Resume

Sign in

Assistant System Engineer

Location:
Bangalore, Karnataka, India
Posted:
March 10, 2019

Contact this candidate

Resume:

ÐÏ à á þÿ þÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿ

c

V 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U þÿÿÿW X Y Z _ a b d l e f g h i j k þÿÿÿm n o p q r s t u v w x y z R o o t E n t r y ÿÿÿÿÿÿÿÿ À F W o r d D o c u m e n t ÿÿÿÿ qJ 0 T a b l e ÿÿÿÿÿÿÿÿ Dz D a t a

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Y ì¥Á ˆ P KSKS qJ

ÿÿ ÿÿ ÿÿ Ì Ì+ µp µp µp µp á+ l M µp Ì

z

z

z

z v v v

z z r 3u Ì µp µp v v µp µp µp µp

z u Í p u

z

z Qn H u 0z v µp p P œ j `ñÿòÿj N o r m a l a$ 1$ A$ 5 B* CJ mH sH nH tH _H OJ PJ QJ ^J aJ ph

h A`òÿñÿh D e f a u l t P a r a g r a p h F o n t mH sH nH tH _H9 OJ PJ QJ ^J Š i`óÿóÿŠ N o r m a l T a b l e 0 :V

4Ö 4Ö l 4Ö 4Ö l aö 6

$ mH sH nH tH _H9 OJ PJ QJ ^J k`ôÿñÿ N o L i s t l òÿl L i s t P a r a g r a p h Ð ^ Ð mH sH nH tH _H9 OJ PJ QJ ^J þo òÿ H e a d i n g 1 5 CJ mH sH nH tH _H9 OJ PJ QJ ^J t þo òÿt H e a d i n g 2 ð 8 5 6 CJ mH sH nH tH _H9 OJ PJ QJ J aJ n þo òÿn H e a d i n g 3 ð 2 5 CJ mH sH nH tH _H9 OJ PJ QJ J aJ ª þoòÿñÿª 3 H e a d i n g 1 C h a r _ 9 e 9 8 e e a f - 8 b 6 c - 4 7 6 b - 8 7 7 0 - 1 c 1 c 1 6 0 1 b e 4 8 5 CJ mH sH nH tH _H9 OJ PJ QJ ^J þoòÿñÿ B o d y T e x t C h a r mH sH nH tH _H9 OJ PJ QJ ^J aJ d þoòÿñÿd H T M L T y p e w r i t e r 2 CJ mH sH nH tH _H9 OJ PJ QJ ^J aJ f þoòÿñÿf B a l l o o n T e x t C h a r CJ mH sH nH tH _H9 OJ PJ QJ ^J aJ œ þo¢ ñÿœ 0 H e a d e r C h a r _ 9 2 c 3 7 3 1 9 - e 2 d 8 - 4 f e d - a b b 5 - a f 4 2 2 2 4 a 9 e a e mH sH nH tH _H9 OJ PJ QJ ^J œ þo¢ ñÿœ 0 F o o t e r C h a r _ a 9 d d d 2 4 f - 9 e e 9 - 4 f b 1 - 8 a 1 0 - e 6 b 9 b f 0 6 f 3 9 6 mH sH nH tH _H9 OJ PJ QJ ^J b þoòÿñÿb

I n t e r n e t L i n k 0 B* mH sH nH tH _H9 OJ PJ QJ ^J ph ÿ J þoòÿñÿJ B u l l e t s mH sH nH tH _H9 OJ PJ QJ ^J R þoòÿñÿR

L i s t L a b e l 1 mH sH nH tH _H9 OJ PJ QJ ^J R þoòÿñÿR

L i s t L a b e l 2 mH sH nH tH _H9 OJ PJ QJ ^J R þoòÿñÿR

L i s t L a b e l 3 mH sH nH tH _H9 OJ PJ QJ ^J R þoòÿñÿR

L i s t L a b e l 4 mH sH nH tH _H9 OJ PJ QJ ^J R þoòÿñÿR

L i s t L a b e l 5 mH sH nH tH _H9 OJ PJ QJ ^J R þoòÿñÿR

L i s t L a b e l 6 mH sH nH tH _H9 OJ PJ QJ ^J R þoòÿñÿR

L i s t L a b e l 7 mH sH nH tH _H9 OJ PJ QJ ^J R þoòÿñÿR

L i s t L a b e l 8 mH sH nH tH _H9 OJ PJ QJ ^J R þoòÿñÿR

L i s t L a b e l 9 mH sH nH tH _H9 OJ PJ QJ ^J T þoòÿñÿT L i s t L a b e l 1 0 mH sH nH tH _H9 OJ PJ QJ ^J T þoòÿñÿT L i s t L a b e l 1 1 mH sH nH tH _H9 OJ PJ QJ ^J T þoòÿñÿT L i s t L a b e l 1 2 mH sH nH tH _H9 OJ PJ QJ ^J T þoòÿñÿT L i s t L a b e l 1 3 mH sH nH tH _H9 OJ PJ QJ ^J T þoòÿñÿT L i s t L a b e l 1 4 mH sH nH tH _H9 OJ PJ QJ ^J T þoòÿñÿT L i s t L a b e l 1 5 mH sH nH tH _H9 OJ PJ QJ ^J T þoòÿñÿT L i s t L a b e l 1 6 mH sH nH tH _H9 OJ PJ QJ ^J T þoòÿñÿT L i s t L a b e l 1 7 mH sH nH tH _H9 OJ PJ QJ ^J T þoòÿñÿT L i s t L a b e l 1 8 mH sH nH tH _H9 OJ PJ QJ ^J X þoòÿñÿX L i s t L a b e l 1 9 CJ mH sH nH tH _H9 OJ PJ QJ ^J T þoòÿñÿT L i s t L a b e l 2 0 mH sH nH tH _H9 OJ PJ QJ ^J T þoòÿñÿT L i s t L a b e l 2 1 mH sH nH tH _H9 OJ PJ QJ ^J T þoòÿñÿT L i s t L a b e l 2 2 mH sH nH tH _H9 OJ PJ QJ ^J T þoòÿñÿT L i s t L a b e l 2 3 mH sH nH tH _H9 OJ PJ QJ ^J T þoòÿñÿT L i s t L a b e l 2 4 mH sH nH tH _H9 OJ PJ QJ ^J T þoòÿñÿT L i s t L a b e l 2 5 mH sH nH tH _H9 OJ PJ QJ ^J T þoòÿñÿT L i s t L a b e l 2 6 mH sH nH tH _H9 OJ PJ QJ ^J T þoòÿñÿT L i s t L a b e l 2 7 mH sH nH tH _H9 OJ PJ QJ ^J X þoòÿñÿX L i s t L a b e l 2 8 CJ mH sH nH tH _H9 OJ PJ QJ ^J T þoòÿñÿT L i s t L a b e l 2 9 mH sH nH tH _H9 OJ PJ QJ ^J T þoòÿñÿT L i s t L a b e l 3 0 mH sH nH tH _H9 OJ PJ QJ ^J T þoòÿñÿT L i s t L a b e l 3 1 mH sH nH tH _H9 OJ PJ QJ ^J T þoòÿñÿT L i s t L a b e l 3 2 mH sH nH tH _H9 OJ PJ QJ ^J T þoòÿñÿT L i s t L a b e l 3 3 mH sH nH tH _H9 OJ PJ QJ ^J T þoòÿñÿT L i s t L a b e l 3 4 mH sH nH tH _H9 OJ PJ QJ ^J T þoòÿñÿT L i s t L a b e l 3 5 mH sH nH tH _H9 OJ PJ QJ ^J T þoòÿñÿT L i s t L a b e l 3 6 mH sH nH tH _H9 OJ PJ QJ ^J j B` òÿj B o d y T e x t a$ dh 1$ 9D mH sH nH tH _H9 OJ PJ QJ ^J aJ b þo ò b H e a d i n g

ð x CJ mH sH nH tH _H9 OJ PJ QJ ^J aJ H /`ñ òÿH L i s t A $ mH sH nH tH _H9 OJ PJ QJ ^J h þo òÿh C a p t i o n

B x x 2 6 CJ mH sH nH tH _H9 OJ PJ QJ J aJ N þo òÿN I n d e x C mH sH nH tH _H9 OJ PJ QJ ^J e` òÿ H T M L P r e f o r m a t t e d 7 D

Æ2

P ä x 4 È#\'ð 2¬5@9 CJ mH sH nH tH _H9 OJ PJ QJ ^J aJ òÿ B a l l o o n T e x t E , CJ mH sH nH tH _H9 OJ PJ QJ ^J aJ X þo òÿX H e a d e r

F

Æ H mH sH nH tH _H9 OJ PJ QJ ^J X þo òÿX F o o t e r

G

Æ H mH sH nH tH _H9 OJ PJ QJ ^J š` óÿ

T a b l e G r i d VH Ö0 ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ 6 H $ mH sH nH tH _H9 OJ PJ QJ ^J Ú óÿÚ

