Resume

Sign in

BE Aeronautical, Nebosh, Iosh

Location:
Thrissur, Kerala, India
Posted:
November 04, 2018

Contact this candidate

Resume:

PK YâL word/numbering.xmlÝXËŽÚ* ý þC š*BŒ ZU ÒL?ÀqLb C ¢»v E ý¬ù’:O S •Š

–ïã\ûÜ ®o 9 ÖD •Â ˆÀ2 "òíO ÎØ ñí- ûfúæz3 ) ˆ2v– 0áØ c “ ã Ž GЕ F ’Š#m *r8R iÒÁ’'HÓ€2ª NßuGv #};UbRBt8ÅJ \éÌe"W+ŠI T ªMÜÂåVâ” óˆŽ"ÌœA

ˆi Í(ã

dý K¬9«ì6I h B Ã3gE Ta Fz[(kÄžÛ À ¢öhs ý ÕI8¢¢ ɪ£ TÇîšØ%i9Ôî µ9H ú@ …Ôö S #ø îŸÐVUÜ@0^:UuA c t ÀŽA pŽÄ ÕÅ F Ê R )ÄwE

e ç6Êå.F Ù E§ U2Mì ÖË w e [3£¢fñm7 a ËŒœi1Ê cD ãxO kÕÓ µü=® Œ¬Jóä£Ê *B£ËÄ& ëš º™ÄHDùP

º^fìÔÖª\ RhÈ. Rß^J ÀºÛò@2ÈP0 ô (zA

Ï ü 3?vÐàƒV{ ØÃçJÐ *É š2óŠè D n~O'ç®™šÞé ÆóÜ Ä Fn«ÄÌeª(QÖ’lª”4D»d4 e žKO¥®ÿ

Uýõç äõ{£ãÈû U} ©ƒW õÛ ƒI

/™Tï Mn ž¥É Aÿ’ëqt–&7Ïÿ%“zu

ù ý_M>>K“

{tœ O ÿÝ} ì},ì íä–ÕZüÃ1ý PK 9ÝIDµ PK YâL word/settings.xml¥UÛŽ 0 ý þ ò{Âe i…–ìCWm ºOÙ~À` â l Íß ¬TÑô ûœ™s a4<=ÿ <ê LÉ ¥Û ETbE ¬

ôëíÛæ

Š¬ I€+I

t õ ¥Îù( y is

Ô8§ó8 ìVi*=Y)#Àù«©c æÔê

VBƒc%ãÌ ã,Iöh’Q j Ì Ø(«*7 䪪 ¦Ó#d 5 cÊ Â Ò] cC AIÛ0mƒš WÍ“M éþö à!® k܈ Þ7ZðÑ W h£0µÖ£/#9+¦ÉŠ sÆš ®=C% œe á š Þ{jÚEjy d ~ Ò€9 ¬ îèçû ÍVMñ Ïr ™ ò Ü€qA€ß£À >Qò d ó0“zÕ8ß( µ ©ý 7ãrl@ÓE þ?µïFµ

ü 7( Né Ï;ð3ô9KP<ÐãŽYNÇq_… t üQ ðs{µŽ Õ ÒÁ2 òäæ8$ÑWÐz -ë @œÕ K }çoÄ ÃË Ë.\6r

`ì Œ ž

– ì]ÜCÀ l Ý = ìqÁö Û XsÖÔp&O

á8à•â\õ”üXø ÐÔ ð 8ü PK ñâö h PK YâL word/fontTable.xml¥”Án£0 Ÿ ï€ O =T+TÒC«Í¥êaÓ}€ 1`ÕöX3&4o_Ó Ù¦ÑŠÍž ù=ß? ÿòýû5É^ kt…X-3 Ô®.Äï Ÿ "á ® ƒN â X<¬oî» B 8 åŽs+

Ñ àó4eÙ(

D

!.©N-Ð[ë wÚèpHo ìN ,DK.

