Resume

Sign in

C Word

Location:
Houston, TX
Salary:
50000
Posted:
October 13, 2018

Contact this candidate

Resume:

PK LGM word/numbering.xmlí oŽ * ÆO wˆø> !äÏDÍTÕT Új5ZiÚ 8à N/ ßvï ÇÚ“Ô ZX i ožOhl? Í“ x –¥yõúS ôÖTHŸ ™Ñ µŒ e œ Þ?ÞLŒžŒ óHÀ T ï yµ™ $œS ÆõT 3Vq MMSº+ yË#ÊTç ÄêO 4C">&Ñ ËÈÄþÜ üøÅ -kdäaøÌH æ!nBß \òEœJ¦ ð]š_

…h2ïVò–»IHYœÍh

5p&W~$ ha hªsU Y ÝÄ: Šq Élž ås l'ÚpáE »TJÕúvÛYFì[

LC”Š&K8œ XIH V I ã(P9 š;7-

µ 2h m ïþ\ ñòõ*H ? õ‘ß Uœˆ2!» pWDÄE€ K Øš”Éì- ¥óQ$Ï'KAÂ]’ÊV lß:J ç è.Úòû¢ý*x íÒÝé mï ì Û ê

Hæ2 Ä Ÿ’ wð ožz™fC u º u™ VÖ Vmk ƒÌûíËô1, çI ÐxÛ£ ïé§ ëß ÿ,Ûß Ek@ ùðè æ© yfŒmõRßLW ú`d¥cÍr È/ œÅ2 éúþÌxâ1ï Ï/ᜠ2 âÊŠ JdüFú ¢{õ ÉoÆÌV-? wb[E˃<l3ó…šÙ [Ûÿ~ky[cûŽÓÍÙ ž ŸŠÞ Ý ž 5íÜ<êÈ}Üo=‘ƒö ’ó Úzh GW ƒóx ÎY UV^ à xë ®á 5: C«ã7K+oÇçñv

ß ÉY

9ÿÏo™y€

ÿÉ 6 L ¦ S€)À zz

¦ Sèè- L b ¦ S€)À `

0…žÞ )À :z

¦ SèámK¦pÀ `

0 L ¦ÐÓ[0 BGoÁ `

= mÉ C0 L ¦ S€)ôô L ¦ÐÑ[0 B o[2Å L ¦ S€)À `

= S€)tô L ¦ÐÃÛ–L1 S4û5@

Õ 8}F ¢Âoÿ ÿÃk ÖÏaçÊý dÔ)ªêöÏáåWÕ? ^ný v®– òsˆz YFµ¬d' d ;ŽÝqÝ«bìŽ_ Ø

Çî ŽÞbw »ã:z

Z8ãîø

L ¦ S€)À zz

¦ Sèè- L o *pä Gn./£pä Gnpäæü …#78rƒ#7 qä e%,Ûÿ'Á õì f6ò kdƒjÙ FæTËœ Ù Z6¬‘ ªe£ Ù Z6®‘Mªe“ Ù]µì®F–“Ê ok_ ΩPi~ÿ PK SBÆ9 PK LGM word/settings.xml¥•ÍnÛ0 ÇŸ`ï èžø£I6 uzX í žÒ= #É }A’ãåí'Ç–Õ @áf§H ’?Ò M?>ý q¢Æ2%K” R +Âd ßРDgjÑÓîËcWXêœ

O D sºH À®”¦Ò +e 8 5u"À [ ÄJhpìÀ8sç$OÓ- 1ªD ‘ňX

ªr}H ªŠa:þ 3'ï ò¬p+ t Œ Ü m î¥yc § â$xðëôœlÄ@ç -ø S h£0µÖ«Ïƒq"féŒ öˆ)bN 9C% œ0ýpÜ€¦Ü+Ÿ{lÚ öÂò9… ¦ßì`ÀœßW wôóm f ¦ø à£\k 0. ø= ®ð‘’ï O0

