Resume

Sign in

C Document

Location:
Calgary, Alberta, Canada
Salary:
18
Posted:
October 23, 2018

Contact this candidate

Resume:

PK µˆSM word/numbering.xmlíZÝnÚ* Ê} BŠP ªVuÚTM•Ö=€q êŸÈv Ûý.v ÝN{ >Éœ@ÂO

”4fÊ• Ï9Ÿ c þ8 ó JZ $$æ¬o §ŽÕB ò qßúzw}ÒµZR  ê[ HZ ƒwçÓ Kè í Ò Lö(ì[‘RqÏ %Œ ò”Ljiãˆ

”žŠ M Oâ Èi b Õ£í9N`ÍaxßJ ëÍ!N( K>RiH F ¢ù Gˆ2ûÎB®8L(b*ÛÑ ˆh œÉ Ç2G£û¢ic”ƒL %1 Æev

ês¦d Ñ” 0 õêÕÌX ºN L!Šˆ2 V Ì™P€Y “VÇ P ©Þ{~h Ô"‘ÅYHR ÈÌtƒ ˆÇç,À ç ãRU £T"Š Ü F ìƒ@8 Gá{À& (æp\ªœ B Æ ÐE‘Ê ÞY Y ˆÑ mü ñ¢Üý}Ж> ng7 è; ¥ ªÏ m Ì> ú2Í\È h ÖCßr

Nö`v™^Óbq ÔÌ¢ ïÐCazúõ£Xÿ óU Fs øV f ¥Ëé®úå

©npú!uRO»p b6 ˆë ÝC þþ þùû

üc+ Î •Dpl%qvl%Ñ5 $ì 9yQk Fk i ¦î’h ¦Ñšÿ^kÚ•hÍ ? jMˆ ¦€ü“ Jc Ý :c Ý *c Ý c Ý

c Ý úb Ý êR Ý

µÅ7 9ó ,#ÀÆÙ/!íày–é ähŒ34 ÈL&õ8®ïW’M=

ç •dSOwäu»•dSOë ÉW’M=}•ß®æ §éê8ÕÜ õtd jn zÚµÀ?Ô- £Þv ÑÛ SdÃ5gJ¦YHˆqߺ X §Ñs Hu)1XZŠ.™,ü3 ÕäLTíæÉdýE êžÑ ’hžLVM y2yxÂ;ªY`ˆš5ÝcÓ=6ÝcÓ=6ÝcÓ= y È2 eËÿh\ Ý•4íÌóY 9ÌÛ ÖÞ ÖÞ æo ó u6 u à å0{é óƒ PK e ¢*S v/ PK µˆSM word/settings.xml¥•ÍnÛ0 ÇŸ`ï èžø£I6 uzX í žÒ= #É }A’ãåí'Ç–Õ @áf§H ’?Ò M?>ý q¢Æ2%K” R +Âd ßРDgjÑÓîËcWXêœ

O D sºH À®”¦Ò +e 8 5u"À [ ÄJhpìÀ8sç$OÓ- 1ªD ‘ňX

ªr}H ªŠa:þ 3'ï ò¬p+ t Œ Ü m î¥yc § â$xðëôœlÄ@ç -ø S h£0µÖ«Ïƒq"féŒ öˆ)bN 9C% œ0ýpÜ€¦Ü+Ÿ{lÚ öÂò9… ¦ßì`ÀœßW wôóm f ¦ø à£\k 0. ø= ®ð‘’ï O0

3©g ó

0

ˆ8 öSÿl–ÞŒË M# þ?ÚO£Z

Ç}} íÍ m> È `çW Ü Âaï”^tÅ ü ÍS”ôæaËÅÓ~Ø Á ü sµ _ 5l~q}Êä*'7û>ˆ €ÖCÚC •ˆ ºqYÏwþFüB \ u>Úò - l

`ì œ Q˃öÆï!h Q[ m

µMÐ6QÛ mÛkÍYSÙ<ú6 c WŠsÕQò+ÚßIc?ÂWj PK ö ê PK µˆSM word/fontTable.xml¥”MNÃ0 …OÀ

"ïÛ ‘"T Ä Ÿ Ž“XØ kì4ôö 4?Ð" Â*ŠÇï{ãñK. ÞµŠ6 œD“ Å<a‘0 siÊŒ <ßÎ.Xä pìjurÙ ï¢ 7.Õ<c• 6 cÇ+ ÁÍÑ

