Resume

Sign in

C Nd

Location:
Glendale, Arizona, 85301, United States
Posted:
January 10, 2019

Contact this candidate

Resume:

PK nd#N word/header*.xml¥•Ýnâ* …Ÿ`ß!ò=$Am…¢ ª*jµÒ^ Ø}€©ã oý§ eŸ~

ò U•R.ˆrÌùÎx21 ïR k•’x ª3® )ùóûy2' u 2 Z û È0ðfe ISR8g’0 ìT ¦üb®Q ó

%à[i&TK Ž rÁÝ!œEÑ

i0:%%ª AL Î]eItžsÊšKëÀ1 µe©i)™rÇÄ ™ð5he

nlK“ ÒübÑBvŸmb'Eû ìý ÚkÌ jʬõê ^ìˆq4 sŒ) ŸÙV SÍÅ ÔeO}vÓ #ê ‘S/¬ SH ô "àá

¢Ÿç~ÃGMñ€à]®Än AРе q

AhúÆ 'P;è 9ÛŽ ç )ã E §!µ_z q4 M hÛïÑ^P æ4î7 ÐÎÞÀøök€Y

XøÓÏ ûÄ šÙ:%Qó! dâR\]Jë%Ë îƒ• öÄø&1€ð3kÕ»Ûºˆ V k€úöx3äŽyk ÞÌÙ ÞÞ¬Ká ae Z9öîJ ƒªúzý/m ê ; µŠu B-å ˆ` ÊViÔ Ö=Z xT ç=&Ø mn<o•'Û Â¦ k ~Öÿ žS Ëç;s¢ ˆ &ðøíÿ ÿ PK BÚº PK nd#N word/numbering.xmlíZín 0 â

’FQIUµê ©ª&µ{ œ`Õ È6I Ø í

öX È Ò J!‘ü

q ïñõÉõõ‘ÃåÕ

ÁÆ r õÍÎ m Dtâ ߟîÎú¦!$ !ÀŒBßœCa^

]Î 4!#ÈÕ8CAP1 oFRÆ Ë A ç, T9ÇŒ Õ+ŸX ðç$>

D# ‘œ[Žm Ì% óÍ ÓÁ ⌠€3ÁÆ2

ñ pùÈ#x™y H 2 Ñâ ŠEŽFª¢)g”ƒL_[Ä”à Ü,.3[ÈÁLñLðb¢ ãaÌY …PÖÛ… @ìØ% L!Šˆ2)lΙgB ¢ LZ

[@ÅÜçjî%i Ôj ÈÂu F ðùn Ÿëñ1*UÅ[ *J& (È* A Ì p Ì g Þ : E1 “Rå 0ာŠT ôËvì ryŒ@ Wh æ, WåîUA[Û îa N 0T= Œ ä 16Þ ª™fCð + R ß 3 j§\*Û àt 5\4Ó;R G ÆP.<*ð ö AnÅp ãé ÑPùR o^8ª©Ï

k ƒùòqÇ é:D€ o>0ÉŒG@…ñ8'# EŠ ˆ ìqG Tü s‘I j ÎûIc RÖñ jœÝ #È 8ËÙÚ2 xÚr, Z É SCAýús(;N§wÒ å

~ÿ YóZØ Š¢“Ø ÝVö çžvgïµ »vÅÞ Ãû ßÊ>ìy§ÖÙ

ú¦’u ’ÕJV+Ùã«( dµ’ÕJ ýŠÒJV+Y dO@ɺG¢dÝÓÖ

5(ÙC Ëø #.ä=JÿjÚåËú@mÙ` 5hº AK5 m

ê¦ÁlkP

f[ÃiÞ` 5œ ší 皧ϵr皢äG ÇÎ-7bÓ¦ïqô=Ž Ç9vÖô=Ž ÇÑ 8í ¦ïqô=Ný 84Ó tý[º

Ñ»A§• Ü sö 9 ûÃÜW ýaÞz µöñôð PK jï{–E PK nd#N word/settings.xml¥•ÍnÛ0 ÇŸ`ï èžø£I6 uzX í žÒ= #É }A’ãåí'Ç–Õ @áf§H ’?Ò M?>ý q¢Æ2%K” R +Âd ßРDgjÑÓîËcWXêœ

