Resume

Sign in

Senior English instructor

Location:
Eastern Province, Saudi Arabia
Salary:
3000 USD
Posted:
November 27, 2017

Contact this candidate

Resume:

*CCuurrrriiccuulluumm VViittaaee**

MMoohhaammeedd GGaammaall EElleerraakkyy SSaayyeedd

EESSLL –– EEFFLL IInnssttrruuccttoorr

* *OObbjjeeccttiivveessPPrrooffeessssiioonnaall :- TToo oobbttaaiinn aa ppoossiittiioonn aass aa pprrooffeessssiioonnaall EEFFLL//EESSLL iinnssttrruuccttoorr//lleeccttuurreerr wwiitthh aa lloonngg eexxppeerriieennccee iinn tteeaacchhiinngg EEnngglliisshh aass aa ffiirrsstt ffoorreeiiggnn llaanngguuaaggee ttoo ssttuuddeennttss ooff aallll tthhee ddiiffffeerreenntt eedduuccaattiioonnaall ssttaaggeess..

* *DDeettaaiillssPPeerrssoonnaall :-

AAddddrreessss :AAllkkhhoobbaarr,, SSaauuddii AArraabbiiaa

DDaattee ooff BBiirrtthh :OOccttoobbeerr 11sstt,11998800

MMaarriittaall SSttaattuuss :MMaarrrriieedd..

MMiilliittaarryy SSttaattuuss :EExxeemmpptteedd..

MMoobbiillee NNuummbbeerr :+996666 554433556688001166

HHoommee NNuummbbeerr :+996666 554433556688001166

PPaassssppoorrtt NNuummbbeerr :AA1188772266448844

EEmmaaiill AAddddrreessss :mmoohhaammeedd--iirraaqqii@@hhoottmmaaiill..ccoomm

TTEEFFLL//TTEESSOOLL CCeerrttiiffiieedd

CCEELLTTAA CCeerrttiiffiieedd

MMeemmbbeerr ooff EEggyyppttiiaann

TTeeaacchheerrss'' SSyynnddiiccaattee

* *EEdduuccaattiioonn:-

CCEELLTTAA,, BBrriittiisshh PPhhooeenniixx AAccaaddeemmyy,, UUKK..(22001122))

TTEEFFLL//TTEESSOOLL,, VVaalluuee AAccaaddeemmyy,, EEggyypptt.. (22001111))

PPhhoonneettiiccss,, GGrraammmmaarr &iinnssttaanntt ttrraannssllaattiioonn ddiipplloommaass,, CCDDEELLTT,, AAiinn--SShhaammss UUnniivveerrssiittyy..

BB..AA &EEDD,, FFaaccuullttyy ooff EEdduuccaattiioonn,, AAiinn--SShhaammss UUnniivveerrssiittyy,, CCaaiirroo,, EEggyypptt (22000011)).GGoooodd ggrraaddee..

* *TTCCoouurrsseessrraaiinniinngg aanndd :-

TTaapp RRoooott IInnvveessttiiggaattiioonn CCoouurrssee,, CCeennttaammiinn EEggyypptt NNLL,, MMaarrssaa AAllaamm,, TThhee RReedd SSeeaa TTeerrrriittoorryy,, EEggyypptt.. (FFaacciilliittaattoorr:: TToonnyy OOrrrr,HHSSEE MMaannaaggeerr,, 22000099))

FFiirree FFiigghhttiinngg TTrraaiinniinngg CCoouurrssee,, CCeennttaammiinn EEggyypptt NNLL,, MMaarrssaa AAllaamm,, TThhee RReedd SSeeaa TTeerrrriittoorryy,, EEggyypptt.. (FFaacciilliittaattoorr:: TToonnyy OOrrrr,, HHSSEE MMaannaaggeerr,, 22000099)).

FFiirrsstt AAiidd TTrraaiinniinngg CCoouurrssee,, CCeennttaammiinn EEggyypptt NNLL,, MMaarrssaa AAllaamm,, TThhee RReedd SSeeaa TTeerrrriittoorryy,, EEggyypptt.. (FFaacciilliittaattoorr:: DDrr.. MMoohhaammeedd MMeettwwaallllyy,, SSuukkaarrii GGoolldd MMiinnee DDooccttoorr,, 22000088)).

44 WWDD TTrraaiinniinngg CCoouurrssee,, CCeennttaammiinn EEggyypptt NNLL,, MMaarrssaa AAllaamm,, TThhee RReedd SSeeaa TTeerrrriittoorryy,, EEggyypptt.. (FFaacciilliittaattoorr:: MMrr.. EEddwwaarrdd MMaacckkiiee,, MMiinnee SSaaffeettyy &TTrraaiinniinngg SSuuppeerrvviissoorr,, CCeennttaammiinn EEggyypptt NNLL,, 22000088)).

