Resume

Sign in

C Word

Location:
Mesquite, Texas, United States
Posted:
November 25, 2018

Contact this candidate

Resume:

PK hMö ä L

_rels/.rels ’ÍjÃ* €_ÅèÞ(maŒQ *èmŒì ñ ºµo? 6 @WzØÑ ôé“Ðfwò“zã\\ –M

Šƒ Ö…AÃk U Öpæ »íæ…'’ZRF ŠªŒP4Œ"é õ§ Ù“Ôg 0‘9ÐÀ jÛ;Ì 0gª Õ v

ª

ûÞ ~Œæè9È… È'á`Ù.R®õY\ Eu”

6šç .H)5

xÙhu»ÑßÓ¢g!KBhbæë>Ÿ ÿ ¢yÆ Í{Ì íWøÛ gW ý PK hMŸÖÌ word/webSettings.xml ŽANÃ0 E bÍž: ª(I% z Ò Î ÏX3 N +Ø cùõ Þ Ãñ#oî

E Ó Rä9Ñm Ëëéá N-Ð 6& á ŽÓPûŠ 3šµ ºÆ íe Õ¬ôÞk\1 ÝqAjÝÂ’ƒµ(7ÏË’" p ËH柺nï `í_ T ~iõ? Ê2 ሪM$o ÁÝ‘ ¥œ ðÄò,\ Åùið ä§oPK hM4

8 word/theme/theme1.xmlíY[oÛ6 þ+ Þ[ù"ÙIP H i &m

úHK Ä Nâ 0`X7ìa ö a[ ØK k uØ: aG [TL§Ië Z ˆEê;ç; ž#R rí8bè IyÜ ê k " Ç}

ëÎppiÍBRáØÇŒÇ cM 7TH" b Áäíñ z

Ó)

ÆXnàŽ *•lØ ô` ËË<!1Ü s a C Ø ÀGÀ 1»Q«µì ÓØš+ï3ø +™NxLì{

Œ Ö? §_r*»L ¥ ïŽUË> :Ĭc Ï äXYöÕ+ö\ˆ)£ì ûTd

BÀ?hdr Îq\§µ9 ßÈõ/âúí~«ßšëË ØóÀÓú ÖÝZßê V å Ý v Y à5ýÍ ü¦ þUðÍ ï,à ƒn T

ï”x “v£ëTðn o-à۵͞Ӯà3PÈh fwæí 2æì î:ƒv µ ßçb XÑ ©iBÆØ \ 3: mÓ ÌÖ Þ X»ŸOyra*eDÒ 4Q

ëã Ç– yõüÇWÏŸ¢“ ÏN üròðáɃŸ

R7p èR/ ÿâïÇŸ¢ ž~ òÑWf Ôñ ÿôÙo ~i *

øâë òâ Ïÿüá ðH iD$ºEŽÐ À1 I CLu Í8 8Æ©Œ ÝWa }kŠ 6à H5 w Ô x}r bð~(&Š €7à ÜáœmqaôéfÊ¥Ga fr1Ñq{ š »§òÛŸ Ie7$ 3w

¥ ø VâºC=Á% +t ¢-L ! Ò‘2

Ý äej2 ò] ÍÎ] Å™I} V‘P ™T V ãu<Q82ZŒ

MFîO…W T é€0Žú>‘Ò$s[L+æÞ bNû FU PôÀ ÜÆœëÈ ?è 8JŒ6Ó8Ô É X¢ íre4 W+$

C p 4Ýw)Q «í;Ð;Í

$ 3 ¦’ Z S6Æ$.ú ¥cG4~mû^uã VùâÛÇÿ fN7êe Óí Ë…OÿûÝ 'ñ. øÐœ?4ç 9/«çÕ ä

Ûúv;S -Ý{ )cûjÊÈ Ìú ü LfƒLh ÕOB 2ýó;ùH

ή‘àê ªÂý 'ÀYÏè Yð ÂiÃ:ƒ Ž ÚjÅ ÐXíp?ŸnÖjåÙ©jU u¢fªà dÍöÛ‘Õsà9Ùê®™Í=“ÍÖ¢ E pún Þj 'téaFü4î YZVž" bŸ 9ª

