Resume

Sign in

Mechanical Maintenance/ Electrical Installation/ Production operator

Location:
Los Angeles, California, United States
Salary:
18 to 22
Posted:
November 08, 2018

Contact this candidate

Resume:

PK ë ÂL word/theme/_rels/theme*.xml.rels ÏMj * à ô FûX3Y”PÆ3 È6 Æãfüƒí æö5d Jâ}

Ó _Å sq1(èe ƒŽÆ «àû Øì@”JÁÐ s iü N Rm™ TDCBQ Ôš ØS‘1qh 9fOµ Ùb"}!Ë íºOÌÏ Œ/¦8 ùhz ç{âÿØqž æ}ÔWÏ ç[w

DÏÆÑcßËŸd Ç _~ ÿ PK '0,Q PK ë ÂL word/header1.xmlíXYnÛ0 =Aï`è?‘í YŒ8Aj#E œ ý S# 5E $e79H Ò õ$%%R •4PÜ ] äCÒ,o œ7C§ç_rÖY¢ÒTðQÔÛïF

äD$”ÏGÑÇ {ÇQG à 0Áq Ý¢ŽÎÏ Y¢:Ö™ëaNFQfŒ Æ & æ …Dn•©P9 û©æq jQÈ="r Î(£æ6îw P è!örJ”Ð"5Îe(Ò” ô à ÚÄ 9rSFŒ 2 ƒà:£R W4«Ì Èò E,s ìV M DÁÊV"gU •P T ÖV:©”5b Ûb

DíÑ&…í a uì} ÛoZ µ^Èz/4k“H¥º¢3 êö~ Ã~núKÚŠÅ

ëe

U r 2 €í À Y`2 šÌÉ H MRý Êöº

ºÜd q 6ÿ5 J rM Á.h

Ø{ý4€~ 8 ÓOvVC;4“é(êú È &Èî

ï ¦ L `æ ÍµÚ ö C

Þ%AzØ ’ Vî @”ïñ ÞKp £8ˆ (GÝ h"VcÁ z•J IJD#Üú ÎÍ ßù ÒœSV90LM;Ë™0FäVL vyG©û ÖÎ ãà Ð ó¬m,4+DÞÆ8^/Zg U¦”Y- FÔ

ÙÀLûg µç *g,…m ÁA [Û 2 ÚäøpÐõ žËÓ2ÜZ@jÑFQ bà m 0ê&íÁÉaø }®eDÊÝ

\M G TisUBø 倥M ì¦ I”Ï BE9ui}

@ JGÑ fn”ZL ñ Í Ê. ®í«b5¢ÒÆ Î 1È& µQt

aI® ó «¬ï 4”Gß uSVÔì

oÖ öþd. ó FW _årÓâº_Õcƒâ Â'[CwsÓ ƒP h]‘  eSúÌÕ9IgÇ$ùÓÕ hØVšq Æ a H… Õ £ ï_ kA_Úêw ®3Em íÃÎVù\_þ 'úÁ 9 «Ã» ôrx 2 UþãÃû'ãks*ÅåÏ,g? PK G”ÿn PK ë ÂL word/header2.xmlíXïNÛ0 C•ï t *

bEL“Ð Ê Æà -Ûi GÙ íIf'vÚ B7 1 ’ÜŸß }?ßY=:ù’ Î Þn7ê Ž>~8ß9ˆ:Ú O€ Žãè utrüêh9Ê Õ Î\ r2Ž2cä(Ž5É0 r«L…ÊÁØO5 sP …Ü èŒ2jnâ~ ;Œ<Œ G…â S q Õ&når&H‘#7eÄX! 9 ®3*u@Ë E Ê ZÄ"gÁn)ÛDK ,m%rV Z

•H% jm¥g• Fìu[l ƒ =Ú 3d’ å5ŒãE Ž kcûM+ V

Yí…fm ©T t¦@ÝÜÍ ØÏu I L jBn A2P& m L€/ &s2oEç RBa® _‘T?ª nƒ.W H\ Í

í Ñ}

ÚÚ ì Ûî';Ë‘mšÉt uý_äEgÈî

/g BÁÌ=šKµ!ì

F K t8¬’ Tîq (ßã c àbGq _PŽº!_ÒD XPõ ˆF õi õ/¥9§¬r` šv–3aŒÈ ìòöS œ{ Á{P{' 3L* EçYÛXh–ˆ q Z Î «L) Z(Œ M CP öÏZkç *g ƒ

6eîµÉÁpÐõ žËÓ2ÜZ@jÑÆQ bà íi

`ÔuÚ Ãaø }®eDÊÝ

\M G TisQBø 倥M ìª N”Ïd3ÿª çÔ uvÌ M(

G jAõÚ 6§šÂš(;åº ªÕ K ß: Æ& <ÖFÑkl Kv ™çXe úv íx sÊèœ Ý 4º

ù2 V=Ô)îé( ýà EtW7ÝÙ

µhˆV i( ]Ö¥O\ Ãtv

» m ÛkÜ =D*Ô

ÿú é“ ôåXýÎÂu¦ í }ÔÙ(Ÿ; ÿÀHß íËô®¦w ÿÏOo ùü ÿñðþIûZïJqù;Ëñ PK _ o PK ë ÂL word/footer1.xmlíXÑnÛ6 ý ýƒ D 릙Q§Èœµ Fša E (ñJâB‘ IÙu ïاìƒö 4PÝfm Ø 2ï ç ºÉËW j A*ÂÙ"ž §q ,ç r ÿvýúè4Ž”F #Ê ,â- øÕÙ /7óBËÈLfj^ç ÒZÌ“Då ÔH

s Ì8

.k ÍP–I äM#Žr^

IF(ÑÛdš¦' ƒá ‘lî Žj’K®x í”9/

’ƒ{ø rLÞnÊ Ï n3 3U <Z}(šqV dýÐ"Ö5õq 1& –hc i hÃ% ’ç ” ^t΀8IGl … 3Æ” ŸÓWR# ŒÕÅ (ä>6 ݦµPýBú PtL! ë’d ÉíÝ*Ð û ;_ Q* Yº‘A @ä ’Ú ÐC (Ïo f\Ž’ó TJT "UŸÄì$

Èåm… ôhåç Üg íœÀÉóO z€3sû h37 & ZÄ©ûÄÎt ô®qu tu j Ç ’{ÆÉl. D `o=™uE¬ }Ü ˆ_áƒ6 ÈæŽ o $ ÔÀ ! o–œiÉ©wM: ø ˆšÛõåœrSÈ Â~mmJ ÜœõÉi; ]Ä Ø À

…B Ñ© NC0# Ì Ö IY c “~ѪÂÆY j Ñ< æ ì 5Ê y € Á ã2{6MC¬ ik Ôåöx N£p

ƒ ˆ§ 20§Õ ÓN_œøÁUCÁÕÚf$Ì®Àn Ñæu

"• l Ñ€‘MƒèÛ ~W( äûõw4tš“ Íd«, rB ñ eö.5 jg HésEÐŽ©:g*Äwl

Ò’ÁXÕˆÒ% C

+-É

Œ f Í õVÏ º]ª ò0ÝŽ

!

