Resume

Sign in

C Dc

Location:
Sonipat, Haryana, India
Salary:
4-5 lakhs
Posted:
November 07, 2018

Contact this candidate

Resume:

ÐÏ à á þÿ þÿÿÿ þÿÿÿ e ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿR o o t E n t r y ÿÿÿÿÿÿÿÿ ò Á 1 T a b l e ÿÿÿÿ Ö W o r d D o c u m e n t ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

D a t a

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Œ S u m m a r y I n f o r m a t i o n ÿÿÿÿ S D o c u m e n t S u m m a r y I n f o r m a t i o n 8 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ V @ñÿ V N o r m a l 1$ 4$ 7$ 8$ a KH OJ PJ _H aJ mH nH sH tH A òÿ D e f a u l t P a r a g r a p h F o n t J i óÿ J T a b l e N o r m a l ö 4Ö

l 4Ö aö

k ôÿÁ N o L i s t n š n

T a b l e G r i d V Ö0 ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ˆ4 4 þ p

P l a i n T a b l e 1 q :V Ö0 jÖ Ö

ÿòòò jÖ Ö

ÿòòò jÖ

Ô ˆ4 4 X ÿÿÿÿ ÿÿ Øp

ì B j 4 r

è

î Ø b x à 8 T ü R Ž Ô Ò b Ì! è è t ÿ Œ“ ÿ Œ ð8 ð

ñ ÿÿ ÿ ð ð ð0 ð ð

ð ðT

ð ƒ

ð0 ÿÿÿ ÿ Ä Å ð b ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ b ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ b ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ h þ^ h þRHd o

þ^ @

` þRHd OJ QJ o o P þ^ P þRHd OJ QJ o þ þRHd OJ QJ o PF þ^ PF` þRHd OJ QJ o o e þ^ @e` þRHd OJ QJ o Ð þ^ Ð þRHd OJ QJ o þ þRHd OJ QJ o o Ðã þ^ Ðã` þRHd OJ QJ o h þ^ h þRHd o

þ^ @

` þRHd OJ QJ o o P þ^ P þRHd OJ QJ o þ þRHd OJ QJ o PF þ^ PF` þRHd OJ QJ o o e þ^ @e` þRHd OJ QJ o Ð þ^ Ð þRHd OJ QJ o þ þRHd OJ QJ o o Ðã þ^ Ðã` þRHd OJ QJ o h þ^ h þRHd o

þ^ @

` þRHd OJ QJ PJ o P þ^ P þRHd OJ QJ o þ þRHd OJ QJ o PF þ^ PF` þRHd OJ QJ o o e þ^ @e` þRHd OJ QJ o Ð þ^ Ð þRHd OJ QJ o þ þRHd OJ QJ o o Ðã þ^ Ðã` þRHd OJ QJ o b”\ÿÿ ÿÿ b”\ÿÿ ÿÿ b”\ÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ t P

N a n u m G o t h i c W i n g d i n g s G T i m e s N e w R o m a n G ÿ. à[x À ÿ T i m e s N e w R o m a n 5 S y m b o l 3

ÿ. àCx À ÿ A r i a l 5

ÿ. á[` À ÿ T a h o m a 7 ÿ* à{$ À ÿ C a l i b r i ÿ. àCx À ÿ C o u r i e r N e w W i n g d i n g s A ÿ àÿ$ B Ÿ C a m b r i a M a t h Ð h L

2 3 ! 0

0

0 0 0 0 ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ=ÿ]ÿàÿ 0

0 0 0 0 0 ÿ ÿ;ÿ[ÿæÿ Á ÿÿ ì¥Á M øR è bjbj'2'2 EX EX X ÿÿ ÿÿ ÿÿ l j j j j j j j š š š š 8 Ò D œ š u æ æ æ Ó Ó Ó h ƒ j j Ó Ó Ó Ó Ó Ó j j æ j æ í Ó Ó Ó Ó j æ j æ Ó Œ j j Ó Ó 0 Ó í ð

j j š æ š š Ó 0 A N K I T G R E W A L

C o n t a c t N o M o b . + 9 1 9 5 8 5 4 9 4 4 4 6

P A S S P O R T N O : S 0 7 8 1 6 3 5 W Z - 7 0 6 G A L I N O 1 7 S A D H N A G A R

P A L A M C O L O N Y

N E W D E L H I - 1 1 0 0 4 5

E m a i l I D : g r e w a l . a n k i t 1 2 @ g m a i l . c o m

C A R E E R O B J E C T I V E :

