Resume

Sign in

highly analytical, service and result oriented Accounting professional

Location:
Doha, Doha, Qatar
Salary:
2000QR
Posted:
November 12, 2018

Contact this candidate

Resume:

PK

dM word/footer*.xmlíXïNÛ* C•ï c

MB ö WçÒxulËvZÊÓÏNì

…ŽI h û~ zvñ Î Þq7ê Š~=\

F

m€'À ÇQ F

]œ :[

S£:Ö™ëaNFQfŒ Æ & æ …Dn•©P9 »Tó8 µ(ä Cg”Q ŽûÝî ò0b Š =ÄQN Z Æ EšR þ <T •ËT "Gnʈ Bfs \gTꀖï f•Y Y eÎ ÝJ XÙJä¬

J ÔÚJ§• Fìu[ ƒ =Ú 3d’ å5ŒãE Ž}lcûC+ 6 Ùœ…fm ©T7t¦@ Ÿg {œç XÜ P5! Ø> L àK ÉœÌ[Ñ ”P +È7$Õoªl Û Ë} 7hó C»V¢ ºŸìƒ u {_Þ Ð ç ûÉÎjh fr7Šºþ yÑ ÙsáísÑÝ S( yAs«v \VIÜ* X ÊŸøh ì( â ÊQ7ä+šˆÕDp£

ª I h ÛŸ–@Ð ÿRšsÊ ig9 ƈ ó¬-,š "oc oö§ Ä*Sʬ

#jS T…l`¦ý ÖÚ– Ê KaoÆÉà [Û 2 ÚäÛçA Ç x.OKfk ©E Eýªð3 3l€Q Tû_ aqW0ô w;pÇï=Ê þ=¥J Â'Hl -C

` uømNü&»ùWe è hBé(š M º@Dï k

;ÂlÌõ–WUµFxÚXë lRW E Ø Á ªeÕ ©¬Ÿ ß ’ nÊŠš&ö Ç µ ýf2cFç<èf ÑUÊ êµæðB Ùm j G5, K&vÜvê µ d sû!àï•ÝÕƒk¦vJ ž" jTKŒÎoÇ ß

^mö

ªF ßÅ_Œ '!Å ¥ a;…Ùb çå b“à ;L ÿ2Å äaˆ}Ü!Ö¢;Åå_ ç PK Xg5A PK

dM word/numbering.xmlí ]nã6 …WÐ= úÐ D?þ7Æ f ¢Å (šé h H ”íÉ*úÖîa–Õ•”–m9v,YR:¥ 9O Iž««ëCêËÍƒß ý … 5•Š >µÜ[ÇêPî €ñÅÔúãÓýÍÈê ð€ Ó©õD•õöî 7 _E3*õºŽ ÁÕ$ò§Ö2Iâ m+ I#¢nEL žœ

‘D ”

;"òó* ñE “ ÍXÈ’'Ûsœ µ #¦ÖJòÉ>ÄMÄ ÉDÌç̧ûËA!ËÜw'ù üUDy’ÞÑ–4Ô9 V hQÝhzry .zˆu Ömâ2w

$Ùè:GáîF !ƒX

Ÿ*¥G?ì& ˆ®S¢€Û ™¢L

§ <d Æ 0[wœ Êî}«ï /Z êø ÇZ L l& z™ ©QÏçú •rñY JV23d þ’Èä þg M23 Rv> 0 šTUúf]çÌ. K Óc Åë¢ý,Å*>Ú W'Ú

èö« ð îô Hf*‘ÄO VQçäÓ/ >LÓ%á:ÔSL_¦–“ŽèãT&zlMÂí"ûnw ÞGÙàl 4ÙÍhá'ú% úçï? ñ_ýÃhHçûåñor{a<ÐsÛá©5ôô _ §zwàl ÚÙb Ü

ž ís(Ÿ ©õ Ñy$\u Ÿ¢™ Õ6Š r&(QÉ;ÅHÎôò

W cî2IS Ó§:/šûú¢ ª%s{ z5{/V’QÙy CµÎ Žu: ØWèùèÕÚxÿ þúZµ:ž;hµ£ºF 7 µºj= ûP û od öºí>Ù Föaß©y 7 jC û ?¬yâÿÏûpdd zm;Ùí X J H $

’mž£@ Y ¬yG dA Ù l $

’ É6ÏQ Y ,HÖ Y l

H É d ç( ,H $kÞQ Y ,H $Û É dA Ís H $

’5ï( ,H $Û ’

4 d]§m…6 µ ã»@ÙÚ€Ñ G™AÙ ƒ ”

ß ÊÖ Œ 8Ê Ê <Ì£ìÐkÇŸ”fPv8nÛÉ^ e

AY4eÑ”ESÖ8É š æI MY4eÑ” D H $Û<G dA YóŽ É dA - Ù1H $

’mž£@ Y ¬yG dA Ù ¬ëÔFÙPl üH“ Ê åþÑýé[ð¬ýZš š wûM 27ñ þ»ˆ œw RÞ xÏ

UH ,m Ôg /gÝ«\íR • tYØ j“~åÄK1OnâeIäšM Õmò G*Ù , ÚdX Ú¥h 7é ïâ«6 UO Ì+97ñ /Êk6 W É å T}Wáw ÐvAÛ¥ ŽBÛ m ]Ì;

m ]ÐviCÛ ?ä ” Ê6ÐQ@Y,PÖ Y l3P–§ ËŸÿ ú Ïž”ÓNW yù2 @ÖÍ u

d Y @ÖÏ õ

dƒ Ù @6Ì

d£ Ù @6Î

dû _þ "a‘QŠœâ XÅ=ñÊî:£Ro PK ߎ Ê A… PK

dM word/settings.xml¥•ÍnÛ0 ÇŸ`ï èžø£I6 uzX í žÒ= #É }A’ãåí'Ç–Õ @áf§H ’?Ò M?>ý q¢Æ2%K” R +Âd ßРDgjÑÓîËcWXêœ

O D sºH À®”¦Ò +e 8 5u"À [ ÄJhpìÀ8sç$OÓ- 1ªD ‘ňX

ªr}H ªŠa:þ 3'ï ò¬p+ t Œ Ü m î¥yc § â$xðëôœlÄ@ç -ø S h£0µÖ«Ïƒq"féŒ öˆ)bN 9C% œ0ýpÜ€¦Ü+Ÿ{lÚ öÂò9… ¦ßì`ÀœßW wôóm f ¦ø à£\k 0. ø= ®ð‘’ï O0

