Resume

Sign in

Engineer Quality

Location:
Hyderabad, Telangana, India
Salary:
35000
Posted:
April 24, 2020

Contact this candidate

Resume:

UG ümB *–N

Þ£–xˆ*>s

a_xHŠµ*IJcö€â Ê åÇ– "Ñ®*Ê i{(2 ªÎL í @ VËÚøn1{(6ZÕ Ûûx!Ä ö

®•iw Åù 4º Dó

lÆ î Ûª@[DÖËú õ äŸ ß ÿú)ø@tp cs À ÚË Ö

Z

þÃítì óÀFþºâ éc ñ ?íUÿ,ÈéM { ºžá_É PK Ë 8 ô word/webSettings.xmlUT

ŽA

Â0 E w ÙÛT "¥MA P PÓi h2a& ñô tãÎåçóß uût x EßÈmQJ Þà`ýÔÈë¥Û d U ngˆ1,òÈsE œc •Rlfp= ÀçnDr}Ì‘&…ãh

œÐÜ

ø ve W K ó!Ï6 üÒÒ? 4 B ÌYÄ- žë bˆÖÙ tHGÂÄ@BéZýÈë7PK Ë[ k€ I K docProps/core.xmlUT

m’]kÂ0 ï û % 5ý Ã… qn l v »

é© 5iH2«ÿ~mÕN 9 '/IÆ;Yz[0VTj ÂA€<P Ê…Z P–Îü! ÓÛ k Ò`œ ë5 Ê ®Gh㜠Éì !T Ì5£YcÍø7[ Ž à Kp,gŽáVèëÞˆŽÊœ JýcÊN s %HPÎâp â?Ö ‘öêB œ‘R è)ìé =X õ Ž ÄŸËÅ[ T_(ë â€hÛ hk q ÏÇ$ç 2t’K u Y lº/ ä {úZ•Ì ë …àÐIÿ Ú W f«Õ š O'Ï û %Ç’ˆ<.zÍëÈ Sô OŸÒ ¢Q ýàÁ â4 #QL à«U]

hwËå PK Ë[ÑZC m word/fontTable.xmlUT

í–ËNÃ0 E HüCä=Ä

OUM«ò(+XP ë©;i,Åvd»

ü=“ÄT 6 k;R”Ü ž

Ù U%; N Ñ)g jaÖRoröú 8 f éñÑ F ÍYé}=NS'JTàNM šb…

< ÚMjŠB

3b«Pû4ãü2µX §R®”µc![óŸl ëÚ ÎQoªêó) šMCwI3Ö 0gO êÁøRŠ.Xƒ6 G ßA•3žñ {{ ó öN tolçˆ C ŸÓ ÚU %«Ïï ¢öÐêÞÕ ºÊÒ òÛ +aUa Õ Z “ rlÝŠçlÎid

Ö+£œ º JF ߊèò, Êè §+N5ûN Û ï  ïE*tÉ 6É Q #Âá ŸjeªHn8 [ µ m»ü" áøæôÍ

ß ø Í m Ù VÔiD7 Ýã2y”Z”&Â;à Q" áäÞЮéO Ñý ]xpÓ/PK Ë[ úJÉÌ word/document.xmlUT

í]ÛrÛºÕ ÿgú uÚIfl™’å“ þŠlÇnbÇÛòöž^u

€’å« Fïú I ð É ä uà¢'‘D à Eà ê !)gû¥JÙ)!Â\îQÖÝ/ývy [úËç?üß/ƒºÇÝ8$L!] ÉzŸì úÆ t} bYæ a: ÃEˆ•þ)º 8Zwy aEÛ4 j QuœíRZ