3©g ó

0

ˆ8 öSÿl–ÞŒË M# þ?ÚO£Z

Ç}} íÍ m> È `çW Ü Âaï”^tÅ ü ÍS”ôæaËÅÓ~Ø Á ü sµ _ 5l~q}Êä*'7û>ˆ €ÖCÚC •ˆ ºqYÏwþFüB \ u>Úò - l

`ì œ Q˃öÆï!h Q[ m

µMÐ6QÛ mÛkÍYSÙ<ú6 c WŠsÕQò+ÚßIc?ÂWj PK ö ê PK LGM word/fontTable.xml¥”MnÛ0 …OÐ; ÜÛ’ƒ ( ÈAá Ù YÔé Æ 9Ä êÛ Šõ“:F +A œï

Oº ûc4;Jò

mÎ7ë”3i ÊV9ÿýôcõ 3 À ÑÊœŸ çwÛO mV¢

žÅrë3#r^ à $ñ¢– ü Q,‘ øJUb€ž h uPZ…Sr“¦_y Áœ7d 2J z,CW’aY*!ûÇPAs Ï mxqLHêØ Z_+ç šYJ b=@Žï

âhô usÜ

6Þ…Ñg£ ©p Bz WïÏâHÜ 3 Ø!ÆŠ9-üë9tb@Ù Ó%ã 4z £w? Ôt i ^Ïiä,ýT í Ìóu S R AˆU 1 K ¢

h Ï Ø = 梚 ç

R "0SHý nv“^Äe_ƒ“ ú?Ú aã B{õ n p3 ýÿ µ™ Ã

c©xòFy qÊ

®(ßI þ ŒôìQ ì Wv<b@ ëÙþd ý•=;lHIê8 šô?ìí_PK ò•%ã ò PK LGM word/styles.xmlíYÛRã8 ý ý Ÿv ŽcBHM JÁ2L ÃR Ô d ~%ù ß ã 9jŸnI-ûÓçç KÈ8¢dbö -Ó€Ä ùøpu42

. ñ ¦ NÌ5äæçóß> Æ\¬1ä ô Ó zÜõa ø1

!‘Ê9e rÈ ri f # îÙ–54 :1#FÆ ÄQ€\F9

å2¦ó9raò'õ`mæ c A,c û(ä)ZÐ M*ý d í!– NíVa Ù< V2 Ž'ZQæ…Œº s) Œ• bßjA È<Ú Pœ3 $ ˆd0ª4J@ÙÜÇrî 4

•?HÎ Çm U7hÆ [W£

øÜô Q H À] 0uŸ w È dÅì-Z•s ÉC`Á ß T aŽ Ø í

£Q »Ó mc öOv S€s zÔ s aÁÕ Ý d ŒôŸ+J 7VcÀ] &æ À z !àbÊ ( ý)á Éÿ‘Š%

Æ SÉ /Ë0 T ÉÑã zåhÃòHà ÀE Ì FjµÛ§Ãtð=ÂR "A“IÂd’MØ^…0}€H ÐW ZõÕ ªP y 4ù 0 Åsk 3

Ð JÒ

_ f© ˆk ÔyZ öc…Ñ s6 z ‘T O( à z 0 Ý0I •øF&ˆ ä•Ìöm Ù ” ƒ gdmÏmVß 2rVœÎ Zœ l£

»Ðh7Òhÿj G ÃýY «,Æ =Y 4 8x[,Ú E»¦ íCÔ¢ÓÈ¢ó«YtŠ Ñ©aÑ9 ž 1 ín,îÉÏ ‘Ÿá ãÇ:@•Y5UfíÃâ òè êZúþÎÝÓš¦0–uå U IÎßWúzQ^ ï gÒ 4 * 7Kœ"X;¦ð£uR S ™ý

