Resume

Sign in

C Word

Location:
Smithtown, New York, United States
Posted:
October 25, 2018

Contact this candidate

Resume:

PK *MM word/footer*.xmlí–ïnÚ* ÀŸ`ï€ò

*M P*ºV“ª©j» 8œ

ñêØÖÙ O HÄ w&gç ¥ l Wr–ŒN É %S ëYòëþòäk20 d BIœ%Oh’óù§ í4 4pÎÒLK6K

kõ4M

+ sª4J§Ì •`Ý”Öi ôPé ¦J

– àö)

_’€Q "9

ˆ“’3RFåÖ»LUžs á = OÜÆåB ªDiëˆ) pkPÒ \ H+ ¥9e 6 )E Ûê>Ñ2 ËD)š@[E™&ÅÐ ' h”-q4ìq€ ÑzôYÂaÌ l1 .: 6ö©

Fí6 ;

#ú, Q]ó qžûþš ªâ ÁyÙŠÚ < Á

â Pì %È

Åœ {•s ”qX 5ïÊìhØ 4îhë ªô®Ü'ÇÐö:pôù}€q ÌÝí§ Û©»4 ÛY2 Ÿ$ˆ.P Þ Ý hnè@8šL5 üÈ¢ttÙ,â üã QÿÄGë 7àc'i _s ¦#ßòLm JZR"ªF J Ëj¢U~ F CïæÇÏaP K íg RÖª Ÿ-ñuÑ v (û §»ý™"sÊœ

§…ʪ֔ jÈžçŠÎi H B >1Œàþê OÚÉm%0 k >Ž? àQï,ŒsNÆ^ ˆ æ’âòX kƒïgî7 gÕÔ ]:_Ÿi0ŒóY rE f ¦ Æ. a fÏ«9ÚNtÞ X îÖ Ä #dJ(j«mâ Áú9JÇã(Yš®¬jséÞB Y º n B=Ô Douð+ ~اÿ ñ Ùp ‘-Ý â

Ý?i ëÐVnW þÆsWyl Mh 6 Ìo Wß= 5{ƒjÐ߬6ìâ/F( Ä W‘ .ë_ ¦=ÿ PK Œ5

PK 4MM word/numbering.xmlíYYnÛ0 =Aï è?ÑbÙqŒÈA E ô 4E[D $eǧè_ µÚVšFfŒÈ j šá<’Ï3£Gùâò k Äœ… wêÚ b G -BûÛÃíÉØ 3 Úk$íËé Õ ¥t gi v¬T2q cD <å bÚ9ç ¥oÅÂ É ä4

Ï0Ájíø®; K Ú â b( äs•…Lø Ž!*/U h3o rÃaJ SùŒŽ@D 3 ãDVhÔ M;ã

dù M,)©Æ ’6 E ¬4Ï ˆ Á!’R[o

g è - Ì êˆ6KØ Z Õ0Yv4€ê OõÜ%i9Ôf i Âõ Ï ëç nÇ' U 7 t”JE 0 BU Ä pøˆ¢kÀ– NæhÑ* H

è&Iå^ ¬ç6Òå> Ú -Þ öQð4Ù U Þp ê fR Õ]J »O‘n¦ù $Ú…õ% ÝÜ¢Û©PÚ äL fzKkã £ ÐSíúýó{mÿ ++AórxòUd Ì"íËÌ = é¦ šÄ€-ò®žÝë N=X” [ΔÌö!Æ }Ç î “ÖýšÎ8‘

”/8 êJbð ; bò ÅJò%8ù®š yo' ïK™çŽÍ8»æ©ÀHXwhU Õ0mxj8J rã ~üÚ ÛëŒ tR þÐï5kA u8ðƒ^Ôá œ Ã`dØÛ µ êp vüw®Ãq'u8òúÖÙ

úª’õÿ+Ùv<kTN 6 Ù gÇžµ l B ïϦñ‘áØéìF òëŠN7ÿ Œ6 óè l t By œå ž= ÚÒÙ $?þ Ðê&tŽ{ö(jKç!ä ê4} q t> ý, ûlû õŽøßáÙÉG>

ó_ ó Ãœ ?

