Resume

Sign in

Accounting, Finance, Financial Analyst, Asset Liability Management Ana

Location:
Baton Rouge, LA
Posted:
November 25, 2018

Contact this candidate

Resume:

PK qM word/numbering.xmlíšÝn * ÇŸ`ï€ o!ä£QTRU :mšªIm À 'Xõ MÒì%v à kO2C€$tiÁ%KX B9Ççoû cë ’ó 9ä 1êš SÛ4 õ èÌ5 îoN >ÀŒB \Ba^Œ?œ/F4" ÈÕ8CIP1"žk R #Ë ^ T9§Œ ÕG> à Qxâ1 Û © s͈ÓQ*qB Ç™`S ŒØtŠ fÞUÈ5ó" ©Lf 8Äj

ŒŠ …"S#ºjÊ d"ó 61'8 ËÌæs Pœ ^M `Ü 9ó Êz ræŠ

» ÀX í9 h. gGA(ŸûTÍ BK Ö Y ÌBV®/h _>_ Ðà RY\PPQ2âyBêHx à2 À:

y Ð t òdög¥Ò ä#0〬“TTúf;v!]î µÚìmj 9 Âuº tÔ6N`§_MÀÉ Æê 9ðämDŒ OŸ u™&Cð + R ºN T 9Àñ k ºLoHnœD C ò À{ø”»~ÿüžÛ Ãi:<üÊã ¢ òÅf <sÔ Î ã V F¥ˆ ó–IfÜ *Œ»%™0,b Oìp@ ä â š«•$K uÞ UEÖéõô ] ˆ#È [ Èh LkN GJhÓú úñ«*

§3htFu r á ÑÔz 8

Q#Îaÿ ç möÍ>8È9ìÛšwû‘P;;À9ìŸiÞøÿø r ÝìÖV új%ë •l9Î

É l'Ž Y®Ä mïõ® ZíŠ Qlë 5 ë`ÛVÕûc[Cí ÁV»ún Û:j êl v ƒm[áï m

ÝN Qlëè#ª =þ>B mÅn£Ûv ê6 üvýXzŠÿñ

ü ô lÛžbolÛžâ=ÿ p,=Eu mO G mOñŽ I/A7ÿ{ ÕXlA ’‘ÏÂœÝaÎ

aÝÝaÝÍ0kã_“ã?PK aC PK qM word/settings.xml¥•ÍnÛ0 ÇŸ`ï èžø£I6 uzX í žÒ= #É }A’ãåí'Ç–Õ @áf§H ’?Ò M?>ý q¢Æ2%K” R +Âd ßРDgjÑÓîËcWXêœ

O D sºH À®”¦Ò +e 8 5u"À [ ÄJhpìÀ8sç$OÓ- 1ªD ‘ňX

ªr}H ªŠa:þ 3'ï ò¬p+ t Œ Ü m î¥yc § â$xðëôœlÄ@ç -ø S h£0µÖ«Ïƒq"féŒ öˆ)bN 9C% œ0ýpÜ€¦Ü+Ÿ{lÚ öÂò9… ¦ßì`ÀœßW wôóm f ¦ø à£\k 0. ø= ®ð‘’ï O0

3©g ó

0

ˆ8 öSÿl–ÞŒË M# þ?ÚO£Z

Ç}} íÍ m> È `çW Ü Âaï”^tÅ ü ÍS”ôæaËÅÓ~Ø Á ü sµ _ 5l~q}Êä*'7û>ˆ €ÖCÚC •ˆ ºqYÏwþFüB \ u>Úò - l

`ì œ Q˃öÆï!h Q[ m

µMÐ6QÛ mÛkÍYSÙ<ú6 c WŠsÕQò+ÚßIc?ÂWj PK ö ê PK qM word/fontTable.xml¥”MnÛ0 …OÐ; ÜÛ’ƒ ( ÈY8H6E uz€1EIDH 1 ¬úö¥bý ŽQ(êJ ç{Ãá ïî ÍŽ’ B óÍ:åLZ … UÎ sæ Ø 4Z™ó“ôü~ûå®ÍJ Á Xn}fDÎë ÔÒ€_£“6Š _©J ÐkãV ƒ J«pJnÒô ï1 ó lÖ#VF B eèJ2,K%dÿ *hŽï ä Ec