M e d i u m G r i d 3 w :VI Ö0ÌèÏ ÌèÏ ÌèÏ ÌèÏ ÌèÏ ÌèÏ 4Ö 4Ö l 4Ö 4Ö l `Ö

ÿÀÀÀ aö 6 Ö

ÿÀÀÀ 4 ˆ4 jÖT 6 Ö

ÿ Ô ÌèÏ Ö ÌèÏ Ö ÌèÏ Ö ÌèÏ ƒÖ ÿÿÿÿÿÿÿÿ Ö ÌèÏ jÖT 6 Ö

ÿ Ô ÌèÏ Ö ÌèÏ Ö ÌèÏ Ö ÌèÏ ƒÖ ÿÿÿÿÿÿÿÿ Ö ÌèÏ jÖT@ 6 Ö

ÿ Ô ÌèÏ Ö ÌèÏ Ö ÌèÏ Ö ÌèÏ ƒÖ ÌèÏ Ö ÌèÏ jÖ 6 Ö

ÿ Ö ÌèÏ Ö ÌèÏ ƒÖ ÿÿÿÿÿÿÿÿ Ö ÿÿÿÿÿÿÿÿjÖT 6 Ö

ÿ Ô ÿÿÿÿÿÿÿÿ Ö ÌèÏ Ö ÿÿÿÿÿÿÿÿ Ö ÿÿÿÿÿÿÿÿƒÖ ÿÿÿÿÿÿÿÿ Ö ÿÿÿÿÿÿÿÿjÖT 6 Ö

ÿ Ô ÌèÏ Ö ÌèÏ Ö ÌèÏ Ö ÌèÏ ƒÖ ÿÿÿÿÿÿÿÿ Ö ÿÿÿÿÿÿÿÿ I fÆ fÆ fÆ @ fÆ fÆ fÆ OJ PJ QJ ì óÿì M e d i u m G r i d 3 A c c e n t 1 w :VJ Ö0ÌèÏ ÌèÏ ÌèÏ ÌèÏ ÌèÏ ÌèÏ 4Ö 4Ö l 4Ö 4Ö l `Ö

ÿÓßî aö 6 Ö

ÿÓßî 4 ˆ4 jÖT 6 Ö

ÿO Ô ÌèÏ Ö ÌèÏ Ö ÌèÏ Ö ÌèÏ ƒÖ ÿÿÿÿÿÿÿÿ Ö ÌèÏ jÖT 6 Ö

ÿO Ô ÌèÏ Ö ÌèÏ Ö ÌèÏ Ö ÌèÏ ƒÖ ÿÿÿÿÿÿÿÿ Ö ÌèÏ jÖT@ 6 Ö

ÿ§ Þ Ô ÌèÏ Ö ÌèÏ Ö ÌèÏ Ö ÌèÏ ƒÖ ÌèÏ Ö ÌèÏ jÖ 6 Ö

ÿO Ö ÌèÏ Ö ÌèÏ ƒÖ ÿÿÿÿÿÿÿÿ Ö ÿÿÿÿÿÿÿÿjÖT 6 Ö

ÿO Ô ÿÿÿÿÿÿÿÿ Ö ÌèÏ Ö ÿÿÿÿÿÿÿÿ Ö ÿÿÿÿÿÿÿÿƒÖ ÿÿÿÿÿÿÿÿ Ö ÿÿÿÿÿÿÿÿjÖT 6 Ö

ÿ§ Þ Ô ÌèÏ Ö ÌèÏ Ö ÌèÏ Ö ÌèÏ ƒÖ ÿÿÿÿÿÿÿÿ Ö ÿÿÿÿÿÿÿÿ J fÆ fÆ fÆ @ fÆ fÆ fÆ OJ PJ QJ ì Ç` óÿì M e d i u m G r i d 3 A c c e n t 2 w :VK Ö0ÌèÏ ÌèÏ ÌèÏ ÌèÏ ÌèÏ ÌèÏ 4Ö 4Ö l 4Ö 4Ö l `Ö

ÿïÓÒ aö 6 Ö

ÿïÓÒ 4 ˆ4 jÖT 6 Ö

ÿÀPM Ô ÌèÏ Ö ÌèÏ Ö ÌèÏ Ö ÌèÏ ƒÖ ÿÿÿÿÿÿÿÿ Ö ÌèÏ jÖT 6 Ö

ÿÀPM Ô ÌèÏ Ö ÌèÏ Ö ÌèÏ Ö ÌèÏ ƒÖ ÿÿÿÿÿÿÿÿ Ö ÌèÏ jÖT@ 6 Ö

ÿß Ô ÌèÏ Ö ÌèÏ Ö ÌèÏ Ö ÌèÏ ƒÖ ÌèÏ Ö ÌèÏ jÖ 6 Ö

ÿÀPM Ö ÌèÏ Ö ÌèÏ ƒÖ ÿÿÿÿÿÿÿÿ Ö ÿÿÿÿÿÿÿÿjÖT 6 Ö

ÿÀPM Ô ÿÿÿÿÿÿÿÿ Ö ÌèÏ Ö ÿÿÿÿÿÿÿÿ Ö ÿÿÿÿÿÿÿÿƒÖ ÿÿÿÿÿÿÿÿ Ö ÿÿÿÿÿÿÿÿjÖT 6 Ö

ÿß Ô ÌèÏ Ö ÌèÏ Ö ÌèÏ Ö ÌèÏ ƒÖ ÿÿÿÿÿÿÿÿ Ö ÿÿÿÿÿÿÿÿ K fÆ fÆ fÆ @ fÆ fÆ fÆ OJ PJ QJ ì Õ` óÿì M e d i u m G r i d 3 A c c e n t 3 w :VL Ö0ÌèÏ ÌèÏ ÌèÏ ÌèÏ ÌèÏ ÌèÏ 4Ö 4Ö l 4Ö 4Ö l `Ö

ÿæîÕ aö 6 Ö

ÿæîÕ 4 ˆ4 jÖT 6 Ö

ÿ »Y Ô ÌèÏ Ö ÌèÏ Ö ÌèÏ Ö ÌèÏ ƒÖ ÿÿÿÿÿÿÿÿ Ö ÌèÏ jÖT 6 Ö

ÿ »Y Ô ÌèÏ Ö ÌèÏ Ö ÌèÏ Ö ÌèÏ ƒÖ ÿÿÿÿÿÿÿÿ Ö ÌèÏ jÖT@ 6 Ö

ÿÍÝ Ô ÌèÏ Ö ÌèÏ Ö ÌèÏ Ö ÌèÏ ƒÖ ÌèÏ Ö ÌèÏ jÖ 6 Ö

ÿ »Y Ö ÌèÏ Ö ÌèÏ ƒÖ ÿÿÿÿÿÿÿÿ Ö ÿÿÿÿÿÿÿÿjÖT 6 Ö

ÿ »Y Ô ÿÿÿÿÿÿÿÿ Ö ÌèÏ Ö ÿÿÿÿÿÿÿÿ Ö ÿÿÿÿÿÿÿÿƒÖ ÿÿÿÿÿÿÿÿ Ö ÿÿÿÿÿÿÿÿjÖT 6 Ö

ÿÍÝ Ô ÌèÏ Ö ÌèÏ Ö ÌèÏ Ö ÌèÏ ƒÖ ÿÿÿÿÿÿÿÿ Ö ÿÿÿÿÿÿÿÿ L fÆ fÆ fÆ @ fÆ fÆ fÆ OJ PJ QJ ì ã` óÿì M e d i u m G r i d 3 A c c e n t 4 w :VM Ö0ÌèÏ ÌèÏ ÌèÏ ÌèÏ ÌèÏ ÌèÏ 4Ö 4Ö l 4Ö 4Ö l `Ö

ÿßØè aö 6 Ö

ÿßØè 4 ˆ4 jÖT 6 Ö

ÿ€d Ô ÌèÏ Ö ÌèÏ Ö ÌèÏ Ö ÌèÏ ƒÖ ÿÿÿÿÿÿÿÿ Ö ÌèÏ jÖT 6 Ö

ÿ€d Ô ÌèÏ Ö ÌèÏ Ö ÌèÏ Ö ÌèÏ ƒÖ ÿÿÿÿÿÿÿÿ Ö ÌèÏ jÖT@ 6 Ö

ÿ Ð Ô ÌèÏ Ö ÌèÏ Ö ÌèÏ Ö ÌèÏ ƒÖ ÌèÏ Ö ÌèÏ jÖ 6 Ö

ÿ€d Ö ÌèÏ Ö ÌèÏ ƒÖ ÿÿÿÿÿÿÿÿ Ö ÿÿÿÿÿÿÿÿjÖT 6 Ö

ÿ€d Ô ÿÿÿÿÿÿÿÿ Ö ÌèÏ Ö ÿÿÿÿÿÿÿÿ Ö ÿÿÿÿÿÿÿÿƒÖ ÿÿÿÿÿÿÿÿ Ö ÿÿÿÿÿÿÿÿjÖT 6 Ö

ÿ Ð Ô ÌèÏ Ö ÌèÏ Ö ÌèÏ Ö ÌèÏ ƒÖ ÿÿÿÿÿÿÿÿ Ö ÿÿÿÿÿÿÿÿ M fÆ fÆ fÆ @ fÆ fÆ fÆ OJ PJ QJ ì ñ` óÿì M e d i u m G r i d 3 A c c e n t 5 w :VN Ö0ÌèÏ ÌèÏ ÌèÏ ÌèÏ ÌèÏ ÌèÏ 4Ö 4Ö l 4Ö 4Ö l `Ö