Éüè ìæÊ w$ó£‘R T ™ƒ ~ªC?Õ@¦Ó ÌÿS[Õ@ÓÉOì®Ô[JàÊø

d&otîR¦Õ

z…ÄÅÈ í Ð

C Ð5ò<HJŠˆøȃ? H eºZ6

û Š íÐ ôÙY eŒ3 'Rþó•(íJv Ǻ(âø g Œ Øž ÛŒ1œ Xß Fµ 3*

a0 ð ôŠAõ ÇiÎ dúCF ï Aü¥Zº¥ z…< ï{ÆÏ»UÔï RÇänöTa, Ô V»ß ý q” ,ël: ž&š bÊr

ËšÏuÑû0€ J' ŽbÈQj >YÄÙßïòõ Κ ߥî ëëÐ;T‘4gzryê * Z ñ» =šÊkmb 7*3 Š U äÓCë YåÏ å ®Œï4 $ý S#Î?ÇÔ(“Ï2eÍ« wj§Ë

R J Ÿ©

Jbà4ßß[ é“J 1joH

W&@n\ À YETïq»n ANñ zß Q_ñ+dä Fjr Ýä +ƺ ¦W 6o3#Ký&óùÊÑ w ]êr8GXšÁ ú5S/ CÀö) ûh&jO Lñ¦n Ék ý HÙ t o óe !L–w*Ñ‘ Rd…l

õÏë Æù ¦§Û>ýö –þÇÏÿ PK Êó d1 C% PK LGM word/document.xmlí]Ýv⺒~ y ÌZç

ÂOþûœî ?iz“À Ý={nÎ v jdË#É!ôÕ = ó ý,=o2O2’ ÐélB ÈZ Ë , ê«R•ª ýýÁ è Ì}{T p-f wôöèc BBb Æ” ðöh âèïïþíoÓ76 T

®xãXo ÆRzo

a ÁÁâ yઓCÆ,Õ Ì ãaI 9+” Åó£ ööÈçî Š C,Î J}Ë 6

¢ ø ÎsÃ[jQ“ƒ' 8PÕ æŠ1ñD\ imêä8®äþ wh ÝÔ[çi6ÇSÕ

4eÜö8 @ UZ

OÎk, ®b~Ç:MX~fÜ w^ fŽ•ŠæÏ>VÏŽˆ Tõø t ZdÀ1ŸýØ

ï ÈZ\ RƒºKú Î Ta 1 q t W { çÌl Öbç•šl G ; L*^Ô ¥â

»ôÆ؃ÇÚF VÛ

g Èî§ Ô €ÀÒÙË*(Ç S"pÀì™þöÐô ’ v íQ1ú EE5 ? v~,êÖ`ˆ}*Ÿ8ÓáK…¥Ó7 æ i èpý%<l)2© ñP UWD Ægùt~Ðõ©*À dG } Å\ ÒÇ 7 à ë ç Xq ¥D ð ” Ïä

u Ð o *œ`ªŸd … ÀBV Á

EãŠ+æ 5Š ñsʧqIU æ/ÍŸ£ö LÓí É nt)¦0e NÕðÉk j™ K]R 9ÐÀA « õ8 à pôîS¥õ ÿê6ëèö Ý~lµšw=}“ o}]ªý máƒt7 ƒ’ ¢d há Øš ææPÿ?ÑÅÅÙùy¦ Q6À0ÀxW Jß ápôêÕÅ æOÏ û” …EüŽg pUý ñ7D5 7íó£Ôòïpø þõã m QØ ©ï•ýi3âþ6Ræ0Õ Ï k hœ=F?M £g îg; {D WU*Û ßÎw ofè À RûúC Úo~ªgzxtaP ) ª’ ÛiK Ž:Ä T AF.ð Ða ˆžkD ÕHvf lß

¦ vmÄ Càú ó<Æ¥ï 9CCÕÎ gS9FÄEr ˆ ÂB Ù vœiI{™JI š!gB_y ÿP?W Ý$põ•ájÃÕëpuoB( IdáJ*Y8 ,»ó ñ ý ª î VjHGd ƒ ßË Û îB ¢O 9T 4 %¢åÒ0 kNò8 è CÅ% q j a:9ô™q; zcÌ Ãˆ+s íKÊØ Ê ¦ö º ‘/ðHÝ2 J ã#ì*Ö vÄ.¦3I,Ls QŠš}