3©g ó

0

ˆ8 öSÿl–ÞŒË M# þ?ÚO£Z

Ç}} íÍ m> È `çW Ü Âaï”^tÅ ü ÍS”ôæaËÅÓ~Ø Á ü sµ _ 5l~q}Êä*'7û>ˆ €ÖCÚC •ˆ ºqYÏwþFüB \ u>Úò - l

`ì œ Q˃öÆï!h Q[ m

µMÐ6QÛ mÛkÍYSÙ<ú6 c WŠsÕQò+ÚßIc?ÂWj PK ö ê PK

dM word/fontTable.xml¥”ÝnÛ0 …Ÿ`ï`è>qRtÃ`Ô)Š ËÍP`È {F–m ’(Pr< ýäÆ?mj ®weH üHQǺ»ÿ£Ut ä$š”m Ã1“¦HÙ ŸßV_Yä< F8v ûtW'9 ï¢ n\¢yÊJïm ÇŽ Bƒ ˆ9 TÄ è +ŽÚ oâ Íæ

ë0 ŠLÒ!VZrB oS ÌsÉE é3hNÝKÊ#òJ

ã_*Æ$Tè u=M ì!ç

â¬U WÛ9Õ2 :Ü…V B5Rf p.ì>^Ä ÝÌ 2æ ð fß i LëŒ+ÐP{

jwC{A gáÔœF.Òwy" æ ž ó œåâ+BÈò

\ à% ï j A! Ù Ì 3gÅ,;_‘2 Mê>t ÛÍ•]Ž%X1ÒŠÿ£

+;Úýv íÕ ýü1ÀM Øuï_T' t0ÿ T ¥dñ;å ”%L(ûð TÔD ô¥ä AMìÿ Bþ ÀûvZÆct ã&bž Ó¢c£O ¦böX ºUãîµßý PK PK

dM word/styles.xmlíZÉrÛ8 ý ù O3 YvÅIYrd§*ãIEvr HH $8 dÙùúÁÂ}‘)J.+)åâ ÑÝ _ n4@ ÿø øÚ#$ áðB Þ™º C è w Q B ø8 ú3 úÇ _ŸSöìCªqû ž î… d,:7 ê.a è; Á Î1 ã da h Äž

Û4 zì _è+ žÇ.N ä Lñœ “s<Ÿ# Æ

Òf^er…ÝU C&g4 ôù pH «7> Lœ<nz ÇÀOôÖQ Ù< Ö ZcâE » R. Rƒ©GËl p‘Z YBqÎd% @aêFP£ä( û

Ÿ; MºÊ^$à úm ä º

Ð Ï } Z ä I ÙÅ ü. ì>@o ÂG ’Ù[ ¢sÉ“ À € #)Ý* –Y¢Ët " y[ìæíšàU”ÑÝéâ- V ; vâà v à ¬ FÅ#ùJâÇøIþ™à Qm Ð g/Ò Ä¥…G ËË æ¬ á’þä Œm'’1-Ë Oî§BlÄë2Ê« ÊOÒm 9ƒ Ðr~ˆEùHd»}:H ãI¢x Ü@

ö qó A h) Ê ÏÞ…~+ˆê

‘§,ù %Á A “

•’š[šVÝ30óaÁõ ò/5µÛ Ô Ä

b ª ÍR1

Âd4 [Á'V' Cõ at S

ñ Z’W"kÙ2 3È

ghnŽmÊïYÙsJNgX%§’åXØ F» Fû a Pì

vG 7 ¢ d;¢ØkD wX(Ú{à¢]ÃE{ \t QtÞ E§ˆ ØoD Ú{@ qÓÞ ÅA#Šƒ CÑÜ Šf

Šæ.(Þ!Æ ÊÖ/¥ ßî ZÃÂÓ XxìÔ~U. ;µc§vìÔ fw<vjÇNíPP<vjo ; Q§– ç Pä%"Ó 9Îä¬ æŽ )6ûÉHqÇ \ Ž ñ}ä (q]û 2 –ÚhÒH.l bÏåxÂ Ý Ïƒai axÏI Y)iÒ iÑggÝWÍ 8óUàø > btÍ òNÆ^ ß{ ©ê úþß@éãh“ çL [æ Vc ÃÁ ÅE éë4G#\ 3Häg B–}Aô%.ÝbMj B ºìM<9êv ò4~HäÊÓ çÛëð«Xx –}uå

O ÿMô\ Æ© aÊ

ó` oK9

É TåL

bBH ï ì®(§èT Ö B)k x%ÌkëUC :£ß 𠔚`Ìj(5Wâm(¥<µ ÔïÄœÜ[ Ì s& Ø4ƒ =A Rƒ 1}5 Ò‘ýÅ»wj

ûq ö1É4Ls> Ý&BñÑYm”ÝÛ ©j êª 2 {hÓ€ Mk4 Þ®üñù kí ûÀ\ i}ž¬ h µÃª Èk Õ“CuÌÎ >

8ök Û {ÃÉ Ú Œ0áå“f ˆjaEkË_Býÿ'

z•/iÃÒÑ:mf:Ú' NGsÄ áÁ ]

ïêÀ( ¢M#VŸ qákQB Í ª Ã~Ïê ö

q^ é

>¥zJ xÿò Q q6X9ö Ù ÿ ˆQ[µL }ÆvIÍ/bÁÓ¥ £8 tÅ–hY- •vZl hÊT êoÑ[äñÀ¬

Ž3 Æ ÃæÂÞ ôçgVþå ù. ÿ

G ô¦ègºüì<#5ÆØoÖhª Î hÍ :Ò [eývö I“ ÅW’ zŽ ë í…

üù ó=ål\ G) E!êÆ w_ÀÆÅ ¬l¦Ê!ò ð Q6

È žFž

ðÁ‘ GNÔ

^þô lË Wt?ãUÛú Ó[ ª iée •ÉÇ çÈç ^Ï C :p} Š[ A"yƒÉÏ#’í‘Ü a 7 é1 ç oQª=TÏÙâV íBÛ dß*b+ C IG 2øÄVÀŸ¦{E!W ZÛê ž[u õ âêã’1 f E Z »Ü ì_ ÕS ÀP»ÿ¬w M j~ÀYÓ%þŸ ì èpyr:ìÙÖ À ê /uº“O <eb á1 /ÄZê ª m'Ñâ’cÓOë;ß teé§ Z Šh%¦é@CÐ’\k“ CÇ œ kQÉ 5o [‘tºš Ú éÀKü<Пú” u