ÿÒêñ aö 6 Ö

ÿÒêñ 4 ˆ4 jÖT 6 Ö

ÿK¬Æ Ô ÌèÏ Ö ÌèÏ Ö ÌèÏ Ö ÌèÏ ƒÖ ÿÿÿÿÿÿÿÿ Ö ÌèÏ jÖT 6 Ö

ÿK¬Æ Ô ÌèÏ Ö ÌèÏ Ö ÌèÏ Ö ÌèÏ ƒÖ ÿÿÿÿÿÿÿÿ Ö ÌèÏ jÖT@ 6 Ö

ÿ¥Õâ Ô ÌèÏ Ö ÌèÏ Ö ÌèÏ Ö ÌèÏ ƒÖ ÌèÏ Ö ÌèÏ jÖ 6 Ö

ÿK¬Æ Ö ÌèÏ Ö ÌèÏ ƒÖ ÿÿÿÿÿÿÿÿ Ö ÿÿÿÿÿÿÿÿjÖT 6 Ö

ÿK¬Æ Ô ÿÿÿÿÿÿÿÿ Ö ÌèÏ Ö ÿÿÿÿÿÿÿÿ Ö ÿÿÿÿÿÿÿÿƒÖ ÿÿÿÿÿÿÿÿ Ö ÿÿÿÿÿÿÿÿjÖT 6 Ö

ÿ¥Õâ Ô ÌèÏ Ö ÌèÏ Ö ÌèÏ Ö ÌèÏ ƒÖ ÿÿÿÿÿÿÿÿ Ö ÿÿÿÿÿÿÿÿ N fÆ fÆ fÆ @ fÆ fÆ fÆ OJ PJ QJ ì ÿ` óÿì M e d i u m G r i d 3 A c c e n t 6 w :VO Ö0ÌèÏ ÌèÏ ÌèÏ ÌèÏ ÌèÏ ÌèÏ 4Ö 4Ö l 4Ö 4Ö l `Ö

ÿýäÐ aö 6 Ö

ÿýäÐ 4 ˆ4 jÖT 6 Ö

ÿ –F Ô ÌèÏ Ö ÌèÏ Ö ÌèÏ Ö ÌèÏ ƒÖ ÿÿÿÿÿÿÿÿ Ö ÌèÏ jÖT 6 Ö

ÿ –F Ô ÌèÏ Ö ÌèÏ Ö ÌèÏ Ö ÌèÏ ƒÖ ÿÿÿÿÿÿÿÿ Ö ÌèÏ jÖT@ 6 Ö

ÿûÊ Ô ÌèÏ Ö ÌèÏ Ö ÌèÏ Ö ÌèÏ ƒÖ ÌèÏ Ö ÌèÏ jÖ 6 Ö

ÿ –F Ö ÌèÏ Ö ÌèÏ ƒÖ ÿÿÿÿÿÿÿÿ Ö ÿÿÿÿÿÿÿÿjÖT 6 Ö

ÿ –F Ô ÿÿÿÿÿÿÿÿ Ö ÌèÏ Ö ÿÿÿÿÿÿÿÿ Ö ÿÿÿÿÿÿÿÿƒÖ ÿÿÿÿÿÿÿÿ Ö ÿÿÿÿÿÿÿÿjÖT 6 Ö

ÿûÊ Ô ÌèÏ Ö ÌèÏ Ö ÌèÏ Ö ÌèÏ ƒÖ ÿÿÿÿÿÿÿÿ Ö ÿÿÿÿÿÿÿÿ O fÆ fÆ fÆ @ fÆ fÆ fÆ OJ PJ QJ

j

r B È S A N T O S I N I R A T H

A d d r e s s f o r C o m m u n i c a t i o n 7 t h M a i n R o a d , K E B C o l o n y , B T M F i r s t S t a g e , B a n g a l o r e , 5 6 0 0 2 9

M o b n o 8 3 3 8 0 9 3 9 9 2

E - m a i l : s a n t o s i n i . r a t h @ g m a i l . c o m

C a r e e r O b j e c t i v e s

T o w o r k i n a n e n v i r o n m e n t o f g r o w t h a n d e x c e l l e n c e w h i c h e n a b l e s m e t o e n j o y m y w o r k a n d a l s o w h e r e I c a n u t i l i z e m y s k i l l s t o c o n t r i b u t e t o t h e g r o w t h o f t h e o r g a n i z a t i o n .

S y n o p s i s

P o s s e s s T i m e m a n a g e m e n t s k i l l s .

H a r d w o r k i n g a n d a l w a y s e a g e r t o l e a r n s o m e t h i n g n e w

A l w a y s c a r r y a p o s i t i v e a t t i t u d e .

R e s u l t o r i e n t e d , s e l f d r i v e n a n d h i g h l y m o t i v a t e d

E m p l o y m e n t H i s t o r y

I B M G l o b a l B u s i n e s s S e r v i c e s

D u r a t i o n : ( A u g u s t 2 0 1 7 - A u g u s t 2 0 1 8 )

R o l e : A s s o c i a t e S y s t e m E n g i n e e r

P r o v i d e d t e c h n i c a l s u p p o r t t o p r o g r a m m e r s . H a n d l e d p r o d u c t i o n , s c h e d u l i n g , a n d p r o c e s s i n g , a s w e l l a s j o b a b e n d s a n d c o r r e c t i o n s , p r o b l e m r e p o r t i n g , c h a n g e c o n t r o l , a n d a u t o m a t i o n . E n s u r e d S L A s w e r e m e t a n d s e r v e a s p o i n t o f e s c a l a t i o n .

I d e n t i f i e d m a n u a l p r o c e s s i n g d e f i c i e n c i e s , a n d i n s t i t u t e d a u t o m a t i o n t e c h n i q u e s w h i c h r e d u c e d m a n u a l l a b o r a n d i n c r e a s e d w o r k f l o w e f f i c i e n c y .

C o n f e r r e d w i t h i n t e r n a l s t a f f t o a s s u r e s m o o t h f u n c t i o n i n g a n d m i n i m a l d o w n t i m e o f n e w l y i m p l e m e n t e d s y s t e m s a n d / o r p r o c e d u r e s . N o n e g a t i v e i m p a c t t o c u s t o m e r s .

R e d u c e d p r o c e s s i n g t i m e b y a n a l y z i n g j o b s c h e d u l e s a n d i m p l e m e n t i n g a p p r o p r i a t e m o d i f i c a t i o n s .

A t t e n d e d d a i l y s t a t u s m e e t i n g t o f o l l o w - u p a n d r e s o l v e o u t s t a n d i n g g r o u p i s s u e s .

R e s o l v e d a c c o u n t i s s u e s p r e s e n t e d t h r o u g h a R e m e d y e r r o r t r a c k i n g s y s t e m .

H T M L T e c h S o f t w a r e S o l u t i o n s

D u r a t i o n : ( M a r 2 0 1 7 - A u g u s t 2 0 1 7 )

R o l e : T r a i n e e J a v a D e v e l o p e r

D e s i g n e d w e b s i t e s . W r i t t e n c o d e , D e v e l o p e d a n d p r o p o s e d t e c h n i c a l s o l u t i o n s .

R e s p o n s i b l e f o r s o f t w a r e d e v e l o p m e n t a n d w e b d e v e l o p m e n t p r o j e c t s .

E x p o s u r e t o S t r u t s , S p r i n g , H i b e r n a t e f r a m e w o r k s .

D e s i g n e d D a t a b a s e f o r t h e a p p l i c a t i o n .

I m p l e m e n t e d a l l v a l i d a t i o n s a n d d o n e t e s t i n g .

B e n z f a b T e c h n o l o g i e s

D u r a t i o n S e p t 2 0 1 6 - M a r c h 2 0 1 7 )

R o l e : S o f t w a r e D e v e l o p e r

E x p o s e d t o w e b d e v e l o p m e n t e n v i r o n m e n t .

L e a r n t b a s i c s o f w e b s i t e d e s i g n i n g a n d f o r m u l a t e d i t i n p r a c t i c a l .

G a i n e d k n o w l e d g e a b o u t t h e u s a g e s o f H T M L , C S S , J a v a s c r i p t .

E d u c a t i o n

B T E C H : O r i s s a E n g i n e e r i n g C o l l e g e , B h u b a n e s w a r , O d i s h a

C o m p u t e r S c i e n c e a n d E n g i n e e r i n g ,

A u g . 2 0 1 6

C G P A 7 . 2 2

1 2 t h : I H S E , I T E R S O A U N I V E R S I T Y , B h u b a n e s w a r , O d i s h a

M a y . 2 0 1 2

P e r c e n t a g e 7 1 . 3 3

1 0 t h : D A V P U B L I C S C H O O L , B h u b a n e s w a r , O d i s h a

M a y . 2 0 1 0

C G P A 9 . 0

T e c h n i c a l I n t e r e s t s

P r o g r a m m i n g L a n g u a g e s : C , C J a v a

S h e l l S c r i p t i n g : L i n u x

D a t a b a s e : S Q L

O t h e r s : S D L C , H T M L , C S S

P e r s o n a l D e t a i l s

D a t e o f B i r t h : 4 t h F e b r u a r y 1 9 9 4

G e n d e r : F e m a l e

M a r i t a l S t a t u s : U n m a r r i e d

C a t e g o r y : G e n e r a l

B l o o d G r o u p : B + v e

L a n g u a g e s k n o w n : E n g l i s h , H i n d i , O r i y a .