% I^b jëü ;Þ_ 5 ž ƒ«ŸÞjܦ Ï Æ UÆAuÀƒ wL 0lü ƒ µ-qPhIs¥"µª«ÏÏ +öýoŸ

Pÿs šCqô©"º+9£

µ 'q,pý

c eîê30T Í !…ÆzÕð á õ©¥Ò6ØwÏ ŽÕZ }¬VúÍö

R ß 4ïšw7™ödÖ

(25 îVþ«Ýë »}Tm Zõ º : D f T Â8Aw

ªÁˆ èi f8 n m(iGÿ ohí ù ÁO? x

ër© Ø’ŠçQ 6êY e¦ æÆ v4 s¦ ÖØU ÍžmÐ: Úè ÉI -ÇÒk 7 !õº ž

ÖÑ ŸÛÝßÑûf ßîþ‘D à å§ADí"%bûx Š= 2'º òê ˆ Þ] µ*Ÿ* æ

* Î PJT£ÎÏQ õ¦ îlÁ4Tÿð ðLmÁ oåâ$ÏÆì !7è•… ó ß…pìÿ ÿü Ô

’ qv‘Á’R6H \J*":xÆ ¥JFÝê qTÅ6 £8à$FÕ•–rŠ& Þ âé NÖÅ R>%6 ÆÓ Ëtw Ð{ºr ã ˆ¬ó k;$0Ó ø ý ntIÄ

Úˆ]ïÊ “’9ë]ËÉh nµ µ ZçâÂãû ¦ÁP) H Ä Z p”îö d À qXWL Zú(z èþ1vGÁÚV'ç æ ˆºö13OWº$ë +=MVŽ Rí šÀÊÅ Ýy ËÜ(

t

’ß ª}PÑ éšBÙx ÌøDµ È1Š% ðÀR$#BêH¦ Ç Iâ$2X tn ‘ÒFJ ) ž^Ø@JûB /Ër– r åñ…‘ÇF yläqzza ylë™y "Ò Ãü - éÍ 4rÙÈe NO/l Ð e e1ß•HI p Èg ®’Íj =ÐSdŠÝmP2Rê€ $

ì À6 Û ìôôÂ&Ž 0Í[,äç Ëè'Q$§s‘ Ï…'eî;‘ ák ÙšH ÃÝïúÝ êõ+ Fóî P£õ ÝÕ hõ^ ñÔ ,P•È íé¬ äýï ñ6 ~ ÜÇ ö b¦S4’ ^ö 9ÝFè ü ^ÖìÔQ ÞkÞÜÕµôiöÚ ÚnwkÍ»J ÝM" –òÚ ËK1= g oÇè~

qb ¥@RP F/Y”)#t F1yœ} K"Ð

ÀÅÖÆ iH3© cdŒ‘1 "cªŒq X2. E `f[ 4Œ`1 Å –_ ,D D,NôÌ ¥ aÊøC–%K h Y ŒMô ñ ª A ˆ§OÕa

Ï \ì ýÇè =z º@ïýVŒ;3¬ Ð`á 6 ôl,! x\ wH(è

' èU™‘Pwa[Œ d¦ Lå’ l )Øv' NŠ_Š_) Xég Mœ áâÝ ŒêuNj ô SºÌKÚLˆ4( ÃX pîßDÂýÑ «Õ[-t]éé/= Ü

•n_Ï® 8ê(

‘ iö]“/ŠIH e^ c Pjaåš €Ë V c- ÈÒ} ö .ZŽ H"7Ÿmd>–W ÇWZ È z K!é Ÿ)ì`ê:ÚëJ ÓR QXklO1¥a0 Ë_&ŒåŸáªtˆç Ï rÀ:»VÇpÕ¢ÉÖ`{[âêµiôDl¦aqq0 x eàò3

Õ b êQ T M¢Âp ûíí s hãpÛ + sóä} l™z“AÇûú§nû uÞ7[ f'È]I Wh继øœ )º l€éÒv#ß =.7m<jëÐ ž 'ò µŠÇ

