Resume

Sign in

HR SPECIALIST

Location:
Washington, DC, 20012
Salary:
90000
Posted:
October 23, 2018

Contact this candidate

Resume:

PK GRVM word/header*.xmlíWÛrÛ* ý þ ï*EÉ r,g *N*ãI*Jšw \Š A€ @ÉÊ w D_J»™éKý` Ý À^ ÀËw Ö 4“b §Ç£8 AeÎÄj ÿñýöè"Ž

Æ[Ðñ»«ß.7Y Î*: Kcê,I4- "úXÖ p ª" §j•TDÝ7õ •UM [2ÎÌ6 Fgq

#§q£DÖB UŒ*©ea¬I& Qh :

5Ä 7 ç1QÀq Rè’ÕºC«ÞŠ e ~é ëŠwz zˆ \‘

f¢âÞÑFª V’ Ö( ñ 1

… C pè ÛIE 0 .z@Á 1únƒæ v ÙÅBó! ñKwl©ˆÚ>Þ yC< ík6 Š{ he

ò Êt ü- \Ò{ÈgD¬I(æ 5 œ{H9#+Eª]‘êWe6

õÊå[IjØ þ

ÚG% zWî'oAÛëÀôôu ã à

Ù Ž6 ’f Æ£ö/nE7À

ç E (HÃÍ +su LO š(ò9ï é õ x0h &Öwœtâ ä –ËÍL

£$ï–R T Ï

¢‘ö º

ÿl N]0î

8 f æR #«aºŠ Ê `6 bˆr ;Ÿ.s\, ÇUÒ T Åâà R P-à 7œYê Ÿ É¢áÐ": i >öùµgkíK"Vî¢ œµ ÌdCø à~?w ÒN`AÛhù*P hksM4el Ï G®dÖ Õ S Ú\kF åµÐ{V> =ï¬7 á Fê~…i£Ø=ô Tr© Ì þÙIÇA2Ó}Y ï Vm@ ñic®9[ nmI4ØTµ á VR/õð ~Ø©ûÙ0üàü Šf ËR ñ1â R"gE

ø«a

0ïÈán_-Óã Έ %æ “'7_1BœÔ X ø q œióÞUª

0Z QÉò r • ù,fÀ

©Dþjrkþ͵ O ªæ0 ÚÎÜÎ $zp Û® ꬖšÙ7Û§€t«$^rø®Ä&Š; E Á\

Œ z Ø =XK x Öe yô æ §Œ

Œùˆ(ža ~2 Ç Åƒ ãÓóÉ PóÁk.Qq qf#èc…óß/NNãÈì ÁÝ Áâ \Ò Š Æv’¢ A*d «I2 mF 7Ä QìWÜæÖ;Þžºö úe= s•ø™v}D BUö 6 Ù J

ãÙ®µr ÓÆ«v*VÌ Ç§ñÙätä ä, Erp q bØÇ =ÍÄ ”vgq# åà], À ?Øâ~ 7mq Õ GÿlØê»` 2y q pž‘ qÅ TO àÙëw ðç Ã¥Ì .ËIÈ~rP^ûsß že å òI E9 ºE

Z zÿ?Aýg uz>>?ïºðb”ž=GPûä4z-1 Š¬ =®ñsõµ 5ü#ìê GöCÎ ÄzÎ ma;Ašjw5zzO ’5AÂ Ô 4û ÝEþ zÉYÝñŒ

G*ƒji J}ÎS ^ è £ùB }5 åŽ0hKra!9tgg !ܧSý<á*Ü Gà v Ÿ<ù”ñï$û0sÿK ÿ

PK ^PÒn6 PK GRVM word/_rels/header1.xml.rels ÏÁ

Â0 à'ð

Jî YçE Ú¬+®ii«èÛ[ð¢àÁc þï'ýîágq Ó ÖÁ8

.çÃr " dƒs`Rð »aÑŸhÆR3yr1 ŠpV0• Rf=‘ÇÜ H\/cH K

“• õ -ÉUÛ®eú4`ø2ÅÑ(HGÓ 8?#ýc qtšöAß<qùQ! Ý Äd©(ðd Ù zùõØð PK …Xþ PK GRVM word/header2.xmlíWÛrÛ6 ý þ ï6)J ” 9ãÈu’ O¢QÒ CàRD

, JV >

€ .v\ÚÍL_ê

Xìž ör yûPóh

J3)¦ñè4 # T L¬¦ñŸ_oO.ãH "

Â¥€i

úíÍ&

ÐyM§qeL ÔDŸÊ RÕÄàT ’š û 9 nˆaKÆ™Ù&YšžÇ

ŒœÆ y qR3ª KF ûé-Ô ÞäFÒ aœÇD Ç=H +Öè V=Èú C¬kÞëmš!Þ

E6 š{G ©ŠFI

Z£ôÆ/ ÄQ: € "X Ù Ï~'5a"Àغ8

OÑw 4 µ;È. š Ùˆ_ºcKEÔöñ.È+â oß AU €V¦U _ A+¢L À_ƒÀ% bFÄš b.VƒÊù ©`d¥H +Rý¢ÌŽÒ£rùR‘ vh« ö^É Ù•ûä5h{

8 Ö \!û5Ñ&GÒ, Ó8íþâNt ü pþX Ü< 2W ÂÑ$oˆ š¥~ se î šOð`ÐzM¬ï8éÅwL€>’oX!73)Œ’ _ ù¥æ]á çÓ