D e c l a r a t i o n

I h e r e b y , d e c l a r e t h a t t h e i n f o r m a t i o n f u r n i s h e d a b o v e i s t r u e t o t h e b e s t o f m y k n o w l e d g e .

D a t e : N A M E : S a n t o s i n i R a t h

Y D d Ó è è ð

ð

c

ð í A ÿÿÿ ÿ ñ ð R ðhX f ŒCnÌáX Sk ÿ DX F

ð<X f ŒCnÌáX Sk ÿÿØÿà JFIF ÿá šExif MM z 1 2 i ºê n ê Canon CanoScan LiDE 25 Adobe Photoshop 7.0 2015:09:15 11:48:12

0221 h 00 00 0100 b Ø Ÿô ê ê 2015:09:15 11:32:38 2015:09:15 11:32:38 ÿâ XICC_PROFILE HLino mntrRGB XYZ Î 1 acspMSFT IEC sRGB öÖ Ó-HP cprt P 3desc lwtpt ð bkpt rXYZ gXYZ bXYZ dmnd T pdmdd Ä ˆvued L view Ô lumi ø meas tech 0 rTRC gTRC bTRC text Copyright (c) 1998 Hewlett-Packard Company desc sRGB IEC61966-2.1 sRGB IEC61966-2.1 XYZ óQ ÌXYZ XYZ o¢ 8õ XYZ b ÚXYZ Ïdesc IEC http://www.iec.ch IEC http://www.iec.ch desc IEC 61966-2.1 Default RGB colour space - sRGB IEC 61966-2.1 Default RGB colour space - sRGB desc Reference Viewing Condition in IEC61966-2.1 Reference Viewing Condition in IEC61966-2.1 view þ _. Ï íÌ

\ž XYZ L V P W çmeas sig CRT curv

2 7 E J O T Y ^ c h m r w š Ÿ Á Æ Ë Ð Õ Û à å ë ð ö û

2 8 > E L R Y ` g n u ƒ š Á É Ñ Ù á é ò ú

8 A K T ] g q z Ž Á Ë Õ à ë õ

8 C O Z f r ~ Š º Ç Ó à ì ù H U c q ~ Œ š Ä Ó á ð þ

I X g w µ Å Õ å ö 7 H Y j { Œ À Ñ ã õ O a t Ò å ø

2 F Z n ª Ò ç û % : O d y º Ï å û

'

=

T

j

®

Å

Ü

ó

"

9

Q

i

È

á

ù * C \ u Ž § À Ù ó

&

@

Z

t

Ž

©

Ã

Þ

ø I d Ò î % A ^ z Ï ì & C a õ 1 O m Œ ª É è E d à ã C c ƒ Å å I j Î ð 4 V x à I l Ö ú

A e Ò e Š Õ ú E k Ý Q w ž Å ì c Š Ú R Ì õ

G

p

Ã

ì j é i ê A l Ä ð! !H!u! !Î!û"'"U Ý#

#8#f#”#Â#ð$ $M Ú% %8%h%—%Ç W è' 'I'z'«'Ü(

(?(q(¢(Ô) )8)k) )Ð* *5*h* *Ï+ +6+i+ +Ñ, ,9,n -A-v-«-á. .L î/$/Z/‘/Ç/þ050l0 0Û1 1J1 1º1ò2*2c2 2Ô3

3F3 3 3ñ4+4e4ž4Ø5 5M5 5Â5ý676r6®6é7$7`7œ7 8 8P8Œ8È9 9B9 9 9ù:6:t: :ï;-;k;ª;è<'<e< <ã="=a= =à> >`> >à?!?a?¢?â@#@d@¦@çA)AjA¬AîB0BrBµB C:C}CÀD DGDŠDÎE EUEšEÞF"FgF«FðG5G{GÀH HKH‘H I

IcI©IðJ7J}JÄK KSKšKâL*LrLºM MJM“MÜN%NnN·O OIO“OÝP'PqP»Q QPQ QæR1R RÇS S_SªSöTBT TÛU(UuUÂV V\V©V WDW’WàX/X}XËY YiY Z ZVZ¦Zõ[E[•[å\5\ \Ö]']x]É^ ^l^ _ _a_ W`ª`üaOa¢aõbIbœbðcCc—cëd@d”dée=e’eçf=f’fèg=g“géh?h–hìiCišiñjHjŸj kOk§kÿlWl m m`m n nknÄo oxoÑp+p pàq:q•qðrKr¦s s]s t tptÌu(u…uáv>v vøwVw x xnxÌy*y yçzFz c{ á}A b~ å€G€

k Í 0 ’ ôƒWƒº

€ ã…G r Ÿˆ ˆiˆÎ 3 ™ þŠdŠÊ 0 – üŒcŒÊ 1 ÿŽfŽÎ 6 ž n Ö z’ã“M“ ” ”Š”ô•_•É–4–Ÿ—

—u—à L üšhšÕ B œ œ œ d Òž@ž®Ÿ

Ÿ Ÿú i Ø G v£æ V Ç¥8 ý§n§à R Ä©7©©ª ª u«é¬\¬Ð D u ê ` Ö K  8 œµ µŠ y ð·h·à Y Ñ J º;ºµ

ÿ z õÀpÀìÁgÁãÂ_ÂÛÃXÃÔÄQÄÎÅKÅÈÆFÆÃÇAÇ È=È É:É Ê8Ê·Ë6Ë Ì5̵Í5͵Î6Î Ï7Ï Ð9кÑ<Ñ Ò?ÒÁÓDÓÆÔIÔËÕNÕÑÖUÖØ \ àØdØèÙlÙñÚvÚûÛ€Ü ÜŠÝ Ý–Þ Þ¢ß)ß à6à áDáÌâSâÛãcãëäsäüå æ

æ–ç ç©è2è éFéÐê[êåëpëûì í íœî(î ï@ïÌðXðåñrñÿòŒó ó§ô4ôÂõPõÞömöû Šø ø ù8ùÇúWúçûwü ü ý)ýºþKþÜÿmÿÿÿá Òhttp://ns.adobe.com/xap/1.0 xpacket begin='ï» ' id='W5M0MpCehiHzreSzNTczkc9d'?>

<x:xmpmeta xmlns:x="adobe:ns:meta rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns rdf:Description rdf:about="uuid:faf5bdd5-ba3d-11da-ad31-d33d75182f1b" xmlns:xmp="http://ns.adobe.com/xap/1.0 xmp:CreateDate>2015-09-15T11:32:38</xmp:CreateDate><xmp:CreatorTool>Adobe Photoshop 7.0</xmp:CreatorTool></rdf:Description></rdf:RDF></x:xmpmeta>

<?xpacket end='w'?>ÿÛ C

%

/3/*2 ÿÛ C

ÿÀ Ø b ÿÄ

ÿÄ µ 1A Qa "q 2 B Á RÑð$3br

*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyzƒ ˆ Š š ª µ ºÂÃÄÅÆÇÈÉÊÒÓÔÕÖ ØÙÚáâãäåæçèéêñòóôõö øùúÿÄ

ÿÄ µ w 1 AQ aq "2 B‘ Á #3Rð brÑ

$4á%ñ *56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ƒ ˆ Š š ª µ ºÂÃÄÅÆÇÈÉÊÒÓÔÕÖ ØÙÚâãäåæçèéêòóôõö øùúÿÚ ùëOÓî5 Áoj2ƵO 5?K ûëÿ G üO í þ•Ø ÃÒ«HÉ Žÿ ?Sô·ÿ úÔ Â%}ýë ûê»

+ û>ˆ\ãÿ á þõ ýõGü!úŸ¥ ýõÿ ֮Š ÙôBç ÿ éoÿ } õ ÿ ?Sô·ÿ úÕØQKû>ˆ\âÿ á þü ÝIÿ éoÿ } õ« ¢Ÿö} »8ÿ øCõ?K ûëÿ Gü!úŸ¥ ýõÿ ֮Š_ÙôBç ÿ éoÿ } õ ÿ ?Sô·ÿ úÕÛQGö} Äÿ  ©ú[ÿ ß_ýj?á Ôý-ÿ ï þµvÔQýŸD.q?ð ê~–ÿ ÿ Z øCõ?K ûëÿ ]µ gÑ

Šÿ 'Tõƒþûÿ ëQÿ N©ë ý ÿ Ö®ÚŠ> DÔâ á Õ}`ÿ úÔ Â ªúÁÿ } õ« ûECöŠäö Nàr ð ê ôÃþú£þ ýOþ ßUÕQXZ Ž[þ ÿ ùú ÿ ÿ úÕ'ü 3ÿ Ä KS}¢šX3#”ÿ #Uÿ § ûê£ÿ /Uõƒþûÿ ëWwöš+ÒX #2»8OøBµOúaÿ }ÿ õ ÿ +Tÿ ßÿ Z»ª+_ìú!s ÿ +Tÿ ßÿ Z“þ ýOÒßþúÿ ëWmEcýŸD.q?ð ê~–ÿ ÿ Z øCõ?K ûëÿ gÑ