©7Ï µ GMc[o

Ûy’ Ó9KèÜ d 6Y\

£ŽÕ zk5… QE b4* 1 Å%] Ñ® S õÚ;ñÏ>

]2 O Å=> Õû Fl"ö0dÔÉ ìS »1 È}µø

/+obÊ ŠY â¢-¬ië- g s ‘fž Äö7t¥ BWÜ •t©Â ég§ x,

Œ ‘šÅ…

94 $ Þ@Àƒ<ã R“ Kß Ã uä:ò> j HPh6* ìªÂÏ («7*•Q(**kn®Lòï 9$l8kC # ¦‘œ "à Nšmª®Q0 ðNÄ~g gÉæãì'tIä\d;àhÛ íñ þv&\ði 0{ÜpÏý KàØ€Ò

Ë£Âcå~sÈ ûh ©C å7Ÿ Íkšs©ª w'S¦`mI W ÿÓ Ý\ ì éÞ<Ø®!ÖîÙ KÔÖ Ùhá %>º Ü=8 L ’ù+ c8$vg ú PK hM 1‘[t

*B word/document.xmlí=Ërã:v ò"+ÛòÛnÏ û9 »]vß ÙB$$bL 7•ªÙç

HÕì Ì& ¬çSf ùˆœs ð!Ë’e ÛzðÖ 6%‘ Î ç…s~ÿ ß“

6R 7 Ö H Ê ÿzí ï7ŽÖ Éy òX¥âõÚP µ <ùýíq iÎ Œ šãÛ,x åyvÜé 7 2ª o *é ^O ¢s«tØÙÙÚÞ¢«L ãé€ 57\rw4 ì) ð >ê~'áú¦È6`ôŒç +c™ aì ?Œz VèôØ

QN 9 r ü ú!ïµ u( 7v ˆa *5‘Ì*0 ; ü ùA ñZI í §Ñà æ ð§ ð!Ó íCIlg>yÄí P (ŸxÈ šïô3I L« ?

5uäöŸ Û Z Y5š ÚhŸÒ r,\ 3ŒåhT Í<m2 ÏÄ J…®

ø7£ .5þ1 à&v{Ì{ €õ 2¦sòûNyƒýÇ] Winð^ HÀÑW™ Ã> [v¥ ä = Üä§Fò ?F§© ÿX`Æ Ý IÛ?æ7 kÀã k;G~ nV9bŠ TgZ ð9 ˆ< ìt“}V:W){ì ø®Ü qž1 Écÿ

0ÅZ K ûìS Jž 3-Ä

{« u<kÔøC¦! ^þzmc{ Þ“ó®q ýû ŽBãÄ3 3ß?ØÙõdòw c5 Zâ

Ù9Ø ®Š àE®<T/ ê Ž ¦âxîÖL b¥ýd à ïï «ðß Ìˆ Ÿo<Yg§Ø® ñ êƒ8 Q ÍçZyVLðngî ÖTqùhé8ÿâqúÒ +ox Dì:ÓÀ

/

¬õuúõ;;Üß^ OÛÃŽ Žúœ ælÎ

ó Á4 Y Eg~Ô ™Ñ ðjg6D 2"žöÉ¥ eÑ Û …Â Ø Ÿ m #Tv cá ø(8ú

€u*îî"2 ìGðaç

»¢§4 y =ŽHùÉ 7 xwöõÓ w L ü ÆAw ÇæÍò}ªœž ø êd{ØBÜ«-Ãý _ {

*¦º9 )ã,ˆx

BÉ: Oñ ž q@e(à l

ŒŒ ø… KØ' Ü5 Eö ï%ÉÞ«ýå§ÉÉ¥æA Ï…6 å ÏÙ ŒcÖ+t ÍD

( K ì&U û h oà}A^os O Mö È k ø Æcfhr‘Ð } n 2 è7¥û ãxÎ4 xÅN6g ó ` žÈæ\k_º9Ö Á Oæo þ 9Cásˆ Ð è wcÑ”Ÿ {ûËÙé O_>ÿTÍ 1僺 þ1 µ

