Resume

Sign in

Teaching

Location:
Hyderabad, Telangana, India
Salary:
20000
Posted:
October 14, 2018

Contact this candidate

Resume:

ÐÏ à á þÿ þÿÿÿ þÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿR o o t E n t r y ÿÿÿÿÿÿÿÿ ò Á 1 T a b l e ÿÿÿÿ Ö W o r d D o c u m e n t ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ _ D a t a

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ B S u m m a r y I n f o r m a t i o n ÿÿÿÿ K D o c u m e n t S u m m a r y I n f o r m a t i o n 8 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ T ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ T V @ñÿ V N o r m a l 1$ 4$ 7$ 8$ a KH OJ PJ _H aJ mH nH sH tH A òÿ D e f a u l t P a r a g r a p h F o n t J i óÿ J T a b l e N o r m a l ö 4Ö

l 4Ö aö

k ôÿÁ N o L i s t

R ÿÿÿÿ ÿÿ L

x

ö f

ö

Š

ê

” 4

Ð b È H l

L ðt ð ð4 ð ªîá L ¥Ý«Ap OT ‘ÿ é R ð Å äSß dbw ÿ é T ð âJ] ™V 84É ü €ÿ é V ð ÂÖ_ÅÐ =Î YÑeÿ é õW ð p¬TÒŸ øs p È ¬ÿ é ÞY ð µ Üû_ úN]wWÿ é Ç ð µPókC fÓi`MÅ

BQÿ é ñ ÿÿ ÿ ðb ð ðÖ ð ð

ð ð

ð

ðr á A Á6 ÿ Ä Å f I m a g e 1 6 7 1 3 6 9 0 6 9 . e m f ð ð ð

ð

ðr á A Á6 ÿ Ä Å f I m a g e 1 6 7 1 3 8 2 0 7 0 . e m f ð ð ð

ð

ðr á A Á6 ÿ Ä Å f I m a g e 1 6 7 1 4 0 5 1 4 3 . e m f ð ð ð

ð

ðr á A Á6 ÿ Ä Å f I m a g e 1 6 7 1 4 2 6 1 9 9 . e m f ð ð ð

ð

ðr á A Á6 ÿ Ä Å f I m a g e 1 6 7 1 4 4 9 5 9 7 . e m f ð ð ð

ð

ðr á A Á6 ÿ Ä Å f I m a g e 1 6 7 1 4 6 8 2 7 0 . e m f ð ð ð

ð

ðr á A Á6 ÿ Ä Å f I m a g e 1 6 7 1 4 8 9 9 4 4 . e m f ð ð ðl

ð Ã

ðH ÿÿÿ À Ë Ö ÿ Ä Å ð Y f š û õ

j æ 7 j

2 å j ì C j h t œ j d j R j b ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ b ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ øø þ^ øø` þRHd OJ QJ o øø þ^ øø` þRHd OJ QJ o b”\ÿÿ ÿÿ b”\ÿÿ ÿÿ b”\ÿÿ ÿÿ b”\ÿÿ ÿÿ b”\ÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

P N a n u m G o t h i c W i n g d i n g s G T i m e s N e w R o m a n N a n u m G o t h i c W i n g d i n g s G T i m e s N e w R o m a n N a n u m G o t h i c W i n g d i n g s G T i m e s N e w R o m a n N a n u m G o t h i c W i n g d i n g s G T i m e s N e w R o m a n N a n u m G o t h i c W i n g d i n g s G T i m e s N e w R o m a n N a n u m G o t h i c W i n g d i n g s G T i m e s N e w R o m a n N a n u m G o t h i c W i n g d i n g s G T i m e s N e w R o m a n G ÿ* àAx À ÿ T i m e s N e w R o m a n 5 S y m b o l 3 ÿ* àCx À ÿ A r i a l Q T i m e s N e w R o m a n B o l d 7 ÿ àÿ Ÿ C a l i b r i 7 ÿ Ÿ V e r d a n a D e j a V u S a n s L o h i t H i n d i 7 ÿ àÿ Ÿ C a m b r i a 5 M a n g a l O p e n S y m b o l 5 ÿ* àCx À ÿ C o u r i e r N e w W i n g d i n g s A ÿ àÿ$ B Ÿ C a m b r i a M a t h 5

a ÿ T a h o m a A

A r i a l N a r r o w CF C o m i c S a n s M S 7 G e o r g i a I P a l a c e S c r i p t M T 9 W e b d i n g s W i n g d i n g s 2 W i n g d i n g s 3 E M o n o t y p e S o r t s 3 G u l i m Ä h L