O D sºH À®”¦Ò +e 8 5u"À [ ÄJhpìÀ8sç$OÓ- 1ªD ‘ňX

ªr}H ªŠa:þ 3'ï ò¬p+ t Œ Ü m î¥yc § â$xðëôœlÄ@ç -ø S h£0µÖ«Ïƒq"féŒ öˆ)bN 9C% œ0ýpÜ€¦Ü+Ÿ{lÚ öÂò9… ¦ßì`ÀœßW wôóm f ¦ø à£\k 0. ø= ®ð‘’ï O0

3©g ó

0

ˆ8 öSÿl–ÞŒË M# þ?ÚO£Z

Ç}} íÍ m> È `çW Ü Âaï”^tÅ ü ÍS”ôæaËÅÓ~Ø Á ü sµ _ 5l~q}Êä*'7û>ˆ €ÖCÚC •ˆ ºqYÏwþFüB \ u>Úò - l

`ì œ Q˃öÆï!h Q[ m

µMÐ6QÛ mÛkÍYSÙ<ú6 c WŠsÕQò+ÚßIc?ÂWj PK ö ê PK nd#N word/fontTable.xml¥”MNÃ0 …OÀ

"ïÛ

bS8ÀÔq

Ûc Þ Í BXEÉó o<~ñíÝ»VÑN “h2 c.M Ù

œ “ƒB#2 ŽÝ .n @ã] Ê K5ÏXå MãØñJhps  @Òàà z«íŒ£ àåV*é ñ2I®Y ÁŒÕdÒ 1Ó ü $Å ÆøžJî‘ Z tŒI Ð WIë:šžJ

bÕAv mb§U ® cÜr &œ…V 8 ÞŸÄž HF ð€è+Æ ðÕ ëDƒ4=æ Œ3Pï= ÞíÐŽ a#Ã,œ ÓÈIz’[ Ú ï &Ìós •£R F U S ò

@M!(äo"_ƒÙA æ ç3R. $ÐCHÝŸNv‘œÅeS ü í‘ CÜ/§Ð>ý

`ÕÞ Q“ Ð!ü "ÌR R©h Æý =£Ç£ möz ê§5k¬I

ŠžEsPãöâ]} PK ü º PK nd#N word/styles.xmlíY[s < ý ß `xOÀ N§“L/3iši’é Ùh ì þÓ Á&Å 4ik ØZí Î Ð ß Ì 3ƒ\ JÆnïÔw

Hbš 2

» w O À”À »€Â} þß»ùHÈ ÂQñDŒ xì¦R ‘ç 8 A g@ª!Ÿz à 9; iÆ€D ÂH. À n CÇnÎÉ €8ÉPÌ© ©CFt2A1, Ê Þe] rIã<ƒDš Ê J lW45™– §61Ëpé7g]VK8 «bdØ.4§<aœÆP e bÏï@ "º P_ Ì$ ˆT0Z

jíSµvAš ZndÉ…À] SW(â€/Ö ;ð ÏP' 7 T”Ìy%È] â pY à] 0 `r È TbN¦ äÜ@J r -E* ªlÏoÈå6 .Ѧû }â4gK » í à\Ý _Â È zÈox1,FúKütæ£ Pê B –

Ñ a@¦¥

’“û[mö

Íš#ë jöÖ 3wkµ \0u©2Àu•™ºg S_ U µ) ‘ê@0;% ƒe~Ä:Ù5Mè 5è;mé o< ë «lÞÄg ôáµ œÚ §g9 €€É7RÎ. TQðQn 3[Ó ÙõŠK ÍWˆ@Ñ

