Resume

Sign in

Medical Assistant C

Location:
Philadelphia, Pennsylvania, United States
Salary:
14.00
Posted:
November 20, 2018

Contact this candidate

Resume:

PK NeM word/numbering.xmlíœ]nÚ@ ÇOÐ;X~ *Æ* ÅDQ¢T ª RÒ,ö WÙ kw

á }kïÐcõ$] l>R 8U ¥y Ùùïzøïè ä«ë F –Š ÚÝŽk[ G Úßžî 4â1¢ ãÐ^`e_ >\Í <cc,Í:ËHp5dQh'Z§CÇQQ R

‘bn Ò槜: Éç, ˆ K‘&cB ^8žë öJF v&ùp%qÁH ÅdB" z” ò w"Ê æºØÑ‘ š3 ªR ÕU3É ™

z £åºyzÌn DsÓgF Í…ŒS Þ-“•b DUqÌ O á•LîŽ

jïŽÙ{Õ Bjý"ë^(zÌA–©/d ªÑÏÍú” åâ

S¥3Y ŽD” ©K ZG Šè Ç ˆÏPeæxz” w”b µIÕIÿl Ý Ëc R V Oí£ Yº »_Gmã vû§ x¥ÀÈÌ@4VZ¢H?dÌÚúõ)6à XBgÔ ˆy [DÌ8•ÚÄfˆæ œÑr Þ *8Î(Åz™1…Oø¥Jýþù Š ŽÊ(Å“Õòô«Ì Ç& CûÒ3C}>L Ÿ S ùZ§Z,W {ÁµÊßCE öƒÐÂzD\Y

6 Tå*‘Ú“ÀHé EОtrÃÕ_5 ')Žà oµÛ îû &NmY ëõìVd’`i=ày٠кO; U 6£oöÆû úñëÔîxÝ ÕŽê5r

Á Õ]ó E ýFî ßk d æl 6p û 5'þ ƒFîaà m ú&Éz çç( Y Y Ùæ

$

$

$Û ’í É É ÉžŸ£€d d d w l

HÖ G É É É6ï( Y Y Ù l H H Höü $

$

$Û £€d d d ìù9

H H H yG É É Éž Éò `ùæ

pv« N òU™ Ì;PÖÛ_Ö;Pæï/ó ”õ õ ” ûË Í2gãS8£?PK

Ëì/L PG PK NeM word/settings.xml¥•ÍnÛ0 ÇŸ`ï èžø£I6 uzX í žÒ= #É }A’ãåí'Ç–Õ @áf§H ’?Ò M?>ý q¢Æ2%K” R +Âd ßРDgjÑÓîËcWXêœ

O D sºH À®”¦Ò +e 8 5u"À [ ÄJhpìÀ8sç$OÓ- 1ªD ‘ňX

ªr}H ªŠa:þ 3'ï ò¬p+ t Œ Ü m î¥yc § â$xðëôœlÄ@ç -ø S h£0µÖ«Ïƒq"féŒ öˆ)bN 9C% œ0ýpÜ€¦Ü+Ÿ{lÚ öÂò9… ¦ßì`ÀœßW wôóm f ¦ø à£\k 0. ø= ®ð‘’ï O0

3©g ó

0

ˆ8 öSÿl–ÞŒË M# þ?ÚO£Z

Ç}} íÍ m> È `çW Ü Âaï”^tÅ ü ÍS”ôæaËÅÓ~Ø Á ü sµ _ 5l~q}Êä*'7û>ˆ €ÖCÚC •ˆ ºqYÏwþFüB \ u>Úò - l

