Resume

Sign in

C Pk

Location:
Yadkinville, North Carolina, 27055, United States
Posted:
November 29, 2018

Contact this candidate

Resume:

PK ìB K word/numbering.xml¥’Anƒ* EOÐ; ï H U…B hÔnºk{€ 1`ÅöXc Ííë JW Æÿýïáow ZE 'Ñdl NX$ Ç\š2cïoO«{ 9 Fdì$ Û=ÜlÛÔÔú (œ  TóŒUÞÛ4Ž

F+L H x¥2Ö@ÇÚ®8j

þ ß&É

»b0c5™ôŠXiÉ

þ,I G 9 d ÖÂø cLB… h\% ëiz)- « Òüv F«þ\kç å mØ V Q ”[B.œ

_ Ýp n’

<# Åœ ß=û 0çvL@ƒ :x_ vA wáÔœ ÝèE èô3,ØçW • Z i(ä PK

ùQä Êœ ê<!å J =–ÔýéÏn’I b •ÿ£= Ö–Å ŸPK 'œ ÝX PK ìB K word/settings.xml¥UÛŽ 0 ý þ ò{Âe i…–ìCWm ºOÙ~À` â l Íß ¬TÑô ûœ™s a4<=ÿ <ê LÉ ¥Û ETbE ¬

ôëíÛæ

Š¬ I€+I

t õ ¥Îù( y is

Ô8§ó8 ìVi*=Y)#Àù«©c æÔê

VBƒc%ãÌ ã,Iöh’Q j Ì Ø(«*7 䪪 ¦Ó#d 5 cÊ Â Ò] cC AIÛ0mƒš WÍ“M éþö à!® k܈ Þ7ZðÑ W h£0µÖ£/#9+¦ÉŠ sÆš ®=C% œe á š Þ{jÚEjy d ~ Ò€9 ¬ îèçû ÍVMñ Ïr ™ ò Ü€qA€ß£À >Qò d ó0“zÕ8ß( µ ©ý 7ãrl@ÓE þ?µïFµ

ü 7( Né Ï;ð3ô9KP<ÐãŽYNÇq_… t üQ ðs{µŽ Õ ÒÁ2 òäæ8$ÑWÐz -ë @œÕ K }çoÄ ÃË Ë.\6r

`ì Œ ž

– ì]ÜCÀ l Ý = ìqÁö Û XsÖÔp&O

á8à•â\õ”üXø ÐÔ ð 8ü PK ñâö h PK ìB K word/fontTable.xml¥”MnÂ0 …OÐ;DÞCB U X€Ê ÖØ!åö5ä ©Jé*J&ï{3ã'/ ŸZEGAN¢ÉØbž H Ž 4eÆ>Þ_fÏ,r L

ÈØI8 ã] äÆ¥šg¬òÞ¦qìx%4 9ZaB @Òàà ÔvÆQ[ðr/•ô§ø1IžX ÁŒÕdÒ 1Ó üY’bQH.ºG ) d ÖÂø cLB… Ð JZ Óô P¬zÈñ !ŽZõÿ5vŠ[NРЪ5j rKÈ…sáë - ÄE2a gÄ ÒÂOÏ

Ò s2®@ƒ <xwK» ÆAÆ]85¥‘ ô* tºí îØçw •“R E *_Ó È ò=@ÝCPÈ "߀9Â æ œ ç+R. $ÐcHÝŸNv‘\Åå +FZù?ÚŽ lÕÝ>Q“ Ð!z P! ’Å7• 3J8WâîÊZ} PK DK ir ô PK ìB K word/styles.xmlåXÝRÛ8 ïÁv iÈ4th Jg(Ë,0{ Ø' YòJrÒôéW’%'vâb J™ÙäÂÖùùÎѧ#YÒÇOß3â-€

ÌèØ ŽCß ÓùØ úž ˆ&ˆ0

c ÂÿtþÇÇåHÈ á) *FY<öS)óQ ˆ8… c– UÊ ã ’ªÉçA øS‘ Å,Ë‘ÄSL 0 ø ý Ó‘…8ÊpÌ™`3©]Fl6Ã1Ø óà]â 2 ÒD 8 Å phÙ hJ™: ÅÏ: Ȉ [æ Õ`d d<É9 A b v PCT ]R Çt™d Ó

F F Š}¬b[Ò Ôº#k. é’H©ºÁSŽøj;

