Resume

Sign in

PA

Location:
Des Moines, Iowa, United States
Salary:
95,000
Posted:
November 02, 2018

Contact this candidate

Resume:

PK Y^M word/numbering.xmlíXÛŽÚ* ý þ ò;*, hÃ>tµU«ªªÔí Ç$Öú&Û Ëß YµÍÒFyÉ“Å\ÎÌ1ã9 û WÎf9Ñ J á XÆT$ øùü4ß ™ HĈIA"p" <ì>Ü C‘ñ=Ñ.næ 9Ž@j

!48 TD8çAjŽ¬û È‘~ÉÔ K Ê =ÁÀóÖ ‘ È kˆ9§XK# H åá@1© &C Jœq"lY jÂ\ R ”*Ó ñ[Ñœ3m@ò?‘È9k⎪OµX££»gΪBG©c¥%&Æ8ëcål } Ç mFŸ ®k6 pDE

SLG pµëK+ ÎDÎwaXŸF* Wº HŸÞv n ÏË E{Mq ÁeÙL y

N‘

IüBâ Hä

æ8é5Î

¢D#~ Ró®oÖ :ãò#EŠœÑ’ Cû e¦ÀÎm 7V#l e võésìVY Âræ\Ô

ðJ [fÚ:[ŽX wÕ*{â qŸ1Flåq ÏäµuÍ[ë ÜØ 9ÔÁê bç+Ì Ø n Ã Ü ËµWÄÂ6XWGÖ eëˆÒ Ëj]*þ TüÕj .Á å \ ÛA ¬FàâZ ËÝ \VËaÞþz .wÞ0o 3 Í0o õê }x% U `R I]'u ÔuR I]'u} ºŠRUÅåoÕ ËÈ7iÁïÓ Ë4xñgÝî PK I ò PK Y^M word/settings.xml¥UÛŽ 0 ý þ ò{Âe i…–ìCWm ºOÙ~À` â l Íß ¬TÑô ûœ™s a4<=ÿ <ê LÉ ¥Û ETbE ¬

ôëíÛæ

Š¬ I€+I

t õ ¥Îù( y is

Ô8§ó8 ìVi*=Y)#Àù«©c æÔê

VBƒc%ãÌ ã,Iöh’Q j Ì Ø(«*7 䪪 ¦Ó#d 5 cÊ Â Ò] cC AIÛ0mƒš WÍ“M éþö à!® k܈ Þ7ZðÑ W h£0µÖ£/#9+¦ÉŠ sÆš ®=C% œe á š Þ{jÚEjy d ~ Ò€9 ¬ îèçû ÍVMñ Ïr ™ ò Ü€qA€ß£À >Qò d ó0“zÕ8ß( µ ©ý 7ãrl@ÓE þ?µïFµ

ü 7( Né Ï;ð3ô9KP<ÐãŽYNÇq_… t üQ ðs{µŽ Õ ÒÁ2 òäæ8$ÑWÐz -ë @œÕ K }çoÄ ÃË Ë.\6r

`ì Œ ž

– ì]ÜCÀ l Ý = ìqÁö Û XsÖÔp&O

á8à•â\õ”üXø ÐÔ ð 8ü PK ñâö h PK Y^M word/fontTable.xml¥”ÑNã0 E üÞ&Ý ŠHy -Z ¢ð SÇI,l 5v ú 4I D žsg&W 5šm$y…6ç yÊ™

e«œ?ý sæ Ø 4Z™ó ôüryvÑf%ÚàY, >3"çu .K /jiÀÏÑI Å É@ˆ T% è¥q3 ÆAPk¥UØ& Òô/ï0 ó lÖ!fF B eØ•dX–JÈîÑWÐ ß}É5ŠÆH Þ

’:ö€Ö ÊùžfN¥E î! ï Ø ÝŸkÝ ÿÂè Q T8B! _ â C SZøìÙwb@Ù KÆ hðžGïniï à ]x t«Ö ýÚ œ Ï õNMJñ !V ž 5Pè ú Fñ Â\T“â D* T æ Rÿ£?»H â ªÁÉ ú

í q ÙÝ>¬Í Ç8~+µæÉ é

tÌ Qnd _Áˆò Œôì^ ì

Ø öAÒˆò BÅ p¬ Œ XÏîV#úÿx-Š ’îv] PK ÊN ñª Ÿ PK Y^M word/styles.xmlíZÑnâ8 ý ý ” 6$e(BCG

