Resume

Sign in

C Mh

Location:
Pune, Maharashtra, India
Posted:
December 24, 2018

Contact this candidate

Resume:

ÐÏ à á þÿ þÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿw

ÿÿÿÿÿÿÿÿ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C A B þÿÿÿD E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z _ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v þÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿR o o t E n t r y ÿÿÿÿÿÿÿÿ À F W o r d D o c u m e n t ÿÿÿÿ lt 0 T a b l e ÿÿÿÿÿÿÿÿ no D a t a

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ 1 H ì¥Á ˆ P 3 KSKS lt Ó ÿÿ ÿÿ ÿÿ Ê Ê d d d d ç û ß Ô 4 d o o o o j j j o Kg l i Ê d d j j d d d d o õi _ õi o û o û f Ì õi û o D j 4 d _ à

œ V `ñÿ V N o r m a l d È $ CJ mH sH nH tH _H OJ QJ aJ H e a d i n g 8 dð ð 6 CJ mH sH OJ QJ aJ D A`òÿ D D e f a u l t P a r a g r a p h F o n t V i`óÿ V T a b l e N o r m a l :V

ö 4Ö

l 4Ö aö

k`ôÿÁ N o L i s t x þo ò x C h a r C h a r C h a r C h a r d ÿ % B* CJ mH sH OJ QJ ^J aJ phÿ ÿ 6 U 6 H y p e r l i n k B* ph ÿ * W S t r o n g 5 B B C o m m e n t R e f e r e n c e CJ aJ 2 C o m m e n t T e x t CJ aJ j`1 2 C o m m e n t S u b j e c t 5 H R H B a l l o o n T e x t CJ OJ QJ ^J aJ 8 þo¢ a 8 a p p l e - s t y l e - s p a n r L i s t P a r a g r a p h

Ð ^ Ð z þo z T i t dð x 7$ 8 S ^ S ü` üMÆ

ÿ ÿ &d PÆ ÿ 5 CJ OJ QJ J aJ X B X B o d y T e x t dð 7$ 8 5 CJ OJ QJ J aJ F þo F B o d y T e x t C h a r 5 OJ QJ J N N N o r m a l ( W e b dð CJ OJ QJ aJ J þo¢ Á J H e a d i n g 8 C h a r 6 CJ mH sH aJ Ó Ä D

þ

h 0 R NU M E S H K U M A R S I N G H

E - M a i l : u m e s h k u m a r m e 1 9 9 0 @ g m a i l . c o m . ~ M o b i l e : 8 4 0 8 0 2 5 6 0 9 . 8 2 0 8 5 5 0 0 1 5 .

L o o k i n g f o r a c h a l l e n g i n g c a r e e r, a s I w a n t t o g r o w u p t e c h n i c a l l y s t r o n g e r a n d i n t u r n w a n t t o s e e t h e c o m p a n y s g r o w t h w i t h m y b e s t e f f o r t s a n d i n t e n d t o b u i l d a c a r e e r w i t h c o m p a n y w h i c h w i l l h e l p m e t o e x p l o r e m y s e l f f u l l y a n d r e a l i z e m y p o t e n t i a l .

P R O F I L E

D i p l o m a ( M e c h a n i c a l E n g i n e e r i n g ) w i t h 0 6 y e a r o f e x p e r i e n c e i n t h e f i e l d o f P l a n n i n g, E x e c u t i o n, M o n i t o r i n g, C o - o r d i n a t i o n i n A s h H a n d l i n g s y s t e m s l i k e D r y F l y A s h h a n d l i n g s y s t e m i n c l u d i n g ( B o t t o m A s h H o p p e r, B e d a s h s y s t e m, I n t e r m e d i a t e S u r g e H o p p e r, E c o n o m i z e r s y s t e m, E S P, M i l l R e j e c t i o n s y s t e m, P i p i n g, P u m p h o u s e, A s h d i s p o s a l L i n e i n c l u d i n g a l l a r e a o f p i p i n g, H i g h c o n c e n t r a t i o n s l u r r y d i s p o s a l s y s t e m ( H C S D ) & C o o r d i n a t e w i t h c o m m i s s i o n i n g e n g i n e e r f o r p r e c o m m i s s i o n i n g a c t i v i t i e s .

P R O F E S S I O N A L S Y N O P S I S

A k e e n s t r a t e g i s t w i t h e x p o s u r e t o p l a n n i n g, e x e c u t i o n & c o m m i s s i o n i n g a c t i v i t i e s .

P r o f i c i e n t i n d e v e l o p i n g & s t r e a m l i n i n g s y s t e m s w i t h p r o v e n a b i l i t y t o e n h a n c e e f f e c t i v e n e s s t o m e e t o p e r a t i o n a l g o a l s a s p e r d e m a n d b y a n o r g a n i z a t i o n .

P r o f i c i e n t i n u n d e r s t a n d i n g o f d e s i g n & d r a w i n g s a l l u p c o m i n g r e v i s i o n s a n d m o n i t o r k e y a c t i v i t i e s a t s u b - c o n t r a c t o r e n d .

P r o f i c i e n t i n I n t e r a c t i n g & m o n i t o r i n g w i t h p r o c e s s w i s e s u b c o n t r a c t o r .

C o m f o r t a b l e i n t e r a c t i n g w i t h m u l t i p l e l e v e l s w i t h i n .

P r o f i c i e n t i n e n s u r i n g t h a t p r o j e c t p a r t i c i p a n t s c a n v o i c e t h e i r o p i n i o n s & c o n c e r n s .

R e v i e w s p e c i f i c a t i o n s, i n s p e c t i o n r e p o r t s, d e l i v e r y s c h e d u l e s, i n s t r u c t i o n m a n u a l s a n d t e c h n i c a l d a t a t o a s s i s t a n d a d v i c e o n s i t e .

C A R R E E R R E C I T A L

P r e s e n t w o r k i n g i n D e s e i n P v t . L t d . M a h a r a s h t r a a t A d a n i P o w e r T i r o r d a ( 5 X 6 6 0 M W ) F r o m 2 0 O c t o b e r 2 0 1 6 t o T i l l D a t e .