2 3 ! 0

0

0 0 0 0 ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ=ÿ]ÿàÿ 0

0 0 0 0 0 ÿ ÿ;ÿ[ÿæÿ Á ÿÿ ì¥Á M ðR bjbj'2'2 _ EX EX

ÿÿ ÿÿ ÿÿ l è è è è 8 è T 0

Á

Á

Á

h ì Á

ë Ö Á

Á

Á

Á

ç Á

Á

Á

Á

Á

à Ú Á

Á

0 Á

ñ

h è ð è è Á

R E S U M E

J A T A V A T H S H I R I S H A N A I K

E - M a i l : S h i r i s h a . n a i k 9 9 9 @ g m a i l . c o m

M o b i l e : + 9 1 7 9 9 7 7 6 3 7 3 5

C a r e e r o b j e c t i v e :

T o a c q u i r e t h e s k i l l s a n d k n o w l e d g e r e q u i r e d t o b e c o m e a p o t e n t i a l , r e s o u r c e f u l a n d i n d i s p e n s a b l e i n t e l l e c t u a l a s s e t t o a n y o r g a n i z a t i o n i n w h i c h I j o i n a n d t o a p p l y m i n d a n d s p i r i t i n e v e r y s p h e r e o f a c t i v i t y w i t h l e a d e r s h i p q u a l i t i e s , c o m m i t m e n t , i n t e g r i t y a n d s i n c e r i t y . A n d c o n t r i b u t e t o t h e b e s t o f m y a b i l i t i e s .

A c a d e m i c d e t a i l s :

C o u r s e n a m e N a m e o f t h e

I n s t i t u t i o n A f f i l i a t i o n Y e a r o f

P a s s i n g S c o r e d M S c z o o l o g y K a k a t i y a u n i v e r s i t y K a k a t i y a u n i v e r s i t y 2 0 1 7 - 1 9 B S C ( B Z C N o b l e D e g r e e c o l l e g e O S M A N I A

U n i v e r s i t y

H y d e r a b a d

2 0 1 3 - 1 6 6 5 I N T E R M E D I A T E S R I C h a i t a n y a

J u n i o r c o l l e g e

D i l s u k n a g a r , h y d B o a r d o f i n t e r m e d i a t e

E d u c a t i o n 2 0 0 9 - 1 1 8 0

S S C ( 1 0 t h C l a s s C i t y c e n t r a l s c h o o l

K o d a d , N a l g o n d a B o a r d o f

S e c o n d a r y

E d u c a t i o n ,

A n d h r a P r a d e s h

2 0 0 8 - 0 9

9 2

P r o f e s i o n a l S k i l l s : t e a c h i n g

e x p e r i e n c e : I h a v e 1 y e a r e x p e r i e n c e i n t e a c h i n g z o o l o g y

C o m p u t e r :

B a s i c k n o w l e d g e o f i n t e r n e t

L a n g u a g e s K n o w n :

E n g l i s h , T e l u g u ,

H o b b i e s :

l i s t e n i n g m u s i c , r e a d i n g s c i e n c e b o o k s , d a n c i n g

S t r e n g t h s a n d T r a i t s :

N e v e r e n d i n g t h i r s t t o l e a r n a n d e x p l o r e t h e i n t r i c a c i e s i n t h e a r e a s o f m y i n t e r e s t s .

A b i l i t y t o l e a r n q u i c k l y a n d a d a p t t o c i r c u m s t a n c e s a n d k e e p o n i m p r o v i n g .

P o s i t i v e t h i n k i n g , c o m m i t m e n t a n d s i n c e r i t y t o w a r d s m y w o r k .

C o m p r e h e n s i v e p r o b l e m s o l v i n g a b i l i t i e s .

P e r s o n a l p r o f i l e :

N a m e : J A T A V A T H S H I R I S H A N A I K

D a t e o f b i r t h : 2 8 . 0 9 . 1 9 9 2

F a t h e r s n a m e : B A L U

M o t h e r s n a m e : L a k s h m i

N a t i o n a l i t y : I n d i a n .