\l™ÖÏ)Í od¬:ä2

ëƒpü î5 ƒÅp/ Z Ä ŽÁšdÛEx ŽúØy$µ úÒ$ghPl–YšD Ñ /€A ŽkÏ1 â3Gƒ  iݪUºHÌœ £Á’háÚ•ÍZ a Y MÊacüç/FJ:7[Þ ò [èf g Ï

^k FÕ õÛfµÒBÕöm§r G> >ÝÝ'BQ¥5zê€X âm Àc\j_ .H áöíòûþí skœGË^ñ,«Ù“tîc}8Âxß Vj Ö 4úõ.j63

…òF Ù™ ÍÒ ^µm vh cÔ!^ Ì ÌE z¦ÑqbБEtü™Ã/Ó x ìŸ Ì ™ _àƒ33ˆÞ«PLŠG#

ð ãûòiˆPÛùbÒ>w K$Ä

s/…ô

ÈÊÝ{JœÍ Ànœ.{–iÍ n$r èîÈ4B6Ëðº2ö\ºÕo• zƒ% S ãuÔ$C• ý FG X<Ï40.

0 Œ.Ü ý~ ã ¬E G¦ ñ ùk âæØ L Ë~%TbÆ íþ Ó úÍ íÍQ W G ß µð Ð lM sã àÄ _Æ ñB*ÏÓ

O ,à Xó l 'Ó âáˆé} £Áñˆc ô \ e:ª º‘qubŒ«t«à PŠôCGn Yá ú ÓÉULï eYé0= Ù ã Ì eY Žï ó¦n”‘ ª)ú Ç™Ã$èoÛ ÁÉf©T )ÇÆ øLbä€ÔÛ ¬ý € 1 ñ,Óp0ùR Ú §éÌ zU ˈÂ'7 &n W¢ž ŽgºWÃÑ çéßË+g Ö ŽÂ iç ?¬8MS@¢ýóÑ¢

YýŠÃ ò e KtLˆ¦1É`Ùf\

ÿÑ kì `7ËÃéÓÍ’Áb^3ÖeJµ]

Q ˆG™ÔA " ^ 4äÌAC ÔF.“ i Ëéfù` ) H YA> £ã sü å‘i@œ @d

ÊX

Õ ªŠ)Â\µ9Ó 0©q Ú &Å Æf4œ ÿŒ ÆÆ< š®u þU©/á ;㎠‘ i) qî:*çÑBžßI¦ÕË… B™ÆÈ Çê €Þ' "ì xPÈ* 6Kx* Ã%Ýú îJ>ËS ªÓœ R“õ

dZŸ\ ,d

-À<ðú ô ÿbi:=À ö 3 bWp¦1R1 É"F:Ñlˆ§CN"ßo p6 ùB :X3 gÖÌÓH1©? Ú ÐþcòöÝÓé ΟäP«U}Î :áô© í[¢ có ûà»ðý ^ ä Ór¦•N-•¢épDÑ áq ù c þ –/É= ªúB* Çû z v ™FÌf™DçÆ I J• Cààêí5$CBg«2Ÿ# ï ‘ix4 Ãeñ XyD€È4 Ί YÄCÏcÊš

ðÐ á Ž%ã3$ÇÀ G Ì4&J YÄÄ- Aï á

Üxxæ( "ÓÓ#g eŽ

U A pýÁ Š : m1 a K™: i œ<ë Zàï Õ “ ý*^ ú¥äÌS=§;ë3 ÓÓ#znx2 y BÍ 2 n\ Iwùvë z ~W 2 T–rM à p è