`ì œ Q˃öÆï!h Q[ m

µMÐ6QÛ mÛkÍYSÙ<ú6 c WŠsÕQò+ÚßIc?ÂWj PK ö ê PK NeM word/fontTable.xml¥”MnÛ0 …OÐ; ÜÛ’ƒ ( ÈY8H6E uz€1EIDH 1 ¬úö¥bý ŽQ(êJ ç{Ãá ïî ÍŽ’ B óÍ:åLZ … UÎ sæ Ø 4Z™ó“ôü~ûå®ÍJ Á Xn}fDÎë ÔÒ€_£“6Š _©J ÐkãV ƒ J«pJnÒô ï1 ó lÖ#VF B eèJ2,K%dÿ *hŽï ä Ec

oŽ I

{@ëkåü@3KiQ¬ Èñ_ 8 =¬kÝ gaôÙ E ÞÇ gq$nÒ ì cÅœ þö :1 ìˆé’q Ñ» Ú jÚÈ4

ç4r v

æù Þ©Y) ĪÐÐ È% Q … 4ŠWYìÀ a sQÍŠó ©PP þS'»I/â ÁÉ Vý í qSÜo ÐÞý Ÿ Ü €m ÿ 6 `bøw c, O>(O2NYÁ åE éÙ lÙO4` ¬xÆ€l Ö ýÉ Pû+kvØ ’Ôq:5é/æí PK LvÎ Ú PK NeM word/styles.xmlíZÛRã8 ý ý ß!Ž B&5aŠ Ã@Õ,Km öY •X…,y%™ ýú•äK MŒ Šì–y u« Z Ñ oo>6^!㈒©Ù? L ºˆ¬¦æóÓíÙØ4 Ä 857 ß®~ûºžp Á Òžð ïLMOˆ`Òëqǃ>àç4€D* ”ù@È![õ À^ÂàÌ Z ŒÄ¦g[ÖÈŒaèÔ ™Ä g>r åt)”É . È ñ Ä 5Y72 NèC"ôŠ= ô î €'h~[4©ô xõq2o

4YÍe`-ƒáãh 5enÀ 9 Ò H™"ö ˆÔ¢

ù5 O €H

£R ŽIÓPÛ l à ê Z0À6e/@

> ö j”Å i%B–&d Ç L$

¦Î

tg€ 4™ÝU£t. ð IÊß Ù UH E[

ö“Ñ0ئû

Zæ ö/Þ W ºÔ K bÁÕ = x ô [J 7Ö À

¦æ `™ È” ç pqÍ È kÂ3V= Éÿ‘ŠW Œm Ê0 «D ÉÙó _ ¢ Aq a à ÊBÛ YÊ)ŒÔi ŽÓÁŸ

/ Ä da{%Âô "!Ä& æ `*ñ O jÕ ;5 T¢b%r#Ké…&Ÿ &û#Ñ hmmZ a úII áë™ÆCƒUª7q ºOËÀ^ 0úQÌ €C ’h

J+ø&ªäq ^ 2Sb@%þ% Ä

òrdm

Ì IlÓü^ ‘Óä ŽËÉ É2YØ F»–Fû i çX Œ gq0* É dqPËâà X vE.ÚÇÈÅa- ÃÏfq gqx ÀâE Æ k/í Y Õ 8:1 hU h

Ââ A(]ýZúÿ ðò,ì:µÿj.t Z ©u ÚÉÜŽ]§Öuj§Âb ©}úíÜuj]§Öuj]§Öuj]§Öuj]§Öuj§z; R§–%çï[ýÅ~ÎÅúEÕ àH:r Æ_Ñ o K!zdˆ2$6Eâ î ëBRP ÄC.ü˃äYfGÃ Ò F“ mPçô /í p”=ò ë©i ëœ üwß@:u 1þ

Dói k2 K éûÖ rÆ

Aý] S t;õÑ €L LÊ¥ó/Ä åÒ 5ô¬ ˆÃ{O Ô1Y ^JNn5Ue¬ò íÙÏÎôa ¥"˺

Y &J+ bÊÒ Ó aô gJ Ëa2[ ª Ò }•šGÕµ*– jw- ª B%ó>eowöÞmª¬LCZÚªÒnëßÞÛ ÌÄ`ØœŠq tmç©@ºª z . ø&wdâÉ;2 xž2 ˆø 0¦”<Iä

