Resume

Sign in

Aa Ee

Location:
Kuwait City, Al Asimah Governate, Kuwait
Salary:
600
Posted:
February 18, 2018

Contact this candidate

Resume:

AAddddrreessss:: KKuuwwaaiitt,AAll--SSaallmmiiyyaa

MMoobbiillee:: +996655 /5511557711771111

EE--MMaaiill:: JJuusstt__mmss44eevveerr@@yyaahhoooo..ccoomm CCaarreeeerr OObbjjeeccttiivvee

SSeeeekkiinngg aa ppoossiittiioonn wwhheerree mmyy sskkiillllss aanndd ccaappaabbiilliittiieess aarree cchhaalllleennggeedd,, ffuullllyy uuttiilliizzeedd,, aanndd ccoonnssttaannttllyy sshhaarrppeenneedd aanndd eennhhaanncceedd.. AAnn iiddeeaall ppoossiittiioonn ffoorr mmee iiss aallssoo oonnee tthhaatt ggrraannttss mmee tthhee cchhaannccee ttoo bbee ppaarrttiiccuullaarrllyy uusseeffuull ttoo mmyy oorrggaanniizzaattiioonn,, aass wweellll aass iimmpprroovviinngg mmyysseellff,, aanndd ffuurrtthheerr ddeevveelloopp mmyy sskkiillllss.. PPeerrssoonnaall DDaattaa

DDaattee OOff BBiirrtthh :1100tthh ooff FFeebbrruuaarryy,,11998866

NNaattiioonnaalliittyy :EEggyyppttiiaann

MMaarriittaall SSttaattuuss :MMaarrrriieedd

RReessiiddeennccyy :AArrttiiccllee (1188))

QQuuaalliiffiiccaattiioonnss

GGrraadduuaattee DDiipplloommaa iinn CClliinniiccaall BBiiooCChheemmiissttrryy –– FFaaccuullttyy OOff VVeetteerriinnaarryy MMeeddiicciinnee –– MMaannssoouurraa UUnniivveerrssiittyy

GGeenneerraall GGrraaddee :VVeerryy GGoooodd DDeeggrreeee

GGrraadduuaattiioonn YYeeaarr :OOccttoobbeerr 22000099

BBaacchheelloorr OOff VVeetteerriinnaarryy MMeeddiiccaall SScciieennccee –– FFaaccuullttyy OOff VVeetteerriinnaarryy MMeeddiicciinnee –– MMaannssoouurraa UUnniivveerrssiittyy

GGeenneerraall GGrraaddee :AAcccceeppttaabbllee DDeeggrreeee

GGrraadduuaattiioonn YYeeaarr :MMaayy 22000088

EExxppeerriieenncceess iinn KKuuwwaaiitt

WWoorrkkiinngg aass VVaatteerriinnaarryy PPhhaarrmmaacciisstt DDooccttoorr aanndd MMeeddiiccaall RReepprreesseennttaattiivvee aatt TTeeuurrlliiggss PPhhaarrmmaaccyy ffrroomm

MMaarrcchh 22001166 TTiillll NNooww

WWoorrkkiinngg aass MMeeddiiccaall AAddvviissoorr aatt MMeeddiiccoo GGuullff CCoommppaannyy FFrroomm JJaann.. 22001155 ttoo NNoovv.. 22001166

WWoorrkkiinngg aass MMeeddiiccaall AAddvviissoorr aatt IImmccoo CCoommppaannyy FFrroomm AApprriill.. 22001144 ttoo DDeecc.. 22001144 EExxppeerriieenncceess

WWoorrkkiinngg aass DDiirreeccttoorr ooff AAllll--GGaammaall PPhhaarrmmaaccyy FFrroomm AApprr.. 22001100 ttoo NNoovv.. 22001111

WWoorrkkiinngg aass PPhhaarrmmaacciisstt aatt SSaarraayyaa PPhhaarrmmaaccyy FFrroomm MMaayy.. 22000099 ttoo MMaarr.. 22001100

MMeeddiiccaall RReepprreesseennttaattiivvee aatt NNeellsseenn PPhhaarrmmaa FFrroomm OOcctt.. 22000088 ttoo AApprr.. 22000099 TTrraaiinniinngg

TTrraaiinneedd aass CCoommmmuunniittyy pphhaarrmmaacciisstt aatt SSaarraayyaa PPhhaarrmmaaccyy aanndd AAll--GGaammaall PPhhaarrmmaaccyy..

TTrraaiinneedd aass SSppeecciiaalliisstt MMeeddiiccaall TTeessttss aatt AAll--HHaayyaahh LLaabboorraattoorryy ffoorr MMeeddiiccaall IInnvveessttiiggaattiioonn..

TTrraaiinneedd aass SSppeecciiaalliisstt MMeeddiiccaall TTeessttss aatt DDrr IIbbrraahhiimm AAll--DDeessoouukkyy LLaabboorraattoorryy ffoorr MMeeddiiccaall IInnvveessttiiggaattiioonn.. LLaanngguuaaggeess

AArraabbiicc :MMootthheerr TToonngguuee

EEnngglliisshh :VVeerryy GGoooodd (CCoonnvveerrssaattiioonn,WWrriittiinngg aanndd TTrraannssllaattiioonn ) CCoommppuutteerr SSkkiillllss

WWiinnddoowwss :VVeerryy WWoorrkkiinngg KKnnoowwlleeddggee ooff MMiiccrroossoofftt WWiinnddoowwss AApppplliiccaattiioonnss

MMSS OOffffiiccee :VVeerryy GGoooodd UUssiinngg MMiiccrroossoofftt OOffffiiccee

IInntteerrnneett UUssee :VVeerryy GGoooodd UUssiinngg tthhee IInntteerrnneett AAccttiivviittiieess

MMeemmbbeerr iinn tthhee SSttuuddeenntt''ss UUnniioonn –– FFaaccuullttyy ooff VVeetteerriinnaarryy MMeeddiicciinnee,MMaannssoouurraa UUnniivveerrssiittyy

MMeemmbbeerr iinn SScciieennttiiffiicc AAssssoocciiaattiioonn –– FFaaccuullttyy ooff VVeetteerriinnaarryy MMeeddiicciinnee,MMaannssoouurraa UUnniivveerrssiittyy PPeerrssoonnaall CChhaarraacctteerr

AAccttiivvee,, HHaarrdd WWoorrkkeerr,, CCoo –– OOppeerraattiioonn,, SSeerriieess..

HHiigghhllyy AAmmbbiittiioouuss wwiitthh ggrreeaatt EEnntthhuussiiaassmm ttoo lleeaarrnn mmoorree..

GGoooodd ddeeaalliinngg wwiitthh ppeeooppllee..

PPrroobblleemm ssoollvviinngg sskkiillllss aanndd hhaannddllee mmuullttiippllee ttaasskk.. RReeffeerreenncceess aarree ffuurrnniisshheedd uuppoonn RReeqquueesstt ;Contact this candidate