Resume

Sign in

Desktop Support Engineer

Location:
Bangalore, Karnataka, India
Salary:
45000
Posted:
October 24, 2018

Contact this candidate

Resume:

PK ý UM word/header*.xml¥VíNÛ* C•ÿ U ÄZ*MB í n

§ñê/];

ðô ;m B ë ç\û _åòúIðÉ–¢aJæÉô4K&T U0 Γ? oO & cA À• yòLMr}õé ™W N\ 4sAò VÏÓÔ Š

0§JS霥B Ö-q

ÀM Oˆ 1Îìs:Ë $À <©QÎ Ä Q¥õ)sU–ŒÐðˆ 8 KY*R

*mË "å® %MÅ hâX4ç¬"Èö Ml q ÃV 4® wD ÂB£"Ô g]vÎ qš 8@ ÑgŒ)á 3V"€É Æëb ÔsŸ:îph-Ôn#» 0 L! ëŽ ðùu pÄyîçk6JÅ ekì y © m àÇ pE6 X€ÜB/æb=JÎ Á AìDj>ÔÙi6 Ëc šîÐÖÿ ö U wr?; mï NÏ? 0 WnúéI3wC xÈ“,ü’`ZRþÚxÿÚô %ÔÜ á Ç ãôl® ág çYWÄ=úÇ Rý >Y Ï Ñ Ç$5 {Ã

Õ xtM; þ^ ˆVùý

ú4ÿþ ^ÚpÉx ÀiiÇE®”µJŒ E ®ÆÂRÛP*Ç §»ý™ªpÎ’qç…Úª>”p

Ø![X™ðì näSôÁZ qv>ýÜÇÆ ö>ä[6» Ü Ï éÄì" thy2ë ¢îbÆ

pæ êìËE\<Ôœ Z[F&ý üñ Œ–7 k!BÏ k SH

ü §ß Ä_rX N^xë’ ˆÀ Æòd Ü

aæ ˆ9XR0öÆ080V7Òìeu] Ð ÁÚ à z(]c‘mèÀH WØÛº;ÓE Dë¬ ,ÌÐV 2q 8!l <Ü7“ ál-£o úN…v öw ß o ‘à ß

Ë ö G Û uvõ PK õ : à Ý PK ý UM word/numbering.xmlÕXKnÛ0 =Aï poKò Bä Hà¢Ea pz Š¢-"ü $eǧè¢@»é z¬ž$ÔßV VV ºÞ Ð ™7Ãç™ «ëGF -–Š î ï

s$BÂ7>øt èÍ€¥4ä! c ì ó7W ÀÒøY DZÇžm+ a U_Ä p-$ƒÚ<Ê Í Hâ š Ž3 ðA" WPô AR( Öiˆ'Ök pq” MÞ<äN a® Œ ÄÔÔ ŠH¬J6Ö•Í€QI ýÓ% Œ M P љÑ<ÑNÈ0– a¥Œõ. +F i!`JQE )á8gY ƒ W4iw4ˆªÜ ª/Rk h Brè $”û_«€

ô<Œ I«.n0 ( Ȫ!»P J] Ð. T ÞB …U3 VíÜ`

ÜHÈê&U'ý ®Óh U c\ m^ÆöVŠ$®Û}Ô…í` Ýñi ƒ’`nv ”– ée¬£§w Y¦™

ÝR søÀÉ,f Jml[HS'{ž/Ó «ŒAB)Ö9b ïñc ýüþ¥ G¥•âuá ”éAxh ÔìƒéÀ,õ A É úpâ vå, c! Vé= "Ä K …µ \Y«=

U)

RÏ Žn ú-g^IV ݪ)šûrÑÄ Q7ÍnE" –Ö ïJµ ¦Z§ P(thý«6ƒWh ?NUgàN.º£ Ú Ï'«6 ] j£3Ì ‘è"æp –9

/{ OÎ2 c§ãnÿOT ža ÇÓŽ ÿ Ïáì,s8 ]Úf ^V

}¬ì ~s=z =’ÓÎ<Ë3ÿ

0 PK +2 A K PK ý UM word/settings.xml¥•ÍnÛ0 ÇŸ`ï èžø£I6 uzX í žÒ= #É }A’ãåí'Ç–Õ @áf§H ’?Ò M?>ý q¢Æ2%K” R +Âd ßРDgjÑÓîËcWXêœ