T o w o r k i n a c h a l l e n g i n g e n v i r o n m e n t w i t h w e l l q u a l i f i e d p e e r s i n a h i g h p r o f i l e o r g a n i z a t i o n w h e r e I c a n u t i l i z e t h e s k i l l s a n d a c a d e m i c k n o w l e d g e a c q u i r e d t o e n h a n c e t h e w o r k i n g o f t h e o r g a n i z a t i o n, t h e r e b y i m p r o v i n g m y k n o w l e d g e a l o n g w i t h t h e o r g a n i z a t i o n .

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

E D U C A T I O N A L Q U A L I F I C A T I O N :

Q u a l i f i c a t i o n I n s t i t u t i o n Y e a r o f p a s s i n g G r a d e B . T e c h M e c h a n i c a l V I T U n i v e r s i t y 2 0 1 8 8 . 8 4 H S C K e n d r i y a V i d y a l a y a D e l h i C a n t t ( C B S E 2 0 1 4 8 9 . 3 3 S S L C K e n d r i y a V i d y a l a y a D e l h i C a n t t ( C B S E 2 0 1 2 1 0 C G P A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

P R E V I O U S I N T E R N S H I P :

1 . C o m p l e t e d i n t e r n s h i p i n p r o d u c t i o n o f b i o d i e s e l a n d v a l i d a t i n g i t s p r o p e r t i e s o n i n t e r n a l c o m b u s t i o n e n g i n e s i n D e l h i T e c h n o l o g i c a l U n i v e r s i t y ( D T U

2 . C o m p l e t e d i n t e r n s h i p i n R o l l i n g S t o c k D e p a r t m e n t i n D e l h i M e t r o R a i l c o r p o r a t i o n ( D M R C

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

P R O J E C T S :

D e s i g n e d a h o m e - m a d e a i r c o m p r e s s o r u s i n g w a s t e m a t e r i a l s .

D e s i g n a n d A n a l y s i s o f a c o m p o u n d h e l m e t .

F i n i t e e l e m e n t a n a l y s i s a n d m a t e r i a l s t u d y o f l e a f s p r i n g .

F i n a l y e a r p r o j e c t w i t h t o p i c a s e f f e c t i n t h e t r i b o l o g i c a l p r o p e r t i e s o f l u b r i c a t i n g o i l w i t h t h e a d d i t i o n o f s o o t a n d m u l t i w a l l e d c a r b o n n a n o t u b e s .

W o r k e d I n q u a l i t y a n d m a i n t e n a n c e i n V K C G r o u p s w h i c h i s a t o p b r a n d o f f o o t w e a r .

S O F T W A R E S K N O W N :

M s O f f i c e ( W o r d, E x c e l, P o w e r p o i n t )

S o l i d w o r k s

A n s y s ( S t a t i c s t r u c t u r a l )

E X T R A C U R R I C U L A R :

1 . P a r t i c i p a t e d i n M a r a t h o n ' 1 4

2 . W o r k e d i n V I T e r a r y ' 1 4, f i r s t l i t e r a r y f e s t o f V I T

3 . W o r k e d i n P u b l i c i t y a n d M a r k e t i n g T e a m o f R i v i e r a ' 1 5

4 . V o l u n t e e r e d i n g r a V I T a s ' 1 4

5 . T o o k p a r t i n s c h o o l f o o t b a l l t e a m a n d s e c u r e d s e c o n d p l a c e a t D e l h i r e g i o n i n N o i d a .

6 . t o o k p a r t i n s i n g i n g c o m p e t i t i o n a t c o l l e g e l e v e l a n d s e c u r e d f i r s t r a n k .

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A T T R I B U T E S :

S t r o n g a n a l y t i c a l s k i l l s .

