Resume

Sign in

Administrative Management, Collections Department Supervision

Location:
Newark, New Jersey, United States
Posted:
March 20, 2019

Contact this candidate

Resume:

PK fksN word/numbering.xmlíœ]n @ ÇOÐ; Þ lŒ e GQ¢T ª RÒ ¬amVÙ »Øõ)úÖÞ ÇêIº`À ó óß埙á äë ŒZ3

ÛÂ< áÓÀþòüp1 ö +ûfôîz>ä) ciöYF «!

;Ö: :Ž

cÌ º æ&8 ’!mþ”S !ù ÒdL(Ñ

Çít J ¥Pb LHˆ G™! 9w™r/”a®ó

© ƒà ÕX]5 ŒK‘Ù — 1Zî ' œ I47>3º<h.d”H b¥Ìêý2X)v IT \aóÌò& ^ÉdÕ %T }iÎ.LË¥V/ òBÑC. }"c äâõ-P

ó rP o ʪ ëH 1’º u _pt ø UÅ M *ç-¥ˆ ©DlU ê ÿl· U.O1JðJmú6µ R ÉªÜ :jk

Øí 'à– #3 ÑXi Bý 2kã ù DÌ# ;ùŠ §R µ ¢Ù&g Z §”b Œ Ägüµ

ýúñ Zÿ OŠíÉg L,[ ì+ õù0F šOõžßÉö:ÕfY Ø B

ë qe=-ØXP•© jG #¥o A;Âñ-W ÔÌom>@ú

SÂqqÑü NþÒÛžvßî©8ÖÑ®çÕ ôN ’`i=âyiæÖÒÊÆ @aàúê[ sÿA9~ÿy¬yn ?çzì5Òãî`pΦz

4 qð š ßH þèø 4y Só s ¦^5Ðäý«š £v5ù 3ûè8 ÿWÀw ð ðÛ< ð ðOÃT ü6Õ š Àï à à·y, à àŸ © ø ømªG ü659 ï à à·y, à àŸ © ø ømªG ü659 ß À ÀoóX À À?

S ð ðÛT ø ømjr ü& ß À ÀoóX À À?

S ð ðÛT ø ømjr üÿ ø þ«9 ” á “ï •æîNs õv§õö y»Ó =iýÝiý=iþî4 =ÍYûQ ÑoPK ä Ñ ÚM PK fksN word/settings.xml¥•ÍnÛ0 ÇŸ`ï èžø£I6 uzX í žÒ= #É }A’ãåí'Ç–Õ @áf§H ’?Ò M?>ý q¢Æ2%K” R +Âd ßРDgjÑÓîËcWXêœ

O D sºH À®”¦Ò +e 8 5u"À [ ÄJhpìÀ8sç$OÓ- 1ªD ‘ňX

ªr}H ªŠa:þ 3'ï ò¬p+ t—Œ Ü m î¥yc § â$xðëôœlÄ@ç -ø S h£0µÖ«Ïƒq"féŒ öˆ)bN 9C% œ0ýpÜ€¦Ü+Ÿ{lÚ öÂò9… ¦ßì`ÀœßW wôóm f ¦ø à£\k 0. ø= ®ð‘’ï O0

3©g ó

0

ˆ8 öSÿl–ÞŒË M# þ?ÚO£Z

Ç}} íÍ m> È `çW Ü Âaï”^tÅ ü ÍS”ôæaËÅÓ~Ø Á ü sµ _ 5l~q}Êä*'7û>ˆ €ÖCÚC •ˆ ºqYÏwþFüB \ u>Úò - l—

`ì œ Q˃öÆï!h Q[ m

µMÐ6QÛ mÛkÍYSÙ<ú6 c WŠsÕQò+ÚßIc?ÂWj PK ö ê PK fksN word/fontTable.xml¥”MnÛ0 …OÐ; ÜÛ’ƒ ( ÈY8H6E uz€1EIDH 1 ¬úö¥bý ŽQ(êJ ç{Ãá ïî ÍŽ’ B óÍ:åLZ … UÎ sæ Ø 4Z™ó“ôü~ûå®ÍJ Á Xn}fDÎë ÔÒ€_£“6Š _©J ÐkãV ƒ J«pJnÒô ï1 ó lÖ#VF B eèJ2,K%dÿ *hŽï ä Ec