œ ü!úŸ¥ ýõÿ Ö£þ ýOÒßþúÿ ëWaE ÙôBç ÿ éoÿ } õ ÿ ?Sô·ÿ úÕÛT4 gÑ

œ ü!úŸ¥ ýõÿ Ö¥ÿ +Tÿ § ûïÿ MGö} Äÿ  ©ú[ÿ ß_ýj?á Ôý-ÿ ï þµvÕ

ÙôBç ÿ éoÿ } õª ö y§Y

€N1]Ýbø·þ@cþ ò¬«àiF•Ð\á ¢Šð

N Â_ò oúâk ®?Áÿ ò

õÀÿ Jì+é2ÿ à™0¢Š+Ò QE QE QE QEO@ TÔ š1 À

ÅCöŠŠ F<Ø í>ôf ¢ ß QX … Q@Â¥ DÕ- ÅT Ù Xз¢ ªk{Šö0øÿ jcì

MP ¢d TÕ

1 QE QE µ5CSV AE VÀ Wÿ eÿ ƒü«tÖ7 ä ?ëâ ñ?À 8j(¢ TÔè ÿ !Ñÿ \ ô®Â ÿ ÿ Èt ý Ëÿ dŠ**ô KEERÐ E P E P SÔ =

ªjJŠââŒC ÅÅgv¢ œÄb=©ØMPÑEp “Tµ K@ Ùý © è ÿ F¦ 4QEb KöojJ ßÙ

tTµ k íî*åµdU»{Šöpøƒ ÝEST5ë£ *

žŠb ¢Š( jj Ö@S¢Š+P XÞ-ÿ ÿ ŠÙ5 âßù úø®<Oð Ž Š( •57 )ÿ !Vÿ ®F»Jãü ÿ !Ñÿ \ ô þ “ÜZ–¢©k BQEE K@ Q@ OE \VuÏZ–ââªW… Ä

” Š Šòî ÔT4PlMST55 & íRý JŽ Tu% (¥ûO i ª_ {ÕJÔ h

{Š·Y?h {Š 𠃊 -ERÔUé QSÔ =MPÔÔ JŠ( Ö7 ä ?ëâ Mcx·þ@cþ ü Š+åMN Áÿ ò

õÀÿ Jêë ð§ü…[þ ëëé2ÿ à™=Éh¢Šô KE EE -

TW 5g\\W # lCPÑE Ów6

( è %MUjÕµ

j ooöš Þµí«# ΪŸg o Š o§VCú ËñëP ]ý iXZŽ öjÔ>®gT57Ùýª ÔÄ í4 è9É>ÑïGÚ=ê:(

’}§Þ®[ÜVqéI[áØ

Ú=ék:Þâ >Ñ_I íNAj

ž €žŠ*j ¥E P õÏø·þ@cþ + ® Å ò õñ\xŸà npÔQE áOù

·ýr5 !áOù

·ýr5ÚWÒeÿ Á2{‘T Q^ Š( ªZ( §¢Š â +^â +ÁÇ aE W–0¢Šš hÛéÕoOÓ Ó]Ö áëOù ¬ŽÏ«œ êå Öôí ÒÚ í+#o«ž%ý wQ gÝ cZÑÿ õ #cËíôê û> Cþ ëOJ.<=iY _ýŸwS g ¢ Â=S cP • Â=öšç5 ìÕí· }rúÆ öš= ÕÏ û= k:7Ù žwÕÌú*O ûTu Ï ŠÈ éañ F AE î “ÑE À ëŸñoü€Çý WA\ÿ ä ?ëâ ñ?Á Üá ¢ŠùSS¢ð ü Gýp?Ò»

ãü ÿ !Ñÿ \ ô®Â “/þ “

( «Ò - Q@ Q@ ÑPRý¢“`CqqYÕ5ÍC_9ˆÄ{S (¢Šâ kz Óôï ÖvŸ]v oY

s[FÓëÑ4m> ß éõßiöõ‘Ø- ŸVþÏWá Š“É ¬s9 ÌÏ Ñöz 7î*8:V6 ÏGÙêý Oµ dPû= g«õ'“E…Ïc ìÕ hù Ø}œV^ oE –&ç•x F® PÓëÛ5 zó CO¬ŽƒÎ®-ê¥ÅtZ ŸXuÞy «E S9 è

»~Õ5giý+F « ü “ MPÔÕ

ÏZØ (¢Š

cx·þ@cþ +dÖ7 ä ?ëâ ñ?À 8j(¢ TÔè ÿ !Ñÿ \ ô®Â ÿ ÿ Èt ý Ëÿ d¢©j*ô KE KEERÐ Õ;Š Tî+ÍÄ ‘QE àš…CSQooH

} Þ ý N» Pð Ÿöoøü®Zç ßìÕÐÛÖ} jÁB .ÁÒ¬S §ÖÈá–ätC *J( Èè©( .,4”Q@º…Q éWª•Í&T79}BÞ mfÞ *ã sºÎ öšä=TyÕÅ Úk ÔmþÍ WªÜh VÕÆx F hb q sŒíKIK] Œ RfŒÐ >µë#O zú\ ðNJäÕ

MP X TôQ@ Æñoü€Çý WA\ÿ ä ?ëâ ñ?À 8j(¢ TÔè ÿ !Ñÿ \ ô®Â ÿ ÿ Èt ý Ëÿ dŠ**ô KQTµ ERÐ Z â ˆ6" h Vî mö B »W]àë Ö ÞºÛ{zÎÑ úè íë ô íëZ •RÞ ÃÚ F z T”T• ÊØTu-EŠ D•

IE GEIQÒ

V«4Ê ª3'ƒ5“qo[sV}ÅbÎÅ qo ý§O®ãìõ“ [ý¦ Ï ñ Ÿý VMzWŒ jóªô ç ˆD4RÑö jí044ûzÒ=j z õ £Ãÿ ä& jj ©è

+žñwü€ ý WB:W=âïù úø®<Ãø#[œ= Q_*jt^ ÿ èÿ ® úWa\ ƒÿ ä:?ë þ•ØWÒeÿ Á2aQTµ zB

KQT

j MqP ÎW6&·ë^·àí;ìÚ}y þÓ W èÖÿ f 6 éaΊßý ÛÜW/¬ø¦ÓD ; ñ–«sY#cßmî+WÎ ó= ˆ Aÿ j CÅVßó ÕkÑG W z·ñÏŠ ßô«Êë =ñkí?ò îG)ëû Ý\í nl>Ô jÇW è " Ð^ÂFµ%GçQçS#• º£ÝYWúõ® ÍÙÅrºÇŒ.Güy

NÇLhI Åýµ S\Åÿ Ä

*Ôu®6âãUÔµ

§ÿ

UÔ æ#Jå t7 ,Çjç®>)V Â_ùüÔjå ÂM+þ_?Ò Æ ŸñKþ Ô-5-?íVt\ =ðÿ ö Ù ð.«á CíZ>£þ XŽ…sGYÓ Òkĵ j e xû=ßö úexÇŒmÿ â § åûÖ– oVôm ûKP ÝCÃßÙº Ú¬ë Ãÿ óldQST5ô 5CST4 QE W?âßù úø® ÿ ÿ È Åqâ 5 ÃQE ò¦§Eàÿ ù úà ¥v Çø?þC£þ é _ü KEzB"©j K@ ÿ I ÆTÔtk»jÈ E· »þÐû-r>!û%·ˆ?Ðëä

ß x7þB5ìÚ} üKëÊ

o^Á§ & ô ÿ Á2?á Ô>Õy]FŸ£iZoú-žŸU>Ñöj ãÄ6 Ô tvÿ d ©n ñÍ¥µsš Å+Oùsÿ H ýCì—?ñù\eÇ í ô:È·ø…isÿ šutVööš—ü õ ÈÛØ hú?Ù«sGÑî µ

·ûUµuÚ5ÇÚh vÞ¬ž•BÞÞ Ö§;G9â ÿ iÖOö5 µtz…rú…Ådn hû5[·Ôk— û7úUårZ Ä« ùsÓ Ïo@Ïg·Ô*_ ONø…â

Cìµ oã MKPû-çüK®+Qhz Ú(®3Oñ

ßüzÞWEoqöšÄ ®+Ã~![ÿ ÄÃíUï äŸ è33 qÿ ÿ Ö ü é ßlªŸ tï é UÑ\[ý O ñ ZýÉçu

ME}¢ØùÀ jj Š( t®{Åßò õñ] é ä ?ëâ ó à npôQE ©©Ñx?þC£þ é]…qþ ÿ èÿ ® úWa_I—ÿ É…ERÑ^ ˆªZŠŠ KEERÐ2z·£ ÈBªQoþ R{ ôM>ßþ& é•æ )ÿ ‘ ú Zßþ~«€ñÖŸömB )ÿ k Öð- üKëÕ úó_ Ûÿ Ä CO¬™ª3µ zòŸ ê7vÚ…{•Å Úk ñ … 5*Ä wá I }«Xÿ – òïYÞ2·»ðOÄ

