Resume

Sign in

Accountant

Location:
Mississauga, ON, Canada
Posted:
November 27, 2018

Contact this candidate

Resume:

PK çu{M word/header*.xml¥•Ûn Ÿ ï€öÞ Ò ªPp.jµªÔ

+i À*{Òì ñÛw1§ØŽ"B}á‘g ïÿw ðÝý ’QÃÑ £s’n qM

ºÌÉß?6ßHä<h Òhž“#wä~ é®Í* QhÖ.S4'• 6 cG+®Àm å:

ƒ

ø e¬ Ÿk» FYðâIHá ñM Æä F

ˆ 3…ïZ2S ò!Œ

D oÙ Z+®ýI1F.ƒ ij Ò wˆFÉñºÖ.Qc m JöB AfÑPî\ÈîûâDL“ ì SÇ

皣 BO n ö6h C; æƒÌ pr ‘ ô[<!àñÚ ¬ çë~+ mñ !tù ƒ r

A úÌÙwÐ

LËÌÊEë Ab J 5/©ûÐ M“ uy¬Àò™Vþ í'šÚÎë~» öê L p3 váíg£6

/Mö “dø !µçò:y N=ìy µôoT x–Lo3

Ø ýœö& Ø j ç/ ùh A L wu<`ˆñt= gô Û ˆ§àå™T<TºØ

ž Ã?Åî PK mÍ i PK çu{M word/footer1.xml¥•Ûnœ0 Ÿ ï€

lÒªBasÑUªJ X%í Ì V ÒØ@öík–Ó ¢ˆP.@Ì0ßÿ{ ÌÃã AÍÐr R 0EuÆU žVßI`

V,%GfÉãöËC“ä _¬l"iJJçL L ]kÔOæ %8 E( _+ ¢Z püÀ wÇp EßH Ñ)©P%=b%9EmuîÚ’Dç9§¬ 8G +ÙiZI¦ÜI1D lÉ

hr)Í'Ë R ˆZŠá ÆÌQË ÿ& è AM™µ>ºë’#1Žf4 EŒ s,\j N$p5bÚ Úk Ý7í š 2õŠ9FºÔo~@Àã

XÐÏózÃgMñ ÁW

Ç \ % b AhúÊ j 9+f ó )ãP ÈiHí§Þl ] ËK M âÿh?QWf û 0þú9Àf lýîg &ñ föœ’ ?H Ú1q Üß žw, J w2{ Æ _Ù Ût&öØ^ VŽ

Ä ê å15 &HØæ {ì0 ã6 öñpÄàGþßYç¥Ë3!tâÂÁ™T/x:û Èö PK ì pîÐ PK çu{M word/numbering.xmlí[ÝnÚ0 C”û6! €PCUµê iª&µ bÕ?‘í@Ù+ìbwÛí® X}’9! ?

]LÓQŠ ¢œãóÙçãàó#8=»'Øš Ý:vm

Ò EˆŽ ûËíÕQÏ 4 Q Ø3(ì Á»ÓiŸ¦d Zg) *ú$ ìXÊ ï8"Œ! â åˆq zåc G!# hˆ0’3ÇsÝŽ]À ÀN9í G …œ 6’™IŸ F( Å£ àuö 0% Ê G C¬ÎÀ ˆQ"J4 -šRÆ%Èä ë¦I Ý" ¦Šg ç M ÎB Ε bË A` QYÔ9ÂêžåI É¢c