O D sºH À®”¦Ò +e 8 5u"À [ ÄJhpìÀ8sç$OÓ- 1ªD ‘ňX

ªr}H ªŠa:þ 3'ï ò¬p+ t Œ Ü m î¥yc § â$xðëôœlÄ@ç -ø S h£0µÖ«Ïƒq"féŒ öˆ)bN 9C% œ0ýpÜ€¦Ü+Ÿ{lÚ öÂò9… ¦ßì`ÀœßW wôóm f ¦ø à£\k 0. ø= ®ð‘’ï O0

3©g ó

0

ˆ8 öSÿl–ÞŒË M# þ?ÚO£Z

Ç}} íÍ m> È `çW Ü Âaï”^tÅ ü ÍS”ôæaËÅÓ~Ø Á ü sµ _ 5l~q}Êä*'7û>ˆ €ÖCÚC •ˆ ºqYÏwþFüB \ u>Úò - l

`ì œ Q˃öÆï!h Q[ m

µMÐ6QÛ mÛkÍYSÙ<ú6 c WŠsÕQò+ÚßIc?ÂWj PK ö ê PK ý UM word/fontTable.xml¥”MnÛ0 …OÐ; ÜÛ’ƒ ( ÈY$h6E uz€1EIDH 1 ¬úö¥bý ŽP(êJ ç{Ãá oï~ ÍN’ B óÝ6åLZ … UÎ = ß ãÌ h 2çgéùÝþÓm •hƒg Üú̈œ I E'm K R• Æm A

•VáœÜ éWÞc0ç

Ù¬GlŒ ËЕdX–JÈþ1TÐ ßKÉ ŠÆH ^

’:ö€Ö Êù fÖÒ¢X Ó 6q2zX º%n A ÏÂè Q T8B! _ .âHÜ¥

Ø!ÆŠ%-üí9tb@Ù Ó%ã

4zo£w? WÔ ‘i ^/iä"ýPG : ï VÌóm S R EˆU 1 k ¢

h 1ÌEµ(ÎW BAE`¦ ú ì. ŠË Zõ GÂÆMqÿ öæ Ü}ù àf ìûû µ™ à :ÆRñdF1Q€ åQÆùÏ*ÏÊHÏždË â XÏ gsDíçœ ãtjÒ_Ùû?PK ¬

ï

ª ô PK ý UM word/styles.xmlí\ÝrÛ ó 8")YV<q: \5™q}2 Ó^C â à?-þ)Q[øÆâb w Ýý óW ž!

ñ Ææ c< M äo Æ_ Wg ñ(dÀw Àpüóûÿ Û_ ì ÃpÄçûá¥g_ ]Æ ËÉ$ ]è ð

Ï 7 z€ñCº x€>í 3 x `h 0b/ Ë0æci \ wÔ ”&Î<dS ’

S.Éfƒl(ÿ© ɺñ”[bï<è hÅ … Ÿ ñC æuµÆ ]eäùµ xö ÒÛ MVs(Øó`x8^hO PbÃ0äÒÛx0 h

(L$3šœB~Mu bF Yû

_[:-2•^Hê 79‘xè ) /å

ü™ F(.Xà ØŽ&€ìbÂv eÊ îb û :Kà?ƒ ÌÎ œ

x)HÃV‘5 ÀÔÚ Ÿµ_)Ù )Üg]¬e2Ð<ogÀR Þó è û nÀ P ÒOT Ê£èߊø, í/Ah#t5^ ÌÑ Æ\b C Bv

" º 5 þ x ñ1 Àx (g =Á Ð& ÐD ýIíoJjYJ ø 9H5 áÂ

Â\

vŒŒ•Š ! ï7ì ÆÖ ø[5 ý / B

Ä ' ƒ{ø• .Wˆïø:Eßì‘CöK *J 2ã àÆ ,2 ð‘0 6 ÓÄçoòCì åÙÃ

k¦ &Œ E[ ©YÈö úM”'éõ5 Ø€

ƒ õòŠ!ôÖ µ ˆ ƒÏ; ¥Í XI IΈ®M~Þ »ÈD QŸñHî ~H–ÏÆîO[ IuU *YpLJ) Q PQú 7r úè\ ïE©ÄBäÄ3 2Äd xI6ù R v4µlž 5 9Ó BÒÈ~ 9ºo JõE €@0º a7 I <tþ eº Ÿ•É áÌš 3k dZ9$Í F5 &ÉŠ  Â5[”