`Íìø{7pê qoÀ 4Ã4 Ò Y ÓUlU

C”“ÝùtUàbÉ8®’ÖÈ J9 å

® Ò€ê €íÓ»áÌR_6 “EË Ct LX?6HÓø"óùµgëì+"Vî¢

Ÿw ÌdKø à~?w Ñ^`A»hù*P hksM4el Ï G®dÖ Õ S Ú\kF ÕµÐ{V> GÞÙÑ\ ó iŽ+L ÅîáHH% *È i{íï 4

µ! ø éÔ d Ÿ6æš •è –DƒMUW .xIh%õ\ ?Ñë ºŸ

à Πçê 8ªi~Í , 1 N8«$rV óŽ îöÕ1= œ Za.0yró #ÄIc) ZB 7+ 6ï\¥ÚÑ 0º

£… U Ùš b Ü‘Jä & æß\kø 4« s©íÌí,H í褃 H Jâ% ïJl¢ ù\– ÌÕIv9 œŒ1ÞûÒ~ê

ÁZÂÅ» ©Ž‘Óç0 9eì`ÌGDñ ÙÅdœÅ ŃŒ qÚ Ê ùÃk.Q1 ô Âùï “ 82» lp7Ÿ øý¬ t

&q$H Ìc5Iî ÍèÞ𠵊ýŠÛÜzÇÛS7 gb® ?Ó® HþPªÚþ"âQ& Î3 IvÆ Òæ=à¥a Èx k œ¬ï ñª Š sìñi >>K ––œ H nbÏ

3 R {ÖùÛÓL,ŒKi 72[ ÞÅ J úƒ-îŸâŽ:\§mµ,E ÃôŸ

W&/1 Î3RC0®™ ê) ó <{ý> þÜv ”ÅÖe9 ÙO Êk î{ Œ I (ÇV HAKBïÿ' ÿŒ Î

/ÓÑùÏ jŸœÒ É

Ƨ

Á‘ý ó ž3j[ØN ¦º]¥Oï©W &H8P Ztñ^€fß È A/9kzž ãHåP/mQ© ÅÈŸW+ºÀh> Gb_M`hµ# Ú‘\XH ÝÙÙK éTÿœp îÀ#pÑŸÜûKB _K »ÎOž Êøw ÿ Û PK O,?Þ7 PK GRVM word/_rels/header2.xml.rels ÏA

1 Ð x ’ ÓQAD¦ãF m¦Sœ àFÁ…Ë$ü I {øIÜ)e XÁ¢iA ë óa ‘

Á)0)xR ]?ëN4a©™<º EE8+ K ÉcnB ŽÉʈúŠ–ä m 2} Ð ™âh £Y€8?#ýc apšöAß<qùQ! Ý Äd©(ðd Ùwòë þ PK Š”ÅK PK GRVM word/footer1.xmlíXÛr ) ý ý ©y g4 D 9%ËVâ*W¢’ É3b

k F k

Ùqe aý`AÓœ î¦ûH ˆÒTð~Ü:Mãˆp,rÊgýøÏûÑÉ»8Ò ñ 1ÁI?^

øãà W Áf®{ îÇ¥1 BúTHÂa ªB ¦j–TH=Ìå •D N)£f diÚ k Ñ çŠ jˆ“Šb% (ŒÝÒ EA1©? uŒ] åJàyE q E œAp]R© ZõZ4X, Èâ K,* ô–ò k BKˆDÅ ¥P T Azå ÄVz -D ã #ìÚ '© å

ŒÍ = Æö)Ø® æ 6 ÙøB c â néT!µ~z

ô

nï ô ,ÞC€]f®š

.‘2 ü@ò!â

Ô$s rŠf

U $Õ/Šl+ÝK » I A ý Ú'%ær“îç AÛz öË p ÕOFË Í Ò Óú/®EW = ŽŸŠ&W @sf ¬ŒÕŽ uÞ“H <H[# ˆ È/de` YÛq Ä _Ò XXjù%y™;D#ìý D ØmvüX œ:§Ìo` 0ÇiN…1¢:NWÑYy,,1KBø1ÊÉæ~ºÌa VÑ܈F 3 ”G x t

CT

8%ð FméËÎ ÉdÎH è0( v¬“úq7óñµw« ˆÏ\£=ëÔ Á ˆä »ÆüvìþÂA`Akoù,P#Økc 4 ƒZI

¬w¦ i3Ð í Ë s ¬Ó cC$ 3L E Èž

&T#ó©íµ ƒ4k$C / 7Ñ R«

E 6fÀèŒ µ)ÒÄ ªÎ ç yJê 7 à ï Ôíh sÿ-Sob  ƒ äÈ û– Œ8á P ¢ ù1§Š@Ü »sÕ 8 ü

bHÚ MI

äÆågNµ lF Íè t[çgi= Øômw!ƒ£’æ9áN‘ µ Ì• È7) æÙ Í[Ð ’ŒŒ… 3wÆF œÆ:$’ìI ©eoŸ Ðî€aÂsŠƒÎ ¢ÐÄ\œdç