C o m p a n y P r o f i l e : B S B K E n g i n e e r s P v t . L t d i s a N o i d a b a s e d I S O : 9 0 0 1 C e r t i f i e d 5 5 0 C r o r e s E P C C o m p a n y i n t o t h e b u s i n e s s o f P n e u m a t i c A s h h a n d l i n g S y s t e m a n d H i g h c o n c e n t r a t i o n S l u r r y d i s p o s a l S y s t e m . T h e C o m p a n y h a s j o i n t v e n t u r e w i t h C l y d e B e r g m a n n M a t e r i a l s H a n d l i n g o f U K f o r P n e u m a t i c h a n d l i n g s y s t e m a n d h a s t e c h n i c a l c o l l a b o r a t i o n w i t h W e i r o f N e t h e r l a n d s f o r H C S D S y s t e m .

E x p e r i e n c e

1 . O r g a n i z a t i o n ; - B S B K E n g i n e e r s P v t . L t d

S i t e : - C S P C L ( 4 x 2 1 0 M W A s h H a n d l i n g P l a n t, H C S D S y s t e m ) K o r b a W e s t, C h h a t t i s g a r h .

R o l e : - O & M E n g i n e e r ( T r a i n e e )

T i m e : - J u n e 1 2 t o M a y 1 3

2 . O r g a n i z a t i o n ; - B S B K E n g i n e e r s P v t . L t d

S i t e : - J I T P L ( 2 x 6 0 0 M W A s h H a n d l i n g P l a n t, H C S D S y s t e m ) A n g u l, O r i s s a .

R o l e : - P r o j e c t E n g i n e e r

T i m e : - M a y 1 3 t o J u l y 1 4

3 O r g a n i z a t i o n ; - B S B K E n g i n e e r s P v t . L t d

S i t e : - A P M L ( 5 x 6 6 0 M W A s h H a n d l i n g P l a n t, A s h W a t e r R e c o v e r y S y s t e m, M i l l R e j e c t S y s t e m, H C S D S y s t e m ) T i r o d a, M a h a r a s h t r a .

R o l e : - P r o j e c t E n g

T i m e J u l y 1 4 t o A u g u s t 1 5 .

4 . . P r o j e c t s M a n a g e d :

C o m p a n y : M a c a w b e r B e e k a y P v t . L t d N O I D A ( U P )

C l i e n t : R e l i a n c e I n d u s t r i e s L t d . ( C C P P ) H a z i r a & D a h e j S u r a t .

P r o j e c t : E r e c t i o n, T e s t i n g a n d C o m m i s s i o n i n g o f A s h H a n d l i n g & B e d M a k e U p S y s t e m, B e d A s h S y s t e m f o r 5 x 9 0 M W & 5 0 0 T P P .

R o l e : - : S e n i o r E n g i n e e r .

T i m e : - A u g u s t 1 5 t o 2 0 O c t o b e r .

5 . O r g a n i z a t i o n ; - D e s e i n P v t . L t d

S i t e A P M L ( 5 x 6 6 0 M W A s h H a n d l i n g P l a n t, A s h W a t e r R e c o v e r y S y s t e m, H C S D S y s t e m ) T i r o d a, M a h a r a s h t r a .

R o l e : - A s s e t . M a n a g e r M M D I N C H A R G E

T i m e - 2 0 O c t o b e r 2 0 1 6 t o T i l l D a t e .

J O B R E S P O N S I B I L I T Y

K n o w l e d g e o f p r o c e s s p l a n t l a y o u t, e q u i p m e n t d r a w i n g, p & i d d r a w i n g, p l o t p l a n .

E r e c t i o n o f m a c h i n e a c c o r d i n g t o l a y o u t p r o j e c t s f r o m c o n c e p t t o c o m m i s s i o n i n g s t a g e & h a n d l i n g p r o j e c t a c t i v i t i e s i n v o l v i n g w o r k i n g o u t v a r i o u s r e q u i r e m e n t s w i t h r e s p e c t t o p l a n n i n g, u t i l i t i e s, m a c h i n e s, m a n p o w e r & m o n i t o r i n g o v e r a l l p r o j e c t e x e c u t i o n f o r e n s u r i n g t i m e l y c o m p l e t i o n .

R e s o u r c e f u l a t s t r a t e g i z i n g t e c h n i q u e s f o r o p t i m u m u t i l i z a t i o n o f m a n - p o w e r m a c h i n e r y .

F a b r i c a t i o n a n d e r e c t i o n w o r k a s p e r d r a w i n g o f b o t t o m a s h h o p p e r, s e t t l i n g t a n k, o v e r f l o w t a n k, I n t e r m e d i a t e s i l o a n d s i l o .

O v e r a l l p i p i n g w o r k ( D i s p o s a l l i n e, F l y a s h l i n e, C o n v e y i n g a i r, I n s t r u m e n t a i r e t c

E r e c t i o n o f r o t a t i n g & n o n r o t a t i n g e q u i p m e n t l i k e c o m p r e s s o r, v a c u u m p u m p s, w a t e r p u m p s, f l u i d i z i n g b l o w e r, r o t a r y v a n e f e e d e r, c l i n k e r g r i n d e r e t c .

A t t h e c o m p l e t i o n o f t h e e n g i n e e r i n g p r o j e c t t o a r r a n g e f o r a r c h i v e o f a l l n e c e s s a r y d o c u m e n t a t i o n i n a c c o r d a n c e w i t h c o m p a n y p r o c e d u r e s .

S i t e I n s p e c t i o n - f a b r i c a t i o n o f t a n k s a n d p i p i n g [ S . S & C . S

H y d r o - t e s t P i p i n g & V e s s e l s a n d P a i n t i n g & c o l o r c o d i n g o f p i p e s .

I n s t r u m e n t a l i n t h e p r e - c o m m i s s i o n i n g a c t i v i t i e s o f p r o j e c t .

E x e c u t e a s s i g n e d w o r k i n a c c o r d a n c e w i t h t h e p r o j e c t e x e c u t i o n p l a n, a p p l i c a b l e p r o j e c t p r o c e d u r e s a n d s t a n d a r d s a n d p r o j e c t p r o c e d u r e s o n h e a l t h s a f e t y a n d q u a l i t y c o n t r o l e n v i r o n m e n t, w i t h i n t h e m a n h o u r a n d c o s t b u d g e t s a n d t h e p r o j e c t s c h e d u l e t a r g e t s .

S K I L L S E T

E N G I N E E R I N G

L e a r n e d d u r i n g m y p a s t e x p e r i e n c e i n p r o j e c t

O v e r s e e c o n s t r u c t i o n a n d m a n a g e m e n t a c t i v i t y .

U n d e r s t a n d i n g o f t e c h n i c a l s p e c i f i c a t i o n s .

S t r o n g k e y d e p a r t m e n t a l s k i l l s w i t h a n e x p o s u r e t o w o r k u n d e r I n t e r n a t i o n a l t e c h n i c a l h a n d s .