ß/Å ÕÓ*ÖCê

.yG™"uÞéP Y ñ ç&E Ò&Û'n è6p&} É ð µéD ý0Èò

¢Ç<Í x É Éƒ \x‘à.‘Rß=H G5VjwêÌŸ_ÖÏO o«Ñ Vœ * 8 àˆ©"/ñ >M>3ëZˆ) õ û Ž <ŽòÚ yRm) ÇY%_Öœ– #2ªÍ}YmMÌúx$ î«èÞày 3N$ú n ^é Æ–6v{]Í?æ AÝå J~d/ 1žnssoh>#ûß 0 4è º’> öKNRÚÜJóœx Òì ì[RÃO7Ë ŽJ ýtMŠŒ ÊÈE h!à â¥ôÎ~©ZsÌ 6ÑŒ æ!ú î("ò uØ Úî

ÚõUšµC…TßmMYÛ ií e Rƒk z–Ý

É 7 ÓfÜ$ ònJSš 8K0Œ

H’ ÛÆ q L9,]ª%à’ D¢32@ <ÄÌt â{ ý ó)Ó ðH ÇAJùäaÉWC œåbN ™k u; [1ÒR " èkî û ÃÖo J*IHPLõy’@Tw§ Ä(e "Ó àê*ru åV ÎËWåo ' ã Æ ÆÙåñ à Hö*HöýCõÕI«ñí qÞ <kœ® a/ YpÛþÌ> -

è)Wñdå~¢

õ ' ô îa üÍšóÿ]sÛL<ï ÈËçFK ûÓ I WÛ«9Î z z z‘éÅö ãl9Õ Ö

ó 4§ Y zw^aÊQ * µ"ÈÿrtÿÙ–gù Öç Uœ UFMˆ «KöëÒ EÔ0"ˆzû¥ _;úú»Ú – Ë ð$ 1 ^Ùvœ5û qÝpÝE“… uã;D$ž<ã T% aåï µ` 1y9#žÍÑ A` vJ ÂBð ïåÉækÇ r9cÄU …û% «0 I

}þ… îöP N®u ˆGué C . 7Éc

åIyÇÇ;-+ºsIÁ?ŽÓAª QùLäê -y +òÉèpÝù b õwÝþZ EêS(ùz–{Ýç Þhþã`TpJ õŒŒu¥û“Õ«xT ToWÛ'BQwj¥Yò * ÔS U®è

}b çºSvô u ;äº^ݪlWk{ÛŽé à=’z Ú v{ !X3gÀõ M

H2ÒWÊ[QÊà äÀ§ŠŒ ®Æ ÊEBo] 6ÅK#6%jn… ì¢ ãüÇ… õ M

1šX "Ð öO MZÍg 0 Öß~ gi(twÅ øjÇ© u5{%Ùl Î Ÿ Î

¥Q …c õA0 T %_ 0c$cª 5 (§ eHù qÑÅŒÞØ(: u^mHéQ )Ž ëS¢ Zefá ì Y Þ1 Tœá é» O ^T?&VúÛ ºpˆ RTÅ IØÖÓý Òé$ƒ9Ò-bzt î ô w óEäÚ%zÎÂ\b8ã‘@óD ï S€&

ÃXŸ

Îl,®ò BZ B®tÓ€sïÃ9= T”ÅZéâ + –6lê1>ÐsÎ.A Æaô µ šÁªâjÏ a À3eXBx çÞ ]k@jôüUC(íÐä ƒ_ ç~lUí ýHe«

áÂ#ÂvBñèV7 é sì D G $Áí Œ S:y3A ž çWd 'â'©GŽŸ_SZÁ Öu•Ð}’…íÀ8cO cÆ kêJ–í k<Iî ñƒô 2¥ŒÍ 9µ œT9ó T 1gãvsõ ßï eþ=ÍvbÁ`jS’ iÞïœ rmwœÊá <.øÀºB4%ðø/ ØäA ô Œ ÑSÀ ©Œ_e Çf-ÀC

zM Q> ýÊÕò« ]ý© œöv{ š LoßÉQu Ê í< £R n? £v§

VI72 RÙPæ&ÿg ~Ÿ`Ýí>êt“ ß h7ÇkWÏÖˆH2$)Oœ

ì™ ÉÑÆ Eo>FŽ ~Þ£ Âm™~N áÈŽ û¥ Ì m §ç«Ôj Ë µµ UšX Κ DE

$úÜä ä Kuc ƒÅ î V pd$üÅ

_8 ÞÆoŒÚ

YÔð¥ 1š l l l éí iÕ5^É Ñ[ l ÝræÅ Zƒu €T€Ô"BêŸ ê PÍþbr:œnŒ–ÓG êæó rÚU L Ó ï 0»(0Ko Ì ûv åtPwPwP … ªN Ç “fãû,ÓªP xxöõäìððâäìë