W,ËÔ’.n jÝhýh7æœ ËmÊãý m*9Ì ©D ©X2©ŠK®ÓÌ6

sí”:Í ¢ÓÌ Ø 6`Ó

E>b ÀÞª€ 5 ìgµ^œ

É %oÍóÞš Îk uþ£17Ë{Ñ À µ çµ^œŸ ÚW hTxÑèãÅGÄ8ç( HúÏkø è…BMþþ®XÐäO“?Mþ4ùÓäO“?Mþ4ùÓäO“?Mþ4ùÓäO“?Mþ4ùÓäïŸÔð5ùÓäO“?Mþ4ùÓäO“?Mþ4ùÓäO“?Mþ4ùÓäO“?Mþ4ùÓäO“?Mþ # Yçü =MW8E "G ãíj~mÉÆÓìÑ Gäq ÞÃýè3ñ€Ÿïà ƒU Š

z êTˆ GÀ“’«e–®zêh >QD(b/Jç Œ9ôÐ ä8Ð/ø~ç»È ÐÿÂÏ¥0Ø$\ËåÅêfz

ð {Î?vv€¬=ºÐãV<ð' DÜcÐ Œø 9 Ç

S 6e{•tn ,^e Á 0 ö–bŒç mCŸ•ëÞ xß1 K >g? ŸÙrÒ NÕ qÚ 11 Ï D Ÿq.Æòá O

Tj9e”Ì E“j"gv Üqî ÄJ£hB-Üzá q ZþácôhæžCìM “øü Q]BŒ ôDl Æ¢R#yþµÖ zêµÖÈ$ R“ärê£áï 5 Ñ[ r]ÿ tOF‘Ö âÐ6 reHTÿ]È}ù «Îüƒª £ n

aenÕ ï hÑ05¬3 ª ( £ÂÓåØ%# p jš7w • ËÝ

+ xEC\§útq «qûZ£ ôÕ6ÝÏo 1òê ÊÿJO0ž8 áÎœ rJF'*m Ê Rã

fËX_L «š• H #ð`dN Z4qüÀµà QÂûSÑóR\ã3u?¦ïv 6ý •Í 0&Ä ääµtÉrl

ÉþŒÑ&% u:X ªw ò

ïd Aþ ãÉ‘D ÀkVl Ì ®j td£Ù €dQÓ5 ËK ç a øöMœ( ÀuÝ ã 짃9vä 2 Û™ùz

™ñ] è蚧ŒT GéÆÖÌ Ö; ëÃ\ßrÔm ägîÁ {̬¢ÇÌrxHÁÆAññ~œ ?ê I 1šî¢; e:kÞ VSãüv‘ BöµA Ö ån£uÜ\Y-7WÖ 6ÕZÕ ìMÌ ßmÄ Ëç

q^D FâŽvø å\ S SÐ Ý Od_‘µ&ÌmTà~ Ô ~–V(IM ÑëQ ~ œù 2y 6 $iôz3 1çò { ï ¦#eY Ø 3¬w6µ« i úfIë$ (EN(Cºº~à Ï8 ïÆ ÎYôêÆ ©ž .Bù8,n§«Õ –VÙ»" UÜ»ÛÄâ6 [ú^ wceþ ÚÞÔ /ŒC7õ¦s•¥Ê^ òÒ S R¬Ü7ÁW™X Þ gãrò?š ß ~Á 8

