Resume

Sign in

Legal Collection Specialist

Location:
Philadelphia, Pennsylvania, United States
Salary:
$17.00 hourly
Posted:
December 21, 2018

Contact this candidate

Resume:

PK ðŠ…M word/numbering.xmlí YnÛ* OÐ; zO Xv #r $HÑ¢

$= MÑ IÙñ)úÖÞ ÇêIJ ^R' RT À'Á3œŸÔïáà ž) –HHÌYh{ç®m! y Ù Þ mK*À"@8C FÒ š~ \MXJgHèu––`rBahÇJ% Ç‘0F Èsž ¦“s.(Pú£X8 ˆ§49ƒœ&@á &X

ßuGv)ÃC; lRJœQ ŸÏ1D壪 Mö-Jn9L)b*ßÑ ˆè3p&cœÈJ UÓÉ Y ö KJªu« Én‘ +í3%ÅF+.¢Dpˆ ÔÑÛ"Y+zn 3 º¢É v ¬NB fµLÖ

{BõÞçzïÒ \jó ir "õ Ï ë üÜ®Op£.ÞSÐU* uC ‘€1 ª m O(º l êfŽ ÚyO)Â`! Ý4©<ê õÜ vyˆA 6j M6í QÛº Þð8 ê fR Õ}J OŸ"=Ló%dIt

ëGh»yD S tl H È™ ÃôŽÖÁYJ REF >¢ç:õûç :þ VQ æåòä«È E: …Cû C}5 [äS}0r µN X” ;ΔÌÞCBŒCûž+n 5 q"3 êZbp

_3ùWÍâ$ù œü öMóÞo ?Ö2/ ÚyvÃS ‘ îѪrk/ ñi/Q:

}Ó ÿ 4Ô _Ǻã{£^wÔ “kè Ç v-èà j zq ÜÃ`ÐïÉ>êä Ý– ýD\»èà /ZNüÿ Ç ÜÃQÐ ÉîìÀê $ë ’5$kHöô:Ê ¬!YC Ýw”!YC d C d

Éž^G ’5$kH ûŽ2$kHÖ l H60$kHÖ ìéu”!YC d»ï(C d

Éž É œ`ÙöïbwpvÇN'_ù¢Ì?\æ R68\6x¥,8\ l 9 þ PK S €f N1 PK ðŠ…M word/settings.xml¥•ÍnÛ0 ÇŸ`ï èžø£I6 uzX í žÒ= #É }A’ãåí'Ç–Õ @áf§H ’?Ò M?>ý q¢Æ2%K” R +Âd ßРDgjÑÓîËcWXêœ

O D sºH À®”¦Ò +e 8 5u"À [ ÄJhpìÀ8sç$OÓ- 1ªD ‘ňX

ªr}H ªŠa:þ 3'ï ò¬p+ t Œ Ü m î¥yc § â$xðëôœlÄ@ç -ø S h£0µÖ«Ïƒq"féŒ öˆ)bN 9C% œ0ýpÜ€¦Ü+Ÿ{lÚ öÂò9… ¦ßì`ÀœßW wôóm f ¦ø à£\k 0. ø= ®ð‘’ï O0

3©g ó

0

ˆ8 öSÿl–ÞŒË M# þ?ÚO£Z

Ç}} íÍ m> È `çW Ü Âaï”^tÅ ü ÍS”ôæaËÅÓ~Ø Á ü sµ _ 5l~q}Êä*'7û>ˆ €ÖCÚC •ˆ ºqYÏwþFüB \ u>Úò - l

`ì œ Q˃öÆï!h Q[ m

µMÐ6QÛ mÛkÍYSÙ<ú6 c WŠsÕQò+ÚßIc?ÂWj PK ö ê PK ðŠ…M word/fontTable.xml¥”MNÃ0 …OÀ

"ïÛ ‘ h Ħp€©ã$ Ç ;

=.Í BXEÉó o<~ñíÝ VÑ^ “h2 c.M™ çûÙ

œ “ƒB#2v ŽÝ .n @ã] Ê K5ÏXå MãØñJhps  @Òàà z 팣 àåN*é ñ2I®Y ÁŒÕdÒ 1Ó ü $Å ÆøžJ6Èk-ŒÿpŒI Ð WIë:šžJ

bÕAö mb U ® cÜr &œ…V 8 nNbO xDô cZøêÙu¢Aš sLÆ ž ïvh a#Ã,œ ÓÈIz ï &Ìós •£R F U S ò