oŽ I

{@ëkåü@3KiQ¬ Èñ_ 8 =¬kÝ gaôÙ E ÞÇ gq$nÒ ì cÅœ þö :1 ìˆé’q Ñ» Ú jÚÈ4

ç4r v

æù Þ©Y) ĪÐÐ È% Q … 4ŠWYìÀ a sQÍŠó ©PP þS'»I/â ÁÉ Vý í qSÜo ÐÞý Ÿ Ü €m ÿ 6 `bøw c, O>(O2NYÁ åE éÙ lÙO4` ¬xÆ€l Ö ýÉ Pû+kvØ ’Ôq:5é/æí PK LvÎ Ú PK qM word/styles.xmlíXÿn 0 CÄÿ) Ð4ŠšVU«v“¦nZÛ Û MÒìég M25 È?Ägî»ów Ü Ëë ˆô–HHÌèÔ œ9V QŸ ÖËó} lõ a M 5’ÖõÕ ËÕDª5A §ý©œDþÔ

•â Û–~ˆ" gŒ#ª7çLD ôR,ì ÄkÌû> 8(<à «µí:ÎÈÊaØÔŠ ä ý û I6W Ë ÍçØGùÅxˆ6q3 ;æÇ h

Dt ŒÊ siТ}Ñôfh@–ï

b sߊ XébD$

b"à ùHJm Ë6

Ä Ó À ¢ðh“ÂfL“I 0 4j@Eì3

Rr!I D ïx YÀ Vý9n¥â öR P €ìƒ@ ÿŠ [ K(Ä ,ZÉ X ˆJ‘Ê UvàÔäò G%Úâ0 Áb^ÊÝÛ ò Î? à €+ý æ ø)òe J/ Œ*Ù[M@ú O [ Z ØÒ _n, Hu#1l à v ) ë %è Æu åVÖm èÂØ í <%f;ÏË®gËë« –ƒ S _ Z IR 'O»{12 _1Ñ ˆ ˃ð<H Ön –6

Ö\»s ðx ¦[ß ©õ óÔ=*%ŸB ÌùhvS ;um ýœXZá§wö [DÙ~ˆ Ú Þ «Ù $

~P [ Ô^èMm ç¥zEˆ?VnÉ ów] Y 7*;pÓÊÎ ~1ècxcçýÚ úžÕ‘

qzã¦83[E…ûÐèî Ñýl Ç , G 8 5YÌl 8ÜÉâð Xt Ew ÝchÑÛÉ¢ Ù,z ,zG`ÑÛ¢w Ïw x~b,ºG`qgÓ> ÅÑN G'Æ¢s øŒ µþ Ýùb

/ Ra7©ý«Zè&µnRë&µ“éŽÝ ÖMj§Âb7©}zw>þ ö ÏÔV

“j+í sýcë bb Á l ,Ë cþ ÕXÒÜp-WŸ &Œm”þþþ8Õ ìd

fþÉ«?PK ®Wx P

PK qM word/document.xmlí]Ír 9 î VkÇ=KI– YI Ýëã X EŠ>Í ìa ûzý Û4[rÓbù` P…Äo" L$ ýÛ]®ØHX' ~µÕiµ Ð I¥ ÚúíÝÙÎá sžë”+£Å« p[ ûåßþ:>JMRæB Ê“W[™ ÅÑî®K2‘s 2…Ððr`lÎ=<ÚánÎímYì ŸìîµÛ [‘ŒyµUZ} Iìä2 Æ™ Ç,Gf0 ˆ ª v™rC–ÓXe*q

u0Úe p µ Ujð2«ˆŒ ÔˆQ®ªïÆÅ2 a8r

Ö$Â9H=

/kŠ ö

ˆ$ê ËTa ̪&9 º&ƒ“c P]v

ÊŽ F ¦

™ö…SËT$ º }ËíäÓZð ús6 ! šÅ

/m=!W!‘dÜúŠ€Z… 2É HO ñz2§Ã¥¦ó ¥Tò åùt’ºo ÙN{aºô2^ˆ)µá £öÆš N ç«P áÀÎ o# W ø –À I'ø `ã#XAÓ W[íøo+&