Ÿ þ9îTÅ

å%

^ ä> qŠ t d Ââ'H&ˆ.PUÌÉ S97 Œæ eë Ù(l”Ë}ŠrX£Í CûÂY‘ûçjùIX 3T )t“ßqÛ -ó bT

o9B"ÆxìO Qµƒ}% E HÈ

QM ^P á hÈ ªÖ lãF[dˆ ÊES.9~ 0f ñJf~Öú “özN2 MYá T-Í¥H äò à9uª S DçN ôèñ^ ËWÐd1o ôã …ï Ñ - Qqšý^â -'j 8#N •ªüsb %Ë•Fä( í¦ß Ø w Øìa&»YN™”,ëfËñ<í

r ëþ 4QÊ &J

É*Ó âvx 6cƒf ÔG- È) ©ê éqT£ zæ fYŒTGÒ4Y Ó7û>Ã\È aÇæŸØe¢]\Ö 6 ?Øšnæã å*Wx9âzÑÈSC V}MÆþ ^dˆ yíLQVÍ Z ë6 DS 5è -é o, Û Qvwâ Þ

m §¥Â ŬçYòg5íÖ • ÆlÙ” L eBEm•Ò«UJ G¬¦

T r_ ¬ ƒ*#»zN ‘«E©?Ü^”JÙÆZ Í Vš{ æa å“Á gùd Ír); å“V–OÞ Ë 7 åÞŽZî F- [Yîÿn–ûu–ûoÀr ËýW`ù •åÓwÆrï

XnÝ, Èò •åÁ;c9 –Ã

ü€¥Úàlm]Œôÿ »ø £Š? TÅ vŠ äý{e ÈÍ ÕÇw +ºjAívùÎe Ï¢Ï ÊÇ3Nåa ßqÌ8–«&q ákœ$@ Š ¦8 S ªz:öå viä ÏÎöÏZå8%eõ æ T§™cS“eþÉwT™N€ ohãŒÙjlO–J …Ã Õ Ã #[A zRAÕ öÑ E6 nnøjå ƒÅsµtË<cõ

Æá¥3áZé Z2ž ’\kv-s;gÐ3ýùiùp +Q FÑiøÙºÙE©~!s:8 #3Œ)d0Ñ:õ᫧\ÝÁèÛ© ìŸ_¥vÓôH9 F ª ¦ èZ[xÎäµxÛo> ŒÐa ÿ6ž KNÝ HyG ýß %Ùwõ /¦rç R «CÏë

- Ÿ_€ñ9Fîús£ þÜ ÚëO')o ïÀü,poâü?PK ÃDÉ~æ PK ìB K word/document.xmlí[YsÛ6 þ ý >tš™HÔm œ¦vœ ãd<QÚNŸ Q f JV xÈ â êA2® Åî Ÿ= L9Y j&ÅØë ʈ xìýñþ¬uè m ˆ( ÆÞ

üø gË ’a– 0ÄR :HÃ ß a )Õm©@ØÁ™Ä” ÛÄØO)Î3Õ

eª aSÆ™Yù Ngä däØËP VÊB”ZÎŒ[ ÈÙŒ…Pü”+p ù’ÓBä5G Ð Sº š

LJ X œ T»p Ï -%F

e ZÛÞÓ ¢Øíì`@G¢Z y ŠŒsŽ *ÞmË»0ÚšÔF‘ -4ßE èœM‘âê ô ö º ø »ÊdX9äCH ES à Àe8 è Š œ9Šwrç ”"Fc éÆIõ ívn Ë$

6ÔâÿGí ÊLyÇ6 Me r Š wc S ¢ë øíÎ Û]ïNaF3n Œ\à•Î5»

t MFùDÑÐ

f, cçùn óiúCÙ?( ô Ï/fû q Kþ-zÞ–ò ìídà IïWë Ñ=ÐVC w< ) h“ å [P$n ÉWæŠì 2ýÞmÓä}Ÿ ™OÙ àý}ûÓì àÛ wL’

6 òB™öY œ! sÎÄSò ý Mú Ñ qûš€öÒfq \ c h! X4öð hä=ª: ä +Q £~Ø-µÚEϬìp™ à •W4më" º ÄÎ .•ÞtÎÊ û€(iöVM 8 Î Jìñ/ ? ºÃ'Ä– Áàà èûÎú 9'ÿ$ûÇ

