Resume

Sign in

Biomedical engineer

Location:
Chengalpattu, Tamil Nadu, India
Salary:
As per noms
Posted:
June 28, 2019

Contact this candidate

Resume:

ÐÏ à á þÿ A þÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿ

þÿÿÿ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 þÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿC þÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿR o o t E n t r y ÿÿÿÿÿÿÿÿ À F B W o r d D o c u m e n t ÿÿÿÿ L 0 T a b l e ÿÿÿÿÿÿÿÿ D a t a

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ þÿÿÿ ì¥Á ˆ P Œ KSKS L

0 _ ÿÿ ÿÿ ÿÿ Ö Ö 8 ë T T ô C C C C C E 2 ä Ö Û C r& i V 8 C ß C ß Æ Æ Z ß i V è œ T `ñÿ T N o r m a l CJ mH sH nH tH _H OJ PJ QJ ^J aJ T A`òÿ T D e f a u l t P a r a g r a p h F o n t OJ PJ QJ ^J n i`óÿ n T a b l e N o r m a l V

4Ö 4Ö l 4Ö 4Ö l

OJ PJ QJ ^J F U`òÿñ F H y p e r l i n k B* OJ PJ QJ ^J ph ÿ \ þo B o d y T e x t C h a r CJ mH sH nH tH OJ PJ QJ ^J aJ b þo b B a l l o o n T e x t C h a r CJ mH sH nH tH OJ PJ QJ ^J aJ V þoòÿ! V

H e a d e r C h a r CJ mH sH nH tH OJ PJ QJ ^J aJ H þo¢ 1 H a p p l e - s t y l e - s p a n OJ PJ QJ ^J V þoòÿA V

F o o t e r C h a r CJ mH sH nH tH OJ PJ QJ ^J aJ D R D H e a d e r

Æ B OJ PJ QJ ^J D ` b D F o o t e r

Æ B OJ PJ QJ ^J P B` r P B o d y T e x t d x CJ OJ PJ QJ ^J aJ L L B a l l o o n T e x t CJ OJ PJ QJ ^J aJ Š þo Š

C h a r C h a r C h a r C h a r C h a r C h a r d ÿ % B* CJ mH sH OJ PJ QJ ^J phÿ ÿ T T L i s t P a r a g r a p h

Ð ^ Ð m OJ PJ QJ ^J z š z

T a b l e G r i d 7 :V Ö0 ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ OJ PJ QJ ^J F î

ö

òC U R R I C U L A M V I T A E

C A R E E R O B J E C T I V E

T o w o r k i n a f i r m w i t h a p r o f e s s i o n a l w o r k d r i v e n e n v i r o n m e n t w h e r e I c a n u t i l i z e a n d a p p l y m y k n o w l e d g e, s k i l l s w h i c h w o u l d e n a b l e m e a s a f r e s h g r a d u a t e t o g r o w w h i l e f u l f i l l i n g o r g a n i z a t i o n a l g o a l s .

B A S I C A C A D E M I C C R E D E N T I A L S

Q u a l i f i c a t i o n B o a r d / U n i v e r s i t y Y e a r P e r c e n t a g e M E ( M e d i c a l E l e c t r o n i c s E n g i n e e r i n g ) A n n a u n i v e r s i t y, C o l l e g e O f E n g i n e e r i n g G u i n d y ( C E G ) C a m p u s 2 0 1 7 - 2 0 1 9 7 3 B E ( B i o m e d i c a l E n g i n e e r i n g ) J e r u s a l e m C o l l e g e O f E n g i n e e r i n g 2 0 1 3 - 2 0 1 7 7 5 H i g h e r s e c o n d a r y c e r t i f i c a t e ( H S C ) S t M a r y s G i r l s H i g h e r S e c o n d a r y S c h o o l 2 0 1 3 8 4 S e c o n d a r y s c h o o l l e a v i n g c e r t i f i c a t e ( S S L C ) S t M a r y s G i r l s H i g h e r S e c o n d a r y S c h o o l 2 0 1 1 9 4

P R O J E C T S H A N D L I N G

A m y o t r o p h i c L a t e r a l S c e l r o s i s ( A L S ) P a t i e n t s C o m m u n i c a t i o n U s i n g E y e B l i n k .