Ó@ésJJæ} R` r4 º)î Qöïƒ XøÝ h[7 =ó\ L ãe úÈìüXd§9þÚì MÔt Ì$l

ä â þú è£ út¬ $qÑ

• =q Õ ë š 8

® Âp–Aé 0 ªkÛÞÜËéêüÍÏ ªÀ QÚ â#AÀ /ñI ßÏÑþ3zgù íh 06 êýÞ áo ƒ þ_tð#zå§fýÿÖ¬[Èï WwGå y1=F þ‘+m VJÚ «žý

PK }R È PK ë ÂL word/footer2.xmlíXánÛ6 ƒ ÿ d M]£J‘9k1 Œ4Ã~ ûAI'

E $e Ážc Ò ê“Œ”HÊVÒ@õ–5 œü uwüîÈïãéà7o?Õ$Xƒ Ñ$œœÆa 4c9¦e þzóîd R!š#Â($á døöü 7 E D S â (’Y 5’§Œ ÕÎ ý(Ê Fâ á' «9R8Å «m4 ã Р$l ]Xˆ“ g IV( dÁŠ g`?Ü

1&o ä’eM

Tµ # D À ¬0 M l ëš

h£™ I hÃDÎ Ë@Jm ìœ q 8@ áWŒ)a F z Ï}ªsÛCk ú ôg!É B: N ÛûU Îsw=Ç£T<@ЫT# È –ÝB Dt ór”œ H9F¥@u/RùMÌNâ \>TˆC Vþ3 5 ûì 8yùm S p 6

Ý4óë$Œí_hM @î W M P gœÌ ôsî¬g󮈕0 ü ø ôê52 ÃÈ™ 0 9 opÎ6KF•`Ä ÿ ˆŠ™ýeŒ0]È«Âü Ú$G™ ë“yûp Ð äHV w(

ÕGÇ.8öÁ “.2eJ z\¬Àe5 Ô €Ž ŽúMË* Î íE b>4#€D ¬P*í§ ê Ì ÓØǺ v 2? Å6 Ã3uj…ë Th $œvjHAßV M s

[k S süvE ꪅ fZ Z6

" ú] ÌœÁ@Z :É wz ÆI D©i¥ Sî< ’êBb cª. ôñ

Yƒ¬xð,kDÈ ñ Œ¥ ø ÆV Îf…ÛEß9«£GÞ-åÐÖxuèaÇ P…žŸÔ Á%u I0 Y–ÛC ü} 5Š Ê~;x …ß4 fr“Á

ÇÅÀÔ32pX^v OÌÎë" gù fG eFþx•yS Â H k Ï üõ º]è“ z Vÿ&qÁ

ûîÜõL $_êù7ðßn \s–BéÎ S « 3Ý<ÈéêâýO Ï ÁLQÊîâ+A@sWâQ ÿŸ«ýgð»á/Ø F ÒÅ ©S ìÝwó ~ ãûëÿb 1( 'õã þ úŽ *Ïäµô “úW ÚnWŠÚßTÏÿ PK ûGË Ä PK ë ÂL word/numbering.xmlíXYnÛ0 =Aï è n`D Œ .Z A Q D À ìø"=J Ô“”Z Õ âüÔ€ ÎòæÍp< ùöîMpgI52%Cw8ð] J¢b&“Ð Ü 1p%iè®)ºw“O « ÌEDµµs, Ä IJ à@eTZå\i Æ^uâ Ð <» Jd`XÄ83k/ðý‘[à Ð͵ PÍMá2Vó9 Ý%nåò H. 4eDOSn9 Ë A §¢YeÚ€,ÿ–ÄRðÆn•u kXÙ:

^ Z)

gZ Šh E ú

X ìÆl ºc 뢕P D6µ@Þ…H¥zd d 'ÔsÛ?c ºx Áz™\

y

IA €Ÿ À YÐø ä ÚfŽ“Ní 3H4ˆM“â»^vèïµËs

Ý % Cû¢UžmÚýê _àðú} A 0 3 "4 ˆyÊ… sû ÛaZšð% *f ÐõK

§ÚXÙ xaäMªa: 0Ê9§¦ÒXÇ úÖª~ýøÙÊ ‘FÊé 6Ï ëâ`2 ºB º #;ÔWã dRNõânm ÖX ÇLIƒE H

Ý'e”ó 絈 Ç …à 4SdpD N%þ d 8 üZn4[Ð=!Q\éF6

n"ˆ+…]cfÊY"Û: RÎ$ Ó-óôÊÒí Ìðã/óÞg) eÎ4šGVÌÎÃGñŽ

ΊíåY gÅvtVl?Ÿ Û ÿœ ÿ <ƒ~yöË _žýòì g <ûåy <e 4åö æÎ ÝIÃ+- Ü ãnÁ õgßä7PK qš 2 PK ë ÂL word/settings.xml¥•ÛnÛ0 Ÿ`ï è>ñ I6 uŠaÅÖ »H Œ$ÛBt $ÛËÛOŽ-;I ÁÍ®"ý$?Ò M?>ý ÑPc™’9JV1ZP a ÌÑï ïË/ha

H \Iš£ µèi é Í,uÎ{Ù…'H œ£Ê9 E‘Å `WJSé …2 œ š2 `Žµ^b%48v`œ S”Æñ

•£ÚÈl@, ÃFYU .$SEÁ0

~B yV TºsÆÈPîkPÒVLÛ@ Ò

æ_ Ñ üZ=' 1ÐúF

Þ'j•!Ú(L õêso I<£

bŒ SÂuÎP &GL7 7 1 Êç švFM 2õÂò9…ô¦Ÿì`ÀœÞW wôó2^ YS CðQ®6ã@ÞƒÀ ü WøHÉ7

ŒÃLÊYã C" J b Rû 6 oÆe_ ü?Ú £j= ûú ÚÅ l> H `çW ÔÜ Áaï”^ Y ~Š?§1Š:3m ü*É/B cƒGÒÛû-8 öýF

ÖÈ % ÿf]-ÌWEhgª

_ 2ºÊÉÍ

¢ uŸöP&9⬬\Òñ Ï C™ ôlK{Ûù û=è à ¥A»ð{ Úà ƒ ž MÐ6“

Ú Óª“¦ 3yôm ÇN/ 窥äe Øî/PK

Ý

PK ë ÂL word/fontTable.xml¥”ÝnÛ0 …Ÿ`ï ø> ÓnÃ`Ô)Ö ÛÍÐ K ]3 l

‘DA”ãùí'7þéÒ`p +C"ù

Š:ÖÍío ØQ8’h h N"& Ç\š2 Y}Š y09(4" ZAÑíöÝM“ h< Pn(Õ< *ïm ÇÄ+ Öh… Á Œ5 CmW µ / RIßÆWIò1ê1 Eµ3i XiÉ

I ýg pstO% Èk-Œ VŒ P 4TIK M 5@Žÿ:ÄQ sÔr M

NB

ºÜ:ä (ì>œ #q“Ì æ ð æÐ iFLçŒ3Ð ÚýОQÓA¦Y šÓÈ)ôMî

öu `ž/ë œåâ3B òµ

Á+p ü ò{0G Íœ ì FÊ%” ôdRzÓÍn’3»ì* b¢•ÿGûê “Ýß/ ø 7 Þ ÛþýcMj@ óßà µ xÐ`Øw• o• óÙIP ö … wï0 ë

Ñ GÑ d<¢G Cl ê=*êrâþáÞþ PK ú PK ë ÂL word/styles.xmlí]Ûvœ8 ý ù V ỗS êêÕN/ÛiwÒË dlgúY * 1 5@Å þú–@â Ž Rè hïstt Ž~þå k ƒAèøÞÙ`üf40 gù ãÝŸ

Ü F Ï ®ïÁ Áw ~yû Ÿ OÃè»

