd Š ãu1 Jµ ]íÐ j 6…Èຢk

úî1

8 Ÿ ó â Ë N 4 m ` 0In º æj3IÎ# ŠÂF ß ÔüÑdËb$

(Ü mþ 탖 ÚÉ}q Ú X ü3€y 8sÛOͺ¥[šÕÍ*+Â_ L È n Ù=žkýÀX.–

4 ª¢uñj q ýå Q}ÁŸÖeoÁ Îòh ¢ ÍÈÞÑJv RX-Yt•ƒK «zD+ýû š ÿ núpAÙ À Ó" ÒZɧÅjºi¦Â¢í Å”à œ ¦Ìy µ2… d

k ®ÉëV>j ó"ÅÆ ž{

y} (Bíˆçy:1»

Z ºFw,#}FýJ /ÒÃMË00íëQáùûæ Œ j ©6öª ôˆ ÓG

ìk*~_ ?H4xÈ0ƒA[ú Ëõ

C(]eß(w ú ÝìFr 1{Í Æž

{ Í 0{Ð ‘ŽØÑÑ áÀØ Õô GF"™ÔÉ6 !úW ΓåÂŒmmÒ ûú a ã> ì9 k0è Ð77O X?µ9öl ûáÿ þå \S-{@3Oí þ Ñ Þbv6/ËâäE^æ Þ ë ÿ 8Œ ÿï> Ï~ PK u “L º jä ú word/footer3.xml¥VíNÛ0 C•ÿ ëÐVQ kÅ4 ! ì n Æ« d;

ðô ;mC…B Mrî ç\ÛÇ–/ _8 mQ *Å< ŸgÉ ‘9 ëyòçùöì{22 D L

œ' h’ë«/ õ¬ z䊅™q2OJkÕ,M

)‘ƒ9

Rs îS S zS©3" KW”QûšN ì" 4ržTZÌ Å §DK#

ëKf ((Áðˆ zˆn â(l£ jd® )LI• lüT6 ,#Éö£Al9 yµ ¢–k ÝJpÖ

ÕRçJK Æ8tÙ ;Æq6` =EW1 …CÍØ ï Q§}î à 5T» ìæ ºÒ _ßw 'Ìç~ ¢ƒ\ÜcpU Ò !O %h Ø) L’

æ

[èÌœ Ù Ç”SXkà;“šO ì8ëÙå õÿ ýÒ R;»OOaÛÛ ãoŸ# D +wú©Q=s fþ8O ðK Dö x ŠÙ Ž§3 ~ç þh xÐþ AT øb]õ v’FøŽ

4 RX-Y Û ú™7ŒVúñ

/Mº ¬-`XØa™+i äÃr5] CiÑÖˆbHrº Ÿ)s ,(sQ ¬ìR CÐ Ï.êŽ Ô>YI 3¦_'Y sšÞ»”ï Ó,hG>ߧ3 ˀ …FWè elŸQ N¦ÝÇcÅ0tÚèQáû Õð^Pmì]C Ú#n O ø #þ’ xÊ ô «õ C( 'Ï”;CÝc=z æ(Œ`ì p4XÞ s ]Ò^w m80 Õ µ šn É î vCµÙo tÈÂô ªó »ý Þq *{ÃèZÄØ

ú… ^h&7í6 þèä8r ž û«eÙÁø óï®nWÿ PK Y 8 word/numbering.xmlíœ]nÛ8 … bè þe u bŠ S Á é d™Ž R @Òv Šy ÙÃ,kV2”õ“8©;bRc &Ì