A r d u i n o B a s e d D i g i t a l T h e r m o m e t e r .

F e a t u r e E x t r a c t i o n f r o m U l t r a s o u n d B i o m i c r o s c o p y I m a g e s F o r D e t e c t i o n o f G l a u c o m a .

H O S P I T A L T R A I N I N G & W O R K S H O P S

U n d e r g o n e I n d u s t r i a l V i s i t i n F O R T I S M A L A R H O S P I T A L, A d y a r, C h e n n a i .

U n d e r g o n e I n d u s t r i a l V i s i t i n Z I G M A M E D I T E C H, C h e n n a i,

U n d e r g o n e H o s p i t a l T r a i n i n g a t S R M M E D I C A L C O L L E G E H O S P I T A L A N D R E S E A R C H C E N T R E, K a t t a n k o l a t h u r .

U n d e r g o n e H o s p i t a l T r a i n i n g a t T A G O R E M E D I C A L C O L L E G E, C h e n n a i .

U n d e r g o n e W o r k s h o p a b o u t A R D U I N O I N B I O M E D I C A L E N G I N E E R I N G .

U n d e r g o n e W o r k s h o p a b o u t B I O F L U I D S M E C H A N I C S, A n n a u n i v e r s i t y, C h e n n a i

T E C H N I C A L S K I L L S

P r o g r a m m i n g l a n g u a g e : C

A p p l i c a t i o n s o f t w a r e : M i c r o s o f t O f f i c e, M a t l a b, l a b V I E W .

P R O F E S S I O N A L S K I L L S

K n o w l e d g e I n B i o m e d i c a l I n s t r u m e n t a t i o n, M e d i c a l E q u i p m e n t s, M e d i c a l I m a g i n g .

E X T R A C U R R I C U L A R A C T V I T I E S

P a r t i c i p a t e d I n A n n u a l S p o r t s D a y .

P a r t i c i p a t e d I n F l o w e r A r r a n g e m e n t s .

P a r t i c i p a t e d I n T a l e n t T e s t i m o n i a l .

P a r t i c i p a t e d I n T h e E v e n t O f C o o r d i n a t i n g D e c o r a t i o n s I n A N a t i o n a l L e v e l T e c h n i c a l S y m p o s i u m .

P a r t i c i p a t e d I n N C C N A V Y C E G a n d g o t s u c c e s s f u l l y F i n i s h e r o f M A R A T H O N a t C o l l e g e o f E n g i n e e r i n g G u i n d y, A n n a U n i v e r s i t y .

I N T E R P E R S O N A L S K I L L S

A b i l i t y t o r a p i d l y b u i l d r e l a t i o n s h i p .

C o n f i d e n t a n d D e t e r m i n e d

A b i l i t y t o c o p e u p w i t h d i f f e r e n t s i t u a t i o n s .

W i l l i n g t o l e a r n .

P E R S O N A L D E T A I L S

F a t h e r s N a m e : K a t h i r v e l u . V

P e r m a n e n t A d d r e s s : N o : 1 3 / 4 3 K a l a i n g e r K a r u n a n i t h i S t r e e t, C h e n g a l p a t t u .

D a t e o f B i r t h : 2 0 t h J a n 1 9 9 6

L a n g u a g e K n o w n : T a m i l & E n g l i s h

M a r i t a l S t a t u s : S i n g l e

N a t i o n a l i t y / R e l i g i o n : I n d i a n / H i n d u

I n t e r e s t & H o b b i e s : D a n c e, D r a w i n g, T r a v e l l i n g, L i s t e n i n g

M u s i c, C o o k i n g .