1Y Ë

-<füÊ c Sê@þ+ p g5Ü ©:øÒáû Ò þ À ØíV œV pÖ:é ç ì ËÎ – ƒÊ“ ÊÎ ö 'ÿ£ þ PK ž PK

dM word/document.xmlí}ërÛÈ’æ ì;TèÏôÄÊ"H î Š’Úš–l äé3ç D (’Õ Pè*@2 ç

ö y ó$ Y ð"ÙMB Ù m ÊË ™ÈÊüË } ö pö ]åÉpô~ï?_ ;Þc&æ Ç} Š { aöþíçÿñ §SO I  Á 9

Ü {ã8ŽN

ãŽEÀÍ ŠD J < ŸzÔ ~H¢w®

" Ë ôe<i çh/ F ßKtxš

ñ. ®VF

c äT

Ò ÙŸü

Ì}ÓKÎ G wlháÃ3 ÐŒedòÑ £ÁÁq>Èã ^â1ðóóž¢eîæiþ ä üôFOJ{‘V®0 öž Î ˆC W,ó ó ÌŸ$à2, AæX Ü; 4;ÔôE¦saüe $=t- šëÉó§à%æsöúH.ÅÅ

#ÀUq¢

,3 ;æ:Î ðËŒà+ Ax} >ò ™ ÑRì 0’'ùHó`Ê f%Ê6 v óHLG n _ J ËŒ6# ÍÎj ò 8PÞ ÿFìé 4 w ~ÏÉþÛËv

ÿùÎÛç»îÎÅ '~ü Ù> æWÞÌ^û ÿ<IO=õU kåà ï ÀC&â.Ì ìåÃXà x _¢è ÚÅ »Ä

< Uz™

ƒ /qÂýûb€Ùa wó

.hC Ó W ¥q S =a x k^Ú Fò Ž { y>” ë ”fþì ÒÅó:]ÇÍçâk ð(ßÓ7óû Ù[4ŠÉÕߣê

ÔŸ§]M¦ ž>žg Fñ^Ö Œ , ia ßôî> è _/î/® ØÇ õ>ž «âôÚtŠ+ IM’ œe¦œÐržsBË ó %øþöàÓ ;ûô_¬yâ ë ü8ûìWþÀ 1âUäÿ ñ?ñÿ ùÿ ðO ÀK uœCÖ9l Æÿ<é ;

ç Ùî *ÊÀ!É ÉÀ eà L 9V ç DB <0}* ùô• ÝÛæÙ[0)

g8\eZ“ úx (9 xÑcþ ?}ùï#œxôá µL1 ë ïo<l OKîç Zü g +ãÊô "ϵ_à ö¦ wYáõ7

ÜÓž Ó òX ý`.íÎþXIW ;ñG"A&Þï=EÆ>W á Íè” î $•û zúô À#ô

Ù@Œeè + þò Ï,Ùqës u]lÝÙ ô< ÚMŸOT _…}á[O µ>Š BŽÆ Ýed ùâV üeŸ¬Øà Ø3&9ßD§‘2 cµ Š‘.µ

Þï À d Ÿói84"þ Ùê:0Ù »òŸé(scþ 0&ŠÌHóhü Xð ;ß ø7{ H ÆÅ]x £V§ÝíÀ» ð2 “ ãt 7 à pã ôÔ ÌWË9êÀœÁ–Ó= - y Ù> ka Ž[ üÂ'x é/O š! 4[0å! ï ðL~jßAº3 ç<æ,Ñr

8 ûèôi ¥ îÇÇ_tto% ï c á8þ ¥?ØàéFy ÁK u€ á! Ø€ãÄ~oVù©;þ”^ÖtZ-{e«Ývòc Ùå'Çùµ î •Ïü ™Gûù/‘t1"œn ÒÍ ÂÛd ~ Ïùm fGöQò“ÒK8 c§ƒ…ª?æáHôL ä bRìÒZ L §iÌ Òxö _F Ò ñ

5'š{Ù”] 8Ÿ<KûÿÓ:î9ÎIëì] ãôßµ îÅ»ÞI»û®ë\tÛNû Ùoöÿo6/ùõ ô 8 Ñî

<» T k »cÜ Âƒdû 3 ó Š Ì2 ŸRðääxžüSú5;säƒyÖ&þE €á L <

œ?Â[ §æ§àîPáSÙÁý =ÁÐ VÇ n

ú fE ¬ïd “™/A §ªÚŽŒ

ƒI’n7ð–ߢРsrq qÜ~ n

] …ÎÏßõ.ûíwG Ínçüð ß?o>£P>µÙfÁ ÆÂíE î Ë Î4æ€löwŠÂ©ecͬÂài f‘µ .Áì p Œ¢75ŠºG'ÝNÊÿ `ã e 9Ö r¬1” BÎòV øH Dáhe{hùo Ë©XçågšUŽ îb(ô]6ëwÂÈ VS \fJî;óø

å ©ö" ÿDßeê¬ñ-•PR L¥ ñ¢

U)W S W} âñ[F! "K gøìcåÛxù[4

%bi I @2©bˆþèÕ¢ Ai kت" ïV™ö øBQ ï1=0ÏGc ÂxÈýI,]îï3< S z`ø àM¦ Ä µÇz®«’0Fƈ b LÁ¥ìIÆc0ØG  êÉ ÞHÀx œø

F !ãÅ`ûl(C Tàì px<

3d WŒ Œ Ð1Ü žä6 CÌÍ n ÏÆÊ ì¥ì\F

8Þälf Ëô&vÛU 8xøN çrÁ'AC;} ÐBpó ìS Õk = ãµö xŒ `b 'h ÿóïÿ0èO& Žh•ŒÆ0? 7 ž ð/2 _mÊ-> Ò šð ààhõ( À #NÔdöævÎeÌÓ\a6 vÆŒ Ù .~XÛVn öýÌy ïë ƒ)#Öe 74Q Ê;GÆ