«%!c ú’ «JK5 Æ

šã{,yBÙZå§cJÊÄ Ðq£= 4{--ŠÍ Ùÿí {kÆ} ŸãV tñ.¬9 uH¥'”Š9þ}:Š q•Í æ ðÕsìÄ v ¦OÆ hò^FïahŸ ÓAN `3§‘£ô¬w tøÞ \1Ï?ë ž•â3B¬

-M 0 Ì5 ƒòM• àö0… ¬gÅùŒTj ì) üO7»ÊÎâ mÀ« þ?Ú õb= >I ; 1z Ú*N^T üB

N ßvlT<«

ÊsË ˆƒ@W^ ^0` ÇÉö`whøžGlI+êÛêÕtx1 PK eÙ2 Ÿ s PK YâL word/styles.xmlíZmsÛ( þ þîø%®“ñÔí Î éŒ/ IÒûŽ%dqA 7ýõ žüÒÆÓÖ_,vÙ ž]V» o G”,úã Q I@CD6 þç ƒË~

@B þ3äý oþx sñŒ!ïIyÂçI èÇB óá 1L Q l3L {ÌÒA F çád4šõ ºègŒÌ ŠA F9 Ó(B 4 V u 7 ¦A–@"ôˆC œ %<F) Ú’}µIfl•<}k O ý i ÑB Ò Î ÚR ¦Œ sI ΙNãxÔ @¥ÂIt™BuL;“ âÔ( ð ÏäØ 4 ªXH Ç VhÍ {®Ï ì gY>E ØÓ ¥DÆœCî£"ˆ V ÞG ¦Á# çÌá šB 6 $…“ò yîr ƒ Ú6 iûÀh–ößÈð Òà F à «&ûÄLÓ ôß{J ïmç ú ë n{w4 ÒîÛyÀ É pqÅ hdÆW 7h ª! ’ÿ 7 ò6òÚ AÊ}º`è zÄ€bÊ MÿLï ZÊ’û Ì ˆ ݦ[ Jb LÐ í ` XÞG

Ä F bykÀ!FV dc9 >ß+òÐ`>ô-‘ú-õ az

o Š ’ãøØlQH KiJF e sVú.Ô M% § €JL= 5 9 ÙÃHtë ¦BÐ [_ 6qWµPl õu Ò m@$ 3

Pnv;Œ ¢ò Ë04 sw%j Ð+3Ï b\¬

ç DH;f ß»ÁË–û Ò®É8JÙ5 µ

Ó

)-žS9^

Ki¬ÁR¬ ᢠ«Â V 0 T~ HÜ^"y§ l-ZW/À Êê Eé _ ìÝv ¥y 7 l«®8Î =ãêj MY (¥J{©LoÙnã QÙ BÍeC ì 3JÁa d& ÈL 2µ@4nÙa •-v>kÙW5P b òù¬ rN; ÅóV ÏO

ÅÉåá( »ê (N[Qœ 4ŠÓ*Šm1 s Q ÕŠâ« Cqr '

(NŽ€â¬ ÅÙ 8: Š£ G ø€ ç ÞæšúÂð ' ü¦Gˆˆ

^xq šuû v IÍÿ ÊœJ®ÈË c xÄ ßëzÕ£š¥ó,M Ò ç4

ß<ÿ

{hŠ•* ü x) rY Æ.

6”j.\tÓò*

F êlÉ%CbÅ

ΓÔÑ‘eËâ%çÒL i žpe©53oÝ mA RŽÊ# v æ Ú "9á"a ¥ÞÿT _ Á ®Ã” k Ê’ ÁýUµ ÎKH+ TP 98 >ª ˆïáÌå ÿ'õí¦tï ólõÜÉ Õa ä{ â ¦4þd ^ lÕ Ütê ^=Ý æÕ ÊŽèã; ò ðß