#ñò : æÕ'Y~ûþ[ÉF î W 7R:çËœ NæÞž(oôþÝÛÝŒoÊ ‘”ß Ì ®f» ž{k «Ùx¬Š5)suUÒB

%Vúª åX¬V ã Ëqè þá ’y @Y ÂMçJÈ2 fSÞ Ë\~ÝToŒ^•kº Œê QóÓNF !2M 5]È\6ã 2åý\ h4ÇóQ ’pÝ èu'"æÞFòY«ð¦7£žü¬ Ü6ýÜŸû j K ü ê §Ñ’ÏÕ’ g WkZõj»!jõûYIQ ¥L^”ì© Û Y Ï…]õ lº õ 2ß™æ^pÈ , AÝÌ X' PZæ… Ù _ æCs )7LÓk LÔ67™yØËê &hü8ª §ËŠuÑ~û ÄÖ=í'ïVï ¦ük ÙD<ì©#Ù 1Z Y™Ï ÔÝ uØ

*ûÞÅ 1¢{aÓÓJ~!ßú ÿü h !Ÿ î#> u õ ¬ Ê &h ó;㪙L {f»ŽŸ{aäÇÍ( uhÛA m> ®Um 7B ÑmÎÕèv_. SµÔú Wßí; 6 µ Yíô Fïx ä "ŒrÒ öÝÍ z ÍÑ<v88 Ãâ'ù ¥þ ÆlßÆß_ÄFR"G7d ÀÙ {Ïäixž¬ýã s µ‘[ ÎìpŒ .

Œu!AZ â(Ä[ Ò

_ Ž N »zv g8ëB’ÙU ÿl]

i<AÈÚñ áü+þ åiŽÃ ˙à þ8üqøãðÇáÏOÆŸÈáÏ O H Xü ü ð öÒñçøD2 ð Ÿ$L0Ö (üI¦€Õ

ÒÔ®ž] Ã@ø“Åv•ÍáÏ W' D5 ÄŸØáÏ ñ' ŽŽ ? Ýu ?ƒ\ Ú]; ˆ¬ÅŸ ð:: þD w… ð'õ þd Ñqñ Œ…?!D5 ÄŸÄáÏ ñ þ$ Ær …?q áe- þL ð'Í0Ö ,ü þd ðgbWÙ þ Ÿ ¢šYâOêðçU~Ç ,ï®9üùßf- þ Þ_ƒÂ »ë á à“)Xøƒx

,ï®9ü ÕÌ 2 ? òD P q tüÁ Ä

qF ”Gœ ð ã gdü !N$qñg

rY

Rˆjö ø {øà º>b GÖ õuN?Ñ Oë 6:Ñi ÈF Ûè$§u ô Nj£“ ÖÉ~ Ó ÍÏý û PK uÙ word/settings.xml TËnë ý }ãGÓT êvÓE «ô 0Æ6*/ Žoþ ƒ1 m Îñœ ƒŸ^þ

ž LÉ eÖaÙa®$mЙZ ͵¥Î19Ø çrß Ñ9]ç Øî #FYÕ»

Q"W}Ï Ígeº *Êb G«€ WùJS d ŒÀ fÈ 6Ÿ

k gî jÅ!ÊX E&P Xk ù Ìä á< ŠL J EÜ ETƒ&#ëUáî2 ß

’ åÒû eíˆ

í>ÎÚßNÐ2 j Êa JÚ‘é Ú EÍߧ6ŠPkÁ _Ïõô ‘œ’ f} RõWƒgX’à– t!)vþoEïýŽöxâî G§t6 ' {¬

`óß O ~MÑ1<ž Yî

xa?¬ý®:ê©É íó Mü(ô

YšàæèUè;Ö:ôÑ eƒ8 FWú v

µeÓ ÕÊU

W nÙ`BÀ:ðõ $¬ŠØ ïî#vŸ }Äö {ˆØC ;xl Îä'Ì% ï çj¦Ý[â u ñ öü PK u “L’- wš word/fontTable.xml¥”ÝNã0 …Ÿ`ßÁò h ‘r ö ¦Ž“XØ kì4Û Ç ùa

