Resume

Sign in

C It

Location:
Chennai, Tamil Nadu, India
Posted:
June 12, 2019

Contact this candidate

Resume:

ÐÏ à á þÿ þÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿ

8

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ 0 1 2 3 4 5 6 7 p 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z _ a b c d e f g h i j k l m n o q r s t u v w x y z R o o t E n t r y ÿÿÿÿÿÿÿÿ À F

W o r d D o c u m e n t ÿÿÿÿ 0 T a b l e ÿÿÿÿÿÿÿÿ i D a t a

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ì¥Á ˆ P KSKS ú

_ ÿÿ ÿÿ ÿÿ   y y y y 8 S y I o d  y y I y y y y É ˆ Û Û 6 à Û M ƒ ˆ y ˆ) ÔO œ b `ñÿòÿb N o r m a l a$

&

F CJ mH sH nH tH _H OJ PJ QJ ^J aJ n n H e a d i n g 1 ð 2 5 CJ KH mH sH nH tH OJ PJ QJ J aJ p p H e a d i n g 2 ð 4 5 6 CJ mH sH nH tH OJ PJ QJ J aJ j j H e a d i n g 3 ð 5 CJ mH sH nH tH OJ PJ QJ J aJ j j H e a d i n g 4 ð 5 CJ mH sH nH tH OJ PJ QJ J aJ n n H e a d i n g 5

ð 4 5 6 CJ mH sH nH tH OJ PJ QJ J aJ h h H e a d i n g 6

ð 5 CJ mH sH nH tH OJ PJ QJ J aJ T A`òÿñÿT D e f a u l t P a r a g r a p h F o n t OJ PJ QJ ^J n i`óÿóÿn T a b l e N o r m a l V

4Ö 4Ö l 4Ö 4Ö l

OJ PJ QJ ^J k`ôÿñÿ N o L i s t F þoòÿñÿF

H e a d e r C h a r CJ OJ PJ QJ ^J aJ T òÿT H e a d e r

Æ H mH sH nH tH OJ PJ QJ ^J F þoòÿñÿF

F o o t e r C h a r CJ OJ PJ QJ ^J aJ T ` òÿT F o o t e r

Æ H mH sH nH tH OJ PJ QJ ^J L òÿL L i s t P a r a g r a p h m OJ PJ QJ ^J V þoòÿñÿV H e a d i n g 1 C h a r 5 CJ KH OJ PJ QJ J aJ X þoòÿñÿX H e a d i n g 2 C h a r 5 6 CJ OJ PJ QJ J aJ R þoòÿñÿR H e a d i n g 3 C h a r 5 CJ OJ PJ QJ J aJ R þoòÿñÿR H e a d i n g 4 C h a r 5 CJ OJ PJ QJ J aJ X þoòÿñÿX H e a d i n g 5 C h a r 5 6 CJ OJ PJ QJ J aJ R þoòÿñÿR H e a d i n g 6 C h a r 5 CJ OJ PJ QJ J aJ J U`òÿñÿJ H y p e r l i n k B* OJ PJ QJ ^J `J ph ÿ b þoòÿñÿb N o S p a c i n g C h a r CJ mH @sH @nH @tH @_H OJ PJ QJ ^J aJ ñÿòÿ

N o S p a c i n g CJ mH @sH @nH @tH @_H OJ PJ QJ ^J aJ R þoòÿñÿR a p p l e - c o n v e r t e d - s p a c e OJ PJ QJ ^J þoòÿñÿ i l OJ PJ QJ ^J þoòÿñÿ a q j OJ PJ QJ ^J R þoòÿñÿR B a l l o o n T e x t C h a r CJ OJ PJ QJ ^J aJ òÿ B a l l o o n T e x t CJ mH sH nH tH OJ PJ QJ ^J aJ Z òÿZ N o r m a l ( W e b d d CJ OJ PJ QJ ^J aJ þo òÿ m _ - 4 4 8 6 3 3 4 7 7 6 6 2 9 8 9 6 3 9 6 g m a i l - m s o n o s p a c i n g

a$

&

F d d OJ PJ QJ ^J þo òÿ m _ 5 4 1 6 5 2 7 4 3 3 6 0 8 1 1 9 1 2 3 g m a i l - m s o n o s p a c i n g

a$

&

F d d OJ PJ QJ ^J t þo òÿt g m a i l - m s o l i s t p a r a g r a p h

a$

&

F d d OJ PJ QJ ^J l þo òÿl g m a i l - m s o n o s p a c i n g

a$

&

F d d OJ PJ QJ ^J þo òÿ m _ - 8 8 3 2 0 7 5 6 4 0 7 6 3 7 3 8 7 0 g m a i l - m s o n o s p a c i n g

a$

&

F d d OJ PJ QJ ^J þo òÿ m _ - 6 1 1 1 3 5 8 9 2 5 8 7 6 3 4 8 2 5 2 g m a i l - m s o n o s p a c i n g

a$

&

F d d OJ PJ QJ ^J þo òÿ m _ - 4 7 6 5 0 5 2 7 3 2 9 7 1 2 9 9 5 3 g m a i l - m s o n o s p a c i n g

a$

&

F d d OJ PJ QJ ^J z š` óÿz

T a b l e G r i d 7 :V* Ö0 ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ OJ PJ QJ ^J Z Þ

ô J r L è! V

T Ú â! T Y T 3 3 a

Üqó ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ p M U T H U R A J P E R U M A L

p . m u t h u r a j 1 1 1 1 @ g m a i l . c o m

+ 9 1 9 9 4 3 8 5 8 3 4 1

D . O . B : 2 2 / 0 6 / 1 9 9 8

6 8 H / 1 p a l a i r o a d , 3 r d m i l e ,

T h o o t h u k u d i , T a m i l n a d u - 6 2 8 0 0 8

C A R E E R O B J E C T I V E :

T o o b t a i n a p o s i t i o n a s M a r i n e E n g i n e e r i n a c h a l l e n g i n g a n d p r o f e s s i o n a l e n v i r o n m e n t i n w h i c h I a m a b l e t o i m p r o v e a n d p e r f e c t m y s k i l l s i n o r d e r t o r e a c h t h e t o p o f m y p r o f e s s i o n .

A C A D E M I C P R O F I L E :

C l a s s X A g g r e g a t e : 8 2 % ( S T . M A R Y S B O Y S H . R S E C S C H O O L , A p r i l 2 0 1 3 )

C l a s s X I I A g g r e g a t e : 7 2 % ( S T . M A R Y S B O Y S H . R S E C S C H O O L , A p r i l 2 0 1 5 )

B . E ( M a r i n e E n g i n e e r i n g ) : 7 . 5 C G P A ( A M E T U n i v e r s i t y , M a y 2 0 1 9 )

F I E L D O F S T U D Y :

T h e r m a l E n g i n e e r i n g , T h e r m o d y n a m i c s , M a t e r i a l S c i e n c e

P u m p a n d P u m p i n g s y s t e m , F u e l a n d L u b r i c a t i o n T e c h n o l o g y , E n g i n e e r i n g G r a p h i c s , F l u i d M e c h a n i c s , M e c h a n i c s o f M a c h i n e

M a r i n e I n t e r n a l C o m b u s t i o n E n g i n e , M a r i n e A u x i l i a r y M a c h i n e , S a f e t y a n d R e s o u r c e s M a n a g e m e n t .

S O F T W A R E S K I L L S :

M S O F F I C E W O R D , E X C E L , P O W E R P O I N T )

W E B A N D S O I C I A L S K I L L S

C P R O G R A M M I N G C

T E C H N I C A L E X P E R I E N C E

A t t e n d e d 4 8 h r s o f A R C W E L D I N G A N D G A S W E L D I N G i n W o r k s h o p

A t t e n d e d 4 8 h r s o f F I R E F I G H T I N G

A t t e n d e d 2 0 0 h r s o f P a r a d e

A t t e n d e d 4 8 h r s o f F I T T I N G a n d M A C H I N E s e c t i o n s i n w o r k s h o p

S T R E N G T H A N D C O M P E T E N C Y

C o - o p e r a t i o n .