õiâõ§I7§bÀKåïysmç ;Ï

nùy:“J• øÇ < n Ì à dÝ;$R} C <Ú ”•D Ý{^?Ü”

xéÍÖ.ÒIŒöâÎ \õjŠ#Ž ï?$UB k !Õ JØ3Èí òÕÖ;™

Ç®Ä Ý œk,3q &

î I~ïˬ«Ý=Ô d ªÏÞó*åÄͧíÆ

îÖ e 4L çü`ü -îW ë,öÀþÁ§=P¥Y æFr n Irš?0

+œ # õK7Ÿ ëÒ&B)öÖ Cá0 9 SµP Ú 0[ç Ì6Çj3Œ Ð0Ú ËhË x Æêìïï Y qiG ŠìŽD ýþ ÿÃŽ 7 jP Å6»è íÃÎÁ 3ì5ÌÐ0Ã0 H 5ѺÓù %

y '<ÛÛ{ñ Û{ spxØ^G ØoX`ÓXàóÀkïðž 8\•%NN~ýíêÝùÕ ö ž ÿÎÎÎ ºW' wÙe ªûæõåë«w

Åž õþ šÓðÕZðÕCŠšËã.{cyZr Ös ¬Ð[l,}ÆR‘ í ….K ͦ ’ úÌ1®SƃA yà Z (X ¬-

% Ð+€B0ùJ ÔŒ 4v KL™Ð#i & 2 ™Xø0á

Êæ) ®k Sá T;ÆJ é+‘ï8£FÂ â UU$ UP Ò e

Èí Ïwú¥Thí¦ Ì ìV*å*’…À" Õ ^ ºÊ‘ ždø ÅÞÊa¦&,7^Ž ÇðË zÔ5çn Oû Fq%< s L s 2œ Hâ Õka

ºIbJ _n a É ra]3£ u@L'¥µuo J¥v<Ì í84ÔÑÓ µÖ [ h øf ÿö%ëuZ& sÔ,ï_]Þ ‘ï €ï%¬ ðF Ì1 Öù

ÊÖþ – ö=ƒ ÉŸÀÒ L WÁzP ÉÌ Øqé D8ÖMs ß$xa XK xÙ0@à  =SúL hvaJ uÓœý¦%9}øÉ6{Ës ¢)Zš 7 6 ý LôJ£ m OØ^»ýs 1öæº{Äö[?wÖqfÿܬò Òä?æI&” ˆszIm© Ú 6ÚNÜÝ Ò0Ñ£B¥Æšðµ.ÜfO rš} noÚª rƒë ŸŠDä}a Ü Ì€û ìYÜ(Éù cw íàà§uDü' 2ç7

L Ö£MÉÇÛÖø äÆé, é2 F€wçiÝ =u Ð _îÑg C:.…N]Ë èîSa GZöÿKØ ÞÀ ¬Ne Á öà NÞs+X âòyk£ âuà À Ö $Úw>aŠ Æ JÑMð”Ô61ǵ ƒÄ 6RûÍf 56€5Îx.•äÑ ìZð$óVˆ èFsAgî `qœ 4X«Ä(SgGŠ s;ôû#üØÛª ˆG0•ˆ ¬È4šÌ Ï•ßI“ 1u

®ò:ÜhM¦ ÄQ§ÁC b û ë õåÔŸ ' 4–uÑñÙyVYãá?Þßýôoc¥ÿl'ÿ TèEÐi ßÿù/v éÚ I Ä Ìf iæó º… +ryä

-'xT þn3 xâx

'úÜAË[!Š+

“Ñ Å- ejÆ'0–ÖÔýÖ©• å Â΢B8 ¢c +ÌÜ C%p /ûÆ ÃlY  …ÐË < î3ìƒ T*® Õ úàë iÊÔ ÿ æ8 Ó“ Htn)ë/Œ \xv9Wê Éy+oÅB"éOuZ ÁßÀËeÝõF øÙ Öw• êê]Ÿ; ýúôÖħ>Z x s (ã!99 :îÕ %ÝýþÏÿc– YÊ='k / fÒ3© aœáQ5ÞW …8PxboP ÕÑÄîE^(îé£y ºØ Ö3 ?ÆdÈh O[ì •)u¢Ê ò ÐTÁ

‘ Aâ€t1P t–€ß8ÚìT ÆAá1í\ ó gcÊÙÛ cÖMGP Ä sÌeBxx89íÞô ÁÓøLX–K ~

>ƒv Üý ÙöŸç ølÄg#> ñùôFk ñySê© $ å3

ÚO Å ¬K+Yç¢¬Û 'Ë?¢ uQú JO?