A c c u r a c y a n d A t t e n t i o n t o d e t a i l s .

P a s s i o n f o r c o n s t a n t i m p r o v e m e n t .

A b l e t o w o r k i n g r o u p a s w e l l a s i n d i v i d u a l .

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

H O B B I E S :

P l a y i n g b a d m i n t o n, t a b l e t e n n i s, c r i c k e t, w a t c h i n g m o v i e s, l i s t e n i n g t o s o n g s a n d s i n g i n g s o n g s .

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

P E R S O N A L D E T A I L S :

N a m e : A n k i t G r e w a l

D a t e o f B i r t h : 5 O c t 1 9 9 6

L a n g u a g e s k n o w n : E n g l i s h & H i n d i

F a t h e r ' s n a m e : R a j b i r S i n g h

H e r e b y, I d e c l a r e t h a t t h e i n f o r m a t i o n f u r n i s h e d a b o v e i s t r u e t o b e s t o f m y k n o w l e d g e .

P l a c e : N e w D e l h i

D a t e : _ _ / _ _ / _ _ ( A n k i t G r e w a l )

P A G E 3 O F N U M P A G E S 3

h t v b Ì Î v x $

&

R

Ú

Ü

¦

t z Æ È Ê ì ðáÒÃ s s s sd SB 5 CJ$ OJ PJ QJ RHd ph 5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph U j 5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ8 OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ8 OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ8 OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd phK¬Æ v Î x &

Ü

¦

ä Å ä ä ä a$

Æ Ð p @

Ñ A dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a a$

Æ ü 2 dð 1$ 4$ 7$ 8$ G a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a v Î x &

Ü

¦

v x z È Ê î ð ú º Ø ð D b l v x Ê Ô à â ì 8 B R T ð ò L ü Î æ

R j È Ê ò 2 ê Œ Ž B Z Ž Ô

r

ø

Ò n Æ

b ò ô Ì â" ä" æ" è ì î ð ø ú º Ö Ø î ð B ïÞÏÀÏÀ ‘ sdsdsdsdUF

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ( OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ( OJ PJ QJ RHd ph 5 CJ$ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph 5 CJ OJ PJ QJ RHd ph 5 CJ$ OJ PJ QJ RHd ph

v x z È Ê î ä ä ä Å ä ä a$

Æ Ñ dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a B D b j l t v x È Ê Ò Ô Þ à â ê ì 6 8 B P R T î ð ò J L ðáðáðáðÒáðáðáðáðÒáðáðáðáðÒÃ rcr

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph 5 CJ( OJ PJ QJ RHd ph 5 CJ( OJ PJ QJ RHd ph 5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph î ð ú º Ø ä É ä ª ª a$

Æ Ð à Ì dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ If a a$

Æ º e dð 1$ 4$ 7$ 8$ G a Ð dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a ž ú ü ì Ì Î ä æ

N P R f h j ðßÎ ¬Î Ž Ž Ž Ž Ž Ž ¬ÎpapRapR

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph 5 CJ( OJ PJ QJ RHd ph 5 CJ( OJ PJ QJ RHd ph 5 CJ OJ PJ QJ RHd ph 5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph Ø ð a$

Æ Ð à Ì dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ If a j t ž Æ Ê ô

D Ü ì ð ò 0 2 4 ðáÒÃ ’ƒt’e’ƒt’e’ƒtV’ƒtVE 5 @ˆýÿCJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph 5 CJ( OJ PJ QJ RHd ph 5 CJ( OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ( OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph D b n F F a$

Æ Ð à Ì dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ If a If c Ö O ž í pÖ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ 2Ö l 2Ö l 2Ö 2Ö 4Ö