H a r d w o r k i n g .

P a t i e n c e .

S i n c e r e t o w a r d s w o r k .

O p t i m i s t

C O - C U R R I C U L A R A C T I V I T I E S

C Y C L I N G

A t t e n d e d N S S C A M P i n c o l l e g e .

A D D I T I O N A L Q U A L I F I C A T O N :

C o m p l e t e d a t r a i n i n g c o u r s e a p p r o v e d b y D . G s h i p p i n g t h a t m e e t s t h a l a i d d o w n r e q u l a t i o n o f S T C W c o n v e n t i o n . E l e m e n t a r y f i r s t a i d ( E F A p e r s o n a l s u r v i v a l t e c h n i q u e ( P S T p e r s o n a l s a f e t y a n d s o c i a l r e s p o n s i b i l i t y , f i r e p r e v e n t i o n a n d f i r e f i g h t i n g a n d S T S T S D

P E R S O N A L P R O F I L E

A g e : 2 0 y e a r

D a t e o f B i r t h : 2 2 - 0 6 - 1 9 9 8

P a r e n t s N a m e : M r S . P E R U M A L M r s P . T A M I L S E L V I

N a t i o n a l i t y : I N D I A N

L a n g u a g e s K n o w n : T a m i l , E n g l i s h , H i n d i

A d d r e s s f o r C o m m u n i c a t i o n : A m e t u n i v e r s i t y ,

N o : 1 3 5 , E a s t c o a s t r o a d ,

K a n a t h u r ,

C h e n n a i - 6 0 3 1 1 2 P e r m a n e n t A d d r e s s : 6 8 / H 1 p a l a i r o a d

3 r d m i l e

t h o o t h u k u d i - 6 2 8 0 0 8

D E C L A R A T I O N :

I h e r e b y s o l e m n l y d e c l a r e t h a t t h e d e t a i l s f u r n i s h e d a b o v e a r e t r u e t o t h e b e s t o f m y k n o w l e d g e

( P . M U T H U R A J )

B . E ( M a r i n e E n g i n e e r i n g B E ( M E 1 5 ( 2 0 1 5 - 2 0 1 9

R E F E R E N C E

P r o f . K . R . C H I D A M B A R A M ( P R I N C I P A L D G S C O U R S E S )

D E P A R T M E N T O F M A R I N E E N G I N E E R I N G

A M E T U N I V E R S I T Y

1 3 5 , E A S T C O A S T R O A D , K A N A T H U R , C H E N N A I - 6 0 3 1 1 2

N Ô ö ø ñÝÉ oaSG7 hc ” CJ OJ QJ aJ h£ CJ mH @sH @OJ QJ aJ hc ” CJ OJ QJ aJ hc ” CJ OJ QJ ^J aJ h£ CJ OJ QJ ^J aJ hc ” B* CJ OJ QJ ^J aJ ph33ÿ # hc ” B* CJ OJ QJ ^J aJ ph33ÿ # h£ B* CJ OJ QJ ^J aJ ph33ÿ # hc ” B*

CJ OJ QJ ^J aJ phƒ<

# hc ” B*

CJ OJ QJ ^J aJ phƒ<

& hc ” 5 B*

CJ OJ QJ ^J aJ phƒ<

h£ 5 B*

CJ OJ QJ ^J aJ phƒ<

h U mH sH nH tH u

0 8 d h t v Ž ðäÔÄ €k[O6 0 h£ hc ” CJ mH @sH @nH tH OJ QJ ^J aJ h£ CJ OJ QJ aJ h£ mH @sH @nH tH OJ QJ h£ h£ mH @sH @nH tH OJ QJ ^J hc ” CJ mH @sH @OJ QJ aJ h£ CJ mH @sH @OJ QJ aJ h£ h£ CJ H* mH @sH @OJ QJ aJ h£ CJ mH @sH @OJ QJ aJ hc ” CJ mH @sH @OJ QJ aJ hc ” CJ mH @sH @OJ QJ aJ hc ” CJ OJ QJ aJ h£ CJ mH @sH @OJ QJ aJ Ú Ü ¢ Æ È Ê <

Þ

ãл¦ Š gRD6 hc ” CJ OJ QJ ^J aJ h£ CJ OJ QJ ^J aJ hc ” CJ OJ QJ ^J aJ hc ” 5 B* CJ OJ QJ ^J aJ ph

hc ” 5 B* CJ OJ QJ ^J aJ ph

hc ” CJ OJ QJ ^J aJ hc ” CJ OJ QJ ^J aJ hc ” CJ OJ QJ ^J aJ hc ” 5 B* CJ OJ QJ ^J aJ ph

hc ” 5 B* CJ OJ QJ ^J aJ ph

hc ” 5 B* CJ OJ QJ aJ ph33ÿ 8 hc ” 5 B* CJ U mH sH nH tH OJ QJ aJ ph33ÿ Þ

à

\ v x Š º Ä Î Ô Þ

òäÖȺ rdUG9 hc ” CJ OJ QJ ^J aJ hc ” CJ OJ QJ ^J aJ CJ mH sH OJ QJ ^J aJ h^j» CJ OJ QJ ^J aJ hc ” CJ OJ QJ ^J aJ CJ mH sH OJ QJ ^J aJ h£ CJ OJ QJ ^J aJ CJ mH sH OJ QJ ^J aJ h£ CJ OJ QJ ^J aJ hc ” CJ OJ QJ ^J aJ hc ” CJ OJ QJ ^J aJ hc ” CJ OJ QJ ^J aJ h£ CJ OJ QJ ^J aJ hc ” CJ OJ QJ ^J aJ

8

:

¦

R T x z Ž íØõ oZE9 h£ CJ OJ QJ aJ hc ” CJ OJ QJ aJ hc ” 5 B* CJ OJ QJ ^J aJ ph

hc ” 5 B* CJ OJ QJ ^J aJ ph

hc ” CJ OJ QJ ^J aJ hc ” CJ OJ QJ ^J aJ hc ” CJ OJ QJ ^J aJ hc ” CJ OJ QJ ^J aJ hc ” CJ OJ QJ ^J aJ hc ” CJ OJ QJ ^J aJ hc ” 5 B* CJ OJ QJ ^J aJ ph

