Resume

Sign in

Customer Service C

Location:
Poughkeepsie, NY
Posted:
October 24, 2018

Contact this candidate

Resume:

PK BM word/footer*.xmlíWïNÛ* Cåï ch« ˆ•

MB ö ç’x* e;-ðô “8i CYÙ }X+5ñýùÝùîwNzröPñÙ µaR$d

*3&Š ü ûzð‘ÌŒ òˆ œ ;Ù,s«gÎY eE RZ«–Qdh C©P8e.u Ö-u U ïku@e¥À ”qf £E F& ÖbÙA TŒjidn ËRæ9£Ø] ž u PØ&b 0%S& Uû¢9e @Ö mb]ñ` QS¢e 6® o m Î qÒ VÙ#Îã ô Ç” vc L ñ õ ]ì®h

Ô OI U] Tƒ~ ž ìQÏm Å& x à l {Bî AKÐ6 ð sVL¢ó )cPh ’š?êì< Ñå Zñ6 K-k5Ðýh œ ø3€E 8u§Ÿšm–îÐÌn w Ò Ý\` 5 /h®õŽp~ T á ã6 kí/ ˆê;>Xç DA Å š‘ Ã2 YIaµäA5oUêsÖ Zé G tNcšùÜŒ êfý JÈ þ Ž

óæ å}ôºw* •Õ` ó 7 Œ š ¥ fš¢Ý Š)ÆÑP SfN™3î P[Ù RŽ [d çòw È-ê 0E7f~ ÍŠ3 F. ÅMÍ ƒl@ ð å rðþ e ßÝ Ì™6öª ò’Æ º.ºÆ Àoû, [ý îŠÖ’F u ž `(c YA•j > 5;K cÏ

ƒ

ay.Ì–W[ãQt6Z

8_ ÒXÍîq$lè d >ùogý àÿ 2cYÝ7Õ tf šéÞ ì9g… º ú uÄhŠ õ“§_ ù Ž ÝÁþß tà Íò 4£ œÖŸñaÒ•Fƒz äô

œy3Û ÿoá 1P g+ 4ëïî •k]Š…{CëNH «;ÿ”{ µç _<^oö

ªAÿ4µÝ.~c "

)þ]šü m 4 îßÕé/PK áö ÁB

PK BM word/numbering.xml¥“MNÃ0 …OÀ

"ïÛ$ 5í

6ì€ Ž“Xµ=ÖØIèíq R$” UäŒß ÆãçõöKÉ æh è”Äˈ \3È .Ròùñ x" uTgT æ)9rK »u“èJí9ú} Gh Ò9“ e%WÔ.Ápí 9 ¢Î ÅCe ” Nì… î ®¢è‘t HI…:é

Ü $ ä ` ûô

œâÛJvÀ*ŵ;; È¥ï MÍ¥ùbÙCê Q+ÙïkÌ iãç¬dkÔ f qkýß][ ˆq4a€'Ä ÒÂOÏ E… 0§t\ ï¥ î vF gaå”FÚÒ Ø#Åãï.èŒy^ê ”â+ W

@ÎA ’¢ë r A ;ðì™êš aΊIq "e HÕ R{ÓÍÆÑU\ÞKjøH+þG{E Ì û9 Ü Xõ€pó

PK I C h PK BM word/settings.xml¥•ÍnÛ0 ÇŸ`ï èžø£I6 uzX í žÒ= #É }A’ãåí'Ç–Õ @áf§H ’?Ò M?>ý q¢Æ2%K” R +Âd ßРDgjÑÓîËcWXêœ

O D sºH À®”¦Ò +e 8 5u"À [ ÄJhpìÀ8sç$OÓ- 1ªD ‘ňX

ªr}H ªŠa:þ 3'ï ò¬p+ t Œ Ü m î¥yc § â$xðëôœlÄ@ç -ø S h£0µÖ«Ïƒq"féŒ öˆ)bN 9C% œ0ýpÜ€¦Ü+Ÿ{lÚ öÂò9… ¦ßì`ÀœßW wôóm f ¦ø à£\k 0. ø= ®ð‘’ï O0