¬ Iœ“ L å

ësoуýÞ õõ¬{#qNõ\’3*4ùX ‘y

ù ˆ§ GƒVoØï6 Õ hHD MyoèÊ& îAƒM= y m L àlÍcû Øif è€P ! ò W>ýN*¬/í ß Y os Èl äÄ=Q +[RüM£9

mŸ¬«Œ~ ô F Þá ©2ê Ýõ* ÃÄÕ £ žšÀ )4

<5 gkUAì'p_ä fvoe@Œ$©E 3v Ð ìù Mú é Ð Jf3§ú

ù ßë ŽzG Æûë Ý•ü S\ç döü â7 Ѧ x ñ 8e ðë 4U W >A A »}L ®šÀõ' ÃéôÊQõ çzK¦: v[Ãî ?_ü ÛzRí7ðÔ žM–ªÊˆ¦Š >e¢ŠÝÝUw ¬EÐN ß

RÍ ôëùú]Wƒ ç"Å Ê åDgijCÔ Ûz oÔÐ7 9O™$ÓŒjçd œ $ÆT j HÄÖ8mB^SŒÈRâÜ ÖÌÌP nÁ¥ d Bh7‘ Ù

;Zp*åÜ ë»»g µ“ÏË ç j šZ ý'þ7Š/µëp

)JB®ìº6Ð`ÔxycÁÆ ÐäóU<q 'c é/íß ^YŒ©Ø

@ÆÈÔ

òYFªMƒÃÌlZÈâäJ3YŸ øm– _) CÚ…E Ë/_ ó7 ü ÿ PK B 7< PK ìB K word/_rels/document.xml.rels “MNÃ0 FOÀ

"ï ªê” uÁ • L“IbÕ šÛcŠÒ R Xd9Ÿí7Oc{µ>i

Ñyi `iœ MaKijÁ ï Ï,ò ¦ e

Ö gëünõ

(œñ l} Æ

Ö µKÎ}Ñ Û MX©¬Ó@ t5o ØC <K’ wc Ë Ñ¦ ÌmÊ m» ÿà U%

µÅA xe

ma§0@ÁÕH ]¢8Ð Í)á‘(L 2¥ð4« u

Ç çzªýbÎöM 9%Í~0Ð Ùe

:ö Jy õO V ?l ÞN ÎÀŸ sÊšƒÞ

3È sJP8;z çò7L{ ~õ#óoPK u m Ù PK ìB K

_rels/.rels Ï; Â0 à p È;MË€ jÒ !uEå Q⦠ÍCIxôöd` ÄÀhû g í v&7ŒÉxÇ ©j è WÆi çá Þ IY8%fï Á : jO8 \vÒdB" q Á”sØSšä V Ê te2úhE.eÔ4 y 馮 4 À?LÒ+ W

a ø íÇÑH<xyµèò _ 13 û zµ«Â å-ýx‘? PK -hÏ PK ìB K word/theme/theme1.xmlíZ[k G ~/ô?,û®ì] 9H+)7;1 ’’ÇÑj ;ÖìŽ ™µ-B $O}) ÒÒ úÖ R h /ý1 6ý ]Ýv ÙÄNlš % vfÎwÎ çœ9s ÒÕkÇ1Ö !eˆ$Mݺbê L 2DIØÔï {•º®1 ’!À$ M}

™~mûóÏ Á j Ÿ -ÐÔ#Î'[ Á 1

Ø 2 X 44 16lÓ¬ 1 jïŽF(€Z?S©o/”w ø“p–M î Å""

Ž ìƒM™ ©v pS v ä aÀ XhêfþÒ5cûª Da ùk œ# c; Òp Dº®çV[+

ö̦` Ö v q –BkÍöÝ…pAjv©ÐÞ©u K,8 e Ï/ 5»ô6 ^»Ñî¬YðV€ê f :nM äR FÉxCÜôªŽ å¥Ìˆà Jù çöjöB~%f 2m¦ áey ƒ B{B 2à(Ñøt G r>Àh@‘ ƒÂH$á iÓ6{¦#þfo7 šE lAP€Ïç 9 QÒX@Ñ 7õ[B ^ yýêÕÉ“ 'O~?yúôäÉ