bdê

& ªóª ø:ã ª«Pm# š!V ßs¬ Ô jº ËÚVT

A+ ÁKÓ8¬ Ø ìÏb ΢µíÉb •Åþëb18€ ƒ

Z Å •Åð¥Y ë g üœ 2 Ø à , ZY 2 ý èo`Ñß Å;$ÕÑ v ëßwî Ù Â7{© S ô uGÆ‘æR êj K Ëb

$Ý$µ ÙÛ’Ìc 3Ø’ÌcË 2ûÇΩÖ9µÐ

2Ï~c ¥_þ XåW# xwsS2ý‘ ù ® qª Ç ™Ärtà åH.š{€ úŒ’ ’ÆDNR”À ª\Í«í ^üX'Ç %ýöíîY« #l

zv®ºˆS#

ò *

ˆñW`ý){Ê Ã ó= Ñ#¢RÒì) Ž¦é“ ÚN{5HžE ÿ j

æ ÒÒ5uŒ 3Ôáï~¢xéç Û<’ «&^U Ut k”q}ëÒX@Ä ÝO ò) :4 µ! B~ ÔŒé "V¢L& ‘YL1å¥m`>ÏÿÄð –ÇéôŒüç ¬ü%Îÿ PK g2Ó`ü PK nd#N word/document.xmlí]ÝvÛ8 _ìÙ ÛÉNzV‘íÄ}ü ’3Ùí = IˆI €R”«y Ú ežd« R¢dÇmË– ÙLŸ> A Q_ ê Å üõ Š èÃVu§ EXä ŸGƒ [_ ˆÒ4òi "öakÂÔÖ_ ù ŒßûÂKB i =Dê}è}Ø j

7d!U;"f ϓ

R

rP © JâmO 1Õ Ç ®'åZ v#>l%2zŸv

rO

%ú oy/ú}î ôOv Èsí- é Í Ë’ 0 UÖ[ lopr u2ºï%Fa ]7Ž ò4_Ò1 # ìƒÆBú S

Z ìÉi ÕÊ Þñ !Ì?3 IHy4í Á ÐÑôÙ;ðìtÒLW ™Í…

2 {ê Û£ KÌgþþ ? Å

=À]:‘S@.Ó…7 Rg

Ëô ïŠùm è ÌþàAp^èÉçt i8 ©z e t 4f Þ Oëí“ I<ƒ{c™Þr Xm>®ƒZÖÁ/ {Ÿàß Œßƒ õ é é n7u XŸ& ãÌ…œk¬6ÞÇTÒc? j q!ñ Š© Ó 7Ó fpkµfº

xÄ:I \J - Êx '"Í ë Ýé]#Š ç yYƒäƒ 2}Î ì\ußžP?Új œ^]žŽNÞ7-wLßüËç ß xHƒ McµÐî @Ȭ Y ø ? mÖÚ cüY ÔÁÜœ”§ 0ëž™m ÒX2Åäˆmýòkë Óã3Òi w 'æ Þ¥í Ï Á ÐÜkTÈÙ i {Ù ƒV DÙ •Ä x’ÇzÉWÓÃ

F> õ/V" ßÉ>€x ü ü[ VÿwR 6 uò§

d? Ñ ;ßä `U

P~Í /ò òªš W<òQ: >tUß <V0y €19'™ž( V( ~F~§ S+ ã0uê F ž Whôu5( ÄÜxÄ¥Âwß 'tz Ñ ßÿ ùƒï

?