A d d r e s s : H . N O : 5 - 4 0 4 / A

V i l l a g e : H a l i y a

M a n d a l : a n u m u l a D i s t i c . : N a l g o n d a

D e c l a r a t i o n :

I h e r e b y d e c l a r e t h a t t h e i n f o r m a t i o n f u r n i s h e d a b o v e i s t r u e t o t h e b e s t o f m y k n o w l e d g e . F i n a l l y I r e q u e s t t h e c o n c e r n e d a u t h o r i t i e s t o p r o v i d e m e a c h a n c e , s o t h a t I c a n p r o v e t h e b e s t o f m y s e l f a n d s e r v e y o u r e s t e e m e d o r g a n i z a t i o n f o r w h i c h a c t o f m a g n a n i m i t y , I s h a l l e v e r b e t h a n k f u l a n d g r a t e f u l t o y o u .

D a t e :

P l a c e :

J A T A V A T H S H I R I S H A N A I K

t v þ 2 4 V Z p ˆ š ô ø

4

6

L

ðáÐ Ð Ð ’ƒ t e ’ƒVGV

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph 5 @ˆ CJ OJ PJ QJ RHd ph 5 @ˆ CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ$ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ$ OJ PJ QJ RHd ph v 4 X Z ö ä É É ä ä ä ä a d 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a v 4 X Z ö ø

6

N

f

~

Ž

ž

Ì

ö

.

0

2

H

z

Š

Æ

Î

Ð

ê

$ D p ” œ ž ¢ ¦ ª ¬ ® º Ú

"

4

H

^

~

º

J Ð Ò

N P b d À Â Ä Æ È ô ö ü H è L eL

N

d

f

~

Œ

Ž

œ

ž

®

Ê

Ì

Î

ô

ö

,

0

2

6

F

H

N

x

ðáÒáÒáðáÒáÒîŸ ®Ÿ Ÿ Ÿ l]Nl

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph U j u 5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph U j u 5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph ö ø

6

N

f

ä ä ä Æ Æ Æ

a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ If a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a L Œ R l ð

x

z

ˆ

Š

ž

Ä

Æ

Ì

Î

Ð

è

ê

" $ : B D n p ’ ” š œ ž ¢ ¦ ª ¬ ðáÒáÒáÒÃáÃáà ¥ð ðáÒáÃáÃáà xÒÃÒÃÒiÒ

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph f

~

Ž

ž

Ì

ö

á á á á Ü á á Ff

a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ If º Æ Ê Ø Ú

"

2

4

F

H

\

^

~

®

º

ðáðÒà ÃðÃá£Ã£ðÃáÃáÃáÃðáÃðáÃðÒ”…vg

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph 5 CJ H* OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph ö

.

0

2

H

z

Š

á á º á á á FfT a$

Æ ü dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ If

a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ If H J º Î Ò L N P d Ä Æ È ò ö 8 ðáðáÐ r r ðá a ðá ðá 5 6 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph 5 6 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph 5 6 CJ OJ PJ QJ RHd ph 5 6 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph Š

Æ

Î

Ð

ê

á á á á º á Ff a$

Æ ü dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ If

a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ If ú ü F H d f æ è J L Š Œ Ú æ ð P R j l R j î ð Ø

ðáÒáÒáÃáÒáÃáÒáÒáÒá Òá á á ÒáÒ¥–á áÒáÒáÒáÒá…Ò 5 @ˆ CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph

5 CJ OJ PJ QJ RHd ph ê

$ D p ” á á á á á á

a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ If

êê h 4Ì hNlE 5 CJ OJ PJ QJ RHd ph œ ž ¢ ¦ Ý Ø º º º º º

a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ If Ffü a$

Æ ü dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ If ª ¬ ® á á á á á á

a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ If º Ú

"

4

á á Ü á á á á FfP

a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ If 4

H

^

~

á á á á á á

a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ If

º

J Ð á Ü Á Á Á Á Á a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a Ff

a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ If Ð Ò

N P b ä ä ä ä ä ä ä a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a b d À Â Ä Æ È ä ä ä ä Á ä a$

&

F

Æ Ð Ð ^ Ð ^ Ð þ dð 1$ 4$ 7$ 8$ G a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a È ô ö ä ä Á ž X a$