Š Œ5Ð[mg µ /_ 䜵 ÌXM&m 3-9 ÃÂï ä¢}t

ã» Ü µ0þÓ1& B h\% ëhz ùí º}

ã– 4á. Ú 5H %ä z /öÄE2b€;D ÓÂwÏ®

Òô ]2 x CûD

fáÔ Fö¥{ùJ@Ûã.`Â< ê •â BPùšú@NAð

Èw 5…

f } órTœ H u ºÙEr §

¬ håÿhw µ

â~:…öå

\œý

ì «öÿ 5©

 M ֟ B

Ö BŽåO D ÙíˆÛ íê PK ïù©8 PK µˆSM word/styles.xmlíœÝnÛ8 …Ÿ ï`è>‘,ÿÔ0ê Aƒn

iÑ$ @K ED ë>}IýÙ–åB p’

CÍ êÌÈú®òáã $î TLð™Ó öœ å _Îœ§ÇÏW §§4á 3gC•óñæÝ õTéMLUÏäs5M ™ i N]W Mˆº )åfs!dB YÊ¥ ùœ¥W HR¢ÙœÅLo\ßóÆN)#fN&ù ” JX …

mS¦b ª Ù¥n‘r ç ]Ics ÁUÄRU©%§ª™Í Yýí&VI\] N»T

%Y f$qQh-d J P¥Lô®Ø¬ û D Ñå û5 ñZÆŽFC ®}mj ¦åRÛ Ùz â rsx

r Ÿ»ù)ë4Å

“¥3Y ä) AD ® âS b <Óð á+R s ì4Î

ÉvHÕ :Û ãò ‘”nÕ–ç©ý#E–nÇ}xŠÚÎ Ø LÀ nÌ º Y¬•]Ê üã àZõÖS¢ ÆfÎ dÄ”_O µ Dé[ÅÈN(ºåª ÞµRê ˆyP Š RÍXLø ŠQ~õô`Ãny yÊ ÊeS fö öß rñ3 M€dZ Õ swô ÎHüP'å¥ûeÙ È T I J

Á4 Uó áÌ ˆMæ$ UY^\TÔÎS å5™ÇtOúÑF:éçWöî;Ti Ø7ë pTlôú… s¢hø W»Û &ËøÝ Liz sI)hÃßL U# í5Yhj^¦}ß 'žSó ancèyí wëŠå oÇsè

Žg Û™ÃSló Úæ_ mƒqWÛæ Ê -Oy ;ÓÆÁQ omãdßEÿT

YÏÞÀþ NZ D' `ïð ÃË ŸtµwÏÎqþs`ç ÅÎá+Ø9:jçèÂì G_ñgÚ9>jçøÿj'k L ª8à…<úÆ Ž }ùû ÔbÖè, Àr`9 X Ë åÀr`9 X Ë åÀr`9 X Ë åÀr`9 X Ë åÀr`9 X Ë åÀr d X Ë åÀr`9 ÜE@ X Ë åÀr j'X Ë åÀr`9 X û Xî! ëV ê 7 làŸäÙ+þ Âz ÛÞhíC=há®ÁYÜ…> Oè ú > Oè ú > OèÓ Ù§ê/uó PK tŒ þì b PK µˆSM word/document.xmlí]Ýrâ8 U®fª’æ'@H vï B:Ôäo 7[ X ÙòJ24s5ï Wûzû${$cCÒ N •iQÕ,

YÒù ttôéèÏ ù 24%BR }Ø« «î! yܧÑäÃÞçÛ ƒö ’