ó À À ?}óÏó/µ ûñí oK ¬ xóËWoþøó Äì» o^ xýý ýüL%ߢ`P”ï£ 2í <Òî‘8»I… 8 g ô#€Š V 2 € ïòH 3 ÛPvç *ŠˆRòzz ‘Þ hÊ‘Jòv K’» à6 ê ø"M û4-

Þ àPiÞ_

x7 ˆ}€”Jý JT ˆ> a 1 *ÜC $ÿ FF\{ˆ 6@jÇôÑ€«Q7P, 4Ur û@k ¬4Ð Ø B,yó:H9ˆÕ¬AŒ GJ¢ûS HŽg hÝ!dL ºK§ åÛ¢þ”dÀ.žÆ (åh¬ Ý E;dìG ž y£$*

ßdc‘ @Û#\ÍƒÈ ò ägÜñ E R'K ’Rå DÞ£S< P© Ec RgJ;

¥Tß ƒ#0 P» S Õæ Tzè S7 Þ*o !FLÊà} ’2J»ÓµŠ4 I h©î;c9}ºâDŒÕé ƒ Th Ívr Ó Ç 1+Iß)MÎ í èàC@ðì QùOï >ÀP <} š e1 T É6XŽKÕÀ‘ ‘

á0ÖÚ %ïí™Öº%ïB»%Ñ þáù vH Ñ õŽ Tp ò

¢ÿG Ô i æ

ºì .» wìòËÞç ì}þËÞgÕî Å I š ôÉÒ a ϧ î Qb¢ {b2 ä 哬I$. ö$Á üZ x cå&B6

2mB èµôRåy –Æ»d8 µ¬åƒT µ šµå èíølºZ ZÈG!+rðr §çQ4'ópT<jÎ)yXæ i ˆÔ w 1

á ç ñž; Í ‘ßÃ,`s 8Ÿ{ÌK]*ß» ºÅ {~1 x sOæQLÊH . óç õF£$è šI ~1Q76

Nä‘v$v ã p &M}$þó ñD(dYý 8LšzÀçþþ r3 Œw frùÒÜ 1â j Å"ó¥hàdEÏ kæ'Í a~’þ3Ö£

G# ð’™ÕP¬Íµ( ?V: TðÞ GÚ §ô ÞòjVæÅ!b éÒ!¢…D_ r Íw¦ô ÏjÇ < Àü ‘ÊüL> ^ò)ÜHNuý • aï\Žå £Ö*iÙÙR+/l x9% <uùkÔÍ

T èÕKè9%ôJÏ•óì

«eþ Ëãú çÄz …64 m ïN b tDw bÎæÏÞŽEÏî zQpŽ –RÔÔ ™^ËõmÏ u [q

¬Ô –Siyžcu=Ëì íÇÂ3<Š-of b §ó äó ?.ˆ Ýù•€Ä É g# ç?. ìò hH8çQÕî5œF»Zi8 ^Åí ë• _mW:U Öéu Þè=ÖµÃ\Øm9 [íÖ+UË +nÕÌè •škÛ- ÖªwÝÖㅻŠΠmÿ

PK \ù Î k! PK ìB K Content_Types].xmlµ“MnÂ0 …OÐ;DÞVÄÐEUU ýY ]Ð Î ¬úOž Âí; cÙy3ï}vìñtã] ÆL6 J Ê *0 XÛ Ôçìuð

b 5 R[$5 ÜŒgÛ THs J-™Ó£Öd–è Ê 0ˆÒÄì e ù ê»áð õP“ñ36 r\<í Ö• ”œ5ÀÂ¥ÅL w íZÿ o

ê# Á Ìèº ZÚD Ç ¢R ð.'“m ÿŠˆMc

ÖÑ ß1 )GƒDr Þ• Ì2Û§~@æ7ðb«ÛJ}PËý&/ Àò_ðt\'íÆÑ%# í:¬ü ÌOsôòU!zŃ

§Aú’kr o

ž» vÕøF f0wgîD/ t Ú'?PK 0 PK ìB K'œ ÝX word/numbering.xmlPK ìB K™ ñâö h word/settings.xmlPK ìB KDK ir ô Í word/fontTable.xmlPK ìB KÃDÉ~æ word/styles.xmlPK ìB K >B 7

word/document.xmlPK ìB Ku m Ù word/_rels/document.xml.relsPK ìB K-hÏ

i _rels/.relsPK ìB K\ù Î k S word/theme/theme1.xmlPK ìB K 0 Content_Types].xmlPK BContact this candidate