Resume

Sign in

Attention to details, Creative & Dynamic, Leadership skills

Location:
Lagos, Nigeria
Posted:
December 30, 2018

Contact this candidate

Resume:

PK ä …M word/numbering.xmlíœßnÚ* ÆŸ`ï€rO B *TU«V ¦jR» 0 !Vc;

LÚnö Éœ@Ÿ

i Ét®¢ û v>Ž _,”Ë«/4hL Ñ: Œ f ÏOwÍ

£! b

8Ã}c ¥q5xw9í ˆ Ðý Z É uû TØ3Méú "yÆCÌtãˆ

Š” c“"ñ …M Ó )2$ Q3Ó á hRâ

.ùHÅ i ØgÜyÊ-w#Š™JF4 ô 8“> eªFóªéF? ™ìzˆ

Ò~ÓpŸÑ< ¦Úg Ì šrá… »XJ

7fŠ-k c ,cŸ Î "Â2™ :6 ÏôØ

Ó ©åƒ, Á> ™7}$C Äìå,P ?WóC W o(è óH ò( Ü}ÆÞ

b 7Þ«œ7”< Æ Ñe‘ʃ~Ù–µQ. >

ñRmü6µ{Á£pYîN µ• Øê T ê!¢ µ» žÞL“.Á$ÐMD_ú •Dôv*”ŽMP w2 óÍôŽfÁa XÍ[tâ þ’5ýùñ; pÓh€G îá' _ ót[ î ç ÞÔ q VÜ Ì: ÅåŽ3%ãç ã +ÞxDL6 gtÈ rK FR]K 4û LþSs>“d

fòT ¦µÞn ?Ô –ãäóì G `ÑxÀÓÔ ÐÒ C«ÑW K)(»Õ uEµ

píç ƒ µkN ëP[T uØ)e

:ízïìÝRÖaÇÊ Wĵó Öaç<çŽ âuxQÊ:ì:uÛÙÍ5X}•dí£ ìáK ò$«-ùš> m ÞÝ p øxÕY ;çð òì v os3v B?ž EpüáÞVŸã ð ÚÏãm^Þ • ð P S ñNÑ<Õ Å= ˆræ¥?ÁêýÒùÕèÂð,”Ìh N Þ

à ÎÁká œƒ eÃ9xù®Á98 í ÏÁ £œƒÿúþß ƒ É É ÉVÝ5 Y Y Ùò 1Évà

Õ«( Y Y Ùò+

H H H $Û…3Y Y ÙêU lù $

$

$[

’e Á ÕïC¬áìš fÒóEš =ÍÞ‘ÖÞžÖÞ‘ælOsv u §uv u §uWÓÌ•Ï

þ PK Œ Æëº ÄH PK ä …M word/settings.xml¥•ÍnÛ0 ÇŸ`ï èžø£I6 uzX í žÒ= #É }A’ãåí'Ç–Õ @áf§H ’?Ò M?>ý q¢Æ2%K” R +Âd ßРDgjÑÓîËcWXêœ

O D sºH À®”¦Ò +e 8 5u"À [ ÄJhpìÀ8sç$OÓ- 1ªD ‘ňX

ªr}H ªŠa:þ 3'ï ò¬p+ t Œ Ü m î¥yc § â$xðëôœlÄ@ç -ø S h£0µÖ«Ïƒq"féŒ öˆ)bN 9C% œ0ýpÜ€¦Ü+Ÿ{lÚ öÂò9… ¦ßì`ÀœßW wôóm f ¦ø à£\k 0. ø= ®ð‘’ï O0

3©g ó

0

ˆ8 öSÿl–ÞŒË M# þ?ÚO£Z

Ç}} íÍ m> È `çW Ü Âaï”^tÅ ü ÍS”ôæaËÅÓ~Ø Á ü sµ _ 5l~q}Êä*'7û>ˆ €ÖCÚC •ˆ ºqYÏwþFüB \ u>Úò - l