8Ý;pý 8L=Ò î Êr ó S Ç 0\¢õ>m»ˆb Ë»N§Ûm Ø\{Ýi?~ßÎÚà2ï-Ø™¥

–pœ» s à•Áð ÌôcWZ^ 7 ™

<V µÎ∣

J™]C=wyŠ WÈ h®è[Ð k

Ú îà5Ffu)V 3 Šz«BUö R Yo?ëêd ]*m> èHv ÿÇVŽ ÚxÕ bÅ\Œ Î8# jI?Óxg% Kî .š5ÌæèndÖŒx )ÀÛ+ŸðÈ v2d*rE a Њ .h[-[ì^ Ößœê%

Î2 ™fsE P ò Æ ð C š® ǀϦrí ªËQÚ ]ÿ

ÚEx P Ÿw ç¥ ùZi ƒmš%ïì%BU GG x« b,C

FB 'j ÏdŒf$ ÌÛµ hŸ, Â7 Ý J“ D9ð _ û5Š ážšØD0äeW}Ÿµº áOI c%D C “fÕ\d +š ç

ÚTuÿw^` õ6a4 ù Š g

Cãé ŸAr U áÚ 'à Âw*ÿÓÎ- “ص `Ê n €Nú

Šÿ@ù 8 –z @Aú GÐó .ŸW p Ä#

µø xë ¢åí6 5… 8 Ä’>èL`"ví Âìz% Р˪ Ãýê;R î

Y=i C9 Má Ã%;-t{îÙƒw

OÃØ’ 9Š7 Þ6Eøá V ß`u ®cgžjt»Y ý ¬.Ý¢té Bçh öbbwüoa `d Oó Sl O• >SP [àù‘ I

Ñô‘ ïSO §ŒJËÄìeì8R=RMmrª åï« ž@Hž _^ Áå máú 7

É®9;{ 9=œ1?!§5 w “ÆÕ j’ üN 3

£.þ PK i 5 PK GRVM word/_rels/footer1.xml.rels ÏÁ

Â0 à'ð

Jî®Óƒˆ¬ÛE Ú¬+®ii«èÛ[ð¢àÁc þï'Ýðð SÊ. UÓ ÖÁ8

.çÃr

" dƒs`Rð C èN4c EE8+ J žÈcnB$® 1$ ¥ŽÉʈúŠ–äºm72} Ð ™âh £Y 8?#ýc qtšöAß<qùQ! Ý Äd©(ðd ë& Ùwòë þ PK ñàÊ PK GRVM word/numbering.xmlí ËnÚ@ Ÿ ï`yŸø ! Š ¢D©ZUQ¥ 0Ø e.ÖÌ Ê®oÐ]»ï Õ'éØø M ÒYYœ3çŸñÏ9£o _ µ&X*"xh{§®ma ðqh y =9 ö +ûrðîbÚç biÖYF B;Ñ:í;ŽŠ Ì æ&9 ’!m>Ê Ã ÌÒ“H i2$”è™ã»nÏ.eDhg’ K F é /F# áòQUÈmö ܈(c ëbGGbjÎ JHª*5 šI&•ÈdÓKL ÖMÓmv %š Ÿ o4 2N¥ˆ R&z3OÖŠž D] Í N áµLÞ

+BõÞ§fïÒ Bªy‘Æ

E 9È<õ ø XŸ’ ºxEÁTéLÖ

D” ©+ º Ñ#Ž Ÿ º™ãñVí 4–ˆ5Mªvúf=w¥]î ”âFmü2µ RdiÓîÁ>j

èuw ð ÑPi 1kéÓ Ø\¦Å EÌ# Ý"b®S©Ml h È Ì/Ó[V XÏ3¦ð S ã £*Jñ \ž~–ùƒðØäòphŸùæRŸö ÄÇÅ Þé ùZ§^,ËÇ àZåï "BBûNhaÝ#®¬û

ªr•H I` ô•"hM: âꟚó“ GpŠ Z5Í{ ibWË ØÏ k‘I ¥u Ƨ•DéÐbôYoüÿÐP?~ïêŽïõŽº£: Œ Ô® -Ì è(æ ÛÊ ã Ù{ Ìa Ýón? ÎZ ÃîÙž7þ Ïáy+sØ

Žífw–`õY’õ d d d d d dÛï( Y Y Ù# ÙΫ ì _oE ˆ’ $u 6 º V WF€P P P À5 T T Ôö] B B}cB

P=wÅè Y Q z$ Q Q QÛŸC@T@T@Ôöç õU µ

€Ÿ É ^G É É É ßQ A X ø ¬%œ] Ó)V>)ó ù Ê:ëË: Ê õeÁ îú îb™ ð ÝÁ_PK µ»ÛNQ PK GRVM word/settings.xml¥•ÍnÛ0 ÇŸ`ï èžø£I6 uzX í žÒ= #É }A’ãåí'Ç–Õ @áf§H ’?Ò M?>ý q¢Æ2%K” R +Âd ßРDgjÑÓîËcWXêœ

O D sºH À®”¦Ò +e 8 5u"À [ ÄJhpìÀ8sç$OÓ- 1ªD ‘ňX

ªr}H ªŠa:þ 3'ï ò¬p+ t Œ Ü m î¥yc § â$xðëôœlÄ@ç -ø S h£0µÖ«Ïƒq"féŒ öˆ)bN 9C% œ0ýpÜ€¦Ü+Ÿ{lÚ öÂò9… ¦ßì`ÀœßW wôóm f ¦ø à£\k 0. ø= ®ð‘’ï O0