YŠ,JÇ Q¢ X Õ Ô-%ÿQÊ”ÎÞ JŒ ®

k>ˆ B“n ~ r %Ý8ã~G BÙNBÊD

•Â_W äu 4 êÌ7VIÃ,P(lñáä pAZÎW ǧ®Å v vÁyõú _ß@ YnR jiÆìt¢y.“ š çA L ãB;zÔŽ bH© a eôN 0_D/3É Ûl ý¢‘Ñ Œndt#£ŸÞh £

"Õ zha4P '¥ƒEC~ )é ÉObœñ$1– ù%-3c

’T V z#ÉŸÂ(tŸ ˆÊ®#I ä©' y6HM c r’Ë CË"%Y™ 'êjý£ä – 5aP æM Å )ÖH FŠ5Rìé Ö

RìœõEÂs lL@ZÈä Ìyræ nd. n––dO…4qWpèî‘` ÚŒ ÚPñŒ/Ê-Ð 1L ^E" Ð ÆB£È`çŒçx

ï Ùœð H9 Ò w™Ä l# æX

Í ƒ

XXñê s–f º`JÆì Ïá 7(¥ Å

G phàÁ{Ï‘ GjnÁÞ âÎ9

$`A}fC ) DýlGÝK ëæmÏöÒÜç 89 öXŸÚ€PjÐèiD

í )Þ PŠ;$9€G_

Ô@Þ ~!µ ÓÛ 2WPó ð +ø Ê?”eæR OZ?…Y õŒU 3ÿøŒƒlæa“3aTðà (œù9 !4Ô NÁÙÉ… É–z ñÌË Ï4x¦Á3

žyz£µ žyÏ]@1 ;@Jä … HÒÊõðâ v?Œ0 /B À ô âíbÈC Ì ß+A ¥Žñ v Er 3b 7 mƒ

ÎÐ 2 xƒß "@UsX b T 27-I`» Ä b Ù ÝŒ ßU…õ È–ÐÌ ë,¬?DbÖ 1 ð Y/ üÖ Æ, NQÕÅ¢ 'W Å ÛÜ10mÄ m í yOâ>ç –ñ‘ ( jPjÚõ'äCAs P“ŒºœÝÄ

Ã75ÈÃü»è ` Mw KA j êD á.5*EHÚŠOa¢ ‘Ä0 •I È ÿú®ÚŽ è Õ –Š[HÓ NcíFø NèÓ x`nÑå Èæ 4µ ñ Æ =$d S_-ôÚ<¬Ý EÏ õÅí• Ò”Ž)Œ! 7R c PNÜÇÙðM à >5ð© O«Â§ 1 xkfÏs Ó *M wáñ Ošç04ÿ=ü ï &È nmEè5

Ì ï X

 ð

Ç Š œ]

ó 2 0 ~ Bá ŒÁçÉæ Q6µQE z%ŒÈ: ˆ ÑÅ!Gi\;ETÆ ôÈ,dæ‘]e BÃS

> ú9Q

ÆXøwÑö NŠ€

" ÁÊWFŒÚZ çž‘L ®)µëc’ ä ShËÈZcIrGÚÑy LPD Å} WÇÊ Œ83¬zˆ€Q}1 œz*¦t1 Ã0þdH9ù w~

g +3 # Ë`Ýæ # SD"4BŽØrÀ ÚŒYé v+" 9ƒQ* Dº, P ÚÐÉ N h

`CÌ2,eJ30 Ý( ÂÏ2/ N'

O çÅ cœŸ ŒÓ`œ ã4&¢§7Z+myñ<Ú>`  A»"téŒÿüžÓTÚ V”JÕ /A G xR êM27G ð1ÄøOÃÆ íÙLkBð Jè¥Úó™Ý;B+ bb ƒ