`ì œ Q˃öÆï!h Q[ m

µMÐ6QÛ mÛkÍYSÙ<ú6 c WŠsÕQò+ÚßIc?ÂWj PK ö ê PK ä …M word/fontTable.xml¥”MNÃ0 …OÀ

"ïÛ ŠH»(

bS8ÀÔq

Ûc Þ æ J…BXEÉó o<~ñÝê]«h'ÈI4 [Ì Ã1 ¦ÌØëËÃì–E΃ÉA Û

ÇVË Ðx …rãRÍ3VyoÓ8v Ü 0A, 4øðJe¬ Þj;ã -x •Jú 7¬Å`Æj2i iÉ

þP’bQH.ÚGWAc Èk-ŒÿtŒI Ð WIë:šžJ

bÕAv mb§U ® cÜr &œ…VG 8 Þ Åž HF ð€è+Æ ðÝ ëDƒ4=æ Œ Pï= ÞíÐ>QÃF Y85¦‘£ô ÿÙ L ç z+G¥ø ª M} § x ä;€šBPÈßD ƒ>Ìy9*Î' \BI º? ì"9 Ë Zù?Ú#am _M }ù v€e{ÿEMj@ ð?Š0K,þ šüŒôŒ £

möz Ê Y Æš èY4 5nïÝå PK é PK ä …M word/styles.xmlí\mSÛ8 þ ù qLH SÚ! io¦G Bç ë %Ÿd“Ò_ ’å âĦä:âKðîj-=ûhwe Þ üáaã 2Ž( ŒNÍ M

D6Wƒï “éÀà À”À«Á3äƒ þx äÁ3 Ü ã ôì þåpÈm z€ŸR Sæ ÍÐ ì1ôOlêù @+ Qð< Ls2ˆÝЫAÈÈeìâÄC6£œ® 9ä’® È ñG2 µ rCíЃ$ˆî8d 9PÂ]äóÄ w 7 t 'O/-âÉà ÝÖos7 Õ ”9>£6ä\Ho”2õ82 ÚL xÏd u#©Qr”ÞûTÜ; -r•-$à ã6 Qª hÅ {®Î €g~ Z äAŒ

B– ò

X 8À xÀÔ~ Î ÙÙ ¢sÉ“ƒÀ ß D ¥

yÛtóö™ÑÐÏè>>Ä[n ŽÎ s ˆ èPû ®Aˆ ./Ù

/ã+ùÁ ÛË' Øm C%™ó Id œ _Jñ0v2,»öËWÊ8/ Vf ekq àÙ [Õ LFÙ 9+Výé\

n 9j ( ÑJ ð`2?¢ŒÔ=£ U XaXpý % üG–Æm »Ô/â

xU

»JaŒ æ+À ó $Úì b ü ÔÉ} ÓG ýÛœIìPŠ " yIÎ

@Q F–)g b ŠeŒ§Ñ% CïC, è iŽL« ç”\ãi•\J–cÑ!0Z 0Zo

ã €âÙ ;Šg“*ŠJÖ Å F ÏŽ

E« .Z5\ úàâ Åñ[£8.¢8î ÅÆrÑ ÅóF Ï E Pœ4¢892 Í P4kP4» ø€ Ñ TJ $ýýªó ëÄBÝ©ý_ ;5Ý©éNíhª£îÔt§v,(êNíÍ« îÔt§¦;5Ý©éNMwjºSÓ šîÔŽµ:ëNMwjºSÓ šîÔt§¦;5Ý©éNíX« îÔt§¦;5Ý©éNMwjºSÓ šîÔŽµ: Q§– çßEôÍ”Ò GN"2ÍÙâ vm À¬ “ O–c

J rÀm dœ 5î© ˆôbóZ1 < æ Ô*ÝkÂk õ Hå þúÇ º

ˆ é M,Dw Q ç2 Ç ø

Éw K

Ê éÉ•‘

hšôÅÅá s\aÅ ñËŸDj l§ ÃÔü 5 CŒÿ Êžú/ c dNk-V4 6î N ÅI

Óå4Gƒ Þ

è+ …mý ñ]\º¥Fdõ

qØ7

Ýa€ÈƒH •IF #RíÊç ÉQs óZæ -rèv 85l• æ4d 2™;rù$/m] +ß5û<ë’bŠ8Èü rÁÒ¥Ô q"ƒÛÈ +a^ š#

ýv vÈë 6 Muv©*`Ý.LT/gq]yû;ÂÌ ó Õ #Õj Ä û ž¢ï6ù'Æ _3 Ý» î®9 óa àH Ös €ïcxbSò Y Ma Õ Û/DM!Øw