vÖÑ yçÜ wTŠGK 6•ŒIrÞûÆ<ÍGÌEaÝx2àn µÊí ÈrÏÍÝ yü $ü

^ ë ùW ÆÿAº4âÚ8 H W Zù3™0 Â ÃIÎ" 0'®pÎ(é #lcÿ> i”ô)Z•xŠE#.E

r!” Kˆð0fžG{ t! Ö JS Vþ0 gÇ¢®x (sž} X Û #ó£B%" Á^ ã" y .-ÝÊowÍØ݈5 n )h

õ™ì I øòØßÅ Ö“ x ˈí9 t‘» ð æ~ÃÌÌ

ßZ£’]pJñÑ= µ ?líY X xúÛÎHz`ÌÝé‘

.8ì

à AÁI…ëÜô•5 ÌMDyö¢.ÚÅ _Ä d(ob 2ÈãL (Cö #C^õ ÕR

Ö!EûŒü=]Âb)üÄÓNÒo ߔݔ& è” ýA»H«w RZ

qÀLŒL g j š)Šj¢4sÒOÓ ò€iÊ PÌ‘vB €z? ï"Í> 4Ki X p0 ; 8 $k dyÅZ[-Õªòð QNhÑ ‘â

0 “_ S( GY§$\BÆ ¥ÓnaˆÍJcÖÇì ÅÓeûŒUkà+ óW! Àf'”hFC¢ Þ S Q

âISuå þv Æ

Oñ“¦üp#¬þWa “çûw!E

ŒSîpê&t‘§ Þ*À6 ý«•gñš.Å vÇ

X[µ> Šñ.£€ÂDFÈÐ~â1r1 ,âß1 ï 3W«Ï È /k],3œeˆ}Wä§DÎĈ…=0Bj•ê>ùç?þ ð 8é ©ÎEþ Ï

Çæ 1µÐ>æ 7R

3 ôíÌ xA9W?Ò æòˆ ö \E v¥µD v F Ø-ÓcÆ ž Ÿ â ØçA æØM™$`4å‘[Ùy¦Ã ë

õ ˆ éÁbÖ 6 ySËZV 91 ëð 3Uýͮà AžÆräAîsyÕÛˆ Ÿ

ìGI Îd0

æ

Î

ûY[=}ŸÙ

¦ i40;Xž R ƒlõ “í a 91 rÍ–umsÉ<]"ZR •ˆ' 7 g Ï•Çc\ òÉ-> Rj Ù@oTh” a œç ön ì öa q.ÒÆÂ8 º eö¢E cªªDúBø&4 ëÏŒ pY–à… d p cèÿüÇÿÁõ Pò¥IÏ*‘£ƒV nµÛ %òé {L$ $iüa ã¢N=mŸ,ô ,ƒ /)x PÀ) V Ù¥ƒ zøqs ºu»q û”ëõ âÀ 0Å, ð Š™Çi€Q~Ì6\Hõzk ºWpèR ºLº W š ã5“%E’ØÆÂñ û €Ö 6b ˆK ðš&S hp ¦ ÿÉi [2-Ýîù Êc'áò®€Ëzàr B –ñØ C ™ÄéþvDjÄcp Ÿ¦E; ”V ò¬ªã%ÚBF P Ý DjA ÅLj (U ö ÇFDù6s ÎqPÜÐ ÜæÁ5h™¦wè Œ ¥ G ó1

B32 3Fµ‘{pcÚ5 ïë

b Ùù õ y€ @AM4 n¦ÆÑ™D xo C%£êæz<d ó™ÿ õÄ Gn§Ë A G¥œˆDƒð–ÒîŒ2ípõ

C€)Zwh0å Ç€}c ÉÀ]Š 05 ŠàJ TÂÜÔ Ú æÖƒ Ë<4"\<Œ< ƒ ÁI)oHË$22?Ó,LaœL*Ïzq Z Ö cÐ< T Ì.

g`

ª3 ©Â Õ Òg óô, M¢ó j‘7 oZu:r"ðù XÛ òÔÜÈ { Q Šñ.! ºš&ý> Í>rå%\“öù FÙ4% ˆ–H»åàŠP[K¦ØKàb™á,AöÃ9så4§kæ Ç~¥ æŒí™œ _ Ð0ñÈE<Ô^+ 6BŒ

~ l/–C‘O â µ mTÖìÏA [ Û íè3gg~D z ãM 36 ú q»öB:Æ,0ŒÖ… úæ: !ŽÓldj 7Šµi ÿ ë7 ÂQk õò U p åÐ"{Ð e HÙÛvøÔ ÌztÖ ñbk©Ñò2V