B!\EÉø g<>ñõÍ?£ÙA’Whs Y§œI+ P ÊùߧûÕ/Î F+s~”žßl \ Y 6x åÖgFä ÁeIâE-

ø5:ic D2 â+U znÜJ q Ô^i ŽÉEš^ñ ƒ9oÈf=be” ôX N’aY*!ûÇ 9 'É

ŠÆH ^

’:ö€Ö Êù f–Òb Ï6q0zX º9n A ÏÂè“Q T8B! _ïNÅ‘ Ig CŒŠ9-üï9tb@Ù Ó%ã 4z £w? WÔ ‘i ^ÏiäTú ö t ß , ç[ S R FˆªÐÐ È% Q … 4ŠgYÜ =À 梚 ç3R "0SHý Nv“žÅeWƒ“ ú í qSÜ/ ÐÞü Ÿ_ \ €m ÿ 6 `bøŸ”‘ž=Ê–ýA –'ïV<b@ ëÙîhö ý kn ãtÕ d /PK u “L Ü ùP word/styles.xmlí ÑrÛ( Ÿ`ßÁ£ûÄ ã ®§n'ëLÖ ñf;Mú X Z@QÓ§_@ KHn Ûݦ^rcëÀ9Àáû‘"ð» _ Ü{ Œ#J¦Áàô,èA Ò ‘õ4ør s2 z L œ O Þÿö.Ÿpñ !ïI Â'I8

b!ÒI Ïà &€ŸÒ Y B^ u? ì!KOBš @ %ÂH<õ gg C§AÆÈÄ 8IPÈ tµB!4 Öƒui p ¦a–@"t ì %<F) Ñ’]£ÉÂØ yüÞ lëåi Ö" r9 . Ê) RFCÈ eÄÁY ª ¥G .ÔÛ =I "e lûT m’¦Cm É Ç]:R -Ð’ öÔì Ø!ŸUÿ u¢Ø DÆJ w Æ€ ï Óð F3@ A s î B`Í hf g .w1Há&Úz h 0š¥ ÜG»D«(ppñ C à Ã È àê’}bæÒ\é J ïå ÀC ¦Á=Jäšy

óÞgš I^> y 8 …ñ á-ÑúªÉ ROgÅ5r®y 0ž ”»vÁÐ tŒ!Å”•6ýgj Öai™q –Y ‘7 S-Ž q LÐÀV 1 ïGâ

£5 eKÀ!F6 dmK 9ùr§Ì}“ó LoáWá W™

779Šh>“SÉ( Eƒ¢(ý=Ò Me OA • úþÍ )2€ é=\ n5 T št«ËÐ:î Š BÒ¥r 3 .ó¦â!=7`% 3 P.7 5 ’ Qyñ9ÃÐD,p%ª

•$ã Gf ãb C ç1 ø®l :s Ö BÚ1 Pªhô Ö 8Ò 0µ0¦ N–*ú Mƒ[µ beŠ

OÅ…r& )µDŠJEÛÚµ µÐ ÊÒ) ®Ù»íÐJû æ ç fà (è Ô•

£ JQn Uí^n^n KüQ ÄÊ o á

è…ï…ï… ¬Â?ß*üs üc þh«ðG^ø^ø^øÇ*ü  ð  Â?Vá_n þ þÑ ÿ { Úº§â7 P"ÃZQ(çeàfð ØÌ µý T è2b5eŸa W

+1Š"H ã?7zkÝ šÌð,M äüJ 1$ÜMR) BÜ GÚb t⪠Uu2(5n,u oªi ¥õkÄ` ŽÁ”é

)Ö3 N Øb 2 ¥4 ª[ G\ jƒ URJ9ª h» W+Ù•¦€žÙ ]]à Ãì /Q$W ÀNî®êKN lýÚö 6 o yè<t 3 oæxèö…nà {v#a^ßHðÐí

ÝÐC ìKìyý% n_èÎ=tÏ _ zèö…nä {öåÝ þòÎC /t º7[ {ã ; t ºñVèÆ ºÃ@ ÆCç@ v+to=t nü Ný¬ j