3©g ó

0

ˆ8 öSÿl–ÞŒË M# þ?ÚO£Z

Ç}} íÍ m> È `çW Ü Âaï”^tÅ ü ÍS”ôæaËÅÓ~Ø Á ü sµ _ 5l~q}Êä*'7û>ˆ €ÖCÚC •ˆ ºqYÏwþFüB \ u>Úò - l

`ì œ Q˃öÆï!h Q[ m

µMÐ6QÛ mÛkÍYSÙ<ú6 c WŠsÕQò+ÚßIc?ÂWj PK ö ê PK BM word/fontTable.xml¥”MNÃ0 …OÀ

"ïÛ

;à SÇI,l 5v z{\ò 4¬¢dü 7 øöî]«h/ÈI4 Ã1 ¦ÌØëËÃâ E΃ÉA Çî6 MZ ñ.

rãRÍ3VyoÓ8v Ü 0 X iðá•ÊX ÕvÁQ[ðr'•ô x Ã`Æj2i XhÉ

þ(I Ý£WÐ ßVr ÖÂøOÇ

= q é P¬zÈþ Mìµê 5vŠ[NРЪ5j rKÈ…sáë}[ ˆ«d ˆA1¥…ïž 0Çdœ€ ïeðî ö 72ΠÃÏ.`Æ< ê œ”â BPùš @ÎAð

È 5

f C órRœOH ug ì*9 Ës VŒ ò GÂÚŽq œCûò ®®Î ¬{À¦»ÿ¢&5 Cø w$ Å TT ¬ü¥ò(Âü[MÜ PK PK BM word/styles.xmlí\ÛrÛ6 ƒF Ž$Š:yêtj N2ãßõÄN{

‘ š$X ã<ý € Ï ÁƒlÊ t ß å Xò ß ÛÖà açb8ù0 c` 9» á ë åpàùÀ1 …

x1 Þð üú îù/ ô ã ÛÆÅpïûîùhä {h ï v C3 ØÀ§ d7 y< g ]à£

ÿ2ÒÆãù0 ƒ/ ✠"Îld ìá Ϫœãí 0ü 5ˆJ»A•+l lèø Å í v =r=!Ín* fî A<Ù–( ìª f ðLÁ gLL ` z M

2 ˆ J ÒmŠžØ 9‘ F Œ í íPi\T< X ž¥Ò‘ ë m /ù^€ úLÖw‘ 3 h-ÿ@"B6 aì ñ

Ð\ ç Dd6wJtÎH2 Ø `Ç$õj!; gèr .Œ¥íÚIûDðÁ é®7 Y= š ð Wp

–ï KrGÂËðŠÿ\cÇ ÏçÀ3 º iŠá¥.!ðüß= R ûß

/QkÄD ØÂ æ= :gf+ö

2,àìD:tÎ Ý äQØ•Q ƒnöŠýx.0 u2 ~l e â îÚr š tÃ&“ Œr ãw * qiu Æ<wÏ ò¬/æÅð–1ÕbIfP“ö kß 6 £u BAÛ j^ 6 L JòyÉÁ B+Ńø » æ Á$@p <hþéˆÜ AZ

~ ÒCàþ1D&A» Ÿ µ (æbt™äb” q1Há Ö žh}RÀÑ Vø!Rµ HY{é e hY“jYk«åG ÝÛD‘p,ù Nƒ¬ r )ž>Å3æ Pm S N o L¥ Lß Àþ@$™E- Ð¥Pè? A ^ š™ šÙOh 4)ÕOWúf é@õs©êç?U/T_:

ÚCñ€ ê¢åœ/žúÆ L TE!wÛ …–w úSòe“Êù š 3]$Be$Ò Ö… p "ð(ÒE3kºš r èŽ L ÿ’ âÁÙ# þ Î7Úd& X+rGûù F… 'KdŽ ¦ä ]pR Ùà L> Ù LM ÌÔ MVù#L &k^^0IÕÜs fy”Ð