3©g ó

0

ˆ8 öSÿl–ÞŒË M# þ?ÚO£Z

Ç}} íÍ m> È `çW Ü Âaï”^tÅ ü ÍS”ôæaËÅÓ~Ø Á ü sµ _ 5l~q}Êä*'7û>ˆ €ÖCÚC •ˆ ºqYÏwþFüB \ u>Úò - l

`ì œ Q˃öÆï!h Q[ m

µMÐ6QÛ mÛkÍYSÙ<ú6 c WŠsÕQò+ÚßIc?ÂWj PK ö ê PK GRVM word/fontTable.xml¥”MNÃ0 …OÀ

"ïÛ ‘ h Ħp€©ã$ Ç ;

=.Í BXEÉó o<~ñíÝ VÑ^ “h2 c.M™ çûÙ

œ “ƒB#2v ŽÝ .n @ã] Ê K5ÏXå MãØñJhps  @Òàà z 팣 àåN*é ñ2I®Y ÁŒÕdÒ 1Ó ü $Å ÆøžJ6Èk-ŒÿpŒI Ð WIë:šžJ

bÕAö mb U ® cÜr &œ…V 8 nNbO xDô cZøêÙu¢Aš sLÆ ž ïvh a#Ã,œ ÓÈIz ï &Ìós •£R F U S ò

@M!(ä "_ƒÙC æ ç3R. $ÐCHÝŸNv‘œÅe ü í CÜ/§Ð>ý

`ÕÞ Q“ Ð!ükP!–’Åß á å =F[0.Ú ô •ûaÍ k Ñ Õ vWïPK Á PK GRVM word/styles.xmlí\ërÛ ÿ –åKÝLÝNãl6 ív3M:û K8¢•@

(iöé Ð]BW+ ;cçG". øÎÇá à ûðÓ Œ{H "x3™ 6' Ä6q ÛL Ý^ ZO Æ v€G0ÜL xÿÛ» 3Æ =È Q 3ßÞL\΃ é”Ù.ô {M ˆEæžP pñHï¦> ?Âà•Mü p C â SË4W“Ø ÙLBŠÏb dSÂÈžË*gd G6Œ %5h v£* Ä }ˆ jqJ 'ú@0sQÀ kþPk"ÓMŒÜ7

âÞ ’r A Ö

3 /jè P' Ä Œ Ô (3µ83; (M 5ºt ØfÒ œš‘Ô( JÛ~-ÚŽAS¦ dX0 KG¢¬ÏhG }¬ö À3_?@ X\ jñ bÂv å oˆ Ø? ø dvî:Ñ dÉAàŽ ëåÙ™Y¢Ë

Y»;ÌÚ ” AF Å k 8[ö3`% Þ è û îAèq& é5 ã'õë’`ÎŒ 3Àl 6“-ð {ÑD جð ã D #f ZSiÒ øNdÝ 1e ~õíF&Oã §å~ å'ù

aGXðàžo&o,Sµ$¬ª ?_™ Á 6 71 [-  D •ô \iSe}r6“/’nžLr¢šb¥Q bàÃd,8* µ ªVÍs ó`Áô Léd_•4 thE?ˆ+ äªX5ìF Æ,òÏ 0èü “ܬAQ

þäºôØ-? äŠÄ eòg ØHq ì9

áJyÒ E ž 9Éû2e ÚÄ#4I r

A̪EÌz1ÄvP @Ññ™Õ Éì Ö*IÙ bÚ ØÏk Ÿ 8öb y9ìwMÔwÔg ø µð/^:X, ø Q .Gâ… Ä P\Ö¢ <2 ;G

ŠÖ (®jQ\

Š ãB Š¦ Eó o Ò£"*Tê

à /b ~ õáø Ñ ðÍA,<iÀ“ <iÀ“ <iÀ“ <iÀ“ <iÀ“ Ôj <8ÿ^ª êB H x $éI3[ Ð(7D Šøc*§â ì" þãBüM4YÂ_7ä1Õ Ê ! Ôø ï%5L-9ìnúPzÀ…>ÜÊ<Á5Û Ï T6jœf

ê 1¥h ƒfZ UÑ tÂfâƒï ^IÁ ©#žK>GNA$å«ü §¥z©jO«Y PŸjœ<?Ι™_ñj\o

ëË«ÅnÛ b nÔ‘g£À Ñ«@ ø ê:á•Ä¢e i

CUª!Dâ'è£+ä8 2 ò4[ Q!CU eñÛá }Üy Ä ŸÔ áƒX õßù Ò¢[èy š

ËsÆ( f®µ%v sâ7Ù èÎm42-vjš §Þ 8ôw ªë ò 6 õ DÅäÐ…PH[ãg9NBÚ %ÛÃdß œkT ¬ "ÜÈL

ìQa#ëbidÚ P3Îæ1öõÂ%!\ã…}”ÜÇ

‘¥göB®Ñv/D… õÂe š p xõõL%Ž Ì kˆDmç Î7{ùS^: èç,M EX 'S Öf¢7h k:Š š 6 m;!dÑCé y© اD©ºo0TÔn U@JÒûÄ ÎÓ .V“º í«` vS}t [iâ +ÂlTôürlvæ‘i'h\úPŽ \Ø ¦£á5 O B F l {kQiä -à X À»IÙX}éí;B©ÐÎCσ 2 ™eÄyý ÔEL7ŽW(Ïô OiÍd <Í= ýÔ ö€