§ PK (ž z PK 4MM word/settings.xml¥•ÍnÛ0 ÇŸ`ï èžø£I6 uzX í žÒ= #É }A’ãåí'Ç–Õ @áf§H ’?Ò M?>ý q¢Æ2%K” R +Âd ßРDgjÑÓîËcWXêœ

O D sºH À®”¦Ò +e 8 5u"À [ ÄJhpìÀ8sç$OÓ- 1ªD ‘ňX

ªr}H ªŠa:þ 3'ï ò¬p+ t Œ Ü m î¥yc § â$xðëôœlÄ@ç -ø S h£0µÖ«Ïƒq"féŒ öˆ)bN 9C% œ0ýpÜ€¦Ü+Ÿ{lÚ öÂò9… ¦ßì`ÀœßW wôóm f ¦ø à£\k 0. ø= ®ð‘’ï O0

3©g ó

0

ˆ8 öSÿl–ÞŒË M# þ?ÚO£Z

Ç}} íÍ m> È `çW Ü Âaï”^tÅ ü ÍS”ôæaËÅÓ~Ø Á ü sµ _ 5l~q}Êä*'7û>ˆ €ÖCÚC •ˆ ºqYÏwþFüB \ u>Úò - l

`ì œ Q˃öÆï!h Q[ m

µMÐ6QÛ mÛkÍYSÙ<ú6 c WŠsÕQò+ÚßIc?ÂWj PK ö ê PK 4MM word/fontTable.xml¥”MNÃ0 …OÀ

"ïÛ ŠHY

ê¦p€©ã$ Ç ;

=.Í BXEÉø}o<~ñÝý VÑ^ “h2 c.M™ ç Ù- œ “ƒB#2v ŽÝ//îš @ã] äÆ¥šg¬òÞ¦qìx%4 9ZaB @Òàà z 팣 àåN*é ñe’Ü ƒ «É -b¦%'tXø£$Å NAc O’5òZ

ã? c *ô€ÆUÒºŽ¦§ÒB ê ûß6 ª[ Ø1n9A ÎB«“Qƒ”[B.œ

_ §bO xDôŠ1- õì:Ñ M 9&ã Ô{σw; Ô ‘a N iäTz ï &Ìó ÞÊQ ä PS

ù«ÈW`öÐ 9/GÅùŒ”K( ô R gqÙV`Å@+ÿG{$¬í O àâúo€Ë lï I

è þ è

I`ñ Ê =F[0.Ú ô •ûaÍ

k hŽÕ ïPK ÛWû ž PK 4MM word/styles.xmlíWÿNÛ0 C•ÿ!ih+ (ˆ Ø&!6

x€Kâ6 ŽmÙNKyúÙùÕ&iY(lTÂò ïrßùî» s§çO éÍ‘ Ñ Ó?ôœ 0 Mœ ûëƒc§' Ð £hâ,‘tÎÏ œ.ÆR- ’=mOå8 'N c”€<d Q œ2‘€Ò[1s YÂAá ïy#§€a ' t 8 L ©2&c6 â èâ77 baš ª2 ®@DŸ Q c.K dW4 ŒK ùKAÌ R> à] E šŒ äŽ LD\ I©¥W Bì{

h * .G û,O Œ) PåûPû.’–A YåB’. ÉU78 –íSÀ ù\ ç S 7 •JEU 1 U

Qt t U1G NåÜ@Š0Ì b ï5Êå. ŽVh å«r ì Ö ýáë ü àL DI D -vÙÏ5£Jö c !Æ ç p $”µ š0 rÍÊ5 !#LhÝ tÏ < r _J.eSF€ÎJ wFì v aðæ.ƒå â ¦

é7 ì™Ó LÑï”èW Š À]Gr[ÉË.

s ¦ ylP3Õ hâÜš¢%F å–ú ʈ 2$š?”ûÎLÛð

jÐ FÒ ?{ wÛÁËæ #0wk 8Î ~NS E?i©]9ÔVèIm’ ì<"Äo øF $ ò ™£ŒË éw 2 …ZSˆTi

c…ìV úw 4b© 2«Õ Ç Zã Ñ »0êoeÔÿhFû^ Òþߺõ R&u ä x3ˆ •ý Þ

}4I ®û8 j™ NÌj5Ñ`C

Þ ŸÁV~ –Ÿ üR§xȬw`b ebc§ WæG[3 ù

µkæï Ò O LúÆ”ó Qö 0¥XÒ+Ž®S<0+;…Î IgöÿYk §Ä3 )kªDj_ïþ ¢Õïñ<èÆm2Ü0 ä ]ù ì ØIá óc'…}aÂN