GÚÞzè DÐŽJ Ö îLúà ¬õÚ¬sTR[AdØåSÅM¢Ä äPS5¦ŸËëž®5

è5-£ ê é•s $dÓNŠlµìV I 4Ò häA }F¦ A_Ì Ä Þ– ÇX 0pö ùõ G$ßï ƒ 㢠ã1Ö œš oNÍúéš6ëmX nÑ%ë ï uó“eÝ RÊ-» Üò}SnÑ Ê 5 VRB º$Ôê} jÙ Bõ Р`P FIÜ >2õTìë U Q T ýÕ HÇ

x )û[ÑßßX ÙèŸ/ Ë}¦P} åý7 ƒ è ZÖÿ@P »e…- õƒüÉxYXbƒ} Ûe2ø^r™ QºS£h8r4œƒ G ¦Î n WÅ¥[<ॎ€C ãK'G‘é… Òîfí+$m7íd RÉÀ ª0 ºÖ Ñsf eÓ=Ë,Â.(<ˆÇ™QO i‘(«BQ cì €

’ë€

H* [S Û 4 À ÿfbŒ

ùÃ ™wÎþÿ` ƒòÕU 3I4É¢ …é

MJØÒ é¢%-ÛÒ Ž9) <Š Òˆ ô Éí&ëÞÅðl Ä rÛ ^ y j’ …Û’ü:Á+)A:'ùWè

( ß 0Ð ð€ ®â

Aœèz+ ï,JÐ= íà]Î Ÿæ A¦$L”g +é I #By» Ë =žKL Ò œ ãµbÓ2N

ÃT nä 5ª-< F• õùMø ]õ šU ¥Õ â É AÍ à z£ )qâ! yûÞ$ì 9 &rZGÈi=Fîm šÝÎKÁ Ö wÚ S5 à ž¥-aÓk¦w Þt ßxv Äg5 Ÿu øì ïâèð Îkb8ï Ãù)bø: ÄG@yQ åEG(/þ ( ÄkZÖ xÙ ÄËS j ê ÀÕ) ØÛ9šßä

7)Eºâ.e xW ëKìäI6 r[8 ïX

# y•oÎHOþ&º^qöW ù“ÉHœý ipò ó út «Â ”î Î6;™éó ª Äq »RÙìÌñÆ o2§)YÇçªèð¦ QU iJ þ zG¢J[D<ÿ+~ Ö3 JKÀ tw& `ù À Õ{è(ûT\<Ö ‘S É‘§W iu s®€Ÿ b‘' Í º!ALPÙ fèÆÔ;ø™¦_é1 ƒuú “Óz' qÄ PuµydEÛº11E ž4 Ý ÈEÐQ;/ e«æŸTïÍcè$g¬•Ï g Ñš*ê X Ÿ Ô,§ DV žºP V

Õùt¦ßÕ Š+ ñY ªæ}wógmaæŸäÆ&Ò EXç•P §Ñ*ó ªå1ƒ æGXº-9RP 3îÑÎ üåu9ÞG9uØ Õz]~èËcÙY I

SÁˆˆò mH TŸ t ô íî Ü࣌zÃn WúB yvsM @ÕóÅÙb û ” ðâõ] ÉtQ[z« Q.^¢M–mtvK5¢ û"

(U^aègnë)

Ȭ õ”

¦Ê UŠ'Í ÍFYuÔ LøU' M £îÍX ˆ®Ú"+?Q ybV aAaXó uTÚMêóâ+Ž –mVeöO¦ Þ*t Øø…/fŠ2šNÉŽ =Z¦ Ãp{£Á

>ALvñ»Y ñ

á

DJÀ 2Üæü“ G_Š”øî¬+ZSIpj`9«ölßdg–Ûö øù 8æ=ú 3ú å%Noƒ^üó>þ PK (eâ<s p] PK BM word/document.xmlí][Wã8 þ û tò O@â 0CÏ Ð æp;ÀÌž}Tl%V#K IN:ýë J ä 4NºévÀá b]ª$U V~ÿãK$È iÕ<nx; aÒW £ãÆ_w »