Ö Ö Ö

Ö

t aö 4 è ê ì ø Š Œ Ž B X Z Œ Ž Ò Ô

p

r

îÝÌÝîÝ ¬ Šs\F7F7F7F7

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph 5 CJ OJ PJ QJ RHd ph qÊ

ÿÿÿ 5 CJ( OJ PJ QJ RHd ph qÊ

ÿÿÿ 5 CJ( OJ PJ QJ RHd ph qÊ

ÿÿÿ 5 CJ OJ PJ QJ RHd ph 5 CJ OJ PJ QJ RHd ph 5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph 5 @ˆýÿCJ OJ PJ QJ RHd ph 5 @ˆýÿCJ OJ PJ QJ RHd ph 5 @ˆýÿCJ OJ PJ QJ RHd ph b l v x F If c Ö O ž í pÖ ÿòòò ÿòòò ÿòòò ÿòòò 2Ö l 2Ö l 2Ö 2Ö 4Ö

Ö Ö Ö

Ö

t aö a$

Æ Ð à Ì dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ If a r

ö

ø

Ð Ò l n Ä Æ

` b ð ò ô ðáÐ ® ðá ®ÐŒ}ðáðáðán_PAP

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph 5 CJ( OJ PJ QJ RHd ph 5 CJ OJ PJ QJ RHd ph 5 CJ OJ PJ QJ RHd ph 5 CJ OJ PJ QJ RHd ph 5 CJ( OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph x Ê Ô à a$

Æ Ð à Ì dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ If a Ê! Ì º À" È" Ê" Ú" Ü" Þ" à" â" æ" è" ðáðáðÐÁ Ðt ePP h 4Ì hNlE 5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph 5 CJ OJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph U 5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph U 5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph U 5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph à â ì 8 n F F a$

Æ Ð à Ì dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ If a If c Ö O ž í pÖ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ 2Ö l 2Ö l 2Ö 2Ö 4Ö

Ö Ö Ö

Ö

t aö 8 B R T F If c Ö O ž í pÖ ÿòòò ÿòòò ÿòòò ÿòòò 2Ö l 2Ö l 2Ö 2Ö 4Ö

Ö Ö Ö

Ö

t aö a$

Æ Ð à Ì dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ If a T ð ò L Ý Â Â Â Â Â a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a a$

Æ Ð à Ì dð 1$ 4$ 7$ 8$ G ü ä ä ä Â Â Â a$

&

F Ð ^ Ð ^ Ð þ dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ m$ a a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a ü Î æ

R Ý Ý Â ˆ a$

&

F Ð ^ Ð ^ Ð þ dð 1$ 4$ 7$ 8$ G a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ m a$

&

F Ð ^ Ð ^ Ð þ dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ m$ a R j È Ê à à Ã a h ^ h ^ h d 1$ 4$ 7$ 8$ G$ m a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a a Ð ^ Ð ^ Ð dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a a$

&

F Ð ^ Ð ^ Ð þ dð 1$ 4$ 7$ 8$ G ò 2 ê Œ Ž â â â â â â a h ^ h ^ h d 1$ 4$ 7$ 8$ G$ m Ž B Z Ž Ô ä ä ä É a$

&

F Ð ^ Ð ^ Ð þ dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ m$ a a dh 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a Ô

r

ø

Ò Ý Ý Â Â a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a a dh 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a a$

&

F Ð ^ Ð ^ Ð þ dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ m$ a Ò n Æ

b ä ä a$

Æ Â ¢ Ž dð 1$ 4$ 7$ 8$ G a$

Æ ÿÂ ¢ Ž dð 1$ 4$ 7$ 8$ G a$

Æ Ð ¢ Ž dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a b ò ô Ì! Þ Þ Þ a$

Æ Â dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a$

Æ Z Z ^ Z ^ Z dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a Ì â" ä" æ" è" Ý Ý º º Ý a d 7$ 8$ G$ a a$

