Resume

Sign in

C Microsoft Office

Location:
Muscat, Oman
Salary:
480 omr
Posted:
October 31, 2018

Contact this candidate

Resume:

ÐÏ à á þÿ þÿÿÿ þÿÿÿ O ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿR o o t E n t r y ÿÿÿÿÿÿÿÿ ò Á 1 T a b l e ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ W o r d D o c u m e n t ÿÿÿÿ

S u m m a r y I n f o r m a t i o n ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ D o c u m e n t S u m m a r y I n f o r m a t i o n 8 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ F ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

D @ñÿ D N o r m a l

1$ 4 KH PJ mH nH ÿÿÿÿ ÿÿ È T

º R$ L ö R ö â À

œ

Ô è

Ä L T L

Æ L E m X ÿ œ b ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ b ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ G b ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ G™b ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ F Ð þ^ Ð þCJ OJ PJ QJ o ð Ð þ^ Ð þCJ OJ PJ QJ o ð 6 þ^ 6 þCJ OJ PJ QJ o ð CJ OJ PJ QJ o p þ^ p þCJ OJ PJ QJ o

Lÿ^ @

` LÿCJ OJ PJ QJ o þ þCJ OJ PJ QJ o à þ^ à þCJ OJ PJ QJ o Lÿ LÿCJ OJ PJ QJ o þ þCJ OJ PJ QJ o P þ^ P þCJ OJ PJ QJ o Lÿ^ ` LÿCJ OJ PJ QJ o b”\ÿÿ ÿÿ b”\ÿÿ ÿÿ b”\ÿÿ ÿÿ b”\ÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ P i T i m e s N e w R o m a n G G R G i S y m b o l G G R G i A r i a l G G R G i A r i a l U n i c o d e M S G G R G i C o u r i e r N e w G G R G i W i n g d i n g s G G R G X Ð h

2 3 ! 0

0

0 0 0 0 ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ=ÿ]ÿàÿ 0

0 0 0 0 0 ÿ ÿ;ÿ[ÿæÿ Á ì¥Á M R L bjbj'2'2 EX EX ÿÿ ÿÿ ÿÿ l Ú

Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ò ô

ö ö Ð Ð 0 È n T Ð n  ٠C U R R I C U L A M V I T E

F r o m : R I J U M . J

C O M P O S I T E P I P E S I N D U S T R I E S L L C

P B - 3 0

P C - 3 2 7

S U L T A N A T E O F O M A N

G S M : + 9 6 8 9 8 8 5 1 3 0 9

E . m a i l - r i j u m k 2 8 @ g m a i l . c o m

O b j e c t i v e s

A s p i r e t o w o r k w i t h a n o r g a n i z a t i o n w h e r e t h e e n v i r o n m e n t f o s t e r s c o n t i n u a l l e a r n i n g a n d w h e r e I c a n p r o v e m y a b i l i t y a n d s k i l l s t o g i v e a p r o f i l e o u t c o m e t o t h e o r g a n i z a t i o n

T E C H N I C A L Q U A L I F I C A T I O N

B a s i c

Q u a l i f i c a t i o n

I n s t i t u t i o n

B o a r d / U n i v e r s i t y

Q u a l i f i c a t i o n D a t e

E L E C T R I C I A N

( N C V T S T . j o h n, s i n d u s t r i a l

T r a i n i n g c e n t e r N a t i o n a l c o u n c i l f o r v o c a t i o n a l t r a i n i n g g o v e r n m e n t o f I n d i a

N o v e m b e r 1 9 9 9

E D U C A T I O N A L Q U A L I F I C A T I O N

B a s i c

Q u a l i f i c a t i o n I n s t i t u t i o n B o a r d / U n i v e r s i t y Q u a l i f i c a t i o n D a t e

S . S . L . C

S t . j o h n B a p t i s t h i g h s c h o o l n e d u m k u n n a m B o a r d o f p u b l i c

E x a m i n a t i o n K e r a l a

1 9 9 4

P r e - d e g r e e M a h a t m a

G a n d h i u n i v e r s i t y

k o t t a y a m B o a r d o f h i g h e r

e x a m i n a t i o n

1 9 9 6

A d d i t i o n a l Q u a l i f i c a t i o n

S u c c e s s f u l l y c o m p l e t e d t h e c o u r s e o f F i r e w a r d e n f r o m N a t i o n a l T r a i n i n g I n s t i t u t e

V a l i d o m a n d r i v i n g l i c e n c e

W O R K E X P E R I E N C E 1 3 y e a r s

I w o r k e d c o m p o s i t e p i p e i n d u s t r y l l c f r o m 0 3 / 0 1 / 2 0 0 9 t o t i l l d a t e a s a S E N I O R M A I N T E N C E E L E C T R I C I A N .