^Ù_E ,ùû• Càô% 5Î ê']šùQc»•JÏ4 _€ë ÿ J ÍÑåVapÙØÃ

Y ê J ÕI

Ý Û

É’5dú ª ÚÓô 7mAÿ YöÚ …- M š2¥Zd«… Bô

î ' î Ÿ5 Œ O_s

®^ýfdê (u hës v rOy I G £ Þ ªàï} «¦è ç S õX ÖQ ÎÚ¥i åüî»)k ü$rÔ WÅ ö §Ùu[”…_ 8 zî 3Ä2 ê ŽÓôJm/ÇÊvòtüÊ•Z3üê [C^ kX Ô_ Ææ 4• ;W¬á© ÅùB UÅ/ šƒöÒÍ l\̺ qð1ZëG ?2µô? Z ŒÖ uú$ªÔ

e); g»\’ýT§Ó ÙZ4^;9Æ. ê >hðÝé lƒ€u§R À D4nd)ùžóæZÉëfúç{Ñ !o \ûÛ'þæ?PK HEOëP PK YâL word/document.xmlí]Ývâ6 ƒŽo ÈÏ&á”mÙ$»Ën’M!ÛûÁ–mmdË•d( êkôõú$•ä I)d

Á9g ÖÈ I3ߌä‘,~úù æ cµ š Â Í z

ëëýûý3

cM ûÃOã Ãì8À DŠC(Ú Ý v£!l X C•é2 €TIî5 à q o I 9i 6 o¬”

ëX1 Û) ý€Øœ æJ] Í\ Ø8 d%ø2õ&E.Ó SÕ

ŸD"ã Êô3&£E 4{n -S Ãa¬Ô Ð ¢1ãNÄ™ …PÔË$3çØj.!@Í"/ L µ$ æl48æ åu ºS VÓŽLe!è2

I ®É Ÿ<m @ž å# Šç8 R2æ9 _ÂÂö ËŒ } Êì ì\@8 ÌŽ œç89 < Á b%Í šsp ø á)7ïû }à,Ž¬ Ê

™3Ñ ÛÊ 9ýŽÕLÿ¬”t éSâÝSRÿ » SùLÎ

Ÿ!šêî Ø,”ø

D ÐÕY

ÿÍÎ ò 'Tž æïUi a Ò ®c!9 1 Ù ýn(fJ Îà úÅŸ á8§\ˆyZœ h)Nˆj8 ]J 0Ë À v¢‘K / ö3Jy*Ò

H¥5/•£Ã§RÉh«KE5^ÒG häÝ2#d q,0 aëíÅ ~ wñõº{ƒ~ëÝw t ™”+VªÿÑ Æò Ñú€ E èuÿ ÙA%à9ïz_

[óÎneÍ oº ßýÔ ÝQåôMæÒE; µ

Qÿ ªæô (ÆŠâÇ G xš ç 5®k\ÏÏÄ”xÀ–è–m

àE jXÿ Û^ ^Õ«

Ù Ï[û jýÊÍ;=yÓjžž© £ÂóÑu ÊÎaa f >Ï 6èGž

G¬Œè/ÃoØ–d + è…JÚ¬RªŒõÍÅ ª5Ü3$0~@€l (Å §Å 1Aô’ ûêÕ õ Íbê á Ò= ƒ xÀ(Vdæ""‘Ë8’>FC, TÍÒ ÊÐ Æ= 0«MIÉ ’Š è “89&%

4ô eù ºxª«– ÿ c

[Ï zÆHÂP ì9Š]©

)uªâ'ÍL Ù£D©`ÜÖO©jÎô“.áB^ ˆ•ÚLYlªZ Èïžwm{¬ðµ dáAâ ^ä §Æ Þ 2:Ñ ÙrVýÚ«v ÍØ

ýªTO\’ wqü

ã !tDçЧòzÎüè3-0;j6 fÜôÁLœ:ÖIóxU

S3 FU \4Xo Þ 2+ üX FáH !úbÛq”9ï ôÍ Ô š Ô~µä¦ ã^u Ýà`ˆy “è…B Ä Œ ¥&WÏ”j Þx,à

Ø>¦Ì@Ö è0æZLjXèb® ªÐk+ ºœ è–1 SÔ ô5$fO»œì Ï Nà z ØZp í ÛÐ Ušu Ü?ã iBõC ÜAŸ1

%r /4Ùµ ^H+WxðUÖ _+þ ºÿ’\Í _IcÞ ’êÅò ê ÒÞC ŒQõ?Ð ÌQ ˆÃ4êž t ÁQ tŸDèw

– “j ÇõRQ¥

VäÖ)rý äE \ žù 0£Õz š^ xõ è É ÍM ùŽ3 PÜÞÅ ñt7

j41ßZ«Ä »Œã,UàF•MØÄ Ù@áëõ ä87; ÿ}ÝÊàZ

Ô o “ jj{/5ž }Ìÿùëo ™þVšú

úTÛymç¥ sÑv úù µ;aæ Ç V«Ñ í ó’ h; N Þó$AÆb§ ó 7Ö6^ÛxÉ \ü;z ‘È j bå©ô3 àœ…P•Üæ=2 wõÜ ö ¥ sÑþà B/