&

F

Æ Ð Ð ^ Ð ^ Ð þ dð 1$ 4$ 7$ 8$ G a$

&

F

Æ Ð Ð ^ Ð ^ Ð þ dð 1$ 4$ 7$ 8$ G a$

&

F

Æ Ð Ð ^ Ð ^ Ð þ dð 1$ 4$ 7$ 8$ G a$

&

F

Æ Ð Ð ^ Ð ^ Ð þ dð 1$ 4$ 7$ 8$ G a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a ü H â Ç Ç Ç Ç Ç a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a a Ð ^ Ð ^ Ð dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a H è L Œ R l ä ä ä ä ä ä ä a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a l ð ä ä ä ä ä ä ä a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a

ä Î ä a d 7$ 8$ G$ a a dð 1$ 4$ 7$ 8$ G$ a 8 1 h ÆA! n " n # n $ n Ð Ð Ð &P ?P AP ðá ªîá L ¥Ý«Ap OT i

þxœcd``ÈaÀ »þÿÿ Ân@6 + ú )F

Œ B@> šú0f

Å b ˆ9€8 * ÔÊ ˆÄV bW¥ 0ýÈl ýñ@l Uo Ñ Q

(ë?š;T‘ì Y ºH øƒ Í v 4 øCæx¢#L?2 -\” l`Ðÿç Ò"Pq Ø Ú@= ðÙ FGÇY 2ƒ4 V

ð

iË Â Ò ž Ù œ Ä Ä ð1 a œä [p包£U p 0 ð 7mVt zÔ_YK Ø

ຠq 1 ð è•Ö _<à `U lÒ q 1 ðµ åðŠý‘L1

Ü@

yã H q 1 ðá Å äSß dbw p 0 þxœcd``ÈaÀ »þÿÿ Ân@6 + ú )F

Œ B@> šú0f

Å b ˆ9€8 * ÔÊ ˆÄV bW¥ 0ýÈl ýñ@l Uo Ñ Q

(ë?š;T‘ì Y ºH øƒ Í v 4 øCæx¢#L?2 -\” l`Ðÿç Ò"Pq Ø Ú@= ðÙ FGÇY 2ƒ4 V ñ

ð 5gh ’)Û

œLáÇ x

ˆ

ð1 âуéOñGÜ 7Ùù x

ð í- ÁEüÀ Rõ3 Ú x

ð ºY“ àk€Mœi O*=î x

ðµ mZ@mûÂcõŸMf¥ Ï x

ðá âJ] ™V 84É ü x

þxœcd``ÈaÀ »þÿÿ Ân@6 + ú )F

Œ B@> šú0f

Å b ˆ9€8 * ÔÊ ˆÄV bW¥ 0ýÈl ýñ@l Uo Ñ Q

(ë?š;T‘ì Y ºH øƒ Í v 4 øCæx¢#L?2 -\” l`Ðÿç Ò"Pq Ø Ú@= ðÙ FGÇY 2ƒ4 V Ó

ó â

ð hœKå9cIšõÂ Ã S2 Z

æ

ð1 ÕÚ”Ñx N ÆŒð[ÃçŒþ Z

ß ð Aw iwßU

+Oibdf Z

à ð âÔSÂ P Bcùþ Z

à ðµ ê– C Fu> Ê m Z

à ðá ÂÖ_ÅÐ =Î YÑe Z

à þxœcd``ÈaÀ »þÿÿ Ân@6 + ú )F

Œ B@> šú0f

Å b ˆ9€8 * ÔÊ ˆÄV bW¥ 0ýÈl ýñ@l Uo Ñ Q

(ë?š;T‘ì Y ºH øƒ Í v 4 øCæx¢#L?2 -\” l`Ðÿç Ò"Pq Ø Ú@= ðÙ FGÇY 2ƒ4 V n

K

Z ð ÕŒS ìGEÀ* é è]ü õ

f ð1 y LoÄ: …ò H Ån È ð 8 ð Ù# õÉçéÛj7Î óä É ñ 9 ð ÔØ» ý S Ì-\bD É ñ 9 ðµ ÀY 3Æ>Â-2)R ¬~W É ñ 9 ðá p¬TÒŸ øs p È È ð 8 þxœcd``ÈaÀ »þÿÿ Ân@6 + ú )F