ñ0gä§ Ð ðÁicÁä ò ÌŽ¬.=aeI§ßi<f’(R: R ò Ÿ ž k S/ œDPbOcé V ž i ç J£ ÅlÄÞ '5} 71

@är]7JàA ÍAM8à 2 2Ñ7' Û`c

o ëIÆöF ádk ÊÎw}Lò

ƒ ÚX[û\àg SÅ`DïU22 C¥ë"%»åŸ ò knÔþü à Ôñø &–Ú æŠ5OŽ üW“iúA,öÑú

ìg ªÛ:u šª_E8áa6Gð 4 1võŒ Îïc ' xíO ÀØThÒf+NÛ5 G S“iÛÐ4

`/iÆ6:tÿÄÇÒ kŸ 7H qê dÓnuÚ H< )a/gØØC ’nè #ž»êÛÙ6Gs™-Ý

fÛt7œmsR©l Í«S qÈs ê$]ƃ Ó0Ip}y<UòýϪü1ú Ñeâ</Ô hm lÂ6 Mû 4¥ é M/ ĵ ç Âñ Dô kžƒq 5~ \Øÿ’,e®Dtæ¥S¢ðý e f öôPf Î Ãx 3AŠb@Ì¥ÎÕhc.9¬ˆŸ 9 1}?3öà ™JÈOu}Áõ2 æY%Ó=ú œ

ë o P m pª Zƒ…»ÊE… €ëÑçÑ"_ õ% ÄÂÎWæc ë™C0 Ó–

xEqÏ nì7ú7 Vr «â 6 O ?î 9 í9§ë Žàá

Áfîå žàÅfìš0 Ò!¥ÿ è?À +/ß Í vq YD ˆº g6 . µ5s ^o - ÊÉ YÞ yÛO u£T 3ÏCÿé¥,ôO )ÿº_»OZ5u9JÐÿ Е Ý$ ÔŠýg(myñx I, nš <ñY ã ^y4ÙgÿÁà ÃÜ œf s ?ªG4¬4îhít.î% dX¬Ý ©º"Ãb[(U X » Žì º’ý¢X§x hIÜÎ,Å4 Øyc é @Æ E!ÈX ¥Ê

.Ÿ¢E ˆ ŸúŸn) QcFÈ 6ÌÐüâ

d S\{짫 Ÿ/î®n€ zÉ(1

Dì )Ñ$S L 2%È J È ê1/qó Dà jCfC} žD‘ÐÌÕ“ñ~ÝÈL ù:/$ÁÛ 7œ~x<Då~õ;N í ùß"óŸÌ úìHæ (U GlÅ O G Ú úò€q Öiä, <d#Í=Ë }öÓ Ï%æ pÄÙ/RûfÊ

û`I8Ö®ÀìõÝ (æújN ŒÖ;ÒzÇ ô ÝOë bxFÄ"t 7- Ju-ì U[ÎÔjµ»'Õ\Ït8 v UÁõL M gj¦/Lë™vo=Ss®QìÒ^ûñ á üѵú 2Dk

ΫMC pî n¢yšu ªÐ® ™ë ß\ òm Ù Èmª <ö ˆQ®nÀ Çæ €WÊ ÈÅb¦

À Ò^j ç 4l3 L( õœÓƒùµpDi $ X EjÁØ ù>ã 'ã a 8:Ï IŒØm ÿhÔÌ}Øx e ºõ ìvh©KrGr –Š» F J

B&ˆ™ d ig•ÊbŠ y €»2 Ä>à Ývb€S”Ñ

7o k Š ò §Ö ÄÖqr8ù6à «8ð Z fcœ G]Ñ åÛ u ˆÙHq ÇEðä s:ž

3%uPRGU? Gu R¥ 'yr`Ñ M8ÃýÌ~+Ú èH

G î ºö ùXoâc èEYÄ ã–:Ê å-Š“P¦)Uy UÛyUÔ$ jCÓZ( g}^ÓžÖ Q3–Ñl çt w YLf1™Åd ŒR 2 EVD HÍ(U EîA ÙØ= '1 rþ EΈ ñP~ uñv ;Î) B •õ~L{Rú ù( c•`©

C d(A P1“DhÜáZh ò y {È k ΢ ÍêòxÌ gñ£öHó ýìp#] Œ ;œG‘Ÿ…Aw\þÞº ú3I&ÇŠ «ªšëõQÏu§T©ð li

5 &žå} ìܬ(™ü*<f&& Á tÿ? é>ø P<å'î§ pŒ ¦1]Ž“^îñ(Æu§6ýŠ» Íp ÁF p 5WnûMz<Wy)w}TÑ ^ÑþWtÞ>H Šðý\mØJw ^G7Ùf üfßåb>hLÿR …ŒO+Rcá] utü q߬ÄBk®œA š . ÐJ_ J,ì^ …VëÕ(º eÕÀu Câ â ø¥MüBü tˆ_*Ã/Õ û a Ï v}Ñ Z 8" Ø Üôþ µå» bà ˆ*Ê@ d€d`“2pysóß z7 sf ®}ì} úô wÍzWw Ÿî>W ŽI Û`JŸ üBÙf >-MÑt U»çI,…©É ÚµòX ÉÌVC™HÁ#Ú ,6^Eäê 9ynš ä B µ ÙsͪCIÝRÀê nu£T ŒèÃÐvÉÓ 7c P/a ˆÐ[hLQ ÌXwA   ÒD ;F©2~ f5áŠÙ4ù:V

H{ ¥ùØ QL &Ñ( Wv nyܦxã sl>æ fDÌ

9ß ÌYwù   Òd 9;F© s‘ƒI<æ1&XÛµD຀ž

8.)Êá q iH€]Gà á§ÕûdÈ Dd F [ƒØ•Cé ÖJÂÎ9Á Á ÁN5• ÁÎ Pê5 à&ìi ºÄÍä Æfß

§ 4[*6Ý B•

ÃÝ* Ñ/B H lÅ ÕÄ£

Â#Â#£jj9£m T <úk #ØT Å y] î9J@ÛÚVlc) SgIØðZ l«&ž\R"Rõ ‘ £íÐ!F¢ È øåõ%"ˆ_v _h14ñË*üB _Vá Z Mü