J8tà'… ø1G 6*… Õ.N 9ç i šÄ:m mBõ>ÑÕñq Ä #ð þú = pÐO Ì-Bç ÆQOætð ÞG/ñ& äÜßaõ ù ^Ã6& í ¬a nÜjv xÜ=a ¬ôžv ÎuÒÚþâ üMc« Ø KkÆû šñ#iƒß® 61Ý ~JK$ í LŸ {Åa kai .î iI0 ïi™

`

[

šú¦ Šn4S L ëLµwøÝÙªÝ Õ’lu ÎóÉ ÁC ç ð#ýP «6 >”

O cD^P ùT"º ˆßj Ûè L ðž Œ©ò®Ä ¥Õ Ë ' Z 7 i, M 5Ì O rÆ ¥pF À Îh-T3

V

ŸX = å >è<u–B; âV &ñ(š& xÚCÕ Ï{;€ûnÀiF6ó Y

h5t>ÞI ï :a@S3 ©ÓÚ Vù?’O[å¥ œÙ0 N Øþ ÜMßfê®y =äÔ sP HÑKŒ

î aA% ô<Aï o a*¦sz õ ë šèÞ óO îÝEù ÑŸ Ÿ5; OŠ}þ(»ô ñè#ðj

Çô åE #Z}ô£wÏwZ]Ž…笫ŠŒ k'ÙÎ EV Ùeo ÆcDõ (ì • 4ÃU Ù6“óazú:“ì? ç`nfÍÜ\¦ÇêXäa’ö š

w, 8ß »:çOÛ XœÈßÜáÓ+ «èï]ç i vêÄ^’ C ÆNØ»x ï{ »ÏkÖÏ ú ”Ç vçåý ø

{8 3èÅ Q B Ä s ªTý;lPuÚ nÀÕ~•àiØÿ:ÄÇ 1 zŒä Êü

á ž©ïvUÉ Ð Ô ü?PK ÀR’ûý PK qM word/_rels/document.xml.rels ’MjÃ0 …OÐ;ˆÙ Ó J œM d[Ü (òø Z#!MJ}ûŠ Ó… ï yóÍŒÖ ;ˆo w Èr HÆÕ=µ

>«Ý㠈Țj=8B #FØ” ë 4§šØõ>Š BQAÇìߥŒ¦C«cæ<Rzi\ š“ ôÚ é å*Ï_e f@y“)öµ

Õèñ?Ù®izƒ[gŽ ï œj1 êÐ"+8É? ÈR Èû 2§åÆ+ÆÙ™CxZ qÄ•> “U\¬9ˆç%!èh ÒÜWˆ 5 ñ è1x pzŠ 7Ÿ ü PK ëñ PK qM

_rels/.rels Ï; Â0 à p È;MË€ jÒ !uEå Q⦠ÍCIxôöd` ÄÀhû g í v&7ŒÉxÇ ©j è WÆi çá Þ IY8%fï Á : jO8 \vÒdB" q Á”sØSšä V Ê te2úhE.eÔ4 y 馮 4 À?LÒ+ W

a ø íÇÑH<xyµèò _ 13 û zµ«Â å-ýx‘? PK -hÏ PK qM word/theme/theme1.xmlíYKoÛ6 Øw toeÙVê uŠØ Û M $n i –ØP¢@ÒI Ú〠úa Øm a[ Ø¥û4Ù:l

РΣM 6Iýþï Iùò•Ãˆ åqÛr.Ö,Db û4 ÚÖíAÿBËBRáØÇŒÇ mMˆ øÁe ¦B ô \Ãm+T*Y méÁ2– yBbx6â"Â

oÄìz bG Æ Šq lo FÔ#h Ö§Ì{ b%Ó SdX ÏI äDv™@û µ- ãóƒ 9T bX*xÐ jÙÇ /Û% SKh5º~ö)è

žÑ `X :ýæê¥Í’ =ç ˆëõzÝžSòË ØóÀRg Ûì œÎ”§ Ê 5 Ö¬â5þ üj§ÓqW+øÆ ß\À j+Í z ßœáÝEý; ÝîJ ïÎð+

øþ¥Õ•f Ÿ BFã t Ï22%dÄÙ5# ðÖ4 f([Ë®œ>VËr- è

.V4Fj’ ö ÅŒ M à5 µ'ù RYHz &ªm}œ` ˆ äå _>{ Žî?=ºÿËу G 6P]Ãq S øþ ŠþzòÝ _™ñRÇÿþÓg ýú¥ tàó ÿñôñóo>ÿó ø ÀC