D U T I E S A N D R E S P O S I B I L I T E S

I n s t a l l a t i o n a n d c o m m i s s i o n i n g o f n e w m a c h i n e r i e s

t r o u b l e s h o o t i n g o f C N C w i n d i n g m a c h i n e s, g a s f i r e d o v e n s, o v e r h e a d c r a n e s, p i p e c a l i b r a t i o n m e c h i n e e t c

w i r i n g o f c o n t r o l p a n e l s a s p e r d r a w i n g s

P r e p a r e t i m e l y r e p o r t s o n a c t i v i t i e s a n d, P r e v e n t i v e M a i n t e n a n c e R e c o r d s, & o t h e r s u p p o r t d o c u m e n t s a s r e q u i r e d

W O R K K N O W L E D G E

M a i n t e n c e a n d t r o u b l e s h o o t i n g o f a l l k i n d o f c o n t r o l p a n e l s .

I n s t a l l a t i o n a n d m a i n t e n c e o f G R E w i n d i n g m a c h i n e s P L C O p e r a t e d p a n e l s

T e r m i n a t i o n o f a l l t y p e m o t o r s l i k e s i n g l e, t h r e e p h a s e a n d d u e l s p e e d

F o r k l i f t O p e r a t i o n { l o a d i n g, u n l o a d i n g a n d s h i f t i n g o f m a t e r i a l s

C a p a b l e f o r o p e r a t i n g O v e r h e a d C r a n e s .

C a p a b l e f o r o p e r a t i n g p l a s t i c r o t o m o l d i n g a n d s h u t t l e m a c h i n e s

I n s t a l l a t i o n a n d c o m m i s s i o n i n g o f g a s a n d d i e s e l f i r e d b o i l e r s

I n s t a l l a t i o n a n d m a i n t e n c e o f p l a s t i c r o t o m o l d i n g a n d s h u t t l e m a c h i n e s

1 W o r k e d a t C H A C K A N V E G O I L S L I M I T E D a s a n I N D U S T R I A L

E L E C T R I C I A N f r o m 0 2 - 0 8 - 1 9 9 9 t o 2 1 - 0 8 - 2 0 0 4 . ( 5 y e a r s )

w o r k e d a t S U N S E E D O I L L I M I E D M A L A W I ( C e n t r a l A f r i c a ) a s a n I N D U S T R I A L E L E C T R I C I A N f o r t h e p e r i o d f r o m 0 2 - 0 9 - 2 0 0 4 t o 0 1 - 1 1 - 2 0 0 5 ( 1 y e a r

3 . w o r k e d w i t h C O T T O R P L A N T I N T E R N A T I O N A L M U M B A I a s P R O J E C T E L E C T R I C I A N f r o m 0 7 - 1 1 - 2 0 0 5 t o 1 5 - 1 0 - 2 0 0 6 1 y e a r )

4 . I w o r k e d a t D A R W I S H P O L I C O N L L C ( M H D g r o u p

o f c o m p a n i e s ) a s a m a i n t e n c e i n c h a r g e / E l e c t r i c i a n, f r o m 3 1 - 1 0 - 2 0 0 6 t o 0 8 - 1 1 - 2 0 0 8 2 y e a r s )