@M!(ä "_ƒÙC æ ç3R. $ÐCHÝŸNv‘œÅe ü í CÜ/§Ð>ý

`ÕÞ Q“ Ð!ükP!–’Åß á å =F[0.Ú ô •ûaÍ k Ñ Õ vWïPK Á PK ðŠ…M word/styles.xmlÝX]o£8 ý û ï- Ð4 M: µêÌHÝnµmµÏ œ`ÕØ^Û$Íþúµ

M5y Üëãã øüå5ÃÎ

r sßu i Èrî>?ÝžM]GH sw …ûåê Ïë™ …£â eñÜM¥d3Ï q

3 Î)ƒD9 ”g@ª&_z à/9; iÆ€D ÂHn À 'n CçnÎɬ 8ËPÌ©

©Cft @1, 6 É[ ÜÐ8Ï ‘&£Ç!V5P"RÄ EË ESÎÔ ¬ö

b•aÛoÍ dK8X«ÉÈp‘hMyÂ8 ÊzS8+Ä

QE ) ™ÓV’ D P•û\å.I3PÛ l xH!…ë E ðM

p Ÿõx ¢dÎ+A K

€ AÀ4~ É5 +P 9Y ’s

)A`ÉA ©x ÌŽü–\ SÀà my Ú7Ns •{x Zm Ž.Þ X€+µ &4

c)t“?ð Y Ìã– )œõ ˆ

R/r B~ 4ŒéW"jQž ÿ)Ç

Ör-Ú6 ÈÒÚ 9{~Ôf ¬ËkWËÚ- Ë@Œ

XH 6Z Fzµ Ûø;ÇÊ rIË$¬LR õ DAÈ

Sá p-<–jTãú‘ÌÝ{-T¬MI ©Î(C ã#E§" íÂK aØ€~Ò–Aø¦§s? ËîA @Ÿ§]à p8£bÎ" `ò ÞmB _å.{9U/ ûZ P ïÔ 3 £ÀÌl ÕÆ Nýýs[é;j#Wâ §]q š

1è¥1øÕ4N ,Ž'Ç 8žtY,lG 8îeqü X N Å` ƒSh1ìe1üÕ, M à î`1 0 ƒ Ø{h Éâ ÅÉ cÑ? þ ýcX BR] :G þ~§óå ÂA7©:9ÿÞš F ýIõ+ ˆ

åuòÁV oÛo”P 8UŒc LI9zàˆr$7mâ åÈIŠ øO

É RÇÀ s -:9& èOŸ ZÕ áB=êÏ ¢ ë ëŸ Í õ' êz

1þ ý)Û Ã…,ü# º GD¥ Ù> Ž–é^ Y”W

§ 6HžE

9ß!ñ––î©czý yxïòÓuT’î ª [Å Ÿu 2 û š ªê} :

ôÕ Í” X ;µ+æ ?V;^ƒ vÈ>ô GrçV^9>ÔõvøKBûSÂ7Hù û) ÖÜ~J ËO ÖbjC ZcŠ ù

óZgÿ «ÿ PK g PK ðŠ…M word/document.xmlí]ÝvÛ6 ì•

Y’íØn G îIRŸºÙ^î È‘ˆ hE ê;ìÕ ^ŸdgÀ ý$i weC a‘ þˆ œ Ì ß ì Œ Z wzÏ : T¢S &ç w?_ïŸt u\¥\j ç ØÎw/þöíô,ÕI™ƒr kPö,OÎ;™sÅY k“ rnŸé k“s fÒÍ ýDç wb$ p nÿàà SW£Ï;¥Qgu û HŒ zì È™ E õOS¬ÓnUä î o k@b lS[þÐÚðaÖTrÿG/qŸË&ß X§µÔð UCSmÒÂè ¬ÅÔËêa[cï Ú ëta ͦ'9 ª c¥¢ ígØv=h ªù ÌÇÂÊu:R=z-F ÙÇ à ÏÅò…X WjÀR®4-C> Š$ãÆ5 È Ô ur é «{Þ2s:Y WjJ Ÿ žÏ™Ô~ e{ +ìr ñ æµMþZmß ] sv? Hm