ù É'K Ú1k h*õÊZ=] Ack ùê&ªSâ ÿc 7 îÏgê ®zzÑ ÕËù

KrpK\~ 34µ ÐÜ N uòsÙê©Nr bô ”5f ã?Aå ÃÖÊæ\C®’4n QžgØ ÃžbØ _ïT ÌÁva‘,YB¦ q^Û^] Þ\ÃniOÛ[n »WÓNjúY G<smç þ£ÕÑ=5 œ è ~6O\ü’ QíDßeKÑ

uYð ®ëN íŸ{ã

ê K 9ítt êrPdåó37Ÿ -š=ÕªI`OOâ4 Û#p

åV ñåÈrbÛ{]Rye¢8" ÜP*Z$`Ì/‘@ÕÅKÀKà ‘À5

^7_ûhë Ó ÊàòèÐ<ì“õ®ÇÇ Ï€µ ã ém&À~ãïÿ PK ð§sÆN å word/document.xmlíÝÝrÛ6 áãÞ ÆG»3Ž-Éÿž w ¥IÓIº™8 î ZUŽz i ’ HÑ µb #Fz3“Ø& Š ùù úÇ? Ÿ$â\Ù\ ôéFw« !r'ÓX&&UO7f*ß ÿ<ùÇô86Q1Q š O»»O7ÆÎeÇÛÛy4V ™oMtdMn n+2“m3 êHmO n§ün’lÌO0 þRÞd*õ; ÆN ó?ÚÑöDÚ "{âÏ I§ :ÑnæÏÖÙ O“' 9Mµë Xi«òþÌ ûœ£z>/æÕPŸÄ ë M çgxrQ áâ «Âó/ Þôaó *þ0ËBëTç MÏeUâkÖ ùXg g Þçl =3k"•ç:

M’ Öëùçªäü /L f éòÑ_X9õ_.OxŸ' W…ê+_pÆItüz Aø~/Âån ÄÀÄ ð5+ÿygË/§n–(1 k~Ð.QþØízG8ÄVGÚkGþ µ 4©Ëý12 ç \ü¢¦â ™H_ÑÓãñ 4 eOu¢ xy©õãt«=ƒrc _ ëÍ j s }I_fù Û˃œÕgêæ åÆ ;2 Ë?Õ!åŽpÄôâŠê]Ó ZM®C7 _p ìOõÞÞáü ?…íE 9õïiÕŽ"l o{îY¢G '

È\%º>æbw86‘é >L¥ÿþõ :&l®j: éöE/ WÚùÖª_t ë’ í \^ÍôØ ü¢}Å*ñnK òoê ÏUGTWûùÞ{Z \ë:pçJ-ÒO b?ýÊ]ïð s(N ÄÏEîüIîìz Eõ #ÿËIÙê EW;ܪv¦–öˆoô&Õ ëHŽÌ¦xýFìwö{

ú

}eA_ùÛÁÁÎßÅngÿÉþÁþ

å~

¥ ÔŽr[ìQå/ Uz[å;9Èç_ýy %ceçW$Jª B¢ ®z ø

¥zÝý ÜÙï4+ »ÓkVp Û àAÃÊÙßmX9 spÔ r VÎÑNÃÊñünX;]_ aÉî^Ãúéöz

+ Û;jZC;ûMkhw i

íu ÖÐÞaÓ ÚßkZC ¦5tØiZC Mkèh a

õ: ߟ;Mß Ã Mߢ{;Mߣ{;Mß {»Mߥ{{Mߦ{{Mߧ{ûMß { Mß©ýk¬i

~æ zûÒ3 ƒt:ºÔH(0ÿ©b A{-

Š Õ `8ôÚµ~åôø Áo*rúüúhÔ ûˆ þ£â8Ïd žndVåÊžû ýpg …îÐ

ºCwè Ý ;t î+N å Ý?æÿ ßNà Fä j’%fVÎ9scé `3ÍÅD gDát¢?)1™ ÔL åg:I ëŒu¢DfÍ Ž} *K •0Yf¬+Rífbè oãm ñ6ÞÆÛx oãíUõöÉÈš© J–ñ L# p … 10 ÆÀ c` Œ ÝÀË . A JBP