ô9dãç Áb p¥ÆM"ü v è BÍ&ð 0Qÿvòð¬mô

à ÚK vY~ r BDŒKt 6å N& ÙôT ÔT 9i-âØ© þÑÉÑùió¬BƒA ö PPkVz G Ù 3 Oõã3G š'Ge êM)µ"kEÖŠ¬ÄT Ìñ\à r MAÝJ ù¬ l ˆ É/]è}Ç áP

0" I cózc3Î Ê ôü.aNî

&èA RìxÉsCÕlìVs òVƒ ÄÞ§ÖPEÜÊ

U vmÛë{c =Àªz¬ÍuáöŒe ]nà Ì<bWýßö j y íV Õ«7gGæœÏ ºo 7Ï“^FÞ

èÖ% …v¬ s* dQ~Ÿ pœÄa9ñü™ o 0ëX§ &é2& dÊÿ6 î' V™B Óó V6 kL òðí PK Q 7q PK YâL word/_rels/document.xml.rels ’MjÃ0 …OÐ;ˆÙ Ó J œM d[Ü (òø Z#!MJ}ûŠ Ó… ï yï 1ëÍ

Ä7 Ø;RPd9 $ãêžZ ŸÕîñ

DdMµ lÊ õ šÓLìz E

cöïRFÓ Õ1s ) 4.XÍI Vzm t r•ç 2L3 É ûZAØ O ªÑã ]Óô Î - ß ôaÀ ªC ¬àbe)

ä}ˆÕ ÓïÆ+ÃÙ™CxY Ç Wÿ d=

í CÚøJp æ Š%!8ÍNîà$ÿÌâÌ oŽ ü PK J »ð PK YâL

_rels/.rels Ï; Â0 à p È;MË€ jÒ !uEå Q⦠ÍCIxôöd` ÄÀhû g í v&7ŒÉxÇ ©j è WÆi çá Þ IY8%fï Á : jO8 \vÒdB" q Á”sØSšä V Ê te2úhE.eÔ4 y 馮 4 À?LÒ+ W

a ø íÇÑH<xyµèò _ 13 û zµ«Â å-ýx‘? PK -hÏ PK YâL word/theme/theme1.xmlíYKoÛ6 Øw toeÙVê uŠØ Û M $n i –ØP¢@ÒI Ú〠úa Øm a[ Ø¥û4Ù:l

РΣM 6Iýþï Iùò•Ãˆ åqÛr.Ö,Db û4 ÚÖíAÿBËBRáØÇŒÇ mMˆ øÁe ¦B ô \Ãm+T*Y méÁ2– yBbx6â"Â

oÄìz bG Æ Šq lo FÔ#h Ö§Ì{ b%Ó SdX ÏI äDv™@û µ- ãóƒ 9T bX*xÐ jÙÇ /Û% SKh5º~ö)è

žÑ `X :ýæê¥Í’ =ç ˆëõzÝžSòË ØóÀRg Ûì œÎ”§ Ê 5 Ö¬â5þ üj§ÓqW+øÆ ß\À j+Í z ßœáÝEý; ÝîJ ïÎð+

øþ¥Õ•f Ÿ BFã t Ï22%dÄÙ5# ðÖ4 f([Ë®œ>VËr- è

.V4Fj’ ö ÅŒ M à5 µ'ù RYHz &ªm}œ` ˆ äå _>{ Žî?=ºÿËу G 6P]Ãq S øþ ŠþzòÝ _™ñRÇÿþÓg ýú¥ tàó ÿñôñóo>ÿó ø ÀC