B Qî“À ÆÅâ¦K ?ìÖ¬ò CÉÀ $þ® œœÎ»öã_! Ûô ®™Ã ÄDêµ61 þŠ4ªÏ “k CŽAT HöÛå Be â Ð ™ìo€ï< o p Jƒo»ê5º \=Þê+à*… _ ÒÒ® Ê•SíÊ \9Ó®líJÝÜtsû b_77ÝÜþ6®ÔÍM77ÝÜ4öus; Wêæ¦ nnº éæv*eD77ÝÜNÏ•º éæ¦ Æ nn§âJÝÜtsûŽ®TŸÂ PK æÚÞ,é C€ PK ý UM word/document.xmlí]ëvâ y -Öšù3IŒ

IUN'Ué S§ç ,a

Ð m e B ù1ï0/0Ï2 ÒOÒ’ á B M]lË’,KûûöÖÅ[ üùÙsÑ ð 2ÿ¢dž”Kˆø6s ß (ýöx P`ßÁ.óÉEiLÂÒŸ?ýË/£ ÃìÈ# @2 ?lxöEi DÐ0ŒÐ ÙcÜÃB^ò áaþ Ç6ó ,h ºTŒ

lØE)â~#ÉâØ£6g!ë • Áz=j“ä ¦à«<7NÒNŠ¬ŸhpâÊ20? Ð Lsó6ÍMÞ ™ ÄÐsÓx 9 dsxnü ãNÀ™MÂP ã YŽfy…

TYd)V)Âì3Ó’x úY6J8æ2Êž}"Ÿ TšÎjò"“º ÝU

ߺ¥]Žùøe)ð õ9 > +Iñ\ 2•ˆx& da 0 i î&9 Ì~"N

ûCœ Ó_Iœçrr(îsìM 4\«eÍòœ t 8 “Üú? Ûg΢`"î•Mr B y ^ VšÁ'I ]æŒÕ1@£ dPçá¢TN MÜ ƒ Ú #W, sÏg ÍJ#À ß8S º \

ž ’g!S zvÉHƒo©O ð uØ Å Á™ Þ2ã[Á¥£s L _ dêüGr¢£ûÔ V ÙeB0oµ œö «fKĈ •ÈÆäý #oö +ïâH ,ªí Ì㜠î É1 «ÞVE

ÄGý šd FUE ò*càž <)C Hä¥%s©bM D.I

K}U4õ Œä Gy(nu IcÚ

eÓGØíd Ÿnì?ì™ÂÇÕ

–i•pàЦô¢ôH=)+_É =0 ûêyv 0 àP4CŠ Þ 4ýpAnqkÍÉ +mèa má`^dCÁé ™

™Ëx Žý#

=µÒ V8 eâ! œ$Ú

b!

'ÑtißOïuqHTC& + È É ‘ ò Ö.[KVªpgŠidÕ mÜ”S NB ô ýk+ DÒ Fí¥Q5•Ä…ˆE( ŠÆ E kE“k aËÞ á Ñ å a"«ò’ Ò0Ð µ6Ð WÇ Ïé6f)^Öâ8 \fû xƒJÒå7Nµ Í ¬ù{ š_õ#Ý=

€ãh;àIš ÿÑW zšó

ƒc t :O } hJ òhñY`ñ Å ßTØ@Ö¬ È 1 PA^e ô>2Ïß .uÉ

K Z9 XÜ uÿýÜ< –ýù:_» Ïkõ*ª ë Z ì¬&_)T®ì¬Ói;k‘á”àâ y \ŸÄ\ ãܬ/ aÕkµå1Në§Õå1*µó å1Îjg•å1ª5sµ9 c b køH3r Ç<<ca Uà® ùñ ˆx~ªeÓºÚV]xv£éJ ùX EK O [ Fm Èß ª ÔU A ûö@êxi Ñ7 C]2 m3[ƒØ a WΫ5K’ z t+S •Ór’èar9 ŽC Ç, 7~ º Q :Bß ý É ’õ‘Bê . W £Û>hd!èYÇ n¢jÙÐ ,§kÎ yŸú¥4Î âÓ yzV ŸÉ M/ãŒf ý> R }ŽƒÁ Îf¥Z W–eü ViÙòE$ V,KV =õ Šcu• (Ÿ©*Œ+ë¢t~¦RˆI ‘,ÍWiTÅW ï9Rã•Õ ò 'YXÅÃ