–_N£G=º &gçª ðÚ ˆR’Ýg

öM Ë Ø€ vV`éßË5Öti æ>Ô^GZ D µÎÎùÜ» ž•UZNqòå ÿQéãJ Ñ

W€IZû 4^µkÃkEð6 Ór U= JW FËÎÖÖþ æ ¬Àú _Kk9ÅsJck=]e¦h5 uÛí… i =5Fb^a

ÚX»Ñ6ÅçÁK-•T]j Y Ù1OƒHi o Þ”Wç0Ûí Ý- ñªúØ ÀûV to ÚK>TEþ)= qLê ‘I KŒìÁÏ6kt >

ï Ø>Ø?ÚÙƒŸx «Û/ cžÑ ‘ C‘â%͵ ˆ}§Ÿ ÞA y_ñÇò ïµJ Öü

_z=#ò“W»»{û A® é?ÚQ c~{À Û Gû vö'

ú ßst§ ÂÁÑÞÎá € 1r µ f ž òwöNë É-òèß.þkï Õ<ûª Ó4 £ò\%öÛP šÉ Y,)O€U &-Ú/êˆíø èÑàóà Œ Éà 5ŒÈ ûö+ >É ‘$K©©µ Þòœ BßM

>T&ƒ ÐH :ÎÊiÁÕ“GK ’P ÿÏÿù ÿþß ÿ Ÿ ÿþ è }å åJ ù @öÇ•wgän, 2Ž !xÍô Hº €ô§p ð rnrwe1õ ;G vÞlœío mìm

Û8}µw q õîpokïhûlûìßðéí ãˆs ÏÛLz =4#ØaÈ& Úœbç

D`hBþ/M c À

\ ë Ó ˆð ºï;µ :M\à'CBŒ ïé ÿÂ”ê« ã rÿúéT gÚä J ^ na ktƒÿÁMÁ ãØ î iý ].Vh’H-eé nçc”W Ì Ú9 ’Î@äC ýêÕá üój ô’ÖÀi

œ ü#»-S4} Zl\F 6Ó` œÑš1 Á _Y

Õ5 Ô ÜR W` Ü/=ÛÈK)=Uª•h Ó–!Úí ÝNÛ$ ;ëá= š]r}Ã> nØ5 *Æmt Ñ• µÛèdÔ •Y ¬BT¥õ^ Þ é êÎáªíªÛ F¦¥š{Úµ ä TìcrÊà úôîóÙ»© Uó4GŠÁèØ i _ž”3 ôùC ñ”Å!Û ü( ï 6 õ ìý Å}q L3 µÉÙ cvÚ i0œõÜWËH Û

ÇH +ûp)4{+E œ ä Ñ îª$WÂd

Æ º R ãù ë X 5yJÙ 5 Ä ; pM X

œ LÙ€k©

Ãxž(“E N… à ŒNâdö ]ó{Ï Ír4 eöEcöåÃÆ"ÚNSYø [Ûicî ÍiŠØ{ÑÕ Î UÈ .Ë.Z–r1]Ë$3*e 1üà Á w. ˆþ–¢óLÑ“ ö( J

ê'€ßU£Ø ªŸKÃoB <å EBíöû o qÞ¥ÿî \ ßÎÌ îŒ ‘x ªsÀ )Ö® 3%Ë Ê ä Ñ %5Y&ÝXöm7ŒuÖW< ?XÿÌv Ñ A1à òöŒa ò– c~T!-&Û¦ KI ? A •p$ ˆlý Ko ù&Ãó’F xŸ5 Ü ¥t(S ó^ m Ì™f Ðð. ŸRg£ ÎɃpwú W2£ €Ùf -Djo ß ÇøW¥}…7rc 1Tb PTN À¦W Yh§ÎC4 R

Vž«‘C¦x` KÒÁìs bF B v ý©àØ' _Uh*t ö5O,f ÝÏ =…gQE ÉÞ ) L“G"Ä’KÜ Y V

ÆRTOO 9 AøìSVø&;SiX y H X

…h%ÉŠI `Íže_àÉ 1 €

+?6ÿú ;ë

ù.’X0 äÈ,µzæ + Š¦Ü Æ»hX\Ž ãw /2« Piô"Ò a Ú ÇðÅ*rÍá8ü >ÂŒšs J} E©5 K)êÕ ™nxÝ

ýÀrRMG#… ž/

mU ÁqÛ "Ø-Â È â Àëº 1ìð" €w ;q P ûÐÁ í 5§ ʈšÄºÓÿ@“0EŒ¥dœ®g• x“*4©e^k"=Ï8ÈêúRBEiœºškÁóJÑ e' î{ÔŽ §öæ, Ø xú ?ÿ âØäº êÒ&»P© ØtœN à5 v P };Œ 8õÏ* =ü