A «0cùÇ ˆÊõY® Ò gÆ 9mÙÿ þÀ ø à ü ?ð (ù8ð Âw ÑXÚXü %^ÈDÍDß$ Ý ” ÚE»h í vÑ.ÚE» î•U8 .À à \€

p .Àýþ ëûúŽøó ÿŠ~a JÝ •

VÁ*X U zo¬Þ©ƒû0 IÇ D1 … 6* A gã åÄOz4 §ÑØ Y\Œ q1.ÆÅ ãb fB. Ò@ H i

ÒŸáð #s ŸàðšpøöåǺGGÝ'þŸ Xƒ #cdŒŒ‘12FÆÈkcdÔû Ô )1%¦Ä” SbJL ¦dܵ• mÏÇR 4öLü sgìŒ W ’A2H É $ƒd Ü õ}.S oì®6. 9 äƒ íôäövš.šËá_2 OÞ… S'®ÿ 1 4ð 6ðÉ 4ž Vêtû¥ŠÅ WÖ iœ EÂ"a‘ HX E ÄCâ ÏŸS V»™xUH =ˆ D ¢ уèAô z =ˆ D ¢G èñç ÿ; dšú ” þ v-]Ð oÛ“©IãÐxf( ˆLÙÜ P©S nTõ»váû Ô© I§øÿ+B Iˆ$D " ‘ HB$!’ Ñôÿ Š cFuÜˆÆ Iœ Df 6º 5Åh,t: Sé MáÊoªÃˆ'Ä â ñ xB<!ž O $ž ß\þŽâ E P Š E ë6@ÎØ -7ú < wûßrËƵ ìåßéOãÝl _Sí & MÕö¦º ýéZK‘ÉÉädr29™œLN ÉÉädòuÏ

¬§@ª U *H

R © TAªXºuI ÂZ !: ò®–È y eÅi“Š\;Å +Ä â q 8Aœ N N 'ˆ Ä ê¦ù FƒÝl0

«Ôé Žd öÌP( çk Õë ø Â C 5

B: ŒNF'£“ÑÉèdt2: Œ ÄŒŽ E P Š@ è èõ1éE õ jï j }`OüùÇ 3oÑ yxa Ù_~øÌu]4ïÕU ÍÅžüºuºUßh ™ HÞ#ï‘ .K’ È{ä=ò y ô D'? õßÈï \# -&Õ7:9 yî i~Ìë Þ Sí+ Õß‘ ê I V1 Ì n û bk1ô•åÆJÄ&rþÛp Ey E n êè £çð ~Ãoø

á7ü ßð ~Ãï ü~+uêüß Ý q3 ™tZ…ö Ï a7ì Ý vÃnØ

»a7ì Ý_Ìnc

Y3 ÃRAΚäNmCdˆ ‘!2D È Þ ##P Š E P ºú£

¥é• ÒøovÚºâÈi !ÞÊTŽÔD¥nûùG9 }c öÀ Ø ì }k` D3 võ‘gy®ÒA¢fâ ? øhì™ w*þÁÓ ª}LÇ Áª ùËdž Žj+‘ V~ $öÄ ;ÜúøV9™ˆ L!6Ä Ø bClˆ

!6Ä ØM ý.ÜñXÞèxª L*ü “d&ÂÙQ7êFÝ u£nÔ ºQ7êFÝ ÕmU W ËOa m úZ,"§MIðH 6ô ÞÐ zCoè

7ô ÞkBïÛ ïªÖÚ–óYÝb ó$ ScÏ »ÌÅ Ð BCh

!4 ^MBsŸf; E P Š@ 躎âú ËA K þ ¬vr 1q îlì u$GfSø BG Ü / Ä™tórÇë7b ßí1öŒü‘?òGþÈ ù#ÿõ’