Ðbhâ Uø Â/ Ì–øe Ä/«ð

Tÿí ÍÔßü^â¦ìä

ý *øáã üo ç’ lÓÛ yˆi‘<Vš}P&’1v»Úð "Â*2G ØÒ ômM™*Já ЊlX

7ðn~ÍÓ JOI qMë ØÄ ûU”œ>INeàk ìýó

æ â ?ç N,íd3Cy¥ù©[œW:X tÝÒ khqÕ”R% Áž HSô<õ qÇ\ lG- F<

ñP(F*–Ü a f ˆOÒ5p M åÅp&æ£ù’ž» 2ëîÔH C S[ÕE Ì G#Çcµ'¬Æ1ÄþU Zì2P

ŠzQª P PÆ 9 SGd O“Uß Öé ÙnO v UÌàHÄ ÉŠ

få¢\ø ü _ ðïË¥ v š B B B Bõ¢T º %t¥/m©&Œ Ç )ÍcÁÜÄ€æ ຠ®J€P    ŒzQª f\*lÅŽüžDéç‘AœVËp-ˆ`

9~ JìG î11 w P P PÖ (5-ëó å7 = ò If~N!dfg

ù A#à ƒéý N Ì -ÔçÃÎ? ó M8_ù ð#Òjà ÀØZL2Ì*ÓNØ(‘ž}ŽôüHùÒ ì4Ž G GÈ1! Ù>j”À xᬮ8º .7ã 6Ô #òè•Áµ2® ŸTL ÉÚíoðTá ð

U ~Y…_  ñË*üB .ˆ_Vá ªpAü

eE â íã ª]@ü

Њ}â Uøe Wì ¬Î/ Ä/Ä/+ðK á È[ó@õ%àÛŒúÍ +ýtÍÈ. éÐâDú”N)Yô)}

©QBãcþT mNã ˆcÐ í À èoRxÝÔ n ¥ ysk¬< s™ Í Tòò ;m’Q79ò}Wá ê&Gü

P7 êðKõß ÎßÇi ê QÉ– l‘G- vA

>p3–ì" z4aýt-ÏÆ»%ÜðÉ [B2 ÛU ?ÊÇ^•ÿ W ï•pZEÑ9ZsÄ bÄ M ûm Øÿ ê«{”ª ô ô'Œ º

;uÓš f§Kÿuº õ¢T©À”r XÌ l ÂÇ ^âÆ© p}û

~ Æ(,Ð ÛÀqLÀAÀAÀAÀQ/J•Šå žŸ É n`! f ŸÅŽÒ’ éö€ 1 õ¢T©8Õ ?Ò ê2e õrXñÅ£ðw 9z õ¢T™oÓÊöJJ L B'#HÃXY#%{Ìâ ÄnÃÇ Á Á Á ÁG (U >.ò.z"ˆ 5 î ÒÃV Z 1~4 yŠe `S Ö1ÁuL® …È 2äiÝñÝ –>A

A

A

AK (U Zn…

ááÝs Åþ ’á#L£ iôÒìZl d1ppÇÝ”s   ’zQª – ÖÙÇ 5d xšñV Õž ýÜ

ù ù’ ¢š Ž%Ý

Ç”

   ”zQª ¦ÜÙ®zÈïÓ®Hˆ Sl‘Æ$»žá ÿCµþPj _ÛA^ õIum

Èl 9rh eÊll Pñ êðKõß ”aèÛDK3– û4 J š ŠŽ ¬ IÂF ÔÁZAç Á@h[0 ŠeOŽ jݪ A ƒ b ekÝ-

æ=\ ó./t/ k

Zî Rlª1 Z

©$fnÚ$#Ò

WÅ#- ÅCÛbüó}Ÿ 6ðûŒ ” ý

Ãa öÙ 1 42

8 ò€ é•;

q;Z ð

É"Éâl¢ ÖHW‘ óD ò ÞøhÙ–í$Y$Y©d Õ ó€§èÔ i•D ÆÙÎ Q9úÁ©=ø7f 2Ä éÝ e{Þ“À‘À¥ 4Ä Qéª q Æ# G ÌÀ ó8]®àI3H4J ì h 1-“vŽŽIþHþV‘ ^8ap l “E0À …ÂÛm9:Y{dqQ ,ÜøÖÂ

L3W£âÏH» P tŽÎh _9ƒý*Ïàb€~õnqU ¥ŸWyÊ i/h _9ƒ UžÁW ý À• !ø BWP t ZÏþ¥V æ 4Ùï<Äo<ÿ‘ Âî "-šµ¦E_ œ ÊçìŸ ÿ J“ ;Sqì

mªH V jlkÖ@}b

k þ DŠ*2ø\

Ò VK¬ Ÿ;ZŒÏÑ: Í h:Ç)k üÓ Î` Ô ò ò ÊR N L äÒçV}OÒ2éØkC Þ™ «h§{»wÛ 5£ÔZ D 3ä b$ ã\â$ HÆv 5£T ð Õ*Â< i"ŸOòÚçY âÁóåîÇPKo U sLIý ñdÝ Ä O Oê«¥ O …R qFrd0à Hl ÀsŒ•–_…Çà ì:8 ËÝâ AŠ1âKä+ ç Éó T; gÙ]w r ú*1 m Ô+c_…w NK u

Ä¥.XFÝ0 ˆ0mÄá£(Ùš Xq

Ħ

» )ënQž

"dx#dØÂÕ uWo;žnÛ]ÿò -äíŠÔáÚ ~é T _ªÿö%ŒÇ _•äÌ$#®ó® û¬Š«eºg$

$

ö#ÿÃz b d” Š…Þº}’7Jí j %Eç IÑY:ÚÜÌ Q5 7 ƒ P$1K>È+$ªá -; Æ kì?r ÛÙ $a$a+IØ ÀC b™0 ,

nL ª8eÏ s ZFqÉIÕÞNÍàê Ûmλ ªIU ªó h«È yëµ(Wç2 T ; Û Ññ ‘HÊHÊ kA»ÜŒ P

xøÀ ò‘@ ÛiÜ:^ y I IÔs'~ x# 9 ØlÚÄ e£\Û+ÊJ Œš òÕÍ»-lËö§"a#a{ _V Œ

î- õíSëp*n DÛí^!ÇÔòª:ŸO _–íóDüBü ü l/"â â ä e;ì ÔÍ,óö% Ä{î

Ãz#x * ä=^ ã

áž4à ]áú ì0Åúi ç»_ù Ĉ 3Ûÿf ™mXß ŠY9ÇË U¦ hnYBÛñ ËV– ÏU7: ÛØ 1,Ò ZÁ … þý É œ z; ýäË ÐÜ/ ýëæBx