C Õ ÂÓ u6ØFÑþt8 -Ü ð ÊÜøÁ Dè2 î@ðpØŸXþn "gí Nô}8 æ ÒŒ 68 Þ)iâdçX ú W9õ7 Ç ä?Z# oRå o

vÐ â; è¢gð pëìCÚÚNµ5 o Ü ÜÍ À# cç&7zô { ø C”ú.ÉL 7‘Ö y â=é“ì€ã¥Í`j” Jïý Ý tZÜTö"Y_ ®Èƒ$Y Î: Á êS …þÌ ß;B,.µ€jE % J Ö mÀUiÁõ h_ ï HÉlß

Ñ Ô’í€û ì2’ RÈŽG%ºÜnÁ f Ý kí À?ì3ºOUZËIàx& À 6ð )@Û ÞÁ

8 Qˆ/ƒÏ $Wñ W …Æã) -Ç9 \ 5æÛã© æ. £óÐ í ¦å ©5Jý œŒ’k§t

î€ë^ }XN ç ßõƒ4-þGJÿMS'iÊeXN;Ð

ØÖF ÇE©à ù ZÄr! ’2hœ Î]çÞ£yk B M À»§9Ð;ùr å Þ ð î? ¢ÒëâäktŸrß<: ÿx

f “¬ý…

ù{” î q5üûoò#é Ç%O 7‘Xɵ EþN¬làÜoE …Ñ# žHáaö~" áöœ y 7 H‘Ð a QÎbN/n .$m& õð p7‘ ñ»‘ß ë 6 MÀMÒ "TÉ“cX ÕØtAµ£ï{t ÊÛoãîÂY ì ÁG¬"]œd'513pe ìRiò’BÉ ãªÕæ# va é;œ"Ô~\Òø(p öK rÕ I AÈŽåÐþ”ŠevCT+'Mùt"pE1 ÕÊÙ`µY 1qL™8Oé…µ

¢£X; 'ÅúTÄ”ªs$)k Q–¦ Q2G# ü Ó.ç - ÿ žñɵ [L :Ì03 M Ÿj^uôØÄÿJªZ K'ÏŠ¥ÓåqÓ LÀe E >žN š•óÉr

l

¬4 ¬4;a% ã?UVòk

Röö%VÊU `%O->/VÎVøO VNu

34@ûòQœqQœõ â4EÑ á Ú/

Åé ÿi@qÎEqÞ Å Ðé©ßbÌ a Á e ÃxYu=$iªPÝ9 zžÊô*NÕ ó c 1%K Ì&U ’4U ù þÿUì

& FçïæãK¢.ËýŠûîÎÙÁÐø u ßý… ~

wð2Q”Ø 0–ñ ïU ËWpòûg

ú¥ Ù;bç M§ ÜÒ9êÁù 8~àDßSŠ ç cÛÐ+arð Ž

ÿÜBï

z aÀZLÏòX Ë ^4iï[ mTr.'Ú¬Ü O¬ÕŠƒ Ä WöWÄ ^%îÀR£r^Œ œ ˆ " þ–ºWG ªð ?ÃÙ` úÁ{¬ÇR…VÍá:$J= ÖÃ}à DµU%Ûl¥í:ôj0 wÒ™ôÊ*á#’édÎûÂ…ºÙ à & ÄsÜ x Ï ÿ]ãäÛ- a26_\

ì • Ø Ã ! æ Ø I?OÁ2P< á j ?I Fû Ê9ÈÚÞOn âV1Xv8M s Q 0Õ ºp 1 ÂôXµBÏr£Àã*eÍc¥lžœ:lÌ.üˆ rΞ?9§êäTõŠrÈ)ò ¢

9 ƒS œ çüHÝ£ rÎ œêÔ uA

7¬œl,RÆ Më tòeñrø2ïƒ/N

–#ü'ÉŸeeÉ þ, üYêäÏòåðgÑùPTr/–æü] `ÅeÁJ'

V/ Ë.XP«5:a ^K ,ôê V ÕŸŸ)eð[5 ˆ"UŒ Ž Wâ`=VǺ ¥£I!#®À%h+ Fk7á úñ!v"<"R I øùí @Zô ºî çaâ R{ŸÛ õºp j

ï [à ÞnSø yí M\úè q© p fÏo cs ÇY,í È+ üâñæOçr »ð aF:2AÌ>ù– ÊW&ˆé ©Áu©¥ÉòDVK 6

ámø “Vÿ§µÕa… /A ñ X D š¬Ÿ •“6Xgæ s ŒBP ‘iÀ

a Õ5IKµæßJ` mì ÅCò?- í£Ä Ùû AÉ• I YÎÓ•nI{ÍýÇ £ro ¥ô "îÇËŠX£^RØÈú ÔµL£ŒÓÑM üÃ,

ºòýˆÁàM’,Ãà Á nfpR -ƒ rØ 2xp ô yFœ)Cæ\£"ŒÖ ó l : ŠYzE g’ òL ñ™h,è gs Ü9ÍÄÏãЖþy Uaé çU¥ S Rƒç U ÁY Ék’ ùÖ…7

M™Ó Ò¢ :qM +6àxÒ

PI 3o …c ÃgHÚªÓOš iÑ^îåS””S ÝÒŽÛÃ: 'BVXf\ʪõ {Ñç;•ó ôñ q €ÉÆ ªf[} øï Ù^ 0“T ã u NVj ’î®u” ø<«j2dïÛ, qÙ VB ~çj ‘»êè>ìiþœ<] ÞŒÖ{ºü\ÇÄ<^àÎ3ê Ùt,0•5S ‘k) ìÊ8ü ƒÐ €û á,@ ZÜˆË Õ`Á îÆ ,ºKâ è`ˆòüÏ ïoêôÁl2

= ºà¢¢

¦ " ÛvšÍ ª{KrS ý%G1

{ pô'Ê

0ëª2Í‘Ó’Ú=i ð n ÊÜÜ 9

ÔUø ¢æDðý ö6Zœcð ÒÊô“i ¢º 1ê >Á…9 À ˆyY ð

Uep öñœ Œ EÒUç hf (¬çó ¦ÉIÎaÓv

Êô µZ«òën V0M3xVò •ð4 ø e cñÃb Å’} lkµ Ê _; KÎ Æšæ c. Ï`þÐr q

à&U5úvmwÆ

S î Ï™;z »ÕêŽiÇøO%ñŸj ú â_Aº3Tg’ Î4 :{Î ªîºª•_

_ k‘žK ôü™!]ÿUCç&ªž š xæ èoWTÏ XJ b© ËgFˆ Zz u% ëJ ¬«g «î}K}ÁüÁ B®

ä EWR

íDñ EJã"ݺ0 ldL Z hIŸ W"P@äW$ä ]ž è ¬

”}6¥ Ò uQ¬ OïÍßXÓí Ê;nº [i+N 7ë&î_>XÐb’?ÅcA 'ûrKVy {ÞV*ä“k©`e–Ç D íxZP&

Œc§ ÃTÈ ~Ô®Q Ô

ÜÀ z _õg%Ú ÆÔeÜÛ Ð™S2Ÿ VPTƒýåWP4 ü;Š 4ÎÕ“-§Îú ßŸÍ ÒŽ¢?§ÇÓŸÕÈ^ùþlŽîu ý9ë ?Ùªø6

ƦX’Ì ÙhR¦…AÔñxƒh–Ó¬i ' ªcÖía

üÙc’ oò8n fºíb_ ÿ zê I 0È b

7)ÔA ˆ®gô @èÝb ûtY5ì#ßj Û«7Рǃ¥NÖ oQQ 36î¦ rÝxWöÙÀöó{tÍâ WÛŒR9Û” À ^

º’K êú[L õ î n2fÇ “áI

Ü« Œ»zxðWÜ qŸNŸ êì ã® ú wAÜçsvøñžp ÎÂ0îê •_q Ä} `G%ì jèbŒ»zØâWÜEO

Øñ ƒ ø xQàÍÔ[ô$ÀWƒ càÕ

ü,Ý ù$ÀWã càÕc

übþtÀßB í À Ü ÂO A« ùÁÝ<] am< î Ï`c s põîù^vmë] Õ. ö 2wĦ Mê T»©~ü š¢"æ

B*È[aÔø¥D !è Îú B mBŠ ] R k fõ Œºˆ£Ñæ è< w r<zR9îy µ:ü¬C § vWßIÈç á «•Ì eí ĺXdU FÓ j!ø