‘[ŽN7õx"ã!,ý

©@” Ê 8=’3#û)Œ `Å Ã ÂßäÙƒ¦ s ÅŒAÓS:)bÚr írŒ6` êJ= i VÛÆÊ$ ¥wM æ9èÑ! À,–Ë IÉÅ Ô§ 䣧 ñB( @zQ$x ” 9öMYw* ÿlшüohª5bÃä C"zŸ_ Î aÿ Ÿ ? æû

fâ Gíg5ÀB' ê Ì

Ð9 ™Ô`ñì‘ w @ûÑþ 7t<3\ TJ#UÀ¦öMÆ1Ǫó ë åÚé 1~ÔEà–9¦Ë È ÕÂG»F ÇhökdÞÝ U(ŒUœk_ŽW Ë ©Ã

” À=v >

Sù Ê<Ôu s ÄPÄèK –Š) ã£AAÔ /D¢à®3®ë®W Ù –©ÿ À¦+*åñºÓ éÊ ƒ eÕ FÉ{ Ôk« †Èa Š~Dú©ó Ö¬ x

ýÃ Zzè,

Ñ` ÄªÞ äÝw ä"öR~ ¦éwîø¥ û¬®ìbo Ÿc4êš- _ CJQ åÁºƒ %I åõsŸ¦ 8§Ù D ò Õ€ñáH™ M=j Ô'Å wa§

”ÁWz£¦f£! 2™ ìÑiÄó ä JßØÌ q Õ /

üuJ ïd‘4lƒ,¦ØxŽÚdoñ ÊhÐ €’8 ŽùîçÖP

^î0 2 hD! 9ˆó V 4díj1 ÚÑ Š”ˆQgW:6 þ M6ÜdïRkæ z¬Æö h A +@5 ÌÉø v Xª€ jK SÅND<M…& Zàÿ,S

In OºØ’ŽðX ñ:ˆD òÆ8ëÐ þS î¢!ãx*G\•ž

ö ß"Ö4

ÛQ ãÄ6 ê\à–ÃeiÖ rþŽ¥4 >¬S N* ŠE

.éi WyÒ‘á,)&cg H€[rQç£F,L¦A\ 7"Á ü: Å5>> 8,P!ÀÒwvæ Òò”7âCX[2vÝ èq

Ú( &çÔP 0 ~C Ü &Î x KµnG Z/Y %Ò \Ï Ž j Ê o™Úò ääø š- C e€VâJ?§š»ÁQÊ òH ñ®S u4,¢ 9 ñê ÕIÒ zP åÁFÃ[2#Âwmá òÝíý é“ þÏ€=

"ø#jw9løì,âºï“.žà Ük ?Ñ

tÇZŸÍIý\

ŸK7žú§a š%6_© ¥P ©L à™2 #E ”Ió¥KÏZ¥9

2 ’• Ú 9@ ÅÂ8Ò Aò

UÕ Çhkdðj 2 Uw R<–Ò

§Œ•ñ MÛ#& U T¬lçR¬iN

c n$Ž S }z È +Z0, JdŸ :

•,R)æ Å qÚgS;ãdyç*À ÛÙg q ® úьŠ8m

]à B É ò íGg${ÝØÏi@b ÃX

úQP?Ïðí CÊ!RL=

4C Àé ß1øiŠ BË

Æ; ŸÀ®äx

æ Ù Ú žV Ö ÐHf šU H`éã© â Ä< 0nK y Hq œùSE á}MT! eQ Ê a ükq@Ìe# ã©54l3\ µŠ à:ˆJ Û ÏtP EÕ £j‘7¬2[bÓù:ʵ –2ùI Þ 6l:@Í/Z ˆF 4<ª@$%ÖË k u 9FùÉ ˆbµÀ ˵]FG HzÚA §

Ý4ÕNTÏÕ öP'1 j9e wm. R Ý å ö

ó;ÐËìf ÌŒD,]Ñ ä 8ê{ y

ò@š"Ã

î •È)ñNìbn H ô º gÄ…ÃÎRîÝ!?Ã-0_+b14Ï Höø ]Ë

!àý ”~‘ÉywYN c<{ sï F _ ß…'ÌG•,8 d,>e0 è@DíÆ ê ó Á ñx ÙˆÎÒTÉXt0l r+pV]àœ [tNþÜ2ñª3ñH@uÑ9úÁ57zXnõœ8Ðñ®§ä Š <3 sŽü[G ÿÆaÀ D íµsJ ‘ _OŽ~1s}PŠ N é Á3 Ø N ‘㔵 è åèÚVC\_ X EÑE"æTÃt¢ßcÁ Ç H