KQ)k2Z,ÞoNÕ Í{

§ Õ xb;4uÈ eíR 5ç;óFuÕgãö« æ“Ùb^Èö(jye *O q% l Ä. ^¦Å ÄŽî ` b ÏG"õ ú"tLæ

öÅCD æ Ñõì bÊ2

Ó\ £fÞ… œKÝÕÀ-N9L¬å?IP Ÿ.OŽ reŒ\%Þ§T)OY’ïû0VÄq1= f ®â,ÉãÏÄÎ •Bñ§"Í 'ÓxHÎ&:H¥& ò‘} zŠü%ŒÞ 2îZ! ä v úÍ w1=”ú

Jƒ ê •x ê+Ošú `[R_ w¥þ" 4Mý Ô Am žÄ ¦ùtdÍ> x 7ŸR;e inË ç 1…{IEõŒ çg Š É7ì Ѻ“èՈ㠕5ÃÚºmš À ÒúÇ[ nÿ \9 éèâå Ò F Jˆ jÞ– Z -o8ü–ÀÙ gòqè êÍÅ»ŸìÖ ùV Ôo e

jß ¥Š];àHÿ e ”F#w L2V, æ Js-d®IôS X Ýix©£6J) ù =ª=É s vØ=ÝÎ q–è f ƒÞÊŒÎ{x+Sëä€ 2šÿšÿšÿšÿšÿšÿšÿšÿšÿšÿšÿ /ÿ“ßø ÿ PK S»@Ç

_ PK ä …M word/document.xmlí]ëvÛ8 ÿ™îsä äK.=éYEV M; Rº B$$a þ5ï w_nžd« R 'é8Œd‘"œs ú B Pøëß>F L™Ò\Æ šG' Å y<~uðaðæðù Ñ Æ! 2f æL üíçÿøëìe(ƒ4b !PC¬_FÁ«ƒ 1ÉËãc

LXDõ‘LX 'GREÔÀO5>Ž ºO“Ã@F 5 È 7óãÖÉÉÅAV u ªøeVÅaÄ %µ ,òRŽF<`ÙG^B=æ ®ÈeöÈöŽÇŠ x ë Ot^[T 689É+™þÙKL#‘_7K s PÑ ˆ# îF3©ÂDÉ€i

G/ÝÉE Í“G4 V (ñ GX gþ$ åñ¢ ì *ZÜû î 5š jù"Ë Ðâ1 âN]ñ ¢jþéSÐ í Z>á êÅ j€R&U Y Š`B•É+ Ej 2 ga ÆSºèÌáøQÝùAM!§cE£e'Õß$ÙæɃîÒŸÐ -k _mo•L“ew?+RÛŠ 6Ï V^ÁÏ C Îñ3 áÝ«ƒ“ìï ;tÉħ o?=twÉF4 æ3gnÕÚÁæÙË *Ú

WŽÚ Uø ÈØ ŸÐ ª™R ˆƒc<ÿ ? v1åŽ*WX Ò . :àüÕÁ[ Q$ã Ÿ%Ðë Õ¦ 9]?:iÇzµ } ß é~ RHµx® ÿ ú üèùE

gO{ xeõgmý hÅ^ žÒˆ5™ /žßrñK

r 0N ÓLMÙÁÏ7 í« µ ä }}Õ ìa ãÊ f,A n®öá{Æ’kèÄ º. â1Ó ŽÏx(g

’âÁ©äuèZFâûe-c Kÿ Ç Ìã® Jcdô k O [-33ÆâÇ áäˆ

8KS ÑLÇõ è pÈ€

òÛ Ž4Þ:[ü K Ëj uð ïƒ oöêàðÙ ÒæÊÖq’wõÇ¢ Öù X ð[GTˆ M v2m g ®k ëÝ 4 uö©&çÇÒ…@Á Î.{ Á\7mÁÇq~nH5CiU ÏN ä*

3 Oã 4,” ý ìþž z

ëÊß ûÞ;

H L

ä çƒ œÌ ¦ Ýî zÉ (U/ 8  û>ü lC™P‘Îhë?Ç0Ü 8 xh -ÄíE\I ““ç ó gÏ

ròìdßñêü ükµžoí= ð ü ¥ÞÖÝ9QJ è‘ U ºT LN7 &M &Õ hÎÉ^BIë3PÒª*”x™<™QÝißu»wäæõß» Aï n = gÅf_žJ #ñêiËãúñ7 6I æ @fÜL œH$ÜÞ *p Åà ’Ïþ“;6ålF( B;I” Û5–gof1S a Ç ¦J3{ /Ï/ Q