D E C L A R A T I O N

I d o h e r e b y d e c l a r e t h a t t h e a b o v e i n f o r m a t i o n i s t r u e t o t h e b e s t o f m y k n o w l e d g e .

P l a c e : ( S H A L I N I K )

D a t e :

S H A L I N I K

C o n t a c t N o : 8 1 2 4 9 1 3 8 3 7, 8 0 5 6 3 0 8 5 5 0

E - m a i l : s h a l i n i k a t h i r 2 0 @ g m a i l . c o m

X Z Î ª Ð Ò d f h j ¢ ñãÓÅ qnk]YUTSNKGC

5 CJ aJ 5 aJ 5 aJ aJ CJ aJ 5 aJ 5 aJ 5 CJ mH sH nH tH aJ0 CJ CJ 5 CJ mH sH nH tH aJ0 5 CJ U mH sH nH tH 5 CJ mH sH nH tH aJ0 5 CJ mH sH nH tH aJ0 5 CJ mH sH nH tH aJ0 5 CJ mH sH nH tH aJ0 5 CJ mH sH nH tH aJ0 5 CJ U mH sH nH tH aJ0 5 CJ mH sH nH tH aJ0 5 CJ mH sH nH tH aJ0 À à â ê ì î

4

6

8

N

P

X

Z

Æ

È

Ú

Ü

Þ

â

ä

æ

î

úôîèâØÎÈ ž–’ŽŠ ~vnjfb^ZVR aJ aJ aJ aJ aJ aJ aJ mH sH aJ mH sH aJ aJ mH sH aJ aJ aJ aJ mH sH aJ aJ

5 aJ 5 mH sH aJ

5 aJ aJ

5 aJ

5 aJ

5 aJ 5 mH sH aJ 5 mH sH aJ

5 aJ

5 aJ

5 aJ

5 aJ

5 aJ î

^

`

r

t

z

~

Â

Ä

" ( *, € Ô Ö Þ à æ è ê ì þ

ö

úöîêæâÞÚÖÒÎÊÆ º ®ª ¢žš–’ŽŠ wsrqpog B ph 5 5 aJ

* 5 aJ aJ aJ aJ aJ aJ aJ aJ aJ aJ aJ aJ aJ aJ aJ aJ aJ aJ aJ aJ aJ aJ aJ aJ aJ aJ aJ aJ mH sH aJ aJ

5 aJ 'ö

ø

ú

œ ž Ä Ü Þ à F J L j l Ä Ø Ú z œ ž Ü

R š Ð ö ÿóçæÞÚÔÐÌÈÅÁ ª Œ yurkhe aJ aJ mH sH aJ aJ 5 aJ aJ aJ aJ 5 aJ aJ aJ aJ 5 aJ aJ PJ

5 PJ aJ aJ aJ 5 aJ aJ aJ aJ mH sH aJ aJ 5 aJ aJ 5 aJ 5 aJ 5 aJ

* 5 aJ 5 aJ B ph B* mH sH ph B* mH sH ph ª Ì Î Ð Ò Ô Ö Ø î ð

8 n p b d Œ Ž ò ûõñíéåÝÕÍÅÁºµ ˆƒzupige\W B* ph B* CJ aJ ph 5 5 5 B* ph B* ph B* ph B* mH sH ph B* ph B* mH sH ph B* ph 5 B* ph B* ph B* ph B* ph 5 B* ph B* ph 5 B* ph 5 aJ 0J 5 aJ 0J 5 aJ 0J 5 aJ 0J 5 aJ 5 aJ 5 aJ 5 aJ 5 aJ

5 CJ aJ 5 aJ ò b d f ö ø B öñèæÝØÐÈà ¢Ž m`L B* CJ OJ QJ aJ ph B* CJ OJ QJ aJ ph qÊ

ÿÿÿÿ B* CJ OJ QJ aJ ph B* CJ OJ QJ aJ ph qÊ

ÿÿÿÿ B* CJ OJ QJ aJ ph B* CJ OJ QJ aJ ph qÊ

ÿÿÿÿ B* CJ OJ QJ aJ ph B* CJ OJ QJ aJ ph qÊ

ÿÿÿÿ CJ aJ 5 mH sH aJ 5 mH sH aJ CJ aJ B* CJ aJ ph B* mH sH ph B* ph B* mH sH ph þ z