oŽ I

{@ëkåü@3KiQ¬ Èñ_ 8 =¬kÝ · gaôÙ E ÞÇ gq$nÒ ì cÅœ þö :1 ìˆé’q Ñ» Ú jÚÈ4

ç4r v

æù Þ©Y) ĪÐÐ È% Q … — 4ŠWYìÀ a sQÍŠó ©PP þS'»I/â ÁÉ Vý í qSÜo—ÐÞý Ÿ Ü €m ÿ 6 `bøw c, O>(O2NYÁ åE éÙ lÙO4` ¬xÆ€l Ö ýÉ Pû+kvØ ’Ôq:5é/æí PK LvÎ Ú PK fksN word/styles.xmlíXïrÛ ÇÉxêt2É íŒ/ iÒ à Ùõ=ý ý·«ØîÄwsùâ Ëþ` »À®> ü‘âÁ r ã ‘7€$¢1 ýåqxã

8 Px o û ™ ÅP 4š{ ”læû"J`

Ä e (å’ò H5ä+? ü5cȦ H "ŒäÖ F£©gaèÜË8™YˆaŠ"N ]Jm2£Ë%Š ýq Ϻ É iVô9Äj ”ˆ 1áÐÒCÑ”2q ë}N¬SìæmXŸÕb 6* )Î ÚP 3N äÊ q<êA (,úl ¦ÛI

)`tj4€Šµ/ÔÚ–4 U:Rr!pŸ äª

9àÛö.À Ví ê•Å

e%3^$ä! Q t ø L£W ß E2Ç«^éÜ@Š Xq –I*Þ Ùñ ‘.Ï ` D[

ö ÓŒ•é>9 r ÇWo À º c =À%È zÈ r; #óóH ƒÍ ˆ w Ê^ä)I$jC Ô É

+_CŠ •b

Ô M dåd ?k o å7wËš# Ë@

XJ .Z• zS éÓ \OÝà d’ÚE ]

ë· 3 ˆ Ì à:ñX¢Q êK< žt¢b-ŠsKõF ò H ó ä“òµ i à ô –ôÂ73 O=Vévâ3 ú=m ' b0Îc ã?ˆÓ–

*+øCvÉm ^!dO•) P oEv È P] Ê ÉÍh l ü ÈErNnÚÉ™Ë*Yx ÁN ƒ ¦ñ¦Æâåôx /§m sÙ‘,^îdñò X N AG. §ÈÅÉN 'ïÍâ Îâä ,N:Xœœ€Å Á XÜùh Éât' Ó3cqt G,ŽŽañ IU ž~#ýï Î

Yx}T Z ö Iïÿ T òÈém Ç 4 =šö¥!uUkÆ WÍÂ ý e $?å·_ k

\Ê{Õ ©ò}8ÖS9Z%Nb€–ˆ

©#[N3öRùÿ€8Œôw ·©P.x© ÃhEôg åZšI §Å ünÅ ÇÑÕ\D S^,`þrŦ ÑI êÈð

W jw–KÅCYÁ {ÊÖ ç$ ü c§

·û à a{Ÿ ÅÊ=À Ïwõ +ï œ]Ww #óuŸ "•3µÌ·=ÍWw,t ZçÀN fZë\t ð”Ø,é Î_

^ÄïïÞ~Ö Õ ®Z ïõ“_8ãÆu# :SÿE7ÎYæ’r.Äù? Fn &Òz â/ Û 0 æ™ ÿ ÅŒ{ˆñï £lßd

œëÇ£ Î û0LP øõMù… »Ï

ÉÒ ró… öT/ h_QOt`ä

ou)ÿÿ tXÞú¦(6 W š®ªt óQ

h ã ^–Ì ô ]WeŸÅsÓ]á>g ìl

ÅY}8éÿù©Y2 p%ceXÖP ÖêÊ©ùkV où`èþ ·ÿ PK Eqø Æ Á PK fksN word/document.xmlí]ÝR 9 I Ä? ì0 Æ À ÅdvçjKî–Ý

j©GRC<Wó sµ 7O Gênÿ ˆqìDv *ÀV·ÔjéÓwΑŽŽ~øéSÌÐ=‘Š

~ Q{SÝ ñáödko ) yˆ™àäpc@ÔÆO?þí ƒP iL FP W qp i T**ˆHŒÕ BÆXÃWÙ ÄXÞ¥ÉV â kÚ¥ŒêA¥^ înäňà Tòƒ ˆ R(ÑÓ&Ë èõh@ò E 9Ës ,Çy•í +’0 ƒà J ç-