t+¬W Éå ª@ 3@

ëfÌÚ\Çáz(Á Ç êfn+Á Ø`>ÇÒ>xËUŒ ªXÿ [C Ü9“À¢ `

Ê Ï Gy þ uŠ è£ÏlY ?5w

«U 0Lž µ dú HˆJ ªø È y'N Ú;~•œcŒñb¬NJš7IÇ: SË Ð ê N …Ã&X àêÅœ ”Ùú PnÂ

ƒ üŠS Pr ömçþ 5Î=«çÜ Fš{V K û\@fS tdf tŸwç ç~

¦tNwl ¥«_ ©?ïIýùHÔŸ 1õ çØ«Hê^Ó§ÞOÕcðš™Ô2 ~ YP lFË` I ¥3ª`$5Ú T ¥g Q 6ü O m ;>K *lKk5EíÞ»éÉõ§!£ÓOÅb?Ûi’ ùÐx™áÚŒNãlDX; erÝl”yµ 1 WåÜ!àë©u Ý Šóê ®ê CÎh ã a ì” 4É4 «õò Á]ò €K \sΞâ

ÍqBY kî’ á ðy? Jù ï2þ¢È_ <*Á * 4g¬-Ú Ô _ ËèUK q {ùS^hÜb à <W îµ

rK?

«~Ã?ËîÿŽ;_4.9En}4g «Âºþ4[ù[âË Aò î!…Ø®ž} Œ WÿæÄ i È2F œŸ/, g.Õí *À ëF +ÞwéÈÙ Cn kz ò Æ( <ï qBy $ ép î

ßÄ Ñ »2¢üe’J ýçgNçýµÁÇôÕ vg[\«žpÚYW ïèt Ú-\®ýÊIšÑ žø['ë Рó OËRë Hè

JµVî1û2_.1V`IŠê *õµ FVêSÖj uu}Y ºç~rØq8,ù ÿ PK õ\Z äN PK GRVM word/document.xmlí]ÝrÛ6 Œ®â Û ÇqÝ:

E’ ucK#ÙéÎÞA䑈5Hp PŠ2{ÑwèÕ ^ŸdÏ ôcÇ++ ËÔôL àÃù õÓÏŸBɦ PÑY Pc yÊ Ñä¬v}u wRcÆòÈçREpV ƒ©ýüæo?ÍN}å%!D–!…Èœ ÞY- 6 ÈÍ Š! c¥CnñROê! 7I ç©0æVŒ v^?<88®edÔY-ÑÑiFb/ žVF -59Uã ð ûÈ[èMúM ë $ŽAE& É©…ÛRà ANdzßCLC™ Å ôæk>Ãå eÚÑLi?ÖÊ c Þ,(6 6 @"Q Ød «}æ# ˆ

2 Ž5BEßûØw6iŽÔâA saä& Io} #Íõüö(ø ó Ü x

/àÚæ ä6 ònÀoñhÊ

0û“ à FÉ ¢y ©yÐÊ6 Öà2 x

j“ £öN«$^Àýh jK; ñêa s o Ž”?§Ï ÍN‘ƒúƒ ÚAöWËŠÚ o öo

Ú0æ wÜéë•ÂÆÑiÌ5ïúK¥n }M &æ N 6æc

ØôØQ’" A"q“òĪZ ªŠÈ§;0¦^©ÒXhc? ÚÊ i OE >Ù ËaAwÊeq_§ ŽòâFZlB.e Çf ÜSRé l<F

g

>ç¥ yIˬ–Õ îêÅ êû&ùŽÅX ʧ ?öfåÊüÕ 8)êÖ ç>Ö`@O öæ Þàï¬ó ~gÐí\ :ÔÀ¦ÍÒi( ø Ëà» ˆ/ /k( b •Y+Ÿ _ÍZ 1 äÚLÇoýtb =_61nXæsöÅU L Œ7«9RÖªp ºZL MÉ D T®/žÏ ÛxRf;3 êIà:ƒÒÝ[z ÈÄó~ Ûµ G ov h[oü yy ‘\a ú ÛÒRsã qVkq òZP?žY nlÓ R 4# Ôª ÞÅÚõ ýš [-n` p“M pÇ&ÎÊ’b1Q!Ϊm ˆ cÛ 7â h îfm>ÐŽ@b  ob_óP% (

[5Ÿ[ZóƒÆÉ^ã`ïðð

wgãõéË£ Ö )w Ì ml \Ð{ òc,è öŠxä bVc ÓcÉ ]Ò/Œ®T¢åpY l ÔŸD7x v§ß \]t. Xïœ}h í

Vdùs[Ù \ÙÛëðˆÊàƒ çL ¦ÆÌ Àº‘ Á È‘ÞA šKö óXë Âü ÛÛá”ý =5( ¬ør ¬ŠvY»õ¬ ÊÑ ÖÝÉ

•xªmµÚÑ x?`CÜY õ cÙ

g7pÏ N K5 Øa_ü+

® áQÂõœ ÒvüÇo Ž@SÁÉ ù«e GI FNå nñ^ /t ìyŠ [º?^ ºj &Îóýòøa Ù8 i¦e 6é~

4 á Üã‘7gÍ(RIä y

Cë ôÞ YB®9v "ƒ“ÎÞ

M Ã9^…û p;®àV:

þ. l•8èqœ5Í£ ú ÇRxiÈ æL»ê4GˆN_ 5l É$Ägl ŸbÐ ûe àë

¥ƒ * µ

äorî Ç=/ш,º$ü!¬Â9"

« 1 v âÔ 8Øv>ñPD4y ‘@e¥Ý ÞÙe GËúZ…ŠP Ë G8 5ŒA T]

Í vE QQ ’]ðˆO fAÊecR ž)%ÈO äý4 F,•Í lÊ‘MÚ9 F "NûBìÃ>ûõ] ì. ß 3®}ü ŽSÎk ƒ ^ÿ õöw2• •vãÔ dÍ 0nØy ?Üe ç ÖûµÕÏë– Ê?TP.

Î reðQ9 õ8 ú <šXp ÚÒ

$ëFS0V §VÚüÈ<%%xvA 5

O!

+¦ô ÿ–n … iN ZJ 6 ªM *ˆçöºï T… 'Œ ËÇc¦"LjUb– ä þ š^¥ÄÜÛ

s¥Ã ª• J Œ K Y;AQÿ¢Ókï0 ç8 X 3 Í@z oÀ"“ŒsJ #SEÕ _jdPe@ µœ€lU€,

Ñ ò 'k/ n ç–õÈL Ú ”J b Æ jw ý9[Ä'Ó õ=dyzÂ#ñÙ kEŒ¦ ~fÕßeÒÏ ! õC Yš^dyE'¥äy »ƒEyªÐáÁ ž,

ûÕa w ËÎ ù

;ƒ ÝVgÈší îewx5h^u{ e\ ó2 Å ] yá zŸ &Ì `T¢=0U z ¥Aeãþôâ

@?NÆÎãGš3<à T_ þù mƒWÄ“_ ?~û -GœKÈó T«W•jõ Zz %ýH æ º äƒðt"¬ó[xh

§ Å’G¥Ô J ¦q 6ßåÊ-âZCð -ì ™ñÎ êôcœ äg Å)h1žÓ ìô © Eü ßþk2' i ƒ ÃŒk( ë ñ Âlé0{mEšQ Öˆhã”ðM¦f "p M\8 mÒô

ÙœhFz qƒx$à+6q™ X œn Ú£ …8Á Xi[Jh m Í 4 šWš< ˆL)sß 3;™lØX« Y :k

Å7ˆØ ó Ø

)d @ 0 "á9, \ûÌSñ 5äUF ]c»üÁ

œ *ë …Èw‘S UÑìR>€;w …cD©a :Ï ºâp çÁ£SƒŒ 4

Y¢ V +Í<šì æ

á I" w §œšéqå§ËAr ÑFÁg ¥ó I «j) ÐÉÐ2®áëçá « r%ôÉ <žOî í aú-\u©EÉ£ïËS K ÁÂK â {ÖÈ^É ûvï ØX#<Z «7 <â 2 yù ïy Áh ê {q@ áúæêóÓ 8à»8õÿ ÄÀ" !ËÅÖdÕ¬fb/^~ÄüÄŠÔæ N ïÆ ŽœO: èv"7 ù F

ë‘WÔº þªôÜ JÓ ƒîpÇQ#gí¥» šú ˆRýœ¢ ºp… YZÏMp5ÿdÁ•«j•àú:Áõê JpU ÿGp

éçó< ç-öAp â Ò Q 1 $E^ ŠAç’# E?’à Uäb!^b I æ 9a2 Þ *á Æ Ôcº cR2I… B" 8 œÓp\(pIL 7L: ªüç- ÞVb تÄÖw ÛØ h(åáw: æG] àÒ%“ûLŠ1…òó€ Dd^ w>Óq ƒò'm ËÆY #;Î… e JÒ ™åŸòŠ ó Ç? îÞ y µñq že~ qwvž djU’©’L•dª$Ów [H¦ÅÑ8*â m”¥ ÁKy È~ g ÜFr̵”ï< y ûiƒÂy ë_0ÜOþH© ç-VÚ•XùKˆ•*ÀT •J¬< À” îÓ«©ð‘ÓcüiHi7ËRÎÂJtöÃÌR š q€ A¦ŠÖéîYJéËÓŸ íº h1Y=_n NAîf ¥©í3Ñ Oiçî

”6ûOž ei}

Qº Š ti vÝõ qÖýT*¥+õÅ

Ü{ Óêc¥ì ÕO @?ž "îÕIÊ gøý cVá Ót¥B `…(fŠï 8Yb’y q™Ž/ ÌÈ_&á Ž X åÚ ¢Ð

+ _0Ñ\àåsYÏ 8¥ ø ©7ÿ PK sE »â

j PK GRVM word/_rels/document.xml.relsµ”MjÃ0 …OÐ;ˆÙ Ý6

!r6¥ mq Øã jKBš”úö q 8 D êò Í q`Ÿh I ªtÝ«VÀ{ùz æHªZ Z €

ìŠ»í ’ü

õÆ1 ¢œ€ŽÈl8wU £t 6 üI£í(ÉKÛr#« Ù"ÏÓtÅí2 Š«L Ø ƒ ÉÖMÓWø¢«ãˆŠn C"ÿ0ç3¥m‘ ü: Ï ~»ÂSÔ