ª™]©Û]•Î Ä o

;

Rúõk'vH 馀ÔJk^ˆï >7 ùúí%Ń

d Q2ó Ë 7€$¢1"ë™ ëéÇÅÄ p H 0%pæm! Ýüöµ r Å ä §i4ó ïó à 4ƒD:W”¥@È![û)`Ïyv Ñ4 Fbë ÃáØÓ0tæåŒL5ÄEŠ"F9] 5eJW+ Aýgf >y«)w4ÊSHD™Ñg Ëw '(ã M yk ë“-f ‘â*QAYœ1 AÎ¥õ®rÖˆÁ

¢žÑç Ú9Í F• Tç ” 5i%Ôn!;.8îó"•ë Ûý GðÙœŸ ^Ul!ÈY"guA € AÀ4z ñ

9^ *g

)F`Í@º+Rþ®

V Á

Úú4 ŸŒæ™w#ÛOL 9 \

ÙßL õ üûA àƒb

x ÐÌ Ëª+¦ o !àâ–#Ð 7'ú

v)

+vX ‘5æ)Àx 2nÛ CÏÐ2F SVÛÊŸŽ~5Ö04–9 m 1 ÙžuX Kã

ai ž 0 ¬Š‘

_Üb &Æ bd 0 kã äâ B™}Í«o Ù#õ aö _ µ\e yln

Ób. Ql ïq (h T>õüª Þ W¢_ä’

AÓ~ P Áþn}}öMá roÀJ P h“Fí¢¬ Q=xÌ1ÔˆU •G‘ g”+ÓÏ+Ä ê %Bîc ð¢NÞÜž "cP fMºPš¥áï

ÚRBÈÙb É `ªõdII–rý Ï ÕªÊ W3¥J i}–H Tå.§îÃ

Ä ý , ðËÈÁC ñ; JQí '•c 葧0þ rVã,5íú í

à C ^7ÊaÜ« Éx

ü:OGg ,oed kc ë«

£n«ÆÒîª ÕlŽa:ìd:<•é&_áø ðÕº/ê q_ ÏÀêU'«W§ j_ AÇu tôÁI ŽrßÛ 7Xœ `qr G ,Ž>šÅQ Å®;ä=,Ž 8: _:YüòÉX ÏÀb Åq' ãOÆâð,ž 5ÅžZ( L_ ø Â듪Р;'îœ sâÎ ;'îœ sâÎ ;'îœ ;ZÜ91 sâÍ 7'ÞœxsâÍ 7'ÞÞäo‘/ÅA

kǧºV®ºTÒ Þ ?!ek Ì}ß îîû Qß ÆRé0ë][ŸtŒËŸ a£ WØ ç Ö jmHS( Å W<È …šÿH ï€Ä

ô

e ˆ9ÅÝ sˆñŸ ñ}F1ó åfTo h–ôW þú[ŒÎ ó FG€ß 컩

•ï¦Òµ Fþ µïÚˆk 6âÚÈGQižøÍ PK rLÓ0 Ò2 PK Y^M word/document.xmlí=ÛrâH–_ ÿ á Ý^ÛÜ ØÞ©ÞUa Ì6 ðÔôÓF"% n“ ÆôSÿÃ>MÄîÏõ ì9™)!0valcagE”‘Ry 3ÿô žKî œÀÿrP æ[ íøã/ 7ƒË£Ó ÅÔ © øìËÁœE ÿñó?ýivn ÖÔc~L 8 Ï

…Èš0 FÇAÈ ø8

Gcxåã Gùí4 3t\'ž ÊÅbí@U 9 rÿ\Uqä9 c‘ó`4r ve‘

ÕeÑb 3 ú øÑÄ £ 6oÛÚàã$©äî©AÜyn’o nÒšÍé Àá YÀí H Ó KÅ

& «HKlÒ…å6“žxÔñÓj 9V*JÛ> Õ ª YÌEänÒ ù©å 9åó [Ìg èl Å+5@©xÊS ܦ

kByœTànSƒ X ÌnPÿŽ¦Èl 7Bç•šl Ž9õ H =

¥â

ºô'4d ÚÆ/«í ¦áÁÏÀ Çß ÌÎ Ù / Eõï@%]0 ab aRï èÔ éòL¢h®Ëñç– ÍîcÈwG •ƒB’Ür Ï ; 5 ?æ »ò)üj ã G …Ôbø