ÎÐÊ}$ l Œ S ó,þ ø~ûãx Uûèk W Ï É« ì8~á•Š

=E â ¬~Ãÿ ª Z‘håSÈå

1W3ª*r6¦Æ68 ^M Š§Å õé™

QÙ §Š“ú ù .EÖ BÊV $ g Û§Ž a ˆD¢}C _s ÜHÿ üGd]Àº€u k ä/~õ/PK

º i2 PK NeM word/document.xmlí ërÛ ÇŸ ï€Ñ N; Ž,ù Ç]g«•“M: xâìîÇ LB"b à åS_ À å

Z ù L ðÿ

88?þô> É

SšKq6 =Ø r1? üúöéÞÉ€hCEHc)ØÙ`Éôà§Ç ùqq Ê K 0Ä– ôi œ

"cÒÓáP K ~ S&ìÁ™T 5vSÍ U Yº È$¥ _ñ åp gƒL Ó ˆ Jj93î”S9 ñ€•ÿUg M®[œr^Þr~Å b tÄS]•–4-Í ŒªBn ö#n’ úÞ"Ýäj ¢

kŽ L• Övïyq .q A º"ê36 YÝIB q c úÚ ìµËJË ºý! u ãMn 8ô _)ª–ŸÞ mPŸ«ç§ £V V =Ëdªn MŠ "ªLU@Ü X,œRqCëÆ Î7jÎk%…œÎ Mn ©þ&ËŽö šËeDSv[Úün¥ý¢d–Þ6 Ã&¥ ôÀÑÑ 0®

xl%ðJ K J §VAÃ7gƒýòoPî:gñ ÝõæœÍh Ï P í

ž¦TÑçáÊÞü&.”ûïš ô {oìÙ7Ô]{0¬v à éµý

ÊÅT

£d\

ÒŸÃ D#ÝïÓ)

;Í}þP~È .x\œ ™Ùì WÒ ™lö]ÅçѦÅ2 `LlòåáíïÓQh Îxl ÒÌÈú«AÌ *JvåÙÆg Йaª,ðŠÙnT]&æN Ç õÆ,fe y \ ë J*ÏÈ YùyÆ•6/ò"JË Ö(ÖŽ /ë Zî]PípE–uU õÔžë,MuÀùÙà-O¬á_ y# *Üõ ýÙÝŒj3Ñœ~ö`4 ú3¥ U vw m['4Ž§4]o Ú(~ÍÖv 2–ªÞW4ñâÛ ª ãzÏT ïËj üÚ 6 Ä .ªcWT3gÈ ä šúZ ÿŒ Ü a 6 e+ÕÄ Ýæ ®îÜa "UL3uà dj…ÿjé lò Ò«aóÿÝ%ÝV L™ wvMÔ) ª ž Ç / £ãƒ`Ô 9ÿ Þb

òæCmK ýsn

ËØ es*šÃp¥= ß6ð 2 § O ž

< X«9eŽÇ 'ä… ¬k

ra æÝ

–Ï_ ä ü;yøð`ïÑÉñ£uší VÆþb%o’uc =yT XŸ êÝ 5@ÍöÅ

ñÉZ

Ps ñ,N#N 2z4: í" üE F S ó+Å+áXÙ Œ• ¥PT{z! mÊ O Ð ŒÞjÌ 5ꦵ Œ Þ Àð vú‘ Ø ;w W6 3! Œ];9¥$•š»™T

1 ( Š 7Á,"f7Ÿ“€

BÓ4^’dIX ùü« HDE =__Ûß u

/Õ5 6R-wqÀq g ή8

ÅOß $ÇÐ h 4Æ[ µvÀQ}Rù™§»èF> ÄCâwEâ;:º…Äûd ÿsÞ R dJ cŠ< Úp PÝ0ü žØ ?rÑ åÿí¢gp Ï žÁ®z £nHNG=ƒŽZ« gð’…< 1™hÍ ç< m•í¢â? âCñwUñ;âdÞ* f óKw?‘í1G'…Ý öóص ¢ Í_R ;Šæ~6x8Î d;Tý h åFÙ Ê ˆÑÐ5µrs&¥©6ËÒ_eÉÛeêjÏj”2eÏ

ÞÞc7ø ™Õ Yã§ÖÞ ÆYø€ ÓßþÑp”»ÿ'

}xÉ4i :"KŠ"y f ÇeÍÔ'€Wíñêc *ä Šy ÚÏÁñÝ Õ tC »n 0 ˆbfUB&Ë^Cág@ P îYë O‘Þ2•pa Ò ßt è :tÏZ