ÚûXí] –C- Yp!p ƒÌUŸÐ

ŸËö ª Åk ÊJ¦

Èm  pY àm 0

ï`t è TÁ k…ó R À R õÉ Üµp A hãç ç,M áîoƒ ô

l è x%À@Ý N µòö!R i O R!õ l7 ë”K% œ-r óËôŠTÂaŠ1”s 2 êáç Jþ1,¥ ŽŠåÉgž v S ú ÎoõvÇÍÖ:Õb óC ö5“̺ TX732dXd( Ø €@Ès À u NÅ_1óS ž[J.ĪÌ) êä SÛz>µL Ø–ïoÇì K9 ܺ Ó’Ó5Ñ Í5EÁã óÇo] Vç n{ àÖß ŠÊ àöd'ÜúíCÈX p{ân™ öŠÛîn í B.ëí ÛŽÿ6s™ Ò6ü §ð^IOQ»ôMK8Ê(ü/eüÃÏo/V jzÓHIýëÅÊ>Moš(bõ# v ¥éM e£~ Õ.m4 i PÓŽ ÚÅ ¦7M”Fú‘V;}kzÓD1¢ iµ ¦¦7 íHëzMÝ š ýJ ® â™!ž â™!Þ åÖ ñÌ o 5C<3ÄÛGnÍ o C<ßô ¦§0=…é)LOazŠýäÖô ¦§ØGnMOazŠýàöqOAó^ .ÿ x¥ X!ÝÉW>2ó6 yO µ7 µŸ0ó7 ùËfÎÒ I PK Ý#Ãòl 2 PK çu{M word/settings.xml¥•ÍnÛ0 ÇŸ`ï èžø£I6 uzX í žÒ= #É }A’ãåí'Ç–Õ @áf§H ’?Ò M?>ý q¢Æ2%K” R +Âd ßРDgjÑÓîËcWXêœ

O D sºH À®”¦Ò +e 8 5u"À [ ÄJhpìÀ8sç$OÓ- 1ªD ‘ňX

ªr}H ªŠa:þ 3'ï ò¬p+ t Œ Ü m î¥yc § â$xðëôœlÄ@ç -ø S h£0µÖ«Ïƒq"féŒ öˆ)bN 9C% œ0ýpÜ€¦Ü+Ÿ{lÚ öÂò9… ¦ßì`ÀœßW wôóm f ¦ø à£\k 0. ø= ®ð‘’ï O0

3©g ó

0

ˆ8 öSÿl–ÞŒË M# þ?ÚO£Z

Ç}} íÍ m> È `çW Ü Âaï”^tÅ ü ÍS”ôæaËÅÓ~Ø Á ü sµ _ 5l~q}Êä*'7û>ˆ €ÖCÚC •ˆ ºqYÏwþFüB \ u>Úò - l

`ì œ Q˃öÆï!h Q[ m

µMÐ6QÛ mÛkÍYSÙ<ú6 c WŠsÕQò+ÚßIc?ÂWj PK ö ê PK çu{M word/fontTable.xml¥”MnÛ0 …OÐ; ÜÛ’ƒ ( ÈAá Ù YÔé Æ 9Ä êÛ Šõ“:F +A œï

Oº ûc4;Jò

mÎ7ë”3i ÊV9ÿýôcõ 3 À ÑÊœŸ çwÛO mV¢

žÅrë3#r^ à $ñ¢– ü Q,‘ øJUb€ž h uPZ…Sr“¦_y Áœ7d 2J z,CW’aY*!ûÇPAs Ï mxqLHêØ Z_+ç šYJ b=@Žï

âhô usÜ

6Þ…Ñg£ ©p Bz WïÏâHÜ 3 Ø!ÆŠ9-üë9tb@Ù Ó%ã 4z £w? Ôt i ^Ïiä,ýT í Ìóu S R AˆU 1 K ¢

h Ï Ø = 梚 ç

R "0SHý nv“^Äe_ƒ“ ú?Ú aã B{õ n p3 ýÿ µ™ Ã

c©xòFy qÊ

®(ßI þ ŒôìQ ì Wv<b@ ëÙþd ý•=;lHIê8 šô?ìí_PK ò•%ã ò PK çu{M word/styles.xmlí ÝnÛ8 …Ÿ ï`è N`Ô í ( Å6û D[D(R )»îÓ/õk[

Åv uqrãp( RgFšïN ï J3)&ÎðÒs T 2bb>qþ}ùtqë

:qVT; w >.ÇÚ¬8Õ »^èq NœØ tìº:ŒiBô¥L© “3© bìPÍÝ e’ æŒ3 r}Ï 9•Œœ8™ ãJâ"a ’ZÎL d,g3 Òê§^ ºì[.y’a–PaŠ