Ÿ S "»ï €ËFñf9 A Þfy 3žlZ- gŒù d.,Æ Mlø8r\øJ§q fµ\F ¬ ë à :Š W kÒŒë «)Ÿ ËT ¢ ÇÇvp’T 12õ<rx D jú-

ÀqJÝ~Úx RÍ•Ä ~ e Ò4 çËÁÀñ ðm6# À£> gEk“ b#rèÚ Ã ÖÔ wÎÊ{äQ mÐp ÿ l%Ñ

Ü€§i Åeîß’ÔršÒˆVÓ¦)¬A5PÙ6€1h á:c?ù6 C H ?EËkhþ!Å&Њ )/Ó”jPs ÍMòÃMZÁ0 óºà ™DÅ5’ Í

žÉ

vÏË7 ÇÇØ 8êT Ñ œEŒß ƒŸ f f oÄ@ÏrÎ@? :Vª?d IÚ 1Ü I<tÕ âyC ÏÝtê tè ’ û é3 ’RµR= }ˆç! }O G H

YZt LãôÓÈ göâc Üf íö7îØø8 ß à:ØÑj *+YJ Óº `cBý1 Ú qº^Pe!S RÿòWx”}OÄ

bŠ)I + I0O ÉÇ ÿvyAK Ï$

ÞE þ<’ R{ 4çÐœCs Í94çÐœCsŽ pŽÒžrŽ óùm zÉR

- 4ËÉ‘€ÐœCs Í94çÐœCs Í94çÐœCs Í94çÐœCs Í94çÐœCs Í9b T~;ÞÑ

¬Û sÝ idß Ü" ªØDšô.ü \~È È

0?ùW ûi® õ WÔ7Š ùI’ö ù æ Ÿ s”^Ä9j•ò«òŽ.ä

9V 0 ìû [dS H“–ùCIÛ#/ ÌiP r' Hæu L¢ G’ò>ÐX£ýUÞPû{œ©þ8ðæÑ o nG0 2 Á•Ù# cò_æåe§wÑ?$]c ZÞ~6y{ú2y[>{Uy» Üý ïy Ðx YûÌ 2ùJ

a E}Fúß 1Ü8 zHš ©ÂD i>ÿ©ù žVd^“ ìj ãrù ëõöÝI ]™a;@Š MÙ®æA ª @þ sIµT=ªTjG¥ÊIUë&Z7ù€ºÉ µy š'häÁ ]‘Æ“yÈ8ôï–pq@ oÚµƒÏ '£ÑVx ïˆ) Fã À’ÑR xöŸc :.žÊ * Sˆ .”µoXë ZOØWÉ õ <Aãmõ } ÇKÏ É À SäœàB ëXÌ Ø!i7 ]ã \ ðg §NÓÈÏF£Õ?$_ñ 1hõ oD c ó¢‘ å q xkÅûC)Þ Ð¢ ÖÔ¦©MS ¦6MmoFm NšshÎñ"ÎqtRÝcæ IK“V~I«T/= - ÅFÜ q Âå{«zð KÞÓ5’ t?%ïžE' zDÅ Í Æë âõ ð Óû… íš ¦Ùn zõT

g êim ÕÄw b YÚS SCë åYç

ÔéÓ !Kc À é O

àà_ fa$@bs Ç Å_ EâÓ }j¥O ì Q h š Ö=ÐsµR©œA kþå ^+«I bSæ ŠJÄ\ ÉCâd^Ãs; ºœ`4eå€øÔ >€_èù ÓpâX™Ç

S2å ïI ç…BdM G£cÏ x Cø

Áh ã.Ì n ÊÅRQ X a ßx0

ÅHÆç q( ¬öÝ7 öCy $Œå â þB Æ\®ÖÏ*Åê !Wê'ârHÑa”> O

Ô`MÌ'ë,u1}Ùƒ Ô*Õ Œ%:ŸE à o« ÒŸÐ ‘Ê Ê d”õêc= ç!È o D7> 9à€Û NïZQ, &Y0Ù E P )…Eoñ) Þ