hc ” 5 B* CJ OJ QJ ^J aJ ph

hc ” B* CJ OJ QJ ^J aJ ph33ÿ

š œ ž À ì î ô ñåÖÊ ŽƒxeYM@4 hc ” CJ OJ QJ aJ hc ” 5 CJ OJ QJ aJ hc ” CJ OJ QJ aJ hc ” 5 CJ aJ hc ” 5 CJ OJ PJ QJ ^J aJ hg]ò h=2 OJ QJ hg]ò hg]ò OJ QJ h=2 h£ CJ ^J aJ h£ OJ QJ hc ” CJ OJ QJ aJ h£ CJ OJ QJ aJ h£ h£ CJ OJ QJ aJ h£ CJ OJ QJ aJ h£ h£ CJ OJ QJ aJ h£ CJ OJ QJ aJ h£ h£ CJ OJ QJ aJ ô ö ª Ø Ú ô ö òæÙÊ reYL@3 hc ” 5 CJ OJ QJ aJ hc ” CJ OJ QJ aJ hc ” 5 CJ OJ QJ aJ hc ” CJ OJ QJ aJ hc ” 5 CJ OJ QJ aJ hc ” CJ OJ QJ aJ h£ hc ” 5 CJ OJ QJ ^J aJ h£ hc ” 5 CJ OJ QJ ^J aJ hc ” 5 6 CJ OJ QJ aJ hc ” 5 6 CJ OJ QJ aJ hc ” CJ OJ QJ aJ hc ” 5 CJ OJ QJ aJ hc ” CJ OJ QJ aJ hc ” 5 CJ OJ QJ aJ P R b d š ª æ è ê ì H J ôçÚÍ qmi^PH=2 h=2 h=2 OJ QJ h=2 haJu OJ QJ haJu OJ QJ h=2 haJu 5 OJ QJ ^J h=2 5 OJ QJ ^J haJu haJu hc ” CJ OJ QJ aJ hc ” CJ OJ QJ aJ haJu hc ” CJ OJ QJ aJ haJu haJu CJ OJ QJ aJ hc ” 5 CJ OJ QJ aJ hc ” 5 OJ QJ hc ” 5 OJ QJ hc ” 5 CJ OJ QJ aJ hc ” CJ OJ QJ aJ hc ” 5 CJ OJ QJ aJ hc ” CJ OJ QJ aJ J n p Î æ è ê ö L d f r õêâÒ § Œ}nbSG8 h=2 OJ PJ QJ ^J h]>ô h=2 OJ PJ QJ ^J h=2 OJ PJ QJ ^J h]>ô h=2 OJ PJ QJ ^J h=2 OJ PJ QJ ^J h]>ô h=2 OJ PJ QJ ^J h]>ô h=2 OJ PJ QJ ^J h=2 OJ PJ QJ ^J h]>ô h=2 OJ PJ QJ ^J h=2 OJ PJ QJ ^J h=2 h=2 OJ PJ QJ ^J h=2 h=2 5 OJ PJ QJ ^J h=2 h=2 5 OJ PJ QJ ^J h=2 OJ QJ h=2 haJu OJ QJ h=2 haJu OJ QJ r Ö Ø ä d p r Ø Ú H L ñåÖÊ»¬ ‘…vj[L=1 h=2 OJ PJ QJ ^J h]>ô h=2 OJ PJ QJ ^J h]>ô h=2 OJ PJ QJ ^J h]>ô h=2 OJ PJ QJ ^J h=2 OJ PJ QJ ^J h]>ô h=2 OJ PJ QJ ^J h=2 OJ PJ QJ ^J h]>ô h=2 OJ PJ QJ ^J h=2 OJ PJ QJ ^J h]>ô h=2 OJ PJ QJ ^J h]>ô h=2 OJ PJ QJ ^J h=2 OJ PJ QJ ^J h]>ô h=2 OJ PJ QJ ^J h=2 OJ PJ QJ ^J h]>ô h=2 OJ PJ QJ ^J L z À ô ö x

0 2 Š ñâÓÇ © Ž sdXI h=2 OJ PJ QJ ^J h]>ô h=2 OJ PJ QJ ^J h]>ô h=2 OJ PJ QJ ^J h=2 OJ PJ QJ ^J h]>ô h=2 OJ PJ QJ ^J h]>ô h=2 OJ PJ QJ ^J h=2 OJ PJ QJ ^J h]>ô h=2 OJ PJ QJ ^J h=2 OJ PJ QJ ^J h]>ô h=2 OJ PJ QJ ^J h]>ô h=2 OJ PJ QJ ^J h=2 OJ PJ QJ ^J h]>ô h=2 OJ PJ QJ ^J h]>ô h=2 OJ PJ QJ ^J h]>ô h=2 OJ PJ QJ ^J À Ú Ü ú ü ê ì î ð F! h à! â! ä! æ! è! ôðäØÌÀ Œˆ qmiWSOKD haJu haJu haJu haJu haJu h]>ô haJu 5 OJ PJ QJ ^J aJ haJu haJu h=2 h=2 OJ QJ h=2 OJ QJ hz h=2 håBP h=2 OJ QJ håBP haJu OJ QJ håBP håBP OJ QJ håBP håBP OJ QJ håBP OJ QJ håBP håBP 5 OJ QJ håBP håBP 5 OJ QJ håBP håBP 5 OJ QJ håBP håBP 5 OJ QJ håBP h=2 OJ PJ QJ ^J è! ê! ì! î! ð! ò! ô R" T" V" øðâÕÀ¬ sV6 hc ” 5 B* CJ OJ PJ QJ aJ ph hc hc ” 5 B* CJ mH sH nH tH OJ PJ QJ aJ ph 9 hc ” 5 B* CJ mH sH nH tH OJ PJ QJ aJ ph 9 hc hc ” B* CJ mH sH nH tH OJ PJ QJ aJ ph 6 hc ” 5 B* CJ mH sH nH tH OJ PJ QJ aJ ph hc ” CJ mH sH nH tH OJ QJ aJ j h6yó h9 l CJ U OJ QJ aJ j h6yó h9 l U hc ” CJ OJ QJ ^J aJ hc ” CJ aJ hc ” CJ aJ

V" X" Z" è" ê" V œ# ž# B$ D$ ì$ î$ ª üöîæÞÖÎÆ ž–Ž tbPLFE

hc ” 0J hc hc ” 5 B* CJ OJ QJ aJ ph

hc ” 5 B* CJ OJ QJ aJ ph

hc ” 5 B* CJ OJ QJ aJ ph

hc ” B* ph

hc ” B* ph

hc ” CJ aJ hc ” CJ aJ hc ” CJ aJ hc ” CJ aJ hc ” CJ aJ hc ” CJ aJ hc ” CJ aJ hc ” CJ aJ hï;Ÿ CJ aJ hc ” CJ aJ hc ” B* ph

hc ” B* ph

hc ” 0J hc ì hc ” CJ mH sH nH tH OJ QJ aJ ø v Ü È à

x

:

¦

T ú ñ ì ç ç Ü Ò Ò Ò Ò É É

&

F

&

F

&

F ü] "ü 0ý` 0ý

&

F 0ý` 0ý

&

F

&

F

a$

&

F gd£

&

F

&

F

&

F

Æ

&

F T z À î ö ª Ú ö R d ú ò ç Ü Ô É É É œ

&

F

Æ

¬

 dð

a$

&

F dð

&

F dð

a$

&

F dð

a$

&

F dð

&

F dð

a$

&

F

gd=2

a$

&

F

gd£

&

F d

&

F š ª è ê ì J p è ê f Ø r Ú é Þ Ó Ó Ó È

&

F dð h ^ h gd=2

&

F ð Ð ^ Ð þ` þgd=2

a$

&

F gdaJu

a$

&

F gd=2

a$

&

F gdaJu

a$

&

F dð a$

&

F dð gdaJu

&

F dð Ú ö

2 À Ü ü ì î ð â! ð á á á á Ö Ö Ö Ö Ë À

&

F ð h ^ h gdaJu

a$

&

F gdaJu a$

&

F ð ^ ð gdz ¬

a$

&

F gd=2

a$

&

F gdaJu

a$

&

F gdåBP

&

F dð Ð ^ Ð gd=2

&

F dð h ^ h gd=2 â! ä! æ! è! ê! ì! î! ô T" ô ô ô é Ý Ø Í ª a$

&

F çÿ^ çÿ $ If a$

&

F

Æ H If

&

F 8 ^ 8

&

F

&

F dð h ^ h

a$

&

F dð

a$

&

F gdaJu T" V" X" Z" ê" ž# D$ î ˆ q

&

F If

&

F dð If

&

F If

&

F e If Ö0 ÿ ÿ ÿ ÿ Ö0 ÿB µ á

ö ö ö 4Ö H 4Ö

s aö Ö ÿ ÿ Ö ÿ ÿ Ö ÿ ÿ

Ö ÿ ÿ ª

&

F 8 ^ 8

&

F

&

F

Æ H Ñ Ð ^ Ð R If É Ö0 ÿ ÿ ÿ ÿ Ö ÿ ö ö ö 4Ö 4Ö

l aö Ö ÿ Ö ÿ Ö ÿ

Ö ÿ Ð Ð Ð

0 Ð/ à=! 1 h F

ðî, KÑóL ™ˆ ÎÂÐ µ ÿÿØÿà JFIF ÿá 0Exif MM È Ô Ü 1 ä 2 T i lˆ 0NIKON CORPORATION NIKON D3200 -ÆÀ ÆÀ Adobe Photoshop CS2 Windows 2018:11:05 14:52:51 9 è I è d d d G d d d è K è r è ) š fˆ ˆ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÙhO4ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ B2 ?ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ª<X@ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ AÏIÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ®wÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ Þ Êÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ

T Šˆÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ

9 ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ Ð ^ Ð þ` þOJ QJ o( h ˆH ð ^ þ` þOJ QJ ^J o o

p ^ p þ` þOJ QJ o ð

^ @

þ` þOJ QJ o ð þ` þOJ QJ ^J o o

à ^ à þ` þOJ QJ o ð

þ` þOJ QJ o ð þ` þOJ QJ ^J o o

P ^ P þ` þOJ QJ o ð 8 ^ 8 þ` þOJ QJ o( h ˆH ð þ` þOJ QJ ^J o o

Ø ^ Ø þ` þOJ QJ o ð

^ þ` þOJ QJ o ð x ^ x þ` þOJ QJ ^J o o

H ^ H þ` þOJ QJ o ð

þ` þOJ QJ o ð è ^ è þ` þOJ QJ ^J o o

þ` þOJ QJ o ð ý ^ ý þ` þOJ QJ o( h ˆH ð Í ^ Í þ` þOJ QJ ^J o o

þ` þOJ QJ o ð

m

^ m

þ` þOJ QJ o ð þ` þOJ QJ ^J o o

^

þ` þOJ QJ o ð

Ý ^ Ý þ` þOJ QJ o ð þ` þOJ QJ ^J o o

þ` þOJ QJ o ð Ð ^ Ð þ` þOJ PJ QJ ^J ^ þ` þ p ^ p Lÿ` Lÿ

^ @

þ` þ þ` þ à ^ à Lÿ` Lÿ þ` þ þ` þ P ^ P Lÿ` Lÿ Ð ^ Ð þ` þOJ QJ o( h ˆH ð

Æ ^ þ` þ

Æ p p ^ p þ` þ

Æ

^ @

þ` þ

Æ þ` þ

Æ à à ^ à þ` þ

Æ þ` þ

Æ þ` þ

Æ P P ^ P þ` þ Ð ^ Ð þ` þOJ QJ o( h ˆH ð ^ þ` þOJ QJ ^J o o

p ^ p þ` þOJ QJ o ð

^ @

þ` þOJ QJ o ð þ` þOJ QJ ^J o o

à ^ à þ` þOJ QJ o ð

þ` þOJ QJ o ð þ` þOJ QJ ^J o o

P ^ P þ` þOJ QJ o ð Ð ^ Ð þ` þOJ PJ QJ ^J ^ þ` þ p ^ p Lÿ` Lÿ

^ @

þ` þ þ` þ à ^ à Lÿ` Lÿ þ` þ þ` þ P ^ P Lÿ` Lÿ Ð ^ Ð þ` þOJ QJ o( h ˆH ð ^ þ` þOJ QJ ^J o o

p ^ p þ` þOJ QJ o ð

^ @

þ` þOJ QJ o ð þ` þOJ QJ ^J o o

à ^ à þ` þOJ QJ o ð

þ` þOJ QJ o ð þ` þOJ QJ ^J o o

P ^ P þ` þOJ QJ o ð h h ^ h þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h 8 ^ 8 þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o h

^

þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h Ø ^ Ø þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o h x ^ x þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h H ^ H þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o h è ^ è þ` þOJ QJ o( h ˆH ð

þ` þOJ QJ o ð ^ þ` þOJ QJ ^J o o

p ^ p þ` þOJ QJ o ð

^ @

þ` þOJ QJ o ð þ` þOJ QJ ^J o o

à ^ à þ` þOJ QJ o ð

þ` þOJ QJ o ð þ` þOJ QJ ^J o o

P ^ P þ` þOJ QJ o ð h Ð ^ Ð þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h ^ þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o h p ^ p þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h

^ @

þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o h à ^ à þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h þ` þOJ QJ o( h ˆH ð h þ` þOJ QJ ^J o( h ˆH o h P ^ P þ` þOJ QJ o( h ˆH ð

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿï å î

S g

ñ 2 I; íK M e Õl ðm \n Æo ã

L E û( Ì4 9 ÏV ÒV W Ni Gs y ù ô d F

ñ e

Ÿ! K/ J1 #8

9 ?H ÐO +R ßZ ÿ _ 5q t Œ Š 3B D VE *M šO ŽT W vX c ìd h Þ Ó £ ø

ì ò v

& A& K3 Á4 76 ÓC )J 9U n ^n =q u ä C

t b3 ÌE qH ŒQ ¢Q šl #v Âz Æz  f … ù

þ

ˆ þ$ Æ 0 D6 º: = üD ãE J ˆP ‘_ e e êe k Òk zs !y B ù µ

M O Ø H 4 Ô? ÅI ÄM Á] ªa %j ;r Ï F L L( S3 y7 N: GF ïL SO .d ö q ž s ¢ o

©6 m> KC 0D ”k ùk "q >q ,s [} Ó

§

º

u#

w(

X.

—8

À;

ˆ=

0@

K

ÈP

{X

ùe

žh

i

{i

Êi

¥t

v

·v

v

Ð

É

%

Ù+

G.

0

Ô2

(<

=

ê>

C

QG

vG

æK

’P

SV

W

V`

«h

l

Ho

ºr

t{

' è

M

ò!

# v& Ý. Ù4 ˆ; ? ÜA D ÍG ôI èQ –T <b b ,h ƒh `k Ôt Xw { N

i

5

ê

d

$

ZL

ÍW

X

sX

Ña

c

ij

t

å~

ã Ý

w 2 4 y êA éG H )K =i hn 0 Å

E 3 6 Ô; Ô< hE ŸE R kY º` ne :g Íg ôj

l M K n Z É æ

> Ú è 6 ”6 Ó6 '8 é9 r B M FX MY Þk Öm s ®u v Þw a

Í þ

3 Æ 1 k8 v9 L N T 6W êX e Ñn v h u

û4 ñ7 uD vD M re Xo u

9

Š: ŠL sM ÊW õ^ Ùk Hn šv x þy D

Ž W4 3E G óL d l t e g Æ 2 Ÿ ƒ Ç$ G% Î 4 á4 I uT žW ÞW úf J ä à r ˆ 4= äC ÜK ÄU ÁV d íi ëm ©q ”r úu Ý

Œ

z î ô9 XC ÀD F W ÏY ö^ šb Ýk í w µ G M) Õ 1 S U äW T sc yh :n >p Uu x ú Š ç S: ž A D O nS £U v 8 w 3 5 ŸH ƒR X Ì_ i ,j âr Žt

0%

0 ª4 K N {N ôO tY

f

c ^

Ø 1 f1 ?2 #A E E %Q `V ]Y h ‘k ƒt Xy

{

í<

@

aB

ÊC

=E

ÁH

4S

\

Œk

Ðs

Š _ d

$3 Æ4 6 Ä; eI XR %Y h bn Gp 6v Ÿv áw Ö û! w 6 î= ðL Ð h 'l

o Öp Ÿq Äz M 5 &

> Ó% '( ¬5 = c> ·K ÍN HO P 0[ (d 9i àp ^x t} è ! ö ! E ! ü

d ! D$! ?! 3?! ùE! üG! ŽI! Â f! Ën! ù

a(" Ý3" 4" œ6" j7" Þ A" ‘N" Q" ay"

Z # â*# R-# µ7# F# çK# qS# c# k# þ $ l $ Ý Ù

$ ^ $ ƒ#$ k%$ CO$ -X$ …Z$ Ïk$ Øk$ xp$ ¥v$ ïv$ a ˆ z % G % 4 % 6% )6% %7% W N% Q% S% X% äm% ^r% ƒy Ó & ˆ & 0!& Õ 7& ¢I& dN& ?Q& šT& 7Y&

_& l

}& š B

' ú

' Û ' H!' A4' m4' kI' L' ÖR' S' DU' ™d' ™o' Åx' Š m ú ( Q ( x YD( ãL( JP( ÖV( w b( 9d( îi( p ö~( Ä ê Æ-) Ñ 6) å@) ºG) wK) ST) ÿZ) ø\) pc) Ae) _i) -o) Eq) ht ç ) F}) R Ç ï 3* 6D* ðD* §K* ôO* 1 b* Ñ + m n 8C+ õK Tk+ +l+ `w+ Jy+ P ò , à W 2,

5, I, Q, wT, s^, Œ b, Ëb, äl, Ýo, Kp, gs, a õ B6- ò9 D- ÉI- «N- W- …Y Ñ j- o- gy- —z- q}- ß . š . $