.FE! Ï Ä}ÌŠû ’Yž Jü Ý ìA B Q

R à kÕ Ð 1Ì1K &ŸYÔ$Æ” 1à *høì7ðì ÑlQ£ µ…b T$»tN» ËÁçµÀs çxþ Î â© —Nå ó DXê¢ 6O L w$la û3Áyª â Äñ êE=[«NÁ¥ á ŒJë ]iï H“ Ü ó”66 k;/+ ^ ð#P`W ó?A À áÍáF5ÿÙÈ“Ž û<ñúó cÒÃ)Ó µÆA %>

ÇRm%®¥ù 3AfÜÓÄd5 1jÆg 1ür“2HÀ ò ®D -ó W ô@pM>é Î à{lÞ)»þ1( B" T™ÕEž@neª¢ J 7niL º$ èFÄ º êÑd •n*Š 5 z 4ûäîTýÔïEB} Hi©é4 €ºÉhŸ ºX ÓLær% ŸÊ »BÜ IÖÑ0jÍK vB¥Òycà s<üÆq -ýßþÇ ÿI kW Ô ?vA> ŸG`6 Gº Ðl¢g+Ã7

ˆ…=4s" "òžlüø qÔÂqÒ%Œm

ãû É mä ÈàÆ – y– Bô…ã}•Gã¢ÇUc ÝP ŽåÄ r éu t ô Gú ¦ G

7ÑåÏ ú Zm ˆöm v ö Gû« ÝúëýFck Ö ºˆóÆ p jx S Î P

"áò

’Öä gáîƪ ÙZ*- ÌL #Ë IAnrÜY

Wÿg?Æ”™é é 5ì òÙ f<—

6» Ãæ« âÀ IµtJÌôTÑ¢©øêèçvëöì—öA©§~Þ.iÌŒèµ+tô ÇQ ÆÍ¢ÇÉ @Š D(j–EÑ Õ ˆT"!û Óßíj)Â

éˆ Âï© Ü® S… *a Ð ñ = y ˆŽh Ž1È…»Œ ØÞ–*bnU ÊéO< 3 îà~µ uqp úR `®bó - ìól F6ÍSáI Â’vSmÐ Ú=a6 y

(ìAG û6¦äˆÐ~ '!J 虥'S ªb$z6çxuß h/í zw¥_ Fí ¥]ûøC«y{vuYni·ÿ

ï "êµÅe Ÿ# D 2 ß (á A”££TA J f SNA^YÖ_Ú sŒ çhÉMô SëU Ò9 Ç ? Ì@H·0 å.Á

ô š oÑ 5*]2\ßI ¦™Nv*8Àö µÒ ã4$èU–ôºÔ’ éU •ïã—ô 7H T4·À UðXÊ ôv NrbÑmu ØÀV ÀòŽ ëws Ç QœršÙÕ £[à Ç}b¬àMtB9 rÀì O – òl" ìä« dÊ š Œ j ç óæØÝèŒgÎ ¦ÌÎ@i ƒÙß2 â Òìa ¦ÐXè¦ð 6:ÙÕ ù

·wŒNFú4 F3I þ š Ë ÕÿH =qWKÈD ìè € 0oM p A$ è ìûž™U ^ÌG DL å¢ýßZ]âtfF äñj(9Îôéú Ç í_QçýÙùy 5/ Qëêâº}Û l µ;åž j ÆÐ(ÑPX4ôGrÜE 2Ž?žÆÙ ÊîÙ öàÚYX íæo>ÌðUN}ŒôtæÑ Æ<ü w_ìá7 T< ä1ÁÌ ¢YŠ"PúV 7:’ä·”(x ž 1