O£aÀØÄÁ Ò“ K < A ÑpQ

ðüÈÅŽb lp%A E rÔú ¦z0€\8‘DÀm G õA1 ýNéo@™ –”éùžö

Æó 7 Ñ X Û STc Û, *Ý ô<ÂåE1 R:Ë NN/r« 5Vƒ ®tô ñ r i

I ÜöåÛ tÿâh þ D Â a

1_@L)Fǃ « L j?ß j_ê á0hæ a Y-( ôÞ 0 V}J«F Žð ªŽážë Ù1 ”x Õµë €ëËþ

ï z®ZHî[A &çµÏ9 ¢ Ê Æá

"LÌL © DÚ šNŽÑÕÅUþôª Q Fù Èï?^_WZÝß,Ï ƒsl1gGz8

ÖèEö¬Ñ$ g[Û PxÀèwâZØu#Iœ i»#ÅÖ .v-õTTq1U b@Ÿ ÑÖ4R` þ{ ”ʧ ùâùÙÙ:JéÊ(¥ Ð O '1. 9 P£™–4Óå Ó [ zë éÇ

LQ 9Ø Ùî âG âdÄŠ«gŒI @ê Sô ÌÕè %kµVé¢>`G™YŒÛJ I%Ð4 ~ ÌT Cô _Õö1ju~ äI â– di]” ÖQj¥âvµÚ M"µßûJ Wÿl, §ôÞÕ 4tQÅtÑŸv‘ K žnðX Ëp¬6U ËzÜV / źu &%sÔ©Óð*É Çƒ0X0>âd4^8 õ 0Š% 2&ãÃè w ÓW2E z úq ý { ü ™åë Ñwÿ PK åf ìK PK LGM word/_rels/document.xml.rels •[OÂ0 ÿaé ë ŠJ §ˆ‘Do8ÄëÒ}Û*ë ÿÞ á” ìò útÉší¥Ì h# F$ô â r

L#2 Þ> ÏX 1Ë BDV`H»uÓ Bά[c2Q Ï• HfmÑ Ôð $3 * Ý“Diɬ uJ

Æg, Z

uÔé

âˆèA\#ÞxUÀ ºU ŠÏ% = 5 q L M Eèi 0(“!sM: 8ÛCH&r« oÝÑ ÿÙáźÞçJnßøP Û ‘ý ùPª)»ÊáÐÓf>gé©"I“^ û> ÚÒ}™ 8 SÐîûÙcî¢s®ž«qÅüo & 3D… t ^.ì®LÖD

i {Ö]tNX a ŒéX Vƒù ZÅ dÚd $Ÿ+}9iX&©uk nt3þ áöRéÑÿ¢õ PK oÙô w PK LGM

_rels/.rels Ï; Â0 à p È;MË€ jÒ !uEå Q⦠ÍCIxôöd` ÄÀhû g í v&7ŒÉxÇ ©j è WÆi çá Þ IY8%fï Á : jO8 \vÒdB" q Á”sØSšä V Ê te2úhE.eÔ4 y 馮 4 À?LÒ+ W

a ø íÇÑH<xyµèò _ 13 û zµ«Â å-ýx‘? PK -hÏ PK LGM word/theme/theme1.xmlíYMoÛ6 Ø toeÙ–ë uŠØ Û-M $n i –XS¢@ÒI} Ú〠úa Øm a[ Ø¥û5Ù:l

Ð W N“ÖÃ: >Ø"õ ß ‘òå Žˆ ”Ç-Ë X îÓ8hY ú

M

I…c 3 “–5!Òº õá ñ¦

ID ÈÇr ¬P©dÓ ¥ ÓX^ä áÞ ŠÀö JÃŽ0 - ã ÔÞ ©GP?UimM•w ÅJ fQ È þÈI äDv @G µ, ãóã Ä Tp£eU eo] gBL ÕäzÙ üQ5“ Á`&èôê vfú« þe\ Ûít ™ u– õ^ÓiOuj ürYw§âVêe ßh ÛîF _ ãëKøf¥Qß®–ðõ9Þ]ö Ýé4JxwŽo,á{ 6 õ2> …ŒÆ£%tZÏYef !g Œð&À Ó 0GÙÚêÊåcµj Eø dÅÅŠÆHM 2Ä à:8 ŠS x“`íN>åÉ¥©Ô ’ž jY b yùìÇ Ïž “ûOOîÿròàÁÉýŸ