. þ . 7 Q F. G. P. ûs. ûx. :y 5 / C L / v æ

/ t 1/ R4/ Þ9/ G/ kI/ J/ #L/ äT Øf/ Li/ Aj/

v/ w M~/ d / M 0 I 0

0 € 0 j 0 Ò:0 Û<0 ß?0 B0 6D0 cO0

Z0 Aj0 o0 îo0 7r0 8s0 )v0 Õ 1 ý 1 v 1 `

1 ª 1 1 y 1 : 1 x 1 ë 1 6

1 ç 1 (1 71 ñ91

J1 êJ1 N1 W1 +X1 "`1 a1 e1 ñf1 i1 úk1 r1 } 2 @ 2 Ã 2 ® 2 2 V

2 –!2 [&2 32 XF2 CL2 .T2 W2 Sw2 €y2 Ùy2 3 3 Ã 3 s 3 O 3 H#3 Ï*3 F03 ü63 [=3

@3 A3 qC3 ûG3 P3 H]3 Ï`3 =b3 ,f3 Wg3 k3 l3 )l3 Ûm3 Ïr3 w3

x3 ^y3 ÿ}3 ` 3 §

4 * 4 G 4 = 4 õ 4 Q 4 ê+4 .4 I/4 {A4 ŸB4

C4 ¬E4 J4 ~Q4 íT4 ŽU4 a4 §e4 m4 m4 Án4 ©p4 Ÿ

5 K 5 Õ$5 Í+5 Þ+5 ú65 M?5 ÆC5 íF5 £Q5 ÚX5 óY5 \5 Ê]5 ßh5 ·x5 Ç 6 Ä

6 6 ò 6 b 6 ƒ$6 U(6 …+6 X,6 ü/6 Ÿ36 66 =6 C6 ÆG6

H6 ÛL6 €M6 ÒP6 a6 4u6 7

7 )

7 Æ

7 ø

7 ' 7 . 7 7 7 27 —77 …<7 A7 ÂV7 y[7 äe7 h7 ák7 =l7 än7 “r7 ës7 /x7 @x7 Êx7 ž 7 à}7 æ 8 @ 8 Î 8 T 8 f!8 V%8 (8 T08 08 Ã78 C@8 $T8 T8 4Z8 »[8 Cf8 l8 Nn8 Ür8 Æ{8 9 k 9 . 9 Ø 9 9 W

9 Ù

9 $9 (9 X+9 Ò-9 Ø;9 Ñ?9 yW9 ÅX9 `9 ]`9 þo9 u9 þx9 u : à ç : ï : k*: 2+: r1: 8: F: ÊF: L: L: DV: –b: ™d: ñm: ëz: a ; p 4 4; ˆF; 2I; AI; I; çQ e; -g; g; Çj; Íl; òq; š < 6 < D#< A/< ë4< e6< O< S< VX< à n< íp< Ûr< x ï = þ = í = þ,= J:= Œ<= ø I= pK= ¦O= T= ]U= V= cZ Pi= "m= Àm= s ï ˆ > 3 ý > Ž > n > /> é7> â E> ÎE> ZI> M> ïM> ”P> âS> V> ÕW> 7q> Uq> 6s> y œ > M ? ó ? M o B? 4C? ~G? 2L? [P? Ùf? ?r? Ot? w? j @ 0 @ ƒ @ ÿ @ Î 1@ ê4@ c5@ m5@ {5 n B@ 0E@ DP@ jT@ ¥b@ åh@ Qt@ \w@ y@ ó~@ 7 A A I*A <A ¥?A NA þQA sZA é[A

^A )gA TjA `rA ÞtA û}A B

B h B B Ø B &B Þ<B ^OB zRB 4TB ÀvB ÂwB ŠxB ®xB ‘~B ú C C ö C ƒ C *C R-C j-C Ÿ0C H3C +MC ÞSC ú`C ŒbC •iC mC «tC H C 3 D Æ D Æ D + D D S8D <D ÝND ÿND d[D CcD iD ™kD mD ™tD ž E _ E : E « E E ¢ E 2(E â(E ,E /E l8E Ø?E Û?E CKE «OE cE ufE µsE 8~E â F ð

F ,

F

F F Ù F €

F 1 F &!F #F l/F 0F Ï2F w7F

>F FAF ™EF pJF ûKF NF )NF ÙQF ƒUF D[F }aF }cF ÙjF âoF F G ® G

G € G G y G ê G a

G v

G &G -G LG uNG ùOG `WG `\G ù_G €lG €yG ØyG {G £{G ~G 6 H ,

H H G H H Z H )H Y-H Ñ-H ;3H Ñ8H pDH HH 6NH xQH Œ]H q`H û`H YjH kH pH ;vH I ñ I )I 6)I /I …GI ãGI åJI )LI ÅNI ÎRI ÜYI _I _I !bI WbI rbI ulI 8{I $ J T J J J É J Î!J $J É&J î(J q/J :J k>J ?J …AJ HJ îHJ JJ VJ èZJ á\J _J ÙbJ ÚiJ nJ

oJ pwJ l}J }J K X K ç K } K * K j K ;%K

'K T4K :K 5;K UK ¢UK Š[K [K ^K dK gK liK ízK Ä K L ð L n!L &&L ä2L 5L x7L ô8L MFL mOL ŒOL šOL ;[L ¦[L þ[L ]L fL jL 6rL ƒyL zL _}L ~L M Õ M ~ M ~ M f M N'M 2M ZJM -MM £PM çUM SVM (ZM 4[M ì_M wcM BdM sM â N @ N C N G N U N ? N !N 3#N •%N à6N t:N :N

<N CVN FVN ƒZN ”[N –gN zhN nN ÔpN N ! O g O # O O À O ® O 1O G3O 5O Ç8O dWO Ì^O ÿmO yO P P £

P é

P ¥ P 8 P ’!P r$P œ$P 'P A.P m0P š3P ;P åBP ßLP lMP –NP jWP vgP oP S{P  Q È Q z Q - Q P,Q 6Q ÏCQ …EQ ÓHQ /KQ \PQ \QQ RQ ,ZQ fQ hQ ímQ ÿrQ stQ ØwQ }Q R Á R ë0R ß5R Ž<R <R ò=R L>R OR ûPR ðVR øjR ÇoR ÊrR tR * S Ä S

S ' S ; S ö S k"S R$S

(S ‘AS _KS •RS oSS TS ÁYS "ZS bS ®dS ÉeS ßeS ºgS ÿlS T Q T û T T ý T N

T È T Ô(T @T ÞFT …GT (OT @OT 0RT âTT VT ZT ûaT seT “eT åhT }kT ÛlT hoT yT T Ú U ñ

U U U © U ¥ U ü U ¢ U Ý U &U {0U ·5U š9U ÊBU ËHU íHU !LU iNU äSU wWU dYU ÂdU ìfU ò U ä U & V n V V V V V ÿ&V ‘,V á4V B7V ->V AV JLV ÄaV nhV W W W Ì W c(W ƒ+W H,W 3.W š0W 4W Ú:W AW ÚDW êDW TJW ùLW &TW ZW x[W Î[W :aW —fW ¥fW HgW ègW þsW }W X V X X 6.X ø5X DX LX YNX CUX l[X @\X %_X pX qX V Y n

Y [ Y l

Y "Y µ#Y $Y L%Y 'Y *Y 2Y å;Y

=Y ùCY 'IY XKY œQY RY ZY æ_Y <bY öcY ’eY Z # Z Ó Z g Z Z F Z *Z d0Z XCZ äDZ HEZ EZ EZ BPZ "TZ VZ ýiZ ísZ Z Ø Z â [ Ô [ ë [ ñ

[ 0 Ã ä

[ r/[ á1[ YA[ ÓA[ åD[ KI[ ˆK[ K[ P[ AZ[ —g[ Èv[ )z Î}[ R e \ Ó ž#\ ã,\ S A\ !G\ í[\ il\

q\ Ý F] ÆJ] òT] ÿ^] 5c] g] 'i] S Ÿ ^ ò ^ a ^ U ^ t s ^ 2 K!^ P!^ ù#^ Š o 2^ ƒ6^ S@^ t@^ vC^ ‘G^ 'H^ _P^ œR^ SV f^ ri^ xr^ «v^ w^