ÜÓ’ûùä ?¦sZìʦ2ýý#Ñ

v§ šsK£Ö Z ¢

k-ª0Zç» u Y b ¥Ÿ Jën«

Pu§T™H ò €Ôöô S ËGÀ`_bbÕŽgM Ô R%0ä ƒ£ƒö H`• ôÛd )

[ŒQÃ ÀqÕ#®HÚi$é Ô R% $

h{ ëSE RöG"4 3(yÙGQà Ð;ÞAþøœ w,Å# I Ê8] dó Ø 1 ü )î m{ýü

ãŒÍü È +œ%LE C ÖXlÊB`; 6 6 6 6 6õ¢T ÕêQzv=Q XÚ Ø Ší2 Ž õ¢T Ì 1K ÔÛìOË’ áÁÐ ÂÖœÂ+ÂY$Q1ü–Ü'/ þ;q Q Q Q QêE© ˆr AfZøŒ” §Qú!m,ç§X2–89ØÐ N X Ar _ mãòè Ž£L“P P P P 2 e ºàŸtåÙ$E‘<ãk0 ÂK ™zì!TOðwd3ÀÜDk¬ ØÅ= É“© ƒè“ Ñ”6ÿüû?Š/þo q<Pê ø>æ ôRj“ë øyÍ _! `ÞF K œ

«sf 1È-[IëMV bYÕT šÇÏå+Ý ã55Nv ÆÓ b 8ÃçŠ ý bn

ì^5

% äN`Ê–0 \µ Ré VkQ…oÃÑßU…ë ‘§ù L.lF§ ð õ3Ÿ>

äó =/6 c0 Ï•k yàéžYÂáÖçbëºØº [céy Ÿ $

ûÂ Ó

Ê} Ç3ÿúQ …û`d ùâV üeŸ¬Øà Ø3&9 D§‘2Ö úPŒt©Uð~ ð@öòs>

FÄ?7[] fovWþ3

enÌß ÆD¦ i m9 ïŽû ø 8 ^â Õiw;ð*. ËI§ÕÉ^G  /Ò Ù!æç :߈ç®z ú fnúËSî fh'5ñÔÔ ÎA Žð ~jßCº3 ç<æ,Ñ ã8ŽN

ãŽEÀÍ ŠD k@r 52 üFËqŽ ‘tA= Žú

l F8,n ÒE~Å îÇÇì©œ Ÿ)? /Á0>h»»lúï ‘_E. Ï ø2º « _ Á L_yÍÃô… vï`jqR

;£Ž NÇÎ k »cÜD/ ÏÇ Î hÌß õüôËP øW

lÊ‘òß&{czm æñ/B , v H ðÁ É® ª éå lôhÐ 5Ë€ ëô lØ ÓpÈs¬?mÏ Óü0{ ôU sÌ1û;eïTcX}T(’JáR¥KåÕÝD ~ö' k þ}<ñ

ÿ3 ø" ìÁ Â~äñö s` !žD0õÞ 8 v øòUpƙҞÐf þ –Ûû öð 9ðlTm!Âv\D fkÏd!ÁìêéT-^Ý~ñê"LXòîyè äí v€ßÊ ÐxFŠ ÿh 4 Ê/Â+ v

^ ÁdmÇ™ RpÓ/Zz 9 ÓÀ íöIfªÍín ÝvºËžûòÎVó{{ gìc8 Ù>E íxúÆÌC6 ^eþ(l¦ qÓ Súà " 8Z ’Ï 12Tº(æz<–o Gß SVÙ" ©tM;b þ Z Sé ò;Á0 À§Nµ gÝk óO&ô

cßÁŸ} â ®k;ÄÊ_Á§>ÎNJð’Þcë™ x Ò]Å{$ßp ÃÖqû% §Ý<~Ñ=:>ê–õãÊÝ© Ï• 3Òi =Ÿ•f3 þq¦ âkÔ ù=ò æ 1v 0 D6- / ÇÌ TÇ ØÐ Q2 êb üàâÝuËéªOBBÝ)U"gâF vÇÝ à> Œò*fOlh•'©xRñ” [O _SJ•Pñic

vc{iëý

ê Þ Ö ýNZƒôû Qª ~ ãCù Ù tµ ÊЖA>ãáà EÖWí Šj C Ií“Ú'eBj (U&r£ ÔûGuÊœnëˆu»]Öê VQÏ HÏ“ž z~

Öšö I ýBúeCú¥Mú…ôK ôKM [ïº~é ~!ýBúe+õ

Qê ã`æ€ÝÀ

þÊÃß« ÂÔ;"

O:

:ž ÔmÑñ5¥T

ÿYh Õ '•Îbê’Š' O*žTüÎSª ŠÿÀÍX PèÑ ’ÉJÇ ÝI»“v'í ó”* Ýo >

3õ…5 îIç ã4

gŸ}äR º?!uOêžÔ=©û §T™ ülnêá!k9Mæ µª ç{ çIÏ“žßJ=_ 2"•ò©b)ŸÞ )cRÆUPÆ5M Ñ]SJ•1ºõ ë… ÒUÈzÁ@ UE »OJž YÜÛ¢äkJ© J~

Šù¬»07éwÒï 5H o ¥Ê ñÜ“h _aWl[ʧ ˆ “w ò ˆ rA *ÅLªŸT Ôk?š Ž:ì {ÂÚGÍ**z*ÈLŠž ýv*ú-X F I ý )ýB•gI ý )ýB OI TB Ô4 šRªL L vÃõH þºc®% â î3ª;KZ Zž¬ÈmÑò5¥T -ÿAp ©!û h\ÔPI O… IÁ O”*cÆ