_®šè u»ÈåA@ºd

2…È ý Ÿði p ð; Ûoí

PÌ© h N5 U ã ä ä 3 lWÊ;{0Á Î >nðUƒøÃ zcÐ Q x kPzPú (ýiù Ü,ƒ Ô

Ô ê b Á©8ëÜ€ Šr3ñGÔ ð

ðj~xõ ÿŒ çð ð ðï ðUÇÙ o a ï jyï Ý K bõ V« ➈ÅÙ 4

4}A ð\7 ø(

Š

-U>Åbøß þK¢&g} -k 8 Š

Š:Gë\P »XÀâ 1 çk 8 Ê Ê^ÜÅùZyëÁÅù üD+8Ýì- H\’ÓÍÆ… j©a@ vŸÿÈ, äþ Ädso Î

ÝÛ yÇ ts ŽÄ[Ô=Y í ÉûÎß ß9 s7N >^ó

gÁŽ*Þ n•ž8^ Çz+” ÖÐ Õl ÓÖú N º Ô Ô ì Ùg«bÔƒ}v íÑp}Jú ì {U æÍ` <Âlq í“`ˆ\]@Ðv ˆ tß Á!Š ÿI\%AÁÀ’ Éc .È: ]Ì Ôº ‘ JEB 8

q ªÐ€

µ !bf T RÁ ”è9J £ èœÖ ÔÞóP Ÿ

ÜÖŠÂcåró åc… ç!Ý£ ET>Ñ Z a j c fáEu -Ç 6Ì®ŸŠÁ £æð:"BÛ3 V7Á

ÌâÚu` Í 9ÌLIÂI 3#î©"æl 4DÌ"ÕªF;R ò1k T r2ëø»

.Íòí9 h Ö@

«JŸ Ä= GX1 Í’Ž5TD é r1S.~

U ÊŽYbL ïÂô tÄK gE ÿÊÛHð`QV 8 j.ë a o14_ áa v3íîø €L“sáQ mÇ G:…Jó w T Ó™ÿDà ˆòˆ Ãn9 O= b5DÒõ §eU"-” š€Ê Ê Ê ªÊ] q] 3z b]™þg Wâ ÑŠhÆö Ä8 F)•þ……'A Ÿ§ŠÅqÒƒn%Ù‘=A".t *Å 4 Ï wík8àZ çä#Èóg FŸžL ÙÓ ÚžùKRmÂ*;e õ “ÔBû à ˆv 1 1y 1 RO

ð ð µ úµ žzV.ŒZvª S:2Q yz=¢^QÏ ÆÊošíBx€Zvó k^ËFÍ ç ˆÁƧÄs} œ0/ Jñ

Š( ÇC 5dÂðÁ 0{«Í® j‘( Ê ØŸ[ŒÕ*0i c $cYN¥ m™ý6Ï HýõM Zå= ªº;öÓìôžÖ` éÛ”ÛIá™ÎƒÊãcð : ÊÔ5ë<)ˆ®yŽ  Ú

Ú

Ú»à«' D*D™ËC ÄZÒ) æ 8 Z eß húRi Þ'è f7ÿI•G ª øÝ dlÈÿË 2Ž 4 é çs í Àv$ I ïpîa

îTÍ_ ÑØu J“$…â eTúÄCôN ÅJ  ")ßQéam Œªç I aÖj2ÝÎ^ \äP E~!ðBÛ §©MŠ. b } öÑ* <íš ôs v …éš _ Ó Ž vÒâ àëV D Ý