Ò‘BP %*H/Ö

ìsÜ D*Ó }:bHþxo9" b!7 Ô ž

+

–¥ÃÕz ê8€Ç žžP( Ó i 0Ââ)W2 Ï5 0Å ÆP èPK1… 6à TÌ

ðÝx ÃKºgN c ÀàždB …T BU,J œ Ih0álʈa4 J5¦1ÿÃV 4–Tè£2*ù Wòª[ å áæ)»z þÐ Ú óí6ÈÍ] tnÞßv ÝëN Û' ëÎÕ Ën

_Ï 3V ÓÈUÉÅô S ÎõÂüØiÖ2 Qî Öê8 ~ŸÐxlcDO/ 6Ìm~ RK1Ö©õ üðA£î DŠà~ªAë 9 YxTk îñÞã Ç{ Õ H c ñðFqœÒ«9Ü ðpïáÞà ûjH Üß®» ë

m î=Ü D

À} ºóXq3 7Ð ÞãI ºOpvÊ-Û (mmr Â@]¦ Ï_º “þ 1.wlªž{Su LÕ}7”*Œˆ xÜý 0!08/Õ cÿÞç JÈ MNBú)7¬Övm g Ï

ž ª 0`4rAÖ WŒ .Ìœôm v Éà ' O ž < TS" Èà lªn!RH CÝ :SAóÄS § O ž

ª)‘ïò ud ¥1 Ü2P … õå–~ ÐÜtÚQÏ 5æ 8Q=ØÝÒêû yOc: käk

L> Xåàe

hOM šG 57 TÌ 0Ó ñ)ÅVR<uÚ Ý ù í«Þ èÝ\ flze{ª Ì%ŒVlžyöõìû ì» X sCÞ Eö‘áÐPôÍ\, o@ eÍ ç~ƒã W /ÎÎOŽì# y =(üH ö‘åÖ7P¬g»" lž<ÿl9 æµT î D dg Ÿ“I

K ù =

ç üZ ãOD1 Wt.S Ùˆ dáBjWRÞ *Õ ’E z«xˆ_ÇðÙ

áôÙóLýÖ Ÿ 5?w ÙÊ=™Y}

ôqb'ÅMD\ ßì ŽW*<~pÛõ ðÕ iÎäê

Ë

ç”ÍàÙ\! æ ÈË îÿ[u üîù üîG C Þu Ð À õg cÇKð. _x î!ÜCøþI yE« â NGìA܃x-!ÃxÙ$R Ä ï ï ŒÝÇK7ŒûÿóÎ óVÕœ1 ÎQìIÀ“@-g_+L ð!æP¥Æ%arD®èXjÒ üN 4;pÍÇLqú = Jjéo:3 y òµ òe“H Ô ŽÈëT#Ú 9 [óõCŸ œ 'c}ôcu ~ÓI =Ò x / D

}ë yVÆ J?)Jï©ŸwÇñ ßæ 5çpÇã”Ç)oM Dž*a

™¢ t ll

wÃ4K ssÏbÖ È1'}C

« xÓiâ=Ü x / D

Àýužò« ó æ c Ç+ ÿÃõQç {ô#éÆcÁõÄæ

ëË€cž0“ Pò I é( rS9wò¦SÄ{FðŒPKüñŒP6 r'Ÿ”Ò éÜí ¥=J{wréÝÉg s' 6 XÜã”Ç©ZÚ.Þš, D

X“m…!ÅYÂq3'.îŒ*ø L

b 8ìSÁG©ó,WΧÜÚt p ù ó mê1 ù} sx P êb^ÇöÝŒ@ÊF O"žDöP"ÅÜÐÍ Dæ ùÜ1Il:i Ó“ÄS’Ä çˆr ÒŽ à;Ç‘M§ 8âq 28R™ìã^&Ofo îÚ ëÞõÛõý>J Ö N&ý Q6 &ô Q> Î ßf”_Gú} lV T" à Àð XÛµøøf4â s; “K6eB& 7( Ur

Ça á MäŒ)2P”Ç .