ÿ ÿ Ç ý î+ Ñ =ªéº ú kz Ùu ê5è Àñï

} Rÿ

Ÿü õ iMcÀû<þµÄx[Âßð ê j ®Ïþ> ãò jdið §ÿ fjÿ ññZ6öÿ f« Ùö• r fÜ æ¥ ¥V·éRÏÒŽ ÔÃÔ+"âßìÚ Ú«GP ÏöšÄè x`j6#RÖ úI ñIÕtP<1w͵ Å{ŸÙþÍÿ uËø ÃßÛz úeu jqž ·Õ [ñ Æêóþ\+ ø¥£i_ñõÿ 1 ÑÑôû 7Oû-Ÿú=Cqáo ÿ Çå ÜÏØ 7… õ_í úw aÑ ë;FÑ k ®C æ â ÚtúôKšáüSÿ ú a >ÿ }hø¦ãìÞ ÿ ®õ ðöãþ? k;Æ: Úu f µ ÿ çh j[zûD ص

MPÓ ¢Š(

+žñwü€ ý WB:W=âïù úø®<Ãø#[œ= Q_*jt^ ÿ qþ ÿ èÿ ® úWa_I—ÿ É…ERÔUé (©h ŠŠ¥ Š( @ð £ö ?ìµOâ üƒë ÃÚ ön ] Œ ä _+ aÿ à ƒ«Ô4úòŸ ÿ È> CF 8ì7*/ìú·oVè12 èû=mC

Mmby‘ o§TÖöõ ä{T æ Ùê/ Õ»Š§X”\·éRÏÒª[ÔÔé qU>ÏVî(· lEöz û>µþÏGÙé™ Öú}\þÏ«vý*Ï“íE m" Ùè «þMV éE šf Íqž!®ææ Ï Ö&Ç#à Ö }Fãí:…õÕké Ùº~»u\í Å{ ñŽLA5MTªí}!ã CST4 QE jÄñwü€ ý VßjÄñwü€ ý W aü Î Š( •5:/ ÿ Èt ý Áÿ ò

õÀÿ Jì+é2ÿ à™2*–ŠŠ ! ÑQQ@ T dÞµ }£ûKáýõ ü W#ë þÓöêós à ro \W èÕã û7ú-zæ _6{ [mVë&Þ mè1.Sê8:T”Ì S)õ ý( g\\UOøù u ŠšÞ :

”T ôO kQ QsYßhû5r

E KYÚ}Åh Y E Cj ÅK?z©sA Q W

â Šìî+ ñMbt ix~úÖ Ë ôjô ÜZ Â?}ý ÿ õæ· ò ®Ì øÇ Ñ©j zš A T è ( Ö7 ä ?ëâ Mcx·þ@cþ ü Š+åMN Áÿ ò

õÀÿ Jì+ ð§ü…[þ í+é2ÿ à™=Èè©j*ì$’ŠŠ ERÔ5ˆ Wsà[ ø~ûþ&5ÃU :ãìÕŽ# M æ• ú7Œ/ Ç^Ÿáë ø j?iñ Ú«Ò =_,è ö ëm«JÚ mëJÚ 6Õ5CoE %T Ÿ ¦ª—4 $d ËýMRýž Û >îÛPûWö ú=dnv Oš’yð+™·Ô>ÍS\j5© •îKqqPÜVuÇúMC§[]Ö&æÅ ú5mÛÜf ªÝ 3 kÔ4}¢ŠÔÈ âª\T·5Ræ 53n.+Îücq]þ ^Sã« ø—Ðlr !û7 ÿ ìë&Ú ¥·í^– óq µ [¬í> kßÃœaöj u

QAˆ Æñoü€Çý Vɬo ÿ È Åqâ €4pÔQE áOù

·ýr5 !áOù

·ýr5 Òeÿ Á2{… Q^‘!E P E P ÒRÒV MEEIqq@É Ñ^·ájñ:õo j iÓëç1ç Þ®[Öu [ 0ì5íî*zÍ ©«c _ RÔ?h ~Ó@ U;Š ãYµ ¬ÿ øHmk «šßg ~ÏiYÿ ð ÚÔ Û6” ÕË”V ü$6” ÂCiA·ÕΊ BÒæ® hPac_í /Ú+:Þâ®\Pd 5 sW ââ€*j äž: ÿ …z® qÿ úðß Ü}§Ä P Ú T õéáÏ4Ñ «•

M_FŽ@ *z QE Æñoü€Çý Vɬo ÿ È Åqâ €4pÔQE ©©Ñx?þC£þ é]]r ÿ _ü ' QE é -EE QE - RV qqS\UN•æâ1 äµ =Ô~Í ð Úÿ Çÿ ç3 ÜUºÈÑ«^ ÓÒ.[UÊÍ Åp>!ñ «mÿ zuz%T Ó ÓX aooªêTŸØ uÔ\hßfÿ O µ ÿ E ¬ KÛœ•Æ wmPýŸV Jû=¥Cö{J Ø ·8 ÝzÑýŸw]ÇÙí*¦ qkÿ 8o ÝÛVŽ qªÿ h ¦ Ç kÿ gý¦·-ôÿ Pqâ

š}hUKzšµ8Ènk:æ®\U;šÈ wÄ: Ù úðÛ ê è µ ùu 9Lj"éZ6õ

Òjš Ò1

¦ h6B Æñoü€Çý Vɬo ÿ È Åc þ ’Üá ¢ŠùSS{Ÿò oúäk ®SÁÿ ò

õÀÿ Jì+é2ÿ à™=È ¢Šô

(¢€

í õ

µ b2+ž QoS}¦ ƒ`û5zwÁo hëßÚŸóã^cöŸzú á Eðm oõó 8ÖsÄ{¬h â

û6ÿ ûRÒ öâßí ÝCGºÓº ôzóïsÑÃâ ©j h¢ŠÄ ìõ‘q£}¦µê_"ƒkœÇö=Ðÿ J û?U®Ëìõ Ù æ? ®êÝ k[Ÿg 2>ÏE[ ªŸg Š* Z§ö ê e «•Õé:8Ó þ 4Ò0–"Èó µÿ íV ñña^ öjû+Ä xÖ<?{gÿ ? b A ÿ FÔ>Ë]ðw<–%MTþÓSW Ä# jš

M@ MECA â Æñoü€Çý Vɬ/ ÿ È ëàÿ *Ç ü % ÅQE ò¦§Eàÿ ù úà ¥v Çø?þC£þ é _ü &GE Wa!E QIöš ÅCöŠ ÜF Ø(¢Šñ Ž£ÀÚ?ü$ž/ µ ®a (É Ÿ i }~ûT?òÆ

ú ?»UQô2

L–!*á©ôV 9;ý ißé6}Eg o,{…pW fÔ+U©èa¥sJŠÈûE[ûEdt 5%UûE h¬ lhÔ5 Ú(ûE#+ ÔT}¢¢ûE AqE Rââƒ` ª— f n.+

Ä: üxZÿ Ï{Š ôí I é

Ít=ª E vº$xÕ]äG7Ý ™ 1ø{û7Å _óÿ ûêúv ÇãW Æ¥á í1ÿ ŠqfGÌÔUË z§Tji[ÜTµ Eváñ Eºš î*ßÚ+Ø ˆ¢bME V

ax þ@Ëÿ _ ùVé¬/ ÿ È ëàÿ *Ç ü Î*Š( •5:/ ÿ Èt ý Ÿò oúäk Ëÿ d

(ûECöŠÛë ÓPÑ\xŒy Í 5qý` j:’Šâ TÖÔTÖößiÔ>ËgL ø

§ý Ã _óÞâ 9àí xsÂVZ_ G5ÑÔÕwfAE V`2O»^Gã

Dèž> Ïüƒïº üYðùÔ >n ?ãâ •q: ï CY Ö>Ó§ Gqoöšç=B í

(û=g\iÔ íš? k ÍwY Ùÿ lÑý ÝhÛéÔ »ý Tÿ ã榷ӫGìÿ f LL ýš ô}?ûkÇÿ jÿ —{

Üñ

ÇÙ úÛðÆ€-të/j(~óq7ì‘ÙAÿ £éSTpýÚ’·{ž

ÎÕtïí

2ò þ{®+F‘þí GÆ Î ý _éwŸòÂ ëÓ 4èÿ Ùþ= óÿ ^nzV€6¢ ©j*

Hjz §¦d'Ú*o T5

v i¬O ÿ Ç ý åZ “â øñÿ ·ƒü«jõïFÀrtQExÀoxSþB ÿ \šºªå<)ÿ !Wÿ ®&ººí ^Ú T55 Šš Z(

Ê TÔŸg¬ C^“ðWÂÇZñwö¥ß6ö ú2 ò ªøiá ០YÛ øø y sZÉÙ Ø'Ý¥¢Šå ¢Š( ª· ßhP*Õ Ó â{ à }ªÐcO ë]NŸqöšé oá…ñ&€Ö£ h êO yo…µ »oô[Ê îá«ûEfwôŸÙÿ i mëJÞ ‘ý Pÿ Â=]

o£ÕË}:ÖÚ®Q@ S Ü} OûU cÛÛÿ mø ì òïa Wšä~

i W ëï95Ù æºiìy ÊüÒ © E- U aI zRÑ@ cñ«ÃãRð ö ÿ E ï_eßÙ® aqkp>G Aáû Ó.ÎD ìõ sÒµë:âÞ Uª ìõn€*}š Uºš· #ìÕ“â øñ?õÜÿ *éþÍ\ í Ïc úx?Ê `q QEd ï…?ä*ÿ õÅ«¬®SŸò úâÕØ} Úµ —ìþÕ5 ÐbASÑE ASÑE CEME ö– ö[?øøžƒc¬ø_á â ä‘ý b é Í}D +–ð ƒí