3 wôe ô

^ Žt:£ß MÏ AÓŸÎ; õ_§Nº ùqâÍÇI?] Ò}âÉ YJì

ž Üð Ò…Tß C? à ædÿÐ D7 xét§KY p% m {Ný ž Oš a L•jn þvÛ Í é'Fdù}ê ý “K

è Oü7Æ ö 0`ÁÜCçÅ ÂZÎ^ ðCù]Uªê^ ”éí(e û öO u À…HœþŽ ç Lð=vsÁz§ Áqˆ ì(… å ë ŽöŸ ì ŽŽNC Îá M Æú(Žõ£ õñÆÇz QWÜìH š zuC_ŠA?ŽÞCâÄ=œ-aÏSÂ"

Ÿ

ÜòÅ xç R ó Îh JJët Q ԙ؈'w T TºÇœf£RÈ”qf ÐØsá ˆeB1Ô« 0fT0ÑNp Õ Ó -%1£ÆLc¦Kç-RÔz" ™ F\r…

â 9ääkæ FúôqGúcœ] •à ý mîØ+ÔÉ 8O."õ>O 0á’

+ Ô&Dú Œôû<ý®iýD ó ø ]X« úÀÙ é8Œtü<

_ BPIv“ iw i yÚ

È€ÿœýþÛ X G ðj‘ w Å[$Ì

9(ù5’Ñ® OEª§C ¥Ñre T™WU

y/WŠá Ò& _ e[ x™V£ªidêQõ/d A%dU 2 Êÿëå5b Z'swþ~6£1

)ë™ÑdM$ðÚ22ŸR ìÀÔ Ž`¬MÓÌŸÎ5

óÎó~Å ônuùŒ« _ üÉäì=…"p ã6 â 3äRŒŒ r ]º nÝ 1»Pv Twib ï+VîmÎ¥ òb•ÛQï w ’ˆº"i uZÕý M+[þÐ

êlkðÅ= w!ÅDµ”à ˆø ªJ Õ…I µwØ K r  Ì0'V ÿ L'à

40 ßa WZÆ“ 5s r

!0B` ÀÝ À Êå 1Ð CvV bVï bVĬˆY» Y?Ž ÇÒ) ªr óK ŠqÄ1 } Ä Ô`–ž Ø Jv SX Ê€qœdFÁì ßþë Gæ>p " ˆ ˆ

î6

Î% 4Z§Ýc î=”íy œò 7JØŒ2 fý f[ fýƒ g Î6 gC ç¥ wˆhÞm c?úè ã! Ý ð MJ6ÖRê)+

’ï@ÙÒ ç

T ry ñiýqGZßQüØ ã à ëZ ÛÌU }ÍÛ;Åsì &ïÓÉ K "m k*ºò“ áÁNyËô6ï »Åk…!{Zô6ï

Å”» ù}ã'CÁ ì à iøÈ^ÆÛEà ìô»]Ä;¥0ÒS _;Y YÔ;ybÕ®!bTí>!À n§¢J£b (v œ™Šì ’L PÙë Ör9<AjR ê uø 7Ð !ÂÝi » w îv înŒ )Â

Ðæ;Ye * ¢ZëC s Èb!@ËBmµÒVPX 3H

Ò MÙ ”ô. >3 é vÜ/o F8Üm8 Ã…ª 5ÚÈÕÆ)v 1ΓAžÏü

&#•œ]í 3Hî<v

Âu/a$ r“’ ©, O! ßË ø"ðí6ð] R®È}zìe»ëËáÍÅ »u ß Â] æâ’ æÓ ñl ñl ð,4 ˆh_ ¢ #9ííB TkÃó¦9Tf-¦Ûñ¬ ð Þ0 © Þ [IºHs 2

ï`ÃÃt ŠD«ˆö

5)Ú ÓXò‘R~bO \Å Ž$«7 Á hF 7µÅíÖ‘ªw@«ë'lŸ

ùeö õÔA Q*ÿ X ž G™<Êä •É_q•J@I\B‘aOXÂió *ÐÁ

3–ƒµ ä Hý§Žüˆ Ø ÂBe MI

£Ò!ŽiƒY

RP 0[& ã á Ip.L? þ âZĵˆk ü Ì®òç Å (

GkC9W Šã

Ô # EP Û ö ß‘,æCk C!M

hNp:b Ðæþ> qÞ {1â Ú À ÛÔâÎ,! ÝQ » v ìv ìjÛÚŠ '¬m V þ Hœ \ 5o“Òr7 “hç _UÕÆR…ÆŒ"L3Üq » v ìv ì uÕ Øö ÐîµH o