]hjO À(ât ËIÔ ÃÆ( â ûë å+Là ýìw [ÙÞ ÀôMu q ç ÔQ>m® ª WêË $ d ú3a R'Ru);R…ãám(â i ìJ«SV®UÓ Â Ô Ž4ÊÅ ™<l*– òHÞ(~ }&Æ. ó =Ù ÏJÞ ä mÕ OóÕ U,Õ Ê –ßN Ä µ g ÄY

ýdÉ$Yb úŒ/Ê`R Iü â V§j Î=O 1#sÓ 1BbRÒ ™q•‘1š& kÉX]l? Ÿå™Ï*§5EV

Ÿ1o-æ i>+ GfÔÃ}b mZ[}åà§_ä™Z} ŸøÃ{j+ «

É^I™Ê Ë”FRI á I þHÇýŒ Yw Î o Kâ §Zü d].©E¬úöD؃ ŸØ f7ŒÙÇ©«õˆxQC NÆ\– ÎÁõÓ7 Ÿgd )GLˆÁXh åª_YÙR Z VîŠ-

ïá ]öÁŠ0Lq à ù ¦ÈÙüŒù Jõ Pª ÞpÆ&5 ÁxéïR^Ø(Dm Ó¦#

gi5r, Ïãüq ôOQôO>ßx¥Ñ À 5m £h’ Q A ŒX/ ’š G6 d'I rœÐ‘Æ3'H0Dž , Z ýÁüP%öÆ Ì æv ÅX{òÙHB§OŽÐ

Èu šð

jøt%ÞÔhN ».A2

à&¥’v# $B æNˆô Wˆ

Ôçl$A™ 7 ê uïŒ:{ÀB©ÜRe6büéDâo€%îþÿÿ:Rúd«S¥ú2 )T1Þ û ?~Fá uÝð Ø{‘«P¦ R"£¦As s€ Àí á&;_$ ò?_ c Œ Á "þ J

ñ"ºnrHžÑu;j #-£RŽIïQÞû] «ù" l žèJ ã@–ÆyÆóc “o9eº = S 1. w$ è+ üV/º(õôO¥™_áZ/¥ š^8Ÿ,ÉÝ0u LwÃôéÒÝ

“S)< ùò ß4 ãEStÝ[=É“µY kµ[Æž2i ”Ë“L2qúÌ©£NûòØÒD

P– ŠÒ Ä.žRX) 1 Ç Ëiö®< Ë“B ÇóRiÙ ABŸâV <}DšÆŽÿ ºÛS úœþ@Û ÃSKÊ_ @"µ 0F&™ æ‘ÊÞ«™ Så ά8œŒ “7Ü *mN«Ò

i? Ì Ž § Ë{ÎzjÝ 6> ž¥

J o“ *Òˆ oÄ bd sÏè C ( f fÐZ NE ñ g ' é ?à?È Ý1isúH

õà á

ÒÇ KÔÛ6«öWâ8x€ ÔÁ‘CQ“ã.Å T ÎfÔ? ÊfM ß«P_äqð©

$ $þÎ$Þ ž ó HâH í àS bÿC ov V 8]ƒ8 EœòùÆ öjîpß <tãá jä¦ï 6•a, Ô ÑýP@Ïf ê}Ä u}ìD ssã;;ìÕ €àÌ2 Xüù§ GtõLìH}ý ŽQg

â…I= ÒGâ; ™Yõ þ IW àTÔ Î ‘;ÖÃ99 Ã1M`ô¢0z

Ä©(â”Ï7Þ D ìºè

Á® Ø èô@§g;œ -§TÀiÀiÐéÙq§ÇïKÀ Žþñ?ÿ 9V T‘;ª TÖ Ð

zcb;àª'dªnÑ7[ s ð Q Ê N`A¬Õ+j óI:ú Ÿ ǪO Ïi ا 0 þK~ ¦C Ê8êÈ+åP6íË PEæt fj Á WRÖKo Å î ä ÞMvLê]ÆžÔ6í

yò…í5Õ^ u ÈË[œ]Åþ(ÿ«ÿ Ó U@üQ©1 Ñ•þ$yêÆ ò £µC ç’0D

Aˆ A .öÅ ºüru

f IžÛrRS« Ï‘ç mŽø'ûÞ 5 ì

jÃÀü{ ñ7eåª2l“ó\.HÚ–G#àæÕñ ’Î^ÉsOâ dâ ž{&2

ž{VW à ìÌsOb b u” HÔ < óñ ÓÉ åÑs 9ã ö®ÞëÞÕK&Å Å:&Ù úتÅ* « MÒš X Úå4 êÔå S 0Ó Y@æ`KÜ]l w