è0 Ô È_i’þƒ\DKÍ ˆs ˆ "€ˆîY«ÑS%ª

O X ºg ;<WzA åèá x { ˆ D Ý Ö

ñTYk y2’>ãaÔR à xèžà >Y« žÄ, j&x@žå

/‘7, *ìõ bÔRš 0 Œèžê€ >Y a vÿ\äë3JÑoD ”2 ˆ "º OÖj€ˆß 1 ö

-e îé à“µ Pá Î !õ

ŠùÂÜS™$™àÅž^Ó hÑ=ý V Züª ñRó~ !ZÊ

(

Ý“ @Á'k5€ÂeÊ [UÂŽ â xïÐk: ”Ñ t

º§7 ƒOÖj Ï&äÒP Ò OYj) À 0tOj Ÿ¬Õ Ïž_L&ä Œ y)ýF Ax'ðŸÈ;– ßm ºU ÛeÁM $wQŽ q.2™é ólwÉp[ƒ®ZØ ùüÎC •ÍÌzo ž åWn;JYŽ Å£ýÃÛ2ÖzÒÊáaq üC û HË ý…þúëÑû 1--Â Æ d Ÿ tÔZ

ž <IÒX. 7eñ Fªå µ Z ZßRâ,ÒÚcU4è

ÀáKªtž »4ó

(o–Uyÿ Ϧ ï f ÙÛRæ ì…Tu V“ 2aÕrC+ Ù) ßvþ ƒ &1Ÿæ ù4Pl(ö ù*¢y b í:Lõ{NÍ ó Àƒ7 <ød x h͵íöÜ:ô â17 NS3Úv à xðFp€ Ÿ¬Õ néÐ `ùú ÌX`ˆ æ&ˆX 2PÌo\Ç ŠÑ>Óc í èá Y뎃 òxIØ Çf í á ì >Y úÈHÂhÜë7 ãm À o” \ðÉZ

0•IJ…ËV ñ \h)5 Ô

3W s (ä\cZZÐ ÕCk5y[š Å5#/ò 5Úw W öGy Ö NÉ 2>è º Õ€.ÅLþ oUéNFÙŽ ÊýQY•x } ŒÀ3lH6$ûk eæT T,,fÃLâ òÙ“çÌ \Ä)I ºáÐ Ÿ Ç äx#b@ŽOÖj€œbtPq¦ u ó #úÚÞG 'Ø œ>H RtO{@

Ÿ¬Õ ŒGªX.# :S, ð

R.Ú+äÌPµ$ Ðþ –ÏÖ4 FIK {â ”ød (yÃR©Ü ƒŠ%Ñ \MäŒ ÑRço ú

óÕR– ð èž YëÎ © î DK ød F,p §Ê âÿûÏ 5QR&š gâe{, €EK

À¢{ò Xød 8 Aæ&PY^ ï»Uþ8J )

c žURÎ Íßcô -åH CHq®1 Æ@càÛzh í…’eº *ükê<]õý Ðñ *nÍKîL*ÕÑþ0 ª^ 'ZÊš Öƒõ Xï µ Ä ïƒmg8 •U W À z€dC "Ù AÄBÛ Âüý í Ö JÜVšJ.L ÌÝË ÁÁ s

À…7 \ød ø )>ã– Ü ÙQ ô:(â`Û ÀÁ V 8ÔA Õ*PEt

Ä "éÞFLÑ C 5@ îé ᓵ Pc u8ÝÄJ l© bsªB,D "A\ SPc i)í X –tO À Ÿ¬Õäm 3 ƒ,-pb Ïa JŽ–RZ€ G äðÉZ

ÈñR

nG

« Œ N

’Ð r¢Øk l;O ð x#HÀ OÖj2ð ŒÇüC9 *äš

Ü#-öGÆS7 ª h)Ç D ñ H xí\cZÊŽ ÆÀ7ê 'ÛQ"4y

K•ëc L¦1#“8æî

k{«Õ Þ«Ñ7

ž ÿçe¬ÿ} Ì úá^ Ô a…-åÓ€ó ç ÊÖm磣Öjà L A$ Ne&liRí¢Ü r É -Š ¦ ŽeZß ÌtÙyæ î^#Û ŽNŠ6 ŸÇ®}”_xIÝo,ºBýZËv úóçÞw k åæLJSm 7[Ýe_Ÿ m; Ä 5Å+aø ýAQ“WÂYê ñ&AÄãP1‘G- D ó ÄZ Ü~ Ù usówÄ ê: É Ž[H 3"Mdwäç¦RsÃo 79Ûs+w,íùZ