R¥EL z¥Ò s µª pÙ ÜœZUý-¥Á

ˆÎšGgÙÐÙþ ͈ž iSÊ FÝT

€e5¦lÜ=ÁEàÖ=pË Ü \<0»k

p AA R L SI<š

©2 xf ÎEðn{ð–

ÍDSmÖ {B j" Œ#Ú PHú’X\ Z-2ùh@\ oÃ÷lð-¬2Òë áf €ÖBK9ùd8 € Ž%

Ú

Ú ý) Œ }€Q¥ ·

ag ß3/Y »ë [6À $Áv +1 "c eëÍ ÃÜI õ - HÛ\¥Ò4£Ž 6È

žþT

.bÕûó ü dm u}2J HÙ-^qY» ud,d«º-o Þ1ˆÌÑNèœà H Ÿ uòí ƒ ÞI 3ã <rïô DáË%1äR ûÍÚ J œ€ €ô¢

vcáø5ñ t+1åÖà Æåì J þ eHø PÞOìG åË œ¥=7 ŒÌYa êîTí Zœ“pÎ{ È»R?cÑŠ8¦ÚÌ j Ö Ï£ ã8ù 2 ƒ Áé7 U@þAî lÜ vÊÜ\ÿ(ºkÔÔË è¦ÇåÓ pÈ`ÁÞ Â

ú uY í<Ð #Ð hàvFo€È Õn, ¬ïˆ,Ì Q Ir * nI ii—æúB€ì %•Q o

¢Â’¢ ÇRƒ'–AV»µ—

M Ìç ß j](MT ¥

i ™kdŒï ÄD 7 Ÿ ’ðÍÒšx ¬Î í>s ;eŸ9ð;Ë\§ e öÅõùÕ íËÛRo$«Ml${zµwu¢ ù1 ÐÐ ðJ >€öjÖ ^£s= þð w+Ÿÿ z —tRGFþɺ L ì MãáÂÀ þò

Ìà cö ®Ö*µÝ-TmTj{eÖOê 8 Î]ÊòFÚ3]?ß È Ù] —âµè= ŸQ(

g•Ž {hê 8bË ÎJ Î »ÿ^@8Ë ™öìó4ûdnu .ÇU íÑ Ï ûàœb cã…ú $!ÕŽSÒ Ç yJZ Jšo ™S”äéçiú &ÒƧ5 gÜæ =ÏAeå }ÏAëÌAGÙ êgÎ q Í PÐ8š ûºì täyi y©…Uä RÔòJQYÉçØ“Ï:“Ï1U]s*Œa g¬gt ô 4_ x§Xè™]áݧ:À Ölþ`ÀXk g Ô饵Õ

PÉö·pór ÏÀ æáàá0 ÃŒ>Y«£Vv§jRbWu iÅQ ny ©W r rJL1ËÞ

Ó Œ™àë&6Ò1 i{ÖÅ(p ú ýx:šaGL R«m!»1f ÍÊÅauɈZ ÿ Þ ÞŒX 8ì¬õTµ ÝUJ å“+1e Gëí ìÌ8Z (Lx ß ’œ s1¦ ãÌKCµ X ò ÖO

X-85!î0c HÍ

™Ó+sò ï0º§P

-F V!E f®®ooïy { çj€RTi”ïÚ 3ï)Ïâé‘{ÂDb j O8µÚC 3 È jÛ {YÄå ;Ôø-æ! 9 Ø' Y !uO0*L

Ì eƒÌÞ‘

þò ÿ • Ñý

: Ï,ÚÞ CÍ µ nš p Þº ”ò ï ,ñ`K -ø7~Ü, 9[ÂØ º%8v üM ~ þ ü§æ zæ ž ÒI ?ò0ö0Î`l ÊC[[äæú è 6€9 D . Œýž ÐøÖÄ3 fÑ zõþúìµ-KcÙ'ÚÉ!ÐòCÀ Iv ã Z" Qn”

© HÐüI VG l ä V 8?ö8 8/N!g`TÊÉs Š`_æ rI ràünJY8ºÈÄ 3=p ß~gCi§µgŒ ïÌ

Çú èUæ h ÑV

36:^m :⪠£ yÒCh

ºeþÖÊ Ûð qË*Ÿ ßb íåÓ7’Où‘ÓM¥D@ &è‘ ïBÿrIµW©î£ Z

V©E•ßÀSfi5 —ÂÝ>õbfaÄwCCÁÑ Ä!‘

b >`IÆÄL!g2ƒè Zë ň [#ßþ…ïÈzF Ú Tw·ªoA 98ÇÖhxjp ˦

Áû =J

'La ÜDð¥áýøÏ i¢Z T [Õmà

YbÇ ÄÊ Ñ Î(öëÇü§gïNÏá c B í æe Z v§Óî”zßyc ë Ù Ïýz šüø

Ð _+ ¥Xjc4Õ7Ñvn 5P .ö(Ç 4 KDxhúá Ë BõjmÇEÁ çÑìÑlÐü"(7\ ò qèë Ê+ å[‘äöè

©\g!