Æ à À h h dð 1$ 4$ 7$ 8$ G a$

Æ Â dð 1$ 4$ 7$ 8$ G 8 1 ƒ. ÇA! Ð " Ð # Ð $ Ð Ð Ð Ð &P ?P AP Œ- D d Ž è è ðZ

ð

ð6 á A ÿ ð R ðÞ

Ÿ ÌàSê£D ùÂÑŠÿ º D F

ð

Ÿ ÌàSê£D ùÂÑŠÿÿØÿà JFIF ÿá òExif MM

J i Xœ Ðê ê ankit grewal º 30 30 ê š ê 2018:06:20 13:25:47 2018:06:20 13:25:47 a n k i t g r e w a l ÿá

http://ns.adobe.com/xap/1.0 xpacket begin='ï» ' id='W5M0MpCehiHzreSzNTczkc9d'?>

<x:xmpmeta xmlns:x="adobe:ns:meta rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns rdf:Description rdf:about="uuid:faf5bdd5-ba3d-11da-ad31-d33d75182f1b" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1 rdf:Description rdf:about="uuid:faf5bdd5-ba3d-11da-ad31-d33d75182f1b" xmlns:xmp="http://ns.adobe.com/xap/1.0 xmp:CreateDate>2018-06-20T13:25:47.295</xmp:CreateDate></rdf:Description><rdf:Description rdf:about="uuid:faf5bdd5-ba3d-11da-ad31-d33d75182f1b" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1 dc:creator><rdf:Seq xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns rdf:li>ankit grewal</rdf:li></rdf:Seq>

</dc:creator></rdf:Description></rdf:RDF></x:xmpmeta>

<?xpacket end='w'?>ÿÛ C

%

/3/*2 ÿÛ C

ÿÀ Œ p ÿÄ

ÿÄ µ 1A Qa "q 2 B Á RÑð$3br

*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyzƒ ˆ Š š ª µ ºÂÃÄÅÆÇÈÉÊÒÓÔÕÖ ØÙÚáâãäåæçèéêñòóôõö øùúÿÄ

ÿÄ µ w 1 AQ aq "2 B‘ Á #3Rð brÑ

$4á%ñ *56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ƒ ˆ Š š ª µ ºÂÃÄÅÆÇÈÉÊÒÓÔÕÖ ØÙÚâãäåæçèéêòóôõö øùúÿÚ ú? õ§Ò K@ 8¥' šk0PIà Íx Å ŽÐè+&‘á'K @å% a• ûzš õ xÓAð n Ãoé l ü+ϵ ÚCÁÖŽVÙ.î ª jWÚÍÜ z…Ô W K»ÊÄ’IÍS C Ñ֕® Ö ƒ§“lÐÞAœ` y® à >ðߊbVÒ5H$vÿ –LÁ_ò5ð q»8Ï=êh eµšHdC•xØ Ö Ph S " gøSñîòÖê

Æ“}¦ÚC Ó Ð“€ ÔsÖ –ŽE‘U V t Ú .;sO¢

Ûí\ Ç ƒ:çý»ÿ éDuè çÿ ä kŸöïÿ ¥ Ð SXÓ«/Ä Z {ª\ ÚÂÒ # ÀñÏ Òcÿ kD dºußu$g eÏ© ™H–îbÄ gläœ â vâá‘æº ™ä'©?ý`1]ǃ Ù5(ü Ì

ddãÒ «Z4ãvtÐÃN ÐóÖÒ® 7’ͻРæ þÌ šP‘ÛHÌÇ äšú ý B éD µ 9pÏÛä µÃõï#ÑYbî ù¦ ?ÖoÆù-^ û3Š Rð& `ÿ ñï { 5ô” Ë b à Ž 8 ƒY}~\Û

Œù¢kií%"hÚ6^™ ôÿ À 0kÖPx_Z“ËÔ Ó ò1âáGðÿ Öô k ó"S uÇC^I çD {9 )íf FêpA

+Ñ£]UG“ˆÃJ ò?A 8§W7à_ k x£ Ž ë]%u a\ Ç ù#:çý»ÿ éDuß ñÇþHÎ ÿ nÿ úQ

wæ ÏãíËÛü Ô þòH‘ z

àŸå Æ

õ @ÉTIG

v ?Ò¦[ Õž7ðÇÂÑÚè j“ qp Va ŽÕé ê m 8æ º Zr…‘ Ó ñÍRŠË_ “ÏR$nH ÕáV œÝÙõT% RJ(ì yn3\Þ“ kŸlòu X @œ 75ØÀÉ4! éÍeìÖÅ µ ŒK R žœWCª\Ck ð u Jóm[Ä –íÖËIóã FA䊕GšV5x Gbkè Ë#ß ƒÇ _cÕUÕp$ w s,ÚTÉ ûÑ äVWŽ –ïÃq^ Ê<r Ñ Åwá éÊÌò1 U!sÞ g eø?c»?5ÄÌ3þõz•q 4©to…z%¥Êí“Èó zn ØW®x ñÇþHÎ ÿ nÿ úQ