Œ B@> šú0f

Å b ˆ9€8 * ÔÊ ˆÄV bW¥ 0ýÈl ýñ@l Uo Ñ Q

(ë?š;T‘ì Y ºH øƒ Í v 4 øCæx¢#L?2 -\” l`Ðÿç Ò"Pq Ø Ú@= ðÙ FGÇY 2ƒ4 V B

Q

ð ÅM®

)¢ql&á0 ó Ö É y ñ ð1 ÄJ

“ Éó3,4 œ L Ä t ð Ãú«XQ ïÀÞý za L Å t ð Öc ® z ƒµv K L Å t ðµ fþÀ:®_ º,Í œÇþ L Å t ðá µ Üû_ úN]wW œ L Ä t þxœcd``ÈaÀ »þÿÿ Ân@6 + ú )F

Œ B@> šú0f

Å b ˆ9€8 * ÔÊ ˆÄV bW¥ 0ýÈl ýñ@l Uo Ñ Q

(ë?š;T‘ì Y ºH øƒ Í v 4 øCæx¢#L?2 -\” l`Ðÿç Ò"Pq Ø Ú@= ðÙ FGÇY 2ƒ4 V

ð Õ íöwª ë

ý~M Ž ô ð1 Í€»@Zò Oˆ»> º a a Ç ï ð b òk …dǪsJ– q b Ç Š ï ð X*wÐ rŸd` xvÔ b Ç Š ï ðµ X3^Ž À Ðt œ% q b Ç Š ï ðá µPókC fÓi`MÅ

BQ a Ç ï þxœcd``ÈaÀ »þÿÿ Ân@6 + ú )F

Œ B@> šú0f

Å b ˆ9€8 * ÔÊ ˆÄV bW¥ 0ýÈl ýñ@l Uo Ñ Q

(ë?š;T‘ì Y ºH øƒ Í v 4 øCæx¢#L?2 -\” l`Ðÿç Ò"Pq Ø Ú àßq àßq ÒØÌNÒ` XÒàÑ ó 9ÒP4*ï ý ó`(4Ò ÍNÒˆ XÒ Ò óØ 9 R If c ”ô Ör ó . ú ì pÖ2 ÿÌÿÿ ÿÌÿÿ ÿÌÿÿ ÿÌÿÿ ÿÌÿÿ 2Ö 2Ö 2Ö 2Ö 4Ö

Ö üüü üüü üüü üüü üüü Ö üüü üüü üüü üüü üüü Ö üüü üüü üüü üüü üüü

Ö üüü üüü üüü üüü üüü

t aö R If c ”z Ör ó . ú ì pÖ2 ÿÿÿÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ 2Ö 2Ö 2Ö 2Ö 4Ö

Ö üüü üüü üüü üüü üüü Ö üüü üüü üüü üüü üüü Ö üüü üüü üüü üüü üüü

Ö üüü üüü üüü üüü üüü

t aö R If c ”é Ör ó . ú ì pÖ2 ÿÿÿÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ 2Ö 2Ö 2Ö 2Ö 4Ö

Ö üüü üüü üüü üüü üüü Ö üüü üüü üüü üüü üüü Ö üüü üüü üüü üüü üüü

Ö üüü üüü üüü üüü üüü

t aö R If c Ör ó . ú ì pÖ2 ÿÿÿÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ 2Ö 2Ö 2Ö 2Ö 4Ö

Ö üüü üüü üüü üüü üüü Ö üüü üüü üüü üüü üüü Ö üüü üüü üüü üüü üüü

Ö üüü üüü üüü üüü üüü

t aö R If c ”o Ör ó . ú ì pÖ2 ÿÿÿÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ 2Ö 2Ö 2Ö 2Ö 4Ö

Ö üüü üüü üüü üüü üüü Ö üüü üüü üüü üüü üüü Ö üüü üüü üüü üüü üüü

Ö üüü üüü üüü üüü üüü

t aö R If c ”é Ör ó . ú ì pÖ2 ÿÿÿÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ 2Ö 2Ö 2Ö 2Ö 4Ö

Ö üüü üüü üüü üüü üüü Ö üüü üüü üüü üüü üüü Ö üüü üüü üüü üüü üüü

Ö üüü üüü üüü üüü üüü

t aö þÿ à…ŸòùOh Ù0 Ì

X p

Ä µ pradeep shirisha.naik999 16

Î áh ‘cÔ r þÿ ÕÍÕœ ù®0 Î h p x ˆ

Æ µ

saccp

þÿÿÿ þÿÿÿÿÿÿÿ

þÿÿÿ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A þÿÿÿC D E F G H I J þÿÿÿL M N O P Q R S þÿÿÿU V W X Y Z þÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿContact this candidate