~^ â _ ì _ ó _ r _ í _ s#_ ”)_ ä1_ O4_ «8_ ©9_ é:_ <_ BR_ T_ [_ c_ ès_ Wy_ N ` ç

` M ß ` É ` n 60` iP` áT` nW` Y` Ó\` ø Ba` *c` 2c` íu` v` {w l a { a _ a $a å)a E*a p0a Ì0a }1a 7a 8a ª;a [Ba àRa Ta nTa 0Ya _\a -ea _ga pa «ta ua + b ¦ b ” b 9 b ,*b –0b 93b 6b I9b îDb ÑIb HMb Nb kTb uTb XYb i_b bb kb sb hub Ùxb H c ž c

c

c c \

c 4#c j0c ñOc Vc ü^c Úec hc Œqc \tc Í~c d ã d Ï d !d h"d ™<d ¦>d @d ¥Hd ÚLd ¬Pd XSd Sd Hgd pd 9qd "td ï e o e k e ê e V e i e e É e %e f6e ¦Ie !Oe ÔPe R`e

ce àde Ñhe je àme @oe ue lwe Uxe }e C f N f f I f à f 3 f )f 0f 1f 2Kf ?Rf ªkf nf Dof W g u g Ê g g Ü g è g ê g æ'g -)g …*g i-g a0g 2g …=g Ä?g ’Jg ZSg Xg #hg dlg lg mg

rg ÿrg 8ug , g 9}g ‘ g & h Ç h Š

h £ h û

h h h h ã%h IXh 7Yh 8ih

jh qyh , i ö i ª

i Î i i ® i Ë"i ÿ5i }8i .Ai XEi [Qi Vi 2_i “_i Yfi oi Vwi ƒzi Ò j * j A j , j j !j A#j §$j %)j -j Gj &Hj .Ij DPj rRj ÄUj ^j F`j ¢dj kj =lj gyj ï{j à k k Î k + k Š%k w-k /0k \9k l9k BGk NLk ªNk ]k 'ak £yk zk ž~k ¦ l U l 9 l e l § l s"l â$l K-l E4l ç8l O9l q=l 8Ll Nl Zl Ú[l ö_l Õal

cl }l ª m [ m ? m ð m - m v"m 'm Ò+m =.m ™;m ’Gm ]m `m cm ˆhm ƒnm Øpm ÿqm ~tm {vm ‘ n ã n Y

n >n Dn En IHn Jn vMn fPn

Xn [n cn hn /jn pn Azn F}n . o , o ’ o o $o é&o M'o 3.o ì.o EFo Uo

Yo `do Àdo eo Ooo Žoo guo ^ p É p Z

p š p A p í p ö,p Í1p jp ojp Ttp þ p ù q e

q q Í:q ?q lAq ]Bq ~Lq ÁPq Ô\q ˆcq 4kq Vmq Èqq rq ¬zq Ö q u r Ÿ

r

r (r .r è.r t3r 7r @r j@r Æ@r ðCr DHr wRr æ]r Z_r jr ‘jr ßpr sr tr ÿwr § r Ø s s e s E s

-s îDs ùQs RSs qXs ðXs 9Zs bs þms os 3us ys zys t

t t 5t ñEt mHt

It Jt •Qt GTt Zt [t 4kt uyt u © u Ü u Q

u u  u u O u ž u W u Ñ u %u >0u «0u Ü2u —<u %?u ìAu aJu áJu ÂMu pQu âTu hu ˆlu awu Üyu » v v M v i v ô v

v 2 v # v v – v ä

v é v Ö v n v é,v Ç8v p9v ¦Cv IJv Kv HUv œav mv cyv 9~v 9 w

w w Ê w m w "w 1w ¦4w ö>w Aw ÅGw Kw ÒLw âPw ïYw ö[w .]w D_w îgw vxw `yw Ý}w 6 w 1 x ù x v x ¢ x )x X0x ™9x É9x Fx éIx Ux 7Vx d`x {`x nx hnx ox yx zx Šzx x{x 5 y € y à y +#y `&y x,y 0y Ä9y ;y ety õxy L~y p z Z z z ò

z + z ; z z z ™ z Û z Q

z 'z +?z Bz ÓCz ìLz

az vz 'zz t~z µ { Q u X*{

E{ ?F{ 8G{ ÑW{ “X{ d{ il{ 6u{ úw c~{ 8 Ù

ú

6 k b l aq ™z ô } Ï

}

8} ª;} 4?} 3O} P} CU} ¥V} X} ê t

~ 1~ î3~ ]9 ž F~ ”K~ &L~ úZ~ ã c~ Ãd~ èe y À

Â6 8 ó? IB yB _ a ðj &k Ts lv w çy K æ € 2 € Ê

€ e Ð!€ Ñ#€ T'€ 5€ ”8€ ^9€ ã9€ EI€ P€ U€ HV€ ¢e€ "f€ Üo€ Lq€ €w€ y Õ

0 R -V OX ùa g …v x 9{ Ã ã µ ì

r 2 8A D I »P iT b xe ûe ‘r z K ƒ

ƒ – ƒ A ƒ ö ƒ ø ƒ k ƒ Ù ƒ š#ƒ

$ƒ ¦3ƒ

4ƒ Þ?ƒ ðFƒ •Lƒ (Sƒ Wƒ cZƒ s_ƒ ãiƒ qƒ : ƒ À ç

J X Å) Ï 6 ˆN ø_ e ki Oo e à … Ö û-… kO… }R… tY… ð_… Še… ‘u Ð Õ Î G) h* Ù

1 G2 ;5 MP ŸZ ¦Z Pe 6n q ùr %z ç 3 Q à þ4 Î5 Å8 A îA 6I íT ’k T ˆ n ˆ ˆ % ˆ b ˆ ˆ M ˆ © ˆ Ö

ˆ º$ˆ Ø+ˆ ú1ˆ *3ˆ m6ˆ :Dˆ >Gˆ žHˆ $Jˆ úOˆ ÎRˆ B_ˆ xgˆ ïkˆ ˆ ç}ˆ U n H ÐH ÙJ ôM ^U U ØX Çf Ìk @y £y ž Ù Š Š ·

Š

Š S Š Š Ž,Š 0Š 9Š Í<Š DŠ bFŠ /IŠ 8OŠ QŠ ÜZŠ œ`Š rcŠ ßcŠ XiŠ ¦kŠ LpŠ €uŠ yŠ Œ Š 1

d

ã 0! B# N Å2 W6 V ¬b rd m p~ õ Œ ' Œ ˆ Œ R Œ “!Œ Ó!Œ *'Œ R*Œ …-Œ 0Œ 6Œ $<Œ X>Œ .BŒ £KŒ œOŒ ÏUŒ &hŒ ¬mŒ nnŒ FyŒ ÖzŒ v{Œ ©}Œ Œ Œ ž Š á ÿ 5 I ø Ø% f' Ú 2 Ç@ ºA ÜC œG 5J K iM }O /i ƒp Or Æt fu v Çw ä Ž

Ž *Ž AŽ GŽ ðQŽ ]Ž ädŽ åjŽ ysŽ ytŽ Ì è é ä 2 23 6 ú B ™B TF ÓH ÉL M l Ln Üp Š H A u/ ç6 A C ÉF 4K [M P ÃS U VV SX €Y ÚZ e šk r

‘ ï G

‘ Ã À ‘ Þ

‘ Õ&‘ µ âN‘ bT‘ W‘ fX‘ Y‘ ëY‘ È_‘ y I ’ Â-’ U.’ À1’ R9’ F’ K’ ¢M’ M’ –Q’ íQ’ c\’ žk’ ðo’ zp’ <t’ 4w’ ˆ “ í “

M

æ G“ ÄH“ žI“ PK“ S“ x _“ õa“ f“ Òj“ ,r c ” Ã ” ß ” Ã"” e#” N)” U)” z i A” ÑF” ëK” öP” 9Q” {Q” W” ?h” {m” Nn” 8o” v” 3y” r • B • C O •