]E =ƒ :f©®Õ’cÕìd u Ó.»EŠ,m2 ^n ”*J• ©Ö6úTN6ŠC ƒ D ¢Ë O 4ZBÍÞ vïÊ Bj}#k/4ïr rê V»§ Gø >e ª ¥`W™L5 yŒD ej ~Œ á X y§rn)EŒÌ IÖEªß”Ù ï1IéZm~šÚg% t]îÁ1j Oàðúm ~-pg_€‘ ŸèŒdÜè jX ŠŸOR =XŽ 8 ÛêeŽ zkH 6 š‘ `ü ôÆ*7 Ô?íÄ Ø Æ ëÈ£nÇ8 ó:FÅÅãC v«s íÓ¦íQ df }ÑÚúÈ ÅYþ û7£zðOÆm€dFV Õ& îŽaE f•Úå)Qyá¥q®ZL} &Îs EåJÛ£

ó Ih Ü»Xº+oÈ”Ó-é <ÒI rðÜa ý7ñ %y?Ý ŽË Á ÌÙ”h ý-êÙõ v ýaöÅ«T Rš>o\R æá 6Aº ßÉìÐ/2;¥öÅ`o# õ~ Û¦ §må¦8ƒÛÝâ,c UxŒ þA ý ñvËÅ«Ñé.^ v],c'ºxuÐÅ«~ èŸ ý=µèŸ£ ƒƒ. ïíb íbp ƒ=. gpñú =sÑ?ƒ ö .Ž º8ê™ Þ \ôö è ââ

3 vZ ýÿuç =UxsR ÔþÔZ © Ô@j éŽ 5 Z_ w © Ô@j 5 H

R ©õµ;ƒÔ@j 5 H

R © ÔúÚ Aj 5 H

R © Ô@j}íÎ 5 H

R © Ô@j µ vg H

R © Ô@j 5 Z_»3H

R © Ô@j 5 H Ý R © Ô@j 5 H

Ö î R © Ô@j 5 H

Rëkw © Ô@j 5 H

R ©õµ;ƒÔ@j 5 H

R © ÔúÚ ÏOjß ©Ùka3Ñ« Ò 9 ? û™J5g$_ vc þ ìF ú l

)ÎÆZg

% ªŽ Š ß SH aH aH aH aH vö Õÿé»ÿ PK JqÙÔL ÈŽ PK çu{M word/document.xmlí]ýr⺠ƒ þÓNIÀ H–nöÖ!d/ æk ;Ûí?

a

[ YòH2,™û0}–>Y% òµ%$NìØa2 eëH:ú üåG@À q Y»Í @Ôa.¦ÞaíËÕÉÎA

©

£è ö˧?}œ \æD

Tô ç æK ö

áø(€b …ˆª SÆ (Õ ä Q ã O0ÁrÑh5 ÝÚ’ ;¬Eœö–$v ìp&ØTê(=6 b -/I Iºq”ãe–MŠ

ŽˆÊ £ÂÇ H ÛRS/ý Èìg ùn n’šËá\UG@â 挻!g B… Ç/SŠVs j iŒM p;Í$' Ä4%£Áq Pšö®J{É4CjU Ù$#ñ«S<á /îç nÁÏõø!Þ Åw( X2â) !áø Ë Ù aÎ5rû Î`

f Û Îw( z Š'Õ¬Õ C ¢æ= Úg΢p ö6ÔÖ$Ðê ðI©À s ú yOiPwtXk.ÿjË cDî ^Þ

£)Œˆ àÍ% hµ{!äpè®…šL\r} !t Td8•HGÕ ÖòÙj§ £ˆ IVkèh £ ý $ã”À ê Çï ;I€£T âq( Óä'* ÐI

ãÃÚ çh F,€T§éˆ ƒ Ò >øÒ ©x€šIYÜ$ùi

$!}q;¬ Ì`#e ÿY <P{ yÿ“ Û C’”3}X•.