-=ÉCvñGÂcx ÊD2æ~%U=Õ`&UOªžT=Qª ª =øÄÎ>ý ;9j sœ–ãìg¥}ª é© 3izÒô é ReŒz.ýS6§Öa

'‘Ð0è Ó òšiè (ÿ å ÃR”Ÿ ýñ Òo2 AöMæ߃Ôà © wàª` ï

ÎX/3lC

U '3ã»fÆÿ cÛ Åîyhr-öâ ñp¦Ëž { k ÎÚµ09ˆjoÛ Â «cZÇG''íN ÝKª NzŸÜËíÔõTP Ï Š7)ãJ(ãšfwÖ0ÖWSJ• õIcØ5 8» ó0®äÇ *ßM

ž <)xò J(øk z@!ÁL Á ià æëJíZО

œT Njª žÃÉ ë û ë,öp ̈ ? yñ+ä Põ ß ðss3 t

Ë 3 Þ Ò}ñÀ €b +ºý’¦r ÉàòB *jü] êiÉý\–Š S *ve’“þ^š•« 1l =Gô Ä Ä s Ñ"ŽxcŽÈP£ø RìqHìQ GZz0s…¥ÕÊ® ÆÇ â Ó® à ÃT €ªâ ô{Ä oWCË 7NÏ z' B

¬I?Móîà âI sì¥dÎ Å1 Ìáq g= C~t xœŸpÃñ}Òø j ísÇ*šþH#<ù ,È“ÿ

î 4ìcŸ1ý™Ýác Gc á:Î é 5ðþÞÄnxÊM Æ?ÿ PK è& NS PK

dM word/_rels/document.xml.rels –ÝNÂ@ …ŸÀwhöÞ–ò#H(p &\xcð ÆvÚ®twëî`äí

A $ Ñ éåœfN ž™Ýt øPUðŽÖI NM&u‘ˆçõÃõD Ž@gP Ø ùÕì + îq¥¬]À&Ú%¢$ª§QäÒ ÐÔ ùIn¬ âÒ Q

é

Œú ÞMd b~æ ¬ DØU6 ÁzWã_ MžË ïLºU éÂ+" U/hùÓØ l ”ˆ )d7 ] ˆûmRHÅ œ f b ÖÌö D«QäÆ Ú Å Ž )ÄÝ Ð ¦0l ¢d'[I i€€¬ÈL T o #âÛ ÈØ05êØóh2Æ ÿàü4üšÞ 3n*aƒ Äÿ£ ºíÄ 9ï˃è_ ^7Ë6ð.Û ˆ‘ bÒ

ÃÄÇÐê Ë ¦5 TØ ßJ : D ë» ÃQñ!Üv3 o 7 Æ@»

!ìkïÁì& aøZï#ˆÎþ4æŸPK r PK

dM

_rels/.rels Ï; Â0 à p È;MË€ jÒ !uEå Q⦠ÍCIxôöd` ÄÀhû g í v&7ŒÉxÇ ©j è WÆi çá Þ IY8%fï Á : jO8 \vÒdB" q Á”sØSšä V Ê te2úhE.eÔ4 y 馮 4 À?LÒ+ W

a ø íÇÑH<xyµèò _ 13 û zµ«Â å-ýx‘? PK -hÏ PK

dM word/theme/theme1.xmlíYOoÛ6 Øw toeÙVê uŠØ Û M $n i –ØP¢@ÒI} Ú〠úa Øm a[ Ø¥û4Ù:l

Ð 'Y ( jœ6ÅV,>Ø"õû O ùÊýˆ C"$åqÛr.Ö,Db û4 ÚÖíAÿBËBRáØÇŒÇ mMˆ ®l~øÁe B üXnà lØ ô` Ë <!1Ü q a C Ø ÀG 7bv V[ #Lc

Å8 F#ê 4HEZ 3á= _ ’é ÇÄ iÔ Ö?pÒ 9‘]&Ð!fm

ôøüh@î+

1, Üh[µìc!{ó =g1UAÖˆýì3#æ ÿ ž E0œ3 ~sýÒv >Õ ìõzÝžSHÌ ØóÀ[g Üì œÎ\ª š^.KïÖÜZs ih, Ö; Ž»^&4

Bs Ъ 5 êeB Ë>t ºÝµ2Á- kK þ¥õµæ !C…ŒÆ Kð4 EŠæ g Œø à[óµPÀlm¥M ĪjÝEø dYÆŠÆHM 2 àº8

Š3

xƒ`íV>çÉå T

’ž j

À zþã«çOÑñƒgÇ ~9~øðøÁÏ&Ú5 :íå _üýøSô Óï^>úª uÂï?}öÛ _V •Ž ñõ“?ž=yñÍç þðÈ ß x ã 4" Ý$Gh G©s d(NI ê” 8 8Æ)É ï 9Á €

R ä

Áˆ : W2z? cEMÈëaTBîpÎ:\

»ž©Ób1Žƒ

ýb¬ 0>4ªï. º7N`mS£ÐnHJ¦î2È> HL Jïñ BL â»C=Á% )t æÀ èP™Y h š m Ô " s u83*Ø& e(” fF y ŽÌVãˆéÐ X…FC ' Hz@ G=ŸHi$Ý “’É 14)ó

Øa“ Š 70ç:t tC %f»i êà ä ¬XŒv 2ÛÁË5“Ž!8®Îü

JÔ)+þ6

BóbIïŒÅ tDã µkF _ ƒv

ÝñÅ ß F cm, çJàbSîráÓ £'oãq KÒu Þ’Ï[òyK~M• ܈ Þkë êL`T à QÆöÕ ‘ 2ëÚ ìöû0™

2Ò GŸ p9ÓW g Hpõ Uá~ˆ Ðãd* ™Ë $J U Rp? sç§I€cµÃýé £tÌœ

ÊF ÔU5R «ªk\z[uÎ Ç Ðç ^Ÿ Å j áôM VÏÍ” fÄO£ŸK eçÌ3%Cì“<UŽÙ § jìZ' NÓ Þx[}«äJWجRèžE jËÉ Åå : Ãܺk! 'mk Œ (Ó– Y -OåÞœXÛ >W,P§VísII" ÚÆ2œÒ [ó72qáBÝm¦âÎÆ S ZÑŽFËùWí 3LF#â©Š™b ßãcEÄ~è –7§«Ì õÙ@@ 6ó Xî y Éë $Äy jé+`ŠÏ®çFd#Í>»Âø7ô¥q ÿg_Òå