• ~S

~/MêY2 5äµWÓ œW'X0» Å j …•y*df ž 4 5 x#–ý oÀZcÐö M áYé w /Qh]Šî ÈéRNÅ c œèËAô )å ØXæSAõD!ïn(2ÅÕ E EÙ TxZ/ ÈB u À CÅâú izÓôö\z[FÚ Ÿ"í“(Y{€“ ‘ü #AG 8é0+>LbÀK ã' pH# ÆÐ’ 5Eþ FšÈWÌ ®cc ñÂÇÃ Ë €‘iœ '¦êÜR6lð F ™O ’ƒ }Ç ÅÓ QÛ äq™ 9<Ñ(þÈ Õ”žÇÔq œo=må

üàY 2û.r) X` ª. R¥Zè ©u» *µãÑ1 iÏU®ƒ ù ž

ìÈ£1 òqA ÖsA .Ö

cÅS€ÇÏ §ó «Å ÿ®ëXˆ ø

Åõ}J2a 26b Ç€Hœ;Öc‘ó[ÂÏ

ª ºN Î !“û êr z0{OÌ E» ÅÖ Ñ*ÃüŠÌ’ …åæðí9 ï Jýz § F2rÙ^! èmñx …µöãë/ÐjO ^<Ì(6¥Ó g/ ÖNÞnù xŽEúÔ Èu?YŽz [ý” ˆ-¥?íHH Ç^Û‘p Æ‘p õª;0w #ê

á ý ?ÛÓrm^4 Fk 4þïv M ßì Œöà \v: b /àÿ/-“4ZÍv qHŠ'…ÒéQ göÍö@»Ú Ì‘ íû*väb/ qÑœ} ÚžÞ kˆlÁ KbÇc$ "G, 9 åNm`u N't™X H0"1 n#• É)b X ”;Ô= ähÊ©o  €Ÿ) l V®0ÿ)g™’hx'Y,7@ Eâ #Ê eAyÇ: ÏÑŒqü N`ž¢C Õ«ª£CQ

"'Š1ÝñÑÆ Ã N Ô à;âË ?–e-+ðBêÏ“"øÁžòäU•ûã DäÎ yÚ•â¢YÑ[!þ Þ ©µŽ<i

ÚFÙ ]DÃi Œºg*+Ñ 4ÿb xÐ F t.I óÝ W}R* JumXj U §6+ß] ÓfeÞ Ónð Š Æ øÌ&q@f %3'ž à1 ic FR¢ X `]1.l kf; uðÁ BZ j “0:&ä 6'ÐD ÀÆ s•%Ö Ô§cF\Êá/õ ) ŒV

f ]wN<êûŒ C Áþ F ãK70ÚÀÃyÆôŒ™Ë ù)«BK7ÆN1ô8ªÒ

sèŒæÒ Mk:$6ƒÌ :ÍaBÇ ßsa F1 Ñn Æœ*{•Ý .öpÈ 6rb¬ :Ø MÀlw

çAXÒ`źРa>È

ÃŽešRÕ@yÈèM}<ç

S%wV EÓ G <Bè â î

ž 'Š¦iÏï ø: ÇgIÓZy_ ; Þå` 3Nh ºbÎ Iÿd Ü Wx0

Kœi 3Šˆ£íï}ç ÇZ7Óº™ÖÍö ÎõfrÍ 4 Ø Ká

üF ]þôÓO¥R T;’ëFb 7î5 öŠ

š Ð~ àNš F}t ªë HsCÍ

vVüé#. kgÅ~Ài

qÒ úµßl4 6É ÀuÚýæÀ$Ív»ó cÐ Wr " üñûÿ ü ÃÚ«gÏgíå ºVv?–1 Ö¥ ŒÐE@ÇiPšeMC œO]â ÿ K’ 54

"Ád0@ rGtÄâ9 •JÅ"a^è s «ßr…\8

0 N¬ØC ec WëÑÜ Hó Ãì ŽûÅ M ÿoS Xï -ÆA(

Ï

\7

MÃìZ Ø 9 fçPµÊÑ pϬ©X +ï1

ŽI“Ì($ Q zl qb Ö {-kÆ¢ ó ;C þ 3ÀY p Ä_ šXï ,ùUÄÆ8Nñ‘Zx ˆ œÆ º ’yGkŒÛ §Ø

š µ ü …jé k i?àôZ Ó N§m’Fç¦=ø•\uúÝæÀh‘jb4 j é ú

™{ ZÒ6“ ™4D `Ù U{ ”ú £6éÊ ŽV F ùl¦4ó$b

ãðØ œP©ð 0Uœ8 cIÆ Mí1 “è E

TuÇÜ Lv 9 ö q<ž=åê•¢å3Å

K4Šä y nøèØ`<E M - é" M &#QlÉ c0 Ô AcP

y8u šbÐ +F8•Àþ Sb?Uj:¢ 8ž m§dŸÓÂ8;T ýF íA{x€ 4É V ÇäLÚ Ô Ý¦e i & ùMV Loý`æ2 È ,C/ÈN@ Ñky>î J8µ @öb PnK{ Í ßB