DÇžy™ Þººç H(¢ŠÈ ¢Š( ¢ŠMÃÖ€ S^?ñ7@:u öí lz Õ-RÆ SÓÚÒðf x4 ѬéJç—x{QûNŸ]Eyý uïìË k é MRýž¥ò ÑWí U #Ú #Ú

Èë?ñ: ìtË:ëµ ôm> ü

4úÃj—?xŽ)¥v s= ÒÜ[Z Šê<0¢Š( ¢Š( Ò ·ã tá®Ùÿ ÇÅ úï +Õ* ÖËsh` ä ÍRd4 PýŸÚºï ø[þ þ]ÿ å…rõ fm\ nzÔÖõ ˆQE À+ Æÿ ò _úùÿ âë ÿ È ëçÿ êŠ(®3c ð_ü ÿ í JíkŠð_ü ÿ í Jî«z ™2

MPÔÔ U*[ Š í4 oþ> ãÎ ëá?Ñ Ù më êW 8ÿ ž4 )ørt 0ê "]Ú”ã ÿ <SÒ K PŽËYN} I ÛKŠçïüsá ë–‘ý_?Ê ëÿ µ è_h ?ì.+ 3UIž¥E ÿ yûBj’®4 ýÝ ñ Æš M îêM}Œ æº Ýs;ˆÇ ø ám v .eþí·Ìkæ[ WRÔ?âq Ý\ÿ ÛZšÞÞ å öKvz ñÖæ{ øsO0· Íy ÇŽuû ûNïPº ý…Cqÿ úê *Él} á Úø @]JÇ à ö x¢ëÞ/ PÎ qþ Ó5+MfÀ\Ù8– à ŒŽOÇšGÚ ÇqýÖ ô Ž£`·ö&Ý

5nç« îò ƒ¥KäÕ[zµM »Ü(=*ZŠjd YÎêËö öoZé k ad VU•ˆ ,Ý tôé ˆ«uÊ ª L

ÇÖ ëÇþ7øÆÖ L Ñ?Ÿþ zUœ'3 pñ$

^;Kïtù •u âk§ÝZŸ¦kÀ ú ZØ·R/ õV“ã

kë #[µŸý ÿ ßÜ+ã ý Qâ cIñ

É Ú§ÑŸ`R`WÎ:gÇ_ YŒj g ?Ù þUÚiß 4« øü k Æ ¢ÎÏÇ ñ^ m[ ~3 š5

:ïMÔ? ï?ãâ ’Óþ ø_Rÿ =D æ> ø{JñfŸö =@

Bߦ?å¥tÃM VxMÍ CS ÞU:ÐÔ ECoqSPbMmÚ {ÿ Eÿ Ÿþ. «žñ ü þ øºO`[œ

Q\fÇOà ù ýp?Ík ®

Á ò1 úà š oZ£&-CST5Ð CEÏZš ï ÑW>ÍíPýžƒcÓGÅíthvzuš fˆ`ÜúŠàõ gUÔ ãóQº ª– óùIH

”}ž ýž {zaõ {zÒû5 5 7 ðµßØ?µ,êkzö º}¦£àÿ ÿ ÓÅjô Å5 ]Ûiÿ jÿ —zè

ã

WÂ_è·ŸõÚ € A ŸN:eÝ€û=p>/øP Oÿ 7_JŽh·aûfmø{âþ 7Ù®Øé å Êÿ £ã>Õò_ÙþÓþ yþ q]o… ø«ÃŸè }¦Þ ä Ú>ÏV Ÿ5çv t

CþC O Æ:V?Ñ5 æö £º _O X–þ(Ò üÄmj ˆt FþÆÔj ”RÔîô >Ïb«SÜ\Cong !P Msž'ñŽ—áÝ Ýµý ã¦OZóá~<W§ iø P Ûþ Ä• -Ï: w6<oñv L 0xy Óp å a^ â Cý3þ>+Õ ÿ Zkz Ú¬ôïôx+Í<CoöŸ _ O

É 4úš øö¢™ÈMmÚ j ¦

W ô gö©ª[jÀw*UË}BîÛþb5

ÅÅg ¥ÜÖæ¥ CPûMgV ÛÛÕÊ(¦ ÕÏxßþ@ ÿ _?ü]t5Ïxßþ@ ÿ _?ü]K Üàh¢Šã5: ÿ ÈÄ ë þk]µp

ÿ ÿ ý oé]Õo@É E VÆ$5

MPÐj TÔP 7 õ ÿ Õ£E TÔP E Pd QE3RÝ zÿ ÁmC"ú Ò àíÇÙ _}kÿ NõrW ª–õn g æ ?øm¥ëŸéVx·Ô; Þ Pѵ] Pû. ÿ ôýÝ ž W)ã è<Œ_À3jIé]0 ¬®fÑó¥ÅhéÚ §üzÞVF ö 7Pû-çü VwÚ+rnΧQðõ¥·úU a gÖ â Þ Ç M Ûÿ ËÕ b Î\iÕ£§é zÕýŽƒ£ÿ Ëz Q Zø)áï x{ûzóþ>oÿ ôU ûs ÑÆ f W’ê 7Ùµ

ëª »ˆ?ÐkÏ Soöm>ú §.dlxõT«u r ÑSQA‘

MoEMo@ î-ê nµ£U(5& h·¢€

Æÿ ò _úùÿ âë ® Æ ò õði= Ôà(¢Šã5 È ë ÿ Ùk ®

Á ò0Ÿúà öZïk d¢¢Šf!PÔÕ

ÅÅ i ¢ÞÞƒP Q@ QA QE

ME -uß

§û? ¬G r5»ák xÂÆëþž( éÑÞ¥ z– ÙØ ø ðüêKý žz Zð[ zûZ qø àóáíx]Ú i ÝG "îfÕ Í ãþ]o+"Þ q \iÿ iñ Ž—ÿ =ëé >ßû7O µÿ ž á> Ó þ XÝ Ï ßWÐ0VpøL‘,óÿ ™xçPÿ õzF ÿ ä? ä ÿ o %îÜÙžuQRRÖ& RÒÛô MPÔÔ \tª•5Í'Ú>ÓA© S[ÜTÕOìÞÔ rŠ Þ⦠®{Æßò _úùÿ â맮cÆßò _úùÿ âë QY G äb?õÀÿ 5®òâ O ÿ ÈÈ ë þk^ƒ[Ð2eJ ÕJØDÔT55 E;nµ5S ÿ FÔ+JƒP¢Š(2 ªZŠ€

š ú5S«–ô õ- Þ} «zŠ X> ûO Õ>&u… QY€W3ã

oÁ Á Øþ¢ºjŽHÊ Ÿ [TÕÔxçì ðŸë– ôñ\f möjôo ‘é? ä? uÿ NõîVµäŸ tû áûë£ÿ -î+Ø-k ?tfwˆ?ãÆ âWüƒì+Ø<A^)ñ*ãþ& 6µÑ à Œ ªZ+œä

(¢€

šŠ( éPÑQPh

Çú5MYº È:¦¢Ûµ -s 6ÿ ÿ Ïÿ s 6ÿ ÿ Ïÿ \ì ç E VFÇOà ù Oýp?û-wµÁx#þF ÿ \ þË]ívaÌ™ ÍCSU:b&©ª \ ÝCþB ¥Tõ

4ëŠ E Pd QE KEERÐ TQRÐ S[Ô55 }

ð ãí ÕÙ š œ `^À à ¥Ö •¦Î … QX” š* ©Åµ óŸùg oÈf 3æ Çúí ý<V Æ ws[ ÓîüI }uÿ m«_Å?dðÞŸþ ÿ ïkÒ1ÿ —Çeð þEÿ ÿ Ï

Šôˆ+Æ ê?iþܵÿ Õì TU- ú Jðÿ ˆ_ò8W jý+Àüeþ“ã

úÖŸÀ ÎÑE È QE 5EmRÐhCQT PfEY ñó V•Ïz§§[ÐjhÑEE@ k ñ·ü€ þ øºéë ñ·ü€ þ øºçc[œ QY

G äb?õÀÿ 5®ò ÈÁÿ l

vÕ &EqPÔ J j Tí»UÊ ç féõ¥Y ñí PjiQE KQQ@ KE QE TÖõ

M@ ©ðZãý:þÚ á5ÏÙ m ç {ÐéYâ ÑE ÌXW ñ;ÄBÓE %§ü 55ÚƒÐWe©_ǦصÄÿ ukÃõ

cþ& Û Ÿññ?úŠé

Êì 2oí

_ x~ÆÖÏþ>+Í C ]êZ Ú +^ââîçPûUåsš…tâ 4 ø û Æ 7_òíqûšú O?h kê? úÇöß ¬n k(Fô.nŽŽÿ ¥ å¬Üý§Ä ßõðõô> qö]>úê g Æ 1