IIEELLTTSS "TThhee IInntteerrnnaattiioonnaall EEnngglliisshh LLaanngguuaaggee TTeessttiinngg SSyysstteemm"",CCDDEELLTT,, CCaaiirroo,, EEggyypptt.. (22000066))

TTOOEEFFLL,, CCDDEELLTT,, CCaaiirroo,, EEggyypptt.. (22000055))

* *CCoommppuutteerrSS kkiillllss :-

IICCDDLL HHoollddeerr :-

TThhee IInntteerrnnaattiioonnaall CCoommppuutteerr DDrriivviinngg LLiicceennssee,, (IICCDDLL)) ffrroomm (TThhee FFaaccuullttyy ooff CCoommppuutteerrss &IInnffoorrmmaattiioonn TTeecchhnnoollooggyy,, CCaaiirroo UUnniivveerrssiittyy)).

-MMiiccrroossoofftt OOffffiiccee WWoorrdd..

-MMiiccrroossoofftt OOffffiiccee EExxcceell..

-MMiiccrroossoofftt OOffffiiccee AAcccceessss..

-MMiiccrroossoofftt OOffffiiccee PPoowweerr PPooiinntt..

-OOuuttllooookk EExxpprreessss &IInntteerrnneett..

-SSuurrffiinngg wweebbssiitteess..

-MMSS OOffffiiccee DDaattaabbaassee..

-FFaasstt ttyyppiinngg sskkiillllss

* *pprrooffiilleePPeerrssoonnaall :-

-HHaarrdd wwoorrkkiinngg &aabbllee ttoo wwoorrkk wwiitthhiinn aa tteeaamm uunnddeerr pprreessssuurree..

-WWiilllliinngg ttoo ssttuuddyy aanndd lleeaarrnn mmoorree aabboouutt mmyy ccaarreeeerr..

-DDyynnaammiicc aanndd aammbbiittiioouuss..

-OOuuttssttaannddiinngg ccoommmmuunniiccaattiioonn sskkiillllss..

* *IInntteerreessttHHoobbbbiieessss aanndd :-

-CCoolllleeccttiinngg mmoorree iinnffoorrmmaattiioonn aabboouutt mmyy mmaajjoorr,, ccoommppuutteerrss aanndd pprrooggrraammss..

-RReeaaddiinngg bbooookkss aanndd nneewwssppaappeerrss,, ttrraavveelliinngg,, wweebb ssuurrffiinngg aanndd ppllaayyiinngg cchheessss..

* *EExxppeerriieenncceeRReelleevvaanntt :-

EEnngglliisshh iinnssttrruuccttoorr:: AAll--HHuussssaann ffoorr TTrraaiinniinngg &EEdduuccaattiioonn,, EEaasstteerrnn PPrroovviinnccee,, KKSSAA..(22001155--pprreesseenntt))

EEnngglliisshh lleeccttuurreerr:: FFaaccuullttyy ooff AArrttss,, HHeellwwaann UUnniivveerrssiittyy,, CCaaiirroo,, EEggyypptt (22001133--22001155)).

EEnngglliisshh iinnssttrruuccttoorr:: MMooddeerrnn BBrriittiisshh AAccaaddeemmyy,,MMoohhaannddeesseeeenn,, CCaaiirroo,, EEggyypptt (22001111--22001155)).

EEnngglliisshh iinnssttrruuccttoorr:: VVaalluuee AAccaaddeemmyy,, HHeellwwaann,, CCaaiirroo,, EEggyypptt (22001111--22001133)).

EEnngglliisshh lleeccttuurreerr:: SSyyllllaabbuuss TTrraaiinniinngg AAccaaddeemmyy,, GGiizzaa,, EEggyypptt (22001100--22001111)).

EEnngglliisshh iinnssttrruuccttoorr:: SSmmaarrtt AAccaaddeemmyy,, MMoohhaannddeesseeeenn,,GGiizzaa,, EEggyypptt (22000099//22001100)).

EEnngglliisshh iinnssttrruuccttoorr:: YYAATT LLeeaarrnniinngg CCeenntteerrss,, NNaassrr CCiittyy,, CCaaiirroo,, EEggyypptt (22000044--22000088)).

EEnngglliisshh iinnssttrruuccttoorr:: BBeerrlliittzz,, NNaassrr CCiittyy,, CCaaiirroo,, EEggyypptt.. (22000011--22000044)). RRoollee DDeessccrriippttiioonn::

-RReeiinnffoorrccee tthhee ffoouurr mmaaiinn llaanngguuaaggee sskkiillllss:: rreeaaddiinngg,, wwrriittiinngg,, lliisstteenniinngg aanndd ssppeeaakkiinngg..