ˆ Ä0nOØ 8Ý^6

¥u,bÎÄü .EÔƒ® íHÃÝ BÇU È ã º à…ÉðÑ ÚçÒ

ù Òé Š}¢íÈý€ÓkÙ‘ Nãæš Ì Ùî 7: D zœhóñ sõ ºÜ*

_¦ÍG

‘m8uCmRAK É…SK € 5ö 'X ™$UÓiLº {K g.Nb QèÄhÈ}å X5t BRy bG îÕ vÇ

Ôì ÒA” «Ø E9§s cHyçHf ŠtÌ hx

!µ è n(Üî 8ì ÆÊÝ7á Ú?ÊW F àXô s ŸšK&P cvt ƒÑñ… PtPXCÒpQF ægì L#:<Æ Æ Ì¢xÌ Fh ÃdÀ”š = Í£ yËÎ C2 Ĭ£IFïœ HÕ –šï)53lnÍuB2MoQÐä ÉA“ƒ C1K Ãé “iý][T{ ‘-,ªuG™aŠ% dQõWUÄ â(r@â. œrE q

A¢ZOKYò B öOÉÚ7s ߌ ÀËõ*µ ,&IÛs¦ hm6 [^

üž <

Ž à Ï öÐÏ çk tÕô`2ãd^ o Y ©™P 8 Û_ ý þßá…

k ŸÝžÑì5MÒh Æu õ I,žŠ-ïÕ -é>ä0¥úFË*•zíUUŒ u !wR Y f0e‘ àˆJY

_ “Ó ž2g^ 8cœ P y( ÞpêÒ8àóåàª0 oP q ú œ ÔáÇ a7 ‘ aTWö$îGÝ*èV’a_Ù äL d Ræ t@Æ QtáÄLúŒ ß /z*FíÇK bÙ]`rW øã#<þM¦Œ ÅéoP•8>"J T

Ã2 ÏâÐEÜ”å1ôYYséÊ pY 1øȃˆ

“Á æ ËÛ mBm «ÈÆ Ù}VÐ v Gø+Ï3O %Õþ4 ç ÛémŠÊ;vLš> âHg‘

Ä Î#lc1k CÔ#Fêd

ª¬6 ò$ 03 Ô A q 4áözd: ßSIÓÌr Eì o

D ÊÜé

4ÌöÀì‘S ”ào®• ç»w i©e ê«yw Ùû§1 ùã ÿíbÌ Â§küñûÿ ð 1åôŽ:.U Ç Œ QõdDˆ%o q ˆ IwsG^€ÇÏŽÜ` ¢Lí Æ òZ ìDÌ

™9ÕI ' r6 FJ Ô

Ù-böpŸµ á )j»

cŒßG E¢è1– Ž

IDŒÇ’j =à L\ Q q"â.Yb Ãcã<…fäEëþ Ï5šA ¦5 äH3 6þÚ &W¦Ñ \5ŒžIª œî“JP+i•àUT E<h…x0 “l((JÒl 88þúf •p)è äˆzŽ0Û¥fp ýÔ ÑŽhEg rQá•bO Ô szÇÒÔü

"¢¥jÎ A©vª¥ª–ª9’ª fïÚ tZ o ’îqã Ô

ÅúQ5ïR5%£-

íz ¬Åê æÏ º’Årx.à ! e sFãdY - ôúÏè oKIÖÖWŽ S !@N«»Kâ HPÑôáÒÚ;î Ÿr 8 ö-,ö Kó Û c] d QÜéŠR^{Ýã3 Q i Ý 2zÍA§ ãå] -µ0~HZ7

£Ÿž{%¬ãdÑ V(–Q” sÄÿ `ö”òg r- Ÿv¬ å`* Äèr]v8/û ñ: <–úš3Ng+ ÅmK_û o çÔ K? ÖK/äpê Æk 3 xæ ðW'* r®?è t