{~{c

i‘ +K*, Úº ƒÞ Ø Om àöXÊ

§nV{Sù QV¬6]Öc7¥ö Cß ž Áÿ"LmøyÄÌ-ÂÌ?p Œ Qó/ìDZ€B43  DG]:DP”ÿüÑm\È ÖÆüC mK 6¬áÙ !þÝ ú : mëü¥.ñËήð â jýM

y udºú@ –Ý&F AnmÜßÔñf[G«%oÑ )µ© Ì ŽRÇä"zÀöO Ïhˆ º bme µ u•§ÕU®hÏ ¥0 Ú9 ŽÔ"Ó Yr *Jçˆ ,2Ž\/ Ÿ 9rá f#M1ù8@ºÀÌd J Ru ñ š>Uá 1ò© Œ 12bä“û7 Þ

?8 ö E\¬v ' hVòj N - ü7µ œ TÇg X*Ì ú vá 6 ] 4øæ q Á!aCµ“Ý\ \t

ó O}t`Ä /Á ID žŸÅ>Æ(õŽZÀs cä2GÀF:k^Ha3b

X AÇÒ ^ G£ z Çnˆß ` oÐ VîÚ ÿП…Èü :3iëÈô

wì6É4

ç!n52ØÔ H[G ïA _ ÿä8 H "å6u,ÒÖQî Lð@ i :ÿhëˆÕ;==

ãè ÂÜI ìÇ ì

:Ç=®>òYL R Zrv

n, ÊBâj[Øä–Œ Î £“Š7¦xÝ'>éV Þpê]eÙÂG U.§ ùMeùiîjÓOs Mk kíšÛº… eþó¬ ¥ÃOçó ég ÚOgþ"ÕII /þ PK Z‘ €F

Ý« PK ðŠ…M word/_rels/document.xml.rels ’MjÃ0 …OÐ;ˆÙ Ó J œM d[Ü (òø Z#!MJ}ûŠ Ó… óÄ éIëÍ

Ä7 Ø;RPd9 $ãêžZ ŸÕîñ

DdMµ lÊ õ šÓNìz E2 cöïRFÓ Õ1s ) 4.XÍi ôÚ é å*Ï_e z@yã)öµ W ªÑã ]Óô Î - ß ÓÅbòÔ EVpV ä ò>ÂÓ ôaÀ+ÃEšƒxY œ pšç⟠Œ Hµ_ .Ò D ÝÉ#œÆ? 83È O^þ PK Ý:ˆñ PK ðŠ…M

_rels/.rels Ï; Â0 à p È;MË€ jÒ !uEå Q⦠ÍCIxôöd` ÄÀhû g í v&7ŒÉxÇ ©j è WÆi çá Þ IY8%fï Á : jO8 \vÒdB" q Á”sØSšä V Ê te2úhE.eÔ4 y 馮 4 À?LÒ+ W

a ø íÇÑH<xyµèò _ 13 û zµ«Â å-ýx‘? PK -hÏ PK ðŠ…M word/theme/theme1.xmlíYMoÛ6 Ø toeÙ–ë uŠØ Û-M $n i –XS¢@ÒI} Ú〠úa Øm a[ Ø¥û5Ù:l

Ð W N“ÖÃ: >Ø"õ ß ‘òå Žˆ ”Ç-Ë X îÓ8hY ú

M

I…c 3 “–5!Òº õá ñ¦

ID ÈÇr ¬P©dÓ ¥ ÓX^ä áÞ ŠÀö JÃŽ0 - ã ÔÞ ©GP?UimM•w ÅJ fQ È þÈI äDv @G µ, ãóã Ä Tp£eU eo] gBL ÕäzÙ üQ5“ Á`&èôê vfú« þe\ Ûít ™ u– õ^ÓiOuj ürYw§âVêe ßh ÛîF _ ãëKøf¥Qß®–ðõ9Þ]ö Ýé4JxwŽo,á{ 6 õ2> …ŒÆ£%tZÏYef !g Œð&À Ó 0GÙÚêÊåcµj Eø dÅÅŠÆHM 2Ä à:8 ŠS x“`íN>åÉ¥©Ô ’ž jY b yùìÇ Ïž “ûOOîÿròàÁÉýŸ