K e e n e y e f o r q u a l i t y & w o r k s i t e s a f e t y .

F U N C T I O N A L

M o n i t o r i n g t h e f o l l o w - u p w i t h d e p a r t m e n t s .

E x e c u t i o n o f j o b r e s p o n s i b i l i t i e s b a s e d o n t h e n a t u r e o f p r o j e c t .

M o n i t o r i n g t h e p e r f o r m a n c e o f c o n t r a c t o r s & s u b c o n t r a c t o r s .

S t a r t u p & c o m m i s s i o n i n g o f i n s t a l l e d p l a n t / e q u i p m e n t / s y s t e m s .

I T F O R T E

O p e r a t i n g S y s t e m : W i n d o w s 9 8 / 2 0 0 0 / X P P r o f e s s i o n a l ( U s e r E n d V i s t a / 2 0 0 7

M S O f f i c e T o o l s : M S ( W o r d, E x c e l, P o w e r P o i n t )

P E R S O N A L D O S S I E R

F a t h e r s N a m e : S h . H a r e n d r a B h a d u r S i n g h

M o t h e r s N a m e : S m t . R e k h a s i n g h

D a t e o f B i r t h : J a n 0 3, 1 9 9 0

A d d r e s s : J a f a r p u r K a d i p u r S u l t a n p u r, U P - 2 2 8 1 6 1

H o b b i e s : L i s t e n i n g t o M u s i c, N e t S u r f i n g & P l a y i n g C r i c k e t .

D E C L A R A T I O N

H e r e b y d e c l a r e t h a t a l l t h e i n f o r m a t i o n g i v e n a b o v e a b o u t m e i s c o r r e c t a n d t r u e t o t h e b e s t o f m y k n o w l e d g e a n d b e l i e f .

P L A C E -

D A T E - U M E S H K U M A R S I N G H

0 2 4 T j l n p ñßÐ Œ}n_PD9 h \ h

Vÿ CJ OJ QJ aJ h \ h

Vÿ OJ QJ h \ h

Vÿ 5 OJ QJ h \ h CJ OJ QJ aJ h \ h

Vÿ CJ OJ QJ aJ h \ hË(x CJ OJ QJ aJ h \ hÜ2j CJ OJ QJ aJ h CJ OJ QJ aJ h \ h

Vÿ CJ OJ QJ aJ h \ h

Vÿ OJ QJ h \ h

Vÿ 5 OJ QJ h \ hùB 5 CJ OJ QJ aJ h 5 CJ OJ QJ aJ h \ h f} 5 CJ OJ QJ aJ h 5 CJ OJ QJ aJ P Ä ôèÜÓÄ ¢“ƒscVI9 h 5 CJ OJ QJ aJ h \ h 5 CJ OJ QJ aJ h CJ OJ QJ aJ h CJ OJ QJ aJ h \ h CJ OJ QJ aJ h \ hô Ï CJ OJ QJ aJ h \ h CJ OJ QJ aJ h \ hj H CJ OJ QJ aJ h \ hnLˆ CJ OJ QJ aJ h \ hnaŠ CJ U OJ QJ aJ j h \ hedó CJ OJ QJ aJ CJ OJ QJ aJ hÅ"ì CJ OJ QJ aJ hå6 CJ OJ QJ aJ h \ CJ OJ QJ aJ Ä Æ Ö " Ü ö þ

D

ïàÎ wk\PA5 hÑI CJ OJ QJ aJ h \ h CJ OJ QJ aJ hf9l CJ OJ QJ aJ h \ h CJ OJ QJ aJ hf9l CJ OJ QJ aJ h \ h CJ OJ QJ aJ h \ h 5 CJ OJ QJ aJ h \ h Ks 5 CJ OJ QJ aJ h Ks 5 CJ OJ QJ aJ h \ CJ OJ QJ aJ h \ h CJ OJ QJ aJ h \ h 5 CJ OJ QJ aJ h 5 CJ OJ QJ aJ h \ h 5 CJ OJ QJ aJ D

j

ˆ

¢

ä

æ

î

ð

ø

h

j

¦

ª

ü

þ

ñåÙÊ»¬ Ž sfVI h CJ OJ QJ aJ h>SN CJ OJ QJ aJ hÑI CJ OJ QJ aJ h \ h CJ OJ QJ aJ h>SN CJ OJ QJ aJ hf9l CJ OJ QJ aJ h \ h CJ OJ QJ aJ h \ h CJ OJ QJ aJ h \ h CJ OJ QJ aJ h \ h CJ OJ QJ aJ h \ h CJ OJ QJ aJ h \ h Õ CJ OJ QJ aJ h Õ CJ OJ QJ aJ h @Þ CJ OJ QJ aJ h \ h CJ OJ QJ aJ þ

¢ Ì Ð Ò Ú ü

*,

.