CS ð=qp úi<? x6П Ð `DêšqQß•Zã'â ™ÅÍa0 æ™n.N ÒŠ V$ W$ÎÞeÅ< Q};V 4^h Ðx ñbS Ø“)ØBéë ®@ÑÿÞéýBÌ vÍ^Ól7Ì i) í5;Ì5^ìãÒ ^yym6Úè û7-\p!ÿL ðßÓU– fÏl :=Ò $ î y

ißÍæ 6ÚÆ7óÚ 2j D X K' fÀ[ $èõ–•õ Î É3hÅ=*b a X @JrüäzöÌáQã©c åˆÀ'þ4æê YQÓÈ } E©“D 9è5

O …fþ f Ý ôn tü HÉ žÙûWb /H ¦Ù… _Ð' f ~nÚÍ n- IYFI™ï ûjý\ GfO- Þ5ÄûE Òri _ N{t Cãs #Z æŒDK§U- µ Ø3.š2rn`6® Áhì52wOIKRÚ ß þMï Ùû5ñÕ ÎÎj q» f Ÿ jaù0îCîÛÊîî:Ä;,Óç ºØéœî ®ó4ó"&OÜ•â ò…ÝS/{G >Õ p2 À^ *Ë5î•Š á[^ ò»ãçžÉn- µä~'ÉÝ 0ÚäßÈeÓl]ô à3KÁ`

+5O7 µ•úlïéÌW Åaüs ŽálÃi Dæ[2~ Ø/Ñö +óù“]_3ÙõO<Ùa?ž»é ™WŒbxkù EmxC5a x a µ Wœ f ^[4}ó© Óôßã Ùãû SLpæà £Ü Î \bÌo 0~ä prâ{ÎŸÑ t:mƒ4ŒëîMÿ \þb $í ï

n*{ vór™ô TÀätÑ ã 3rØ ïøQ̧V ðCâ:#6ž& ÎF3ÇË ÞO ï¥¬ÌœÛ æHÌÊ g Hƒ^ƒ^ƒ^ƒþc ~óEÃÇQC z Ð Ì 1hvÚZ zÏû,4 Ô( Q@£À; @ 4Â-DØú`UÜúÑ 1 j6äÖ È «Uµœ Î6k+Z È%(wÈ r2âm CÃUÝrŽ ØŸzòÁqïV & oM;I+«1¦ 6 ¬ï)Z E õñ s &íGÔPÒÔ Ç oA

_ Æ•Ùêôþøý } ˆý Øi~HÖœYEúƒ ¦Ù t£éæ ÓÍ žqqc Ì

ò

Ò ãæÂ$W v§§ E ʧ'”f £k€x ê Œ^ÿªÙ%= Ñì6q }ŽèäõÝë9 ¥^2z#ø~` Y Fº 3 VËüf¢º«ÎUUZož fDZŠ. tvV= ?y:ñwc•2ÙÙ¬UJM A F ßi4Áøz h‘lÜm6ÄÎÝ Üù£iFÓÌg§™õ W µ]iD9" þh;LÛa Õ ëöÌžùç f 90ûä ÓÃóƒº Î žq ™ÐÇbBù ñv6X

m 3

Cµ Ôb2 bR (e ý évZ «æ +áAé 4

úX,(Ÿ#ÞNHæûìO œZ>jøjøjøjø~ øæsÄ ýôSÏ 4{ OŒ Í–ñµe’ n§MpÁÈì Ö( bÉ Y»ú«ÚâWLÜ ™ø4JgrR'

Ãâ ΃ê`ZÊ ð~ÔqËXØ œ_ÁtLÆ]

ÑJúÌ ƒY ð àHÔÄ D Ýw\Y =F å q x åå

TËâ cþ&™

ñE tw U¬#Éj Œr…ª yÒð ™ Üj Žò \ñ §ÛJjk ÙTXPc hòé çx 7Ë ø wÇŸ û~àß Œ…O§Åi9õ rª Ñ

d KÐ ã> p”ê©” 3x.£ì”