ÌDÊ5

Ó]b jÂA`N«óbW7 erˆ þX*16 ìl ÖCÓ'nO Èú §W4óX wË4 Õ Õ_jÕßlš Å &ìµ ÖÄË ú Ž 8¢

H=GA_ Šúúøª Té\Ò /g~R ®Mi Hiìfm_ ÿæÈ Ûþ >•1 Ö § ÃÌNµ8 º1«Ç h §G–™8q zÀÄy2Ñ x -©Ä jXI;Ôµ šõæ m n Þ ÀºW ªþóï§Ï j sš$ ˆÔ/ràl 9!êÕææaí &

S 0 š

Ä LÆ á1_3 Qyì ÿˆ© ÛZÎÂçÂÒö9;Ç P P P. Û ÙŽÚ Zæ8é

0r»œ ~ lºQ(,}ôt n` áf% 9 } ðèÎ “®D 99 À ÿ

Èà <0<ôZx õ{©795P %ÃfÉoŠç?D 3zcmZ <nÛä"Å ŸµkrqÐå Ο A85"

lCž ry D= ßò«x Þ“êË6 Ø "È J ¢Ú iTÄ

.)ƒ

r ¢Ñ ãÃï@¥ f+žt}8> :ÿ »Ìf»xKÜóq Ãá çfrFÐ `ñð «ŠÒ öÎÏ ¥êT6M ˆAÑÅ V ©êÛOUkS ¥

Ë" pn$œF “ GLÒ@y@y

. 9 Ó Òçs Cƒ ž þ 3ÅB WáŒû¥u á éW=ý</_• ]œ ŽÏ ß g Ç u uÀU€ºe º_Í»IÙ 3ÑîKù’ >úpjþ?dÝîGÀ;À;à*àÝ2áÝ V> ÿýç t S ðZ j …Õ Pþ ð ð

x Lxw`^Zá

ô…j ißU7 ÝõÊÞî à à p pn©Ž#ëÎZ ÜÞ =õ 8 8 v§ è â 9V `ð1

óà6b[ÕÙûˆ ª- ª Ø

Ö óJŽ §XP… ÔRXÅræê

Á Û lcà*`Ü2aÜw̺1îê* 1>`Ó î’ q7^;Ô0G [®0FEû E ?sUtb

ó e à*p ºT{V o/ ƒÃæ ÆEãòäÇ jTdE ~ƒõ ZûÕ ]'È È#n€Ç ýÃm®MüN ñ eZÈÂ$šŸJ DLÌÖ &+l M 2!qá õ Äë’òsãAÀñ h

h»Zh D t tã^Ý ô1ë Á º TÀUàêBl“<y ( zÅ Ý@ ÁüŸu

y,äŠÛ*o ˵-<hÄ órOPé3ÜÃlÊû «xÝ q sÅ "9 4ÄA®ö:)ÍtA Â"ÏèjÆQ óXæyÓ iþÖxîÑyï Ó,µM ÁÊ aû9ÙÒ Û2ò<ÐÕUS ñõ ÝZ&ú:C’ñ s öK{ÎN) J óÄÔfÎR RïY s G'T š w

j Ké;#©O1ðœ* Ï v},Zôfd Lùf6 äÞ0K CÂÔçÿ PK Ë[ §Ë4 word/media/image1.gifUT

GIF89a w !ÿ

MSOFFICE9.0

sRGB ®Î é !ÿ

MSOFFICE9.0 msOPMSOFFICE9.0Dn&P3 !ÿ

MSOFFICE9.0 cmPPJCmp0712 Šº Î !ù ÿ ØÀÀÀÿÐ ÿÔ'ÿØ;ÿßb RQÿxxÿŒ ÿŸžÿÅÅÿÿð ÿóÄ ÿ,+ÿÿôÄÿøØÿï ÿóÅÿè ÿð ÿÚÚÿ ÿ ÿ££ÿ ÿyyÿ ;ÿàbÿÏÏÿ ÿ ÿ ÿÄÄÿ §ÿššÿŒŒÿqpÿbbÿ ÿ‘’ÿ ƒÿuvÿZZÿLLÿ¢¢ÿ ÿxwÿjjÿNNÿA@ÿ––ÿzzÿmmÿ^_ÿÐ ŸŸÿÆÅÿywÿ ÿÿèŠÿç yxÿxwÿRRÿ,*ÿ++ÿ ƒ ƒ