¢aYþcžw ÞÙê…`Wx0 ÎNV äûTË UÂ %_% c,’_ þŽuÿ@ MÓ ®ù¢2 ø…J

–ø©=`šŠà~* öî m F TÙ/ â U UÔë^/_A ' áQ%

2¬Š ª U aUdxTå¬ $úc’ ÿ äSçüË iŸŸ^\žŸ Ta©MŠ> òäæ:ûoUFÁš ¬YIöY¥[ Ÿ é î iŒ &TN0ªºkc à è Ò çÛÚ Öã ï Q ãÜ 2ÏÆK©2Þ«€öX` S!c çÆK 6s<Û_ˆ‘’lŸ ZpT ©z¥€Ôz õ µ{Û NºS ~9 d "5f ‘•æ6Ÿ …ã©P1Qfô :*Dj TÖ 8ü EüL™4 ÚDllŸƒÈÆðá CU‘ à òíî&æï c"zè g F ˆ8öFƒ à g Q :Û\ é

Å Åa v؈#Ü`¢ú "=à&û g

ða{Lc&ñãRNâ¥H Z ^òû*ó ¬ÔÊ ¦Ü *s þ @âf ìÞúnáa}f ü[ë¬KÎZ _: rt~~Ð-“Ëÿ‘““ö ùÛaçÌYokýQŸÑÚ$'Ôš\“wV Fïc+ €É ÎÇÚvÞ5é" ŠÒG èY ZN õMbÏkÞXà Mk u‘Óÿˆœ~G £(Jµ&æ >Í :©ç% xfÜ[ a9 ý ßpŽ ú ôiÓå§ÁÜ{“b S 1«Fž M•ÞžŽ,ÍÎGî*MË_Ü\§î Âê>éQV DN© NœûŒ6Üíƒ}W"L{;$Nt œ «HŒ æÛ* çÝÏ- Xá$ m ^Ù ù _É Ý 0 µt–ˆJ Í f

§Ù

0 ŠM

Á{Ý ó“ k“d

¦ 3ÑÖ .Š 2?ß%ã / E ÖÄ

+Ü Ü Œ»)œ læ2ä6 ÓFøK ïvY§ßôÙß_Öe} /M TwÆï©ò8ÿ õ ƒÂ :”§yj n)N š - éù ráµÍ}uýK òüÔøkÉEçüàKû %Ý; µo

óÏWèëm:…;tœ®€ ËCÌ0 O V©V sþa F‘Ë ˆ Õ f) p _0¢ Õ À rÚÖ ëž9#U eJ]G \4ó j–ëÿÇÿ ˆ¦"ímMhjÓ€ äÌ ãŒLM ©«ÂE Ùik Ùrƒï, Iâ 7Úð,¬c¦ ã+_º ü ó 1 7_ã œuÐ#lšL ÛìÎÔ HkÜglo0^6Á iü$_lµÆwa!§+ÅùYëS Œ ÖéGòõ Ìå3òñ Õ98m Þq‘[Ÿ/»ímZ® wZ^ vIŽ §¦ke/ŸÎTq Sˆì?žü" l‘l«r 0e K Ê.i âjˆ[ rÉZý€Ž þtH5hr ÙWšöx`~šéK? % ΃þF É7i6fÃfú Qá •6 ï(OÄ Ì#Y c<"d JáXs

f ÊîŠQ4ÐÄžsQf Ùbk íÍu[D}–n š@3Ã9b 7ÖÈÀhyŠ

` C“NÑ ^QœÖ,Ý

£Û6P úÑ\ Z‘{µ&

d{ôÒœ

È Y6U.'v~oy)Kþ R

CÆr2oÝŽ1Ÿ jD ï Ž©Î¢È

ÛÕ] a LuÈyo™O ’LᢠÀÅ1 €Ë6`lH 1Ž2 m £ôË> n$$Þn JÔY .f 5 UàÉ

`l Úýôœ { áÞ¢ù a_ ZËøï• Wv 2Oÿ Ü« ÌF ýQAÃM§a RÐpãiX-h ñ4¬ 4Üx Ö

º ÿd

Ÿ8ë*i6ž-¦ ipq CFZR“ãHi® Í\ I ÍQ¦”ð8ÕX Oº g ~æ i' Ð Û2îÿi õ; Q Ü ò«–7ÉUúé¢Eê;õr}g Ž oM ™Ë_Ð §Ò ÙÈ Ø[, Ìön%{“ìÒ