4!¢ŠŠƒ2ž£ÿ >µrÛµfÿ ÇÎ Zô i dµÌøÛþ@cþ ¥t ÏøÛþ@cþ ¥s Î Š(¬ M

Y Ño…Õ™Ã

Óÿ ÛUôƒþø¢Š OøL5Oúwÿ úõ ü%wß܃þø¢ŠÔDŸð—ê~ ÿ Í/ü&º ý0ÿ RDŸð êþ–ß‘ÿ ⪵NJï®>ò@?à4Q@Y Â_©úÛÿ ß4ïøMuoK Èÿ ñTQ@ƒþ ][Òßò?üU?þ }Wþ ÿ ïš( þ }Wþ ÿ ïš?á7Õý- #ÿ ÅQE ’ øMõ KoÈÿ ñU ü&º ý0ÿ Ù Âo«ú[~Gÿ Š£þ }_ÒÛò?üU P F®‘ñ_YѵË]RÒÃMûE

•“ ëó gÿ

Sã_ú è ø

7ÿ ¢ŠL ÿ ©ñ ý ô ü ÿ Qÿ

Sã ú è ø

7ÿ ¢ŠÌf~§ûHx V@—Zf t

Ãÿ j P õ;ï Ý f `ßüU U*’[0 ÿ ÿ Xþí·ä øª©qã

Rãï}œ Àh¢ k>æv* ÂIyê+ ðÇÇ xNÌÚiö:c/ý7Y ÿ Ñ”QMÕ—sBýÿ í â JÆîÚóLÐÊÜ}ìC7éûÚâ á7Õ »mù þ*Š){Iw ÿ ßWô ü ÿ Gü&ú ¥·ä øª(«"È?á7Õý- #ÿ ÅQÿ émù þ*Š(

ÿ ßWôµü ÿ Nÿ óXþí·ýò øª( ð êþ– ‘ÿ âª?øMµ_H?ï þ Qp"·ñ]õ ÝH ü ¥ÿ ÛUôƒþøÿ ëÑE ÿ ÛUôƒþøÿ ëÑÿ «é ýñÿ ¢ŠW ÿ ÛUôƒþøªz§ˆîõ{E ï §9¢ŠÌfE Q@ ÿÙ X Ê Ì Î Þ ô ö X Z ïáÜÙÓÍÊÄ ª¥Ÿš ypmXGB CJ aJ 5 6 B* CJ aJ ph ð (5 6 B* CJ mH sH aJ ph ð 0J B* CJ aJ ph 5 B* CJ aJ ph 5 B* CJ aJ ph 5 B* CJ aJ ph ÿ CJ aJ

5 CJ aJ CJ aJ CJ aJ CJ aJ CJ aJ CJ aJ

5 CJ aJ

5 CJ aJ 0J

5 CJ aJ

5 CJ aJ 0J j U 0J 5 6 CJ aJ 5 6 B* CJ aJ ph Þ à â ò ô ö $ & 4 6 L N T V b d n p t v € ûöïØÁ ª ž ’Œ … ysmga[UOIC

CJ aJ o(

CJ aJ o(

CJ aJ o(

CJ aJ o(

CJ aJ o(

CJ aJ o(

CJ aJ o(

CJ aJ o(

CJ aJ o(

CJ aJ o(

CJ aJ o

CJ aJ o(

CJ aJ o(

CJ aJ o(

CJ aJ o(

CJ aJ o(

CJ aJ o(

CJ aJ o( !0J 5 6 B* CJ aJ ph ð ,0J 5 6 B* CJ mH sH aJ ph ð ,0J 5 6 B* CJ mH sH aJ ph ð 0J CJ aJ CJ aJ CJ aJ ” – œ ž ª ¬ º Ì Î à â î ð

"

.

0

B

D

F

j

ùóíçæàÚÔÎÈÂ ysmliT 5 6 B* CJ mH sH aJ ph ð 0J

CJ aJ o(

CJ aJ o(

CJ aJ o(

CJ aJ o(

CJ aJ o(

CJ aJ o(

CJ aJ o(

CJ aJ o(

CJ aJ o(

CJ aJ o(

CJ aJ o

CJ aJ o(

CJ aJ o(

CJ aJ o(

CJ aJ o(

CJ aJ o(

CJ aJ o(

CJ aJ o(

CJ aJ o(

CJ aJ o

CJ aJ o(

CJ aJ o(

CJ aJ o(

CJ aJ o(

j

l

n

¦

ª

º

À

Î

Ü

ò

ô

ö

þ

"

$

4

6

8

0 p r ïêßÖÎÆÀ ¦ sme_ZTOID CJ aJ

CJ aJ o( CJ aJ

CJ aJ o( CJ aJ

CJ aJ o( * 0J CJ aJ

CJ aJ o( * CJ aJ o(

CJ aJ o( CJ mH sH aJ o(

CJ aJ o( 5 CJ aJ o( 0J CJ aJ

CJ aJ o( CJ mH sH aJ o(

CJ aJ o( CJ mH sH aJ o(

CJ aJ o( 5 CJ aJ o 5 CJ aJ 5 CJ aJ o( 5 CJ aJ o CJ aJ 5 6 B* CJ aJ ph ð r 0 Ð Ò ä ô f h j Ð Þ è ê ò ô º B ùôîéãÙÓÎÇ Ž €vpjc]XRM CJ aJ

CJ aJ o( CJ aJ

CJ aJ o( 0J CJ aJ

CJ aJ o(

CJ aJ o( CJ mH sH aJ o(

CJ aJ o( 5 CJ aJ o( 0J CJ aJ

CJ aJ o( CJ mH sH aJ o(

CJ aJ o( 5 CJ aJ o CJ aJ

CJ aJ o( 5 CJ aJ o( 0J CJ aJ CJ aJ

CJ aJ o( CJ mH sH aJ o(

CJ aJ o( CJ aJ

CJ aJ o( CJ aJ

CJ aJ o B ò ô N P R z À Â Ê Ì ð ò ô B D È ùôîéãÞÙÌ º “ ulcZSMHB

CJ aJ o( CJ aJ

CJ aJ o( 0J CJ aJ CJ mH sH aJ CJ mH sH aJ CJ mH sH aJ 5 CJ mH sH aJ CJ aJ 5 CJ mH sH aJ o( 5 CJ mH sH aJ o( 5 CJ mH sH aJ o( 5 CJ mH sH aJ o( CJ aJ 5 CJ mH sH aJ o( 5 CJ mH sH aJ o( CJ aJ CJ aJ

CJ aJ o( CJ aJ

CJ aJ o( CJ aJ

CJ aJ o È Ê B D F H J L b l n p v š œ ûõîçßØÑÊà ypg^XRLF

mH sH o(

mH sH o(

mH sH o(

mH sH o(

mH sH o( 5 mH sH o( 5 mH sH o( 5 mH sH o( 5 mH sH o( 5 mH sH o( 0J CJ aJ 0J 5 6 B* CJ aJ ph ð ,0J 5 6 B* CJ mH sH aJ ph ð 0J CJ aJ 0J CJ aJ 0J CJ aJ 0J CJ aJ 0J CJ aJ * 0J CJ aJ 0J CJ aJ 0J CJ aJ

CJ aJ o( CJ aJ Æ È Ô Ö Z œ ð ø

À ùóíçàÙÒËÄ ž xqjc\UNG 0J mH sH 0J mH sH 0J mH sH 0J mH sH 0J mH sH 0J mH sH 0J mH sH 0J mH sH 0J mH sH 0J 5 mH sH 0J mH sH 0J mH sH 0J mH sH 0J 5 mH sH 0J mH sH 0J mH sH 0J mH sH 0J mH sH 0J mH sH 0J mH sH 0J mH sH 0J mH sH

mH sH o(

mH sH o(

mH sH o(

mH sH o À Ò Ô 6 8 B D F V Ò Ô Ø ä è ê ö ø ùòëäÚÓÌÅ Ÿ ‘Šƒ ung`YRKD 0J mH sH 0J mH sH 0J mH sH 0J mH sH 0J mH sH 0J mH sH 0J mH sH 0J mH sH 0J mH sH 0J mH sH 0J mH sH 0J mH sH 0J mH sH 0J mH sH 0J mH sH 0J mH sH 0J 5 mH sH 0J mH sH 0J mH sH 0J mH sH 0J mH sH 0J 5 mH sH 0J mH sH 0J mH sH 0J mH sH 0J mH sH 8 H J L N t v x º è ê 0 2 4 6 V ùïèáÛË Š… ztoi_ZTO 5 6 B* CJ mH sH aJ ph ð CJ aJ

>* CJ aJ CJ aJ CJ mH sH aJ

>* CJ aJ CJ aJ

>* CJ aJ CJ aJ

>* CJ aJ CJ aJ

>* CJ aJ 5 6 B* CJ aJ ph ð (5 6 B* CJContact this candidate