8

> “ Œ ž œ” 4567 0123 9: BÆ@

ÓÆ Ù ! êëì CÆ? Ë Ä A;<Ø HT PK Ë[8 {äú íä word/numbering.xmlUT

í ËrãÆ Ê; ”ò&UC wÙ3.^SNM íT–.Š (óV $Íx ð Ä ì É*~ B@ Ôˆ”Ù$H6

á Ð} º þ»û /ß Q2 Ç f]^D£Þø6 ù ï; Ë/ßüþw_<^ î 7Q’

È 2š^?D /ûi: ºšöúÑ Ñ(;y7N Ý4û3yw5ì&?ÞO^õÆÃI7 oâAœ å].ÌŒ__Þ'£ë… Wà Œ§ã»tö•ëñÝ]Ü Ëo$»Üwþ•Ö w?ŒFi~Ç«$ dÏ0 Mûñdº 6Ü Zv 4ò *ÄÃp îq ËÝn“îcVÏÃÁüF ãäv’Œ{Ñtš

mÍO~ (œ 6Ÿî_Ëî xøÜLfPX[

k ÌL<}c 2 ÞsY a7 },É»Ã

ò§d ?y 6Š

Y[ÔósWM {œïúÝIôÑZï0kÍîè û1h{ ýöÞÌ ÏßÄ Æý u ¥ ü¢IÜKß ñp= æ"ÎŽÿðÞÊþý0Í Eúa’Uò GRß Ù Éx Ï~i Ó4»sïóÇø6í_

Q““ôó~ ë§Ë ~z n£ Ò žtB É ãõezyq gÿ ýwö ñ û.ºí Ý äzö4ÉW bö…4Ng È.ºzvUV a]?&ÝÉâaGãQ4»fyx~AwÔë “Á ãâÔÊ Eég§ õqµZ] ŠêÞLÓ ÛK ü5«K+ Ëáý ßF ÑàûìY « ºƒÌ n’øö/ sƒÙ üéÖ®ÍÝ5 o ß ò ó+gÇgçÓád <ïÖ¥ áÎ 1x ] g Ë'ÊþûçÞòKƒè Î0]^p õ Š]<àüÔì¢éýÝÝò’ {3 à Ñû ºÁìèòÿë 'Îùáä9?œ}Î çœóà çüpÞ9?œ Î œ à 7 Ž ØüÞ Âj ç 1 Î x üØÖºž “Ì> fCvÉìîÙ k7 wyÏÅö Çìª ”YÍ.>Wž;û#k«, ÌKÝ Y~Nç üùí’ÅGg<J§3WM{qüúò» à ñ`f'êNÓú4î>?Ö gÕüt 777 ÿä Þ ê& Röó žþ 6ýi~ 9}y ªÎeãàq~Ëù£ Åè ÿ íeŒÇMö Äã ó Ç+æq WÌã Ç=<^1 ûx b ðxé I

ÐHn FvC6 Ûì ö ËÀ'.

áD8 h 'W€ áä

œ\ 惓+€ypr È N® ÌÁÉŸ€ßØ:ø ™ßÈV»áz¢eœèÇ 1F_ ¢FI~ ç@ <3 Ç ãû$Ž ÇU XøþùÑó

€ É ) ÃüŸ ØÇÿ Ïn7 5]õþÊá…ï Ÿþ?MV ÉàÀñ Ü ÉÞ %PæàÃ<ž Ù ª

rì [w Ù # rý [v r!Ï9 y Ù Ä

ÜÉÙÌ Úí îÕ ÆNø»ZóÌðwµf™áïj‘%ü] fø»ZóËðwµà þ®ÖÜ2üý©”I® Bä*”IAËr cÞrDŸL© $Âã Âã Âãà"< 0Âã ^Ž 2häé€FÞfhäù