ÛÛ Ÿ

Á` 0J iÛâB… úQ R /`G‘) à ÔFÖ XúJ;5– j-l*dÚð PíÑ

]O z 4gÖ!óòÈ%å

gn L¦ CrHØ -âµ4

çm% E \Lœmª aÐÿ/U

…ªæiv)Mý! = ÖßÖŠS>€ë n ÝÕ À œTPú œ

{à ߃U€ŠM',É

ç“C º¥û Êz ª ŸéöT x£*â'( óˆ ÄÛ^.X[;òd£¥ÿºøð (ß 3Õ º §Óîì ”ëÌÈ ÿ PK ¢xgùÉ È PK

dM word/media/image3.pngë ðsçå’âb``àõôp b``=

d3q0 I Ê/ s “g Çí þ €\

O Ç ŒÆ ç y 8 6 6_6L?q I^1SÔ n 3P Ãí ¥Á,\Œ) ZjSA<OW? uN M PK Ã</ºm t PK

dM word/media/image5.pngë ðsçå’âb``àõôp b``=

d3q0 I Ê/ s “g Çí þ €\

O Ç ŒÆ ç y 8 6 6_6L?q I^1SÔ n 3P Ãí ¥Á,\Œ) ZjSA<OW? uN M PK Ã</ºm t PK

dM word/media/image2.pngë ðsçå’âb``àõôp b``=

d3q0 I Ê/ s “g Çí þ €\

O Ç ŒÆ ç y 8 6 6_6L?q I^1SÔ n 3P Ãí ¥Á,\Œ) ZjSA<OW? uN M PK Ã</ºm t PK

dM word/media/image1.pngë ðsçå’âb``àõôp b``=

d3q0 I Ê/ s “g Çí þ €\

O Ç ŒÆ ç y 8 6 6_6L?q I^1SÔ n 3P Ãí ¥Á,\Œ) ZjSA<OW? uN M PK Ã</ºm t PK

dM word/media/image7.pngë ðsçå’âb``àõôp b``=

d3q0 I Ê/ s “g Çí þ €\

O Ç ŒÆ ç y 8 6 6_6L?q I^1SÔ n 3P Ãí ¥Á,\Œ) ZjSA<OW? uN M PK Ã</ºm t PK

dM word/media/image8.pngë ðsçå’âb``àõôp b`àØ dçs É vÖ @Š¥ØÉ3 j8R:€Ü O Ç Š9oï ä<ä âzQÜ“ñ¥ µ€õ¬ K Y v

ts J 0çjzØö ã* Pp 1q -#õÃ[7  ìÖœ?Ó?Måñ» ÓžÄ À Û õÇèM …q

¦-ä c

J Ì Ümz0á’Ä;wu# o üø Š a Œ Q@"h Ú Z Ø ôàð 3 2< ÞÅå{ 3u dü>ñ4 Ò%wÁ X Åaì] / L ñcwïN*ÕÒ éiÈ_ÿ

nó “Ò' ó ÄõtõsYç”Ð PK Õþ X PK

dM word/media/image4.jpgû ãÿ 7O7 FF F dø Á™ ƒ ƒ ƒ G GRH _DVJ^NVJFFAEO]AIGYFFÃ\SÇÀÐÄÄD^ÝÒÖÂÈFÏØÄ d 7 Œ¢ Éàÿ A &֣̌J L ŒÌ Œÿ 0È ÝÉÊ PÀÈÄÌÂÊÆÎÁÉÅ

T U

”g` d R4td LdW* 1jœ CÙiãAÑ TŒ“Šš8 ÄÄ%$¥TÕÔ54µLLÍÌ-, œ]\ÝÜ CBàSRÓÒ32 ŠKJËÊ+*«š[ZÛÚ Mž2uÚô 3g-Z dé å+V®Ú yËÖmÛwìÜuèð‘£ÇŽŸ8yêÒå+W ] qóÖÃG Ÿ<}öüÅËW ?}þòõÛ üÅÈÀÌ Xý% ô

3

;È_ŒLå Š lBŽ ì …ÂJF "N n<È©l ôA4©è" ŠÉCÕ }FœÇšÈò Üc Ýbàaf F ƒ=ÃvW‘ð¦JGW‘ ÆQL7Ìþÿ& PK ºÆÆ è PK

dM Content_Types].xmlµ”ÍNÃ0 ÇŸ€w rEk6 u;ðq ã Ôí2ò¥Ø ÛÛã PihE ÑK çï ý“åt <8 í! 2ð:”Æ …x]=NnD lðPˆ# X..æ«c ÌØì x+%ê

8…yˆàY©BrŠ8LµŒJ © äÕtz-uð ž&ÔÔ ù=Tjg)»ëî Ò…0®ÉßF EöpàûŽp k! D êhâ! ŠÑ ˆ åÞ ßÈ'ŸÔy ÛæàÆD ä â : 761ûžyüÉ”ð' PUFC ôÎ %'ž<td/*Ñ“r\B TÊVê ü [6Åc

yYœÍ ˆø ç1 ÔQ üÎ !ñù<C/

Ñ+N O “£âZ+µ {ÑËã.

- D« <ƒ Ðhý í/mñ PK ï{J PK

dM Xg5A word/footer1.xmlPK

dMߎ Ê A word/numbering.xmlPK

dM ö ê word/settings.xmlPK

dM Í

word/fontTable.xmlPK

dMž Ì word/styles.xmlPK

dM è& NS word/document.xmlPK

dM\! r word/_rels/document.xml.relsPK

dM-hÏ

z= _rels/.relsPK

dM¢xgùÉ È d> word/theme/theme1.xmlPK

dMÃ</ºm t pD word/media/image3.pngPK

dMÃ</ºm t E word/media/image5.pngPK

dMÃ</ºm t ÐE word/media/image2.pngPK

dMÃ</ºm t F word/media/image1.pngPK

dMÃ</ºm t 0G word/media/image7.pngPK

dMÕþ X àG word/media/image8.pngPK

dM’ ºÆÆ è I word/media/image4.jpgPK

dM ï{J EK [Content_Types].xmlPK U ÐLContact this candidate