b J ãÆ”™Æ ïþõûä(P~ 1i p æ(ò µñQ iü EÔì IH *

Q

A=jFTß'ñ Z>à Ûi Ýjí726ê ‘hy” ØŽ •QC $Gj8ä>Ë r

]¦Ü”ä4 iB œ[ .7H s&ão5b <ß$.SZ é Ô ÒA¬•ÏŒ ØÓ4 àèµJ Y eª Xf^“ˆrY AãXbT” egBs¬f

™Éˆ2 I“Îù@S=}X

º <çéc^ÊŠ 8 •Mta ë ðCªmÎ@¬ÃA(ÿž }*Ç 0æ`TÊœ 8 œŽ4 fFjVÒ¬ Z2 Û ÆlÆmô}Ü>j•Ä3sï¬Ãm® z{«1hç Þ T0Åï LŽ Aƒ ãF+û4 S& F^?Œº9eCš ûHʵ^ˆô:G1Õô, u• ÖøuÏX É X S,»ÑÌ£Ï df)~ 5é+iµ y’ &Å' ãh ÏÄÔgH Ï_ r‘ 6 år ”µ** WóQX Æd™ÌÍYûL @â

H¥ UEV_0ªSΖ Lö §bk1k¬ tÛÝVÆ6ÏŠU th™Îê0`Ðó f

a =

Ü$ eµpår uâ2z' ìyȵ çŽE¦M ºO -JŸ ög h \,kœN-Ç - Ìr7

{Óß2ôG:Ä¢9Ï å 8j Î

4§Hç … £Æö §

‘aOš9ªÔ –šÏ Â&¢Bôi Ü)ŒÕüž-EúJ( Çí

â_.¥çå69J

ËVÂðÀ5 =ÁG2O PÃÐR2ÕY PÍf!Nç åý ÖÌ0=f w >çÜPò‘j %g )Ù Uf9 úRõ ïg ß+úlXçé ÉmÄmHníBÍ Ë+àÅxµ óº Âuù~W¥ ë•áú «k•ŒBìñ -rù?âµ [Þ y OT R Ù®1ò¥1rã¦m5 ìvö w ;Û ÝÖ FÀÝ k Üd 4xÅ Xkãg,¥œ pýîð?T ܦ â ó3 Úi Ðã

;9 v

màî‘`

ðý õþ ©

H_ ô æ -þ» Vâ àïí/À { ÿ»Ý2øïu:s#@

© C ^q p ß ø aN œÇœ" Àœ4f=ÌñÊbÎÐ}–1g ý sò jmüø @à.Ž&n ÑG ÙWÆi níT ò £ Á2IAÚ kµº

§f; Ìà

}º Ý™ëë û 'J L 3 e$+ Û«R/ÃöªôK *9 ا ƒà ÿVeð º5h>PÅ@œÓ©Jl !ÿ BkçJÝ 6ÙiµfL

sú y€ #øî»

èà s íGb º» ¢Dd Ç‘ M”£+Ñøá 5çø5 J]L…Ç ~úÿZ7+àVíÍ»UñB þÄ( ÜóÊ §Úµç%ð U f åcö Š5gò ’ öçµP9Io€ ê…œŸ Óyz%§œ ûw/æ”pä+ xðøbv;§Ÿs

ó wäkmüxGþN 5 ”KBI¬ Ç3éd 5 ¬ÕHãÁ 1#îÐ œ

-g$F JdàŽ Ã£Æhæ' ˆ fL;ša §”w !gd µ!#*Ž• ävJ MÉ 1 X $LŽ VÒ

þŸ žA9 * ìò6 Bªô Ч öfágUÐÛê >oë6Õå i ÿFzî

ÎÌæ ^ µëõ} ìÕ®WízÕ®Wíz .m¬ ð I»E¦P !jHØ iŽ.

Bènä èLè ! xt¥À À[òS +uŽ q~9ØŸÔ`_ƒ}

ö5Ø .m¬ öŸ Í 3 Ø Ñ ï § d .Áò%ô%€s ÇÍ2 Ï2 ‘HÁ Z”

NÕ#*éˆá”xsçºý 5 } x*2ÿ}æ ž åW Ý Ùð/ ÕûZTeEõ UIQy U5 Ìóž

vÚ Äª™Ïbœ r ΃ r d FÄÅ” XHÇ\i*HÈ a 'Ž^ý®Q=q¬'ŽõÄñ•ic

4,gÑÀ- z mr

èž w« Ý»•vIž”s?1€ß l©u ÔR sj=Ý"4ˆ8Ž§šºÍej Ç é¬ XaÀU: 8 â”ü œ ”º7;UTRg3• ý>Š…š2 @Žg " zøø ôó'&7ÎÁ þ • (ªA ÑÊ