> ‘è&9 à ÈPœ b bªSlÄ Ä1Ni èž

+è Ì U Þ Ð LÀ«ã{ …wC1VÔ F à ç¬Ã…Ѧë©,Ý

ã80

c

ƒñ Ivw. q LM Í ä8 1Q(}Æ 1 Ý¥ â -ê .ùH » u05ºd@ ÊLt F IAˆwÅ7[wP 3 ûM _EBU`fbIXÅ WñXáÈ 1Ž Ž UhRrw" ŠÃ¥ H qÔó ”&š[bRQ sØ Ø$ª ä

Ì ŽÜä{Ý G Qg :ö ŠÑ6WF%xµBÒ9Ä ÇKÃ} u Ú MƒÐœ é“ 0• áÕzœ &qÑá ñq Ï»qC« þí£ÿQËÞ ' jf Q/ÃÍ ç û»ó& ÇÛ

â}s~ßœßÅæ ¬žÏ %Ϻ 36ÑÒS ˆ2 «&ŒÜ Yÿ–`žß Ål ü$ a!®

ÎÆHpõ Uánˆ ãd Y $J µ”wv?¥`s æN/•€Æj ûùrC l–l Y uA ”Ái…5. ž0' žRšãš¥ ÇJ 5oBÝ œ JpVê hH ̈Ÿú=g0

Ë ‘SÓb bŸ –5ûœÆ ñ ÎÇɵ 'Û ÕÄâê

U îZÈÃIÛ Ái Q üdÚi0

â å©ÜÀ“kqÎâUsV95w™Á j Ë0§Ê M_¥Ä3ýën3õÃù `h&§Ó¢ÑrþC-ìùВшxjÉÊlZ<ãcEÄnè !

z7óìò© N_ŸN äv H já µ1ÿʦ Ì’ ÙÞÒbŸÃ q©C6ÓÔ èþŠ¦4ÎÑ Ý5%Í\8Ÿ6üìÒ » À(ÍÑ Å…

9t _À ŸÉ Eª bé

èTW ?ë[9 É Ú

!Ûª ó fN]ß §ŒŠ>Sª+“üwHö Õ»’Úo pÚM

Gd ù Ù¦ê ý øàÒ ¥ g& y–Í ©5}m+X}= N kâêf ëîÒ g~«Mà– Ò/hÜTxlv<

ð

ˆ>* y x U”_ 8 [šq)« ë ÔZ ïó<;jÎn,qöñâ^ÝÙ®Á îñ® KÔÖî!Ùlá 7áz3fùŠL Efð û“bÈdÞ rGL[: wÈ Qÿp Ö9 ÿô” ùN. µ $lœLXàg HI ÞñJâì gbÀf’s å E–žbñë ì Ê ]fÌÞÓºì z ©Ãã]VxÊ6% 9T w§ ]AþÚ ”]ÿ PK !Z Û

PK YâL Content_Types].xmlµ“MnÂ0 …OÐ;DÞVÄÐEUU ýY ]Ð Î ¬úOž Âí; cÙy3ï}vìñtã] ÆL6 J Ê *0 XÛ Ôçìuð

b 5 R[$5 ÜŒgÛ THs J-™Ó£Öd–è Ê 0ˆÒÄì e ù ê»áð õP“ñ36 r\<í Ö• ”œ5ÀÂ¥ÅL w íZÿ o

ê# Á Ìèº ZÚD Ç ¢R ð.'“m ÿŠˆMc

ÖÑ ß1 )GƒDr Þ• Ì2Û§~@æ7ðb«ÛJ}PËý&/ Àò_ðt\'íÆÑ%# í:¬ü ÌOsôòU!zŃ

§Aú’kr o

ž» vÕøF f0wgîD/ t Ú'?PK 0 PK YâL9ÝIDµ word/numbering.xmlPK YâL™ ñâö h õ word/settings.xmlPK YâLeÙ2 Ÿ s word/fontTable.xmlPK YâLHEOëP word/styles.xmlPK YâLQ 7q

word/document.xmlPK YâLJ »ð word/_rels/document.xml.relsPK YâL-hÏ

_rels/.relsPK YâL!Z Û

word/theme/theme1.xmlPK YâL 0 Content_Types].xmlPK BContact this candidate