G>f<" öæDîýåãŸþ<{ïs/ I É a/P*~_©H/ !–ïxL" 9æ"Ä

.Å bq Ä c¬èˆ2ªæ•zµÚÚ[ Ã?ì%"z (â žà’ •þÉ{> S ,þd Oynú“ÓE•Í + 0 d@c

n Y!ÓM Ë7 Ÿò4_à ˆ#déƒf\ø à ‘ ROÓ y µê :P ‘ÿâ)U ÿÌ Q^Œ ǃ òg ƒg/:Í µlÈ JEÒ[ t

\ ?W Ó' øA ð+•ˆ EŠð ,TV +R ãÞ

ñ»8šâ ÌþäIp~P’OñDàp Rù,ÉÖª à2 pL–¥M^VÚ'Á“x F‘ÒVÞÀZóy Ô

q ®ÿÆhö 4 ?ø W] ö I xóuÒà”ŒqÂÔš;7â^b ñ>Æ ý•TS ÿÜ _‘/

~=ÅðìÚ^E Ù

FÆJ?$æ àÆa=Ï 6Ãaó µ9G£~ü ÍjÍä ,ë#cì T ªs3ªÕI ‘_ 8Q

O Ž&fÔÊ âñHAO$

ó§ JUÓû zY jœˆ4U ý(Îà R Kz”~ػŠW –ª#)^M

:‘\þÄ”:z ù[–Pod)]ù0-É 4ò Yô ©a% Ø µ5 7Ðd ™b dWÉëlÌ ƒ"ÀG,ˆ$bJö> zÃÏ 4wÚa ¬µÕ µ ú ìGäÙ LœùÅRšyÒB éõCÙU È®úÚÈ DþVI É>Ke @ÞEÞÝ å?âüN[üC Ö ® ggTHµè

ÀùU CèŠ M~õ'_ N ~Þì¬ žQû+7^M ò»R î ØÈðì ë_}êœô =tyÒ9éü ƒ~ Ýt ÝÎ…•ƒÃ m à nà Ú Ÿp Gø7 c)çµÖ_'0 ez c#Ö ë ë/ÀúòÓ š q, ºê .f ,æû Aßt ÿ>§µ»y ÌgW -Ð)Ð êáA«Ú88®U 6ª VyN [ ú { ŽÞ ŸèqñgNÙUñgiåŽ 64 Á?%mÔ`m ßïY{

Š?JÂô

eSö@ p ïç

ºhOþƒo Z

åžçÍëI#2æ ¬ànÓz’É4Ö~Ê

ƒÐê7ÐXËÑXÙ©À Õ Ÿ8 ÌúÃ$¢ž 8 í È +

PuyG Rqt rÊCNÇÇ1ô å ªa3G’BÍ5ˆlDË CKÉz&&ÂpI" $ò @:ƒL òðÒà € ∠,¬T åÁã:&‘FGDfˆú` Ûˆ ÞN òx úa»í0 Þ€Ñ Í Ó_I4¥ G «l# Î l ÔYÂØ ùÄ s)âkdiú:#)Î b€ ÒN Ø ]òÎB Õª i6#í ÓHÁ?ä%Rñ l% /9Æžž~Y šC”͈º¥!A07 Ã[ ïl ÿju ! 14T`<MP Ì%Œ€Lï Ó»]ö‘ c<b ñqºC Ãàâ 'xâ ºaÚ x Âô ô Bˆ™ Ü ú

pj#4

4m fï G Óv} ; s À¥ Û'0 2Ä Õd ßJ

Øp0 f

ÃÆDÍ \‘ô(O$ÂJQ•øV* ¦C“Íhú$ VH á9 ûhF ËFJ ëÏs'©q Y»XW»ÇSÚ

`,d ”Íö Ú Di

2vNvc PEJá b ^Þ\\ÿrÙ»ºE Üô ýÞU Æý=µ Ó N_> -Ç õe º*Û£ÖSŒ§ ROßC0â Ç R *fÐ \w BƒÞðzp ~8 þ<ìýÔë ù ÕZ•ê Ž ÑÖ [ V©UÍ ªùpvà,ù à !qf <6ßÇŒsa¥ ^Œ+å$ FòÝE 4 Æsr ^OK )iv ¥qh X; ôý #09 ‘ûi" ÔÇ ˆ ^ñ0jžü K QúÅÈINúë4<#8Ò 8 øŒØ9 9á þß W àF»7 L§ Ä/ðÂ= Î7ðm l#Œ Á ÁæˆcÎA K ÑY ºEç

tÒ :;Cà AÿêÓ ýpÚ žÿÜ žkoQý Rm¦Þ¢ÛksÕ Õ[T/F€qFÅ €ü GC ö© ˆ 4ÉÞ e 7Å!`

Dˆ…Ûh å]Œ=âäýØ 2 åm~É[Nè[#ñ/Ö l BÀx

S ï)^ ƒÆ Uh O릕 üõg Ž0 &1 :86QÆE= Rá ,M… ÐOt EVŽF

+;qÕÕëœD 4ýŒ Q«Ôêæô Ío9¬.ü 6 N¬Ÿì U É‘u bgÙÖfO P© €Ð î Ö»å™1]P #A3Cfåriʬ$.Œ™,å æŒó ?&ñbŒ ¬ë Ûå Ú wÜh Ûµvûø •=Àí YáP Щ®á$ #ÅÆUôz1