üå

Ø ]ÉÚ•¬]ÉÚ• ]ÚX /Õ8w

[ûÛäÏDL SYEÔ>ØL å àV Š# ãç eqëo ‘ Ó ;¦xÁXêQŽ4>ådf àõ A [@q¬ È äÎ'sç

™;úXÑ“ ÞÂQÆç® jïî oËdYK ÀB

ZÃR.Üž Þ"=)É

"Àœ«a oGó _^y é Ûä j?t YEMôÞŒ&®b&S” Ê0 H aN>æ êž"Ÿ é:nzߦøˆ

 kÖ ñ ß oF Û§Ì à 1< Ÿi,Ô\ÞWQ-ýz Zº ïæê wwvuI.®.Ïî®n ÈßW7ïû us]E

ž ™Žõg" ñ ;àÈS™P=ÅÐA •òþÍ(åBIŽ§ b¦bpÖ•$ J û(:ú F/ê^ J,8õø.ToiYÙ

wLsŸ

$øfLE oF¥§ 7Í5ÃwÔ ŸvzÕ'ø

T™àîÀÆž k ž] ^ùÌÝÒ

i Q"y $éyù 9[ ö l 0Ñ1ÐÃRð™æ/ƒ '!Ø æHrZÅ ûÂ=c”Ï©eî b}o~ä aþ ƒ xô3x Tß3

»à  á-’ Q î‘Ý n ÕUí

â§GÚæ$ yê

poc 892Ì iþ R€.7,{wžhw ’>

ܵ€Ù•\©P }ÐÑ-î 0ÉÜë¦ ux9R ïêË2@_ ù®&ÞðÕu ¬Šg ì oüeÁ Ð w Úé> «b ÌJ L Áí ªm1áµÜ

v] ;ŸoçÍmæ ¢Õœý¢à»ÿ PK _K®k'

–p PK BM word/_rels/document.xml.rels SËjÃ0 ü þƒØ{-;iC)‘s û Š ~ ë )õßWM©ã@0=è8#vfv$mw_z`ŸèCo €"Ë Q îM+à£Ú?

$M- kPÀˆ våÃö

Iq&t,Š #r œ Õ M<i ô-wR d •ç îç PÞh C-À ê jtø mÛ4 Â7«Î

Ý à âb!jJß" øc ü~ uÊ 5TÉ〠µ â9i 4 8oá ì7i À .–üŸRú 0QK!Š”!(ÎÎ Á þ’S üæ“•ßPK BZ fü PK BM

_rels/.rels Ï; Â0 à p È;MË€ jÒ !uEå Q⦠ÍCIxôöd` ÄÀhû g í v&7ŒÉxÇ ©j è WÆi çá Þ IY8%fï Á : jO8 \vÒdB" q Á”sØSšä V Ê te2úhE.eÔ4 y 馮 4 À?LÒ+ W

a ø íÇÑH<xyµèò _ 13 û zµ«Â å-ýx‘? PK -hÏ PK BM word/theme/theme1.xmlíY[o E ~Gâ?Œö ]ßcGuªøÖ@ 6ŠÝ¢>UãõxwêÙ™ÕÌ8©ßxGBª(ˆ Šxã *Á  ¢R ü Î^lïfÇ Ûºj¥6–â ÙoÎ9s.ßžY_ úÀgèˆHE oZÅË

îˆ ånÓº=è]ª[HiÌG NšÖŒ(ëêÎ \ÁÛÚ#>A ž«mÜ < ƒmÛV LcuY à Ö0 ø äúÌ.

5ÛÇ”[ˆc Ä ¦Šr¢ ê ZlJ ƒ \«pÂa ïDjãeÇBŽî ˆ ˆŽ &ÅðKIwØf

ÑŸeï ó ^ô à ÀhRÊአR T^È+Åòò N»Ñ-.åE ì8 î nck “`S ø2/»Ý®wk… >% œ [Û=ƒ//ñ• Ui”kY{*K 5 mmÕ Z u åð Èïeð Èc”OòÒ+á'A/ cÁöŒðF-ü$ð%ÊN¥P žëLBÝ ©CP)Ê$ ß XSŽô, cì