ÛÎ ÞH 䓵 è-Ëç©æ s I• çRa»B zM

ðNóñ Ç3ÙÂ# 4 ð wQMáA qƒ 탵 xÐÓL[…po$í6ïùJ È à ÀÃ]öL£à å €&B ˆjÊ5¦¥ è 1Ð hL GòˆjªFòÿbõÔˆ*Ø Lž[ºµ0 N ŒQ ZÆ GvºÝì Á e â F c Œ Ý #tÔZ

t>Ÿ/ÇT>O{ÂC BßRê Ò pŸ€É äÛN qXÖ æ¬ÝƒšbÎ Øþ ™ T,ëÀC Ì, æ Ž <ÜvÂ

p œðFyÀ Ÿ¬Õ€ Õœ

þ åÁä<IcæâÏ Û=iªdª85Œ( (FWbÖY õv`ø

7 ß©0

` X Å'k5

fVЀ Þ <ž {¦Qx^ï îò.ª)Üåï#np } V wù%åÂØ ®ÕSâ 7\I‘? éµûŒ

Þ >ÜgÏ4Ë ùJÊë ªëKC•ëO ’ŸºFW6@»ù Ö þ{þ.œ n këT =ÉÛóÊ r @u ºþúõ iŒwb %Ãeþ!”Aæ\ãÇÿ PK RTmHQ Ð PK NeM word/_rels/document.xml.rels “MNÃ0 …OÀ

"ï T5)

8“ Õ?‘=EÍí1EiR©D, œgÏ ÏOãíî dð…ÖµF ¦lu Ïüíþ Ž@ Æ”õèØ.»Û~ ò=®i; x íRÖ u Î hP

M ÚŸTÆ* _Úšw P#O¢hÍíÔƒeWžÁ L™Ý

ò Ãÿx ªj qT éÆ î È?ÌyO 5RÊ %ô^ŒßFxX 2šr($Ž i bµh ÔKœ¦p®çÆ ßx ’ÌFX㊠\ Éê þ CaÔpíÝ”žàõDh5ü ú $ª>ª ß õ"Íå / A w /çòWŒ ~õ oPK x jf PK NeM

_rels/.rels Ï; Â0 à p È;MË€ jÒ !uEå Q⦠ÍCIxôöd` ÄÀhû g í v&7ŒÉxÇ ©j è WÆi çá Þ IY8%fï Á : jO8 \vÒdB" q Á”sØSšä V Ê te2úhE.eÔ4 y 馮 4 À?LÒ+ W

a ø íÇÑH<xyµèò _ 13 û zµ«Â å-ýx‘? PK -hÏ PK NeM word/theme/theme1.xmlíYM 7 ú ó=c/ñ {l'mv“ Ý ä(ÏÈ3ÊjFF’w @IŽ…BiZzh JÛ fÛ”6…ü…jfü å 4» ÒØ` ç}õè}¥Gš™ó Ž3¬

BÊ ÉÛºuÎÔ5 G$FyÒÖoì M]c ä1À$ m}

™~aûà ΃-žÂ jÂ>g[ §œ ƒE¢ sd sÑ6"4 \ ibÄ 6lÓô \ r WG# Am p©oÏ øÉ9+*"L ¢ GÙ¢ÄÆ VñǦ,ÄT br aÀ hhëfùÑ íóÆ ó

’Ý üÌìf ñ ]ÚÑd 0t]Ïõ;

ÿvå

ú~ß_ø+ ŠÄH 5¬ mu{Þ + ªK…ï^Ðs¬ ^òï¬á;^ñ á %Þ]à á2 ºô 1 ìÐ á %Þ_à f§ç 5 J1Ê ÖЦç;á

ȈàKJxËs =ƒ/Q 4»*ûœošk Mè@ Êä Žr OÇp "