…ƒS Û ïÂ…o Œ‘á T –V¢eB-óø Ñ ª €Dz ûxl!à Åwq€+ p'X,Li ÅuqH*c•éþ ÍS`b)jçêâa X/ We¬VKIe ã D 6"« SåÙÈr z)®úÑ”D€¦ùJ UŒøâTU9Ô*E, Ó.Nþ*Å3Ù^ã™l Ší;õL îð § âñ8ã"ÏšVÑ ò ms c x" ŠqL »éýIÖ+ èE=_ ©ˆa ñdJ ú!]ì= Ìpäã Q

©ý õf¥ÚÒW- •c Ä -(G§ -áv!kªõКrÖÎÞÇ 5ÑÆ Ø ONÌ WËÒ §ÔðJm z "NèëÞml$îs/Ñ xÅ 8y ‘ZŠÛFi

%â y Í G©y Y ÛÞµª«zåM\ H á µ žì[ìŽ *ãœ`¦ äaAP ú»rc”ÐÒ [ÿ EJO OAmºX œQ ý ID øßïÿ•(à!ù ¥ž!ToWÌŽó â Y1

6ŽCgå9PmV o`\l c"ÕœÑ fq ;âëÓxcA§X ó2K óõùô= éÉd Ôu =Ab ÿEŠÍ- Ç ÅˆF 6 *3

C ƒ>ŠW 9 ÅFé £ 9é Ûwž PhŽ ñC Çv7Š‘uœÜ M ô:çÝJ b “È óÅø`Îå Åè5 E º F À2Nàk ~AÇ*{Ý• O« ÁŒQ úÞÖEƒF 3Nük NÇw Aõ Ï an è ò© ž6 Gs3kHýHQ GÛÁÈ Ÿ

ru)JÏ H É UæŠ {ž9^Ñœ Ÿ I b ª EŸðJ

ƒ“ `2µÕ“S/ÀúÜÎÅ

žR :Éƈ bŒ Ýp) ”ÆØуWfõÀ ˆìÔa Oãl #Ç8»g Ý £O ãˆÂˆã tD q(µy ÂqÌi RÞŒ W 6 ûD ûvj™

F )=üÚwvüávŽ8Ôî úßïÿAçÉÜJ]Wbô W k9QwÊmYAlj ø I ÙÚ§ˆ DÔ£8BÕÃJõÈì<0ÁÃj•jÍÖpç S àïd úm Ê–ìn[RÄ A XÄa c ŒÁÜ@\ÑOË0 ï¬ ŽÙØ! e Rµuß ýÀ

ôº Ûþõ ê ó ÞÉõíõå/ûo€ ó= Ý þU Û @ÝóÞe x;øe Á ÎíõÅõ'ø>ì

ßÎáîõm 5IéÝ œË~wp}Ò7É jƒæ6Žür£•u/ý X+ÆȪ? áéÂZ<aE O©qp’/1ÃQ ®7â Z®ÉdÖ

ü ð ç>

",Ì x – í ˬ Óå•

µ

¥Q OÏá&D! Ã Íb g øð yè@û 5&

I 8’ñ"]cOä[[ó\6 © KÍiÂWÐ Ëi

£!ÕŒ ERòs, Gü x f= PaF ƒl 7u a6 1øµúÛ¬ ÇéZ“.å7bçje «Îé íÀ4ÛÕ LÙª“ÁF ãã9 l I} üŠK*Ö µÓŠVÓœœ Ñm sÆøŒøVjžbü

6 ð+ 9Lè@ ™Í äï <èx®ð Ó P>Ö T / ÞÝA [ Šb<> ŠMÇû,A  QøÅ xndÙ ^ôöÓœ yI=Á% +t= Û º YŒpçà %C z .IŒâ€Gä–0b Ø •b ¬ T ªw¥ÓñÜLm’h Ù>Ò ’0eööÑ”ê