V1Ò

ä Æ ùœ# â Ç2 uÒ<ß© zç¬ éü žu<ëì-ÆyÖ) D

Í\ ©Â0•öŒ*fYgA 9 ÓÇ _ F ûß v2ê{` üû_ÿCú,1, 2Õ Š sKÛ Þ Út yo yK ë- -Âæ 4 )ŽI©Ð #’2õÑ l ,Gä5VAZ ÞÙK T SD Ú™G ÈüGš = 3a f ßÑîû$ ^ݬœMï’à oåì- UÏÊÙw toh©)ÃÉ 8<É o7

ÀªÓç

ilóŸ iZ ñÉ X™W8yÞ@ iÚL*ðå ÞƒëMïÛàC‘ N Õ EÚSü«{Hã¦w ð8âqä1ásÕ 72(` þvs Kïú-éþ m îtË » ém X UæºÛQ Î ï Ö+ì¦ ú–J)F º íë_Èuï-X.mrÕ{ß t/«:ÍV&Ñîxšm+ Uí {êh*Ð/0¦îȺ Á€ý Vk§ ¦w ðF–7 ª`dUA7 ö (ŸHw-ÂJÅà}i}

e Ÿ 4å 7ºÀÙ؈kû} êò Ec

Û !Azq U"ó}”»ƒÞ

[K + d”Ðx~ôÅ `® %£TˆC D\Ãf/K”œò û %C%iHà®nÿ¥Ñb .ÂihmŸ5 d, cŒ5Ô •ëy¬

xj ô ÇÙ ð CÏVùo"Õ Æü š 3(ÃBžF

bm É0[•ÇÜ Nrx Ð sxS D ï ÍrØ ) ÐØ òŒ ‘ SYD Éé94`

ÌÆ V4èeçñ6šüû_ÿ{ »Ùù ÿëÿ … Ñö š- j)

z _#ÿ¥

Å”t xöüÐ Ï%

Ý9 m:õ 7 PÇ KÍ

ÓM§¦ 8âq 2Ž1?c ç2)0: ëõ !ïÛ í Ý Ýë ìÞ ï øµ fàé¦ Ì{øöð] à àïVjŽCï ùÎ í)åÂfÑÁAq(ƒÔ._ ®Ž 17 * txüåÏZºôO[Þm 7nà Ë! d:P e ÖrA?z•].èE ?ç ÖóG ] œlcKÈŽ«Ô ØàÔþmµwv&, wÎU(ÅCÌXƒ€ gÁŒK\#G ] 9ˆÃ ÅÐ^Še Çs 4 £ÃY

üBM

7C ¬T!SèaFÃ’ xc d` ϵaQ ž=…

z JÐ

;• Í9¥ŠË Îf$4Tß»I…Q nf ô Å t* heÖC¥1Ñ ÅÆ* á Î lU< D p ꈥ!d9 dd ç«Àh

é Ê7à)ôŒ);ù2 åÆ9 UÌžE§I"8žÔ ßa*ð\Ä œ{ š$ ŠY Ÿ{}/ƒ oI ßgÊ I j hÍ Y z’Í

<œ[rÄ–æ1H0r㥠áTÔ[i. Ò”Aižš$ßH!ä,g™™T #üm§ÚCk_.i1¢ y”F áÅ Ôm^o•y %•ÉFs^iʪ4ïeÌ

Ü1Ó ö1a1Œï¬º BÁ RP 9é e ˆ™àèÇZkÑ ª¥¬ š_uË>ÍüAÕÂ^ª6WÓ œ«YŽM&ÐÃÅ M¥l ÕÈMê 4áÙ s;

õD úgʃûÌ (•LÇ Þd á g ]47ŒÀ8HQŒ ñ£8Ê! Ë9 ÆL nx` N £j nÇŒ r ÔTo oKy <;í ÒÐ Ó> Ój[WŠ ®8åÚvX ÇÙ +6 ú ó) N€ 5– m'š 7Ôa Yà–.à •ÁE ÔùÓ

ÄÑöó å §v Ü )g3 »p ZóQ–Ò M D*œ ©ý3e ]Þ yŽGÎ &è¬Î î 4æf üÅ- æÝˆà ¦Z«Økï êþ Ä®sà Õtv ž 0 Ó @]IêÂå s x7ø v~Vg BPè T4HÈõ0Uše õpƒ€Ð h8Mä(Ë-2\¥fäêMô