Z rž0žr;NéN º qInUU#Í£i™

TM Äg öétxnƒ3û_ƒs08 #ûÛ` t, Ç-0 G l:: 3ãÊ#y ÒhÍ R Ê TÚ @©ý R™0v íÚ Tm80H=Á\È% Ôã)LŸ( þí}w B `7eGBh@ÝÛ/ò ÖæòÙ €©Í-åó .hwöA mYà »:Ì_ ˆ+P^ nXÉ n VHfZV§ã8Oaf” hƒ -9¬ wƒ]D8T xÊP&Ú$ºÅèÆ § ÂÝŒ þ(@3úÖb

Ž !ªÇÍ ø %ªƒ3¬Ìz!`äÁ: 8 § sp0h ºím BÛ[ Vöù ÐÝôO g=Ž \h~Í +ý^s Ê û { ìY» PuÅYÏW –7Bºé=$Ø£©Å D µ?ÛMýÓ fœ©Îøamº,Kœt9Á 7C2 – à ÐmJ …úÿ-¢Xµ7 ã ˆJH% kMä í

™A Sµ …TZ y

mv9º8 ŒÇà sû Œ œ Ù£o¥6\»ë C£ ÁdFî _ ºIØÞ <i ÇEî®”a3TBÐTew e>ó!õÌìå^ ù$Q =Å …Œ ÿu0.@'7£Âëyr<ÅÈ}/ãå/Éœ#èøH'é" #T eÄ L

Pö 8Š ÒßB Û

0Ū l _€9– êD«.6p Tï}F €ß º Ó » Ÿ RøC ƒJÝÖîWmmIdgŒÐµæäT¥

Áw6 ’ 0â"B d¥R

Pô Š UÛ˵ΠÀG H æŒ_ Dg 3j ìÍ}Ä R ILð

Á ˆkLˆ0 öš 9A® ÒË_ ŠE ÒG€q R cô7$Àãl.ýRë⃢êâFÞuífrâcÏ'zô>y1 ÜvÞs ~6 Ÿmû 1< e í ß… 52j'Î ”⧞b^ÕŒÞcO œ H7•ª!

P `á vÑæp R« »R ïK Œ¥

= ]2"U Xi…{œÒ# 8K– ƒxi8øËà ƒH

eÜ5Zâ’Í d Ê –ZU Uª oF(Ì`ž §SÕÁT çÚ êœ–Z ú•@”D Ž ÆõÐ Š êÁ» ! é º ººêD©%ã Zq ƒu G® N KùM% Ì ÌýÍa ]KŠ ZóÞX ª •[Õ<I2ýF x ^Œ~ ƒ ^ FÃÁy Pj5 òvjøu d=àQ áLœ åOÅT iÁ =þu8 åp5 õ ž o3ZW f5}ÿŠ cL

¬¦ÞÁá C

ã Ú– Ú) ô!….Ì#ôö ”jm6(5ASÆÑ Úí§ŽWY Îßj É ”b3 …ŒŠ<â ]á Âù3qn !Yèšp 0S Dz§Bz…ôg"ý2Ýp

p æ êÛ9œUP ú J Q $H FÓÕ0ø À Â yX G9Ø/dÿ1o£vE Ÿ= fJ

¬îbûµ§µì~ÿâËù•}~Uê• pÒø “’UŽk >éšgžf «N©áô0Oô r Ø’Qé

PôWww– 4 4.ö [I] såCe® Â\yuó X"`6t Ðõëà q©7^ s I Á"á,G1Þë’á=ó ©Dœ`

2žîvaSH z} µ +I% 1 Uñ8 5{Ã(#Ê5

é PŸ*è W{d" ÿ þ 2<ïq :NÄ Ð ëV ʈ Í

™2Á ÞÞ W ÊòD3 e_…Ü Î aBh £w81ç“ÑÅn©ÛÜí Õª6 èZ¢ aÃSÝ" U»ë0îš[mŒŠ( Ç7šÓª ÇŽ2Xõ ij ºPB-HZˆ0Añ B …kŸÄTE

Ä.ÕßYÄ•• ï=d ^áf Î8V Z Ï

* BKO’LWó}9žïûï Ö Ïœý{ óÑÑ#ÿÝÕ$@ Ü“ oèVXé \ˆå#» A ¥ úŒ…Ho <C« }Á áô Ϫ $ Õܪ_fUý,¥å & F¦Ód @g ;åÞ1 eUR ?)Xe>3) ˆ Šµ

ë 9Ó'– J6Ì Tðþ SÚ G

ê@HÆQ<ž õäÚ

R" ˆŽYv AªZ•T•Rªú>râ=æ ©Ð: ™Ð $b9q #sˆ¢

à :Prã#-<f,p9 ÇS’©äUEpKÞ\ Ä)ˆëâa>2ÇfœšhO“ wä^R Ê ó Ò Uý £þ_â<Áªþ [ÿ íÊ3 öÖ“ ƒã/}ûjxq^jÛë}8GV»Ú d¥07Q GGv