7xxBô9æØv òî a, ÀÓ8”/ý 1Ñ žPÍÛå g<ÅÒe¢X á

_0 OÔòÀ2žZ e¢V - 0“¬ðyƒe¥”ù ø Áò …A-•<

& I š{ … çþê üþ cuz ùm~9æò

“,WtRÚzP ä5 µ LÓ R ednë*ú ]g l= æ§G2ç Š§3ižMçM,Ózæü$ïê t“ÔÑw©m* J o1ŸÞ Æ üPªÂ Y JåŸ

Ù’î íË c“hé iEÀé æ…g] 3Ð"âär/kÉùV 5(ËZj aÜÙ” ßà=, 㦪p ©U® Î >\2ÞË &

MG 贒

ëQy8œsLž Z7šf 7”Cþ¦ÚÁšj¥ É S dôD(4I ê ú @Nµó Òr QÔ _M¬V Ú¬ 7zÎ qúý%àý%

ùˆä )ÝW @ ÛLÈ% pP _ 1eWŸ 4 g ì* …YùT5 ÚåI wžò þ Äãaw

::ã»Ý“šðÝ Fk#Ó)Þyà陟 ÁññÍ @çÔÅrª J>µzÈL, óê Q íè`»¥Â$*Ô[

lø* ìüÛçæYxÖ Ù^âô’©lâÎ?ÛÓ Z! W Æ«OÍâ3 `Ùâ2µŠOtX ˆëÁ zÑÇ vÀkWih“ý’ ÛÁ DÍB ì ÎÈ>)S ÎÚ–kúÙ§Ì kDîTU«6Ë ® rß΢ьƒT™ î:uugRA3[h '(3:[ Å U ç ]¥c V hªªK BÜ`uâMö2G Ÿtèò îó y Ìe[ÛŒEEâ*L RlÁ ªæ[àŸx RUMž ZУò To *]î b£ µ ¢2a 'h]TõÓÏNšÚ µ ö>b à ! ªúþLËq Úþà »s__ìq6õ,ÿ N çç õuWô

ØÔ@ÝÞßhháó

à ô4n– Ûo͵I ýå+»VE Ý

ÔÁÒªrÙãQ Ó¢ "ÊÑ ~ v w“ûjÎÕäŸ_ÐÝ ê–™ îixÜÖÄy@MœZG+ ” Ë ð eBbÂî ª ç Ó

Ó Ðú©ûIÖ}§9 ƒÂ&&ØÓJò~ª ÆØËà å8ê>JnŠ

m;G 7T Òc ^ºš VÂÈ ûRÜ#EêÐÅ 3RàÐÔK âÀO` ñU W að*Ð K 2{¥É' ËG-=ˆ ? Xg+OŸLŽ ÞéœÕ;myz Ke>«ÃÖªP~J]»Ðf2 SN$iƦ€•5¬Å ècÕ ¥ wÙŽ N ÆPNϵ?' º€ Y] ð6Û: Ø 9 ìv£H-Í} rìš*UÏ9d_(6Ôì–C [ø>Žç}Óõy …Ö Ù &’ Âoƒcëe UöŒ ÂNm sRâÌØö&FÀfÍ5EÿPÙ i!j ^ªü b

ÈÑ~&M ¦bØX ˆ• 5üÄïGZ

> Yk f£¥2}

Œ”^ûòæfd Þö¦ÇM Ú 0 ÊUþŒ® 6 kîãrSB$ ®Sè… 4ž¥)ú NA Xt b

LµBf …Ìr _Íç AÙ4ÂüA ‘-8 G\p N>* è ` ÓVâ ¢Ä? \tÞ}L

Ä–q žq «îáø ñ GÖ&e >ýáIŒT§–Ë 7 v è Ã à á[sÝ S Û2

þŒ Õ‘ Æ ùRgüÊ SeñWÞÇú L ¦_ï8ž

ž`3à.:Ik-ƒû"µ Dã Èä¦,{Ö, «c .@í çÃZŠ oÞì\µ

{vþEÎtú …í í»KÛƒ º Ìé BÍÇN>õ ™rýØæMªnc ö ä ¢c/dè»Z tW üÙá« Aqï æù_

¬võùÇNó àƒüÖØÿ V =NDNý þå S:yÌáØVe %ül¬Í úÒ0Þ <œ» ’ü ýIÜ Znyc"f?