4

,pÒ!ü:& ÑšÐ^ð ÎBüÇ u hýÄ/ ÎV ÄCÜ!(*åaÀå ~¬P UÌ

Êz Y 7ñüÿü<ÄÏbòÉß],à$gó< ~õÉ ßPK 8Y Æ PK GRVM

_rels/.rels Ï; Â0 à p È;MË€ jÒ !uEå Q⦠ÍCIxôöd` ÄÀhû g í v&7ŒÉxÇ ©j è WÆi çá Þ IY8%fï Á : jO8 \vÒdB" q Á”sØSšä V Ê te2úhE.eÔ4 y 馮 4 À?LÒ+ W

a ø íÇÑH<xyµèò _ 13 û zµ«Â å-ýx‘? PK -hÏ PK GRVM word/media/image2.pngíÒÿ3 Çñ4 éƒ(ÖÖèÅ Ižv ÓÑùNµ§xN Ìt êDœ ÖâT •VS<*S# Òºš8AsbÔ ®õ J¥ 4’ 5h I §(ËOû öÃóùåýú >%ßSB,ÌŽ a0

(4è cßc08 01êHZ ©1 Œ3Ð À ŒÁ ðó>ÝTXÓ\ aÿ¢» É$ü ûo ãE ãM{œ+Œ a nsˆh 34PÛÐO Ö ¦CÅ%EÁ€ºU•ß£š“ ÝÁù•fƒŸto nþ ÿêèÊŽÚý»FÀÊ1ð f H

>Shóÿ ãì áÛÈ< Þ t 'ÔˆèyBïp PŠc ßž Ò#K kÇŒpó uð ñ3£~4pH¦iÒèÇ íªQšÈ $ÚwKWcë +[S<œÉ [ è8 J ò)áB6àÛ ] ø1 »Ï è?^Ï t I9xPôRï d d¥ü X iè.Ã9H ® Eý¥%Yq§â«ŠHpò ž@ mà; ®Yhùe’ ùìƒ Èb ÄO ,ˆ žLŒ žZwÜž T:” t_çd iì8!ƒ

/ {u9ÆÔrfs ýx ¬5û Ìb /Ë ÅU }4ƒH%>!ÝÄ øoÞWkù<Î Ç~x õàfeƒ ߣïÔ ðÖ36(‘Ü í 3ê ÖÝ)öüb;ƒ« s^`ýk v ®Ó\ gýs “â£ì] šzìJlY Ü0ÿ 1?òÊÐ 0

w ù ì Ü\sß ž m Þoûô'möõ€ÊUC[Ës8Q *Û 89 EÍÈ ÔÅÐ o6 Û ÊŸv/àÇ vËölÛ SÈÆ œ'L È bøÓU ~Ë…s«:<v? ÆÇ‘dµÃšHN E%¥ _“`iEÄÍ i«I œ f– ш Gš šzú%ÙáŽN ößßòÒ ! È

E} ƒ0«y ü}i!È õv Bîr 9 5N Ü µ'ÔDå 5ß R…Š ® xV7ü& à¢2X]Î »µ E áN N “ü {ú’ gÔ¦d ®6Ú“ Ç à EáõíQh⻩ Ý 5 à GÀ ˆ ú Ÿ{yIÙ TŽ -/ÄßÓøèÿÞ

(P

(P @ñÿÄÌ ëMój~#Ã}È© c t– $8C»þ/PK – S]ÿ r PK GRVM word/media/image3.png Å :þ PNG

IHDR d sBIT dˆ IDAT8 UQŠ…0 ÔZ à•ö Ô xŽýÛ;ˆ

ZÝ™ i û

<x/ ™LÒ W ãøQ áð )~Wîº. 0 “p ¥a ÇqhÑgŠÑ0Æþ Q õƒÓ vj <k ŠI F ƒ ¢ç4M©4] u]ubžçdŸ” TFœ • J òz ” YY í+Šoš&xï3…¢ ž)& ÓsÛ6 P>XÓˆ– zúÈe ã öÁ – q@wN Έ»*j@ ºì ï

áÛ ¥Ó7¢hNkü”Í sÙ b «ö»®

åŠ eY”1 KR ï{í =d @ íÍÝÒ:ÜfëL(cÃ0è N+ ˆ 7B A6"&x ÉE/ àÎÄï !¥ï (yÊF$ 4 l h€–Ëâ4

ÉãGÅ ‘ÉG

ÞžP A ! q_ ÔHN 1y Uña ÉØŸˆ{

á

"&Êç

«àïà ËÄ7C- µâÒ IEND®B` PK ÀÁDHÊ Å PK GRVM word/theme/theme1.xmlåX[oÛ6 ~ Ðÿ@ð=•uó” N %õöÐ E’¢Ï D] Š Hæâ CJ–(KrÜÆÅ L ,‘úÎ çðÈ ^J ž EÅWØ} Àˆò J

ž ð ûõY ‘T ' Uœ®ð–JüáêÝo äBå è +œ+U_8ŽŒa™È UM9 K+Q S‘9 ÏÀ dŽ X NJ`{Kå#0 9èº uðÕNÀG ?\I 3q ©