J ªÀÛ §îÄSŽÊM…Ú r$

tÓú8À ýKÈÞµÓ“ßNÿüöôä Ó“ŸNO~Ý7,ÚÃÜM/zþýÃÿ Šþýù»ç 4ãU ÿ Ÿýuò… ÓÀ§_=ùç 'O þüÙ ð] iø Ä 7ð0MãÚP äØ îj/ 9à p-’uÖ

I Æ ÀkÓû +ûžœjj ^ ü ƒ§ü€pÏ

U¥ ƒ)wͺå4 ;ÄøÈ º}&’Ýi iKM"Û ÉXyÀ Ø% 5 Ý¥4ãÖ}êH ÄX£» µ05zd@ Ú h ú –™É@ˆvÆ7ûwPK0“ø 9Ê"!ÿÍ DXÆ ðTcßh1öY y kÏdd & ŒÃ•– 0 ºðÄQ¦5 ä,cîuà sØ ÙÌÏ ò sbÒö m ìGj" Ãè@h á â€ùÊpß $ î ö o } ºž9/Â;Siª " U8ccLxÂá .ö àe Ab úÍãÖkàãg >Q!}¢Cˆ _ƒ™/^q–£w «0 ûIz J % qOïYú=K amož® m§ÛìHŒoê £Ž{L ëë #7TÄí

6:êÁd4ˆ -ZüÀƒËD] çJ ô'T ¦ ipU"ÚU(

Ž ÖJÙÑ ”ž£ êü h¬ Å(ž

1ÑÈUiEåPÀºÊÊ ÔV¬šµUÏÕf§ pøÊ X+Ū!Q0#£Ðï €yX6 "åá IbT4n X^Ómõ –ÒÖ( š u ”VWY ®º ( rQ óåÈxv ŽÁªj©j! Mk \ú ÈS!iaæò¦åèd+ óÙ

Ó XX ጊ@*ÝÁÊ WE æobøÒþRµ úa3 0 ÑzV”ëÅ7h…}6 d<&Ž^1 ÄT Ù FÇhȦò ƒÝ•8»FTÁ£¢4 H ÐJ’xÙÊOªÀðÎ.œÇ,ðpÂIõTìcxt Ì WØþ’[)op+Õww+aæB«[ E'2h $FaŽ6-!µ C

ìBP Iˆ…oªC[ÉÑ’ b 1É ž N ìó aÅRúù: ”ðÌÂ\ ÄßCrDØ ¬ÞZ

ys6I áÎ Í6U Ðí Å OeEçs~{ TTy ýÔ£ ñj& ࣠dÞq©ºö£6€

ÿ qSé e è( $â¥zR~ É!Ø\Om. õzÛ e ê+â Éæ3åìò

gŸ îå ]5øºz «í Ú©ƒL4ÊýX% Aw ÎGS¦Uü:ê OÛó_ @Ž \ºó?PK už$ Ú Œ PK BM Content_Types].xmlµ”MNÃ0 …OÀ

"oQã– B i ü, E9ÀÔ™ þ“gZÚÛ3IJ ÈÎó e2É yð®Øc& C¥fåT L¬mØTê}õ< S 1 \ X©#’Z.®æ«cB* 8P¥ Ìé^k2[ô@eL DiböÀ Í À À õÍtz«M Œ 'Üz Åü Ø9. úû u¥ %g

pi1SÅÓAÄ Ýë_ÔíCý fr )3ºî mm¢ëŸ ¢R ð* É Æ?EĦ ëhv^JJ–¦`Ÿð ™_À …þŒ Ö Ô_gåé þ# 5O9 è]IÈ ñ ŽŠ v~ YÖç yTˆAñ`Ãy áÈ x `í.ÌÅ txi$:mä DÆ 6 ºûÛ, PK B &%9 PK BMáö ÁB

word/footer1.xmlPK BMI C h word/numbering.xmlPK BM ö ê word/settings.xmlPK BM l word/fontTable.xmlPK BM(eâ<s p 0 word/styles.xmlPK BM_K®k'

–p à word/document.xmlPK BMBZ fü F

word/_rels/document.xml.relsPK BM-hÏ

Œ _rels/.relsPK BMuž$ Ú Œ v word/theme/theme1.xmlPK BMB &%9 Content_Types].xmlPKContact this candidate