\Fèk O

áS é î E c=.ÝztÍ ý;6”Û i i»C QÈV

5áYŠäÈX q Nì

ÒêÜVDF je…\šÊ

ëË nù“ÚN [ Xpë á»sùü ÞO 7 ìÊl7í'

ä

ˆDâíåtW\ƒÕ+…Q ®pݺIÅTmvP ÿ3Ò£vÚ nÌ ©Þ

_í ˆÙñjÖ ÈW ¬€Å :6Pñu rPÄ• H;Þ h r@E\ňë 0 ?€Âl «n+` õ€îa[Æ ôŒ¦ 9æÙÉ"Îb

ܵ¢Œ™Iû£%åà!'à4À“?áFóIØêè” EæŠóU@?fªø ÛOpØ gÍ Ñ )NqƒÀëW œö\; ƒÏß:ùpÝ^4 áF y"•qé&yTŒƒÙ

Ê âÉ B2î ¥\Vð ú

z`ŒÔ ¬ƒ.ÝžêuÌ À

} 15sCuð

Ð3=h žìÂv*E” D§ð)Ð â8Bcž1 ƒÞÉ Û6 ß@ËÙ;H

…ÏTx=1 óIÉdDÔ6 5Y x/uê dï Î åÝJ¦ Cn>2ÉB r ÞÁÁø=þ kÞ1òÿFyÿQè ÿí ÉåjQïa '3¥øê , nÑÈæS TrY-Ön Ó]•é F&=z qOl6T*®ƒA

ð ?R} \µóÈ \æÆ[%Ûé ä`

ÔÅÆ' 6bÝ

«ò “‘õ 3 ÀWÍãNˆ…!l YÇÉSdëXpJ2 Î ée >&g’Ç?â ñ /€gß: W8Ó HûóK<ÿCØ9 L~0PØùR

è Ä è ðí?PK µ8é Yº PK ë ÂL word/document.xmlí ÛvÛ8 þ Kó’^cëîë «Û JªìÄ+vU=Î HHDL l ”¢zê §y o™Oé/™ Þt ìÈ h ÒIÖ I `Ÿ

Àà þí{à“!“Š ð¬Öª7k …Žpy88«ývÿaÿ F”¦ K Ú ©Úß~ú ŽN]áÄ

5 Bu 8g5Oëè ÑPŽÇ ªê"b!ìì

P

å Pù GûŽ "ªy û\ ífó –U#Îj O *ö îH D_ CNE Ï

–}äGÈeÎ r™]rrÆ d>\ƒ •Ç Z ìôòJ ÏÝÄ0ðór£h Ž@ Ÿžh$ Iá0¥`ëeº Õ\¢ M Å Ë\Âì9ó+ ( jLç « 8w

Î 5ZRÕäF&m üe.$ÝuÍ{’Êñã« + çôñ _ª ÏÕ GéX

r J Wà Rƒ/œ æ^ÐpH Îì –êÎs5 œ $

& T H æ\w óhÄ&µ

^WÛÏRÄÑ »wW©mj VA; à'@`O có ‘Ñ) ÔýzVkfÿjÙ¦Kæ?ÞxûxÓ KÖ ì •3 [ÝÓˆJúÉ Úš\Ä 4 ŒEŸÙw

G ©9w ‘o æ!SsÛGÜ £

j)ü ]Ñ{7©Q

s 3ûÌ Iñ ûé >ëëåJö Ö"X®¬ä oÙj™ 1 .S 1 ?å Ï}ØKc-Š¢ŽÏ Lk6õAçƒ Ì*ì1 Fùi n Ø>:Ì Õ ÔÁCs ÓHÙ É eßû T‘5 B 9ÆÔ +N>-žoN ÁT™µUÚ ä 8ÖHš* ó Ú äÔ7gqÔÔ F•>WœNmòÎCU”O tî¬ î

ï_Ðh _)-ù Ûè _Èb[ÚuÓÒ æ[Ûí Ë…šß 2 S ìÀºÑç> ù UÌ (ë I£5Š $Ÿ

Føìøœ– ž

QS§ÊN Œ®žŸ} GÁ ;=ö ŸµÒ ÀvPÙ' Ãf Ž Ï ßé pÀ4a 8ð=`

Ì É€N qV;nšÿµ c¦[4¦K•ÇÜ™Až

=iŠ ŒúU Î1 Ê zµË>NŽ>ê ÿËßtZÁï«VÐx$ ž MÇ"Ö… ûü{~2 Sˆ ¢ït ÍI%E'ùYr

ÀçEÂî

¦/q£.jË Û *Ò «hv/ M ÆIÿÞÊ Ú µfmØz;mø’ ] Ð

ý iOeŸsü Ÿ‘ µÓí EÙ LríE‘ãÃnÑ ú éÝvó)ÍÛ9 Pó^Оñ.RÍ[ü hÞbS¦yÓß%kÞ“~ïØq iÞB OiÞæÖjÞFÊ F

F ˆ7L vuéµ Dy DYÒ–o? å»ÝõØò Ø Œ™Ã¢1M Åg lù =o ôø9 þ¥ ?2êW«à U+x3£ Óí uÌšëÆÒ]ÑÔ Æ 8 óãxÒ 1) a…Û™V ?â L\œÍZ,óÍ Û xŸˆ

dÃý™ Å ~¦L>lŸ,Ò(®É )wѬÚi *u4Ÿ «Þ K ¥ ÛX

wLì …»3Ûëñ ’í ƒÖ =zäÙu ØaÝŠÚasRû næª éäòšÛ4‘ÔÜŽLFÓ[ u•ŸkЧH 0sNù $SL Yí' ¥æ! rGTº*afÎý77`7Lé ôf) E 67•µ#œ^Œ•Öñc¬äÛ*Îé7”Ú+ úÅün [ äH{ä Èö ô w ȵPä ü% 8uA q Žw í ˆv{ p z`ßv© {n=8ý))M ìŽ ï ;ûÝã“ýæIëp§ õ *jTÔ QQ£ÔÖ ö ÊýS’ û X_ Óìü}`v •æ ZÜ mpŒÚ`§µÁôÂƒÝ K»û ,ù ª©ƒê. ;A Ùà Q =O I\6óZÆ’8J{Mç `Ì, $î¥GÏ/ {éñsKâ^zø£%q«Uðûª Ý’ à Ž™ Ç'G'EÕ l ë\ 7iÒÙ‘lÏb©s KâÞ£YõæfU«])Ãj ®]

Fú Tj+Dú ô 1Gó! ]ÊgI<ï ÿæÐï<

} “E 7m Ä ”B7ù )xÐkýlT&;F ìI ÆŸB76 %bµG\ Ð5ñ Bat% 6ÞW Ð K")ú&à )œ k ü C Pÿúçÿ [ ÚyÈà[Ä$g à 1i”Ìh Ý c ø åÆš3U' R 1É á! p Õ¦ ÇèpLØ?b %9ÔÌ ÔñàVå NÎ f4Ø :fÐúž UD2 G A r'I`– ÍM8 êWÉ