-sìLwÁSØ6 JªP ˆ< Ûmçï6ßûÇʺà •ê] úcÐÖP –

ì ð; óÇ$ 2cÒæg”©–µ#Çx$ S,ñŽ'¬Öv

šH Oß\žê: ÐÆ Ò UPi F=<

Ÿ ñ ò uûãÝ

pc«»UiУçÅÉ iIþü PÎ¥TÙº`U¢‘#IUÞ k îŒB ]EO7F.’L€ýl 'µË Äy Jw ñŠP l 8 É ö[á; 5¥œ A 4& Š<Ød *}ƒ Á<4ª åÜ ®ê OpÉqc€"åz ÉÒ®ÄYÎ Ä®DE¢B,Ža P eYS¥‘©ºÉðœ Hºqåý«

Vw$ð\È:&A ‘P J,/ºÈ X€åû Ê.;sžãæÏ¢

ÍXV`åÒ w ww

yïU»” ÕsA©ÛÞÏóY

È O_,Ù2š+ î â þVŠ Lzd O [7 h

Ïéìlµ Ñ0ð ÀWs ;pÀµÄC EB»(ª«T{§Î©UZÏá*5" c æ uçµg – ê -Ì

2Ÿ©zm+®F w õn ÊýÁ ñ • äŽñ ýÀÉ ÿP`ÌŽª _T

m á- šW^…ocxm oÁ©ÕÆðVŽäË Ãûé$Ÿ/*ÿp ®Ea ÂÕ@á"ËîçˆÑ ‘ä õÄnÏ/S µ VžÂr}mV`1 ÛÀ# 7 DA TÌzZ f"%X_ å 3Ç!

ŽMvØ øèÊ _rÍA‘GŽ“y.ló òî

;K®n trW£ 0P1X Bh ]Þ62 X í ÜŒìLvíCëlˆåé ÌP Z>Y ó kÐ*~Rõú 1yA >â> ÍYh< 8Bž@Ä bk áM{åM( ˆ`9 é¬] në uvÚÓ « ž& Pçºuv i`Ï ÍG5 ÛPº¦PÕka”>Z ÕoF þÀ äo"5ìÀñæ

ˆÎV h.ô6ÅÌ/ôk¬ ËcvM'`W`)42»_µ.ù»8 VFõr Ãuöî;Èáuö

^ Ks=\gï%V ^go”ºq= @Šw.ÉÀ;í\ ƒÖ0ÄÝø)nº{

’ â*ýªmIß_Ñ ic’+ T žm1ÈÛîoÏ rNI“\ ÅÒd öŽ+ ¬

g"D2 ®Í ¢êE{.GÏÎÏ ÔÏg3Œ ©3

oD Ûg þ5Nù Ó vö, bÇ £=ÇžYÿ kø6W æ*Ù4š2ué ò\%øùÈr©;®çÆ <Äi Ú ÐS* }ì Š^G}!n= x }

ªàƒ– cúK ððtp.á ô“ÿ PK hM ;ð þ word/_rels/document.xml.rels “ÍNÃ0 _ÅÚ;qR B n/ ©W à& Ä"þ‘ üäí Š\Q" >îX;óiVÞ

>õÈÞÑ e €ª( il«L/à¥~ º HšVŽÖ € ö Å•0( Xô0AÀ@äî9 Í€Z Â:4ñ¥ ^KŠ£ï “Í«ì‘oÊrË}ê çžìØ

ðÇ VO ÿãm»N5ø` 7 .Dp¥cv4” G Ur «Â É h c

Å< ÑçÏüë¬ùH ü(« 79 :k –§19Æ" RÜæ øÀÓó 2 q•d “ ânÒÅ 8 Õ ÁÏ Üþ

PK hM Á(w ø docProps/core.xml…’]o ÿJÃ}

Ó(©5Ù æ DÍ–Ý18SfK àªÿ~ Öî3Ù

9/çƒ ~¬Êè

¬Sµž!š µTz;C õ"ž Èy®%/k

3t æE. µ vL Úyo ÆNì â. âkm+îCh Øp ç[À)!c\ ç’{Ž[ÃØ Ž ”b 4 [v R í

¦ ÅŸ å

Y) 2ð'z úèÔ 6M“4Y ú)~ZÞ ºVc¥ÛI @E. óÊ áîì /o

Ü Â pjj+]/JpÂ*ãÃ>z äÎ/ÃF^ ÈëS ZÆ Ó Ùäø Öâ ÞU»Í vÄ æýpÎσŒBSì< ò ÝÜ® H Ä Æ4 ä9Ç?ò?