0 2 R T V p r t º Æ Ú Ü î ð 0 2 T V X d h îáÛ ÓÎÍÌËÊÉÈÇÆÄ Ÿž Œ …ƒ }zv H* aJ aJ 5 5 5 5 mH sH mH sH mH sH mH sH 5 5 5 5 5 5 5 5

5 CJ aJ 5 aJ 5 aJ CJ aJ 5 CJ aJ 5 aJ 5 aJ

5 CJ aJ B* CJ OJ QJ aJ ph B* CJ mH sH OJ QJ aJ ph h j x Ê Ì Î Ò à â ä è ø d f ˆ Ž œ ž Æ È Ê Ò ò ô

"

Z

l

r

t

r Œ Ž T ôîìêèæäãáàÞÝÛÙ ÕÓÑËÊÈÆÄÂÀ µ –‘Œˆ aJ CJ aJ 5 aJ 5 aJ CJ aJ CJ aJ CJ aJ CJ aJ CJ aJ CJ aJ 5 mH sH 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 mH sH 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 CJ aJ aJ H* mH sH aJ 0T V X Z \ ^ ` b n p r t v 0! 2! 4! 6! 8 B! D! F! h! j! l! Ä! Æ! È! Ê! Ì! Þ! à! â! è! ê! þ! û ñëåßÙ ÕÓÑÏÍËÉÇÅÃÁ µ ª Š rj 5 OJ QJ 5 CJ mH sH nH tH OJ QJ aJ0

5 OJ QJ

5 OJ QJ

5 OJ QJ #5 CJ mH sH nH tH OJ QJ aJ0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 CJ aJ

5 CJ aJ

5 CJ

aJ

5 CJ aJ

5 CJ aJ 5 aJ 5 aJ þ 0" F" N" P ˆ" Š" Œ òéÝÕÐÇ 5 5 CJ OJ QJ aJ OJ QJ mH sH OJ QJ OJ QJ 5 OJ QJ 5 CJ mH sH OJ QJ mH sH OJ QJ OJ QJ mH sH OJ QJ h T þ! Œ â Ü

* è ž 0 Œ

E L 2 pl ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ì ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ {%ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ rØ)ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ê à*ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ŽS•Sÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ P

Tÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ

Ð ^ Ð þ` þOJ QJ o vð Z Ò f h j ¢ À â ó ó ç ç Û Ï Ä ª Ÿ š a$ dh If

dh If d

d MÆ

ÿÙÙÙ a$ d 7$ 8$ H d

Æ z

d

d MÆ

ÿÙÙÙ

a$

Æ s# d

a$

Æ s# d

a$

Æ s# d

a$

Æ s# d â î

P

È

Ü

ó å Q H H H dh If If ÿ Ô Ö0 Ö ÿŒ

ª ð ö ö 4Ö 4Ö l 4Ö 4Ö l Ö ÿ ÿ ÿ ÿ Ö ÿ ÿ ÿ ÿ Ö ÿ ÿ ÿ ÿ

Ö ÿ ÿ ÿ ÿ

a$ dh If K$ a$ dh If Ü

ä

æ

`

t

ô W W W L

dh If K$ dh If If ÿ Ô Ö0 Ö ÿŒ

ª ð ö ö 4Ö 4Ö l 4Ö 4Ö l Ö ÿ ÿ ÿ ÿ Ö ÿ ÿ ÿ ÿ Ö ÿ ÿ ÿ ÿ

Ö ÿ ÿ ÿ ÿ

dh If K

~

Ä

" * k b b b W

dh If K$ dh If If ÿ Ô Ö0 Ö ÿŒ

ª ð ö ö 4Ö 4Ö l 4Ö 4Ö l Ö ÿ ÿ ÿ ÿ Ö ÿ ÿ ÿ ÿ Ö ÿ ÿ ÿ ÿ

Ö ÿ ÿ ÿ ÿ *, Ö à è k b b b W

dh If K$ dh If If ÿ ù Ö0 Ö ÿŒ

ª ð ö ö 4Ö 4Ö l 4Ö 4Ö l Ö ÿ ÿ ÿ ÿ Ö ÿ ÿ ÿ ÿ Ö ÿ ÿ ÿ ÿ

Ö ÿ ÿ ÿ ÿ è ê ì

ø

ž k b W J B B B

&

F dh

Æ Q d Ð ^ Ð

d MÆ

ÿÙÙÙ

Æ Ð d If ÿ Ö0 Ö ÿŒ

ª ð ö ö 4Ö 4Ö l 4Ö 4Ö l Ö ÿ ÿ ÿ ÿ Ö ÿ ÿ ÿ ÿ Ö ÿ ÿ ÿ ÿ

Ö ÿ ÿ ÿ ÿ ž Þ à l Ú ž š ª Î Ø b d Ž ú ï ê â â â â â â Ý Î Î Î É Á Á d

d MÆ

ÿÙÙÙ d

&

F d d

Æ È( d MÆ

ÿÙÙÙ d

&

F dh d

d MÆ

ÿÙÙÙ d d f ø B

0 ò ò ç Þ Ô Ô Ô Ô Ô Ï Ä d

&

F d d h ^ h

d MÆ

ÿÙÙÙ d

a$

&

F d h ^ h

d MÆ

ÿÙÙÙ d

&

F d 0 2 T V 2 f ž ô t

X Z \ ^ ö ë æ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Ù Ù Ù Ù Î É À d d d