-PPrreeppaarree lleessssoonn ppllaannss wwiitthh lleeaarrnniinngg aaiiddss iinncclluuddiinngg ccoommppuutteerr pprrooggrraammss aanndd sslliiddeesshhooww pprreesseennttaattiioonnss..

-DDeevveelloopp tthheeoorreettiiccaall aanndd pprraaccttiiccaall lleeaarrnniinngg ssiittuuaattiioonnss aapppprroopprriiaattee ttoo ccuurrrriiccuulluumm ddooccuummeennttaattiioonn..

-EEnnssuurree ssttuuddeenntt aanndd ppeerrssoonnaall rreeccoorrddss aarree ccoommpplleetteedd aaccccuurraatteellyy aanndd ffoorrwwaarrddeedd ttoo AAddmmiinniissttrraattiioonn..

-HHeellpp aanndd ssuuppppoorrtt ssttuuddeennttss ttoo oovveerrccoommee aannyy lleeaarrnniinngg ddiiffffiiccuullttiieess oorr eedduuccaattiioonnaall pprroobblleemmss..

-CCrreeaattee aa ppoossiittiivvee lleeaarrnniinngg aattmmoosspphheerree aammoonngg ssttuuddeennttss tthhrroouugghh ccoonndduuccttiinngg vvaarriioouuss ccllaassss aaccttiivviittiieess ssuucchh aass tteeaammwwoorrkk aanndd rreesseeaarrcchh aaccttiivviittiieess..

-TTaakkee rreessppoonnssiibbiilliittyy ffoorr tthhee pprrooggrreessss ooff ccllaassss..

-AAssssiisstt wwiitthh tthhee ddeevveellooppmmeenntt aanndd rreevviieewwss ooff eenndd tteerrmm tteessttss..

-MMoottiivvaattee ssttuuddeennttss wwiitthh eenntthhuussiiaassttiicc aanndd iimmaaggiinnaattiivvee pprreesseennttaattiioonn..

-MMaaiinnttaaiinn ccllaassss ddiisscciipplliinnee aatt aallll ttiimmeess..

-RReeppoorrtt oonn EEmmppllooyyaabbiilliittyy SSkkiillllss..

-PPrroovviiddee lleeaarrnniinngg ssuuppppoorrtt ffoorr ssttuuddeennttss,, ssppeecciiffiiccaallllyy ttoo ccoouurrsseess aanndd mmoodduulleess bbeeiinngg ttaauugghhtt..

-CCoooorrddiinnaattee aaccttiivviittiieess aanndd rreessoouurrcceess wwiitthhiinn aa ssppeecciiffiicc aarreeaa ooff tthhee ccuurrrriiccuulluumm aanndd ssuuppppoorrtt ccoolllleeaagguueess iinn tthhee ddeelliivveerryy ooff tthhiiss ssppeecciiaalliisstt aarreeaa..

-SSttaayy uupp--ttoo--ddaattee wwiitthh cchhaannggeess aanndd ddeevveellooppmmeennttss iinn tthhee ssttrruuccttuurree ooff tthhee ssyyllllaabbuuss..

-DDeelliivveerr sseett ccoouurrsseess ttoo ssttuuddeennttss wwiitthhiinn tthhee iinnssttiittuuttee oorr aaccaaddeemmyy..

-DDeessiiggnn aanndd pprroodduuccee tteeaacchhiinngg mmaatteerriiaallss aanndd ppaarrttiicciippaattee iinn oonn--ggooiinngg ccuurrrriiccuulluumm ddeevveellooppmmeenntt iinn ccoollllaabboorraattiioonn wwiitthh tteeaamm mmeemmbbeerrss..

-AAddaapptt aanndd ddeevveelloopp rreessoouurrcceess aapppprroopprriiaattee ttoo tthhee pprrooggrraamm..

-SSeett aanndd mmaarrkk ssttuuddeenntt aasssseessssmmeennttss (aassssiiggnnmmeennttss,, tteesstt ppaappeerrss,, iinntteerrnnaall eexxaammiinnaattiioonn ppaappeerrss)).

-UUnnddeerrttaakkee ssttrruuccttuurreedd wweeeekkllyy mmeennttoorriinngg wwiitthh aassssiiggnneedd ssttuuddeennttss..

-UUnnddeerrttaakkee mmeennttoorriinngg aanndd ccooaacchhiinngg ooff bbootthh ssttaaffff aanndd ssttuuddeennttss aass nneeggoottiiaatteedd,, pprroovviiddiinngg aassssiissttaannccee aanndd ssuuppppoorrtt aass rreeqquuiirreedd..

-AAssssiisstt wwiitthh tteessttiinngg aanndd ppllaacceemmeenntt ooff nneeww ssttuuddeennttssContact this candidate