ó ç”+Mpˆò õ Í&Ýx8 uH¢IÜ%Òx:

“ û\ º9ù2cHûÕ Ø3 }ä

0ÇÉlÙ Xû?·7MÔúpssÖúpÞ AÍÖíÙ/g·gíN©m®Ö\¢}û; v/ÆŸFú/ ¥Ðz { F§ wS9@ ˆ P n ÄžŠxz¦ùyÏ G :_ä Uw z‘) `^ Ý5Ñ Ì Uô G uÞ<6Åï FÛ £k Ñ TÑ

™ÝJ : ªôëUäÑùÎ.ð ] Œ~Æ£ Á; u Ni?B =ëoï Fwª £k ÑV 8 i̓tmAzLºÆIo,dÊË Ñµó>öóœÏôöœ‘ÛýÙ¬

ÎîOú ßÍ« nÔvö ÍH ð n6&U Wh-b ÔÈîÒ" }ɺ¥ —W $åØ ˆ 7ã 0è ù .Óøv 4–z l gÅ<? Ø R ¥áÇÿ PK xr B PK fksN word/_rels/document.xml.rels “ÁnÂ0 Ÿ`ïPå

1Da m ö &uÛ S%f ·_Æ - ªvèÑ ãߟme >X ÚQ. t" $å

MU. ï s À8Â\ 1ˆõênù 8Ö Z rQ3·

)ƒªÑBH] 3¥ó 8 ÓÉd&}ßC M‘

)2‘l -þÇÛ•¥VøêÔÞ"ñ ’c-FCð r.N០¥ÑLÈÛ Ó1 2Çå 㬠!<Œ P:â-ìLo i âqL ÚÛ

ú8w q‘ žF=

öOqŠ ÚÏÆl_G'o45

mØ- Øv Æ4Ph ìy S©röüøà ‘ãíÀè NÀòêW®~ PK f" o Ý PK fksN

_rels/.rels Ï; Â0 à p È;MË€ jÒ !uEå Q⦠ÍCIxôöd` ÄÀhû g í v&7ŒÉxÇ ©j è WÆi çá Þ IY8%fï Á : jO8 \vÒdB" q Á”sØSšä V Ê te2úhE.eÔ4 y 馮·4 À?LÒ+ W

a ø íÇÑH<xyµèò _ 13 û zµ«Â å-ýx‘? PK -hÏ PK fksN word/theme/theme1.xmlíYKoÛ6 Øw toeÙVê uŠØ Û M $n i –ØP¢@ÒI Ú〠úa Øm a[ Ø¥û4Ù:l

РΣM 6Iýþï Iùò•Ãˆ åqÛr.Ö,Db û4 ÚÖíAÿBËBRáØÇŒÇ mMˆ øÁe ¦B ô \Ãm+T*Y méÁ2– yBbx6â"Â

oÄìz bG Æ Šq lo FÔ#h Ö§Ì{ b%Ó SdX ÏI äDv™@û µ- ãóƒ 9T bX*xÐ jÙÇ /Û% SKh5º~ö)è

žÑ `X :ýæê¥Í’ =ç ˆëõzÝžSòË ØóÀRg Û췜Δ§ Ê 5·Ö¬â5þ üj§ÓqW+øÆ ß\À·j+Í z ßœáÝEý; ÝîJ ïÎð+

øþ¥Õ•f Ÿ BFã t Ï22%dÄÙ5# ðÖ4 f([Ë®œ>VËr- è

.V4Fj’ ö ÅŒ M à5 µ'ù RYHz &ªm}œ` ˆ äå _>{ Žî?=ºÿËу G 6P]Ãq S øþ ŠþzòÝ _™ñRÇÿþÓg ýú¥ tàó ÿñôñóo>ÿó ø ÀC