v

x

h òåØÈ»®Ÿ xl]QB3 h \ hùB CJ OJ QJ aJ h zÒ hùB CJ OJ QJ aJ hªgL CJ OJ QJ aJ h zÒ h¢ h CJ OJ QJ aJ h CJ OJ QJ aJ h Õ CJ OJ QJ aJ hªgL CJ OJ QJ aJ h zÒ h¢ h CJ OJ QJ aJ h zÒ hùB CJ OJ QJ aJ h zÒ 5 CJ OJ QJ aJ h 5 CJ OJ QJ aJ h \ hùB 5 CJ OJ QJ aJ h CJ OJ QJ aJ hÑI CJ OJ QJ aJ h>SN CJ OJ QJ aJ h ª ê z œ ž Ü 0 ñâÓĵ¦ ˆyj[L h \ h¢ h CJ OJ QJ aJ h \ hùB CJ OJ QJ aJ h \ h¢ h CJ OJ QJ aJ h \ hùB CJ OJ QJ aJ h \ hùB CJ OJ QJ aJ h \ h¢ h CJ OJ QJ aJ h \ hùB CJ OJ QJ aJ h \ h¢ h CJ OJ QJ aJ h \ hùB CJ OJ QJ aJ h \ h¢ h CJ OJ QJ aJ h \ hùB CJ OJ QJ aJ h \ hùB CJ OJ QJ aJ h \ hùB CJ OJ QJ aJ h \ h¢ h CJ OJ QJ aJ 0 2 4 œ ž F H J º ú H P R ñâÓĵ¦ ˆyj[L=1 h CJ OJ QJ aJ h hùB CJ OJ QJ aJ h h¢ h CJ OJ QJ aJ h hùB CJ OJ QJ aJ h h¢ h CJ OJ QJ aJ h hùB CJ OJ QJ aJ h \ hùB CJ OJ QJ aJ h \ h¢ h CJ OJ QJ aJ h \ hùB CJ OJ QJ aJ h \ hùB CJ OJ QJ aJ h \ h¢ h CJ OJ QJ aJ h \ hùB CJ OJ QJ aJ h \ hùB CJ OJ QJ aJ h \ hùB CJ OJ QJ aJ R T V t x l n p À  F N ïßÏ ¢š’ reUF7 hf9l CJ OJ QJ aJ h \ h CJ OJ QJ aJ h \ hëQ’ CJ OJ QJ aJ hëQ’ hëQ’ 5 CJ OJ QJ aJ hëQ’ 5 CJ OJ QJ aJ h \ h 5 CJ OJ QJ aJ hÏ,ã hëQ’ 5 CJ OJ QJ aJ hÏ,ã h 5 hÏ,ã hÏ,ã 5 h \ hgHS 5 CJ OJ QJ aJ h \ hgHS 5 CJ OJ QJ aJ h 5 CJ OJ QJ aJ h \ h 5 CJ OJ QJ aJ h h 5 CJ OJ QJ aJ h h8H 5 CJ OJ QJ aJ N P R d t x Þ b d f Ô ñâÖÇ»¬ ‘…vj^N h 6 hëQ’ CJ OJ QJ aJ h 6 hëQ’ 5 CJ OJ QJ aJ h 6 hëQ’ 5 CJ OJ QJ aJ hëQ’ CJ OJ QJ aJ hw CJ OJ QJ aJ h \ h CJ OJ QJ aJ hhRÉ CJ OJ QJ aJ h \ h CJ OJ QJ aJ hf9l CJ OJ QJ aJ h \ h CJ OJ QJ aJ hf9l CJ OJ QJ aJ h \ h CJ OJ QJ aJ hf9l CJ OJ QJ aJ h \ hf9l CJ OJ QJ aJ h \ h CJ OJ QJ aJ Ô Ö ò F V b z ñåÖÇ»¬ Ž paRC4 h 6 h 6 CJ OJ QJ aJ h 6 hëQ’ CJ OJ QJ aJ h 6 hëQ’ CJ OJ QJ aJ h 6 hëQ’ CJ OJ QJ aJ h 6 h N CJ OJ QJ aJ h 6 hëQ’ CJ OJ QJ aJ h 6 h 6 CJ OJ QJ aJ h 6 hëQ’ CJ OJ QJ aJ h 6 h 6 CJ OJ QJ aJ h 6 CJ OJ QJ aJ h 6 h 6 CJ OJ QJ aJ h 6 hëQ’ CJ OJ QJ aJ hë]Œ CJ OJ QJ aJ h 6 hëQ’ CJ OJ QJ aJ È Î ò ô ö J L l t z Ì ñâÓĵ¦š m^RC4 h 6 h 6 CJ OJ QJ aJ h 6 hëQ’ CJ OJ QJ aJ h ^ë CJ OJ QJ aJ h 6 h 6 CJ OJ QJ aJ h 6 hëQ’ CJ OJ QJ aJ h 6 hëQ’ CJ OJ QJ aJ h 6 hëQ’ CJ OJ QJ aJ hÐ7ü CJ OJ QJ aJ h 6 hëQ’ CJ OJ QJ aJ h 6 hëQ’ CJ OJ QJ aJ h 6 h 6 CJ OJ QJ aJ h 6 hëQ’ CJ OJ QJ aJ h 6 hëQ’ CJ OJ QJ aJ h 6 hëQ’ CJ OJ QJ aJ Ì Ø Ú Ü D F H š ñâÓĵ¦ ˆ m^O@1 h 6 h 6 CJ OJ QJ aJ h 6 h 6 CJ OJ QJ aJ h 6 h 6 CJ OJ QJ aJ h 6 h 6 CJ OJ QJ aJ h 6 hëQ’ CJ OJ QJ aJ hÐ7ü CJ OJ QJ aJ h 6 hëQ’ CJ OJ QJ aJ h 6 h 6 CJ OJ QJ aJ h 6 hëQ’ CJ OJ QJ aJ h 6 hëQ’ CJ OJ QJ aJ h 6 hëQ’ CJ OJ QJ aJ h 6 hëQ’ CJ OJ QJ aJ h 6 hëQ’ CJ OJ QJ aJ h 6 hÕ CJ OJ QJ aJ º Æ ò ô ú ü þ 4 ø ñâÕÉ zmcSF<2 h

;4 OJ QJ ^J hÐ7ü OJ QJ ^J hÐ7ü 5 nH tH OJ QJ hÐ7ü hÐ7ü 5 nH tH OJ QJ hÐ7ü OJ QJ ^J hÐ7ü 5 nH tH OJ QJ hÐ7ü 5 nH tH OJ QJ hÐ7ü 5 nH tH OJ QJ hÐ7ü hÐ7ü 5 nH tH OJ QJ hÐ7ü CJ OJ QJ aJ hÐ7ü 5 nH tH OJ QJ h!K’ CJ OJ QJ aJ h!K’ CJ OJ QJ aJ hA_ê 5 nH tH OJ QJ h 6 h 6 CJ OJ QJ aJ h 6 h 6 CJ OJ QJ aJ ø ú

Z Ö à è ê ì ö ø ü þ

$

&

(

4

B

öëá ÍÃ upibZRA5 h!K’ CJ OJ QJ aJ hæP 5 CJ nH tH OJ QJ aJ hÏ,ã h 5 hÏ,ã h 5 h 5 hÛ[ 5 hÛ ht hÛ[ 5 hjkŸ OJ QJ ^J hÛ hÛ[ CJ OJ QJ aJ hjkŸ OJ QJ ^J h!K’ 5 nH tH OJ QJ hÃ< OJ QJ ^J hÐ7ü OJ QJ ^J hÃ< OJ QJ ^J hÐ7ü OJ QJ ^J h OJ QJ ^J hÐ7ü OJ QJ ^J hÐ7ü 5 OJ QJ ^J hÐ7ü OJ QJ ^J B