wõÀ qÿ ’3® Û þ”G@

õrþ6Õa ðíý ‘ùÍ œWNk€ñ

usw ÈÑíÇÔ çÄTp…Ñ ªÕQg;¦Ë ÃvR.Jý 0 ~ s ®µ«Ã ê ¬0 "ÇnQ Ìù`8 Ùë] Žž-t«kd G QŸANþÊ ùŠ

ªFA IsÞGÒò¥ X Ñ/õ

WC V ÈŠwdRN

ñèk ÐïÜÛ s ” š[ 5 Ý áL [Âê£=Øžõ F Ójqn ‘Éêzô úÔÖ) ùbqÅQñ þ µ žÞgšñ ÆW mìãÿ U ýø*GÞ Ñ\éðêK

\Ã Æ.b. hþ y U§R_ ÇEâ9äÔ¦ÓµH

ˆÉÜ îxý* ÒØX[ÁxvÛÉ{n ãø ÁŸÓ5ÔÍá KƒpË Ï% $Ÿ s, 7Ö Ñ Gw 1

€ ? oJ¬TîŽ:ô¥(r Ϧt«ËKÍ> 4öW Ú e{ Å]

My Â)æ:}å¬ÌJÄÁ =2+ÒE{0 4S>~µ?g7 ÕÀ qÿ ’3® Û þ”G]ýp äŒëŸöïÿ ¥ Õ™

éï\7ŒÖ +Z…2 ÁéšîMdk GöŠ©S ZçÄSs…‘Õ… ©ÕMœ}”Þt

Ypz œàÕ ë .M% AY ?JDp«šñ§ f{ñššæ _Q m XÈWn =ª +8Þ b Ã`ô4š‘3 GáqØÒišr P ÁeàŸ J f q§ ÊßZlÖŠÛH $g,€ô eûËU Õ y¥C¦j &ßå’QóÊyg ZÕ œEf P8¬ç Ñ ^7 îEHñ öe

‘ d™Êª ô

ÿ ëµ)”)Áê8¬/øEõ}jX§ ž0XoíÏ µ slpâ* OFø< ü95ËrÏ&ÒÞ èé¬/ èßØ^

È€

rÏ ÜÖõ{ ãË š >zŽA\ Ç ù#:çý»ÿ éDuß ñÇþHÎ ÿ nÿ úQ

hdwÄS@õ§ž”ÓÐR ŸñL$ÚÇ(þ Á5É=ÆÈÎ1Áâ»? êšv• Í> p B@PXà–'

ó î’ç>Y 'ŠòqÑkÞG –II82; Ne• ÛI0?w

*Xµ-F5 íÐgî®qŠzo^œb¢œ ƒ2 ã çFi ï OC#TÔ® Ì v[É

c=*µ Kk•Ü z7jÐ d +’Ù^ sYiq ».sCšoB ey&X -ØW øRÇû?Ö 0Ã2în áû» Yký¥2Å

J –=ó€?:ú

£ W §hÜù¬}NiÙ êNÔµÞy \ Ç ù#:çý»ÿ éDuß Ÿüqÿ ’5® Û þ”G@

þi Jåõ_ èúhe ä Âœ 3uñ>âg+el £«9ë]4ðµg 1•hGsÌÿ i-~å Cg§G) ÑD ÝÔÖŽ qpÚu å /ûµb

ã>6I=ýÅŽ£&NòÊä ýkºðˆ G ) L ü…y 9;S»LÜÓµÛ;