> ‘è&9 à ÈPœ b bªSlÄ Ä1Ni èž

+è Ì U Þ Ð LÀ«ã{ …wC1VÔ F à ç¬Ã…Ѧë©,Ý

ã80

c

·ƒñ Ivw. q LM Í ä8 1Q(}Æ 1 Ý¥ â -ê .ùH » u05ºd@ ÊLt F — IAˆwÅ7[wP 3 ûM _EBU`fbIXÅ WñXáÈ 1Ž Ž UhRrw" ŠÃ¥ H qÔó ”&š[bRQ sØ·Ø$ª ä

Ì ŽÜä{Ý G Qg :ö ŠÑ6WF%xµBÒ9Ä ÇKÃ} u Ú MƒÐœ é“ 0• áÕzœ &qÑá ñq Ï»qC« þí£ÿQËÞ ' jf Q/ÃÍ·ç û»ó& ÇÛ

â}s~ßœßÅæ ¬žÏ %Ϻ 36ÑÒS ˆ2 «&ŒÜ Yÿ–`žß Ål ü$ a!®

ÎÆHpõ Uánˆ ãd Y $J µ”wv?¥`s æN/•€Æj ûùrC l–l Y uA ”Ái…5. ž0' žRšãš¥ ÇJ 5oBÝ œ JpVê hH ̈Ÿú=g0

Ë ‘SÓb bŸ –5ûœÆ ñ ÎÇɵ 'Û ÕÄâê

U·îZÈÃIÛ Ái Q üdÚi0

â å©ÜÀ“kqÎâUsV95w™Á j Ë0§Ê M_¥Ä3ýën3õÃù `h&§Ó¢ÑrþC-ìùВшxjÉÊlZ<ãcEÄnè !

z7óìò© N_ŸN äv H já µ1ÿʦ Ì’ ÙÞÒbŸÃ q©C6ÓÔ —èþŠ¦4ÎÑ Ý5%Í\8Ÿ6üìÒ » À(ÍÑ Å…

9t _À ŸÉ Eª bé

èTW ?ë[9 É Ú

!Ûª ó fN]ß §ŒŠ>Sª+“üwHö Õ»’Úo pÚM

Gd ù Ù¦ê ý·øàÒ ¥ g& y–Í ©5}m+X}= N kâêf ëîÒ g~«Mà– Ò/hÜTxlv<

ð

ˆ>* y x U”_ 8 [šq)« ë ÔZ ïó<;jÎn,qöñâ^ÝÙ®Á îñ® KÔÖî!Ùlá 7áz3fùŠL Efð û“bÈdÞ rGL[: wÈ Qÿp Ö9 ÿô” ùN. µ $lœLXàg HI ÞñJâì gbÀf’s å E–žbñë ì Ê ]fÌÞÓºì z —©Ãã]VxÊ6% 9T w§ ]AþÚ ”]ÿ PK !Z Û

PK fksN Content_Types].xmlµ“MnÂ0 …OÐ;DÞVÄÐEUU ýY ]Ð Î ¬úOž Âí; š eûÍ y$Oç;ïŠ-f 1TjRŽU ÁÄÚ U U C ÁÅ€•Ú#©ùìfºØ' Bš UjÍœ µ& F TÆ A”&f ,Ç Ò Ì ¬Pß Ç ÚÄÀ xÄ šMŸ ãâépßZW

RrÖ

— 3U ìD<` gý m Ï`FG 2£ëjhm Ýž ˆJm»L&Û ÿ Æ ¬£Ùxi) c®SŽ d Þ• Ì æ7ðb«ÛJ}RËã# Aà Ãk 6h #^

X: LÐ˃B _b–ýeˆ W<Øp /ùG – zeø tX'§HÝýöÙ PK 3 PK fksNä Ñ ÚM word/numbering.xmlPK fksN ö ê word/settings.xmlPK fksNLvÎ Ú ÿ word/fontTable.xmlPK fksNEqø Æ Á ç word/styles.xmlPK fksN {xr B ê word/document.xmlPK fksNf" o Ý word/_rels/document.xml.relsPK fksN-hÏ

_rels/.relsPK fksN!Z Û

ò word/theme/theme1.xmlPK fksN3 a Content_Types].xmlPK B ÎContact this candidate