r

t

v

º

Æ

B œ ª º Ø ôåÙÊ zk\PLEA h h7 ƒ h h h CJ OJ QJ aJ h h CJ OJ QJ aJ h h CJ OJ QJ aJ h h CJ OJ QJ aJ h _v CJ OJ QJ aJ h h CJ OJ QJ aJ h CJ OJ QJ aJ h h CJ OJ QJ aJ h h CJ aJ h h CJ OJ QJ aJ h CJ OJ QJ aJ h 6 hÃ< CJ OJ QJ aJ h CJ OJ QJ aJ Ø Ú ä î ð 0 2 4 X ü þ 6" ñáκ«š €sfO h \ hgHS B* CJ mH sH OJ QJ aJ ph h \ hgHS CJ OJ QJ aJ h \ hgHS B* CJ mH sH OJ QJ aJ ph h!K’ h zÒ OJ QJ ^J h 5 CJ OJ QJ aJ h \ h 5 CJ OJ QJ aJ hÐ7ü OJ QJ ^J h hÐ7ü CJ OJ QJ ^J aJ h h CJ OJ QJ aJ hÏ,ã h 5 h CJ OJ QJ aJ h h CJ nH tH OJ QJ aJ h _v CJ nH tH OJ QJ aJ h h CJ OJ QJ aJ 6" 8" ä" æ n Ž# Ì# Î# Þ# ñÚË o[D h \ hhe- B* CJ mH sH OJ QJ aJ ph h \ hô Ï B* CJ mH sH OJ QJ aJ ph hhe- B* CJ mH sH OJ QJ aJ ph h \ hô Ï B* CJ mH sH OJ QJ aJ ph h \ hgHS B* CJ mH sH OJ QJ aJ ph h \ hô Ï B* CJ mH sH OJ QJ aJ ph h \ hgHS B* CJ mH sH OJ QJ aJ ph h \ hgHS CJ OJ QJ aJ h \ hgHS B* CJ mH sH OJ QJ aJ ph h \ hgHS CJ OJ QJ aJ

Þ# à# ê# ì š$ 6% v% Ä% Æ% Ø& Ú& V' X' èÙÊ whYF7 h \ hgHS CJ OJ QJ aJ h \ hgHS CJ OJ QJ aJ h \ hgHS B* CJ OJ QJ aJ ph h \ hgHS CJ OJ QJ aJ h \ hgHS CJ OJ QJ aJ h \ hgHS CJ OJ QJ aJ h \ hô Ï CJ OJ QJ aJ h \ hgHS CJ OJ QJ aJ h \ hgHS CJ OJ QJ aJ h \ hgHS B* CJ mH sH OJ QJ aJ ph h \ hgHS CJ OJ QJ aJ h \ hgHS CJ OJ QJ aJ h \ hgHS B* CJ mH sH OJ QJ aJ ph

X' b' t' œ' Þ' à'

( X( Z( 2 Z p* ñâÖÇ ©š m^L h h 5 6 OJ QJ h \ h zÒ 5 CJ OJ QJ aJ hÑI hÑI 5 CJ OJ QJ aJ h \ hgHS CJ OJ QJ aJ h \ hô Ï CJ OJ QJ aJ h \ hgHS CJ OJ QJ aJ h \ hgHS CJ OJ QJ aJ h \ hgHS CJ OJ QJ aJ h \ hô Ï CJ OJ QJ aJ h \ h GÖ CJ OJ QJ aJ h \ h GÖ CJ OJ QJ aJ h GÖ CJ OJ QJ aJ h \ hô Ï CJ OJ QJ aJ h \ hgHS CJ OJ QJ aJ p* r* t* Š* Œ* ž* ä* æ B+ f+ x+ z+ éÓ zk_PA2 h \ hô Ï CJ OJ QJ aJ h \ hQS CJ OJ QJ aJ h \ hô Ï CJ OJ QJ aJ h \ hQS CJ OJ QJ aJ h \ CJ OJ QJ aJ h \ hQS CJ OJ QJ aJ hh3¥ hQS CJ OJ QJ aJ hh3¥ hQS CJ OJ QJ aJ hh3¥ hô Ï CJ OJ QJ aJ h \ hQS 5 6 B* CJ OJ QJ aJ ph h \ hQS 5 6 B* CJ OJ QJ aJ ph h zÒ h zÒ 5 6 B* CJ OJ QJ aJ ph h h 5 6 B* CJ OJ QJ aJ ph

z â+ ä+ P, R, n, º, À, ñåÙÊ ‘ vgQ h \ hQS CJ OJ QJ aJ hF à hQS 5 6 B* CJ OJ QJ aJ ph h \ h Z« 5 6 B* CJ OJ QJ aJ ph h \ hQS CJ OJ QJ aJ h \ CJ OJ QJ aJ h \ hQS CJ OJ QJ aJ h \ hô Ï CJ OJ QJ aJ h \ hhe- CJ OJ QJ aJ h \ hhe- CJ OJ QJ aJ hhe- CJ OJ QJ aJ h \ hhe- CJ OJ QJ aJ hQS CJ OJ QJ aJ h \ CJ OJ QJ aJ h \ hQS CJ OJ QJ aJ À, Ú, D ö- ñâÖÇ ©šŽ paRC4 h \ hô Ï CJ OJ QJ aJ h \ hQS CJ OJ QJ aJ h \ hQS CJ OJ QJ aJ h \ hQS CJ OJ QJ aJ h \ hô Ï CJ OJ QJ aJ h \ hQS CJ OJ QJ aJ h \ CJ OJ QJ aJ h \ hQS CJ OJ QJ aJ h \ hô Ï CJ OJ QJ aJ h \ hQS CJ OJ QJ aJ h \ hQS CJ OJ QJ aJ h \ CJ OJ QJ aJ h \ hQS CJ OJ QJ aJ h \ hô Ï CJ OJ QJ aJ Š. Œ. Ž. ž À/ Â/ Î/ ð/ ô/ ñåÙÉ ª zk\PA5 hf9l CJ OJ QJ aJ h \ hÓ

ü CJ OJ QJ aJ h&9Ü CJ OJ QJ aJ h \ hô

Ù CJ OJ QJ aJ h \ hô

Ù CJ OJ QJ aJ h&9Ü CJ OJ QJ aJ hF à hš+ 5 CJ OJ QJ aJ h h 5 CJ OJ QJ aJ h h Z« 5 CJ OJ QJ aJ h 5 CJ OJ QJ aJ h h 5 CJ OJ QJ aJ h CJ OJ QJ aJ h CJ OJ QJ aJ h \ hQS CJ OJ QJ aJ ô/ 00 20 40 60 V0 Z0 \0 ˆ0 0 0 Ò0 Ú0 ê0 1 1 ñâÖÉ ¬œ rcWH h \ ht5à CJ OJ QJ aJ h CJ OJ QJ aJ h \ ht5à CJ OJ QJ aJ hhRÉ CJ OJ QJ aJ h \ ht5à CJ OJ QJ aJ h \ ht5à CJ OJ QJ aJ h CJ OJ QJ aJ h \ h[Pü CJ OJ QJ aJ hF à h zÒ 5 CJ OJ QJ aJ h 5 CJ OJ QJ aJ h \ h 5 CJ OJ QJ aJ h 6 5 CJ OJ QJ aJ h `0 CJ OJ QJ aJ h \ h