ç¬ 2

K .QÙ ƒ z8(µµ®epãTïØèà\!óßœùÇ3Èï"ó߀ Gí# væé ë Pj¥0ÿ# Nrçx ÈxÉ#_ ” ÛÂeçåùΕ i TöD,IÒ

öÉ mî 8øó ð

å za Ur 8Ÿ ö}r

£<kºâ 4 Ë[ÓjR“ΙˆfíEò’ "åé“&bëY ñÜì _ ϵ H7ô §äÊg Ü C}ò)T šÁV µî íè ù ØÁ© Šxš ËhU8«ueù1 jc`kw $ lUQj+X’ P ï tö ÿ»Íá hå ªÖä^ÆJ7>ߟ“Ï NÄ ošÅ WÆÈcL Ï ëX3òY YÐc’ A ÿe ;

ò!ï,sP Ä ,é- K ò<Ñ üZÆŽÄà úµo ü"äÝ5 2Ÿ m Û :èÇV/ Öêv1 f /v ü1 q0Œƒ Ô0 q ÍÇÁ 0 ÅÎ8XI/ Á8 ÆÁ0 V‘8Ø

s $q jž

©y8 F\•ô Ä â

qe=®xhpõ%É ó ª À õv Ϫ Çôñ ä ®zG~X Lýn ?p

`p ŠR[Á *rØÙètž#ôí u!òK20í Üräo©ÔV@þ Sj n6; üëŸÿMnM©P ßR€ ª T (µµªƒ_(Ü #È Ü tEh¥ (é 8sŽ3ç8sþ8\a Ìùí$Ï>ÜûT }MÕC’XŸ EûiZ Öïs œú B& UÄe}8»É‘O ÇÈe’Ÿß õ æJ mä]I©ë‘wÈ;ä í ÝÈxö

!QæÄ ©äæ5 ŠhAX bɦ ñQ V íH6$ ’Ív ™7"q ˆ Ï Û£Îƒ!Xb“1à NHw À Ü Š ˆÔbû&zª‘Z{Ž "ŸiæÖ •k 7 ù C mˆoçÉ ?ý110 s,JýTð;GB> ˆ#e£UÖ.)=1R

©…Ô Z Â7 ŒŒ' 5 jºÐ 4Ž Ó%ï , Me§9Ö.)o2

Á `

l ÂÀN Æ ’Ñ ^š)= X3ç óð à ¬ À<•GÍ”AÝJ aúO BmG ö¥0Ñ& 3 ñ$õAòöò;

H£Ò%“òÉ 9•à®(ñ Á£Iï#cÇf[ s Zµ Ÿ&¬ lvüiÂ6æ ÝtîPL

º;«Rq-q Aú 3?5"™$ïZ'''ûæÙ KJ ˆ* U Â UÀVHm Nr“`óÝ{É Æšü -ÁÆ–?\ÒÆ ŒUR' ŽH`@Õê Ç

ðzïCà ¥E F].u D5k cňè“oÔyðh 0 Œ ã \3;ç fÒ7þÈD* V!6 ™ê¬"9: 3ÝhÛr m c ¥R[A Þ=Àé” º Ô K ým4úq

EÅMþnòï ð –ì y µ ÏïqŸë Y Ú /F …Ï Ï gŽyÑ ì ̺0É©6

ûgP kFrI™ù ™ÈLd¦ Ìü-t xUÉÊY€¥Ç ç ÀT Aœ gºÚÖq 4Ozúã FfIùë ™ˆLD¦ È<7 F Dy 382öÀBWí4 7 Í

ˆPD( 1

ÅÈgî€åiØ\Þï3i _ ÛMýo PÇ3£~§ùXRö7 œ ”ÃÇ *2 T z””a

éaï¢$ä òcmü ƒ ò Âࢊ7¥

J àÿ~e ë0 Ãtš TtÙ êG Ì*ÒÚñ4 êÇ*Jm ýx#ëä=

µÏÆä ÐŒÔLO Úk<sä ÜÑBÎ

l j myÃ)FglÐ (…ÕøžÓzþó ì Ï d ÙÔ{ ö !ÙsÅ6:L Œ Ž G WW

/gx à ò” å'7Í [bìµOÚ ]IŒÊ¬ŒÞä3ï©£U H KõlÝ Á ®-d ^ùV!Ð Å è M…yµ0&Š1QŒ ¢ÔÖ d" á@  ŠÉà Eé8Oým Ìz µJ

Õ :Ó[ïÆ 3mƒ Ö äÐ T’ Ü Ç®yÀ¦ˆn#Æ ãˆqÄ8b Rxƒy- Á Ù Ü n wu¥ Öɬ#œÌz 7=™•GÈê^ !ÃÙ¬…:þ g –mª’òÜ 9 Y8/ I

¥ éÙ¬

ê gä 83§ ~þ 3 L_q k©

]R¢?Ô èBo ó .

RXcìó+

c”S_Y û Á õÈ@pÛ …µÆ> 1öY¥ØgæOÕ3

ƒŸ •ü m*L ˆÁO ~bð ¥ þ¥ü" Ch žpY lìó krg^!`ù*~L ž4zÒÖë ÿœ w àFp# Ü••ÂZC R 4óªê2ñª0 ºPÅcÒâ Wñ ê¥L%_ z`ÂZ«^ B Æ rÒ t ôïíã>J{Mçèñ]6&Å7 Neæs “ žnníÜÐ)ö ’!YON©ÁJ=« ßé óž)Q î™29ãž,Ò(®É )wQíØ vlŒLmÅ ¦

ï4 SIå üÈ¦ß 7^Ö õµ mÎ ü

`vP5••IÂ ô

ð 2

ñ¦:¦Z ©0õ =s_™Çj … n ÃÆÙq ì@v<ÇŽ{ €à? ù*À£È) `ó '

vfd™ßS2cºÉ möJ ô%NËžGºNº{ä^2êú K. _GïÍLÌîšÖÀì2 5Pkl Ö@imäq

:& ÀŽÛú Ymb ä1

B Gi æávŸJ º" ‘ð 7 á DÆ c 1È ƒù^ 1È ê2 ¥eƒ§êI®4 2þÓF ç‘óÈy”Ö«¦ Bjž # \2G[™ ë Ó é‘ôHz”ÖkHÿóW’О Ç0ìl$>f @â#ñ‘ø( W ÿ ëû=òAH

ŒÜ Ò ÇT,ˆzD õ

Ô é ÃÈIóh \ø QN.l } i GÚ#íQZ H ß# _ÙˆxLr…ˆGÄW ñ Xãwp€ŒAÆ c 1%2æ c

cºÇÈ d ºªÕsU frÇeã º4 1 ÁÁ r 9 œGΣ Vçü'â1ÉzcB£È ØD{ŒDBñä}‘¢On¥p RäKÄ$ÕP€*B]s!\1 Nˆ Ê é¢r@å€Ê ¥õ

å È] wdä ÒƒJÙ š D3(2 òá?a ‘c Ãß!ïI ê=âÁ

(

•Àå Øw Å4Ñ ò?“7 ÉÏ 2"Š’Ep\ àR") Ð8æ Ãåp£fA e ~ÕmÔE u ê"ÔE( é¢L퀃B5 Àeé ø¥4h *]∠e‘ è^=Àå©= ;Ì ¢pb Pc’ ͪ;Ú

¢9ƒRF Ôh aÚãN¦

Lé-Ð{ æäœâ Q `Žg{t N n'Ív} S #c 1Õe JË ûöÞ£áƒ2fe OÌKÍ £Ó Ж® CÓF

P]