d MÆ

ÿÌÌÌ d

&

F d d

d MÆ

ÿÙÙÙ d h ^ h ` b l! Æ! È! Ê! Ì! ê! 0 ˆ" Š" Œ" ú ú ú ú ñ ñ ï ï é ä ä â â Ý d d

Æ s

Æ B B d

0 ÂA G R 1 h 4Ò ÿ 5Ò ÿ 6Ò ÿ 7Ò ÿ þ` þOJ QJ ^J o o

p ^ p þ` þOJ QJ o ð

^ @

þ` þOJ QJ o ð þ` þOJ QJ ^J o o

à ^ à þ` þOJ QJ o ð

þ` þOJ QJ o ð þ` þOJ QJ ^J o o

P ^ P þ` þOJ QJ o ð

Ð ^ Ð þ` þOJ QJ o vð ^ þ` þOJ QJ ^J o o

p ^ p þ` þOJ QJ o ð

^ @

þ` þOJ QJ o ð þ` þOJ QJ ^J o o

à ^ à þ` þOJ QJ o ð

þ` þOJ QJ o ð þ` þOJ QJ ^J o o

P ^ P þ` þOJ QJ o ð

Ð ^ Ð þ` þOJ QJ o vð ^ þ` þOJ QJ ^J o o

p ^ p þ` þOJ QJ o ð

^ @

þ` þOJ QJ o ð þ` þOJ QJ ^J o o

à ^ à þ` þOJ QJ o ð

þ` þOJ QJ o ð þ` þOJ QJ ^J o o

P ^ P þ` þOJ QJ o ð

Ð ^ Ð þ` þOJ QJ o vð ^ þ` þOJ QJ ^J o o

p ^ p þ` þOJ QJ o ð

^ @

þ` þOJ QJ o ð þ` þOJ QJ ^J o o

à ^ à þ` þOJ QJ o ð

þ` þOJ QJ o ð þ` þOJ QJ ^J o o

P ^ P þ` þOJ QJ o ð

Ð ^ Ð þ` þOJ QJ o vð ^ þ` þOJ QJ ^J o o

p ^ p þ` þOJ QJ o ð

^ @

þ` þOJ QJ o ð þ` þOJ QJ ^J o o

à ^ à þ` þOJ QJ o ð

þ` þOJ QJ o ð þ` þOJ QJ ^J o o

P ^ P þ` þOJ QJ o ð

Æ Ð Ð ^ Ð þ` þOJ QJ o vð

Æ ^ þ` þOJ QJ ^J o o

Æ p p ^ p þ` þOJ QJ o ð

Æ

^ @

þ` þOJ QJ o ð

Æ þ` þOJ QJ ^J o o

Æ à à ^ à þ` þOJ QJ o ð

Æ þ` þOJ QJ o ð

Æ þ` þOJ QJ ^J o o

Æ P P ^ P þ` þOJ QJ o ð

Ð ^ Ð þ` þOJ QJ o vð ^ þ` þOJ QJ ^J o o

p ^ p þ` þOJ QJ o ð

^ @

þ` þOJ QJ o ð þ` þOJ QJ ^J o o

à ^ à þ` þOJ QJ o ð

þ` þOJ QJ o ð þ` þOJ QJ ^J o o

P ^ P þ` þOJ QJ o ð ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4 å 3 ž ÀD õy Œ 4 f ny Ê Z Ü` bl ã ñ U j Ö3 d" Ú 4 s_ Þ- ;X @j 5

c9

_$ RN

Þ Ê5 l Jx DO w _3 \W ÙS Uv 3z þ

h X Pq :

Î6 }F /Q f a ÿ/ íI í

/\

ý

30 S Ã s 4 *U e Ê Ë I! g\! tg! v! ˆ t" ax" m# æD 2& 2 _& u& 2 ' šH' ¢L' Xj' ç 5( œK( * È U w7 T. X. ØM 1 º 2 ‘$2 T22 Ä~2 / 3 X 3 A3 ÀF3 c 3 ë04 ôe4 ?k4 ŸS5 6 6 }`6 ” 6 7 Ãh7 W 8 — 9 !9 Q <

U< ;6= §r= q

> 4f Æ

A ñ B T!B Û C Ï D Z"E ú=E ñsE þ F F T+F TF ¢TF w_F V G ìMG I~H ª I oI µ%J §^J mJ Á3K PK ì[L ŽaL i N N lN zN ñ O WO P É Q Q ”8R QR :;S s(U gQU Û V d&V ŽRV ~vV {[W ò3X ÄJX ÇVX Y r7Y ØmY ©

Z Øt[ FD] Šu ðc^ / ` Ç a Q+a ob m5c %~c ï d ü~d » e \

e Û,e J/e M\f ]f $af õpf g É g J^g i VEk …Zk ^k Wzk $Il

m ûAn hLn 2o Õ p -p W9p gp M{p ÿcq ¥ir Tqs —ts ) t u Ô&u :nu /-v idv uw œ`y py ò z ÔDz hVz

b{ ß Ã _ ã t ô

S 7 ƒ Jƒ o}ƒ ö Í6 ls 9*… ûT… l… ts… E J l ?o Ö z yD yT /xŠ m Š 4 kQ ;EŒ sŒ xC •o t G:Ž å qB 6J’ ãT’ Ïw’ F“ 2 ë1• àY• Çi– M

8— Î i «c™ Ÿ8š K

œ Ú

G,

G ž ð ž,hŸ Þ; ƒ( ÉN n£ æq¥ Ôh ŒA§ :g§ Rx§ yC R9© A© PR© 4y ª ÅLª L Ø<®

N® Å M •G Ô# ªC S e µ > µ õ9µ Ï# f6 É · Óu· ü Q Gj òW ^Z ì%º ÄSº Epº

# v[ ð l Ïw 3 èS z À Û'À

,À w.À l Á z Á Á Ù- i œ"à è$Ä ä9Ä 9KÄ wLÄ ÙwÄ ~ Å, Å 5Å éeÅ çlÅ É\Æ ?Ç VÈ $É "HÉ â Ê Ê z