$GY

ˆò‘s

ëà E ªs

ÿŸèU @Å W_ @v Á@ý ð…â Rå” :Ð åõj®o)<vYL ¢KÏ[7\g S©þõY àó Ý ÝF;ž 91'욥 àWsÂî- Ê Ü ÞQG9 éß G ª š ©äÑàd0ÒG

”úìÐÖ %ìow$íSkï Ž!Å Ødw S U ]š K\ Ç\ }F Á Y cµwº

«ÝÜ É

Ç BÓ í Þ, Mú ÈÕÿMuç•Š

ôRõßÞÛßùðao§Ûi _®þõV

Š 9’ñ< á È@8c> è çHø/

ÍýƒÎ A Ï <rŒ

už! Ì5$n J(.Æßû ºˆ 9äÐA ºûµ âÜ )qΧŒÉ ôÆÚ$ñ•éÒ9ˆ È ºoiƒrùÁ Ôå ÍØÕ dáêáö\1 §Í -«2…8¬í7M&â,Æ Ë Î£àJeM Á r Zå•p¢ Ów æ&Y ôé PK p ùð’

Q PK çu{M word/_rels/document.xml.rels ”ÍNÂ@ …ŸÀwhfo§EEBhq &,Ü €K{û æ x{ hI q1Ës:sÎ7 ZEßè kM&Ò8 šÂ– ©3ñµ~ Ÿ È 5 z Ìï Ÿ €xŽoÚÎG b n ÔàcÛ á/•u ˆ¥«e Å j J7Ì ùUf *3áVe*¢õ ÃÿdÛªj

µÅN x.r Gy2Ó Ã Í0 Éà‘ˆ7 gg á!$Be

a£ [q Æ CB Þ ãu k â)èaÐAáð(Žz á$§Z í 4 ŠìœMˆuŒÊ ú Ž

«Ï ?lÉ o{BgàOØç %ºžô G Î,ì µ4ì?éK ú#å?PK M«5 Ù PK çu{M

_rels/.rels Ï; Â0 à p È;MË€ jÒ !uEå Q⦠ÍCIxôöd` ÄÀhû g í v&7ŒÉxÇ ©j è WÆi çá Þ IY8%fï Á : jO8 \vÒdB" q Á”sØSšä V Ê te2úhE.eÔ4 y 馮 4 À?LÒ+ W

a ø íÇÑH<xyµèò _ 13 û zµ«Â å-ýx‘? PK -hÏ PK çu{M word/theme/theme1.xmlíYKoÛ6 Øw toeÙVê uŠØ Û M $n i –ØP¢@ÒI Ú〠úa Øm a[ Ø¥û4Ù:l

РΣM 6Iýþï Iùò•Ãˆ åqÛr.Ö,Db û4 ÚÖíAÿBËBRáØÇŒÇ mMˆ øÁe ¦B ô \Ãm+T*Y méÁ2– yBbx6â"Â

oÄìz bG Æ Šq lo FÔ#h Ö§Ì{ b%Ó SdX ÏI äDv™@û µ- ãóƒ 9T bX*xÐ jÙÇ /Û% SKh5º~ö)è

žÑ `X :ýæê¥Í’ =ç ˆëõzÝžSòË ØóÀRg Ûì œÎ”§ Ê 5 Ö¬â5þ üj§ÓqW+øÆ ß\À j+Í z ßœáÝEý; ÝîJ ïÎð+

øþ¥Õ•f Ÿ BFã t Ï22%dÄÙ5# ðÖ4 f([Ë®œ>VËr- è

.V4Fj’ ö ÅŒ M à5 µ'ù RYHz &ªm}œ` ˆ äå _>{ Žî?=ºÿËу G 6P]Ãq S øþ ŠþzòÝ _™ñRÇÿþÓg ýú¥ tàó ÿñôñóo>ÿó ø ÀC