Þ öúÜlÍ{ ~S ®ª -ßÏ’!ºW< \ %7 ËZ -®6 $cêÍ[2æžâ} ffæ ` V o ï«IŽÆb2I û’ñ n v1œ Ë ÌêØÍöñ 98F1w Ë%5 ht Rô \X”Öò:59 ¢ q _" ß Dãr H

4ºŒÆóD B\•È…ÀýM à $k¥dË =F(À Gµ“òñ @ä«C ) HÚv 'óIoBŽ0Û1- xÆ4î s Ž _

Ûò X óR&ÞU PÏÙÔÄær_ +àè2 ?r ˆÛ]®ÈJ 8 ŽØ S ÇݪˆGóûä]Ääre]

LºŒIÔ I “ÓÙ¦•6 üõ8 Ý

> JŸ Õ ïš Mˆgî IY ë > ò ÖluQL, Á êâBuKZT eç™B #Ê S 7 Ed* 3uw9)Å< ö5 Ù”Ùaöx”ˆD٠ă.Žt Djî ßµZ£’]pJqVzBk Né¢E<ý=G0É Ã ù õ iÂM_

Ú ÍFYÆ'ø ó#+æÿËÿ PK U•…ó yë PK nd#N word/_rels/document.xml.rels “MjÃ0 …OÐ;ˆÙ Ó6” 9 RÈ P ñ MJ}ûŠ Ú Ó…–ï yóiFÚí LÏ Ñ ÎY E– C«œîl#à«úx HZ-{gQÀˆ öåÃî {I & Ý X A@K4 q T F Ì

hãIí oø ÕI6È7y å~™ åM&;h þ

`Õ8à w

ß t§ §X 1Pú IÀE^Í" aÀï3lR2 $ŠÃ

3ÆŸ ð” v–*yì 5ˆç” ölŽèã gˆÉZƒxIº ⢠ÚoS oQjôsû«žÞ" ùdå/PK këÇmþ PK nd#N

_rels/.rels Ï; Â0 à p È;MË€ jÒ !uEå Q⦠ÍCIxôöd` ÄÀhû g í v&7ŒÉxÇ ©j è WÆi çá Þ IY8%fï Á : jO8 \vÒdB" q Á”sØSšä V Ê te2úhE.eÔ4 y 馮 4 À?LÒ+ W

a ø íÇÑH<xyµèò _ 13 û zµ«Â å-ýx‘? PK -hÏ PK nd#N word/theme/theme1.xmlíYKoÛ6 Øw toeÙVê uŠØ Û M $n i –ØP¢@ÒI Ú〠úa Øm a[ Ø¥û4Ù:l

РΣM 6Iýþï Iùò•Ãˆ åqÛr.Ö,Db û4 ÚÖíAÿBËBRáØÇŒÇ mMˆ øÁe ¦B ô \Ãm+T*Y méÁ2– yBbx6â"Â

oÄìz bG Æ Šq lo FÔ#h Ö§Ì{ b%Ó SdX ÏI äDv™@û µ- ãóƒ 9T bX*xÐ jÙÇ /Û% SKh5º~ö)è

žÑ `X :ýæê¥Í’ =ç ˆëõzÝžSòË ØóÀRg Ûì œÎ”§ Ê 5 Ö¬â5þ üj§ÓqW+øÆ ß\À j+Í z ßœáÝEý; ÝîJ ïÎð+

øþ¥Õ•f Ÿ BFã t Ï22%dÄÙ5# ðÖ4 f([Ë®œ>VËr- è

.V4Fj’ ö ÅŒ M à5 µ'ù RYHz &ªm}œ` ˆ äå _>{ Žî?=ºÿËу G 6P]Ãq S øþ ŠþzòÝ _™ñRÇÿþÓg ýú¥ tàó ÿñôñóo>ÿó ø ÀC