ý Ó5Ö ú'ïU 0 ZçîNþ>x"ônµ ÐH I#i FÒHzE$ à Îw ‘õúÈÚ7ÙTYñnìŸdy uT®µ nçï"S&K aÝ Ì 17æÆÜ scnÌ ÅÜ ¬RNô ó@kh

5 ÖÐ ZCkh

gç Î}» W ŽU Ä ø _ãk ñ5 Æ 7*æ Æÿ C (q:Ë šÜ)lX a1, Å Ãâ•bqÅàîÁ. ^

ƒ 'à œ€ p NÀ 8W œ,} 2 jé»nXúÎ í ËÏ Å 5ÉÄ© h

©MÑýqK ”Ñ™ V»c\ æà óa>Ì ù0 æ ó/{Feç o%+#çë,¬ÕÑÿðì x^ä^Í*ðùN1?x®óAµ Îà ƒoð $ø ßà{Õðíß ®ØÛ ,ö^ {Ÿ ò\% q. 6žÙ ÿ7 Î7 Zí p À 8 à p Þ àïUdl\ª[Z«ý ÂùöÛ Ê u…UåÏ"è; äi ƒcð& 18 Çà ƒcp ŽÁ+ƒ N

ÓÕ` ƒa0 Á0 ë a¦c Cà P Š E þxìíë~t ŽŽÂº ÒÖu?NUTXífâU!m )žY Ó®påç Ï'Sß9ÎÌü

À@` 0 ó7Ö6/œ ÐVENdÒY“> !bkl 5 ÆÖØ [ckl þ Lc3If"* ä

ë 8 ~ ë ö p À 8 à p þÅSJJk 9$ nË…øî éFÇè

£ctŒŽÑ1:^)

Ï5 ææDÀ 8 'à\ÌFÀ 8 'àüâáXnNl @Û3!¢{ttXÞœ îRlëÍ ïdt&GJü$Ó8 ŸCþÞÈx*g¢Úá»öåÇ•?Wñ0¬KýNÚ {}NùƒçtÌ_3Ìé D ˆ…% BĪ… æt¬m 895Ö©Xd ÈóM‘G2Mý 2 oÉðy/n–ùmŸt6ß s'ÈQ4ŠFÑ( E£h ¢WDÑÀ é

SbJL )1%¦Ä”_jJ¦w R šÞqPOï8lëôŽ :QÛo¥ND?QaÖÆs™ž)+Þèaõñá}™ 2q3Ñ7“L¦ Íz5êæ <væ ó óçÊ b 1 AŒXX’ AŒ F¬ZŒ` ÇÚ¦ˆÒâ"6Q1Q } 5 ÆÖØ [ckl 5 ÆÖ_u >Ì ÒEcÿ N 3 • YfMfµtJD Ô“0 zRÍ Žu AøpÆ ÖÐ ZCkh

5 ^)ZÏ)ÍjzkOiQþñx> V Ê uåH6H É $ƒd ’AòÚ cJL )1%¦Ä” S í • mÏHìÕÛ Ú Ûa}Çá C

©ð …aâÅi ñBe…{ì»

çÏœ Ñ Ò é ô $é ô@zXµôÀŒèµ

“Ÿ Áâ:Í

+Óh>Ûù î>ÄÚX kcm¬ µ 6ÖÆÚX{]¬ýF Åw `

¬ 5 ÖÀ X k`

¬ uSX NÏUêŒ Õ tè O9ÄÅ _–ÄÅ ãâUw1ÔýFÔÅ” SbJL )1%¦\aSr»a+ Úž;ùêûõ>X©SßGŽ cPø Þ~ ä } Ö¦ oenÒMñ ÈýÃåy}Oâ r®Æ¦8UQaµ 7:Ri^}$â <W“A¢üÆT-o ñ ¬Æ