û‘y;)ìï'š ì eh ØIÁN

ŸŠ ;)ì

vRØ ÌÛIa ?Ñ>dR K µ‘ÒJñFVÛ ŒºvC-!C0Ë úyB-ÿÉ ?PK Ï Ï- PK 4MM word/document.xmlí ëR#7 €Ÿ`ßAå û

0m.à a Ž1 2•_[ ú [cµÔ‘Ô6¦ò0y–<Ù g’õ ÅÔ`Z #éèèÓ‘[ þîû»L hÕ<êD[Û

ËÉQçýíÉæA KeL…’pÔY€é ÿî ßÍ cÅŠ %(AšÃŒ

uRkóÃn 2j T 3jñROº ÕÓ"ßd*Ë©åc. ]t{ÛÛû JŒ:ê Z V"63Î 2* .Ë J Î ú sèUÊ- WUö%v5 ¬ƒ’&å ©¥eÏ• ‘i-dög e¢N7ÏW)-ÖtŽÝ‘ Òq® c0ô Œl$FÛ+(Ð hr¬R…§eÖ5É g K š ìJi^ÔCC taÄ ÎùXS ø ô ú œ?ç+Yñ’ Ìe

Ý äsD ”j[

Ï‘ B< rF cŽ'+™ó’ Ó ¦Ùƒ‘š/êÙh{É\nRšÃƒ É_“ö£VEþ`î»Ï‘öh F{_& W

x xá>s2?D Æ G íê§S

ƒø4pôiÐõ1$ ö31#ý$0Ú=Ì©¦gñ£P_ ‘ö 7v! óÎ(– Ë €N E0%-ÜÙ Š œ2Ôd f»Œ # ŸÝF þ OëYIô V<)ªÛÄø ãÐ`u z wÃó Ë>ùélpzÑ tÉm™©¬Ý

PxôXá G ;äÃðæ–Œ®. Éàêýõí 8 úp A. &Qôæà

Ùß 6 ö7 vw" 3ÎÒŒÊ £ Àï•Ü’`ÉKì“Þ S Ο ^Û8 fù ^¢ w ë{

_¢R Té Ï ç š jTRõŽ, R$ 3 ”

ãÎâ:¬W© É ÿ ÊTN3•2}ƒÌ}õ Ï( (Å Hìj)ÇÊZ• –VóIºªX s JâîCûLêt p ªIÊ P]J6 eÓÄ vå 8 œöër w.[o T ANKG ýÒ4\ãªü Jpq pB öh;ÁÚ8ã q~Ô Ðl¬9uù yr ÔØ áôI`Ú æQ Úà ®MF… Ð ÙÜ Õ

K L ¥ë Ým J}ß x å ¢1 \–UÉV0 í

>‘uÜ p _õÆ "êB!Ÿ … d WŠ í Ì M Í- E Ž *Hg æÄR35ä Xl‘s¥¦.Ê WÚ Ä*2ÑjNÐÿKœÿ§$ªx ©b’㢵ºä’P/ äŒk%ý n 0( bª…匊2£Vc 1JÌ\ úu( EFÊ ÄUŠv^-{uLT %X h¬Ñ Þ1 •€îa Õd~ IÌ 5 "ú® {Ø ~‘«Á éòkT % eh–Ÿýq >Á¥D œ'àÿ 5Ãì~{3ú ‘

Ò -Î yŸ¥ fà¬Ö Hßj/Ìõa® s}Ëçúc f@pBU®» Îî /ç>œ!Á}OÂA …»2Ež

Žž eL 8W: ÜÙI«§ ý Ò Ò Ò–ƒtˆc 0nÑ4FXÎ%b 9)Eº&… DùûqnD8ï0 ÆÝÂg3 µL•[Š Ð. åèFŽ

¢ Z

7 ëY–

”v íúŸËB Tw ÏrçÇ– m.Iÿlä1;*4K©i» z Úrˆ^PI'èŸ",•FuÇ@…ïx þû ã Gæ o ÿÿ +5u %oÜÝ4â™rµ©

ÅËsÚ\Iša ÿ3ù OîŒ

àqSX-hè[ñ("àøUáxµû å

Èv ˆ ˆ Ü –óòƒÒSô 8 Ú ƒá•GfæýZ =Ä ÍÜú ûP9èò €vCô Ñ Ñ Ñ–CôD Ž“ˆÈë %ù'Íò ‘ œ nÒj _ù ŽÆâ Uî ÀëS k š ƒoo+Ûð gKþÉMÇ ¢ðãÿ©ðÞkSxµ“Æ œ.(.ü*gFÿþÛ ÿÆ t ÛÀ Ç To;Š6ñ ÁKì§ap5 6C a»IžR _%d™w v N ÎÉŸÐãN ž“3U WY 6ëÑÕ ÑÀ€ç ªdìï H… wÛŒÏh;à3à3à åøÄA í