> ‘è&9 à ÈPœ b bªSlÄ Ä1Ni èž

+è Ì U Þ Ð LÀ«ã{ …wC1VÔ F à ç¬Ã…Ѧë©,Ý

ã80

c

ƒñ Ivw. q LM Í ä8 1Q(}Æ 1 Ý¥ â -ê .ùH » u05ºd@ ÊLt F IAˆwÅ7[wP 3 ûM _EBU`fbIXÅ WñXáÈ 1Ž Ž UhRrw" ŠÃ¥ H qÔó ”&š[bRQ sØ Ø$ª ä

Ì ŽÜä{Ý G Qg :ö ŠÑ6WF%xµBÒ9Ä ÇKÃ} u Ú MƒÐœ é“ 0• áÕzœ &qÑá ñq Ï»qC« þí£ÿQËÞ ' jf Q/ÃÍ ç û»ó& ÇÛ

â}s~ßœßÅæ ¬žÏ %Ϻ 36ÑÒS ˆ2 «&ŒÜ Yÿ–`žß Ål ü$ a!®

ÎÆHpõ Uánˆ ãd Y $J µ”wv?¥`s æN/•€Æj ûùrC l–l Y uA ”Ái…5. ž0' žRšãš¥ ÇJ 5oBÝ œ JpVê hH ̈Ÿú=g0

Ë ‘SÓb bŸ –5ûœÆ ñ ÎÇɵ 'Û ÕÄâê

U îZÈÃIÛ Ái Q üdÚi0

â å©ÜÀ“kqÎâUsV95w™Á j Ë0§Ê M_¥Ä3ýën3õÃù `h&§Ó¢ÑrþC-ìùВшxjÉÊlZ<ãcEÄnè !

z7óìò© N_ŸN äv H já µ1ÿʦ Ì’ ÙÞÒbŸÃ q©C6ÓÔ èþŠ¦4ÎÑ Ý5%Í\8Ÿ6üìÒ » À(ÍÑ Å…

9t _À ŸÉ Eª bé

èTW ?ë[9 É Ú

!Ûª ó fN]ß §ŒŠ>Sª+“üwHö Õ»’Úo pÚM

Gd ù Ù¦ê ý øàÒ ¥ g& y–Í ©5}m+X}= N kâêf ëîÒ g~«Mà– Ò/hÜTxlv<

ð

ˆ>* y x U”_ 8 [šq)« ë ÔZ ïó<;jÎn,qöñâ^ÝÙ®Á îñ® KÔÖî!Ùlá 7áz3fùŠL Efð û“bÈdÞ rGL[: wÈ Qÿp Ö9 ÿô” ùN. µ $lœLXàg HI ÞñJâì gbÀf’s å E–žbñë ì Ê ]fÌÞÓºì z ©Ãã]VxÊ6% 9T w§ ]AþÚ ”]ÿ PK !Z Û

PK nd#N Content_Types].xmlµ”MNÃ0 …OÀ

"oQã– B i ü, E9ÀÔž4 þ“=-íí H ‘ eçÍ y x 0e å\ èUÐÆï*ñ yžÝ " x

6x¬Ä X SÄ\p Ï•hˆâ ”Y5è !¢g¥ É ñ1íd õ ;”7óù TÁ zšQë!VËG¬ao©xè Ö Q@Ì%ÙL OG {Ìö, Ñwðú fv ) Ú®&7&æëË Vs ðÊ“IFãŸ"B ã–ò3$

SP 3 ÕÙ2# ïΩo è ÛÊ R~«åù’Ó ÐÉâO 6i Í^ ØZ ' äI!üÞm1ñ~ b Æ ƒ %ÿÈAü£þ0üNê Å Wo 4¦qˆ^ òe Ú¬ PK û§È 7 PK nd#NBÚº word/header1.xmlPK nd#Njï{–E word/numbering.xmlPK nd#N ö ê á word/settings.xmlPK nd#Nü º word/fontTable.xmlPK nd#Ng2Ó`ü ý word/styles.xmlPK nd#NU•…ó yë 6 word/document.xmlPK nd#NkëÇmþ

! word/_rels/document.xml.relsPK nd#N-hÏ

R" _rels/.relsPK nd#N!Z Û

word/theme/theme1.xmlPK nd#Nû§È 7 Content_Types].xmlPKContact this candidate