_S$ 9ýØÙ Ì þrpR) Ý+ Ö3

¬Öħ £6 Œ N^Uíí©7 xnd g Š š •ŽÓóF4 kBÿˆ þnbL xøQÖØÐ]:

v@ .SgàïŠë”ªåâ èƒ QûžÊ 8Ci ¦ 4(Y YZt LãôÓÈ göâc ܦ£Á íö7îØø8 ß ìh ý§Î ^ÎTªœÔÓ¦ ž Fîá ÈsZ_ …B¦¢ÂJsË_ h\WŠ5m\k cèÉ k» X 3æº _ [ÙTep¥IË&WqÅäJVÊ<êº

®"X sç– $Z ð ëmIj ÆpSié `~à«ã 6 â

ã á:c?ù6 CÐ “9øÄ! KË ŸzaBó Ýó Í–~v X §ìë©CŸ }åoín žš –š“Å>ÍR? ÿå

.’{smp ?6IÛ7vª Â4gÐœAs Í 4gx’3”5gx‘ &ò#IÓœáÕ8CL ‘úMú( 𠪚ôÇrÔN«õ§sœUê 5î òÒuß Lé öÊ õ 6 ìr'ÑëÓø f:

þæ Ÿº 1ç F

<” IYð§g1 jíd;~ ð [ rò Ã¥6 ò"t'–a3r*`ØŽ?

¦‘Ò=ß3¬g9xg Øsñ` ÖÔ ýüÿPK Qè Ð

ä PK Y^M word/_rels/document.xml.rels ”ÏnÂ0 ÆŸ`ïPå ¦e Û -;l“8ì2 0 ÛFäO ý< P$@ zôgçóÏ ’élctô >(g3‘Æ ˆÐ ®T ÎÄÏâóþED À– ÅLt Ä â3 QmˆØÄ L4DíDÊP4h Ä®EË™Êy Ä e

Å

j Kß ù g4/3áçåHD ®Å[ ]U© ß] 6héL

ˆ

ì FÊÄ^ ÙKÈó Oƒ"P µ zžøHp ®A< Q9K

Xj<B k ã! vòZÙÕ Â€Òä&

5œCH“äõ þ ã™}á +™ácCè V ~4=P, ìÄQÜò2/0 C2ð Ã6Ü é~iòäWÈÿ PK ¢ß…»3 PK Y^M

_rels/.rels Ï; Â0 à p È;MË€ jÒ !uEå Q⦠ÍCIxôöd` ÄÀhû g í v&7ŒÉxÇ ©j è WÆi çá Þ IY8%fï Á : jO8 \vÒdB" q Á”sØSšä V Ê te2úhE.eÔ4 y 馮 4 À?LÒ+ W

a ø íÇÑH<xyµèò _ 13 û zµ«Â å-ýx‘? PK -hÏ PK Y^M word/media/image2.pngë ðsçå’âb``àõôp b`àŽ Õ9Ø€äŠ Š¥ØÉ3 j8R Ïyº8 TÌy{Ð hÁWÿ ì

FÁP ç ^)20j Ù xž®~.ëœ š PK ƒÝ _ PK Y^M word/theme/theme1.xmlíYKoÛ6 Øw toeÙVê uŠØ Û M $n i –ØP¢@ÒI Ú〠úa Øm a[ Ø¥û4Ù:l

РΣM 6Iýþï Iùò•Ãˆ åqÛr.Ö,Db û4 ÚÖíAÿBËBRáØÇŒÇ mMˆ øÁe ¦B ô \Ãm+T*Y méÁ2– yBbx6â"Â

oÄìz bG Æ Šq lo FÔ#h Ö§Ì{ b%Ó SdX ÏI äDv™@û µ- ãóƒ 9T bX*xÐ jÙÇ /Û% SKh5º~ö)è

žÑ `X :ýæê¥Í’ =ç ˆëõzÝžSòË ØóÀRg Ûì œÎ”§ Ê 5 Ö¬â5þ üj§ÓqW+øÆ ß\À j+Í z ßœáÝEý; ÝîJ ïÎð+

øþ¥Õ•f Ÿ BFã t Ï22%dÄÙ5# ðÖ4 f([Ë®œ>VËr- è

.V4Fj’ ö ÅŒ M à5 µ'ù RYHz &ªm}œ` ˆ äå _>{ Žî?=ºÿËу G 6P]Ãq S øþ ŠþzòÝ _™ñRÇÿþÓg ýú¥ tàó ÿñôñóo>ÿó ø ÀC