Vÿ CJ OJ QJ aJ h \ hô

Ù CJ OJ QJ aJ 1 "1 $1 @1 B1 V1 X1 \1 ¦1 1 1 1 $2 &2 *2,2 ñåÙÊ» ”ˆym^RC7 hedó CJ OJ QJ aJ h \ h[Pü CJ OJ QJ aJ h CJ OJ QJ aJ h \ h[Pü CJ OJ QJ aJ h&9Ü CJ OJ QJ aJ h \ h[Pü CJ OJ QJ aJ h CJ OJ QJ aJ h CJ OJ QJ aJ h \ h[Pü CJ OJ QJ aJ h&9Ü CJ OJ QJ aJ h \ h[Pü CJ OJ QJ aJ h \ h[Pü CJ OJ QJ aJ h CJ OJ QJ aJ h&9Ü CJ OJ QJ aJ h \ h[Pü CJ OJ QJ aJ 2 .2 D2 H2 J2 :3 <3 H3 J3 T3 V3 Z3 x3 3 3 ¦3 ñáÔÅ ª Œ}nbSG hhe- h~{ CJ OJ QJ aJ h CJ OJ QJ aJ h CJ OJ QJ aJ hhe- hedó CJ OJ QJ aJ h CJ OJ QJ aJ hhe- hedó CJ OJ QJ aJ hhe- h8H CJ OJ QJ aJ hhe- hz7» CJ OJ QJ aJ hhe- h~{ CJ OJ QJ aJ h CJ OJ QJ aJ h \ h8H CJ OJ QJ aJ h \ hô Ï CJ OJ QJ aJ h 5 CJ OJ QJ aJ h \ h 5 CJ OJ QJ aJ h \ h CJ OJ QJ aJ Ô Ì ø B

Ø 6" Þ# X' p* z+ À ô 1,2 ¦3

0 1 2 3 2 Œ 0 ¦3 4 5 6 7 8 9 Ó t ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ž_ Oÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ D’4 ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ Lïìfÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ øp–6ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ Šóÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ë ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ n ¦ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ f«ÜYÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ

Æ Ò x

4 ž J T V ø î î ç ç ç Ý Ý Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Â

Æ Í gdF Ã m$

a h ^ h gdF Ã

a$

&

F gdF Ã

x 8$ gdF Ã gdF Ã a gd gd[s n p d f Ö ô ö L Ü F š ê Ü Ñ Ñ Ê Ê Ÿ Ÿ

gd 6 gd 6 gdëQ’

gdëQ gdëQ’

gdëQ gdëQ’

gdF Ã

a gdÏ,ã a$

&

F dð 7$ 8$ H$ gdÏ,ã ô ú ì

t

v

º

Ú 0 2 ø ñ ã ã ã Õ µ œ œ Ž a$ MÆ

ÿÿÿÿ gdÐ7ü gd

gd gd gdà a$

&

F

Æ õ

dð 7$ 8$ H$ gd a$ MÆ

ÿÿÿÿ gdà a$ MÆ

ÿÿÿÿ gdÐ7ü gd!K gd 6 2 þ 8" æ" ì# š$ Æ% Ú& X' à' Z t* Œ* ñ æ æ Û Û Û Û Ì Â Â Â

d gdF Ã

h ^ h gdF Ã

&

F gdÑI

&

F gdF Ã

&

F

Æ Þ d gdF Ã

&

F d gdF Ã

&

F d gdF Ã a$ MÆ

ÿÿÿÿ gdà Œ* æ* B R º Œ. Ž Â/ 40 60 \0 í à à à à Ô Ê Ê Ê Ê

Æ Í gdF Ã m$

a gdF Ã gdF Ã

h ^ h gdF Ã

&

F gdF Ã

d gdF Ã

a$

&

F gdF Ã a 7$ 8 H$ gdF Ã 0 0 1 B1 1,2 .2 J2 <3 J3 ¦3 ï ï ï ï ï ï å å å å a gdF Ã

Æ Í h ^ h gdF Ã m$

j Ð Ð Ð P Dp ÂA 8 $ T P /R 1 h 4Ò ÿ 5Ò ÿ 6Ò ÿ 7Ò ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ

bcî ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ κÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ

к ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ yD‘ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ Ø l ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ T Œÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ œjÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ º âÔÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ Zé 1ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ jÆûÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ àQÄØÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ N wÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ T $ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ À4Tÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ à dÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ãNAÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ I kÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ Ú•Pyÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ

0É®@ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ Òdp«ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ h

Æ Ø Ø ^ Ø 5 6 B* CJ OJ PJ QJ J aJ ph h ˆH Ï h

Æ 5 6 B* CJ OJ PJ QJ J aJ ph h ˆH Ë

Æ x

x

^ x

5 6 B* CJ OJ PJ QJ J aJ ph h ˆH h

Æ H H ^ H 5 6 B* CJ OJ PJ QJ J aJ ph h ˆH Ï h

Æ 5 6 B* CJ OJ PJ QJ J aJ ph h ˆH Ë

Æ è è ^ è 5 6 B* CJ OJ PJ QJ J aJ ph h ˆH h

Æ 5 6 B* CJ OJ PJ QJ J aJ ph h ˆH Ï h

Æ ˆ ˆ ^ ˆ 5 6 B* CJ OJ PJ QJ J aJ ph h ˆH Ë

Æ X X ^ X 5 6 B* CJ OJ PJ QJ J aJ ph h ˆH h Ð ^ Ð þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h ^ þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o h p ^ p þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h

^ @

þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o h à ^ à þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o h P ^ P þ` þOJ QJ o( h ˆH ð