P e r s o n a l D e t a i l s

N a m e R i j u M J

S e x M a l e

D a t e o f b i r t h 2 8 / 0 5 / 1 9 7 9

N a t i o n a l i t y I n d i a n

R e l i g i o n C h r i s t i a n

M a r i t a l S t a t u s M a r r i e d

L a n g u a g e s s p o k e n E n g l i s h, H i n d i a n d M a l a y a l a m

P a s s p o r t N u m b e r k 0 7 5 6 4 7 2

D a t e o f I s s u e 2 9 / 0 1 / 2 0 1 2

D a t e o f E x p i r y 2 8 / 0 1 / 2 0 2 2

P l a c e o f i s s u e M u s c a t

O c c u p a t i o n I n d u s t r i a l M a i n t e n c e E l e c t r i c i a n

P r e s e n t A d d r e s s C o m p o s i t e P i p e s I n d u s t r y L L C

P o s t a l C o d e 3 2 7

P . O B o x 3 0

S o h a r

S u l t a n a t e o f O m a n

P e r m a n e n t A d d r e s s M a n n e d u p p a n k u z h i y i l H o u s e

N e d u m a n n y P o s t

K o t t a y a m D i s t

K e r a l a

C o n t a c t d e t a i l s 0 0 9 6 8 - 9 8 8 5 1 3 0 9 ( G S M ) O M A N

0 0 9 6 8 - 9 8 6 9 9 7 3 3

0 0 9 1 4 8 1 - 2 4 1 5 0 4 7 ( l n d i a )

E - m a i l a d d r e s s H Y P E R L I N K " m a i l t o : r i j u m k 2 8 @ g m a i l . c o m " r i j u m k 2 8 @ g m a i l . c o m

D e c l a r a t i o n

I h e r e b y d e c l a r e t h a t a l l t h e i n f o r m a t i o n g i v e n i n t h i s C u r r i c u l u m V i t a e a n d a f a i r r e f l e c t i o n o f m y a b i l i t i e s

P L A C E : S O H A R

R I J U

æ è b ô ö Æ Ê à â ü þ P R T È õëâÙâÙâÙâÙâÙâÙâÐÆ ª Ð Ð t} t} t} tk OJ PJ QJ CJ OJ PJ QJ CJ OJ PJ QJ CJ OJ PJ QJ CJ OJ PJ QJ CJ OJ PJ QJ CJ OJ PJ QJ CJ OJ PJ QJ CJ OJ PJ QJ CJ 5 OJ PJ QJ CJ 5 OJ PJ QJ CJ OJ PJ QJ CJ OJ PJ QJ CJ OJ PJ QJ CJ OJ PJ QJ CJ OJ PJ QJ CJ è ö ï á Ó Å m

dð 1$ 4

dð 1$ 4

dð 1$ 4

Æ dð 1$ 4

dð 1$ 4

dð 1$ 4

dð 1$ 4

dð 1$ 4

dð 1$ 4

dð 1$ 4

`

è ö È Ê â þ R T Ê â ö B Þ à â

$

:

V

t

š

À

Â

Ä

ä

æ

t

œ

Â

Ä

æ

è

ê

* N l Ž ¬ ® Ô Ö Ø

®

ä

æ

è

ê

ì

ð ö 0 r Ä ª È Ê F Ú j ð Î Ò T V L N Æ eÈ Ê à â ô ö " @ B º Ü Þ à â

"

$

8

:

T

V

r

t

š

À

Â

Ä

â

ä

æ

r

t

š

œ

À

Â

Ä

ä

æ

è

ê

( * L N j l Œ Ž ª ¬ ® Ò Ô Ö Ø

T

î îåî îåîå îåÜÓÊÓÊÓî îåîåîåîåÜ î åîåî îå îåÜ îåî î îåî î å îåÜ Ê 5 OJ PJ QJ CJ 5 OJ PJ QJ CJ OJ PJ QJ CJ OJ PJ QJ CJ OJ PJ QJ CJ OJ PJ QJ CJ OJ PJ QJ CJ OJ PJ QJ CJ Cö È Ê â þ R õ ë Ý Ë Á m

dð 1$ 4$ If

dð 1$ 4$ If

dð 1$ 4$ If

dð 1$ 4$ If

dð 1$ 4$ If

dð 1$ 4$ If dð 1$ 4

Æ

dð 1$ 4

Lÿ dð 1$ 4 Lÿ dð 1$ 4 dð 1$ 4

Æ Ð Ò Ü

4 Ú J ì š! î º R# v Â# Ä T œ$ ž$ Ô$ H J& L L AT

¬

®

â

ì

ð

î ð ô ö ú 0 p r Â Ä ª Æ Ê D F Ø Ú h j î ð Ì Î Ð Ò L 6 Š º õìãìãÙÏÅãìãìãÙÏìãìãìã»ã»ãì ÅãÅãÅãÅãìãìãìãìãìãì ž ž ì • ž OJ PJ QJ CJ OJ PJ QJ CJ OJ PJ QJ CJ OJ PJ QJ CJ 5 OJ PJ QJ CJ OJ PJ QJ CJ OJ PJ QJ CJ OJ PJ QJ CJ OJ PJ QJ CJ OJ PJ QJ CJ 5 OJ PJ QJ CJ 9R T Ê â ö ñ ã x j N