P c 1Õe JË ;óŽ “Ì s@#â ño øž wšJÓ?á f …Ÿ ø Ò $û_ƒoîà»2 [Üm^ÑUÒ?¦v Dn Ÿð e£"Á$Óo HZí§TIûèp UÒ Á0§L< š4 ©6Z 2Á ,c¬a1? gR ÿ ËÁå7v ©Z j*Å u™üÊúà GDdb®ÈOn+9 G€)7m•ôÒŸ>¢59

YFˆ zqñö 'xúˆÎ¢ Dƒ;ƒ ypÜM®zd Üî6ó §I®Y É Óv þ3 å ÚQJöô ÓŸÙ >ÇÁ=\ Q)Æx, ¥æÚg …ô[™Hòöo «rÇÉ W8 ImûÓÿ PK 4 ƒŒ þ PK ë ÂL word/_rels/document.xml.rels •ÑNÂ0 ŸÀwXzïÆPQ £hÂ…7 ãõa;l•öœ¥- ÞÞF F ÁÁå9kÿó¥ÿß®7Xj ,ÐXÉ”ˆ8l )åLRžˆ ñËå Ê@1a"VhÅ Ñ{C Îï …,màEÈ&¢p®ìF‘M

Ô`C.‘ü )

Î & JHg cÔnµ:‘©jˆþžf0Ê aFÙ Æ« ÿ¢ÍÓ©LqÈé ëVÊó c09ºD¬ëÐëˆèðø Ýäü) C ãZ€ I ëv

Àm£ó ’Q’f;

R9î ‘5SÎaÁJ£}ø

*å0eý ö•3 ñ ôGFð+o£ YtÎß jd6 ZÏZ 4W§OmmhîÎ š'ð}…á TJ þGj ž ñ)Ù o[u§Ö käÆ0QX5nÓªƒ ?Ó}gâ Ph

ï

o\ç ÂU8#™ îxÜF_sç Vìý. Ííë íý§û_PK º¬ûy ï PK ë ÂL

_rels/.rels Ï; Â0 à p È;MË€ jÒ !uEå Q⦠ÍCIxôöd` ÄÀhû g í v&7ŒÉxÇ ©j è WÆi çá Þ IY8%fï Á : jO8 \vÒdB" q Á”sØSšä V Ê te2úhE.eÔ4 y 馮 4 À?LÒ+ W

a ø íÇÑH<xyµèò _ 13 û zµ«Â å-ýx‘? PK -hÏ PK ë ÂL word/theme/theme1.xmlíYKoÔF Wêw ù^ ïÝDlPö I â8kÏÚÃŽ=ÖÌ8ÉÞ z@ U¥ U ÔKÕJ m$ ÐO“6 ÐñcwÇÙqåÀ Ê ýû?æÿøÍŒ}öÜ GÀ b S m”Ï” € ÚØwÚÆ•ÝÁG- p ê£ 1AÜ8 öá gáªp ù*l ® ÁªirKÞ ü

/Ÿ (ó Cæ 6ƒûR GÌJ©Ô0=ˆ} øГj/1ìÈÑÚTmŸÈ? àÑ

+ µ€µÇåè Ÿð.a Øt

È… Ð6JñÏ0 Κ3!"rd AüKåR å 3œ Ö µF :Ó_Iô/âz þJ ;Ó eÉ ÍJ »>Õ©€’ËEÝ+ƒN«ÛËà ýÕE_* õæz _ ãk

øÁú 6Ç ð V«Ö¬dðõ9 €oõ ÕFV r öÇ Ú++•î =ƒŒ(ÙÔ z£5-€9ÊTª+‘ E^ yð:e ˆ“

ö h - ëP:ö ìˆ A‘) Š InY áVd p á@

Æ éBoÈ0Ô » FŠ!? "77Ž sü݃ » }GÅ> {ûÅ 7ô@® ÿøåöï

xüÓ7Ç?<yöó=

v Á ŠÝÅ âà"Ú ÛTÆW§

Ùé$v]ˆU £û #)

/Ü þâ LÒ Ï ã P`

ð ëe eÚY l©q }Goœ…*n Â= íî ôöÃ@ö qó2 ò‘ Ñ3:FH#v

ãL\ Å aÐ X z MìÉ Lt ÊŒgb u t(Ñ©ï ,Rv ˆd C = ÇÐË é fe Î…Ì ƒ q®“ Ä& wÏCÉkÚ o‘ E2 Ç:ä H©ŠìÑq …^ õ û®Šý e Bp™

4Û!ÑXæAòf^º b$N ÝW ãê

$z t

È ý jßÀ €

Ù

`kw ¬N $ëB¬ž <Éê/Ÿ> ùô xùôðèæ㣠OŽnÝ:ºùk Šÿñ n ÿüÞWE þó;Ç øìáÝ" ÿðÏÇ rÅ)Fùër

ÓuÜI¢Ïà eö €Û{0ô/#ÙNï©ý=µÿ Ÿ úœÃMu# ëórwõ#Éîñ ý ÙŸK§í b Ù!"påej.ƒs Œ £âS,Ü

ÒL9 àðTµÃA@ <Œ ºãó/–“ON•õôÐ*ÑPlQ; ]Q 35ñÈ᪠jŒ+h¬Q~=c E 5^ÏXýM kVß` Ë¥Ó$íÕ*ÄTŠR’

€Ñ»ž•z,#Û dGÅ ˆOk{éuÎ]h£4hÕ u¥

N ŠV¬•KyæZK«éeš+PÕKŒe X æ"Û û‘¢JÝ ÚÆHž ä¥ H}<Zß qü a ÔáWY+ ÆE r7 Å ¦ï ý å•R ôÖ Ôk¥ ç…y2?h4B–È 3 ¦Ïh( Ûqí}0$!Û Òïj« ÍÇÆ\Ì&gc Ôç bK

V}‘Xš 2$

S VÛ Ç 3 â‘âž™ã{á©ÔK ùTjq Dé–ç ª

ŸƒåþŠA % mP&\*û/p 5`4: ŽèÞÔ é 5

D>£øqb=Ñ•4 ãŠmì ok Cy ð-d§ Å Mu œ2ó U;öw

Ê â ÅZ h ‘Ý 7U&=“s ! CSh Î µžÄÝ Íi5 Üó uÕ%3™Õ «l™

S ç«,:a « JSMËkÖY qwzU ÞÌâU`ê tè Þ “ º!Ð7Du G!ÅZKo RýW6ñ+M µÊé7ñåFºõÿÇmü à@ N á "ßpéh -Ô£V }ŸM>ä2 3¥>wqÀeS¬"o Ùf ÛIâí

ê£Ó$[C~9ñ( ãÜXÎ 3“`$r q Äÿ UëIh'ÓU Œ @Û8 n IMÌ#l ˆG

_ éðºlÏ Á ž s> v§ß*¥ s.ºö7PK U Æ PK ë ÂL word/media/image1.jpgí<w\SWÛçf ÈNX

€ ÖVCr `H0ƒaíp+úº Ö]g w

õuom?ÐZµµ kÝV soØ¢ _ rò;OžóìóœçÜ ~?îi ÔX <ú Tø õdKR Œ â È Cà €Jà ][ð $ I ŠCÐ

v

""poاO2 J“ü ØO Ö y4 'èÍ 7«Øl3[ Íe\uŽˆ o0éÍ V

e* T…Ê B¥J(V rh W µØ§ âÀÑh I–Öv H Öy mç sÒd "µØ&E7ÙKm O 7 Í%hÊåo€MÌi : JÜ nÄ è?&4® ñ€Í`0 6“Éæ \8>îl » Ÿ M ¦ Î âêââêæêáææáíæææ 7o