R p èR/ ÿâïGŸ¢ ž âáWf Ôñ ÿôÙo ~i *

øüëÇ <}üü Ïÿüá ð@ iD$ºAŽÑ 0ƒ 2 ç“è ê Ûq qŒS º«Â úÆ 3lÀµI9ƒ P€ xu äða(ÆŠ €»aT îqÎÚ\ cÚMméY Ç Ù ë Œ L ;

õíŽ XËÔ û JŽ Ò{ DˆAì îQOpÉ

Ý 1%}:Pf k4 ºLL B K Ù» Úœ™Ôï £2 º 3“JÂJi ŠÇ

GF qÄtäu¬B á T: Œ£®O 4ÉÜ ÈXö=6 ÊH èÈ Ž9 Ô q q c?’#X¢ íset

C

p Ü )Qçëí[4 Í

$ 3 ¦– Ü 6Ä ÄÕ O#nF MÜ@•Ï }ô?¢ìmxz™zf‘ Wá é Ã…Oß~vÞÁãxŸ@C 'ç äü.’óª ÏYØÖ7Ú™šhå®{H ;T F®ËŒ % ç `2 dB M~ Âea®

ή‘àê ªÂà '`ÆÉ, P

H”p G

k¥îì J!ælÎ Õ óéš~Øœ©ÉF Ô

ÕR g5V»ôfÆœ xFkŽk æžjÍÖ }ƒpú*ÁiTsÓ P0#~š \Á ,k/‘ OŠ 9Æ@œÚ ÓÖ uÖ4k µ7 v–"éæê+Ì k Re©Jör BÇà•[u-äá e

a» Q údJU qËòT Ê+ y1`ó t H T;X Tvkú.&žû_uëi Ö ÎæE éü ^Ø ¥%Ã!ñÔŠ™ù ÇÇŠˆÃÐ?F 6 ü®ç«Ë Õé@@ Ö …Wîü¢

ßù Ý Y â “šZísxv=ó! iîÙ+ ÍPjk Å}wCIW.lpk~vê m€À

r OÀÆ h Ô%ÄÒ7Ø© ähÎ[ Žœä P

Ð

L§BAÈ *â …2§ª?_§Š

ž üw@Ž ë§ÝÛHã P8e n h Aï-ÞùÔWì Nß Ì

ÕÏ ©k =

6ÞÌ…s>j«æˆ«î™ µ SPú ÄM…ÇæûÛ>?€ê£ÙŽ ÁB Ð,Úo69 Ÿ Zp©ª w 5/AsE ùÔ ìÓÍ C®ÝÓSm

d ÑÒ?Y p lïÀùhÌ”Ì_9݃Cigú è ç¢[ÿ PK 0ÝC)Î PK ðŠ…M Content_Types].xmlµ“MNÃ0 …OÀ

"oQâ– B i ü, E9€ëLR

ÿÉ3)íí™$m U+ D6‘íçyï ÇY¬öÎf;Hh /Å •ñM ùƒÈ

Jq «åÍb}ˆ Å–(>J z

Na "xVê œ"ž¦FF¥ T òn6» :x O9u b x Zµ– §a ŠÑ ˆ ìeÏâ€ÙÍå/êv :ƒÉ E ÛïÁ x{ À*v ï 3ÉTð§ˆP FC të T¢7åØB~ TÉ^ óâx ÿˆìÌc

Î D<ÂË 'uR ߺ

$ _f åI!FÅ)ã/ƒŒ[&í ,\ëF M _ Zmì•g9Ê' ÙÿíË PK tÒš PK ðŠ…MS €f N1 word/numbering.xmlPK ðŠ…M ö ê I word/settings.xmlPK ðŠ…MÁ word/fontTable.xmlPK ðŠ…M g f word/styles.xmlPK ðŠ…MZ‘ €F

Ý

word/document.xmlPK ðŠ…M Ý:ˆñ word/_rels/document.xml.relsPK ðŠ…M-hÏ

w _rels/.relsPK ðŠ…M0ÝC)Î a word/theme/theme1.xmlPK ðŠ…M tÒš r Content_Types].xmlPK B áContact this candidate