Ë ' Ë žiË [Ì n Í ß)Í übÍ Ð Î W#Î æ

Ï NVÏ MÒ ýRÒ CjÒ R Ó “ Ó SÓ ÏdÓ Ò Ô >Ô qRÔ L#Ö •bÖ +5 aR Ÿ Ø Ø 0CØ gØ,3Ù Ò`Ù {cÙ DÛ ÌYÜ zhÜ ìeÝ b Þ é8Þ 0JÞ \Þ ”Aß

à í à à 5:à ! á ]á $â J/â ÿIâ [!ã Bã sbã V ã ñ#ä

*ä å<ä yWä q(å wiå Foå A æ à æ %$æ ! ç k ç Ù"ç

è ÂQè `Vè ®Dé 4mé $ ê Bê m ë r í »

í Moí À í è~í mcî Ddî agî D ï ï

Qï —@ð ©]ð X ñ Œ ó E ó,Mó 8jó *Bô `Oô A ô h3õ 1Yõ Þnõ

ö àtø Ñ ù ç@ù Æ ú 3ú ” û ETû d û }ü ÂBý ƒQý Ölý þ … ÿ *ÿ ©Nÿ fÿ ÿ I u ëjw G.ˆ É$ ¥:É F û zx: ýR 4Ø lSØ$Z;*%é Ž)) œ+óu +æH ä/Ûa

3™(A3ÿRG4á Ð4ê î4 1 :TDÝ=û ª? 9ú@L^ HëEþJ EsK .DMÁ\

OÎ V d5 ]>A)ewNªeÞVDfÙ ;g v i+X\iÌhciRo nß Àn9 Ur‘

–wŒQX}Ð À

g z ÿ* àAx À ÿ ÿÿT i m e s N e w R o m a n T i m e s N e w R o m a n z SO S i m S u n O

W i n g d i n g s W i n g d i n g s W4 ÿ* àCx À ÿ ÿÿC o u r i e r N e w C o u r i e r N e w C S y m b o l S y m b o l G ÿ áÿ @ Ÿ C a l i b r i C a l i b r i C

ÿ. á[` À) ÿ ( T a h o m a T a h o m a G

ÿ Ÿ V e r d a n a V e r d a n a

ÿ* àCx À ÿ ÿÿA r i a l A r i a l K Ÿ ßG a r a m o n d G a r a m o n d ˆ ðÐ h 0ÔÌ ðüß ð Z ) Ç É

& 6" 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ=ÿ@ÿ\ÿ]ÿ^ÿàÿ 0

0 0 0 0 0 0 ÿ ÿ;ÿ[ÿáÿåÿ x 0 ð üý )ðÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ 02 ÿÿ

N o r m a l . w p t F ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ a ÿÿ ð ð ð8 ð ðÚ ð ð

ð ðD

ð

3

ð ÿ ñ ð ðV

ð

ð 3 "ñ Ä Å ð

ð ð

ð 3

ð ÿ ñ G ÿÿÿ

Í Ã t þÿÿ ) t ÿÿ ÿÿ ÿ Ñ Ñ Ñ Ñ ÿÿ S u m m a r y I n f o r m a t i o n ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ Ä D o c u m e n t S u m m a r y I n f o r m a t i o n 8 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ h X X X X þÿÿÿ

þÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿ

ÕÍÕœ ù®D ÕÍÕœ ù®ø

X h

p x Š š ª

I B S

e

o E KSOProductBuildVer 1 0 3 3 - 1 0 . 2 . 0 . 7 6 4 6 þÿ à…ŸòùOh Ù0 ž º Ì Ö ð

8

D P X h Š i b s m N o r m a l L e n o v o P 1 m a 4 0 1 4 ZPÉ ˆÑ[Ô + Õ k

W P S O f f i c eContact this candidate