« €ÿ ) ÉtM2FS–Ž 8^ v ¬Òí ß

Éè P Ôÿà \%a) c.w]ðý PK hM @

ô docProps/app.xml AK 1 …ÿJÈ m Jñ¢ ®õ “ÙÝ`2 ÉXÚ oÖÒVðæÜòÞÌ Â“ Cðl ˆ

_6-g€&Z cÇßúíâ– B ö ãG( £äKŽ 29 t "Jk!Š™ èÒT «3Ä 4Õg E gà!š HbÕ 7 hÁ.Ò ÈOÄõžþ

µÑÌÿ+»þ *OÉ Bòš@=Ï UÞ¥ä ÑT;Pýäðs ØSüp Ø{v RüÞ‘ “Î`kª /Õ

ò f_!å~Ò8 =ïü5æàÝ©{µ\5m Ÿ &ŵgõ

PK hMiæï â word/settings.xmlµUÛNÛ@ ý ËïÁ ¢ Y ShR Û“dÅ^¬ÙuÜðõ µã$%-ŠŠú ™3sævfszþSÉ` d…Ñ£px ê”BÏGáóS:ø Ö .A £p…6<?;m Î “

@ÛD £pá\•D À ™

5ƒ3C

ÿKóH ÔÕ 0ª 'r!…[EÇqü9\Ó QX“NÖ %

2ÖÌœ IÌl&

\ÿé#è ]ÈØ µBíÚŒ ä Œ

QÙžMý+ ƒ ždù^ K%{ f Ðnc ÜD Rž È h-/HÉ Oöˆ6 8 ºÅ–ŠÃ qûµ ÜÊC

é È hµS… Ï«1*h’

©à òâ8Œ<@ Ì X‘Fƒ Õ

!ï)háÒü0n,l%aõ s 45k“ Ú Ï NŽ

í šÈ£ß ØôW85ÆõðB”xC Æ ä5{К 'jf PÊöD

Àsm’y F KW-Î –î òÌ™Š –À“ûr ;Ý<[œ Í 1AÃÄ7$Ê{ lì gVAÁø 7@FöŒ-Ï _ ñÒ ÜÝ‘ù Úbz Ý.”u Ì ŸöoW95%ú j K%ìë ~

ßËÄ

&n y. 3 ’ ú…ˆW Ðå]m `Êvé (áÝ

PûÔ ¬Ù§U ytÿ+[»žTŠj* ¢nuÉšÿp h»c•ø ç ú/?Î@uÎW r Lý

y œ^.YXk<G>1ÜE :ïÁÁ S–` Ä äK ã ìôüÆ þhå Û ú é ï êÐ êƵIqr o G1_ 7ŒB» P ÑÖyÖ i~ v >þû%m üqíS ìYùÊömƺ7Æh»•&q ÛVå h…Ѻ <g~« Ö]X £ðÅ ?zS.J– Ð »è Ýÿäžý PK hMhÓs Ù word/media/image1.pngë ðsçå’âb``àõôp b`à8

d s IFÞ¬ ª8ÈÝ aÝ9 Kº ÃÆ~î 9+O Ç Š w

™ y\ î xÔ ’”Ê«À¥',8óÕ žÎ𓌠Ð` þm&+ŒóU «2

ÊdÈ: tF>œwm Æ é M{ü™ ì } l0a«E 0õ Ì Ê]Œ W nêÞÍ0ñ

\ çëÀxkž

ÁØ¥Ï ÎhsÃx§ç~fÿîÊüëV“U ˆïéêç Î) PK hM U7Ü word/styles.xmlÝUßOÛ0 þW, CÒjC¬" VV Ä* E{v kãáØ™íPØ_ TI vH{[_šû}ß}öùâê ”ä Œ ZettšR Šë\ uFŸ “sJ¬c*gR+Èè;Xzuy ™X .Á Wvb2Z8WM’Äò JfOu

m+mJæP4ëD V à æu Ê%ã4=K Hæ -Dei“mó‘l mòÊh Öb ¥ŒùJ& õíåšßÀŠÕÒY/š Óˆ äÿ$Sk ™ 2™QP'ÏO %`Ö][Á:ª¥ÈEF™9yº¦IˆŸiå,Z åB, GœL)”6 ÊŠnš®ñ[£óöÂ; Frë:ê X ’PÕþn