Æ Ð Ð ^ Ð þ` þOJ QJ o Øð

Æ ^ þ` þOJ QJ ^J o o

Æ p p ^ p þ` þOJ QJ o ð

Æ

^ @

þ` þOJ QJ o ð

Æ þ` þOJ QJ ^J o o

Æ à à ^ à þ` þOJ QJ o ð

Æ þ` þOJ QJ o ð

Æ þ` þOJ QJ ^J o o

Æ P P ^ P þ` þOJ QJ o ð h

Æ Ð Ð ^ Ð þ` þOJ QJ o( h ˆH Øð h

Æ ^ þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o h

Æ p p ^ p þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h

Æ

^ @

þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h

Æ þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o h

Æ à à ^ à þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h

Æ þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h

Æ þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o h

Æ P P ^ P þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h

Æ h h ^ h þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h

Æ v v ^ v þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h

Æ þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h

Æ Ø Ø ^ Ø þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h

Æ ^ þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o h

Æ x x ^ x þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h

Æ H H ^ H þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h

Æ þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o h

Æ è è ^ è þ` þOJ QJ o( h ˆH ð

Æ ^ àþ` àþB* CJ OJ QJ aJ o( ph h ˆH Üð

Æ ^ þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o

Æ p p ^ p þ` þOJ QJ o( h ˆH ð

Æ

^ @

þ` þOJ QJ o( h ˆH ð

Æ þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o

Æ à à ^ à þ` þOJ QJ o( h ˆH ð

Æ þ` þOJ QJ o( h ˆH ð

Æ þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o

Æ P P ^ P þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h

Æ Ð Ð ^ Ð þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h

Æ ^ þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o h

Æ p p ^ p þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h

Æ

^ @

þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h

Æ þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o h

Æ à à ^ à þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h

Æ þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h

Æ þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o h

Æ P P ^ P þ` þOJ QJ o( h ˆH ð

Æ h h ^ h þ` þ5 8 9 B* CJ H* T X OJ QJ aJ o( ph h ˆH ð

Æ ^ þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o

Æ p p ^ p þ` þOJ QJ o( h ˆH ð

Æ

^ @

þ` þOJ QJ o( h ˆH ð

Æ þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o

Æ à à ^ à þ` þOJ QJ o( h ˆH ð

Æ þ` þOJ QJ o( h ˆH ð

Æ þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o

Æ P P ^ P þ` þOJ QJ o( h ˆH ð

Æ h h ^ h þ` þB* OJ QJ o( ph ÿ Fð

Æ ^ þ` þOJ QJ ^J o o

Æ p p ^ p þ` þOJ QJ o ð

Æ

^ @

þ` þOJ QJ o ð

Æ þ` þOJ QJ ^J o o

Æ à à ^ à þ` þOJ QJ o ð

Æ þ` þOJ QJ o ð

Æ þ` þOJ QJ ^J o o

Æ P P ^ P þ` þOJ QJ o ð

Æ ^ àþ` àþB* CJ OJ QJ aJ o( ph h ˆH Üð

Æ ^ þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o

Æ p p ^ p þ` þOJ QJ o( h ˆH ð

Æ

^ @

þ` þOJ QJ o( h ˆH ð

Æ þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o

Æ à à ^ à þ` þOJ QJ o( h ˆH ð

Æ þ` þOJ QJ o( h ˆH ð

Æ þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o

Æ P P ^ P þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h

Æ Ð Ð ^ Ð þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h

Æ ^ þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o h

Æ p p ^ p þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h

Æ

^ @

þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h

Æ þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o h

Æ à à ^ à þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h

Æ þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h

Æ þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o h

Æ P P ^ P þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h ê ^ ê þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h º ^ º þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o h Š ^ Š þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h Z ^ Z þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o h ú ^ ú þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h Ê ^ Ê þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h š ^ š þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o h j

^ j

þ` þOJ QJ o( h ˆH ð J J J J J J J J h

Æ h h ^ h þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h

Æ 8 8 ^ 8 þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o h

Æ þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h

Æ Ø Ø ^ Ø þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h

Æ ^ þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o h

Æ x x ^ x þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h

Æ H H ^ H þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h

Æ þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o h

Æ è è ^ è þ` þOJ QJ o( h ˆH ð

Æ h h ^ h þ` þ5 8 9 B* CJ H* T X OJ QJ aJ o( ph h ˆH ð

Æ ^ þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o

Æ p p ^ p þ` þOJ QJ o( h ˆH ð

Æ

^ @

þ` þOJ QJ o( h ˆH ð

Æ þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o

Æ à à ^ à þ` þOJ QJ o( h ˆH ð

Æ þ` þOJ QJ o( h ˆH ð

Æ þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o

Æ P P ^ P þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h

Æ Ð Ð ^ Ð þ` þOJ QJ o( h ˆH Øð h

Æ h h ^ h þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h

Æ p p ^ p þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h

Æ

^ @

þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h

Æ þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o h

Æ à à ^ à þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h

Æ þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h

Æ þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o h

Æ P P ^ P þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h h ^ h þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h 8 ^ 8 þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o h þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h Ø ^ Ø þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h ^ þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o h x ^ x þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h H ^ H þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o h è ^ è þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h