-z24 4Ñ 1ˆFcâ ÓÖF8 ”åà

8e Áô A¢ X h b B G bGÙ9 óö ”,v L DÍ5pF”à )L™æÐÖ 3â%

U«€û Šîë`Ó0å Ž !9ÀêÉ m ÖQ«s5g#J ÖÝ ñ!Èb Þ~º 5 À ùŒ

ô Â6B§Ø x ÎLP Ž7

V ÀR B Xx 9^AÈ}HÐËûr df£ ÕÚ µÉ gíÐõ6A ÍZC\ïóUéA 3.î ¦!ñ XÔ añ2 >R, ùÁ öµÁ ô ß% PÀeL fVÂlWd# µÓ.!Œ J/ åŠ

"ž’ ÆÔC>…di¥ç µ#Ú Ï:ðà #Z

é™»q/I Ç Ò Ê& Ä) aÆR¢ ”zÀ

TÜlœåŒOæÆ.2iæj £ÖJõ #î CÕ&TeË) Vx Â0C aÌÊ€p -1} šz5G

\ µ^ 6 7Ym 6[í E žh  F nÝã>ívïŸ;8 ïNâ Ä á Ûm Ÿ Õ € è ~îvô l 5C§<Íàv Þ e¥µVb€2g íÎ8:Á^@t4 51 î Es€.µÙ ~"Ñ £Ï h ñx‘V É lw [jœ$ ]ÍÐ c~~p ÇŠz Û ÊC/àœÙ Ø # ý û ¬ûG" Xª zY Gô ö .ë -º¥úP¬+2C â(kÙšäe

Ü\ ôá ÂsÙ ÊlÐ;ë

zWÝÞ uþÞé_tN.zèóÍõ ôþö 7 vþúèc Óüñd { € i SàÎà{]ƒ ’f ĺv áV#Í¥x Hýiµfóø]µÙ¬ÕÚµZµ~ت êêÃõ–Y µO .Çœ«ìrñ Ç nJ……Z RÎj]ѵñçæK ]ûãÿ PK A#©ª PK µˆSM word/_rels/document.xml.rels ’MjÃ0 …OÐ;ˆÙ Ó J œM d[Ü (òø Z#!MJ}ûŠ Ó… ï yï 1ëÍ

Ä7 Ø;RPd9 $ãêžZ ŸÕîñ

DdMµ lÊ õ šÓLìz E

cöïRFÓ Õ1s ) 4.XÍI Vzm t r•ç 2L3 É ûZAØ O ªÑã ]Óô Î - ß ôaÀ ªC ¬àbe)

ä}ˆÕ ÓïÆ+ÃÙ™CxY Ç Wÿ d=

í CÚøJp æ Š%!8ÍNîà$ÿÌâÌ oŽ ü PK J »ð PK µˆSM

_rels/.rels Ï; Â0 à p È;MË€ jÒ !uEå Q⦠ÍCIxôöd` ÄÀhû g í v&7ŒÉxÇ ©j è WÆi çá Þ IY8%fï Á : jO8 \vÒdB" q Á”sØSšä V Ê te2úhE.eÔ4 y 馮 4 À?LÒ+ W

a ø íÇÑH<xyµèò _ 13 û zµ«Â å-ýx‘? PK -hÏ PK µˆSM word/theme/theme1.xmlíYKoÛ6 Øw toeÙVê uŠØ Û M $n i –ØP¢@ÒI Ú〠úa Øm a[ Ø¥û4Ù:l

РΣM 6Iýþï Iùò•Ãˆ åqÛr.Ö,Db û4 ÚÖíAÿBËBRáØÇŒÇ mMˆ øÁe ¦B ô \Ãm+T*Y méÁ2– yBbx6â"Â

oÄìz bG Æ Šq lo FÔ#h Ö§Ì{ b%Ó SdX ÏI äDv™@û µ- ãóƒ 9T bX*xÐ jÙÇ /Û% SKh5º~ö)è

žÑ `X :ýæê¥Í’ =ç ˆëõzÝžSòË ØóÀRg Ûì œÎ”§ Ê 5 Ö¬â5þ üj§ÓqW+øÆ ß\À j+Í z ßœáÝEý; ÝîJ ïÎð+

øþ¥Õ•f Ÿ BFã t Ï22%dÄÙ5# ðÖ4 f([Ë®œ>VËr- è

.V4Fj’ ö ÅŒ M à5 µ'ù RYHz &ªm}œ` ˆ äå _>{ Žî?=ºÿËу G 6P]Ãq S øþ ŠþzòÝ _™ñRÇÿþÓg ýú¥ tàó ÿñôñóo>ÿó ø ÀC