Û1•

7• E7• 3:• Î?• vE• I• ÔT• W• œX• µ\• µr• w• ã

õ – H

– g – š 4– 9– F– õG– êS– –Y– 9 d– "d– Zh– j

— ˆ

— S — O 2— ê2— 4—

5 ÈA— mC— J— šP— •W— 3X c— éu— y 3 é I û d. v4 œ4 G YR V\ ˆ b h i @p

™ Ê

™ ™ g ™ É l È3™ ®9 PP™ yT™ T™ ”U™ mZ™ Ç g™ Ýg™ ºi™ Nk™ l™ n™ Ãr™ ‘x™ ú š ¥ š ·

š ý3š Ñ7š è>š Aš Eš XGš GLš ýOš ESš «Wš

Xš sYš Æ[š ˆ^š bš eš “fš «gš =pš Ðqš ~rš ptš ë

f 0 P@ yJ KL L 0O kQ Z Vg l -v œ i œ — œ â œ ·)œ É)œ ^+œ è+œ .œ Á/œ Ñ3œ Eœ Rœ Xœ drœ 9sœ [yœ xzœ : H é% A< rU œ _ V_ ác øh *i ùl /r Çv Rz ª} f S ž k ž +$ž ê'ž $)ž X*ž ù2ž £9ž 8>ž 7Lž úOž Už qž rž už Uvž æ Ÿ E Ÿ H Ÿ Ÿ & Ÿ Ÿ M2Ÿ «2Ÿ ï;Ÿ ž=Ÿ ¬?Ÿ þEŸ yHŸ RŸ [SŸ !aŸ ”eŸ åjŸ LmŸ ÄoŸ 0 © ;$ * =, = @ DJ mP W à[ ?\ S^ n W L= qQ ðT W kW

e œj Ò Ç ¢

¢ í 0¢ Þ9¢ l=¢ Æ=¢ M>¢ aE¢ æI¢ ·V¢ vX¢ 6`¢ Rk¢ w I £ Æ 0£ æ3£ ¬7£ G A£ ðD£ E£ ÕN£ úP£ JW w^£ Âi£ j£ âl£ õo ç E 1 4 ûH ÛS Ñd ~k çl âr Ÿ ¥ þ j ¥ v ¥ Ç #¥ l P C¥ TD¥ ÏT¥ sW¥ ^Y¥ æ Æ_¥ Ý ¥ î x ¦

R Ñ&¦ ö 1¦ c E¦ L b¦ Ñg¦ \h¦ ém¦ ët¦ v¦ @w í<§ y?§ GE§ 0G§ K§ :R§ U§ ¬V g§ Ëk§ Ûl§ p§ Vv æ

Ï ø2 x5 9 R= 9@ B@ 2B ©D H »N XO ;V bg öo þ © L ä-©

6© q RG© H© nO gh© q© Ç ª I ª ÿ ª / ª

ª ; ª µ)ª áAª ¢Zª 0aª òcª gª W-« p4« å<« KB« *C«

E« \H« ŠI« ïI« J« M« Q Ža« b« …x« ú z ¬ Ç

¬ Ã ¬ Õ ¬ Ï,¬ ü5¬ (L¬ õM g¬ l¬ âm¬ t p n 0 Ï; m B òD 8T ÿU T\ df Ôl Ê s _ ® è P/® Å1® `3® <6® ÓD® ÎU® ]Z® ïZ® Ãc® Äc® Df® ¦f® ·h® Ýh® $k® q® Õ

à Ÿ 3 Å K# ä 5 89 N W e >m Âr +t

o ª ÈH ¦K N ˆc j Hk P Ô ñ# O4 ä8 ûH K –S Y Z Îk ú

2 w 6 ø9 E ™G aL 8Q V È] c d 9f Hg Ýn n v$ ª Q9 `9 g ÉA —D ša sg öi k «k ëk «o Rs u ªw o 7 _ Ÿ E æK •M –O V üZ b oh <l î~ ê µ § µ ç µ ç#µ /Dµ HIµ mKµ áTµ aZµ peµ èkµ Átµ quµ â j U9 Y; 7@ ÓB "L ÑV Ÿ a v §y G g · 0"· õ · >3 C· ˆD· xG· ŒG· fK· ŒM· ÕT· b· nc· ÿd· ƒf· Îh· îu· þw Ö Ü0 D

Y

\ s_  e }o Óq 2 œ ù 6

á& q+ Ë I O h p øz ç~ ê º ö º Ê º º ·&º 1º Á8º K<º -=º Û>º Hº Xº Ìdº Ýoº Ýtº Myº ^{º

» t

» €

t#»

1» Ù3 A» öQ» bR b» ^j» Är» s» mw» ô Q Ò ú Y1 8 C E L M P IQ W ìf >n r õu Žv ,x Ù} ž Y W 9 {Z h žm Ôm \v øw Ÿ Ì œ Á

7

N ì/ ˆ7 ÝP X f ûh j Žk Åu iv Z Q

à7 Q T

U Pa cc q À “ À £ À í À Ô!À “"À ú9À BÀ -FÀ ÈFÀ GÀ iIÀ uKÀ UÀ ÎVÀ L\À ~\À ®eÀ ,jÀ dkÀ zkÀ oÀ ÄxÀ

yÀ ÿ Á ”

Á Á ë Á N Á a Á Á ã Á % Á 7 Á ª$Á ì%Á .Á 1Á Ä;Á XÁ ~\Á ÚdÁ lÁ ÞvÁ èvÁ £yÁ ”zÁ }Á ® Â ß Â _    ?  ™' Z0 Z; {F ‘S ÑZ \ ] Þ^ ‘c (k o à C à à p à à L à Û$à %à o(à 7à fLà Nà À\à d_à ià ivà zvà >wÃ Ä ¢ Ä q Ä 3Ä 2=Ä LÄ z`Ä bÄ cÄ VcÄ dcÄ lÄ sÄ ØtÄ vÄ xÄ ~Ä R Ä Å ç Å µ Å q Å Å Å !Å ê"Å €(Å ;Å K<Å EÅ »IÅ KÅ PÅ RÅ !VÅ ·hÅ ÊuÅ !{Å B Æ Æ Æ z Æ t Æ Ç Æ 6Æ é7Æ X9Æ ÈHÆ ïOÆ .gÆ ChÆ iÆ sÆ vÆ xÆ Æ 6~Æ { Æ ^ Ç Û Ç * Ç Ç c Ç Ç Ó(Ç +Ç $/Ç 1Ç l2Ç a8Ç è@Ç VAÇ ;BÇ )JÇ MÇ ZTÇ TÇ ÇVÇ ÿZÇ Q[Ç `Ç 8nÇ ªuÇ wÇ {Ç H È Ò È b È á È Š

È .È ¥;È ?È £@È BÈ wCÈ ÛCÈ IÈ KSÈ ÖVÈ WÈ ,XÈ :jÈ þnÈ tÈ É à É É 9 É ¬ É É K$É ñ$É T(É

)É G/É I0É 6É äGÉ }KÉ æQÉ :TÉ ÃTÉ ÚXÉ ÔbÉ nÉ äuÉ gxÉ É 2 Ê q Ê ù Ê x Ê ô Ê i"Ê &Ê 'Ê V*Ê H,Ê ò0Ê H4Ê Ò7Ê ÓHÊ ü]Ê õhÊ sÊ “ Ë Ë m Ë Ë è Ë 0

Ë Á Ë 8 Ë Ð Ë Ë @ Ë «#Ë ï#Ë “3Ë j>Ë MË ÕQË ZSË a[Ë VcË ëcË mË hoË âtË 3zË {Ë :}Ë â Ì x Ì Ì ö Ì E Ì Ð Ì Œ Ì , Ì 3 Ì n Ì Q,Ì Û3Ì ;Ì [HÌ ŠLÌ XÌ \Ì 0dÌ LuÌ µ~Ì Ù Í A$Í Â(Í µ1Í q<Í AÍ ÉKÍ ÛKÍ OÍ ÄSÍ åSÍ ä]Í ;cÍ gdÍ geÍ nÍ RtÍ uÍ £xÍ