ùɦD Ò š Q`c`c`cËÙx

ØéŒã* 2Æ Km KºÕtì œŽ#íL

òKá :©Ž" R¢5 &TÛŸ Â P mçeß n,9 n5

w

Ñþ^¢%îÙ s/äE í5 … oo?ÎÕÉÉÙ`H.ú ý ÍÙmÿœ ®.FýËŸ}@ôömo í {o¢u F W- jÁU[ «våöê üÁs *!å è Z Ñ2 ëFe M1öûoÜ£ÕnÄ»Ž

w”k« îcc

Èæ&rLÜKµÊ3 ü¦ÄYý8. 3…îd»i îsc MËú Xe`,g /Š ~õMQ Ò$ Jo53 } K`f`f`溙9  p Ú ãßÂÃý« Œ ƒ Y.Ô Zîh®û$ Í Í ÍuCóÑ îr š «[MÇA c c cËéx î Uî U¦ _cŒ

ofËwJ O Yy ö2~

Ä

{ ÿúPøJgV Â ƒ T™>Q

5u

hw( Ñþ w} ﻢì"ÇvÆ¥ÑWö6 qÓtŠ wPjqŽ zõ,žO. kNi= íõ ,•ã…{UL£ÞúªÒo ïí ñ•(«X^V%\ Ù-VÍ™ ;ì jO nn Õ*^ø?bÅ

w§ñÝ PK HlƒOú ̈ PK 4MM word/_rels/document.xml.rels “MjÃ0 …OÐ;ˆÙ “6” 9 È Päñ Õ Ó…–ï 1#mw_z`ŸèCo €"Ë Q îM+à£Ú?

$M- kPÀˆ våÃö

IñNèz X 1A@Gä^9 ªC-Cf

šxÒX %Eé[î :É ù*Ï7ÜÏ3 Éd Z€?Ôk`Õèð?Ù iz…oV 5 ºSÁ k ’Ç c ô-’€ÉÊb ðû âtÕáÏYBxNŠ@ã€s€ ^ªß ]ƒ%ôó

üèb©ÿ)e 9ë#ú8ñ+Âd-A Þ Ã ü5§Að OV~ PK Ì æ1ý PK 4MM

_rels/.rels Ï; Â0 à p È;MË€ jÒ !uEå Q⦠ÍCIxôöd` ÄÀhû g í v&7ŒÉxÇ ©j è WÆi çá Þ IY8%fï Á : jO8 \vÒdB" q Á”sØSšä V Ê te2úhE.eÔ4 y 馮 4 À?LÒ+ W

a ø íÇÑH<xyµèò _ 13 û zµ«Â å-ýx‘? PK -hÏ PK 4MM word/theme/theme1.xmlíYKoÛ6 Øw toeÙVê uŠØ Û M $n i –ØP¢@ÒI Ú〠úa Øm a[ Ø¥û4Ù:l

РΣM 6Iýþï Iùò•Ãˆ åqÛr.Ö,Db û4 ÚÖíAÿBËBRáØÇŒÇ mMˆ øÁe ¦B ô \Ãm+T*Y méÁ2– yBbx6â"Â

oÄìz bG Æ Šq lo FÔ#h Ö§Ì{ b%Ó SdX ÏI äDv™@û µ- ãóƒ 9T bX*xÐ jÙÇ /Û% SKh5º~ö)è

žÑ `X :ýæê¥Í’ =ç ˆëõzÝžSòË ØóÀRg Ûì œÎ”§ Ê 5 Ö¬â5þ üj§ÓqW+øÆ ß\À j+Í z ßœáÝEý; ÝîJ ïÎð+

øþ¥Õ•f Ÿ BFã t Ï22%dÄÙ5# ðÖ4 f([Ë®œ>VËr- è

.V4Fj’ ö ÅŒ M à5 µ'ù RYHz &ªm}œ` ˆ äå _>{ Žî?=ºÿËу G 6P]Ãq S øþ ŠþzòÝ _™ñRÇÿþÓg ýú¥ tàó ÿñôñóo>ÿó ø ÀC