B{Ü »Î&6 j¬Å¬ p 6dBq…pÈF<F : Û \-S ` Æ2

C 5ÚÔ Î;ed È úG8«e µ #Ð~"5

Wî‘ ãÂ] ö P=qF»N l …57Ã/ vî vvÜx4 “ 7tˆ o£%ñàÊ€ Õ0ßJ Þvs Ï[ï»V s Ÿ Ä`Ò2š: Ñy ðP*…Û#èªY O=î üpù? î R`âÕ N fô óõ ÅÎ;á8Gã"À lB§ÜÆ 2§ Ýô(6?:âŸaþ- [î Ñ{FÆR D` Ô Âý u Õ Ð ”zÃOÒìß ûIšOXæC º

û ECæR[e * ïÂÿ ¦ZÂÁ(Wn £ P; Uçä Ê 5[ž 4tÇµÝ ;[ˆ zZY*ÃA*p ú¦s¢A ª{LÀÙ ŸÚ) lÉлEO

Ærf PHjµ 3£5(?h ]T€«ù–ñ8Z*ó` ÁO i •

®'x w Y*ë 5 wf õ(Ë kÔb v8“+ úUí

Ð Ÿ Ú

P9Ý )”Mm<Cž0puÙ Ô¢ I óU + ÎüA:M µ Uîf6¢ ÞªÙòª Ǫ Tµ:çX)3' Šé Š Ê5V )Ä IÌq d™•Óê\ æI =x…Ù‘ÂüÊ !é0ÌÇ

C® ¥YÝX¥1Ìc« Ÿð{È sß, Øâ Jý æãÐ ó ÕÌ&,Î L AªpÍÃh§ür&û $©B c@x N £ bŠ, .6QG/#V^oíÜV ?çQ ý À(kÅÎ\[ã

‘UšŒÑ%béÍ ÙáZÌf™>.mQ™ Œ ZN N ÔœêÖ Ö«XæMæJþê T Ýy ëþjstö Ô£$ öbÇ Dg~–ÈÏ Ueæ¢ÂÐç AÀVÁäS~1ê~Ø]Ï<ƒy ó æ ¬š )À`}fH Ô'ÈÈ è) v )œ®Ióp *QFÆÚur ÏXž *ƒ ž öaÌ…Cž©e*ö1`B I AÅ"Œ wÙ &<ÉvA w«L ÒþÆc Ÿ %b çS9v æÖµ:ÖËc ì Š Âá XÀT̓ÂÏÖ2 mÞæO¢íÊïßþ®… Û *t“ö t“

u’]Ë~Ç] 3S ƒ»n»ÿá®KÞuïzƒöÛ.éwÞÝÜ\‘«öÛ þÖൠQ 1Éãþ*ÖªOÝŠ ““sò TÌ+ÖN»î} Šµ “k't¬çµ6 _{K B–ÀSëGæ4dä

S0ú 3t/JôLQ \âÁ0`ÏÂsƒ4_ x ®G ß ªy^

knw

ƒ»õ µC ìª UŠ ©H£#2 ,nÉ5éÈÃn ù ”wûAe™Å õc1c MÌ a 9C0á Éxáá 94í ùâkª ™Y pÄ 0 Æ4IÙÂæ[Å#ûŽ,0RÙ ü BmÜ0œƒ KÒ l s9…Ër.Í“Tð’y ǵ

S n ëà Ë

;ÿ/ óß;ÿ ó zÎÿrH ,ß õÒ ËÆ® vÛ3Cup é”Á ÁÌm. ÇÐ i Ùo &žäTh þeáã J\Ä êzFñŒâ Å3J5%R€Q.Ù” oŒÛ FÌŽ©q ƧŒbì (Ë È> 4À% 69