dð 1$ 4$ If

dð 1$ 4$ If

dð 1$ 4$ If j If c ”9 Ö ÿ9 O Ó 2Ö

Ö ÿ ÿ ÿ ÿ Ö ÿ ÿ ÿ ÿ Ö ÿ ÿ ÿ ÿ

Ö ÿ ÿ ÿ ÿ

dð 1$ 4$ If

dð 1$ 4$ If º æ R V ˆ Ê Ö ü J N Ä Æ ê z Î Ð Ò Ú Ü

2 4 Ø Ú H J ê ì š! ì! î P# R# t# v# Ž À# Ä R$ õìãìõìõìãìõìãìÚìãÐÇ ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª OJ PJ QJ CJ OJ PJ QJ CJ OJ PJ QJ CJ OJ PJ QJ CJ OJ PJ QJ CJ OJ PJ QJ CJ OJ PJ QJ CJ OJ PJ QJ CJ OJ PJ QJ CJ OJ PJ QJ CJ ö B Þ à â ñ ã Õ Ç N D dð 1$ 4 j If c ”9 Ö ÿ9 O Ó 2Ö

Ö ÿ ÿ ÿ ÿ Ö ÿ ÿ ÿ ÿ Ö ÿ ÿ ÿ ÿ

Ö ÿ ÿ ÿ ÿ

dð 1$ 4$ If

dð 1$ 4$ If

dð 1$ 4$ If

dð 1$ 4$ If

dð 1$ 4$ If R$ T š$ ž$ Ò$ Ô$ F% H% H& L& Š& Œ& Ú& Ü

* J* L î î î î î î îáÖáËÁ î î î î î OJ PJ QJ CJ OJ PJ QJ CJ U OJ PJ QJ CJ ph ÿ OJ PJ QJ ph ÿ OJ PJ QJ U ph ÿ OJ PJ QJ OJ PJ QJ CJ OJ PJ QJ CJ !â

$

:

V

t

š

À

ñ ã Ù Ë

dð 1$ 4$ If

dð 1$ 4$ If

dð 1$ 4$ If

dð 1$ 4$ If

dð 1$ 4$ If dð 1$ 4

Æ Ð dð 1$ 4

Æ dð 1$ 4 À

Â

Ä

ä

æ

t

œ

x j N

dð 1$ 4$ If

dð 1$ 4$ If

dð 1$ 4$ If

dð 1$ 4$ If

dð 1$ 4$ If j If c Ö ÿì T Ö 2Ö

Ö ÿ ÿ ÿ ÿ Ö ÿ ÿ ÿ ÿ Ö ÿ ÿ ÿ ÿ

Ö ÿ ÿ ÿ ÿ œ

Â

Ä

æ

è

ê

ñ ã Õ j N

dð 1$ 4$ If

dð 1$ 4$ If j If c ”9 Ö ÿì T Ö 2Ö

Ö ÿ ÿ ÿ ÿ Ö ÿ ÿ ÿ ÿ Ö ÿ ÿ ÿ ÿ

Ö ÿ ÿ ÿ ÿ

dð 1$ 4$ If

dð 1$ 4$ If

dð 1$ 4$ If * N l Ž ¬ ® Ô ñ ã Õ Ç

dð 1$ 4$ If

dð 1$ 4$ If

dð 1$ 4$ If

dð 1$ 4$ If

dð 1$ 4$ If

dð 1$ 4$ If

dð 1$ 4$ If

dð 1$ 4$ If Ô Ö Ø

®

ä

æ

è

Š l X N D dð 1$ 4 dð 1$ 4

&

F Ð dð 1$ 4 Ð þ

&

F Ð dð 1$ 4 Ð þ dð 1$ 4 dð 1$ 4 j If c ”9 Ö ÿì T Ö 2Ö

Ö ÿ ÿ ÿ ÿ Ö ÿ ÿ ÿ ÿ Ö ÿ ÿ ÿ ÿ

Ö ÿ ÿ ÿ ÿ è

ê

ì

ð ö 0 r Ä õ ë á Í Ã s

&

F Ð dð 1$ 4 Ð þ

&

F Ð dð 1$ 4 Ð þ

&

F Ð dð 1$ 4 Ð þ dð 1$ 4 dð 1$ 4 dð 1$ 4 dð 1$ 4 dð 1$ 4 dð 1$ 4 dð 1$ 4 dð 1$ 4

Ä ª È Ê F Ú j ð ë Ý Ó É µ y e

&

F 6 dð 1$ 4 6 þ

&

F 6 dð 1$ 4 6 þ

&

F 6 dð 1$ 4 6 þ

&

F 6 dð 1$ 4 6 þ

&

F 6 dð 1$ 4 6 þ dð 1$ 4 dð 1$ 4

Æ Á dð 1$ 4

&

F Ð dð 1$ 4 Ð þ Î Ò T V L ë Ã µ j

Æ Ð Ð dð 1$ 4 Ð dð 1$ 4

&

F dð 1$ 4$ dð 1$ 4 dð 1$ 4

h dð 1$ 4 h

Î dð 1$ 4 Î

&

F 6 dð 1$ 4 6 þ

&

F 6 dð 1$ 4 6 þ

&

F 6 dð 1$ 4 6 þ

L N Æ Ð Ò õ ã Õ Ç o

Æ µÿ dð 1$ 4 dð 1$ 4 dð 1$ 4 dð 1$ 4

dð 1$ 4

dð 1$ 4

dð 1$ 4

dð 1$ 4

dð 1$ 4

Æ Ð Ð dð 1$ 4 Ð dð 1$ 4

Ü

4 Ú J ì š! î ñ ã Ù Ï Å µ s dð 1$ 4 dð 1$ 4

Æ µÿ dð 1$ 4

Æ dð 1$ 4

Æ dð 1$ 4

Æ dð 1$ 4 dð 1$ 4 dð 1$ 4 dð 1$ 4

Æ dð 1$ 4

Æ dð 1$ 4

º R# v Â# Ä T$ ñ ç Ý Ó É µ ƒ y dð 1$ 4 dð 1$ 4 dð 1$ 4 dð 1$ 4 dð 1$ 4 dð 1$ 4 dð 1$ 4 dð 1$ 4 dð 1$ 4 dð 1$ 4 dð 1$ 4 dð 1$ 4

Æ dð 1$ 4

T œ$ ž$ Ô$ H J& L õ ë á Í Ã q

Æ ˆ

dð 1$ 4

Æ ˆ

dð 1$ 4

Æ ˆ

dð 1$ 4

Æ dð 1$ 4 dð 1$ 4 dð 1$ 4 dð 1$ 4 dð 1$ 4 dð 1$ 4 dð 1$ 4 dð 1$ 4 dð 1$ 4 ï ß Ï µ ƒ y o dð 1$ 4 dð 1$ 4 dð 1$ 4 dð 1$ 4 dð 1$ 4 dð 1$ 4 dð 1$ 4 dð 1$ 4

Æ ˆ

dð 1$ 4

Æ ˆ

dð 1$ 4

Æ ˆ

dð 1$ 4

Æ ˆ

dð 1$ 4 L* õ ë á Í Ã

Æ ˆ

õ dð 1$ 4 dð 1$ 4 dð 1$ 4 dð 1$ 4 dð 1$ 4 dð 1$ 4 dð 1$ 4 dð 1$ 4 0 1 h 2P Ð/ à=! ì

# $ Ð Ð

0

P Ð þÿ à…ŸòùOh Ù0 Ä Ô à ì ü

8 D

P d l t ä From :Leena Mol Mathew riju Normal riju 49 Microsoft Office Word p Ì Ë ƒY\ Î Þ þÿ ÕÍÕœ ù®D ÕÍÕœ ù®D h p Œ

œ

ß ä cpi 3 æ

From :Leena Mol Mathew Title 8 _PID_HLINKS ä A l m a i l t o : r i j u m k 2 8 @ g m a i l . c o m þÿÿÿ þÿÿÿÿÿÿÿ

þÿÿÿ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 þÿÿÿ A B C D E þÿÿÿG H I J K L M N þÿÿÿP ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿContact this candidate