ÏDÒÚ

‘ø‘ gIÝá 'OÞ»qfâ S € öFA* å d IAÀ [3 € ßl

L t 5!O8R U ,ÔþÚAG ý¥u >Ë Íö®Æ1wµÚ ÝùÐ ?mÐc Ç dkl@ø É#zP ˆ “ g.µÇè ÀÁ œìn6 Êà

P

Ù 5Š~ÉծΒÏn Öw™Ú`æ îB QHD œ kÊÉH n8Bßï ß ò ÛæWå™Û' C*ƈ w] ôÎB Ûd L 0YÀd)dkl *n À%Šø•X ö íG\]ß257Ÿ8 þØšÁ*ƒf Í š 4C![c ÍÐ Q ; J+ŒdOB 7Æ™Þì Õ zƒß£l {êË ëÆÛþNk

òÁ5ˆ 4È.4ˆy œ $O I  ºçz x VA>öm¢ƒ=ìã>y õGS ( P $@I 56P ßï~W ¥ ÐUço7è Ô€V § @

€ 5PÈÖØ@

Ü©þ€ü'; ˆúC æ o C’¬ ÃAàR Gè;ñ

m¢9Ð a/ø j1Æ

êÇ#O Z™T@™€2 e Ê 2 ÄöS (§ÌM_-râQø.=

6î BmƒÆýØ“Hg Ë

Ë Ý ÍA ƒ6ß iH ýÀ ÇeeòÈ ßû V+9n Øš8n«-ö/µ ã Ýø «Õ Q jæù àÊùÂØfÕ4 ’¬ëcl 0Ö S6ãkLe*Ù5 ëÊKH Î GcÖòí/ÌòŒ"M. Îó x Û

âQ ýUÊ í¥£ ûT ÆŒK Å”3Í- ¬þ ˆ[FùwohÍ 7 fT

É )Ë HF:,®Y 5þSB ºÇ òÎ:à 3 Ü 3n ÛWq;£ä µ Am

P

}ýSD? TD bsƒØ6 û*bÿõu ÎwkÓŒæ<þWãi 5<þç Ìù ìÕÒ mÁ2 CfùÝßeÏ"q ÎØ* DÑx{Wþ ÒŸÚÚju z9 OËû è ÙMûGi hûÔ Ú 19P2oÓÀ• AÔG-æ Ú Cº úZCÛ@ïo Ö zÿÉ•G O ‘ Ÿ W ? ˆomMñ™

N`•3ó ˆ h;BmÊ -Ð šlÛvåDvâ hù.è9AV ,ªÜ"kõ%3 ög`’ B k- 19 cGvDít é!àóu`ZƒµÒ Ô Õ* +0þ 5pÖ œ Î Ôrq ¢ ÝÜ H Òs iŽ

V Àúá … Hà Ž:DÊ ƒù uì cîjCi üÍ€ß à D ïª [GÐÉÝ R/ ©ûG* ÊïL [û o d ä Kr äû€å{ù ß9“o0» FØ úV