> ‘è&9 à ÈPœ b bªSlÄ Ä1Ni èž

+è Ì U Þ Ð LÀ«ã{ …wC1VÔ F à ç¬Ã…Ѧë©,Ý

ã80

c

ƒñ Ivw. q LM Í ä8 1Q(}Æ 1 Ý¥ â -ê .ùH » u05ºd@ ÊLt F IAˆwÅ7[wP 3 ûM _EBU`fbIXÅ WñXáÈ 1Ž Ž UhRrw" ŠÃ¥ H qÔó ”&š[bRQ sØ Ø$ª ä

Ì ŽÜä{Ý G Qg :ö ŠÑ6WF%xµBÒ9Ä ÇKÃ} u Ú MƒÐœ é“ 0• áÕzœ &qÑá ñq Ï»qC« þí£ÿQËÞ ' jf Q/ÃÍ ç û»ó& ÇÛ

â}s~ßœßÅæ ¬žÏ %Ϻ 36ÑÒS ˆ2 «&ŒÜ Yÿ–`žß Ål ü$ a!®

ÎÆHpõ Uánˆ ãd Y $J µ”wv?¥`s æN/•€Æj ûùrC l–l Y uA ”Ái…5. ž0' žRšãš¥ ÇJ 5oBÝ œ JpVê hH ̈Ÿú=g0

Ë ‘SÓb bŸ –5ûœÆ ñ ÎÇɵ 'Û ÕÄâê

U îZÈÃIÛ Ái Q üdÚi0

â å©ÜÀ“kqÎâUsV95w™Á j Ë0§Ê M_¥Ä3ýën3õÃù `h&§Ó¢ÑrþC-ìùВшxjÉÊlZ<ãcEÄnè !

z7óìò© N_ŸN äv H já µ1ÿʦ Ì’ ÙÞÒbŸÃ q©C6ÓÔ èþŠ¦4ÎÑ Ý5%Í\8Ÿ6üìÒ » À(ÍÑ Å…

9t _À ŸÉ Eª bé

èTW ?ë[9 É Ú

!Ûª ó fN]ß §ŒŠ>Sª+“üwHö Õ»’Úo pÚM

Gd ù Ù¦ê ý øàÒ ¥ g& y–Í ©5}m+X}= N kâêf ëîÒ g~«Mà– Ò/hÜTxlv<

ð

ˆ>* y x U”_ 8 [šq)« ë ÔZ ïó<;jÎn,qöñâ^ÝÙ®Á îñ® KÔÖî!Ùlá 7áz3fùŠL Efð û“bÈdÞ rGL[: wÈ Qÿp Ö9 ÿô” ùN. µ $lœLXàg HI ÞñJâì gbÀf’s å E–žbñë ì Ê ]fÌÞÓºì z ©Ãã]VxÊ6% 9T w§ ]AþÚ ”]ÿ PK !Z Û

PK µˆSM Content_Types].xmlµ“MnÂ0 …OÐ;DÞVÄÐEUU ýY ]Ð Î ¬úOž Âí; cÙy3ï}vìñtã] ÆL6 J Ê *0 XÛ Ôçìuð

b 5 R[$5 ÜŒgÛ THs J-™Ó£Öd–è Ê 0ˆÒÄì e ù ê»áð õP“ñ36 r\<í Ö• ”œ5ÀÂ¥ÅL w íZÿ o

ê# Á Ìèº ZÚD Ç ¢R ð.'“m ÿŠˆMc

ÖÑ ß1 )GƒDr Þ• Ì2Û§~@æ7ðb«ÛJ}PËý&/ Àò_ðt\'íÆÑ%# í:¬ü ÌOsôòU!zŃ

§Aú’kr o

ž» vÕøF f0wgîD/ t Ú'?PK 0 PK µˆSMe ¢*S v word/numbering.xmlPK µˆSM ö ê word/settings.xmlPK µˆSMïù©8 word/fontTable.xmlPK µˆSMtŒ þì b ª word/styles.xmlPK µˆSMA#©ª Ó

word/document.xmlPK µˆSMJ »ð

word/_rels/document.xml.relsPK µˆSM-hÏ

Ì _rels/.relsPK µˆSM!Z Û

word/theme/theme1.xmlPK µˆSM 0 Content_Types].xmlPK BContact this candidate