> ‘è&9 à ÈPœ b bªSlÄ Ä1Ni èž

+è Ì U Þ Ð LÀ«ã{ …wC1VÔ F à ç¬Ã…Ѧë©,Ý

ã80

c

ƒñ Ivw. q LM Í ä8 1Q(}Æ 1 Ý¥ â -ê .ùH » u05ºd@ ÊLt F IAˆwÅ7[wP 3 ûM _EBU`fbIXÅ WñXáÈ 1Ž Ž UhRrw" ŠÃ¥ H qÔó ”&š[bRQ sØ Ø$ª ä

Ì ŽÜä{Ý G Qg :ö ŠÑ6WF%xµBÒ9Ä ÇKÃ} u Ú MƒÐœ é“ 0• áÕzœ &qÑá ñq Ï»qC« þí£ÿQËÞ ' jf Q/ÃÍ ç û»ó& ÇÛ

â}s~ßœßÅæ ¬žÏ %Ϻ 36ÑÒS ˆ2 «&ŒÜ Yÿ–`žß Ål ü$ a!®

ÎÆHpõ Uánˆ ãd Y $J µ”wv?¥`s æN/•€Æj ûùrC l–l Y uA ”Ái…5. ž0' žRšãš¥ ÇJ 5oBÝ œ JpVê hH ̈Ÿú=g0

Ë ‘SÓb bŸ –5ûœÆ ñ ÎÇɵ 'Û ÕÄâê

U îZÈÃIÛ Ái Q üdÚi0

â å©ÜÀ“kqÎâUsV95w™Á j Ë0§Ê M_¥Ä3ýën3õÃù `h&§Ó¢ÑrþC-ìùВшxjÉÊlZ<ãcEÄnè !

z7óìò© N_ŸN äv H já µ1ÿʦ Ì’ ÙÞÒbŸÃ q©C6ÓÔ èþŠ¦4ÎÑ Ý5%Í\8Ÿ6üìÒ » À(ÍÑ Å…

9t _À ŸÉ Eª bé

èTW ?ë[9 É Ú

!Ûª ó fN]ß §ŒŠ>Sª+“üwHö Õ»’Úo pÚM

Gd ù Ù¦ê ý øàÒ ¥ g& y–Í ©5}m+X}= N kâêf ëîÒ g~«Mà– Ò/hÜTxlv<

ð

ˆ>* y x U”_ 8 [šq)« ë ÔZ ïó<;jÎn,qöñâ^ÝÙ®Á îñ® KÔÖî!Ùlá 7áz3fùŠL Efð û“bÈdÞ rGL[: wÈ Qÿp Ö9 ÿô” ùN. µ $lœLXàg HI ÞñJâì gbÀf’s å E–žbñë ì Ê ]fÌÞÓºì z ©Ãã]VxÊ6% 9T w§ ]AþÚ ”]ÿ PK !Z Û

PK çu{M Content_Types].xmlµ”ËNÃ0 E € ˆ E ðX ò SgÒXõKö ÏäA U# D6‘í;sïÉÈòr bLÚ»B,ò ÈÐ)_j +Äçæuö DàJ0Þa!Î Äzu Üœ ¦Œ ]*DM ¥LªF

)

ˆ q ìPÞÍç RyGèhF X-Ÿ ƒ ì©;o¬

K ™È^N,v Í^þ¢ïèÊ

Y ’G4mMªuH á ' u ŠðU, ä_>–!z…)ñP É ñªOý€Ho`ÙV6•òGÍûŸœ Î Ç ZmÒøÊ{Âx= Ó ç l

Ž!ôò î` y}

b

Ú] Jþ‘ƒø ußi/A PŽ]ÂN òeûÚ PK uìäE PK çu{M mÍ i word/header1.xmlPK çu{Mì pîÐ

word/footer1.xmlPK çu{MÝ#Ãòl 2 word/numbering.xmlPK çu{M ö ê Å word/settings.xmlPK çu{Mò•%ã ò

word/fontTable.xmlPK çu{MJqÙÔL ÈŽ

word/styles.xmlPK çu{Mp ùð’

Q word/document.xmlPK çu{M M«5 Ù Q word/_rels/document.xml.relsPK çu{M-hÏ

Ð

_rels/.relsPK çu{M!Z Û

º word/theme/theme1.xmlPK çu{MuìäE Content_Types].xmlPKContact this candidate