:ÈoÍ-Y0zµ-pV à p® Îdb е>Ù €

@ó9}4ƒëbWð®f a mÛ üó'`À eÀ ]!uùgf€Ôœ

k ßk}ì ò

ò]0ù^þU È7Èw å v Æ :Ä ¢ìY f>’Z õUÒâ wÃä ÞÑ{ È €ÉÖ<5kµ,æ ÕÓ DIf/ĵ

ñ A\"ˆ£Õ ãIŠ_ÀíxT9 \ÖÝJ'MlŒ~n a_2î Nt þÌ >Ñ(íÇÇçK Û$i¦ï’Ä=ý[” ž%Vþû]2«

1 úÓþ sõ'K þ Aâ{ù

ûÿlsÿŸoBÍ• ÀÔÍÑ®? 1–Î h,Mo”iÕë w Ëa äðàå0Ÿo RicAÔöP šý5ÐiÙ(W

ó ^[0 µw ] Ðr!v ö_

èkäu¥

aì/fµZµj Ü ì

a-@X.ä

ÂÐÕs@ù 1?F i ò U ¬EËD 6 [ d_µ«\ìR1Fó F qÑn…{ Ù €lÇ" ðYås…ˆså•ú–Å>§'Ð9 …Îk ÊÄYÐ çÖïvåºè ¢#õ( Å NVþ Ò0bHl Ç ì þ@zD &ˆë J~ãè dj Î ~GñÇà¢džÕãÖQ“Y–j©$Â

V O É&, âi. Èx• Au ÕÊzBNOŠIÙ0«ºÚt TTK *cZ*jV– ìf>Ê É À Æäµ õtg¬O fGÊ[þ§ PK F©ÑÁm é\ PK ý UM word/_rels/document.xml.rels ”MnÂ0 …OÐ;DÞ7 ÚR tÑVbÑME 0Ä“Ä àö A ˆ… óìyïóïl 3uò >hg31L "A ;¥m™ ŸÕçãD$ À* ÅLì1ˆÅüaö 5 J7!a 2Q 5S)C º Î È7P¢

cé» b~á™,U&üR D Ú7x +

ã»Ë xa =Á H™8)){ y

á%* íkì ê øIÌø

A oã õ /ÿ9f Ýš5zÞñ á,õA<Å (œ¥ ¬kl!ÎR Ä8êI “ µÝ tMnªøña 6[ oå –æÎœf}9Å ;Boá&ékLRmøÅv(Qi8Š£ á“ Á0ŒÉ@ÜÛa8”Gñ wåÅ 4ÿ PK ËO Ú PK ý UM

_rels/.rels Ï; Â0 à p È;MË€ jÒ !uEå Q⦠ÍCIxôöd` ÄÀhû g í v&7ŒÉxÇ ©j è WÆi çá Þ IY8%fï Á : jO8 \vÒdB" q Á”sØSšä V Ê te2úhE.eÔ4 y 馮 4 À?LÒ+ W

a ø íÇÑH<xyµèò _ 13 û zµ«Â å-ýx‘? PK -hÏ PK ý UM word/media/image2.pngë ðsçå’âb``àõôp b`à< d q Éç§ù K “g Ôp t ùùž.Ž! sÞž;ÈëàÀÀpP•kq ìË él.EŠÆûÿ

™ËÈ ZuÜæ

3L€áÞæ Û/8áÜŠ øÀŸk¬Ê Ì ªA\OW? uN M PK pl PK ý UM word/theme/theme1.xmlíYMoÛ6 Ø toeÙ–ë uŠØ Û-M $n i –XS¢@ÒI} Ú〠úa Øm a[ Ø¥û5Ù:l

Ð W N“ÖÃ: >Ø"õ ß ‘òå Žˆ ”Ç-Ë X îÓ8hY ú

M

I…c 3 “–5!Òº õá ñ¦

ID ÈÇr ¬P©dÓ ¥ ÓX^ä áÞ ŠÀö JÃŽ0 - ã ÔÞ ©GP?UimM•w ÅJ fQ È þÈI äDv @G µ, ãóã Ä Tp£eU eo] gBL ÕäzÙ üQ5“ Á`&èôê vfú« þe\ Ûít ™ u– õ^ÓiOuj ürYw§âVêe ßh ÛîF _ ãëKøf¥Qß®–ðõ9Þ]ö Ýé4JxwŽo,á{ 6 õ2> …ŒÆ£%tZÏYef !g Œð&À Ó 0GÙÚêÊåcµj Eø dÅÅŠÆHM 2Ä à:8 ŠS x“`íN>åÉ¥©Ô ’ž jY b yùìÇ Ïž “ûOOîÿròàÁÉýŸ