Î à Î J Î b Î Q.Î };Î J?Î ?Î !GÎ ”ZÎ ^Î `Î çdÎ vrÎ uÎ Ý}Î â Ï ü

Ï – Ï (/Ï 6Ï 7Ï :7Ï 8Ï u:Ï Ð<Ï @Ï +NÏ ŒXÏ «]Ï =fÏ kÏ zÏ Á{Ï }Ï R

Ð é Ð â Ð #Ð 'Ð G*Ð 1:Ð ã=Ð è=Ð EÐ ÐFÐ TÐ UÐ ÅiÐ Ñ ó Ñ Ñ Ñ ? Ñ J Ñ § Ñ / Ñ ©%Ñ 3Ñ 7Ñ G:Ñ BÑ NÑ Í]Ñ

aÑ ÆaÑ cÑ zkÑ øzÑ #{Ñ {Ñ u Ò @

Ò Ò î Ò Ò L

Ò Ò 8Ò ª9Ò ;Ò O<Ò lPÒ RÒ \VÒ µVÒ ôZÒ AcÒ lÒ ólÒ =sÒ zÒ {Ò }Ò ë Ó " Ó ê Ó J Ó !$Ó $$Ó s.Ó M8Ó '@Ó £CÓ $QÓ ðVÓ Ó\Ó C^Ó ÉeÓ QfÓ ÑgÓ nÓ vÓ Ô J Ô ) Ô Ô m Ô Ô ô Ô "Ô V$Ô Ê$Ô BÔ

MÔ ÿQÔ .SÔ VÔ eÔ åeÔ ¬kÔ ƒoÔ xsÔ tÔ èzÔ Õ 0

Õ e Õ Ö Õ Õ "Õ Î%Õ %3Õ £7Õ 2UÕ Ü[Õ µ_Õ rjÕ uÕ ü}Õ ~Õ [ Ö Ö Ö • Ö &%Ö É1Ö :4Ö ¢8Ö ‘DÖ ÒKÖ MÖ HQÖ 1WÖ [Ö ö[Ö aÖ [gÖ ZsÖ

E 9 c( è* F- j/ Ü= ÎB æB G —M z\ c ·h h Zl w Ø ý Ø ` Ø » Ø º

Ø

#Ø +2Ø G5Ø :Ø »;Ø ™<Ø îCØ DØ mFØ GØ KØ KØ APØ ¦PØ SØ •`Ø )lØ rØ vØ cyØ # Ù Ù Ù #Ù ã$Ù b+Ù Ó3Ù aAÙ ðCÙ ÇDÙ yIÙ dÙ

eÙ ìjÙ 0kÙ GrÙ ¥tÙ yÙ Æ~Ù c Ú Z Ú ” Ú 6

Ú Ú & Ú s-Ú L8Ú ;Ú 7LÚ MÚ éWÚ ReÚ lÚ ÙlÚ rÚ ~Ú í Û ©

Û 3

Û é

Û ~ Û â Û

Û (Û Á+Û .2Û a6Û ã6Û 2;Û àIÛ ªOÛ âQÛ TÛ 'XÛ Ô\Û ^eÛ fÛ fÛ hÛ âmÛ YpÛ þ

Ü l Ü Ñ Ü ˆ Ü © Ü à!Ü ÿ%Ü –-Ü r6Ü KÜ —MÜ USÜ ]_Ü :aÜ gÜ sÜ 1tÜ žuÜ Ý )

Ý Ý È Ý . Ý À Ý n Ý G"Ý a)Ý ,Ý p-Ý -Ý «5Ý “6Ý ô7Ý Ã8Ý Ø=Ý

XÝ ò`Ý -eÝ sÝ ÂtÝ

uÝ ewÝ !zÝ

Þ , Þ Þ Ä Þ Ë,Þ y/Þ

>Þ HOÞ íWÞ KaÞ hÞ öhÞ oÞ rÞ Þ }~Þ Ž ß

ß 9

ß <ß ;=ß ¥@ß ©Aß Dß Yß [ß 0_ß Ãbß Ôdß fß Uwß º{ß W à % à L à à » à ö à “%à i*à /à 0à 4à \6à ]?à p@à Aà Aà Mà Tà Uà ƒUà lYà œtà 1uà > à L~à ? à : á Í á þ á ^ á e

á ù á Ç á < á L1á m1á Õ6á ð<á %?á üBá !Dá uEá ýLá (dá ffá rfá cpá ozá â ÿ â > â … â â ð â Ø â , â %â ß'â ”(â i2â ©<â <Hâ &Sâ 0Tâ ìYâ Äaâ ñbâ tâ ä{â Y~â ã m

ã ê

ã z ã ã ù ã #ã K&ã ,ã 0ã í1ã u2ã Bã zDã ÙZã c[ã Å]ã aã Sdã eã élã {tã oyã õ ã ä d

ä ž

ä d ä Î ä w!ä §$ä ©4ä S9ä ø:ä ø=ä ?ä JGä DJä hTä XUä deä lä b å . å 2 å - å u&å Ä(å >å @Hå Oå Qå qRå ”Uå ô^å ãnå æ ö æ æ @ æ Ö+æ ',æ Ò.æ 0æ <æ EAæ Ræ 6[æ \æ .aæ 3oæ Àqæ _ræ csæ ò ç ç ç ” ç Ø ç r ç 3ç f>ç @ç *Fç 7Hç GMç -Uç Uç d`ç bç

nç ksç ætç qyç ó ç Ä ç . è è G'è ö'è ®3è 3è õ5è h;è ìBè ©Cè ÛEè Gè çIè »[è €`è hè «qè P é é # é R"é &é õ-é :é

Ié ™Oé .Sé $_é dé Ògé mé yé {é ê ¢ ê Ø ê

ê .

ê Ø ê ð

ê : ê Ë"ê ç-ê Ù4ê 5ê 6ê ¥6ê Nê Œ\ê aê Æaê Tbê Ceê -fê )hê ¬lê vê ]yê · ë B ë d ë *ë },ë ·,ë ¢4ë f6ë 7:ë GNë Oë îOë Vë —Xë Ö^ë —cë µeë rë Jsë ñtë m{ë ë Ï ì ì ì n

ì ì =

ì Á

ì t ì 9ì

:ì Í?ì ?Fì ÌFì ŸGì FIì ïNì §Pì Rì ÝUì uZì lì ®sì wì p í

í å

í ' í í í L í £ í - í {)í 0í @í l@í ËAí UJí Pí ŒUí Û\í 2]í ruí {í m~í f î h î ?(î 4î r6î g9î =î Eî _Zî Ž\î 6]î ó_î èdî

gî €lî šsî ` ï s ï B ï æ ï Ø"ï Ë(ï ,ï Ï6ï Fï KVï ÏVï ™Wï [Yï ™dï ædï Þgï ùqï ð Q

ð Á ð 1 ð ! ð ª ð ð ö ð #ð {&ð ª)ð v/ð 6ð Ë7ð >ð «@ð äAð

Bð æBð ßFð Lð jTð bUð (að Îdð Üyð õ ñ &

ñ w ñ ñ ž ñ è ñ ‘!ñ ª$ñ -ñ b7ñ 9ñ %Fñ -Gñ X]ñ fñ nñ Åtñ •zñ _ ñ M ò ò ò ( ò g;ò à;ò ŠHò ªUò £Yò ,[ò

]ò g]ò fò íkò Ûrò +tò \wò èzò ù ò ~ò Í ó Y ó F

ó ó ó d ó ø ó r ó _"ó ™)ó M8ó ò<ó Bó .Ló \ó ©^ó å`ó agó õhó ô j ô ” ô õ ô - ô

ô Ç ô ô Ž ô ñ ô h/ô }6ô 7ô –=ô ¦Fô óHô ùMô }Qô [ô $aô abô qô Svô zô I õ ` õ ®"õ ü#õ m(õ Ð-õ ƒ<õ *@õ úDõ Oõ ‘Rõ “Xõ A]Contact this candidate