> ‘è&9 à ÈPœ b bªSlÄ Ä1Ni èž

+è Ì U Þ Ð LÀ«ã{ …wC1VÔ F à ç¬Ã…Ѧë©,Ý

ã80

c

ƒñ Ivw. q LM Í ä8 1Q(}Æ 1 Ý¥ â -ê .ùH » u05ºd@ ÊLt F IAˆwÅ7[wP 3 ûM _EBU`fbIXÅ WñXáÈ 1Ž Ž UhRrw" ŠÃ¥ H qÔó ”&š[bRQ sØ Ø$ª ä

Ì ŽÜä{Ý G Qg :ö ŠÑ6WF%xµBÒ9Ä ÇKÃ} u Ú MƒÐœ é“ 0• áÕzœ &qÑá ñq Ï»qC« þí£ÿQËÞ ' jf Q/ÃÍ ç û»ó& ÇÛ

â}s~ßœßÅæ ¬žÏ %Ϻ 36ÑÒS ˆ2 «&ŒÜ Yÿ–`žß Ål ü$ a!®

ÎÆHpõ Uánˆ ãd Y $J µ”wv?¥`s æN/•€Æj ûùrC l–l Y uA ”Ái…5. ž0' žRšãš¥ ÇJ 5oBÝ œ JpVê hH ̈Ÿú=g0

Ë ‘SÓb bŸ –5ûœÆ ñ ÎÇɵ 'Û ÕÄâê

U îZÈÃIÛ Ái Q üdÚi0

â å©ÜÀ“kqÎâUsV95w™Á j Ë0§Ê M_¥Ä3ýën3õÃù `h&§Ó¢ÑrþC-ìùВшxjÉÊlZ<ãcEÄnè !

z7óìò© N_ŸN äv H já µ1ÿʦ Ì’ ÙÞÒbŸÃ q©C6ÓÔ èþŠ¦4ÎÑ Ý5%Í\8Ÿ6üìÒ » À(ÍÑ Å…

9t _À ŸÉ Eª bé

èTW ?ë[9 É Ú

!Ûª ó fN]ß §ŒŠ>Sª+“üwHö Õ»’Úo pÚM

Gd ù Ù¦ê ý øàÒ ¥ g& y–Í ©5}m+X}= N kâêf ëîÒ g~«Mà– Ò/hÜTxlv<

ð

ˆ>* y x U”_ 8 [šq)« ë ÔZ ïó<;jÎn,qöñâ^ÝÙ®Á îñ® KÔÖî!Ùlá 7áz3fùŠL Efð û“bÈdÞ rGL[: wÈ Qÿp Ö9 ÿô” ùN. µ $lœLXàg HI ÞñJâì gbÀf’s å E–žbñë ì Ê ]fÌÞÓºì z ©Ãã]VxÊ6% 9T w§ ]AþÚ ”]ÿ PK !Z Û

PK qM Content_Types].xmlµ“MnÂ0 …OÐ;DÞVÄÐEUU ýY ]Ð Î ¬úOž Âí; š eûÍ y$Oç;ïŠ-f 1TjRŽU ÁÄÚ U U C ÁÅ€•Ú#©ùìfºØ' Bš UjÍœ µ& F TÆ A”&f ,Ç Ò Ì ¬Pß Ç ÚÄÀ xÄ šMŸ ãâépßZW

RrÖ

3U ìD<` gý m Ï`FG 2£ëjhm Ýž ˆJm»L&Û ÿ Æ ¬£Ùxi) c®SŽ d Þ• Ì æ7ðb«ÛJ}RËã# Aà Ãk 6h #^

X: LÐ˃B _b–ýeˆ W<Øp /ùG – zeø tX'§HÝýöÙ PK 3 PK qM ; aC word/numbering.xmlPK qM ö ê ƒ word/settings.xmlPK qMLvÎ Ú Ç word/fontTable.xmlPK qM®Wx P

word/styles.xmlPK qMÀR’ûý

word/document.xmlPK qM «ëñ x word/_rels/document.xml.relsPK qM-hÏ

_rels/.relsPK qM!Z Û

word/theme/theme1.xmlPK qM3 Content_Types].xmlPK B yContact this candidate