Æ h h ^ h þ` þOJ QJ o( h ˆH Äð h

Æ 8 8 ^ 8 þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o h

Æ þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h

Æ Ø Ø ^ Ø þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h

Æ ^ þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o h

Æ x x ^ x þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h

Æ H H ^ H þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h

Æ þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o h

Æ è è ^ è þ` þOJ QJ o( h ˆH ð

Æ ^ àþ` àþCJ OJ QJ aJ o( h ˆH óð

Æ ^ þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o

Æ p p ^ p þ` þOJ QJ o( h ˆH ð

Æ

^ @

þ` þOJ QJ o( h ˆH ð

Æ þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o

Æ à à ^ à þ` þOJ QJ o( h ˆH ð

Æ þ` þOJ QJ o( h ˆH ð

Æ þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o

Æ P P ^ P þ` þOJ QJ o( h ˆH ð

Æ h h ^ h þ` þB* CJ OJ QJ aJ o( ph ÿ h ˆH ð

Æ ^ þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o

Æ p p ^ p þ` þOJ QJ o( h ˆH ð

Æ

^ @

þ` þOJ QJ o( h ˆH ð

Æ þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o

Æ à à ^ à þ` þOJ QJ o( h ˆH ð

Æ þ` þOJ QJ o( h ˆH ð

Æ þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o

Æ P P ^ P þ` þOJ QJ o( h ˆH ð

Æ h h ^ h þ` þOJ QJ o Øð

Æ 8 8 ^ 8 þ` þOJ QJ ^J o o

Æ þ` þOJ QJ o ð

Æ Ø Ø ^ Ø þ` þOJ QJ o ð

Æ ^ þ` þOJ QJ ^J o o

Æ x x ^ x þ` þOJ QJ o ð

Æ H H ^ H þ` þOJ QJ o ð

Æ þ` þOJ QJ ^J o o

Æ è è ^ è þ` þOJ QJ o ð h

Æ Ð Ð ^ Ð þ` þOJ QJ o( h ˆH Øð

Æ ^ þ` þOJ QJ ^J o o

Æ p p ^ p þ` þOJ QJ o ð

Æ

^ @

þ` þOJ QJ o ð

Æ þ` þOJ QJ ^J o o

Æ à à ^ à þ` þOJ QJ o ð

Æ þ` þOJ QJ o ð

Æ þ` þOJ QJ ^J o o

Æ P P ^ P þ` þOJ QJ o ð Ð ^ Ð þ` þo

^ þ` þ h ˆH

p ^ p Lÿ` Lÿ h ˆH

^ @

þ` þ h ˆH

þ` þ h ˆH

à ^ à Lÿ` Lÿ h ˆH

þ` þ h ˆH

þ` þ h ˆH

P ^ P Lÿ` Lÿ h ˆH h Ð ^ Ð þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h ^ þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o h p ^ p þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h

^ @

þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o h à ^ à þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o h P ^ P þ` þOJ QJ o( h ˆH ð

Æ h h ^ h þ` þ5 8 9 B* CJ H* T X OJ QJ aJ o( ph h ˆH ð

Æ ^ þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o

Æ p p ^ p þ` þOJ QJ o( h ˆH ð

Æ

^ @

þ` þOJ QJ o( h ˆH ð

Æ þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o

Æ à à ^ à þ` þOJ QJ o( h ˆH ð

Æ þ` þOJ QJ o( h ˆH ð

Æ þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o

Æ P P ^ P þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h

Æ h h ^ h þ` þOJ QJ o( h ˆH ð

Æ Ð Ð ^ Ð þ` þOJ QJ o( h ˆH ð

Æ 8 8 ^ 8 þ` þOJ QJ o( h ˆH ð

Æ ^ þ` þOJ QJ o( h ˆH ð

Æ þ` þOJ QJ o( h ˆH ð

Æ p p ^ p þ` þOJ QJ o( h ˆH Øð

Æ Ø Ø ^ Ø þ` þOJ QJ o( h ˆH ð

Æ

^ @

þ` þOJ QJ o( h ˆH ð

Æ ^ þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o h T ^ T þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o h þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h ô

^ ô

þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h Ä

^ Ä

þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o h þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h d ^ d þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h 4 ^ 4 þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o h þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h Ð ^ Ð þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h ^ þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o h p ^ p þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h

^ @

þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o h à ^ à þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o h P ^ P þ` þOJ QJ o( h ˆH ð

Æ h h ^ h þ` þCJ OJ QJ aJ o( h ˆH Fð

Æ ^ þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o

Æ p p ^ p þ` þOJ QJ o( h ˆH ð

Æ

^ @

þ` þOJ QJ o( h ˆH ð

Æ þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o

Æ à à ^ à þ` þOJ QJ o( h ˆH ð

Æ þ` þOJ QJ o( h ˆH ð

Æ þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o

Æ P P ^ P þ` þOJ QJ o( h ˆH ð

Æ h h ^ h þ` þB* CJ OJ QJ aJ o( ph h ˆH ð

Æ ^ þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o

Æ p p ^ p þ` þOJ QJ o( h ˆH ð

Æ

^ @

þ` þOJ QJ o( h ˆH ð

Æ þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o

Æ à à ^ à þ` þOJ QJ o( h ˆH ð

Æ þ` þOJ QJ o( h ˆH ð

Æ þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o

Æ P P ^ P þ` þOJ QJ o( h ˆH ð

Æ ^ àþ` àþB* CJ OJ QJ aJ o( ph h ˆH Üð

Æ ^ þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o

Æ p p ^ p þ` þOJ QJ o( h ˆH ð

Æ

^ @

þ` þOJ QJ o( h ˆH ð

Æ þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o

Æ à à ^ à þ` þOJ QJ o( h ˆH ð

Æ þ` þOJ QJ o( h ˆH ð

Æ þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o

Æ P P ^ P þ` þOJ QJ o( h ˆH ð

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ2 å 1 ù7 à 2

y

X: Ù ß

dP

ùA 8R K

L

7}

Ÿ 6 Ã< X …T b# B+ qT ùB )a y ' Ç6 ˆE ÑI é; Û å6 ws éP L i9 ÍB qf =~ S(( CO ¬S) m) z, hG- he 0 `0

;4 P4 É 5 C 5 25 &67 > 8 ˆQ: Ó[: Še: k ED A $A :zB mD (7E 8E 'HF j H h

H ä.H Â I Ç K /K QkK +L ªgL “mL z

M ’hM >SN MO “aO 2Q Q Û{R c S gHS UU k

W FIW ZwW £ Y 2Z ˆ V[ K`[ dw[ \

n^ š _ J` Æ

a

c Ñ d "&e Ýje ínf dyf ¢ h Ü2j nFj f9l  m mo lp +q xNq ÅHr '/s Ks ý t &xt _v w

x Ë(x Ñgx £:y 5 z ë9z _xz ûZ{ ëL QS [s _ f UOƒ FZƒ Ÿcƒ 8H … j4… S Ï.ˆ nLˆ naŠ V F

k ë]Œ &Ž ù K’ ëQ ãr H– O_– ˆe Tš zš ß œ Ý œ w jkŸ m æP GA£ h3¥ ”r

h

© q Z« ç ¬ uJ¬ …_¬ ò^ œ E N w` rr ”1 2 ’R w d š r ~k

”6 å} Õ YNº z7» Ð Õd sDÁ ¢XÁ ~{Â F Ã t5Ã ?~Ä Š,Ç Ä

È Ž!È EÉ hRÉ j Ê cË GÌ ™ Í y Ï ô Ï RÏ ?"Ð /~Ð AÒ zÒ } Ó Â Ô “OÔ Õ }Õ GÖ Ž Ü7 ô

Ù - Ù =Ù ~"Ú rhÚ Œ Ü &9Ü êAÜ Ý ”tÝ @Þ / à á ó9á V'ã Ï,ã aã mä ÍContact this candidate