ª©ÝQ&

d tµ ã"L £ Ô7 üùK+<Ö ¬vº R5Uºy“ Á c 9Ü{…ñ 3lmXUø ytÚ^

ŽwyF•'YRâ Å7 ú€û,œ 8 Í 2)–Fô9í

1 æZjÓ6 ßî CßûHy P9Žô ÒFýÐ Å ØÇÝL“lÝHð üC)nEžƒŠýÖª 9ü È N tèØR‘î Þ>?J > m

/eä

îTŽÉðª ó [Êß ÝzNAÊï,ºëjÐ7 JX h

¥ç ö¥vN ã X G $ýf’-ŠÃ“Uu ƒ êÈtçú^Ø çš Ã?ÓÛ»jÿÙå Æv

Ì tE Q à͵&Õ Ž{îå Í2 áHûóè R 0á%E1x Ts, îq Ú éÚùE{ÿ* 3 1?y«àønú ’ ®î R ÛsØ G]2Õ§pÀØP9`ñ”î©ã ;Îpï-ût€ôöË^þ PK hMÕ’9ÈË à word/fontTable.xml “oOÛ0 Æ Jä 4N ÐU Ä`áÍ SÙû«ë Öü'ò9dýö\œ j elªvV$û ï ï§óõí/£“géQ9[ lÂY" pKeW%{šWgS í¬,ÙF îfµ Ê 83¢dë šYš¢XK 8q Y;o ÐÒ R þgÛœ g j

4çü’ 6þ N FÚ óS/59: kÕàÖ ûˆ[çü ñNHDªØèÁÏ xed”ð ]

&TÌx£hEé 3£Ù–RÒÍ, b7WFbòMvÉwgÀÆ

X 2£3Ï KÆs üœ_ð œf K 7Ûs> Ä

2ì ø [ æ •óM# [5h”Ã.ª xŸÁùÕÝôŠ

JV ) bTòá ÅtTÎwJÖ+"ú q]U£B> Eô ŒWP

TÚ œ Ä[0 Sˆ'ƒ‘ï ž

z ÆoÊ Ï;0~H

G` ¦Î(ÆÞ(hýfgœ E ß ÿ #"Í>U ã+ ÇþtácÉ Õ k ô<ÿ É/‘äð6 ’ýk »ß)§%9Nðæ PK hM‘ Þ9 Content_Types].xmlµ”ËnÂ0 E Åò J ]TUE`ÑÇ E*ý cO U d ßw’Ð B P M xæÞsÇN<šlŒ&+ Q9[Ða> ¬pRÙª _ ì

ÝB “ñh õ jm,è"%ÿÄX

0<æ΃ÅJé á _CÅ< ß v? <0ál T{Ðñè J Ô np Í @GJžÛÆšUPî V lGÈQÙôÄ…òñ (a Mé( Gèmµ'T¦ž YGÉ îfP È” ôÎ

6 µ

’I'– Ey?úÀp N_»ùà ĈÇdtÞU W úh âõc gð!%TÜ"ÁÎùt ©3> pý uo

ÔOƒó‘!íâ P ž d A< N C .üc Z}. Ùõ5Ì?ovø ÌO'IxWAû é Ç?PK hMö ä L

_rels/.relsPK hMŸÖÌ

word/webSettings.xmlPK hM4

8 ï word/theme/theme1.xmlPK hM 1‘[t

*B È word/document.xmlPK hM ;ð þ k% word/_rels/document.xml.relsPK hM Á(w ø docProps/core.xmlPK hM @

ô I( docProps/app.xmlPK hMiæï â k) word/settings.xmlPK hMhÓs Ù word/media/image1.pngPK hM U7Ü ˆ- word/styles.xmlPK hMÕ’9ÈË à c0 word/fontTable.xmlPK hM‘ Þ9 2 [Content_Types].xmlPK ì3Contact this candidate