> ‘è&9 à ÈPœ b bªSlÄ Ä1Ni èž

+è Ì U Þ Ð LÀ«ã{ …wC1VÔ F à ç¬Ã…Ѧë©,Ý

ã80

c

ƒñ Ivw. q LM Í ä8 1Q(}Æ 1 Ý¥ â -ê .ùH » u05ºd@ ÊLt F IAˆwÅ7[wP 3 ûM _EBU`fbIXÅ WñXáÈ 1Ž Ž UhRrw" ŠÃ¥ H qÔó ”&š[bRQ sØ Ø$ª ä

Ì ŽÜä{Ý G Qg :ö ŠÑ6WF%xµBÒ9Ä ÇKÃ} u Ú MƒÐœ é“ 0• áÕzœ &qÑá ñq Ï»qC« þí£ÿQËÞ ' jf Q/ÃÍ ç û»ó& ÇÛ

â}s~ßœßÅæ ¬žÏ %Ϻ 36ÑÒS ˆ2 «&ŒÜ Yÿ–`žß Ål ü$ a!®

ÎÆHpõ Uánˆ ãd Y $J µ”wv?¥`s æN/•€Æj ûùrC l–l Y uA ”Ái…5. ž0' žRšãš¥ ÇJ 5oBÝ œ JpVê hH ̈Ÿú=g0

Ë ‘SÓb bŸ –5ûœÆ ñ ÎÇɵ 'Û ÕÄâê

U îZÈÃIÛ Ái Q üdÚi0

â å©ÜÀ“kqÎâUsV95w™Á j Ë0§Ê M_¥Ä3ýën3õÃù `h&§Ó¢ÑrþC-ìùВшxjÉÊlZ<ãcEÄnè !

z7óìò© N_ŸN äv H já µ1ÿʦ Ì’ ÙÞÒbŸÃ q©C6ÓÔ èþŠ¦4ÎÑ Ý5%Í\8Ÿ6üìÒ » À(ÍÑ Å…

9t _À ŸÉ Eª bé

èTW ?ë[9 É Ú

!Ûª ó fN]ß §ŒŠ>Sª+“üwHö Õ»’Úo pÚM

Gd ù Ù¦ê ý øàÒ ¥ g& y–Í ©5}m+X}= N kâêf ëîÒ g~«Mà– Ò/hÜTxlv<

ð

ˆ>* y x U”_ 8 [šq)« ë ÔZ ïó<;jÎn,qöñâ^ÝÙ®Á îñ® KÔÖî!Ùlá 7áz3fùŠL Efð û“bÈdÞ rGL[: wÈ Qÿp Ö9 ÿô” ùN. µ $lœLXàg HI ÞñJâì gbÀf’s å E–žbñë ì Ê ]fÌÞÓºì z ©Ãã]VxÊ6% 9T w§ ]AþÚ ”]ÿ PK !Z Û

PK 4MM Content_Types].xmlµ”MNÃ0 …OÀ

"oQã– B i ü, E9ÀÔ™ þ“gZÚÛ3IK ÐJ 5 ÈÎ yï 3Êt ó®Øb& C¥&åX L¬mXUê}ñ<ºS 1 \ X©=’šÏ B* 9P¥ÖÌé^k2kô@eL DiböÀ Í+ À À

õÍx «M Œ GÜz Ùô Ø8. ï[ëJAJÎ `áÒb¦Š§ ˆ Ìv ÿÐ

õ Ñ Ìèº ZÛD ? D¥6áUn&Û ÿ Æ ¬£Ùxi)?c®SŽ äR + ™euL}ƒÌ/àÅV •ú ËwÁÓq txN. ùëÔaã e}š è 6œ éK ä Þ;<7 6h #^

Xº33ÑË CDÆ Ž Õú ÔÝßfö PK vG PK 4MM“…Œ5

word/footer1.xmlPK 4MM(ž z word/numbering.xmlPK 4MM ö ê word/settings.xmlPK 4MM ÛWû ž Ñ word/fontTable.xmlPK 4MM{`Ï Ï

word/styles.xmlPK 4MMHlƒOú ̈ Œ word/document.xmlPK 4MMÌ æ1ý Å word/_rels/document.xml.relsPK 4MM-hÏ

_rels/.relsPK 4MM!Z Û

ö word/theme/theme1.xmlPK 4MM $vG e [Content_Types].xmlPK

àContact this candidate