A P ãuæú{5TV…ûüŠÌ ªÿ *w "6W‘«Š ËNvYÔ <Ë<§c5”Eâ6 =ÖñÓ

û:ž wŽ ùÕ3ô u®Ò+'ØYx 1î~Oc>…èF Ï ãæÓØ{ð n< ý…'ÈF§ Œ ü6 Öö ZÏ P

øV ÈÀ8g&^aå Õ /âà på å ãù»I Û Lùu^ z4vÕƒ É Ó?VÕmçÝ&tl ÏÊoê µ<ù?PK má O word/_rels/document.xml.relsÅ”Ënƒ0 E Åò `HÚô lºÉ Í ØÈ3iËß "mqh Žä( K ñ GºhÖÛ ®e ` Ñ*åI s $U![ å gÛÍú ZIö 0å5Qÿ, æ5t #݃ 7¥6 $»5•èeþ 8^ ã2ø)“íŠ p t H{8ôà Ë ÉáEç É G¬ nþy ÅÜfqK åÜfyK »É¦Ôš®ÐÔ ëgs? ÞÔ%6« Mð¦. y l ˆ Uah _®ŸÐã Æ>

mô öSzr S Y

á;û û)%ñäô ÙÛ•ªsО^ÎŒF Z ÿ7 TO gF“Í 1®Á ÑHý t ÅÍ7PK u “L-hÏ

_rels/.rels Ï; Â0 à p È;MË€ jÒ !uEå Q⦠ÍCIxôöd` ÄÀhû g í v&7ŒÉxÇ ©j è WÆi çá Þ IY8%fï Á : jO8 \vÒdB" q Á”sØSšä V Ê te2úhE.eÔ4 y 馮 4 À?LÒ+ W

a ø íÇÑH<xyµèò _ 13 û zµ«Â å-ýx‘? PK u “L!Z Û

word/theme/theme1.xmlíYKoÛ6 Øw toeÙVê uŠØ Û M $n i –ØP¢@ÒI Ú〠úa Øm a[ Ø¥û4Ù:l

РΣM 6Iýþï Iùò•Ãˆ åqÛr.Ö,Db û4 ÚÖíAÿBËBRáØÇŒÇ mMˆ øÁe ¦B ô \Ãm+T*Y méÁ2– yBbx6â"Â

oÄìz bG Æ Šq lo FÔ#h Ö§Ì{ b%Ó SdX ÏI äDv™@û µ- ãóƒ 9T bX*xÐ jÙÇ /Û% SKh5º~ö)è

žÑ `X :ýæê¥Í’ =ç ˆëõzÝžSòË ØóÀRg Ûì œÎ”§ Ê 5 Ö¬â5þ üj§ÓqW+øÆ ß\À j+Í z ßœáÝEý; ÝîJ ïÎð+

øþ¥Õ•f Ÿ BFã t Ï22%dÄÙ5# ðÖ4 f([Ë®œ>VËr- è

.V4Fj’ ö ÅŒ M à5 µ'ù RYHz &ªm}œ` ˆ äå _>{ Žî?=ºÿËу G 6P]Ãq S øþ ŠþzòÝ _™ñRÇÿþÓg ýú¥ tàó ÿñôñóo>ÿó ø ÀC

> ‘è&9 à ÈPœ b bªSlÄ Ä1Ni èž

+è Ì U Þ Ð LÀ«ã{ …wC1VÔ F à ç¬Ã…Ѧë©,Ý

ã80

c

ƒñ Ivw. q LM Í ä8 1Q(}Æ 1 Ý¥ â -ê .ùH » u05ºd@ ÊLt F IAˆwÅ7[wP 3 ûM _EBU`fbIXÅ WñXáÈ 1Ž Ž UhRrw" ŠÃ¥ H qÔó ”&š[bRQ sØ Ø$ª ä