] º)ü ]G)»Î

æ)ÅSJe ÌSJÙ$R€RzÙÈ#ó¬º ,µI þaô §Ú&ÔÏ

ëË?Sž ï ÖÜq~â Ãs ç Ï

Õ”H îø W’ ÛD@ðZã9Ngê4 Y ntÌÑ…µâêª7_4=_x ð áù¢š )À nÍ\>ºXf ÏF vo óõ<©v” Kà R TølskTÒòTâ©ÄS §’jJ Õq6 0OìÆgŸ™ã èbq- %f Mò E¬7 œz ñ4âiÄÓH5%R€Fn - h k*ë 1 ip Ûváäz 9áÌs ç Ï ž ª)‘ œÐ ™bε)ñlSÙ Í© c P Ô‘Ú•HÙl Í) ÙZ C ã ©Æ LÜ % Òk\ ý~ÎÏ=µxjñÔâ©¥š ù

Ô. µ óÝ Ü rNùË’tÜ ìƒ v Ýs çŽÊ •çŽ I w\2h 7tÈÖ ® I Ç

â óWÙ qÉH ò .p h ` XF< UÐ!®1œ ô •Lã æ W ã ¦2xæ ¦l ù.Ç .XÏR e)g

î 6•bÊ\ t9 ã UO & r µÛº ¬3mXˆ àaŒcÄ<Û xS q

õŒ)Â"ÊEÍyg IÒ=ïxÞ© ÊyÞ) D

ðÎ-U <q«CÖæâáÛˆi mL…ÉO ©ý É

Ï ž!<Cx ¦D Ÿ! «+šgC¥j… ˆNƒ ¦YÕ2àk”Ñ $ÚÕ u Õ [• º ¢ÆªBŽÛ Öœ 1BÙÒ…nSÇ« œ e Ξî îºoºwÝëNwkàòd"-ðöeÌS{Þ) 2UOo }ãø)å ÃøëÌ…xTÆŽrYæŽò –_Ý µëe» ÝRŽ?ï Ùž ä Ȉ+m®l _s ìLI } _s ØR 7 # G<ŽÔ Gšå 5 ϧ

rn•[Î~èðu žz V] g^ ß-BÍ “Íü ûøÀ ` óçÎ Á ÚcΚ

§øtÎô Sgî* náÇI Ѻ5ÎòS™}–ÿœ0 ¢é M 4ùÏì i4 'héhC•É êxùœÇxÿpn 2H1 ñçÿ PK NÄd ý PK ä …M word/_rels/document.xml.rels “MNÃ0 …OÀ

"ï ªê” uÁ … L“É êŸÈž@s{LQšT çÙóÞçÑx u Ñ ÅaÄ Ô ö‘ Þ> À è Ñ(X ŽmÓ Í;J ßãê¦u 7ÑN š ]sîò Ð ýIi¬ ò¥ x

ù *äI z ôÂ3Ø Ù]‘ ë[ü )Ë&Çg“w

5] à üÃœ 6( bü:ÂÝ’ ¥Ñ”Á^âÈp–æ õ §S8Õsñ«%ãkïde F’Y ¦ Ù}AòTý(anÔpçÍ >þåHh5üÉy $§îÔ _ ‘ó,Í

ïdYNå üâ3¦ßPK /_ ç

Ô PK ä …M

_rels/.rels Ï; Â0 à p È;MË€ jÒ !uEå Q⦠ÍCIxôöd` ÄÀhû g í v&7ŒÉxÇ ©j è WÆi çá Þ IY8%fï Á : jO8 \vÒdB" q Á”sØSšä V Ê te2úhE.eÔ4 y 馮 4 À?LÒ+ W

a ø íÇÑH<xyµèò _ 13 û zµ«Â å-ýx‘? PK -hÏ PK ä …M word/theme/theme1.xmlíYM ÛD #ñ F Ž“8Í®š 6Ù …í «Ý Ç ÉnsCí Q *q J Ä¥üš…"(Rÿ Œ“É6Û.¢ Í!ñŒŸ ûÃï8 Ü BR ,çbÅB$ö Oã eÝê .4-$ Ž}ÌxLZÖ HëÊÖ \Æ A@ ËMÜ B¥’MÛ– lcy C Û ø øFÌ®V*

;Â4 PŒ#`{s8 Aý”¥µ5eÞeð +™nxL z™D "Ãú#'ý‘ Ùa

aÖ @ŽÏ ûäž ÃRÁ –UÉ>– uÙž 1µ V£ëeŸ ® ðGÕŒN ƒ Ó«o\Ú™ñ æü qÝn Óufü2 ö< ÔYÂÖ{M§=å© òËeÞ Š[© ñ ÿÚ ~£Ýn mŽ /á •F}»Z çxwYÿöv§Ó(áÝ9 ï]ÚhÔËø 2 –Ði<g‘™A œ]3 oN `Ž µìÊécµ àbEc & b p