çm 4î L Œð ƒ 9Hã pªHãA$ FIEˆÖ4e2œ …J£3 æŒÜÌô Æ ’ÙbÈä ) ž(5a€Ö 7rŒˆæ=kå AÁ>Ùû

Ä ËØÓjzÈìœ úû:«ÔwÕÖq š9 ú ý«m .g ^ÇþØ6þÀYû Éas LØ>ïà ŸþütÇ ó7 æ –Oœ æ»

’§ä ULZ nçá s 1ÑiT) B êI ŒäyQEcfyã ìË>Ý Œ ÎñÑY% Chx ôPéþ30ˆÕ]ôI e6ìzK ¬5 Æ+€M& r Ø ï -~2 üró F hÛKjÈƒÚ cðZ ŠÄ

…È ðCÐB šG2û ò Yùź™ 8 ü ƒ RIý ýÐôMè… <7ÐÒâ`

Wbˆûª$Æþ-ã Õ Ä Ù¬ 8 XM b w0ÞX H æà eå¢Å ìV H ÙJ!l>!ð2 :mäÛ8ûŸç sf4å ñ ˆwô 9Æ ÄnI O Ð ÓˆlÚ@ 0 #üD MÏ’Ž

éDûµ ÍÍ£•n ø ઠf»IoÍ,(ѵò u6 9ð\X F © ÙL:Vhk;N ™K ÆD ÙEÅ 6cšÕhÐaÖ<cº ßÎ •àAÄ v:1HÓ M/ íeíH4 ÅPd0a rp¥L Ç®Z»Íœ ™0 Ö é è«Ê &a–C §àœ Ò"îÿÃüÉv 17iPnûä §dX v šÖhËÕ µ£ é0 UÚÒ é f g0šÉí ™ÅfË 9SîŽÉ§6“ñìê B ÝhÃÅË1 ñ fr{q "µÙh I.Ç ÒÂÀÃèo6áßL ,Ón bm Ç2ÂD Be m0 Ð]à w 'öT C Ÿz\ h Äs K Ò Ðúë w\ª’øõösþZ ç õßþµ&j, Èá@< xBÝA ÐÃÇx À d bˆÛ ü ^ÿA

Ô §ég ðàxÒÓ Ãᣠ^õy ÍV¦ LÖ Q:s© R

WY¦Õ ÀlÜ >#cx µ Ç5ècxùÒ aF™ +6 Ž `9£úçêF Ð)õ XVt¥ª i •¥F“UU Ã#Œ« Ž b à G Qh$Š¢ X Ë è

UÙšä&M8Šá5…XQQ U!Ž2[Š R© E JDZ«L6me É ä0ÒlGƒYu C™Í`6qñ m1<^“Œ£9 éu-~Êà3 ð¢ 0#VŠ™lV TÐb

Í–R -ÖPª- %eXQ •Ú C 7 vºXí¢ƒD•Ú imði

õ oø+(ZÐQ 3; öXü ¦H 4 •å6ÿÁ Â6F ’

ld õ ª ÑF £

X9z MûVVÚÊþ ãÍ QZ*èLÓjËÆ

߬iÅ ý Ù Õl è0( Ôqa32T ÎŽ eš&Ön7èU T’(RªÅ2M’D“€¢

0Y©FÕIbT)T$hˆ ÅfšÉjÓšð3T“MÙÛÙl£ jœ ÅPŽé“-æR"©eZ •8BÅðšgØvv c0âÿ Ì+z ™ÕwÌ èíÌê;Í à•Iþã¥f3 pΫû §ªà ƪ%ü¢Ñ Wh

å áka <9ÜXJ

ñ ô

»£êà7« ~ƒj+k É` 5©t wÔê §PŽi E êHe ‘T » v%_$ ñEr ì ¦ ð¥b!ì(Ä!]!æ ”2 XˆòÅ v%_ 4hG.

ÊÊñ òa KÄ¢>2 8A¦Ð$k’Q H 2Y :I‘ £r RÜ x»Èþé:À*

© œój

àTU– 3 Ò `åZqß hA§ôNõ FoðëõˆÃ{ <0`xÙu$u”n / L!“ð%B¥LH@ FrTä€" â€bH PA QH PJ@ ör1¬ Ä BH Š (! J è È À RD@BF)…P.R P CX T© PF@9 Äe”JBF PD@1 tñHDBTÆ 5Ë uÎ ñå _É ©AQ>*â£b>*áà B œ

^ eá6€» n )Ü+ ÔᮀÅÞ ”

å Â

¢ ¥F*AeIb‘P# Ê ê¦Åü VxYóÙ ó2oa Zë-,GµÁ

7egäNµÒÔê, Ð`Äb Ù) Ü $µ UÊd 6r ÚI5Xá ªJðæÔ8 ð

ÏÉ –ƒrû_«ÿVs:q:q:q:q:q:q:q:q:q:q:q:q:q:q:q:q:q:q:q:q:q:q:q:q:q:q:q:q:q:q:q:q:q:q:q:q:q:q:q:q:q:q:q:q:q:ù Z_=ÅLú ñ:{PšZ 39-= xK– šn0™I ”šl üß

Â¥Ÿ $À 4€ ÕYË2r’s ö“Ô\ü üAkƒ6 ]p ~625 Ë ÿ ÆÑ•YlÐL ÄÅz̪ƒøxˆ +le8

©Ü»` Ž“ð É -0@ˆûáx‘ ç 2 < Çõ¥&=Äñ Ëô¥z ? ñÉåvü^ r:Ä

ˆŸƒx Ñ^j€8~‘…w)¦µ lÃtÅ â [r Õ Á.jƒ ÁmX%þ >P ˪ˆWæ áº^\T©TpS

#f EfÁEÑZô\µ Lkª À1g¢y òþD D ‘ù–

_[ ö` fˆïñVZgræU ( ÂÜÌl ç ü® Ò W à æd ùøâõÒæíc ¦  ÚÒþ£À[ 6þ¢ps-éáj W&pñ éÌF ݵâ Rq#; ñßVì< ~6VˆY0 ÔȃUf0 Áå6é

Ä{< Óë ñoªuhŽº ÍkÍKà=,

xœô äߎ Š

] 9H˺¥3ó óò{ÞrÔ=Ñ 4 V qk PgçruvK ƒG\ÔA ,à è @8ˆ " H }A&È ƒÁ{@ ŠA) €

0 Œ ÁT0 Ì Ár l ÁV

ö ïÀ à 8 p ü

À#ð A :âŠx!þHO$ é ˆ éH62 Ž !&ÄŽŒFÆ!S‘ÙÈbd% ù Ù ìCŽ"§‘ËH=r ù yF"“Ø$oRwR(I@R HýH wIE ‘ Q ñ é … U ÏH5 } ïIçIu _I É€ìBö É

šœI B.$[È ’«ÉóÉ«È ÉµäÃä ä:ò]òS

âEáR

e$åCÊ4ÊbÊzJ

å å,¥žÒ@yIu¥v£ö¦ª iÔAÔ"j u"u>u-u õ õ<õ&õ Fó¥…Ñä TÚ`Z í}Ú4Ú Ó t:ÝŸÞ CÏ ké6úDú"úgô=ô3ô ô' FO ˆ‘Ì Â01Æ2æ362 eœaÜb<gz0C *f&SϬbÎ`®aÖ2O2o2Ÿ 8¬0V + U ÃZÈÚÌ:ĺÆzàââÂsQº p1 ì Ðå