R p èR/ ÿâïGŸ¢ ž âáWf Ôñ ÿôÙo ~i *

øüëÇ <}üü Ïÿüá ð@ iD$ºAŽÑ 0ƒ 2 ç“è ê Ûq qŒS º«Â úÆ 3lÀµI9ƒ P€ xu äða(ÆŠ €»aT îqÎÚ\ cÚMméY Ç Ù ë Œ L ;

õíŽ XËÔ û JŽ Ò{ DˆAì îQOpÉ

Ý 1%}:Pf k4 ºLL B K Ù» Úœ™Ôï £2 º 3“JÂJi ŠÇ

GF qÄtäu¬B á T: Œ£®O 4ÉÜ ÈXö=6 ÊH èÈ Ž9 Ô q q c?’#X¢ íset

C

p Ü )Qçëí[4 Í

$ 3 ¦– Ü 6Ä ÄÕ O#nF MÜ@•Ï }ô?¢ìmxz™zf‘ Wá é Ã…Oß~vÞÁãxŸ@C 'ç äü.’óª ÏYØÖ7Ú™šhå®{H ;T F®ËŒ % ç `2 dB M~ Âea®

ή‘àê ªÂà '`ÆÉ, P

H”p G

k¥îì J!ælÎ Õ óéš~Øœ©ÉF Ô

ÕR g5V»ôfÆœ xFkŽk æžjÍÖ }ƒpú*ÁiTsÓ P0#~š \Á ,k/‘ OŠ 9Æ@œÚ ÓÖ uÖ4k µ7 v–"éæê+Ì k Re©Jör BÇà•[u-äá e

a» Q údJU qËòT Ê+ y1`ó t H T;X Tvkú.&žû_uëi Ö ÎæE éü ^Ø ¥%Ã!ñÔŠ™ù ÇÇŠˆÃÐ?F 6 ü®ç«Ë Õé@@ Ö …Wîü¢

ßù Ý Y â “šZísxv=ó! iîÙ+ ÍPjk Å}wCIW.lpk~vê m€À

r OÀÆ h Ô%ÄÒ7Ø© ähÎ[ Žœä P

Ð

L§BAÈ *â …2§ª?_§Š

ž üw@Ž ë§ÝÛHã P8e n h Aï-ÞùÔWì Nß Ì

ÕÏ ©k =

6ÞÌ…s>j«æˆ«î™ µ SPú ÄM…ÇæûÛ>?€ê£ÙŽ ÁB Ð,Úo69 Ÿ Zp©ª w 5/AsE ùÔ ìÓÍ C®ÝÓSm

d ÑÒ?Y p lïÀùhÌ”Ì_9݃Cigú è ç¢[ÿ PK 0ÝC)Î PK LGM Content_Types].xmlµ“MNÃ0 …OÀ

"oQâ– B i ü, E9€ëLR

ÿÉ3)íí™$m U+ D6‘íçyï ÇY¬öÎf;Hh /Å •ñM ùƒÈ

Jq «åÍb}ˆ Å–(>J z

Na "xVê œ"ž¦FF¥ T òn6» :x O9u b x Zµ– §a ŠÑ ˆ ìeÏâ€ÙÍå/êv :ƒÉ E ÛïÁ x{ À*v ï 3ÉTð§ˆP FC të T¢7åØB~ TÉ^ óâx ÿˆìÌc

Î D<ÂË 'uR ߺ

$ _f åI!FÅ)ã/ƒŒ[&í ,\ëF M _ Zmì•g9Ê' ÙÿíË PK tÒš PK LGM SBÆ9 word/numbering.xmlPK LGM ö ê y word/settings.xmlPK LGMò•%ã ò word/fontTable.xmlPK LGMÊó d1 C word/styles.xmlPK LGM ?åf ìK word/document.xmlPK LGMoÙô w n word/_rels/document.xml.relsPK LGM-hÏ

_rels/.relsPK LGM0ÝC)Î ÿ" word/theme/theme1.xmlPK LGM tÒš Content_Types].xmlPK BContact this candidate