Ì ŽÜä{Ý G Qg :ö ŠÑ6WF%xµBÒ9Ä ÇKÃ} u Ú MƒÐœ é“ 0• áÕzœ &qÑá ñq Ï»qC« þí£ÿQËÞ ' jf Q/ÃÍ ç û»ó& ÇÛ

â}s~ßœßÅæ ¬žÏ %Ϻ 36ÑÒS ˆ2 «&ŒÜ Yÿ–`žß Ål ü$ a!®

ÎÆHpõ Uánˆ ãd Y $J µ”wv?¥`s æN/•€Æj ûùrC l–l Y uA ”Ái…5. ž0' žRšãš¥ ÇJ 5oBÝ œ JpVê hH ̈Ÿú=g0

Ë ‘SÓb bŸ –5ûœÆ ñ ÎÇɵ 'Û ÕÄâê

U îZÈÃIÛ Ái Q üdÚi0

â å©ÜÀ“kqÎâUsV95w™Á j Ë0§Ê M_¥Ä3ýën3õÃù `h&§Ó¢ÑrþC-ìùВшxjÉÊlZ<ãcEÄnè !

z7óìò© N_ŸN äv H já µ1ÿʦ Ì’ ÙÞÒbŸÃ q©C6ÓÔ èþŠ¦4ÎÑ Ý5%Í\8Ÿ6üìÒ » À(ÍÑ Å…

9t _À ŸÉ Eª bé

èTW ?ë[9 É Ú

!Ûª ó fN]ß §ŒŠ>Sª+“üwHö Õ»’Úo pÚM

Gd ù Ù¦ê ý øàÒ ¥ g& y–Í ©5}m+X}= N kâêf ëîÒ g~«Mà– Ò/hÜTxlv<

ð

ˆ>* y x U”_ 8 [šq)« ë ÔZ ïó<;jÎn,qöñâ^ÝÙ®Á îñ® KÔÖî!Ùlá 7áz3fùŠL Efð û“bÈdÞ rGL[: wÈ Qÿp Ö9 ÿô” ùN. µ $lœLXàg HI ÞñJâì gbÀf’s å E–žbñë ì Ê ]fÌÞÓºì z ©Ãã]VxÊ6% 9T w§ ]AþÚ ”]ÿ PK x$''H Content_Types].xmlÍ•MnÂ0 y º ,ÚnÛ. €q&Īÿd nßI Q… Ñ. ØD ßË Ï Fg{ Q9[ Y>eYDaK

! lµ bF^

V#úgΣ¬Áˆ Ê aË _b

qé, Å 6 l x…Jì4f/Ýz ]0á VR að -/B'§À<€n= V eo JéðIm

ðS…?”ºLhæ >èh *á_ ®ª” ÒÉ Wòo J œ •Ý Š Êv ø ß… lÞØyo9 9nDTQÖZl4 Óôr2 ÆX mv7$ó»!yLDRƒ(ÇH:-Uw®“ êÎu’TÝ ãa ^N Fq 欦 Á£ 1”V»

ÒE9òkm¥î9ðÕðöÞ]þ PK u “LÕ), ã ú word/header1.xmlPK u “L1

Û®ã ú word/header2.xmlPK u “Lh`( ã ú word/header3.xmlPK u “L@ð y 3 word/footer1.xmlPK u “L ÝÇ

f word/footer2.xmlPK u “L º jä ú word/footer3.xmlPK Y 8 word/numbering.xmlPK uÙ word/settings.xmlPK u “L’- wš þ word/fontTable.xmlPK u “L Ü ùP È word/styles.xmlPK ð§sÆN å õ word/document.xmlPK má O r2 word/_rels/document.xml.relsPK u “L-hÏ

Ô3 _rels/.relsPK u “L!Z Û

4 word/theme/theme1.xmlPK x$''H

Content_Types].xmlPKContact this candidate