FCŠ

” bâ AN 6ms`:â øºåU d]UEl ªà£ ˆ¢1oë

º yñôÇ O k' žœÜûåäþý ž ÿÅß ?ÕþzüÝó _©ñLÆÿþÓg ýú¥ Èeà ýñäÑ o>ÿó

x ßG dÚ x 8 of Ÿ $[tò 6

tŸ§5ô•)À@ ëÂz oR! *àÅÉí á ”N8R /§Y

K î ª Óå¢/9

“<QwN'2î: ª Õüö'c1ß‘Êe  ÍkX $0 \+ÚÈ

[ Õ⺠"J qí Òº )C mt e"/S A‘ïZlvoj] Uî{ð Ž Kˆka dJÆ Ã2r ðTEroJ£ZÀ ™N &Z? Œ©l®Òi îe!/ê ïâiVGRŽ TÈ

@ˆŒì‘ƒ0 ÙXÉ å©Œýˆ

ˆ)

k +I ú

)Ê" ß î ò7[Û7 ª'HÑ2 ª% I}=Nñ À

Ôô<Cù+Å}EÖ •u! Ï }ø ô EÊ µ*ã p«â

£w_ _ƒb î Òý ”îMëùô {©Ñ T/Ýd Ïí# ñ Ÿb ÃJugbxñ@T–…Òhq 0NÅå Ö(០žî¥`,º Ê 6s 0mL Ø ô Ëýe’í’ ªµ¬ù ©0 Y/ö y Ø xUë Ë[ …û ”0™€W Rgu Ž Dà Ë õ2 þ4P<ÔðÜŠ‘ o à ÈSe?Ïî©gzS0ëà Ãk §–é iºÕIHÓ0 1\ >å\ ZêTÛJ Aó,rm¬k Îë%íH¬9Ç n"0në#q2 ÙXøc…n œäm=â @ÿ e SÆ lªÆŸ Q&溜 œ/ Yv` »äZæ» 9c5Ép4 ßP,Š Ê õ-ÁE L é 4>Ò xB Š ƈñE4cD¥É ŒâŠ\Í–bí Ùr <NÁlG‘Å

:Ò8J¦«£2T! &ƒÓØu_m "š 6 `£Š Ý&/ rÔ¬<¥ÖµšæËw ß $jM55GMmÓÞqŠ CÜì Ù ËÝ`uÖ Ò š ÃÛbæ Äqu 9«ž pþP R v®.Ç\ PÔÖï ^Ç

m/l M ßp

l4 ŽÓèxžcõ=Ëìuí Í, ê{ îgðtö楬_{û’Í Ùç qùöÅ 7 }Ñ ˆÌ

ß œV o œÎ áöºÍF+ô» ž A/ôš Á ÁnÇ ] ßløV 6\ß,è7[ ÀµíŽ tš} sw k1òùÿ í PK ªR%ßü PK NeM Content_Types].xmlµ“MNÃ0 …OÀ

"oQâ– B i ü, E9€ëLR

ÿÉ3)íí™$m U+ D6‘íçyï ÇY¬öÎf;Hh /Å •ñM ùƒÈ

Jq «åÍb}ˆ Å–(>J z

Na "xVê œ"ž¦FF¥ T òn6» :x O9u b x Zµ– §a ŠÑ ˆ ìeÏâ€ÙÍå/êv :ƒÉ E ÛïÁ x{ À*v ï 3ÉTð§ˆP FC të T¢7åØB~ TÉ^ óâx ÿˆìÌc

Î D<ÂË 'uR ߺ

$ _f åI!FÅ)ã/ƒŒ[&í,\ëF M _ Zmì•g9Ê' ÙÿíË PK tÒš PK NeM

Ëì/L PG word/numbering.xmlPK NeM ö ê Œ word/settings.xmlPK NeMLvÎ Ú Ð word/fontTable.xmlPK NeM

º i2 word/styles.xmlPK NeMRTmHQ Ð

word/document.xmlPK NeMx jf word/_rels/document.xml.relsPK NeM-hÏ

_rels/.relsPK NeMªR%ßü ê word/theme/theme1.xmlPK NeM tÒš Content_Types].xmlPK BContact this candidate