Ùh º"’ º"€ þ áo` þ áo@ þ áo þ> Dä+ Ñ 8 ò œµÚ -Ž (Ú aÜ®Ñ9 §ýÙ ô.N éÛx §m Ü ’k =ùîœå !I

pŸÒrÖ C

pÇÖrÖ G

pïÚrÖP@

Ú

tŒ€ Š… G Vƒ P:ÜhæYõ õ<YÏ“õ<«çz ö ëYÓ“5=YÓ j®gqÏʺžu=Y s ~

uà§P1Æ*ê ã5Ì[Øs

GÚ AfÐ 5 àe îLgKÇžôy @fK œôi [ÙÒÁ&}ž=!ñ=Ò§ xcK ôiŠø ôy Þ,

À 8ø ã7Zv§d 2 ™º 2~ Ô'4

Í Ë å } ®È }š)§ }–A o(À ÞÐP áu Ü O yÜõꚊÍ,? Üå ç ^ÝY,æ æÜÏDílW ;“Å0ÖkLÖ u§OQc'X>b Æìš þëIjLÿª

ë5æÔ õ OQc'X ` ÆÜš ^Ú)jì sü kÌ«ië ¢ÆN05~ Æüš ÉIjLÿŒòõ

jÚ ÿ LÄ v Ö cx µ ÍíºaG  á=ëÀÔ ƒ”Èþ Ÿ ôL Rt í 9, bè` 8ð ž Ù í ÉÞ`ŵwhÏÚcõ<C NíC ÍþÕf

ºZ ìr ${cõáþ ÀÆgå ƒÑ µ7£';hv 0“

~ÄLv( 3Ù™ÉNúd ìÐ f 3“

RÁLöòò W oè(VÎë BÖ;NÉx [E Uä Š, ÇÙ j gOHøIÅ ÇÙ j gãG NÅ ÇÙæ ü /ÊŒ<

ÌHX ™‘t F 4 UÓ ”€Sþú3b Ä*ˆU « V VA Õ@ X…ôY <ø:ÀƒPl»Ð–~v yÛ.09 Þ o€7À à

ð Ò' Þ o€7À à

ð yC ƒ7HÅÞ

Ðj Þ o€7À à

Ox Þ o€7À à

ð òò P o q4šž žyûÎ8 KÊ7 8Hi ã C(]R É; x éÓ@ààØ éÓxààZ éÓhà X O w8q%éÓxààK ôy à -

ÀÁQltÛhXžm 0f# ƒ€1 8 0fà ƒEú4 8HÒg €ƒCú4 8 8R p0sl àp&âvÒç‘€ƒÐ ÂÁ n

ó Â'茞[ . yp M $àÖÈ !à s+<À ÙäÁ Ü I à s+ Àí ȃÔA ÍäÁ z+ðÊ Ñ) l u à E

XÔ ôÉ u

<Ø:Àƒ c ƒ Ó0Pò Ð=€ Ð=€ Ð= { ? { ? î Ý øá ~ptà ÎV• ìaÁ

È

à

È

À ;À ; w€7 w(/opuð P ÂC«Ñ‘ívp\Þp õâawp ÀaÍSŸ š þú`ü %o£4 ’óè Ööíå&ñ»þ …ÿv<ìŽNÛÕ Áne kÚ:ˆ ˆëåvjÚ:X§Š {YëewkûvKÎ&Þ_ôMv w E Šxß I ^n E ªxß Y ^ö o;òlâýEcr x kGj y:š`u…âÔë Ë’Æ

ùØ• Î & ý0Sù ŸM ô9TðÍ »"0èó 4ú ûí “ y %ßõ w Ã<L«Øõ w ã=È Ì á©ðt _ŽD

T ÖÛív+h G

µ (YÍ.>W ;ûc2žÎ ?/s fù9% ª@ÝîðÜ Zu»Çs x 4òÖ

< x DÂØí Ï

àñÒˆh {<7€ÇK£ºÝîñÜ w û ÜÊ íÝîñÜ ß Qs33r ãø~»Éþò ö gö1ûË <é“ýå™}ÌþòÌ>f yö gö1ûË xöq 8 ÀÁj