ÕŸ leL 5ðäÁÕ7 • L 'ÂV Ä%Õó=}Q 1" Xá… suétDLÍÐZtksµt-Aòà :‘m:Â=þ^à Œ[Gztü €Ä1 ëŽ 7æj y óþÃÓc€ øû#üùR ÞïñÁ -ô àƒ ŽðáZ >ìñË > Ñc€7 œ üá0 ’Vì Iø «G

ïQŽµÁ z® Û Ù gŸ Rí -É J¬ gbLTÁ‘ÚÖ4%1À +6¢ÐrÈ %Ö f)–{KÎ Ã à'æÞ3tlûŒµåÐØÏiZÄMb¥ cwjËè'iT 5,š !ê [çðØŠ à2AÌ3 •úV ü.'5ˆq L ¬3 êJB áYÞ¦2 \µ ßå ú»JšeßÎÁŽ ™eÒ äk Ç

ó 0 Í

9–7a_CI…Bî. F42å2Ñ~o ìÂrò Éœ iˆë é èu YÒÎý I;&H `F\x (-FQrÆéÈøp žA«Ð

1ŠI Â)T x,kà'y a õ jMy5™

žÞ–îbÖà ˆZHuCdÞP™W ú{a ýp &ªÑqZø‘û/jáì ÕÌJ?mßU pJÝåÉ3Ú GqK@ï Ù]I! x7 Ö& Ú 7Ìü6

&š sv :'mMŠ¬Ø7póÜé`f–zÎŒî?iŠ BSÂÿ )zçRNýÄ4 Ð ô ]áJ TçE Ð8 Y ÇJ« þ~кҧ n5<š" åê È ( Ò©\PúEµv ÂÌõìóuÇ 3 º nî úDÙ ÎÞ WMZG Ü~Ðœ©ìÚdëÿpç Ìt> Ûƒ^Pð# H` }ë(8

xÔzÓ {áÑGmMTŽô îBĬïoï«[ˆ>ê:J ñ,jÓ [܀ΑeœfõkÛ > ÑL OÙ ZÎögœ}XÜÏ;;œðuxØÕÎ8E

ëCÆÌFÿ!T ï û >Œ ™’Í Ó äz é œžôê PK ŒØ Þ PK GRVM word/media/image1.png Å :þ PNG

IHDR d sBIT dˆ IDAT8 UQŠ…0 ÔZ à•ö Ô xŽýÛ;ˆ

ZÝ™ i û

<x/ ™LÒ W ãøQ áð )~Wîº. 0 “p ¥a ÇqhÑgŠÑ0Æþ Q õƒÓ vj <k ŠI F ƒ ¢ç4M©4] u]ubžçdŸ” TFœ • J òz ” YY í+Šoš&xï3…¢ ž)& ÓsÛ6 P>XÓˆ– zúÈe ã öÁ – q@wN Έ»*j@ ºì ï

áÛ ¥Ó7¢hNkü”Í sÙ b «ö»®

åŠ eY”1 KR ï{í =d @ íÍÝÒ:ÜfëL(cÃ0è N+ ˆ 7B A6"&x ÉE/ àÎÄï !¥ï (yÊF$ 4 l h€–Ëâ4

ÉãGÅ ‘ÉG

ÞžP A ! q_ ÔHN 1y Uña ÉØŸˆ{

á

"&Êç

«àïà ËÄ7C- µâÒ IEND®B` PK ÀÁDHÊ Å PK GRVM Content_Types].xmlÅ”MNÃ0 …OÀ

"oQã

PÓ.øY r ž$ þ“=-íí Y yž >;vV £5Ù bÒÞ l‘ÏY Nz¥]U íÓì–e …SÂx ;Ab õÕj{

2jv©`5b ã<É ¬H àH Œ B

ør> áÒ; 3l<Øzõ ¥Ø Ìî» uÁD FK ÄÅÉŒe G ;̦æ#}Ú69ÁU?:šz¬ã{ÒÁ©

üÙ Ú9©Ö!]_"‘šš ÚË ü* ¥– Ü[jÉ‘ º W ñYX à >*ÞJÝs‘Ÿ á/" ó èË Q ÆøR'Ep{»ƒHãa ^ž ¢W¬Ðn Ÿ2%GI^[ 3#ç A(ˆÃ üçü / ž Œ] V ø x õËçíÿyý PK -4,CR ß PK GRVM^PÒn6 word/header1.xmlPK GRVM…Xþ t word/_rels/header1.xml.relsPK GRVMO,?Þ7 n word/header2.xmlPK GRVMŠ”ÅK ã

word/_rels/header2.xml.relsPK GRVM,/`i 5 Ý word/footer1.xmlPK GRVM ñàÊ word/_rels/footer1.xml.relsPK GRVMµ»ÛNQ word/numbering.xmlPK GRVM ö ê 7 word/settings.xmlPK GRVMÁ word/fontTable.xmlPK GRVMõ\Z äN T word/styles.xmlPK GRVMsE »â

j word/document.xmlPK GRVM8Y Æ 1 word/_rels/document.xml.relsPK GRVM-hÏ

2 _rels/.relsPK GRVM– S]ÿ r 3 word/media/image2.pngPK GRVMÀÁDHÊ Å À7 word/media/image3.pngPK GRVM ŒØ Þ Í9 word/theme/theme1.xmlPK GRVMÀÁDHÊ Å î= word/media/image1.pngPK GRVM-4,CR ß û Content_Types].xmlPK ŽAContact this candidate