#ˆ y[Š Æ9 ÍK@ íÄ‘ VïŠÄŸÃ, ìcÁêkÂQŒºŸBܢΎî NhØùÑŒ òkÏ5ï DŽÐØ6ñžXwúV…Ï §‘H’C x ÃVöqîqæIÜžÕ¬ "õ0©*“Ðà5ûÛŸ V™J‘Æ9 ø õ R“7ðB ÀÏ jùÓÄ K\ë d

>i.‘p; þU êÚ•ï FŸ«éOåÜÛÈblt*G#ó õ,?µ Ú>K

WÙW å£>ÕãÞ øå

ï hcg I àþ èúoŠ R0Ö Ž

)Ñ©

ÑœjF[3r Ž?òFuÏûwÿ Òˆë»I *Á b

p_ ?äŒëŸöïÿ ¥ ÖF –HŠ /W2gš Ð Ö58é– Ei Ìãx% ϧ q’I2vã ‘Ÿóí_kd rlÅñ– ý á™b

vÁÁ îöÿ ?Zµðâs6…

Ç ÖŸ»`}º Ó»Ô- í K éã àï8-Ó ë ÄÚ ú b ㌅ž2 óYÎ ÛBñÜú Ÿ ìgilzêG F j 8Î@üª ê6Ë4 ¬ d ôö q õÎ+áÜ Õ5~

Ý

žµ™ B z W5

%ŸŒu5P æ JIÆç &š ëV 3pÖãx í –£ñ,/7… •Á2 ãèxþµµ(GÖ .Ñ 9?€Çé\•çŒôËûÙ4Á+õöî G SŠᣠnÏÏs º 8ô04 ÌöcË? Vß ÔW_o©Ù¥ lÊŽT æ úÕÍh0ºÞH 0 ªzÕëô6W- q Í•Èû ßð5éS \u<ÙIßC ÒüM«ÚB i "äd«6@ç

ê øúÿ Vøs«iwñFâS ©Á eFéøU[(Ìzj Ç* 'ó xÁz $ÿ ÀÔW6'

IÓ”’Ù3j5ê) ÔìtË24 «a @Iè=io®Â¢,y ÊD2O ó þ SŒª}Õû Ê â cûš”KÎx ÿ â+ ûQ_cO O Ößø~ãZÝ.º

JHû,`ü‘ ØýqÏÖ =«é å Ìqýš9 È•“€9 Ò ø âÙ ©FqÓ6P ñ ÏÄ_ ÝÀa ŠHÿ ºl ÿ â(y•' KX:«©éV âÏV º ï(£

ÓÓõ5ßhºå ò*ÈBIŽAîkç…ø â Æ 1ÿ pÿ ñ £â?ŠWnÝF1 ¦,àãÿ -wÍ Ùž Šå º> xD `W' êk

Ï‘ Ý ÕŽz

ñ ñwÆâ=ƒZ q øóƒ§ýñT â ämÏ o_ Ãÿ ÄW6 … 3çš V 9ièzwˆ5[? ê 6zþ ÿ D𜺠ä wQa]Ë {sšÀÿ “T7/pÓÆó9Ë;ÛÆÄŸÅjü_ <K íŠþ4 Ò þ" å ¥Ö,ñ>«Wº; Ó’Úñ

©fAË ÉÆx š{; Ì åÝeb 8 ô?Q\!ñψXäß& ëÚ/þ&ªŸ j¥ n ?õÂ?þ& Y ø ™ ÔjÞ _ Èô 1w ö IÚDàƒùqøT>/A /TõýØ ñk x M»ï”ìû èññÿ ŽÔWþ-ÖµK A&7( 5Î # õ Ó 9A'ª ÖåÇ QMIµ£?ÿÙ þÿ à…ŸòùOh Ù0 á

h u ž

µ Á É Ñ Ù µ LOVE OPEY A ankit.grewal2014 14 Mhl Ô ºGJìiÔ ú

þÿ ÕÍÕœ ù®0 Í h p x ˆ

µ Å µ

BHPV

þÿÿÿ þÿÿÿÿÿÿÿ

þÿÿÿ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 þÿÿÿ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R þÿÿÿT U V W X Y Z þÿÿÿ _ a b c d þÿÿÿf ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿContact this candidate