> ‘è&9 à ÈPœ b bªSlÄ Ä1Ni èž

+è Ì U Þ Ð LÀ«ã{ …wC1VÔ F à ç¬Ã…Ѧë©,Ý

ã80

c

ƒñ Ivw. q LM Í ä8 1Q(}Æ 1 Ý¥ â -ê .ùH » u05ºd@ ÊLt F IAˆwÅ7[wP 3 ûM _EBU`fbIXÅ WñXáÈ 1Ž Ž UhRrw" ŠÃ¥ H qÔó ”&š[bRQ sØ Ø$ª ä

Ì ŽÜä{Ý G Qg :ö ŠÑ6WF%xµBÒ9Ä ÇKÃ} u Ú MƒÐœ é“ 0• áÕzœ &qÑá ñq Ï»qC« þí£ÿQËÞ ' jf Q/ÃÍ ç û»ó& ÇÛ

â}s~ßœßÅæ ¬žÏ %Ϻ 36ÑÒS ˆ2 «&ŒÜ Yÿ–`žß Ål ü$ a!®

ÎÆHpõ Uánˆ ãd Y $J µ”wv?¥`s æN/•€Æj ûùrC l–l Y uA ”Ái…5. ž0' žRšãš¥ ÇJ 5oBÝ œ JpVê hH ̈Ÿú=g0

Ë ‘SÓb bŸ –5ûœÆ ñ ÎÇɵ 'Û ÕÄâê

U îZÈÃIÛ Ái Q üdÚi0

â å©ÜÀ“kqÎâUsV95w™Á j Ë0§Ê M_¥Ä3ýën3õÃù `h&§Ó¢ÑrþC-ìùВшxjÉÊlZ<ãcEÄnè !

z7óìò© N_ŸN äv H já µ1ÿʦ Ì’ ÙÞÒbŸÃ q©C6ÓÔ èþŠ¦4ÎÑ Ý5%Í\8Ÿ6üìÒ » À(ÍÑ Å…

9t _À ŸÉ Eª bé

èTW ?ë[9 É Ú

!Ûª ó fN]ß §ŒŠ>Sª+“üwHö Õ»’Úo pÚM

Gd ù Ù¦ê ý øàÒ ¥ g& y–Í ©5}m+X}= N kâêf ëîÒ g~«Mà– Ò/hÜTxlv<

ð

ˆ>* y x U”_ 8 [šq)« ë ÔZ ïó<;jÎn,qöñâ^ÝÙ®Á îñ® KÔÖî!Ùlá 7áz3fùŠL Efð û“bÈdÞ rGL[: wÈ Qÿp Ö9 ÿô” ùN. µ $lœLXàg HI ÞñJâì gbÀf’s å E–žbñë ì Ê ]fÌÞÓºì z ©Ãã]VxÊ6% 9T w§ ]AþÚ ”]ÿ PK !Z Û

PK Y^M Content_Types].xmlµ”MnÂ0 …OÐ;DÞVÄÐEUU ýY ]Ð g ¬úOž Âí;I j YT" È“çyïÓL”ùrïl ƒ &øBÌò©ÈÀëP _ âsõ:y ’ò¥ ÁC! €b 0ãf …Ø ÅG)QoÀ)ÌC ÏJ ’SÄeªeTúKÕ ï¦Ó{©ƒ'ð4 ÆC,æÏP© ¥ì©{ßX BÅh VÄ\’ÍDö g Ãlj9Ðg ý í y ?9¢ç l{ 7&âí9 «Ø$ ó,“)á_ ªŒ 2è ã–œxŒÐ% DoÊ …ü Ô=gùq ˆlÌc

yóÎæ D ÂË 'uT ukH ÌÐË£BôŠSÆ_ é Œº :X ÚF« _ J íÀgÙË' Ùþ ?PK u0 ù _ PK Y^M© : I ò word/numbering.xmlPK Y^M™ ñâö h word/settings.xmlPK Y^MÊN ñª Ÿ word/fontTable.xmlPK Y^MrLÓ0 Ò2 word/styles.xmlPK Y^M Qè Ð

ä x

word/document.xmlPK Y^M¢ß…»3 word/_rels/document.xml.relsPK Y^M-hÏ

_rels/.relsPK Y^M ƒÝ _ î+ word/media/image2.pngPK Y^M!Z Û

word/theme/theme1.xmlPK Y^Mu0 ù _ ÿ2 [Content_Types].xmlPK

4Contact this candidate