#.õ.OÙžì š=”mgOg cïe_f?puu

u w

âjs îºÁõ€ë ®OÜ Ü¢ÜÒÜôn -q«q;ãvÏ é âžàþžû( ùîÛÜOºßõ`z z z,ñØíqÑã!Ç ƒr29¥œiœ œ£œÛžtÏPÏ$O çxÏÕž <ox Ô^: q^k yÝô¦y y§y xOõþÜû wƒ § Ä'ϧÒg Ï7>u dßPß4_£ï ß ŸuéÞ%

ÖeJ Í]Îtyì Õ/Þ ó«öÛâwÞï É ÿ,ÿ þ? P T ,

8 p «w >]u]«»níz D ìnïw[Ýíx Ý{tOé^Ö}Q Ýïöðí ߣ ÇÜ ßö ÓÓ«glOCÏ = ôü…ëÃMà

Ý S í + O >ç…ñ òÆò ð~ b )

ƒæ í j î œ <:xSð• fˆ" 8dAÈá Ç a ù “Bw Þ ó

K

ìZ kx\øÈðUáçzÑz)z èõI S iDqÄ’ˆ“ I e

?é}šOå+ù&þ*þÅHvdBdyä¦Èú(ß ô Q;£î C R Q Fx õDû¢cÑZô Q H'Z":'v ï ß ô–`’e’KR/i t’t ô/™\f‘m–Ý‘ Ë Ë Ê YŠiŠ#Jª2Qù‘òkåS•LeSmUýÞ' ψ> ûÜŽ Æ¢ D߈áÅhcVÆÔÅrc Ç®ˆ

ŒÓÆ Š _ WBIÂg Ä

Õ*õ ê ES 9‘ä™40iqÒ É ä¢äMÉ

)Ò” Sö¦RSû¥ÎJ Ö=M ï } öc Ëé ßõôˆtKzm )£oÆœŒkýCú úïÌ ™i™s2 È

Ë ™õÕ Ú€¬ K üœ f Î>œã•3,gcΣÜÄÜ W ÜŸçž74oCÞã MþìüºA A ú~pÀ`Ãà]CèCò ¬

òð wæ ss tèÄ Þ

{ òÝ£ï g ï aîà Ã

§ Ï qø

m¦v•öaAZÁÒ Z W Áfc

c

g Þ.Š)šSt§8®x~ñ]ƒÚ Øp $µdyÉã ™#Ö h4æ ”2J î6yšF š{ +ͧËz M 9odƒ¥Ÿe kÝeó ©ãöpû {}ylù’ò' y Û*9•¦ÊãU USªn J õéû” uïï

8zÌèú >Xù!òaÁ û?

úhüG7?Nùxý Ö cþ=V8vöØ?Çå «

ß}üÇãoLH™ i¢ÛDËÄ “úLZ>™2Ù0ùÄ ñ”ES^Vë« M N ?õÅ4Ý cÿBÿµð_ Ó

§Ÿ l&m¦iæ…Yq ÖÏæÌ 5ûÆœŒ95s s«çþ9oØ £ó%ó p ¢àE3 X\ øü’Ä%[–v[:eéãOôŸœY lóòîË Â âÒÊ”•5«BWÍ_M[] úç5yk ªøtÃÚ€µS þµÎ ®n}öúƒ ä 6lì qÆ&Ò&û¦;Ÿ

ýìÔçšÏwmŽÜ r ï–©_€/ì_üòåð//lí uÿ6Å ÍÛC /Ýáµ£º ©©ªiØY n à]§w Ý OíŽ ¢ Z uà K ñùfÆ ¬oÇ Û gÔž {ËöÞÝW ïÆþaû tàÜÁ O êwèÈwÉß

8œpxÏ‘ #_ U

Ý}Lqlç ïkŽK ïø ôß;NÈNÔœ”ŸÜuJyªötôéoÏÄ ÙwVsö»siç ?ßÿüé

/\º8ôbÝ%ý¥Û ï_) òüêÇ ª ðøaþ Ý~\õ? þgK ¬î zMýñë9 ÞÐÝøõ'ëO/nŽÿÙõçù zÞÚp[tûë;ÉwNýòÎ/7 -ûõùÝ q~[z/üÞößã ?Þ0 áæ}ËýÆ?¦=ð îOÉŸû f=üñQé£ç «Ÿø?YÿTñôð üg žW XøW j_ö{y ÍÅLñ ùb&äí ©µ‘[Z;>Ò–ó– ÍÅLœŽ 3Ác- ‘ÈmN:t Ja’Y 2 Üz- Q)d: 0 ~1 !S 2 ˆDcÚ ™Â zÒ é^<À@ DA>Ì Ú`q ì‘cü

f… W~Ù ü ÕçÈÆÞŸ J“kMJ–§è æå lÝ æú úq 9ã ÕÛ œ ÑKQøÀ T¥¦õ… µ¢bCIyEeÕ 'MžR=wÞü

-^óéÚuë7lÜ £fç®Ýµ }wøÈÑcçÎ_ xéò•Ÿnþ ëö _þ øèñ“§Ï8xÈøENT

…B£QKaÈ J žW ºHë=’‘8&h–OöÊ _1óËà}§Õ– .õc%! sütšû« JýseIú0–uÜœd ï@Ìž øA € k ã7:Ís\é ž’_ h Õ©õR©ÔAÅ ßuäÒí'Ê Á ª) 6ì>zùÎÓ Uß!%£ª o¬=vå gíï~º\ lYuõÔÀœœ™/¥g/oÙ>£çŒé KØåÇ g¥ÿX <û É æšOß ö4Ôò Mðô nÍ ÆÕ> Öxù PK ĵ E SU PK ë ÂL Content_Types].xmlÅ•ËNÃ0 E € ˆ E Û. BM»à å \g’ ø%{ZÚ g’” ªD ÈÎõÜ{ü’ «ƒÑÉ BTÎfl–NY Vº\Ù2coë§É-K"

í,dì W õÑCL ØÆŒUˆþŽó(+0"¦Îƒ%¥pÁ n( ò]”ÀçÓé

Î"Xœ`íÁ ÄNcrßþ 3& J

$.Nf,y< ØbÖ}>P§L õPþ(Ùúr ä{ÔÞægü 7cb g"5Ö / AåpQ +

%!wrg $EZGh ^EÀgaÈ óFj ô Y ûà$ÄH[ot ‘Z ãK

ÁîÌ µû :yTˆN1BÙ~ nÈ y ÅF œ N Cè'hµù?ç )ð aèJ4ÚÈgÀáÐô[mÜéÿžßm?o ˆå'PK ÀŠpÚY PK ë ÂL'0,Q word/theme/_rels/theme1.xml.relsPK ë ÂL G”ÿn word/header1.xmlPK ë ÂL_ o word/header2.xmlPK ë ÂL}R È word/footer1.xmlPK ë ÂLûGË Ä d word/footer2.xmlPK ë ÂL §qš 2 f word/numbering.xmlPK ë ÂL

Ý

word/settings.xmlPK ë ÂL ú word/fontTable.xmlPK ë ÂL µ8é Yº word/styles.xmlPK ë ÂL4 ƒŒ þ word/document.xmlPK ë ÂL º¬ûy ï word/_rels/document.xml.relsPK ë ÂL-hÏ

Ñ= _rels/.relsPK ë ÂL ] U Æ word/theme/theme1.xmlPK ë ÂL ĵ E SU E word/media/image1.jpgPK ë ÂLÀŠpÚY Content_Types].xmlPK ËContact this candidate