KÈ ]ÞØå eÏ ºYöŒ–3Ëž Xö ðÀ g,{FúdÙ òƒ ÛÒ Ú Áƒ Ú6Ë #t€7À à

ð Ò' Þ o€7À à

ð xCyyƒÐÁ :

ÞÐ ]ÑôÍ[ Þ o€7À à

ð x é Þ o€7À à

ð xÃÎ Ajà

Ë¢ýæž"2lŠ–ïÀ à

ð x Þ@ú 7À à

ð x Þ o(/o uð ™7Ø‘n}9ã¢4 aûò >kV ÛÈN qT{ï àHe7!©ŽëÙ g[ p û“ ÑlÅ7*©ŽëÙ µ @9: ”TL ‘M Šº`%QV Eù Bù Üaè å

Ê ”/ _HŸ(_

àÁV(_ ÎL,ð x Þ@ú 7À à

ð x Þ o(/oðtð g3oðê Nè qIöŸoâ^# µ RESUME

P.V.KRISHNAKANTH,

VISAKHAPATNAM, Email:adcxtg@r.postjobfree.com

Cell:630*******

.

Career Objective:

To find a suitable position in the organization and strive to achieve more professional responsibilities utilizing my attitude and skills in an effective manner working towards excellence in delivery of service in an environment that promotes continual upgrading of knowledge & Skills

Educational Qualifications:

§ Skills:

AutoCAD, MS-Office

§ Achievements:

Actively contributed on team projects

Re-organised a system to make it work more efficiently

Achieved measurable outcomes that add value to the company

Experience: Working as Planning Engineer in RRadiant Engg works.(L&T) from Dec 2019 to till Date..

E xperience:

Worked as Site Engineer in M/s Team Power Engg works, Visakhapatnam, from Oct 2017 to Oct 2018

Job role:

§ Coordination and supervision of staff.

§ Provide Duty schedules for staff.

§ Responsible for maintaining safety and quality standards.

§ Providing reports and updates to management & Documentation

Work Experience :

Worked as QC Engineer in M/s VidhyuthControl Systems(P)Ltd MedchalIndl area, Hyd, from Aug 2014 to Sept 2017.

Job Role:

· Documentation

· Test incoming raw materials.

· Approve (or) reject raw materials with respect to quality standards and supplier performance

· Accept or reject finished items

· Prepare Inspection reports & Raw Material Reports

· Test a certain percentage of all products based on industry standards

· Checks of position, orientation, of tanks

· Fit-up Inspection:- Inspection of the fit-ups in the in-process stage with respect to visual, dimensional and orientation as per the approved drawings and specifications

· Ensure that the products meet quality requirements.

· Prepare and maintain product quality documentation based on ISO specifications.

· Develop product quality processes based on ISO standards

Organizational Experience:

I have completed as Graduate Apprenticeship inBHEL (HPVP)Visakhapatnam, for one year, from Apr 2013 to Apr 2014.

Personal Profile:

Name : P.V.KRISHNAKANTH

Qualification : MTech (Thermal Engg)

Father’s Name : Sri P.Satyamurthy

Date of Birth : 23-08-1989

Age : 29y

Religion : Hindu

Marital Status : Single

Languages Known : Telugu,English

Native place : Visakhapatnam(AP).

DECLARATION:

I hereby declare that the above furnished information is true to the best of my knowledge.

Thanking u sir

yours

P.krishnakanth Course Discipline Board/University Year of passing % of marks

M.Tech THERMAL ENGINEERING BVC Engg college, Odalarevu.

2013 76

B.Tech MECHANICAL ENGINEERING BVC Engg college, Odalarevu.

2010

61.79

Intermediate M.P.C. Narayana Jr.College

Gajuwaka 2006 72.9

SSC St.Mary's Convent, Gajuwaka. 2004 74.5Contact this candidate