R p èR/ ÿâïGŸ¢ ž âáWf Ôñ ÿôÙo ~i *

øüëÇ <}üü Ïÿüá ð@ iD$ºAŽÑ 0ƒ 2 ç“è ê Ûq qŒS º«Â úÆ 3lÀµI9ƒ P€ xu äða(ÆŠ €»aT îqÎÚ\ cÚMméY Ç Ù ë Œ L ;

õíŽ XËÔ û JŽ Ò{ DˆAì îQOpÉ

Ý 1%}:Pf k4 ºLL B K Ù» Úœ™Ôï £2 º 3“JÂJi ŠÇ

GF qÄtäu¬B á T: Œ£®O 4ÉÜ ÈXö=6 ÊH èÈ Ž9 Ô q q c?’#X¢ íset

C

p Ü )Qçëí[4 Í

$ 3 ¦– Ü 6Ä ÄÕ O#nF MÜ@•Ï }ô?¢ìmxz™zf‘ Wá é Ã…Oß~vÞÁãxŸ@C 'ç äü.’óª ÏYØÖ7Ú™šhå®{H ;T F®ËŒ % ç `2 dB M~ Âea®

ή‘àê ªÂà '`ÆÉ, P

H”p G

k¥îì J!ælÎ Õ óéš~Øœ©ÉF Ô

ÕR g5V»ôfÆœ xFkŽk æžjÍÖ }ƒpú*ÁiTsÓ P0#~š \Á ,k/‘ OŠ 9Æ@œÚ ÓÖ uÖ4k µ7 v–"éæê+Ì k Re©Jör BÇà•[u-äá e

a» Q údJU qËòT Ê+ y1`ó t H T;X Tvkú.&žû_uëi Ö ÎæE éü ^Ø ¥%Ã!ñÔŠ™ù ÇÇŠˆÃÐ?F 6 ü®ç«Ë Õé@@ Ö …Wîü¢

ßù Ý Y â “šZísxv=ó! iîÙ+ ÍPjk Å}wCIW.lpk~vê m€À

r OÀÆ h Ô%ÄÒ7Ø© ähÎ[ Žœä P

Ð

L§BAÈ *â …2§ª?_§Š

ž üw@Ž ë§ÝÛHã P8e n h Aï-ÞùÔWì Nß Ì

ÕÏ ©k =

6ÞÌ…s>j«æˆ«î™ µ SPú ÄM…ÇæûÛ>?€ê£ÙŽ ÁB Ð,Úo69 Ÿ Zp©ª w 5/AsE ùÔ ìÓÍ C®ÝÓSm

d ÑÒ?Y p lïÀùhÌ”Ì_9݃Cigú è ç¢[ÿ PK 0ÝC)Î PK ý UM Content_Types].xmlµ”MNÃ0 …OÀ

"oQã– B i ü, E9ÀÔ™$ þ“í–ööŒ“6 *Y 5 È“çyïÓd”åú U G 5 [äs ØçæuöÀ Á” ¬Á

1 õêf 9: 5 P &F Èy

j uhH ô5w F~7ŸßsaMD g1y Õò +Ø© =uï“uÁÀ9% DââdÆ

fªùHŸÔ)Ç™úOGªÇ:~'íMy ç U{'4Ò…ÛK$RCJx§YzYâ "lUI M-y 1b ð

þm}É òÓ Ì C / U 0F:…aŒ Ùé-z: 3ôò Aša þÊ” ym`«Fö h Jôà 6ñRƣ •lµs<oÿO« PK kE ß PK ý UMõ : à Ý word/header1.xmlPK ý UM+2 A K word/numbering.xmlPK ý UM ö ê õ word/settings.xmlPK ý UM¬

ï

ª ô 9 word/fontTable.xmlPK ý UMæÚÞ,é C

word/styles.xmlPK ý UMF©ÑÁm é I word/document.xmlPK ý UM) ËO Ú õ& word/_rels/document.xml.relsPK ý UM-hÏ

_rels/.relsPK ý UM pl e) word/media/image2.pngPK ý UM0ÝC)Î word/theme/theme1.xmlPK ý UM ;kE ß 0 [Content_Types].xmlPK

à Æ1Contact this candidate