Å© I v'ßòäÒV*

IOÐDµ¬ 1 öãËgOÐÉý 9yðàäþÏ ªk8 tª ß ñ £OÑ_O {ñð+3^êøß úì _ 4 þõã?ž>~þÍç þðÐ ß x Ãû4" Ý Çè€G` A ˆ QôCLuŠí8 8Æ) ÝUa }c 6àÚ ìÁÛ Z€ xu ða(ÆŠ €»aT îqÎÚ\ mÚMeé^ Ç Y ë Œ L ;

ñíŽ ÈejbÙ IIÍ} !Ç Bé=>"Ä@v Ò’_ äC…îPÔÆÔè’>

(3Ñ5 A Þ%ßìÝFmÎLìwÈQ U a%7^Åc…#£Æ8b:ò:V IÉà ðJ

"

ÆQ 'RšhnŠIIÝ] È ö=6 ÊH èÈ Ž9 Ô q” u¦q c?’#HQŒö 2*ÁË 8^ îÛ” Õö- æ IïŒEÑ K

8¢ñií QèÇçÝŽ >ÿöÑÿ oÃ3ÉT íw n év ðéÛßswð8Þ' æï[îû–û. ÜUõ n£ V[ Š3~ÑÊ yH ;T F®Ë¬+KPÚïÁf Ȉf y Âe!®

ή‘àê ªÂà ' ÆÉ

H”p Ç k%ïì,IÁølÏ Õ óíš~0œ ÉV Ô ÕR ë

«]z3aN \Sšãš¥ §J 5oB5 œ û F5

ƒ ñS ç ¦a9 É û ˆ‘c4Ä© é æ« ¦IÛ u çžC”*KQ Ë‘Åå ܪk k C \F ð“i Â,ˆ[–§

S^YÌ ÓÒ©¬4 Rí` æTÙ é{“x® Õ §~8 Ýh=-jMç?ÔÂ^ VìÌ Å=>VD þ1 8À w=Ï.ŸJxfT§

Z ùE , Ÿ)ª $ÄEOjj ÏáÙõL l¥©g Ðý5M î»kJš 0 Öüì, c€À(ÍÑ–Å…

9t OÀà É Eª béÛæTWr4ï[9 É :

!ûª ó Ìœªþ 2*úÌL]™ä rDX? ÞFj …Âi7) ‘á ƒf ªk ôÞâɧ bò9}<

ªŸe ©kM_{ l ™

g ÔVÍ Wݵ µ >Pú

ÍçÛ>?€è£ÙD /4 ò m @ç¦f\Êêß

£æ!h®ˆ y Ÿš k+œ}º w kðµ{º«íå µµƒL Zú î ì

8 ù {pÔìLÿ/ >öœtë PK –µ â P PK ä …M Content_Types].xmlµ“MNÃ0 …OÀ

"oQâ– B i ü, E9€ëLR

ÿÉ3)íí™$m U+ D6‘íçyï ÇY¬öÎf;Hh /Å •ñM ùƒÈ

Jq «åÍb}ˆ Å–(>J z

Na "xVê œ"ž¦FF¥ T òn6» :x O9u b x Zµ– §a ŠÑ ˆ ìeÏâ€ÙÍå/êv :ƒÉ E ÛïÁ x{ À*v ï 3ÉTð§ˆP FC të T¢7åØB~ TÉ^ óâx ÿˆìÌc

Î D<ÂË 'uR ߺ

$ _f åI!FÅ)ã/ƒŒ[&í ,\ëF M _ Zmì•g9Ê' ÙÿíË PK tÒš PK ä …MŒ Æëº ÄH word/numbering.xmlPK ä …M ö ê ú word/settings.xmlPK ä …M é word/fontTable.xmlPK ä …MS»@Ç

_ word/styles.xmlPK ä …M"&NÄd ý a word/document.xmlPK ä …M/_ ç

Ô word/_rels/document.xml.relsPK ä …M-hÏ

k+ _rels/.relsPK ä …M–µ â P U, word/theme/theme1.xmlPK ä …M tÒš Z2 [Content_Types].xmlPK B É3Contact this candidate